Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! icon

Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!НазваниеМіністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги!
Дата конвертации09.09.2012
Размер72.59 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Інформаційний лист


Шановні колеги!


Кафедри українознавства та філософії і політології Харківського національного економічного університету запрошують узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» , яка відбудеться

16-18 квітня 2008 р.

Проблеми для обговорення:

 • Актуальні питання функціонування української мови.

 • Інноваційні технології у вивченні гуманітарних дисциплін.

 • Методика викладання мов у ВНЗ.

 • Тенденції та напрямки розвитку історіографії та філософії історії.

 • Соціальна історія України. Суспільство. Демократія. Духовність.

 • Гуманізм і реалії техногенної цивілізації: український вибір.

 • Місце української культури в контексті європейської цивілізації.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Для участі в конференції просимо надсилати до 1 лютого 2008 р. заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, адреса, телефон) і матеріали для публікації.

Матеріали конференції публікуватимуться в спеціальному збірнику наукових статей.

^ Вимоги до оформлення статті: статтю подавати мовою конференції обсягом до 8 сторінок в одному примірнику з додатком електронного варіанта на дискеті 3,5 та E-mail. Текст набирати у форматі редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки. На першій сторінці в правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора, нижче – назва навчального закладу. Назву статті друкувати по центру великими літерами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [17, с.5]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слова «Література» й оформляти в алфавітному порядку відповідно до бібліографічних вимог.


Вартість публікації – 10 грн.(2 у. о.) за 1 сторінку (для докторів наук, професорів – безкоштовно). Кошти за публікацію необхідно перерахувати на р/р 26004029496 банк «Грант» м. Харкова МФО 351607, код 2161210120, отримувач ФОП Лібуркіна Л. М. (за публікацію у збірнику без ПДВ).Заявку на участь у конференції, матеріали для публікації та ксерокопію квитанції про оплату за публікацію просимо надсилати на адресу оргкомітету: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а, ХНЕУ, кафедра українознавства (кафедра філософії та політології);

E-mail: chos@hneu.edu.ua

Статті будуть надруковані до початку конференції.

Телефон для довідок: (057) 702-11-86 (дод. 3-63) (кафедра українознавства)

(0572) 758-77-02 (дод. 3-03) (кафедра філософії та політології)

Оргкомітет


ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науковій конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»


Прізвище
Ім’я
По батькові
^ Місце роботи
Науковий ступінь
^ Вчене звання
Контактний телефон / факс
^ Адреса для листування
^ Назва доповіді
Дата


Підпис

^ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ


Информационное письмо


Уважаемые коллеги!


Кафедры украиноведения и философии и политологии Харьковского национального экономического университета приглашают Вас принять участие в Международной научной конференции «Современная украинистика: научные парадигмы языка, истории, философии», которая состоится

16-18 апреля 2008 г.

Проблемы для обсуждения:

 • Актуальные вопросы функционирования украинского языка.

 • Инновационные технологии в изучении гуманитарных дисциплин.

 • Методика преподавания языков в высших учебных заведениях.

 • Тенденции и направления развития историографии и философии истории.

 • Социальная история Украины. Общество. Демократия. Духовность.

 • Гуманизм и реалии техногенной цивилизации: украинский выбор.

 • Место украинской культуры в контексте европейской цивилизации.


Рабочие языки конференции: украинская, русская, английская.


Для участия в конференции просим присылать до 1 февраля 2008 г. заявку с указанием темы доклада и сведениями об авторе (фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, место работы, адрес, телефон) и материалы для публикации.

Материалы конференции будут публиковаться в специальном сборнике научных статей.

^ Требования к оформлению статьи: статью подавать на рабочем языке конференции объемом до 8 страниц в одном экземпляре с приложением электронного варианта на дискете 3,5 либо E-mail. Текст набирать в формате редактора MS Word шрифтом «Times New Roman», размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5. Параметры страницы: сверху, снизу, по левую сторону, по правую сторону - 2 см, абзацное отступление - 1 см. Не допускается замена тире знаком дефиса и наоборот. На первой странице в правом верхнем уголке - инициалы и фамилия автора, ниже - название учебного заведения. Название статьи печатать по центру большими буквами (шрифт жирный). Ссылка на цитированные источники подавать в квадратных скобках после цитаты. Первая цифра - номер источника в списке литературы, вторая - номер страницы, например: [17, с.5]. Список использованных источников подавать в конце статьи после слова «Литература» и оформлять в алфавитном порядке соответственно библиографическим требованиям.


Стоимость публикации – 10 грн. (2 у.е. (экв. USD)) за 1 страницу (для докторов наук, профессоров – бесплатно). Средства за публикацию необходимо перечислить на р/с 26004029496 банк «Грант» г. Харькова МФО 351607, код 2161210120, получатель ФОП Либуркина Л. Н. (за публикацию в сборнике без НДС).


Заявку на участие в конференции, материалы для публикации и ксерокопию квитанции об оплате за публикацию просим присылать в адрес оргкомитета: 61001, г. Харьков, просп. Ленина, 9-а, ХНЭУ, кафедра украиноведения (кафедра философии и политологии);

E-mail: chos@hneu.edu.ua

Статьи будут напечатаны к началу конференции.

Телефон для справок: (057) 702-11-86 (доп. 3-63) (кафедра украиноведения)

(0572) 758-77-02 (доп. 3-03) (кафедра философии и политологии)

Оргкомитет


ЗАЯВКА

на участие во Всеукраинской научной конференции «Современная украинистика: научные парадигмы языка, истории, философии»Фамилия
Имя
Отчество
^ Место работы
Научная степень
^ Ученое звание
Контактный телефон / факс
^ Адреса для переписки
^ Название доклада
Дата


Подпись

^ MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCES OF UKRAINE

KHARKOV NATIONAL ECONOMIC

UNIVERSITY


The circular


Dear colleagues!


Department of Ukrainian studies and Department of philosophies and political science of the Kharkov national university of economics invite you to take part in the International scientific conference «Modern ukrainistica: scientific paradigms of language, history, philosophy » that will take place

On April 16-18, 2008.


Problems for discussion:

 • Pressing questions of functioning of the Ukrainian language.

 • Tendencies and directions of development of a historiography and philosophy of a history.

 • Social history of Ukraine. Society. Democracy. Spirituality.

 • Humanism and realities of anthropogenic civilizations: the Ukrainian choice.

 • Place of the Ukrainian culture in a context of a western civilization.

 • Innovative technologies in studying humanitarian disciplines.

 • Technique of teaching of languages in higher educational institutions.Working languages of conference are Ukrainian, Russian, English.


For participation in conference we ask to send us till ^ February, 1, 2008 the application with the title of a theme of the report and information about the author (name, scientific degree, academic status, address, phone, e-mail) and materials for the publication.

Materials of conference will be published in the special collection of scientific articles.


The application form for participation in conference, materials for the publication must be sent to address of organizing committee: 61001, Kharkiv, Lenin avenue, 9, KhNUE, Department of Ukrainian studies (or Department of philosophy and political science);

E-mail: chos@hneu.edu.ua


Articles will be printed to the beginning of the conference.


Phone for information:


+38(057) 702-11-86 (add. 3-63) (Department of Ukrainian studies )

+38(057) 758-77-02 (add. 3-03) (Department of philosophy and political science)

^ Organizing committee


Application form


International scientific conference «Modern ukrainistica: scientific paradigms of language, history, philosophy »


Name
^ Scientific degree
Academic status
(including place of employment)


Tel., fax
Postal address
E-mail
Title of the report


Date


SignatureПохожие:

Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство охорони здоров’я національний медичний університет україни імені о. О. Богомольця «Затверджено»
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconWww economycs narod ru Міністерство освіти та науки України

Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconWww phylosophy narod ru Міністерство освіти та науки України

Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconКазаков юрій Миколайович
...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconТернопільський національний педагогічний університет
Повідомляємо вас, що 10 11 квітня 2008 року Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка проводить...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconН. М. Духаніна аспірант Інституту вищої освіти апн україни медіатехнології як мотивація студентів до навчання
Духаніна Н. М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconПоложення про проведення фіналу 23-го, півфіналів 24-го, 1/4 фіналу 25-го, 1/8 фіналу 26-го та 1/16 фіналів 27-го чемпіонатів України з заочних шахів Мета змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється департаментом фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства України...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу випускна робота бакалавра

Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconПроблемы теории и практики
...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет інформаційний лист Шановні колеги! iconКомітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування І житлово-комунального господарства та регіональної політики Міністерство з питань житлово-комунального
Зустріч учасників на залізничному вокзалі у м. Мелітополь, переїзд та поселення у готелі «Дюна» у м. Бердянську
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов