Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" icon

Реферат по курсу: „Основи права" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників"НазваниеРеферат по курсу: „Основи права" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників"
Дата конвертации18.09.2012
Размер86.03 Kb.
ТипРеферат
1. /КР.DOC
2. /РЕФЕРАТ.DOC
Міністерство Освіти І Науки України
Реферат по курсу: „Основи права" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників"

Міністерство Освіти і Науки України


Національний технічний університет України “КПІ”

Кафедра Звукотехніки та реєстрації інформації
РЕФЕРАТ

по курсу: „Основи права”

„Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників”Виконав

ст. IV-го курсу ФЕЛ

гр. ДЗ-92

Галчонков С.О.

___________

Перевірив

Ягодінській В.М.

___________2002

ПЛАН


  1. Поняття і види матеріальної відповідальності працівників за шкоду заподіяну підприємству.

  2. Порядок покриття шкоди.

  3. Забезпечення трудової дисципліни.

  4. Дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування.ГАРАНТІЇ ПРИ ПОКЛАДЕННІ НА ПРАЦІВНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ П1ДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІ3АЦІЇ


Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

При покладенні матеріальної відповідальності права i законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальнocтi тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах i порядку, передбачених законодавством, i за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями і бездіяльністю працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника i не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

За наявності зазначених підстав i умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за неодержанні підприємством, установою, організацією прибутки i за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.


Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

(Стаття 130 зі змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 1616-09 від 24.12.76, №2444-11 від 27.06.86; Законом №263/95-ВР від 05.07.95)


Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Матеріальна відповідальність понад середнього місячного заробітку допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

(Стаття 132 зі змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 6237-10 від 21.12.83, № 2444-11 від 27.06.86; Законам № 263/95-ВР від 05.07.95)


Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників

У відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть:

1) працівники – за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку i зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню i зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей.

(Стаття 133 зі змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 1616-09від 24.12.76, №6237-10 від 21.12.83, №2444-11 від 27.06.86; Законами №2134-12 від 18.02.92, №263/95-BP від 05.07.95)


Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності

Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли:

1) між працівником i підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цінності майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;

8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

(Стаття 134 и змінами, внесеними зг1дно з Указами ПВР № 1616-09 від 24.12.76, № 6237-10 від 21.12.83; Законами № 2134-12 від 18.02.92, № 263/95-ВР від 05.07.95)


Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника i укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією i всіма членами колективу (бригади).

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови и застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових об'єднань України та затверджуються Міністерством праці України.

(Кодекс доповнено статтею 135-2 згідно з Указом ПВР № 1616-9 від 24.12.76; iз змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)


Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди

Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.

На підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) i в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції i товарів, визначається за цінами, встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції i товарів.

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Розмір підлягаючої покриттю шкоди, заподіяної з вини кількох працівників, визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду i межі матеріальної відповідальності.

(Кодекс доповнено статтею 135-3 згідно з Указом ПВР № 1616-9 від 24.12.76; iз змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2444-11 від 27.06.86; Законом № 263/95-ВР від 05.07 95)

Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди i звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник незгоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного (міського) суду.

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора.

(Стаття 136 зі змінами, внесеними згідно з Указами ПВР М1616-09 від 24.12.76, №6237-10 від 21.12.83. №2444-11 від 2706.86)


ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до пpaці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного i громадського впливу.

(Стаття 140 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 8474-10 від 27.02.85. № 5938-11 від 27.05.90)


Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами i положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників та інші дисциплінарні стягнення.

(Стаття 147 зі змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 6237-10 від 21.12.83, №2444-11 від 27.06.86, №5938-11 від 27.05.88; Законом № 871-12 від 20.03.91)


Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку i заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, i попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) i повідомляється працівникові під розписку.


Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством (глава XV цього Кодексу).


Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни i до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

(Стаття 151 1з змінами, внесений згідно з Законом № 2134-12 від 18.02.92)
Похожие:

Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconУрок «Понятие права. Норма права»
Сформировать у учащихся представление о праве, целостности системы права и её элементах – отраслях права, институтах права, нормах...
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconДокументы
1. /Реферат по истории государства и права.doc
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconКак писать реферат Реферат
Реферат (от лат refero сообщаю)- краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов)...
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconРеферат для сдачи кандидатского экзамена по философии. Брянск, 2003. 32 с
Охватывает все 1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.,1990. С81
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconУвага! За редагування тез відповідальність несе автор, оскільки текст редагуватись не буде. Тези
Повідомляємо, що VII з’їзд ует відбудеться 15-18 серпня 2007 у м. Ніжині (Ніжинський державний університет)
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconРеферат по курсу культурологии
В индии в то время возникли Упанишады, жил Будда, в Китае получили развитие мощные философские школы, в Иране учил Заратустра, в...
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconПримерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Транспортное право» специальность «Юриспруденция»
Система (структура) транспортного права. Соотношение транспортного права с отраслями права
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" icon06 листопада основи правознавства
Розклад проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад в Теребовлянському районі в 2010 році
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconДокументы
1. /Шаповаленко О.Г.Основи електричних вим_рювань.2002.djvu
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconОрганізаційний план
Про господарчі товариства, найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю....
Реферат по курсу: „Основи права\" „Матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників\" iconЭкзаменационные вопросы по курсу «Отечественная история» История как наука. Проблема этногенеза восточных славян. Начало формирования государственности у восточных славян. «Норманнская теория»
Отмена крепостного права: подготовка и осуществление. Александр П. 21. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Незавершенность реформ и поворот...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов