Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" icon

Закон України " Про енергетичну ефективність будівель"НазваниеЗакон України " Про енергетичну ефективність будівель"
страница1/3
Дата конвертации06.12.2012
Размер447.91 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Проект


Закон України

Про енергетичну ефективність будівель”


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери в Україні.


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) Будівлі громадської сфери – будівлі, у яких розміщені установи та організації (незалежно від форм власності), які призначені для надання послуг населенню. До цієї категорії відносяться: будівлі навчальних закладів, закладів охорони здоров‘я, закладів фізичної культури і спорту, готелів, ресторанів та інші аналогічні будівлі (мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази та інші будівлі для тимчасового проживання), будівлі для надання послуг гуртової і роздрібної торгівлі, будівлі музеїв та бібліотек, будівлі для публічних виступів (кінотеатрів, концертних будівель, театрів та ін.), будівлі інших установ, що надають послуги населенню.

2) Будівля – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначена для проживання або перебування людей, енергія в якій використовується для формування мікроклімату та освітлення в приміщеннях. Терміном “будівля” охоплюється як будівля в цілому, так і її частина, яка призначена для окремого використання (зокрема, нежилі приміщення у житлових будівлях). Цей термін застосовується для цілей цього Закону для позначення житлових та нежитлових будівель.

3) Господарська організація з енергетичного аудиту будівель – юридична особа, статутом якої передбачено здійснення діяльності з енергетичного аудиту та енергетичної паспортизації будівель, а також надання роз’яснень та консультацій з питань енергетичної ефективності будівель, у штаті якої є принаймні один сертифікований енергетичний аудитор з питань енергетичної ефективності будівель.

4) Енергетична ефективність будівлі – властивість будівлі та її окремих елементів, а також інженерного обладнання забезпечувати визначені у порядку, встановленому законодавством, оптимальні мікрокліматичні умови приміщень при фактичних або розрахункових витратах енергії на опалення, нагрівання води, охолодження, вентиляцію та освітлення.

5) Енергетична паспортизація будівель – діяльність, спрямована на складання енергетичного паспорта будівель, яка здійснюється суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель та проектними організаціями.

6) Енергетичні характеристики будівлі – показники, які відображають кількість енергії, фактично спожитої або розрахованої для задоволення різних потреб, пов‘язаних з нормованим використанням будівлі, до якої включається енергія на опалення, нагрівання води, охолодження, вентиляцію та освітлення.


7) Енергетичний аудит існуючої будівлі – перевірка енергетичних характеристик існуючої будівлі з метою визначення їх відповідності нормативним вимогам щодо енергетичних характеристик будівлі, встановлення класу енергетичної ефективності будівлі та розроблення раціональних енергозберігаючих (енергоощадних) заходів щодо покращання енергетичної ефективності будівлі.

8) Енергетичний аудитор з питань енергетичної ефективності будівель – фізична особа, яка отримала у встановленому законом порядку сертифікат кваліфікації енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель.

9) Енергетичний паспорт будівлі – виданий суб’єктом діяльності з енергетичного аудиту будівель або проектною організацією документ, який містить фактичні (розрахункові) та нормативні енергетичні характеристики будівлі.

10) Житлові будівлі – житлові будинки (багатоквартирні будинки та садибні (одноквартирні) будинки) та гуртожитки (за винятком готелів та інших подібних будівель).

11) Здешевлення кредитів – часткове відшкодування за рахунок державного або місцевого бюджетів відсотків за кредитами, залученими для фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у будівлях.

12) Значна реновація – реновація (реконструкція, капітальний ремонт, розширення, модернізація, технічне переоснащення), за якої загальна вартість робіт, пов‘язаних з каркасом будівлі та/або систем опалення, постачання гарячої води, кондиціонування повітря, вентиляції та освітлення перевищує 25 % вартості будівлі, не враховуючи вартості землі, на якій вона знаходиться, а також у разі, якщо реновації підлягає понад 25 % каркасу будівлі.

13) Існуючі будівлі – будівлі з моменту введення в експлуатацію.

14) Клас енергетичної ефективності будівлі – визначений у порядку, встановленому законодавством, рівень енергетичної ефективності будівлі, що базується на фактичних (розрахункових) та нормативних енергетичних характеристиках будівлі.

15) Нежитлові будівлі – будівлі, не призначені для постійного або тимчасового проживання фізичних осіб. До нежитлових будівель відносяться, зокрема, офісні будівлі, будівлі громадської сфери, будівлі для культової та релігійної діяльності, пам‘ятки історичні та такі, що охороняються державою.

16) Нові будівлі – будівлі до моменту їх введення в експлуатацію (будівлі, що знаходяться на етапах проектування, будівництва, введення їх в експлуатацію).

17) Нормативні вимоги щодо енергетичних характеристик будівлі – встановлені у порядку, визначеному цим Законом, мінімальні вимоги щодо енергетичних характеристик будівлі.

18) Оцінка енергетичної ефективності нової будівлі – перевірка відповідності енергетичних характеристик нової будівлі встановленим мінімальним вимогам щодо енергетичних характеристик, яка здійснюється проектними організаціями.

19) Офісні будівлі – будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

20) Проектна організація – організація, яка відповідно до чинного законодавства на підставі договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт за завданням замовника розробляє проектну документацію на будівлю або виконує проектні роботи.

21) Сертифікат кваліфікації енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель – документ, який підтверджує кваліфікацію фізичної особи – енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель.

22) Суб’єкт діяльності з енергетичного аудиту будівель – господарські організації з енергетичного аудиту будівель та енергетичні аудитори з питань енергетичної ефективності будівель, які набули у встановленому законом порядку статусу фізичної особи-підприємця.

23) Термомодернізація – комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій і забезпечення їх відповідності встановленим нормам.

2. Терміни “житловий будинок”, “квартира”, “багатоквартирний будинок”, “наймач”, “найм (оренда)” розуміються у значенні, визначеному в Цивільному кодексі України.

3. Терміни “енергозберігаючі (енергоефективні) заходи”, “енергоефективний проект”, “паливно-енергетичні ресурси”, “раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів”, “нетрадиційні та поновлювані джерела енергії” вживаються у значенні, визначеному у Законі України “Про енергозбереження”.


^ Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають в сфері забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери, у тому числі, в сфері встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик цих будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, особливостей енергетичного аудиту будівель, організації та проведення енергетичної паспортизації зазначених будівель, а також розроблення, впровадження та фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності зазначених будівель.


^ Стаття 3. Мета та основні завдання законодавства в сфері енергетичної ефективності будівель

1. Метою цього Закону є визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери відповідно до європейських стандартів, підтримки їх належного технічного стану та збільшення терміну їх експлуатації, обмеження двоокису вуглецю в результаті підвищення енергетичної ефективності будівель.

2. Досягнення поставленої мети має здійснюватись шляхом:

1) встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери на основі диференціації будівель за різними типами;

2) запровадження системи контролю за дотриманням мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери;

3) визначення особливостей енергетичного аудиту будівель, організації та проведення оцінки енергетичної ефективності та енергетичної паспортизації житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери ;

4) впровадження механізмів стимулювання власників та наймачів зазначених будівель до раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, диверсифікації джерел енергопостачання та впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів;

5) створення умов для раціональної термомодернізації житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери;

6) диференціації фінансових механізмів залучення коштів для впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у житлових, офісних будівлях та будівлях громадської сфери, які повинні базуватися на поєднанні різних джерел фінансування, зокрема, коштів власників, інвесторів, коштів державного та місцевих бюджетів;

7) створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів з метою підвищення енергетичної ефективності будівель

8) створення умов для розвитку підприємницької діяльності в сфері енергетичного аудиту, оцінки енергетичної ефективності та енергетичної паспортизації будівель;

9) забезпечення обов’язковості встановлення побудинкових приладів обліку енергії суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з енергопостачання;

10) надання державної підтримки впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів з метою підвищення енергетичної ефективності будівель;

11) поступового переходу до економічно обґрунтованих цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги за умови розвитку державної підтримки вразливих верств населення у споживання ними енергоресурсів в межах встановлених норм споживання;

12) переходу до нарахування плати за електроенергію, газ, гарячу воду, опалення виключно за показниками приладів обліку;

13) проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення з питань енергетичної ефективності будівель та залучення громадян до участі у процесах підвищення енергетичної ефективності будівель.


^ Стаття 4. Державне управління в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель

1. Державне управління в сфері енергетичної ефективності будівель спрямоване на підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, організації енергетичного аудиту та енергетичної паспортизації будівель, а також стимулювання впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності будівель.

2. Державне управління в сфері енергетичної ефективності будівель, в межах повноважень, визначених в цьому Законі та інших актах законодавства України, здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства;

3) центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування;

4) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

5) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері енергетичної ефективності будівель.


^ Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері енергетичної ефективності будівель

1. Кабінет Міністрів України в сфері енергетичної ефективності будівель:

1) забезпечує проведення державної політики в сфері енергетичної ефективності будівель;

2) розробляє, затверджує і виконує державні цільові програми в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, які здійснюють управління в сфері енергетичної ефективності будівель;

4) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати управління в сфері енергетичної ефективності будівель, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

5) видає постанови і розпорядження з питань енергетичної ефективності будівель на підставі Конституції, цього Закону та інших законів України;

8) здійснює інші повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель, передбачені Конституцією та законами України.


^ Стаття 6. Повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель центрального органу виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства:

1) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) розробляє та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

4) забезпечує державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

5) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

6) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

7) забезпечує здійснення у межах своїх повноважень енергозберігаючих заходів в існуючих житлових будівлях;

8) здійснює контроль за обладнанням існуючих житлових будівель приладами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

9) приймає нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

10) спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності будівель;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.


Стаття 7. Повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування

1. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування:

1) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики в сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

4) забезпечує державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель, проектними організаціями, юридичними особами та громадянами, іншими учасниками правових відносин в сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

5) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

6) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

7) приймає нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

8) спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності будівель;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.


Стаття 8. Повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження:

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики в сфері енергетичної ефективності будівель;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) здійснює координацію інших центральних органів виконавчої влади в частині реалізації ними повноважень в сфері енергетичної ефективності будівель;

4) розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань ефективного використання енергетичних ресурсів в існуючих нежитлових будівлях;

5) забезпечує державний контроль за дотриманням законодавства у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів у будівлях;

6) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів в існуючих нежитлових будівлях;

7) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів в існуючих нежитлових будівлях;

8) приймає нормативно-правові акти з питань ефективного використання енергетичних ресурсів в існуючих нежитлових будівлях;

9) спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності будівель;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.


Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій в сфері енергетичної ефективності будівель:

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації в сфері енергетичної ефективності будівель:

1) виконують державні цільові програми в сфері енергетичної ефективності будівель;

2) розробляють, подають на затвердження відповідних рад та забезпечують виконання місцевих цільових програм з питань енергетичної ефективності будівель, звітують перед відповідними радами про їх виконання;

3) вносять до відповідних органів пропозиції щодо державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

4) забезпечують ефективне використання енергетичних ресурсів у будівлях;

5) забезпечують виконання законів та підзаконних нормативно-правових актів з питань енергетичної ефективності будівель;

6) вживають заходи щодо організації інформування населення з питань енергетичної ефективності будівель;

7) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.


^ РОЗДІЛ ІІ. ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

Стаття 10. Фактори, які повинні враховуватися при встановленні мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель

1. При встановленні мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель необхідно врахувати:

1) тип будівлі

2) цільове призначення будівлі

3) термін експлуатації будівлі

4) технічний стан будівлі

5) кліматичні умови

6) конструкційні характеристики світлопрозорих конструкцій, систем опалення, постачання гарячої води, кондиціювання повітря, вентиляції, вбудованого освітлювального обладнання, будівлі в цілому

7) геометричні, теплотехнічні показники огороджувальних конструкцій, об’ємно-планувальні показники

8) орієнтацію будівлі

9) пасивні сонячні енергосистеми і захист від сонця

10) природну вентиляцію

11) природне освітлення

12) мікрокліматичні умови в приміщенні, включно із запроектованим внутрішнім мікрокліматом

2. При встановленні мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель необхідно враховувати позитивний вплив таких факторів:

1) активних сонячних енергосистем та інших опалювальних і електричних систем, що базуються на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;

2) електричної енергії, виробленої за допомогою комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

3) систем централізованого і блокового опалення та охолодження.

  1   2   3Похожие:

Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Союзу” до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства єс відносяться, зокрема, довкілля та енергетика, включаючи...
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconАналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”
Визначення проблеми, яку пропонується розв‘язати шляхом прийняття запропонованого законопроекту
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconЗакон України „Про рекламу від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями. Цивільний кодекс України вiд 16-01-2003 №435-iv
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconРегламент роботи Сєдовської селищної ради VI скликання. Розділ загальні положення
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Закон України \" Про енергетичну ефективність будівель\" iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Форма об'єднання ресурсів місцевих громад для усунення та пом'якшення існуючих загроз у ділянках енергетики то довкілля. Асоціація "Енергоефективні міста України"
Постала у 2007 р з ініціативи міських голів Бердянська, Кам’янця-Подільського, Львова і Славутича при підтримці Європейської асоціації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы