Алфавитъ. А icon

Алфавитъ. АНазваниеАлфавитъ. А
Дата конвертации22.09.2012
Размер364.03 Kb.
ТипДокументы

АЛФАВИТЪ.


А.

Стр.

Абловъ, Петръ Петровичъ, Ротм 134

Абрагимовичъ, Владиміръ Матвѣевичъ, Ротм .. 280

Князь Аваловъ, Илья Николаевичъ, Пор 493

Авдіевъ, Борисъ Всеволодовичъ, Шт.-Ротм 393

Авраамовъ, Алексѣй Николаевичъ. Шт.-Ротм 412

Агѣевъ, Леонидъ Вассаріоновичъ, Ротм 282

Адамовичъ, Павелъ Павловичъ, Ротм 256

Адамовичъ, Алексѣй Дмитріевичъ, Ротм 205

Адамовичъ, Александръ Дмитріевичъ, Пор. …………………….. 465

Адасовскій, Борисъ Александровичъ, Шт.-Ротм 445

Акаро, Василій Григорьевичъ, Ротм 171

Акимовъ, Владиміръ Ивановичъ, Ротм 274

Акко, Станиславъ Наполеоновичъ, Шт.-Ротм 427

Акко, Богданъ Наполеоновичъ, Полк 33

Акциновъ, Всеволодъ Петровичъ, Пор . 515

Александровъ, Левъ Николаевичъ, Ротм 352

Алексѣевъ, Сергѣй Ивановичъ, Пор 489

Александровъ, Василій Николаевичъ, Ротм 244

Али-Бей-Эдигей, Сергѣй Сергѣевичъ, Шт.-Ротм 406

Алимъ-Султанъ-Гирей, Шт.-Ротм 401

Альшевскій, Викторъ Валентиновичъ, Шт.-Ротм 435

Ангилѣевъ, Сергѣй Ивановичъ, Пор 454

Ангилѣевъ, Владиміръ Ивавовичъ, Шт.-Ротм 428

Андерсонъ, Алексѣй Александровичъ, Подп 62

Андреевъ, Владиміръ Дмитріевичъ., Подп 81

Андреевъ, Федоръ Ефимовичъ, Шт.-Ротм 441

Андріевичъ, Валентинъ Александровичъ, Шт.-Ротм. ….............. 416

Андрусенко, Николай Флоровичъ, Пор. 503

Андрушкевичъ, Алоизій Ивановичъ, Полк 28

Антонини, Леонидъ Адамовичъ, Ротм 235

Антонини, Николай Адамовичъ, Ротм 145

Антоновъ, Александръ Владиміровичъ, Шт.-Ротм 430

Антоновичъ, Викентій Федоровичъ. Ротм 224

Анучинъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 392

Князь Анчабадзе, Михаилъ Михайловичъ, Ротм 336

Аракеловъ, Арамъ Сагамоновичъ, Ротм 267

Арандаренко, Николай Ивановичъ, Подп 108

Армейсковъ, Василій Васильевичъ, Ротм ... 142

Арнольди, Николай Львовичъ, Ротм 325

Артоболевскій, Михаилъ Федоровичъ, Ротм. 139

Архиповъ, Владиміръ Николаевичъ, Шт.-Ротм. ........................... 425

Атамановъ, Александръ Васильевичъ, Ротм 128

Ауэ, Александръ Христофоровичъ. Подп 61

Ауэ, Вильгельмъ Христофоровичъ, Шт.-Ротм 370

Афросимовъ, Михаилъ Александровичъ, Полк 39

Афросимовъ, Александръ Александровичъ, Ротм……………… 171

Ашенбреннеръ, Мнхаилъ Николаевичъ, Шт.-Ротм. ………… 390


Б.

Бабадаглы. Ардашесъ Ованесовичъ, Ротм 231

Базилевскій, Александръ Александровичъ, Ротм. …………….
237

Базикинъ, Павелъ Павловичъ, Корн 524

Балабанъ, Николай Николаевичъ, Подп 89

Балабинъ, Василій Федоровичъ, Подп 83

Барановскій, Степанъ Адамовичъ, Ротм 173

Басовъ, Александръ Александровичъ, Ротм 137

Фонъ-Баумгартенъ, Владиміръ Федоровичъ, Полк. ……………… 46

Бахиревъ, Василій Семеновичъ, Ротм 333

Бауманъ, Альбертъ-Крастовъ, Шт.-Ротм 410

Баюшевъ, Леонидъ Александровичъ, Ротм 125

Беззубъ, Федоръ Саввичъ, Ротм 283

Безрадецкій, Алексѣй Григорьевичъ, Шт.-Ротм 389

Безсомыкинъ, Сергѣй Ивановичъ, Ротм 153

Бекешенко, Николай Ивановичъ, Ротм 203

Бекъ, Наполеонъ Хоральдовичъ, Ротм 220

Бердяевъ, Сергѣй Діодоровичъ, Ротм 295

Бергъ, Петръ-Августъ-Германъ Петровичъ, Ротм 284

Береза, Иванъ-Феодосій Филипповичъ, Подп 100

Берестинъ, Алексѣй Григорьевичъ, Ротм 177

Бейерманъ, Карлъ-Артуръ Марковичъ, Ген.-Маіоръ ..................... 6

Битный-Шляхто, Сергѣй Михайловичъ, Шт.-Ротм. ..................... 383

Блехертъ, Францъ Августовичъ, Подп 53

Блѣдновъ, Вячеславъ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 418

Бобиръ, Григорій Ильичъ, Ротм., 331

Бобрикъ, Іосифъ Александровичъ. Ротм 183

Бобылевъ, Николай Ивановичъ, Ротм 352

Богатько, Вячеславъ Іосифовичъ, Ротм 170

Богдановъ, Алексѣй Владиміровичъ, Ротм 179

Богдановъ, Филиппъ Петровичъ, Ротм…………………………… 122

Богдановичъ, Владиміръ Модестсвичъ, Полк 22

Богдановъ, Сергѣй Михайловичъ, Пор 509

Богушевскій, Эдуардъ Вацлавовичъ, Шт.-Ротм 401

Баронъ Боде, Валеріанъ Андреевичъ, Подп. ...... 94

Боковъ, Александръ Феодоровичъ, Полк 25

Боковъ, Михаилъ Федоровичъ, Ротм 307

Болотинъ, Николай Яковлевичъ, Подп 95

Бончевъ, Дмитрій Федоровичъ, Ротм 319

Боровскій, Константинъ Аполинаріевичъ, Подп 59

Бордаковъ, Германъ Ивановнчъ, Ш.-Ротм 417

Бояркинъ, Сергѣй Павловичъ, Ротм 366

Бородинъ, Лука Николаевичъ, Ротм 312

Бойко, Владиміръ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 388

Борткевичъ, Леонидъ Алексѣевичъ, Ротм 329

Брагинцевъ, Павелъ Ивановпчъ, Ротм 257

Фонъ-Бревернъ, Владиміръ Кондратьевичъ, Ротм 233

Бржезицкій, Александръ Іосифовичъ, Полк 24

Бруннеръ, Александръ Федоровнчъ, Ротм 133

Будкевичъ, Владиміръ Іосифовичъ, Ген.-Маіоръ ………............... 6

Булацель, Петръ Петровичъ, Ротм. 278

Фонъ-Бурмейстеръ, Анатолій Александровичъ, Ротм. ………… 145

Бутукъ, Василій Ивановичъ, Ротм 164

Бучеровъ, Михаилъ Михайловичъ, Подп 54

Бучинскій, Петръ Іуліановічъ, Ротм 220

Быкадоровъ, Яковъ Исааковичъ, Подп 93

Быковъ, Владиміръ Григорьевичъ, Ротм 204

Бышевскій, Александръ Николаевичъ, Шт.-Ротм 432

Бѣлавинъ, Викторъ Платоновичъ, Шт.-Ротм 422

Бѣлаго, Митрофанъ Александровичъ, Подп 97

Бѣлановскій, Митрофанъ Митрофановичъ, Ротм 322

Бѣлкинъ, Федоръ Степановнчъ, Подп 72

Бѣлинскій, Матвѣй Александровичъ, Ротм 214

Бѣльскій, Яковъ Карловичъ, Пор 520

Бѣлоусовъ, Анатолій Яковлевичъ, Ротм 237

Бѣлоусовъ, Василій Герасимовичъ, Ротм 305

Бѣлоцерковскій, Петръ Петровичъ, Корн 532

Бѣлый, Сергѣй Петровичъ, Ротм 313


В.

Вансловъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Подп 106

Васильевъ, Владиміръ Афанасьевичъ, Пор. 459

Васильевъ, Владиміръ Константиновичъ, Подп 89

Васильевъ, Владиміръ Петровичъ, Шт.-Ротм 373

Васильевъ, Эрастъ Александровичъ, Шт.-Ротм 384

Васильевъ, Николай Александровичъ, Ротм 320

Васильевъ, Николай Александровичъ, Шт.-Ротм 437

Варакомскій, Михаилъ Ннколаевичъ, Ротм 288

Вахновскій, Конрадъ Романъ Фомичъ, Подп 82

Вахтинъ, Леонидъ Васильевичъ, Ротм 166

Васичъ, Владиміръ Николаевичъ, Пор 515

Ведерниковъ, Дмитрій Алексѣевичъ, Ротм 345

Великопольскій, Сергѣй Николаевичъ, Ротм 361

Вельяшевъ, Викторъ Аркадьевичъ, Ротм 310

Вельяшевъ, Василій Ивановичъ, Подп 111

Венцель, Дмитрій Александровичъ, Полк 43

Вердишъ, Макаръ Сергѣевичъ, Пор 507

Взоровъ, Николай Николаевичъ, Ротм 212

Видмедевъ, Иванъ Ивановичъ, Подп 68

Винярскій, Александръ Дмитріевичъ, Шт.-Ротм. ……….. 383

Вирановскій, Петръ Николаевичъ, Ротм 299

Вирановскій, Константинъ Николаевичъ, Ротм 264

Фонъ-Виренъ, Эдуардъ Ннколаевичъ, Ротм 127

Вирскій, Александръ Николаевичъ, Ротм 364

Вишневскій, Михаилъ Георгіевичъ, Ротм 298

Виртъ, Альфредъ Константиновичъ, Пор 482

Власовъ, Валеріанъ Онисифоровичъ, Ротм 209

Владиміровъ, Александръ Александровичъ, Ротм 168

Воеводинъ, Георгій Александровичъ, Подп ….. 57

Воздвиженскій, Авраамъ Филипповичъ, Ротм 324

Войтенко, Федотъ Степановичъ, Подп 117

Войнаховскій, Иванъ Ивановичъ, Ротм 161

Вольбекъ, Киръ-Геронимъ Александровичъ, Шт.-Ротм. … 373

Волянскій, Владиміръ Владиславовичъ, Ротм 353

Волховскій, Иванъ Николаевичъ, Подп 115

Воронинъ, Николай Константиновичъ, Ротм 150

Воронинъ, Николай Ивановичъ, Полк 31

Воронянскій, Леонидъ Леонидовичъ, Корн 538

Воскресенскій, Алексѣй Ивановичъ, Ротм 239

Вроблевскій, Михаилъ Ромуальдовичъ, Ротм 345

Врубель, Владиміръ Александровичъ, Ротм 195

Выгановскій, Сергѣй Маріановичъ, Пор 521

Выгранъ Николай Ивановичъ, Полк 15

Высоцкій, Іосифъ Матвѣевичъ, Ротм 224

Выходцевъ, Николай Леонидовичъ, Ротм 234

Вѣтровъ, Илья Николаевичъ, Ротм 362


Г.

Гаврикъ, Георгій Тимофѣевичъ, Ротм 176

Гавриловъ, Петръ Семеновичъ, Подк 76

Галынскій, Семенъ Степановичъ, Ротм …………………………. 151

Гарничъ-Гарницкій, Владиміръ Федоровичъ, Шт.-Ротм. ……….. 371

Гарнишевскій, Леонидъ Іустиновичъ, Пор 12

Гассъ, Александръ Михаловичъ, Ротм 197

Гаугеръ, Николай Георгіевичъ, Подп 65

Гарнага, Дмитрій Деонисьевичъ, Корн 528

Гайдебуровъ, Евлогій Александровичъ, Полк 40

Гайтабаши, Викторъ Карловичъ, Ротм 268

Гвахарія, Михаилъ Матвѣевичъ, Ротм 217

Гегелидзе, Георгій Давидовичъ, Пор 514

Гедевановъ, Василій Александровичъ, Ротм 234

Гемпель, Владиміръ Михайловичъ, Шт.-Ротм 380

Геппенеръ, Владиміръ Константиновичъ, Ротм 225

Георгіевъ, Гавріилъ Георгіевичъ, Подп 110

Георгіевъ, Андрей Георгіевичъ, Шт.-Ротм 384

Фонъ-Гернгроссъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Подп 84

Фонъ-Гернгросъ, Александръ Романовичъ, Шт.-Ротм. ………. 405

Баронъ Фонъ-Гейкингъ, Андрей Карловичъ, Подп. .................... 71

Герхенъ, Левъ Леонардовичъ, Ротм 297

Герасименко, Александръ Ивановичъ, Пор 499

Герчуновскій, Петръ Яковлевичъ, Ротм 185

Генніусъ, Николай Эвальдовичъ, Пор 457

Гильбихъ, Гольфъ Эристовичъ, Пор 492

Гласко, Адамъ-Казимиръ Сигизмундовичъ, Ротм 178

Глокке, Александръ Карловичъ, Ротм 350

Глѣбовичъ, Владиміръ Цезаревичъ, Шт.-Ротм 385

Голобачевъ, Александръ Платоновичъ, Полк 23

Годицкій-Цвирко, Казиміръ Ивановичъ, Полк 27

Гокке, Николай Вячеславовичъ, Ротм 317

Голембатовскій, Матвѣй Григорьевичъ, Ротм 128

Голиковъ, Иванъ Федоровичъ, Ротм 236

Головачевскій, Борисъ Александровичъ, Корн 530

Головня, Сигизмундъ Феликсовичъ, Подп 92

Гумель-Гумманъ, Войцлавъ Антоновичъ, Подп 98

Городецкій, Николай Александровичъ, Полк 21

Горячевъ, Андрей Семеновичъ, Ротм 358

Горталовъ, Владиміръ Михайловичъ, Пор 490

Горнъ, Николай Александровичъ, Ротм ………. 292

Готовскій, Николай Николаевичъ, Пор 462

Гостунскій, Николай Николаевичъ, Пор 520

Гофманъ, Константинъ Константиновичъ. Ротм 131

Бернардъ-де-Граве, Николай Георгіевичъ, Подп 101

Градскій, Леонидъ Сергѣевичъ, Шт-Ротм 375

Гренъ, Густавъ-Павелъ Николаевичъ, Ротм 129

Грешнеръ, Александръ Александровичъ, Ротм 156

Грековъ, Дмитрій Евгеньевичъ, Ротм 196

Григоровичъ, Николай Петровичъ, Ротм 195

Григорьевъ, Николай Саркисовичъ, Ротм 303

Гриневичъ, Владиміръ Викторовичъ, Ротм 290

Гробицкій, Леопольдъ Петровичъ, Подп 74

Гроссъ, Романъ-Людвигъ Фридриховичъ, Ротм 353

Грунтъ, Константинъ Леонидовичъ, Пор 472

Грызловъ, Дмитрій Яковлевичъ, Подп 102

Губеръ, Александръ Богдановичъ, Подп 61

Губскій, Николай Ивановичъ, Ротм 245

Гусаковъ, Федоръ Степановичъ, Подп 51

Гусевъ, Николай Николаевичъ, Ротм 213

Гучинскій. Викторъ Семеновичъ, Пор 500

Гюле, Оскаръ Андреевичъ, Ротм 867


Д.

Князь Дабижа, Іеронимъ Михайловичъ, Полк 116

Давидовичъ, Викторъ Викторовичъ, Шт.-Ротм 426

Давыдовъ, Серапіонъ Адамовичъ, Полк. 114

Дановичъ, Владиміръ Арсеньевичъ, Шт.-Ротм 415

Дарскій, Владиміръ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 405

Дашкинъ, Федоръ Викторовичъ, Ротм 258

Девидзе, Германъ Ивановичъ, Ротм 215

Демиденко, Георгій Феодоровичъ, Ротм 187

Деповскій, Иванъ Григорьевичъ, Ротм 216

Демьяновъ, Николай Захаровичъ, Полк 19

Демянокъ, Михаилъ Гордѣевичъ, Ротм 344

Бертье-Делагардъ, Александръ Константиновичъ, Ротм. ……… 294

Дзерожинскій, Константинъ Константиновичъ, Ротм. …………. 331

Диринъ, Константинъ Георгіевичъ, Ротм 296

Діомидовъ, Александръ Григорьевичъ, Пор 511

Діамандиди, Ипполитъ Одиссеевичъ, Шт.-Ротм 432

Дитмаръ, Сергѣй Федоровичъ, Пор 453

Длужевскій, Александръ Александровичъ, Ротм 328

Дмитріевъ, Августъ Александровичъ, Ген.-Маіоръ .... 9

Дмитріевъ, Владиміръ Александровичъ, Ротм 130

Дмитріевъ, Михаилъ Михайловичъ, Полк 28

Добржанскій, Александръ Васильевичъ, Ротм 211

Доброжинскій, Александръ Владиміровичъ, Ротм 288

Добровольскій, Михаилъ Іосифовичъ, Ротм 133

Домбровскій, Александръ Николаевичъ, Пор 472

Добролюбовъ. Владиславъ Леонидовичъ, Корн 527

Домаревъ, Николай Николаевичъ, Шт.-Ротм 414

Домбровскій, Александръ Александровичъ, Кор 531

Донбровскій, Юліанъ Юліановичъ, Подп 75

Драгошъ, Николай Константиновичъ, Ротм 240

Драповъ, Андрей Ивановичъ, Ротм. 249

Драшпиль, Вячеславъ Николаевичъ, Шт.-Ротм 378

Друри, Михаилъ Васильевичъ, Ротм 359

Дударевъ, Константинъ Ивановичъ, Ротм 293

Дуйсбургъ, Александръ Оскаровичъ, Ротм 205

Дуковъ, Федоръ Митрофановичъ, Пор 454

Дулаевъ, Заурбекъ Васильевичъ, Подп 64

Думбадзе, Михаилъ Антоновичъ, Ротм 147

Дылевскій, Федоръ Игнатьевичъ, Пор 518

Дьячковъ, Александръ Михайловичъ, Шт.-Ротм 440

Дьяконовъ, Михаилъ Васильевичъ, Шт.-Ротм … 382


^ Е.

Евецкій, Николай Васильевичъ, Кор 537

Едлинскій, Александръ Антоновичъ, Ротм 162

Екимовъ, Алексѣй Васильевичъ, Ротм 217

Елишкевичъ, Николай Антоновичъ, Ротм 227

Елкинъ, Алексѣй Алексѣевичъ, Пор 511

Ергопуло, Дмитрій Федоровпчъ, Подп 66

Ергинъ, Владиміръ Павловичъ, Кор 536

Ермаковъ, Дмитрій Кузьмичъ, Ротм …………. 341

Ермаковъ, Платонъ Іосифовичъ, Шт.-Ротм 434

Ерофеевъ, Борисъ Михайловичъ, Ротм 362

Ершовъ, Петръ Левкіевичъ, Ротм 236

Есауловъ, Викторъ Михайловичъ, Пор … 457


Ж.


Жаба, Павелъ Николаевичъ, Ротм 158

Жамовъ, Владиміръ Евстафіевичъ, Шт.-Ротм 431

Ждановичъ, Ксаверій Осиповичъ, Подп 100

Ждановъ, Петръ Ивановичъ, Ротм 275

Желнинъ, Николай Дмитріевичъ, Ротм 354

Жерве, Георгій Всеволодовичъ, Ротм 344

Жигмановскій, Алексѣй Григорьевичъ, Подп 58

Жиромскій, Виталій Діонисіевичъ, Ротм 176

Жовнеровскій, Константинъ Ипполитовичъ, Ротм. …………… 180

Жуковскій, Леонтій Михайловичъ, Шт.-Ротм 379

Жуковъ, Алексѣй Дмитріевичъ, Пор. 488

Жуковъ, Евгеній Константиновичъ, Ротм. 271

Жукъ, Николай Ивановичъ, Корн 529


З.

Заборщиковъ, Іосифъ Семеновичъ, Пор 465

Заборщиковъ, Федоръ Семеновичъ, Ротм 306

Завадскій, Николай Лукичъ, Подп. 51

Завалишинъ, Сергѣй Владиміровичъ, Ротм 301

Завѣлейскій, Николай Дмитріевичъ, Ротм 186

Загорскій, Аполонъ Аникіевичъ, Ротм 146

Заіончковскій, Владиміръ Антоновичъ, Ротм 286

Закіевъ, Семенъ Лукьяновичъ, Ротм 191

Залѣсовъ, Анатолій Антоновичъ, Ротм 202

Замайскій, Михаилъ Людвиговичъ, Ротм 194

Замайскій, Константинъ Людвиговичъ, Ротм 244

Заневскій, Брониславъ-Януарій Станиславовичъ, Ротм. ………. 160

Заневскій, Ярославъ Станиславовичъ, Подп. 87

Зарудный, Алексѣй Алексѣевичъ, Подп 69

Затеплинскій, Леонидъ Николаевичъ, Ротм. ................................. 251

Зайцевъ, Николай Федоровичъ, Ротм 248

Зботоновъ, Матвѣй Ивановичъ, Ротм 219

Здановскій, Константинъ Александровичъ, Ротм 249

Зеленскій, Иванъ Михайловичъ, Ротм 366

Земляковъ, Николай Трофимовичъ, Пор 495

Зейгертъ, Владиміръ Михайловичъ, Пор 458

Златковскій, Александръ Ивановичъ, Ротм 263

Златовъ, Левъ Федоровичъ, Ротм 291

Злобинъ, Сергѣй Александровичъ, Ротм 166

Золотовскій, Владиміръ Александровичъ, Ротм 357

Золотухинъ, Викторъ Александровичъ, Ротм 136

Зублевичъ Зублевскій, Константинъ Васильевичъ, Ротм. ……... 368

Зубовскій, Петръ Фадѣевичъ, Ротм 163

Зякинъ, Леонидъ Александровичъ, Ротм 192

Зякинъ, Левъ Александровичъ, Шт.-Ротм 424


И.

Иваненко, Евгеній Александровичъ, Корн 526

Иваненко, Леонидъ Дмитріевичъ, Шт.-Ротм 431

Иваницкій, Всеволодъ Петровичъ, Подп 101

Ивановъ, Александръ Леонтьевичъ, Подп 56

Ивановъ, Василій Ивановичъ, Подп 117

Ивановъ, Евгеній Александровичъ, Пор 481

Ивановъ, Евгеній Васильевичъ, Ротм 163

Ивановъ, Иванъ Владиміровичъ, Полк 23

Ивановъ, Иванъ Петровичъ, Ротм 131

Ивановъ, Константинъ Михайловичъ, Ротм 157

Ивановъ, Леонидъ Петровичъ, Ротм 247

Ивановъ, Михаилъ Владиміровъ, Ротм 311

Ивановъ, Петръ Александровичъ, Ротм 219

Ивановъ, Петръ Васильевичъ, Пор 483

Ивановъ, Сергѣй Дмитріевичъ, Шт.-Ротм 422

Ивановъ, Яковъ Матвѣевичъ, Подп 73

Игнатьевъ, Федоръ Михайловичъ, Полк 35

Изнаръ, Борисъ Адольфовичъ, Ротм 245

Илляшевичъ, Валентинъ Августовичъ, Ротм 191

Илляшевичъ, Сильвестръ Августиновичъ, Ротм 184

Иловайскій, Николай Николаевичъ, Ротм 144

Иловайскій, Павелъ Николаевичъ, Ротм 185

Ильинъ, Владимiръ Михайловичъ, Шт.-Ротм 404

Ильинъ, Сергѣй Ивановичъ, Шт.-Ротм 421

Ильницкій, Алексѣй Георгіевичъ, Ротм 368

Ильяшенко, Степанъ Владиміровичъ, Подп 64

Ингистовъ, Владиміръ Георгіевичъ, Корн 522

Иноземцевъ, Викторъ Ивановпчъ, Ротм 276


^ I.

Іевлевъ, Леонтій Платоновичъ, Ротм 284


К.

Кадошниковъ, Михаилъ Ивановичъ, Ротм 323

Казариновъ, Дмитрій Михайловичъ, Шт.-Ротм 370

Какобадзе, Константинъ Моисеевичъ, Ротм 337

Князь Кекуатовъ, Владиміръ Дмитріевичъ, Пор 501

Калюжницъ, Николай Антоновичъ, Ротм 258

Калениченко, Николай Григоръевичъ, Пор 509

Калингъ, Давидъ Давидовичъ, Ротм. . 134

Калингъ, Николай Давидовичъ, Полк 34

Калино, Давидъ Давидовичъ, Ротм 330

Камаевъ, Александръ Константиновичъ, Ротм 172

Каменскій, Владиміръ Константиновичъ, Шт.-Ротм. …… 382

Стеблинъ-Каменскій, Степанъ Павловичъ, Ротм 177

Канели, Фридрихъ Христіановичъ, Подп 55

Каннъ, Вячеславъ Адамовичъ, Ротм 341

Кануковъ, Василій Ильичъ, Ротм 181

Капля, Михаилъ Александровичъ, Ротм 294

Каппель, Василій Александровичъ, Ротм 209

Карачевскій-Волкъ, Григорій Леоновичъ, Ротм 317

Карачунъ, Григорій Ивановичъ, Полк 37

Карабутъ, Сергѣй Ивановичъ, Ротм 180

Каревъ, Федоръ Федоровичъ, Подп 86

Барщъ-Карженевскій, Владиміръ Генриховичъ-Іоіафато-

вичъ, Пор 487

Карницкій, Станиславъ Станиславовичъ, Ротм 168

Карповъ, Александръ Петровичъ, Ротм 149

Карцивадзе, Григорій Георгіевичъ, Шт.-Ротм 389

Карпенко, Павелъ Антоновичъ, Ротм 265

Кастрофъ, Владиміръ Ивановичъ, Полк. 27

Каталей, Всеволодь Георгіевичъ, Подп 66

Катарскій, Николай Дмитріевичъ, Ротм. 158

Кахіани, Исаакъ Фарнаозовичъ, Ротм 302

Качауновъ, Александръ Николаевичъ, Пор 497

Кашкаровъ, Алексѣй Петровичъ, Ротм 275

Кащей, Иванъ Осиповичъ, Ротм 355

Кайдановъ, Георгій Александровичъ, Корн. .............................. 538

Кайдановъ, Александръ Георгіевичъ, Подп 90

Кайтмазовъ, Михаилъ Николаевичъ, Ротм 321

Квитницкій, Викентій Васильевичъ, Шт.-Ротм 387

Квятковскій, Иванъ Ромуальдовичъ, Ротм 200

Кириловъ, Петръ Евграфовичъ, Ротм 308

Кислицинъ, Владиміръ Александровичъ, Шт.-Ротм. …………… 448

Киткинъ, Борисъ Александровичъ, Ротм 297

Киткинъ, Павелъ Павловичъ, Подп 104

Китченко, Михаилъ Дмитріевичъ, Ген.-Маіоръ 11

Кичуковъ (онъ-же Борисовъ), Федоръ Николаевичъ, Пор. 459

Клевцовъ, Петръ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 388

Клембровскій, Анатолій Мартіановичъ, Пор, 505

Кленовскій, Алексѣй Семеновичъ, Полк 22

Клеменовъ, Семенъ Яковлевичъ, Ротм 342

Климовецкій, Александръ Карловичъ, Корн 529

Кличъ, Александръ Николаевичъ, Ротм 259

Клюевъ, Александръ Николаевичъ, Ротм 316

Клюевъ, Николай Николаевичъ, Ротм 141

Клюевъ, Антонъ Александровичъ, Ротм 281

Баронъ-Кноррингъ, Николай Константиновичъ, Пор. ….. 516

Кобелевъ, Михаилъ Ивановичъ, Ротм 346

Ковалевскій, Сергѣй Леонтьевичъ, Ротм 255

Ковалевъ, Петръ Самойловичъ, Ротм 187

Ковецкій, Гавріилъ Петровичъ, Шт.-Ротм 447

Козловскій, Карлъ-Губертъ Ромуальдовичъ, Подп 81

Козловъ, Викторъ Евменіевичъ, Корн 534

Козыревъ, Ельмурза Заурбековичъ, Шт.-Ротм 443

Кокаевъ, Иванъ Исламовичъ, Ротм 250

Кокоревъ, Григорій Михайловичъ, Полк 30

Кокушкинъ, Анатолій Андреевичъ, Ротм 232

Кокшаровъ, Аркадій Николаевичъ, Полк 42

Колесниковъ, Иванъ Михайловичъ, Шт.-Ротм 403

Колоніусъ, Михаилъ Николаевичъ, Ротм 155

Коломіецъ, Евгеній Степановичъ, Корн 523

Колѣнкинъ, Александръ Ивановичъ, Ген.-Лейт 5

Комиссаровъ, Трофимъ Ивановичъ, Пор 456

Кондратюкъ, Порфирій Яковлевичъ, Пор 452

Кондратьевъ, Георгій Николаевичъ, Ротм 215

Коноваловъ, Митрофанъ Ивановичъ, Подп 80

Копенхаговъ, Григорій Владиміровичъ, Пор 480

Копыткинъ, Владиміръ Михайловичъ, Подп 60

Копчинскій, Николай Николаевичъ, Ротм 150

Кордзая, Парменъ Логвиновичъ, Ротм 154

Кореневскій, Иванъ Кузмичъ, Корн .. 528

Корицкій, Яковъ Альбертовичъ, Пор 498

Корженевичъ, Константинъ Павловичъ, Ротм 227

Корнѣенковъ, Михаилъ Владиміровичъ, Шт.-Ротм. …………….. 403

Корнѣевъ, Михаилъ Константиновичъ, Ротм 327

Короновскій, Владиміръ Никитичъ, Ротм 207

Корольковъ, Александръ Антоновичъ, Ротм 312

Корнутскій, Андрей Павловичъ, Ротм 198

Корошинадзе, Ной Севастьяновичъ, Пор 456

Корякинъ, Рафаилъ Гавріиловичъ, Пор 466

Корякинъ, Гавріилъ Рафаиловичъ, Подп 49

Костинъ, Петръ Петровичъ, Ротм 126

Костыговъ, Николай Александровичъ, Ротм 218

Фонъ-Котенъ, Федоръ Фридриховичъ, Ротм 223

Кохановскій, Николай Васильевичъ, Ротм 206

Кохановъ, Федоръ Федоровичъ, Полк 26

Кохановъ, Николай Федоровичъ, Подп 67

Коцюбинскій, Николай Васильевичъ, Ротм 182

Кочконоговъ, Михаилъ Петровичъ, Ротм 165

Кравцъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 437

Краммъ, Альфонсъ Эдуардовичъ, Ротм .. 300

Красильщиковъ, Владиміръ Васильевичъ, Подп 52

Красовскій, Иванъ Ивановичъ, Ротм 252

Красноярцевъ, Григорій Александровичъ, Ротм 225

Крамаренко, Викторъ Константиновичъ, Подп 118

Красноярцевъ, Николай Алексѣевичъ, Ротм. 238

Крастъ, Владиміръ Михайловичъ, Шт.-Ротм 427

Красовскій, Викторъ Ивановичъ, Шт.-Ротм 372

Красновъ, Аполонъ Петровичъ, Ген.-Маіоръ 12

Фонъ-Краузъ, Левъ Густавовичъ, Ротм 299

Крестниковъ, Василій Александровичъ, Шт.-Ротм. …………….. 439

Крестовскій, Леонидъ Владиміровичъ, Ген.-Маіоръ ..................... 8

Крестовскій, Всеволодъ Петровичъ, Подп 112

Кренке, Александръ Константиновичъ, Полк 42

Кречеговъ, Владиміръ Николаевичъ, Шт.-Ротм 420

Крживоблоцкій, Яковъ Яковлевичъ, Подп 115

Крикопуло, Иванъ Константиновичъ, Пор 466

Крищевскій, Николай Николаевичъ, Шт.-Ротм 424

Кригеръ, Павелъ Оскаровичъ, Пор 484

Кричагинъ, Николай Павловичъ, Пор 506

Крупениковъ, Вадимъ Павловичъ, Ротм 174

Крупеня, Николай Михайловичъ, Ротм 269

Крутиковъ, Иванъ Ивановичъ, ПІт.-Ротм 376

Крыгинъ, Александръ Ивановичъ, Ротм 211

Крыжановскій, Вячеславъ Васильевичъ, Шт.-Ротм. …............... 398

Крыловъ, Алексѣй Валентиновичъ, Ротм 140

Крыловъ, Сергѣй Валентиновичъ, Подп ……. 109

Крыжицкій, Николай Александровичъ, Ротм 138

Кудрявцевъ, Михаилъ Ивановичъ, Ротм 164

Кудрявцевъ, Иванъ Васильевичъ, Ротм 287

Кузнецовъ, Григорій Ивановичъ, Пор ….. 455

Кузнецовъ, Владиміръ Павловичъ, Ротм. 339

Кузяевскій, Сергѣй Александровичъ, Ротм 140

Кулеша, Брониславъ Витольдовичъ, Шт.-Ротм 418

Куликъ, Алексѣй Федоровичъ, Ротм 156

Куликъ, Евгеній Федоровичъ, Ротм 222

Кунаховичъ, Дмитрій Фавстовичъ, Ротм 309

Кунъ, Николай Александровичъ, Шт.-Ротм 442

Купчинскій, Алексѣй Николаевичъ, Шт.-Ротм 374

Купчинскій, Адамъ-Петръ Антоновичъ, Пор 519

Куражевъ, Николай Михайловичъ, Пор 510

Кургановъ, Левъ Филипповичъ, Ротм 296

Куріевъ, Мустаби-Муса, Ротм 247

Кусаковъ, Семенъ Анатоліевичъ, Шт.-Ротм 433

Кутеповъ, Федоръ Осиповичъ, Ротм 120

Кутейниковъ, Александръ Михайловичъ, Ротм. ..... 126

Кухаревскій, Петръ Васильевичъ, Ротм 338

Кушель, Игнатій Іосифовичъ, Подп 49

Кушнеръ, Николай Саввичъ, Подп 54

Кушинъ, Евгеній Александровичъ, Ротм 246

Кучевскій, Станиславъ Станиславовичъ, Пор 470

Кюреніусъ, Карлъ-Эдуардъ Карловичъ, Ротм 228

Кюреніусъ, Евгеній Карловичъ, Ротм 228

Цыганко-Куриленко, Борисъ Петровичъ, Корн 526


Л.

Лада, Александръ Фомичъ, Ротм 169

Лагуновъ, Василій Петровичъ, Ротм 213

Лазаркевичъ, Кириллъ Александровичъ, Подп 47

Лазо, Левъ Викторовичъ, Подп 63

Ланкау, Константинъ Николаевичъ, Ротм 278

Ламановъ, Петръ Антоновичъ, Пор 461

Ламзаки, Леопольдъ Дмитріевичъ, Ротм 231

Лапинъ, Николай Николаевичъ, Ротм 232

Ларошъ, Александръ Августовичъ, Шт.-Ротм 410

Ласкевичъ, Василій Васильевичъ, Полк 36

Лаупманъ, Георгій Фёдоровичъ, Ротм 153

Лебедевъ, Владиміръ Николаевичъ, Шт.-Ротм 415

Лебо, Александръ Александровичъ, Шт.-Ротм. ................. 414

Лельевръ, Александръ Яковлевичъ, Подп. ...................... 99

Лемке. Адольфъ Карловичъ, Полк 38

Лесли, Александръ Павловичъ, Ротм 270

Лесли, Иванъ Евгеніевичъ, Ротм 351

Лейбинъ, Михаилъ Петровичъ, Ротм 274

Лейденіусъ, Николай Георгіевичъ, Шт.-Ротм 419

Лейхтъ, Анатолій Андреевичъ, Ротм 240

Лейманъ, Анатолій Степановичъ, Корн 522

Лефнеръ, Платонъ Павловичъ, Пор 467

Либеръ, Адамъ-Эдуардъ Константиновичъ, Пор 473

Лимантовъ, Александръ Александровичъ, Подп 106

Линденеръ, Михаилъ Федоровичъ, Ротм. 223

Линденбаумъ, Николай Евгеньевичъ, Ротм 120

Линденеръ, Владиміръ Федоровичъ, Подп 83

Литвиновъ, Николай Алексѣевичъ, Ротм 369

Литвиненко, Евгеній Валеріановичъ, Ген -Маіоръ ............. 10

Лисенко, Константинъ Всеволодовичъ, Пор 452

Лихаревъ, Николай Ивановичъ, Полк 113

Лобачевскій, Давидъ Николаевичъ, Ротм 188

Лобысевичъ, Александръ Федоровичъ, Шт.-Ротм 425

Логофетъ, Дмитрій Николаевичъ, Подп 67

Лопатто, Викторъ Степановичъ, Пор 470

Лопушинскій, Иванъ Адамовичъ, Ротм 311

Лоховскій, Александръ Иларіоновичъ, Ротм 254

Луканинъ, Владиміръ Васильевичъ, Ротм 190

Лукашевичъ, Станиславъ Михайловичъ, Ротм 192

Лукинскій, Александръ Ксенофонтовичъ, Шт.-Ротм. ……. 391

Луцкевичъ, Левъ Филипповичъ, Ротм 199

Лучаниновъ, Гавріилъ Михайловичъ, Полк 45

Лызловъ, Владиміръ Борисовичъ, Подп 105

Лысенко, Леонидъ Константиновичъ, Ротм 316

Лысенко, Георгій Николаевичъ, Шт.-Ротм 447

Лысенко, Николай Георгіевичъ, Подп 68

Лыщинскій, Николай Іустиновичъ, Ротм 229

Любскій, Сергѣй Сергѣевичъ, Пор 506

Любякъ, Ромуальдъ-Клементъ Мартыновичъ, Корн. …… 537

Лѣсковъ, Андрей Николаевичъ, Ротм 142

Лясковскій, Николай Петровичъ, Корн 539

Ляшковъ, Аполлонъ Николаевичъ, Пор 476


М.

Мавродинъ, Василій Константиновичъ, Подп 55

Мавродинъ, Николай Васильевичъ, Пор 503

Маврійскій, Сергѣй Николаевичъ, Корн 524

Маджи, Владиміръ Викентьевичъ, Ротм 291

Макавѣевъ, Дмитрій Прохоровичъ, Пор 502

Макаровъ, Игнатій Петровичъ, Ротм 289

Макаровъ, Дмитрій Васильевичъ, Ротм 154

Максимовичъ, Федоръ Андреевичъ, Шт.-Ротм 413

Малама, Михаилъ Андреевичъ, Подп 105

Малашенко, Геннадій Семеновичъ, Шт.-Ротм 428

Малиновскій 1-й Дмитрій Ивановичъ, Пор 474

Малиновскій, Апполоній Александровичъ, Ротм 143

Малиновскій, Сергѣй Михайловичъ, Пор 477

Мальчевскій, Сергѣй Петровичъ, Шт.-Ротм 366

Малышевъ, Василій Сергѣевичъ, Пор 494

Маловъ, Василій Алексѣевичъ, Пор. 477

Маматовъ, Аристархъ Дмитріевичъ, Подп 90

Маматовъ-князь, Александръ Ивановичъ. Подп 47

Мамедбековъ, Изра-бекъ-Пашабековичъ, Пор 462

Мангуби, Соломонь Симовичъ, Ротм 326

Манойловъ, Николай Дмитріевичъ, Полк 39

Манжетъ, Юліусъ-Станиславъ Станиславовичъ, Пор …….. 468

Маркузенъ, Владиміръ Мартыновичъ, Подп 58

Мартыновъ, Петръ Ильичъ, Подп 65

Марковъ, Георгій Александровичъ, Подп 103

Марковъ, Дмитрій Алексѣевичъ, Ротм 159

Мартосъ, Виталій Николаевичъ, Ротм 186

Мартосъ, Георгій Николаевичъ, Ротм 266

Маткѣевъ, Николай Петровичъ, Ротм 255

Мачабели-князь, Семенъ Александровичъ, Пор 464

Машлыкинъ, Алексѣй Семеновичъ, Пор 455

Медвѣдевъ, Степанъ Ивановичъ, Ротм 323

Медемъ, баронъ Петръ Карловичъ, Ротм 208

Мельгуновъ, Владиміръ Анатольевичъ, Пор 469

Мельниковъ, Терентій Ивановичъ, Ротм 182

Мельниковъ, Евгеній Венедиктовичъ, Ротм. ........................... 204

Мельниковъ, Петръ Филипповичъ, Ротм 293

Меньтюковъ, Александръ Александровичъ, Ротм 210

Баронъ-фонъ-Мершейдтъ-Гиллесемъ, Владиміръ Владиміровичъ, Ротм 346

Баронъ-фонъ-Мершеидтъ-Гиллесемъ, Николай Владиміровичъ, Подп 96

Месаксуди, Александръ Константиновичъ, Ротм 285

Мигузовъ, Иванъ Александровичъ, Подп 50

Микулинъ, Николай Михайловичъ, Подп 97

Милеантъ, Константинъ Егоровичъ, Ротм 148

Миллеръ, Іуліанъ Ивановичъ, Полк 14

Мироновъ, Михаилъ Васильевичъ, Шт.-Ротм 430

Митрофановъ, Евгеній Петровичъ, Ротм 125

Митрофановъ, Андрей Петровичъ, Подп 76

Михайловъ, Владиміръ Николаевичъ, Шт.-Ротм 395

Михайловъ, Николай Николаевичъ, Ротм 256

Михайловъ, Семенъ Александровичъ, Ротм 147

Михайловъ, Владиміръ Андреевичъ, Шт.-Ротм 390

Михайловъ, Валентинъ Михайловичъ, Ротм 363

Михайловъ, Рафаилъ Владиміровичъ, Шт.-Ротм 443

Михайловъ, Константинъ Константиновичъ, Ротм 242

Михайловъ, Александръ Михайловичъ, Ротм 363

Михайловскій, Иванъ Степановичъ, Корн 531

Михельсонъ, Борисъ Александровичъ, Шт.-Ротм 396

Михневичъ, Константинъ Николаевичъ, Ротм. ............. .199

Минкевичъ, Дмитрій Іуліевичъ, Ротм 229

Могилатъ, Сергѣй Кирилловичъ, Шт.-Ротм 387

Могилевичъ, Федоръ Яковлевичъ, Ротм 329

Мозгалевскій, Викторъ Викторовичъ, Ротм 310

Дебогорій-Мокріевичъ, Михаилъ Михайловичъ, Ротм. . . 307

Мокасѣй-Шибинскій, Григорій Григорьевичъ, Ген.-Маіоръ. 8

Москалецъ, Леонтій Андреевичъ, Пор ................ 484

Мосоловъ, Николай Леонидовичъ, Ротм 339

Моронговіусъ, Иванъ Юльевичъ, Ротм 152

Мулява, Михаилъ Прокофьевичъ, Кор 535

Муратовъ, Леонидъ Алексѣевичъ, Подп 104

Муфель, Николай Павловичъ, Пор 513

Мшевелидзе, Александръ Николаевичъ, Пор. ............... 519

Мыльниковъ, Александръ Андреевичъ, Пор 501

Мясоѣдовъ, Леонидъ Леонидовичъ, Ротм 315

Мясоѣдовъ, Алексѣй Николаевичь, Шт.-Ротм 436


Н.

Надеждинъ, Николай Романовичъ, Пор 496.

Наперстковъ, Алексѣй Алексѣевичъ, Ротм 12?

Нарбутъ, Михаилъ Андреевичъ, Полк 46

Нарбутъ, Владиславъ Андреевичъ, Ген.-Маіоръ 7

Невскій, Георгій Георгіевичъ, Подп 69

Неклюдовъ, Василій Степановичъ, Пор 451

Непенинъ, Константинъ Владиміровичъ, Полк 41

Непокойчицкій, Клавдій Павловичъ, Полк 18

Неѣловъ, Георгій Александровичъ, Пор. . 516

Нейвиртъ, Емельянъ Карловичъ, Пор 475

Никитинъ, Владиміръ Владиміровичъ 497

Никитинъ, Николай Андреевичъ, Ротм 322

Никитинъ, Николай Степановичъ, Ротм 266

Николаевъ, Сергѣй Михайловнчъ, Пор 479

Никольскій, Борисъ Васильевичъ, Корн 527

Никольскій, Николай Ильичъ, Ротм 343

Никольскій, Петръ Михайловичъ, Подп 79

Николаевъ, Григорій Владиміровичъ, Подп 84

Николаевъ, Александръ Сергѣевичъ, Ротм 161

Николичъ, Евгеній Александровичъ, Ротм 241

Никольскій, Николай Васильевичъ, Ротм 268

Никурадзе, Яковъ Окропировичъ, Шт.-Ротм 393

Новицкій, Гавріилъ Гавріиловичъ, Корн 533

Новогородовъ, Борисъ Николаевичъ, Корн 536

Новоселовъ, Александръ Васильевичъ, Ротм 210

Новоселовъ, Сергѣй Митрофановичъ, Ротм 243

Носковъ, Михаилъ Михайловичъ, Полк. 44

Нѣмцевичъ-Урсынъ, Федоръ Петровичъ, Подп 87


О.

Оатъ, Владиміръ Ивановичъ, Полк 13

Обидзинскій, Станиславъ Ксаверьевичъ, Ротм 358

Оболенскій, Андрей Владиміровичъ, Шт.-Ротм 421

Озеровскій, Алексѣй Трифоновичъ, Ген.-отъ-Инфант. …... 3

Окуневъ, Веніаминъ Михайловичъ, Пор 486

Олиферъ, Василій Константиновичъ, Шт.-Ротм 377

Орловъ, Виталій Фирсовичъ, Полк 20

Осадшій, Маркъ Петровичъ, Подп 98

Останковичъ, Дмитрій Ивановичъ, Подп 71

Острейнъ, Николай Иваиовичъ, Ротм 212


П.

Павлевскій, Викторъ Петровичъ, Пор 497

Павликовскій, Пржемыславъ Гекторовичъ, Подп 113

Павловъ, Иванъ Михайловичъ, Пор 480

Павловъ, Сергѣй Михайловичъ, Ротм 261

Павловъ, Алекеандръ Александровичъ, Ротм 335

Павловъ, Александъ Константиновичъ, Шт.-Ротм. …….. 412

Пажусъ, Вацлавъ Людвиговичъ, Пор 508

Пайзанскій, Семенъ Митрофановичъ, Ротм 257

Паккаринъ, Георгій Карловичъ, Ротм 262

Паленъ - фонъ - деръ. баронъ, Александръ Густавовичъ,

Шт.-Ротм 407

Пальчевскій, Владиміръ Владиміровичъ, Шт.-Ротм. ….. 396

Панфиловъ, Иванъ Николаевичъ, Пор 481

Панютинъ, Василій Николаевичъ, Подп 91

Парамоновъ, Николай Николаевичъ, Подп 92

Парекій, Дмитрій Владиміровичъ, Ротм 146

Пацевичъ, Сергѣй Платоновичъ, Шт.-Ротм 441

Пашковскій, Николай Ивановичъ, Ротм 248

Пекарскій, Эдуардъ Францевичъ, Подп 74

Пенскій, Владиміръ Алексадровичъ, Шт.-Ротм 399

Перепеловскій, Михаилъ Лукичъ, Ротм 148

Перепеловскій, Александръ Лукичъ, Ротм 272

Періонъ, Георгій Ноелевичь, Полк 21

Перковъ, Василій Петровичъ, Шт.-Ротм 411

Петрашенъ, Николай Григорьевичъ, Ротм 193

Петрашъ, Алексѣй Николаевичъ, Шт.-Ротм 400

Петровъ, Дмитрій Николаевичъ, Ротм ... 324

Петровъ, Николай Павловичъ, Корн 533

Баклановъ-Петровъ, Евгеній Николаевичъ, Шт.-Ротм. …. 446

Петропавловскій, Михаилъ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм. …… 402

Печора, Іосифъ-Сигизмундъ Феликсовичъ, Ротм 123

Пигулевскій, Василій Васильевичъ, Ротм 277

Писаревъ, Николай Абрамовичъ, Пор 505

Писемскій, Викторъ Федоровичъ, Ротм 181

Платоновъ, Яковъ Яковлевичъ, Ротм 189

Платоновъ, Павелъ Матвѣевичъ, Ротм 250

Плосковскій, Алексѣй Александровичъ, Подп 75

Плодовскій, Петръ Петровичъ, Подп 52

Плѣсеинъ, Дмитрій Касьяновичъ, Ротм 273

Пневскій, Иванъ Петровичъ, Ротм 132

Повалишинъ, Ннколай Николаевичъ, Ротм 314

Поваляевъ, Степанъ Никитьевичъ, Ротм 279

Погоржельскій, Викторъ Ивановичъ, Ротм 124

Подвысоцкій, Максимиліанъ Валеріановичъ, Ротм. …….. 183

Пожога, Александръ Федоровичъ, Шт.-Ротм 395

Пожарскій, Николай Митрофановичъ, Ротм 188

Познанскій, Вячеславь Федосіевичъ, Ротм 203

Покрамовичъ, Карлъ Михайловичъ, Полк 32

Поликарповичъ, Валентинъ Федоровичъ, Ротм 193

Поликарповичъ, Николай Федоровичъ, Ротм 135

Политанскій, Сергѣй Петровичъ, Шт.-Ротм 376

Полковниковъ, Андрей Ивановичъ, Ротм 337

Полторацкій, Николай Андреевичъ, Ротм 132

Полубинскій, Александръ Владиміровичъ, Пор 483

Полуярославцевъ, Петръ Петровичъ, Шт.-Ротм 371

Полянскій, Іосифъ Васильевичъ, Подп 60

Помазковъ, Алексѣй Ивановичъ, Ротм 333

Пономаревъ, Евгеній Васильевичъ, Ротм 361

Пономаревъ, Федоръ Федоровичъ, Ротм 271

Попловскій, Николай Аполоновичъ, Ротм 173

Поповъ, Алексѣй Петровичъ, Ротм 85

Поповъ, Валеріанъ Георгіевичъ, Ротм 295

Поповъ, Василій Васильевичь, Пор 473

Поповъ, Владиміръ Эрастовичъ, Ротм 365

Поповъ, Георгій Васильевичъ, Ротм 136

Поповъ, Евгеній Георгіевичъ, Ротм 360

Поповъ, Михаилъ Ивановичъ, Полк………………………….. 30

Поповъ, Николай Ивановичъ, Ротм 280

Поповъ, Сергѣй Михайловичъ, Полк 17

Посниковъ, Александръ Дмитріевичъ, Подп 77

Потѣхинъ, Алексѣй Анатоліевичъ, Шт.-Рот 411

Похлѣбинъ, Александръ Ильичъ, Ротм 315

Прейсъ, Борисъ Александровичъ, Корн 524

Предтеченскій, Николай Михайловичъ, Ротм …. 149

Пржевлоцкій, Константинъ Константиновичъ, Ротм………… 365

Пржилуцкій, Стефанъ Игнатьевичъ, Шт.-Ротм 400

Присѣкъ, Михаилъ Михайловичъ, Ротм 335

Прожанскій, Александъ Александровичъ 355

Прокофьевъ, Николай Андреевичъ, Ротм 121

Просвиринъ, Евгеній Иларьевичъ, Ротм 270

Протасовичъ, Михаилъ Александровичъ, Ротм 263

Прянишниковъ, Степанъ Тимофѣевичъ, Ротм .. 235

Пургольдъ, Николай Александровичъ, Ротм 135

Пустынскій, Павелъ Ивановичъ, Ген.-Маіоръ 11

Путковскій, Александръ Доминиковичъ, Шт.-Ром. …………… 374

Пухтаевичъ, Евгеній Федоровичъ, Ротм 267

Пухтаивичъ, Михаилъ Федоровичъ, Ротм 254

Пушкинъ, Федоръ Александровичъ, Шт.-Ротм 435

Пыхачевъ, Николай Аполлоновичъ, Ген.-Лейт 2

Пылевъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Ротм 190

Пѣтуховъ, Алексанрдъ Евгеньевичъ, Пор 493

Пятибоковъ, Іосифъ Львовичъ, Ротм 286


Р.

Рагозинъ, Алексѣй Александровичъ, Шт.-Ротм .. 419

Радавскій, Иларіонъ Іосифовичъ, Ротм 201

Радаковъ, Владиміръ Георгіевичъ, Ротм 179

Радухинъ, Афанасій Филипповичъ, Ротм. ………………………. 332

Разсохинъ, Григорій Іосифовичъ, Подп 72

Райченко, Константинъ Ильичъ, Ротм 119

Рачинскій, Петръ Болеславовичъ, Шт.-Ротм 436

Ребиндеръ, Дмитрій Николаевичъ, Ротм 262

Ребровъ, Гавріилъ Ивановичъ, Ротм 347

Регнель, Эрикъ Карловичъ, Пор 463

Рейнталь, Константинъ Рихардовичъ, Ротм 265

Реймерсъ, Сергѣй Карловичъ, Ротм 281

Рембовскій, Францъ-Болеславъ Адольфовичъ, Ротм. ….............. 214

Реслейнъ, Константинъ Михайловичъ, Ротм 173

Ризенко, Сазонтъ Васильевичъ, Ротм 221

Робаковскій, Максимъ Яковлевичъ, Ротм 137

Роговскій, Николай Осиповичъ, Полк 14

Родзяновскій, Григорій Ефимовичъ, Пор 502

Розановъ, Василій Александровичъ, Ротм 252

Розовъ, Евгеній Ивановичъ, Шт.-Ротм 423

Романовичъ, Алексѣй Степановичъ, Ротм 121

Романовскій, Леонидъ Самойловичъ, Подп 73

Ромишевскій, Чеславъ Люціановичъ, Подп 94

Росляковъ, Левъ Андреевичъ, Полк . . 41

Россинскій, Николай Аркадьевичъ, Подп 95

Ротенбергъ, Яковъ Яковлевичъ, Полк 37

Рудаковъ, Павелъ Степановичъ, Ш.-Ротм 386

Руденко, Василій Карповичъ, Корн 534

Рудницкій, Сигизмундръ Болеславовичъ, Корн 530

Фонъ-Руммель, Павелъ Альфонсовичъ, Пор 500

Русановъ, Евгеній Дмитріевичъ, Ротм 159

Рымкевичъ, Сигизмундъ Карловичъ, Подп 99

Рыпинскій, Николай Іосифовичъ, Ротм 226

Рябикинъ, Петръ Васильевичъ, Ротм 292

Рябухинъ, Николай Михайловичъ, Пор 514

Рябцевъ, Иванъ Ивановичъ, Ш-Ротм 379


С.

Сабуровъ, Владиміръ Николаевичь, Пор … 479

Сабуровъ-Долгово, Николай Владиміровичъ, Пор 518

Савельевъ, Александръ Андрониковичъ, Ротм 198

Савицкій, Михаилъ Михайловичъ, Пор 460

Савицкій, Михаилъ Михайловичъ, Полк 19

Савостьяновъ, Петръ Николаевичъ, Ротм 304

Сагайдаковскій, Павелъ Андреевичъ, Ротм 196

Садовский, Витольдъ Эдуардовичъ, Ротм 124

Сальниковъ, Петръ Степановичъ, Подп 116

Сакенъ, Алексѣй Александровичъ, Ротм 364

Баронъ фонъ - деръ - Остенъ-Сакенъ, Магнусъ-Антоніусъ-

Рафаель-Адамъ Рудольфовичъ, Подп ….. 62

Самоновъ, Федоръ Александровичъ, Ротм 325

Сатаевъ, Николай Васильевичъ, Ротм 313

Самойловъ, Иванъ Николаевичъ, Пор 468

Свирскій, Иванъ Александровичъ, Шт.-Ротм 377

Свиридовъ, Михаилъ Осиповичъ, Полк 29

Свиньинъ, Александръ Дмитріевичъ, Ген.-отъ-Арт. ……………... 1

Свѣтловъ, Михаилъ Александровичъ, Полк 26

Селивановъ, Леонидъ Даниловичъ, Шт.-Ротм .. 394

Семека, Николай Борисовичъ, Шт.-Ротм 385

Семенихинъ, Всеволодъ Александровичъ, Пор 508

Сенкевичъ, Эмилій Августиновичъ, Ротм …….. 119

Серпуховитиновъ, Леонидъ Парамоновичь, Ротм 356

Сеславинъ, Константинъ Павловичъ, Ротм 175

Сизаревъ, Семенъ Семеновичъ, Подп 82

Сидоровъ, Василiй Христофоровичъ, Ротм 342

Силичъ, Михаилъ Николаевичъ, Шт.-Ротм. 380

Сильновъ, Валентинъ Александровичъ, Ротм 34ь

Симоненко, Александрь Константиновичъ, Шт.-Ротм… 433

Синьковскій, Николай Владиміровичъ, Шт.-Ротм 409

Сипягинъ, Сергѣй Петровичъ, Полк 45

Скачковъ, Петръ Максимовичъ, Подп 107

Скворцовъ, Василій Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 404

Скворцовъ, Николай Алексѣсвичъ, Подп 63

Скорино, Йгнатій Іосифовичъ, Полк 25

Скрыпкинъ, Павелъ Николаевичъ, Пор 495

Скрыпинъ, Павелъ Ермолаевичъ, Шт.-Ротм 444

Сливинскій, Гавріилъ Георгіевичъ, Ротм 273

Слинко, Лаврентій Владиміровичъ, Подп 107

Слюсаревъ, Александръ Андреевичъ, Ротм … 241

Смоленскій, Иванъ Григорьевичъ, Шт.-Ротм 429

Снѣгуровскій, Андрей Ивановичъ, Пор …… 464

Соболевъ, Левъ Федоровичъ, Полк. 48

Соболевъ, Евгеній Ефимовичъ, Пор 490

Соборняцкій, Василій Ивановичъ, Ротм 334

Соколовскій, Борисъ Ипполитовичъ, Шт.-Ротм 406

Соколовскій, Владиміръ Ипполитовичъ, Шт.-Ротм. …. 391

Соколовичъ, Леонидъ Леонидовичъ, Ротм 298

Соколовъ, Александръ Аристарховичъ, Ротм 175

Соколовъ, Михаилъ Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 445

Соколовскій, Ипполитъ Ипполитовичъ, Полк 16

Соколовъ, Николай Александровичъ, Подп 96

Солнцевъ, Игорь Дмитріевичъ, Корн 535

Соловьевъ, Владиміръ Николаевичъ, Ротм 330

Серно-Соловьевичъ, Сергѣй Александровичъ, Шт.-Ротм. 375

Сомовъ, Владиміръ Владиміровичъ, Ротм 305

Сомовъ, Сергѣй Николаевичъ, Шт.-Ротм 439

Сонинъ, Константинъ Николаевичъ, Ротм 269

Сопоцько, Стефанъ Ивановичъ, Шт.-Ротм 399

Сорокинъ, Сергѣй Николаевичъ, Ротм 369

Сохацкій, Павелъ Карловичъ, Полк 34

Сошинскій, Густавъ Густавовичъ, Пор 492

Софіано, Николай Харлапивичъ, Шт.-Ротм 434

Спиринъ, Владиміръ Александровичъ, Шт.-Ротм 397

Срединскій, Аркадій Алексѣевичъ, Ротм 172

Ставровъ, Александръ Ивановичъ, Подп 91

Старовъ, Александръ Сергѣевичъ, Пор 489

Старицкій, Несторъ Петровичъ, Ротм 306

Сташевскій, Дмитрій Александровичъ, Ротм 264

Станкевичъ, Викторъ Антоновичъ, Ротм 218

Старкъ, Илло Карловичъ, Ротм 139

Станкевичъ, Иванъ-Іосифъ Францевичъ, Подп 85

Стегнѣй, Иванъ Евтихіевичъ, Пор 491

Степановъ, Анатолій Федоровичъ, Подп 109

Степановъ, Александръ Михайловичъ, Подп 102

Степановъ, Владиміръ Степановичъ, Подп 111

Степановъ, Владиміръ Николаевичъ, Пор 460

Степановъ, Василій Гавриловичъ, Подп 79

Степановъ, Ульянъ Ивановичъ, Ротм. 287

Стефани, Іоганъ Іогановичъ, Ротм 141

Стоббо, Василій Александровичъ, Пор 453

Столица, Иванъ Ивановичъ, Ротм 259

Страшкевичъ, Поликарпъ Георгіевичъ, Ротм 290

Страсенко, Михаилъ Никоновичъ, Ротм 357

Стронскій, Иванъ Васильевичъ, Ротм 207

Сукинъ, Александръ Николаевичъ, Ротм 199

Сукинъ, Федоръ Николаевичъ, Ротм 253

Сурковъ, Елисѣй Сергѣевичъ, Ротм 167

Сурковъ, Алексѣй Ивановичъ, Ротм 360

Сухоруковъ, Анатолій Григорьевичъ, Пор 478

Кордо-Сысоевъ, Иванъ Николаевичъ, Шт.-Ротм 450

Сѣровъ, Алексѣй Васильевичъ, Шт.-Ротм 426


Т.

Талаевъ, Вячеславъ Андріановичъ, Пор 485

Талалаевъ, Александръ Тимофѣевичъ, Корн 523

Тальковскій, Александръ Османовичъ, Полк 15

Таратинъ, Владиміръ Алексѣевичъ, Ротм 230

Тараринъ, Николай Михайловичъ, Ротм 184

Татоміръ, Александръ Никифоровичъ, Ротм 208

Твердовъ, Константинъ Николаевичъ, Полк 29

Телѣгинъ, Владиміръ Васильевичъ, Ротм 18Р

Теляковскій, Леонидъ Аркадьевичъ, Ген.-Лейт 4

Темниковъ, Леонтій Викторовичъ, Пор 461

Тетеревятниковъ, Василій Яковлевичъ, Подп 108

Тетеревниковъ, Владиміръ Николаевичъ, Подп 78

Баронъ Фонъ-Тизенгаузенъ, Орестъ Орестовичъ, Подп……….. 80

Фонъ-Тирбахъ, Иванъ Ивановичъ, Ротм 260

Титковъ, Николай Александровичъ, Шт.-Ротм. .......................... 440

Тихоцкій, Владиміръ Андреевичъ, Подп 93

Товстолѣсъ, Владиміръ Сергѣевичъ, Ротм 347

Токаревскій, Владиміръ Константинъ, Шт.-Ротм 372

Толмачевъ, Александръ Александровичъ, Полк 48

Толстопятовъ, Алексѣй Карповичъ, Подп 112

Топольскій, Николай Степановичъ, Шт.-Ротм 449

Топурія, Іосифъ Хахцевичъ, Ротм 285

Тредіаковскій, Николай Алексѣевичъ, Шт.-Ротм 394

Третейскій, Іустинъ Владиміровичъ, Пор 488

Тржетревинскій, Гергоній-Станиславъ Гейнриховичъ, Шт.-

Ротм 420

Тросковъ, Иванъ Рудольфовичъ, Подп 70

Тросницкій, Александръ Евгеніевичъ, Шт.-Ротм 429

Трофименко, Григорій Афанасьевичъ, Ротм 201

Трухачевъ, Павелъ Николаевичъ, Ротм 129

Тугановъ, Абубекиръ Казіевъ, Ротм 261

Тулаевъ, Владиміръ Вахтанговичъ, Пор 451

Тупицынъ, Григорій Николаевичъ, Шт.-Ротм 408

Туровѣровъ, Николай Михайловичъ, Ротм 332

Тыртовъ, Константинъ Константиновичъ, Шт.-Ротм…………… 417

Тюрьморѣзовъ, Иванъ Пантелеймоновичъ, Корн 532

Тютчевъ, Феодоръ Феодоровичъ, Подп 73


У.

Урфаловъ, Тигранъ Антоновичъ, Шт.-Ротм 409

Усковъ, Иванъ Исааковичъ, Пор 476

Усольцевъ, Николай Михайловичъ, Ротм 340

Устимовичъ, Александръ Ильичъ, Ротм 206

Ушаковъ, Александръ Даниловичъ, Ротм 283

Ушаковъ, Сергѣй Леонидовичъ, Полк 24


Ф.

Фаренгольцъ, Викторъ Вильгельмовичъ, Ротм 327

Фаталибековъ, Али-Бекъ, Ротм 328

Федоровъ, Николай Яковлевичъ, Ротм 309

Федоровъ, Николай Николаевичъ, Пор. 504

Федоровъ, Ексакускодіанъ (Константинъ) Лаврьевичъ,

Пор 494

Фельштинскій, Николай Ивановичъ, Ротм 357

Филимоновъ, Владиміръ Евгеньевичъ, Шт.-Ротм 438

Филипповъ, Александръ Устиновичъ, Шт.-Ротм 402

Филипповъ, Иванъ Васильевичъ, Ротм 300

Фирсовъ, Михаилъ Алексѣевичъ, Ротм 144

Фишеръ, Константинъ Владиміровичъ, Шт.-Ротм 397

Фищевъ, Александръ Владиміровичъ, Шт.-Ротм 378

Флоринскій, Иванъ Михайловичъ, Ротм 304

Фоменко, Константинъ Серапіоновичъ, Ротм 289

Баронъ-де-Форжетъ, Константинъ Петровичъ, Пор. …………... 487

Форкампфъ, Максимиліанъ Эдуардовичъ, Ротм 216

Фоссъ, Александръ Ксаверьевичъ, Ротм 272

Фортини, Сергѣй Михайловичъ, Ротм 318

Фроловъ, Николай Николаевичъ, Пор 504

Фроловъ, Александръ Павловичъ, Ротм. 226


X.

Хабаровъ, Михаилъ Федоровичъ, Полк 35

Харитоновъ, Терентій Тарасьевичъ, Ротм 239

Харламповичъ, Александръ Іосифовичъ, Ротм 253

Харчевъ, Георгій Кондратьевичъ, Ротм 194

Харченко, Косьянъ Игнатьевичъ, Шт.-Ротм 423

Ханженковъ, Николай Николаевичъ, Пор 478

Князь Химшіевъ Константинъ Александровичъ, Корн……….. 525

Хмеллеръ, Владиміръ Ивановичъ, Ротм 348

Хмѣлевъ, Николай Васильевичъ, Подп 70

Ховренко, Василій Львовичъ, Ротм 334

Ходецкій, Владиміръ Іосифовичъ, Пор 486

Ходкевичъ, Николай Николаевичъ, Ротм. ................................. 321

Хотаговъ, Ѳедоръ Савельевичъ, Пор 469

Хотнискій, Платонъ Ростиславовичъ, Ротм 319

Хохлачевъ, Афанасій Бонифатьевичъ, Пор 482


Ц.

Цабель, Николай Эмильевичъ, Ротм 354

Цвѣтковъ, Андрей Владиміровичъ, Ротм 349

Циновскій, Евгеній Ивановичъ, Ротм 157


Ч.

Чайковскій, Иванъ Валеріановичъ, Шт.-Ротм 381

Чаркинъ, Петръ Максимовичъ, Ротм.. 326

Чеглоковъ, Анатолій Анатоліевичъ, Ротм 340

Чегодаевъ, Петръ Александровичъ, Шт.-Ротм 449

Черемушкинъ, Анатолій Константиновичъ, Шт.-Ротм………… 398

Черемисиновъ, Николай Николаевичъ, Ротм 336

Черкассовъ, Александръ Петровичъ, Пор 517

Черноглазовъ, Николай Дмитріевичъ, Подп 114

Чернушевичъ, Михаилъ Петровичъ, Ген.-Маіоръ ...................... 7

Чернятынскій, Николай Леонтьевичъ, Ротм 320

Четверкинъ, Григорій Григорьевичъ, Ротм 260

Чеховичъ, Павелъ Семеновичъ, Ротм 349

Чеховичъ, Казиміръ Ивановичъ, Ген.-Лейт 4

Чечинъ, Николай Тарасовичъ, Ротм 282

Чечинъ, Александръ Тарасовичъ, Пор 517

Чинниковъ, Андрей Абрамовичъ, Ротм 356

Чисъ, Сергѣй Владиславовичъ, Подп 103

Чихачевъ, Владиміръ Сергѣевичъ, Пор 458

Чмыховъ, Андрей Михайловичъ, Подп 77

Чорба Петръ Васильевичъ, Ротм 165

Чубъ, Лука Павловичъ, Полк 44

Чунихинъ, Александръ Андреевичъ, Ротм 314

Чумаковъ, Николай Семеновичъ, Ротм 308


Ш.

Шагинъ, Федоръ Михайловичъ, Пор 463

Шамшевъ, Сергѣй Григорьевичъ, Шт.-Ротм 408

Шапаревъ, Викторъ Константиновичъ, Ротм 303

Шапоренко, Петръ Матвѣевичъ, Пор 496

Шарый, Василій Кондратьевичъ, Ротм 251

Шатиловъ, Павелъ Владиміровичъ, Пор 485

Шеинъ, Петръ Константиновичъ, Ген.-Лейт. 5

Шеинъ, Сергѣй Дмитріевичъ, Шт.-Ротм 446

Шелистовъ, Николай Михайловичъ, Ротм 143

Шеломицкій, Лукіанъ Григорьевичъ, Ротм, …………............ 138

Шеміотъ, Викторъ Павловичъ, Шт.-Ротм 416

Шеміотъ, Станиславъ Людвиковичъ. Пор 471

Шеставовъ, Аркадій Аркадьевичъ, Ротм 169

Широкій, Дмитрій Дмитріевичъ, Ротм 242

Шиманъ, Эдвинъ-Карлъ Вильгельмовичъ, Ротм 152

Шестоперовъ, Левъ Львовичъ, Подп 50

Шишкинъ, Валеріанъ Николаевичъ, Подп 86

Штаденъ, Владиміръ Васильевичъ, Ротм 160

Баронъ Фонъ-Штакельбергъ, Александръ Іоанновичъ, Ртм. 230

Баронъ Штакельбергъ, Бернтъ-Густавъ-Бертовичъ, Ртм. . 367

Баронъ Фонъ-Штемпель, Георгій Карловичъ, Ртм. …… 155

Баронъ Фонъ-Штемпель, Александръ Ивановичъ, Подп. 88

Штокманъ, Александръ Юльевичъ, Пор 491

Шуневичъ, Андрей Степановичъ, Подп 56

Шумовичъ, Робертъ Вандалиновичъ, Подп 88

Шумскій, Кондратъ Осиповичъ, Полк 43


Щ.

Щербачевъ, Николай Андреевичъ, Ротм 350

Щербачевъ, Николай Николаевичъ, Ротм 276

Щелинъ, Михаилъ Дмитріевичъ, Подп 78

Щуруповъ, Николай Александровичъ, Полк 18


Э.

Эггертъ, Оскаръ-Эмилій-Леонъ Францевичъ, Ротм…………… 197

Эдигей, Владиміръ Сергѣевичъ, Ротм 301

Экманъ, Евгеній Карловичъ, Шт.-Ротм 435

Элендъ, Вячеславъ Ивановичъ, Шт.-Ротм 444

Эльснеръ Константинъ Оттовичъ, Ген.-Маіоръ ......................... 9

Энквистъ, Густавъ Фридриховичъ, Ротм ... 221

Эристовъ, Иванъ Константиновичъ, Пор., князь ...................... 499

Эристовъ, Александръ Константпновичъ, Шт.-Ротм., князь 392

Эрлихъ, Николай Михайловичъ, Ротм 302

Эртель, Вячеславъ Александровичъ, Ротм 151


Ю.

Югановъ, Алексѣй Никитичъ, Ротм 318

Юденичъ, Михаилъ Семеновичъ, Ротм 200

Юдинъ, Николай Яковлевичъ, Ротм. 238

Юзефовичъ, Георгій Іосифовичъ, Полк 38

Юзефовичъ, Михаилъ Яковлевичъ, Пор 472

Юнаковъ, Николай Николаевичъ, Ротм 243

Юхновичъ, Михаилъ Николаевичъ, Шт.-Ротм 442


Я.

Яворскій, Василій Яковлевичъ, Ротм 359

Ягнентковскій, Викторъ Львовичъ, Пор 467

Якобсонъ, Николай Николаевичъ, Ротм .. 170

Яковлевъ, Константинъ Михайловичъ, Ротм .. 178

Яковлевъ, Алексѣй Алексѣевичъ, Ротм 246

Яковлевъ, Евгеній Васильевичъ, Ротм 338

Яковлевъ, Николай Григорьевичъ, Ротм 277

Яковлевъ, Николай Борисовичъ, Шт.-Ротм 381

Яневичъ, Владиміръ Викторовичъ, Полк 31

Янушковскій, Владиміръ Ивановичъ, Полк 40

Янушевскій, Іосифъ Александровичъ, Ротм 122

Янушковскій, Владиміръ Владиміровичъ, Шт.-Ротм…………… 448

Янушкевичъ, Константинъ Константиновичъ, Пор…….............. 474

Ярмонкинъ, Владиміръ Васильевичъ, Ротм 123

Ярошевскій, Михаилъ Николаевичъ, Ротм 343

Яроцкій, Эдмундъ Стефанъ Серафимовичъ, Ротм 223

Ярышкинъ, Леонидъ Львовичъ, Ротм 361

Яхонтовъ, Николай Петровичъ, Ротм 202

Яцевичъ, Александръ Болеславовичъ, Корн. .............................. 525

Яцимірскій, Евгеній Петровичъ, Полк 16Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов