Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні icon

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжніНазваниеЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжні
страница3/6
Дата конвертации27.09.2012
Размер0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
1. /З А К О Н У К Р А ф Н И.docЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України "Про авторське право І суміжні

передбачено інше.

Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми

Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така

охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу

чи форми їх вираження.

Стаття 19. Авторське право на збірники та інші

складені твори

1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові)

належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування

творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці

(упорядкування).

Упорядник збірника користується авторським правом за умови

дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до

складеного твору.

Автори творів, включених до складеного твору, мають право

використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо

інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника.

Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим

особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих

творів та (або) інших даних для створення своїх творів.

Передбачена цією частиною правова охорона баз даних не

поширюється на самі дані чи інформацію і не зачіпає будь-яке

авторське право, що відноситься до самих даних чи інформації, які

містяться у базі даних.

2. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників,

періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів

та інших періодичних видань належать виключні права на

використання таких видань у цілому. Видавець має право за

будь-якого використання таких видань зазначати в них своє ім'я або

вимагати такого зазначення.

Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні

права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому,

якщо інше не передбачено авторським договором.

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів

інших похідних творів

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить

авторське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування

або іншу переробку.

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються

авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ними

прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування

або іншої переробки.

2.
Авторське право перекладачів і (або) авторів інших

похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої

переклади і переробки тих самих творів.

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням

імені автора

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право),

але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення,

допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих

творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі

цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо

воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним

характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання

цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до

фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі,

виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях,

передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального

характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне

сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей

з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних

питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у

випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або

інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами

фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше

публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час

перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних

публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях;

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом

для сліпих;

7) відтворення творів для судового і адміністративного

провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і

релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому

характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших

періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення

публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних

творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених

статтями 22 - 25 цього Закону.

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами

примірників твору репрографічним способом

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має

авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору

бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або

опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована

стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових

творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з

ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за

запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що

такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і

приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру;

в) немає обмежень зі сторони організацій колективного

управління щодо умов виготовлення таких примірників;

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або

заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної

бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого

або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи

архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а

також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру.

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має

авторське право:

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів,

аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що

обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для

аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за

обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями

або без них за умови, коли:

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має

систематичного характеру;

в) немає обмежень зі сторони організацій колективного

управління щодо умов такого відтворення.

Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція

комп'ютерних програм

1. Особа, яка правомірно володіє примірником комп'ютерної

програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має

авторське право на цю програму:

1) внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з

метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи,

яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з

функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її

призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а

також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з

автором чи іншою особою, яка має авторське право;

2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що

ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни

правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал

комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане

непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної

програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у

цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі,

якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає

бути правомірним;

3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з

об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації,

необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою

комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до

взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин

комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до

взаємодії;

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може

використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з

іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім

випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії

з іншими програмами, а також не може використовуватися для

розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану

комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що

порушує авторське право;

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування

комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що

лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання

будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи

запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.

2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати

шкоди використанню комп'ютерної програми і не повинно обмежувати

законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське

право на комп'ютерну програму.

Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має

авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати

виключно в особистих цілях або для звичайного кола сім'ї

попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури у формі будівель і споруд;

б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених

статтею 24 цього Закону;

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і

оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком

випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону;

г) творів, виконання яких зафіксовані у фонограмах,

відеограмах та їх примірниках.

2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах,

їх примірниках, допускається відтворювати у домашніх умовах і

виключно в особистих цілях або для звичайного кола сім'ї або

близьких знайомих цієї сім'ї без дозволу автора (авторів),

виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з

виплатою винагороди. Особливості виплати винагороди у цьому

випадку визначені статтею 42 цього Закону.

Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального

об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор

має право вимагати доступу до цього твору з метою його

використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів,

карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права

та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не

може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав.

При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору

авторові.

Стаття 27. Право слідування

Автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті -

спадкоємці впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку

користуються щодо проданих автором оригіналів творів

образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п'яти

відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон,

галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем,

здійсненим автором твору (право слідування). Виплата винагороди у

цьому випадку здійснюється зазначеними аукціонами, галереями,

салонами, крамницями тощо.

Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті

використання права слідування, здійснюються особисто автором,

через його повіреного або через організації колективного

управління.

Стаття 28. Строк дії авторського права

1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його

створення і починає діяти від дня створення твору.

2. Авторське право діє протягом усього життя автора і

70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією

статтею.

3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом,

строк дії авторського права закінчується через 70 років після

того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не

викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору,

оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не

пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору,

застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.

4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє

протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього

співавтора.

5. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не

водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками,

серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для

кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.

6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів

діє протягом 70 років після їх реабілітації.

7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом

30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його

правомірного опублікування.

8. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони

авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше

його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту

майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років

від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

9. Дія строку охорони авторського права, встановленого

частинами другою - сьомою цієї статті, закінчується 1 січня року,

наступного за роком, в якому мали місце юридичні факти,

передбачені у зазначених частинах.

10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14

цього Закону, охороняються безстроково.

Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину

1. Майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне

авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину

особисті немайнові права автора.

2. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і

протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також

будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі

та репутації автора.

Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання

1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає

їх перехід у суспільне надбання.

2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без

виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою,

за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених

статтею 14 цього Закону.

3. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися

спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за

використання на території України творів, які стали суспільним

надбанням.

Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів

авторського права

1. Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може

передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону,

будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав

автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється

авторським договором.

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають

бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському

договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

2. Майнове право суб'єкта авторського права, який є юридичною

особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому

законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи -

суб'єкта авторського права.

Стаття 32. Передача права на використання твору

1. Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить

виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору

будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі

авторського договору.

Використання твору будь-якою особою допускається виключно на

основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених

статтями 21 - 25 цього Закону.

2. Передача права на використання твору іншим особам може

здійснюватися на основі авторського договору про передачу

виключного права на використання твору або на основі авторського

договору про передачу невиключного права на використання твору.

3. За авторським договором про передачу виключного права на

використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне

авторське право) передає право використовувати твір певним

способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права

передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти

подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка

передає виключне право на використання твору, залишається право на

використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

4. За авторським договором про передачу невиключного права на

використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право)

передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у

встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне

право, зберігається право на використання твору і на передачу

невиключного права на використання твору іншим особам.

5. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на

використання творів мають організації колективного управління,

яким суб'єкти авторського права передали повноваження на

управління своїми майновими авторськими правами.

6. Права на використання твору, що передаються за авторським

договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено

передачі виключних прав на використання твору.

Стаття 33. Договори на право використання творів

1. Договори про передачу прав на використання творів

укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися

договір про використання (опублікування) твору в періодичних

виданнях (газетах, журналах тощо).

2. Договір про передачу прав на використання творів

вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх

істотних умов (строку дії договору, способу використання твору,

території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку

виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за

вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди).

Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді

відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у

вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки

авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки,

встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Предметом договору про передачу прав на використання твору

не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

4. Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти

примірні авторські договори (зразки авторських договорів).
1   2   3   4   5   6Похожие:

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗвіт про науково-дослідну роботу за договором № Е3-15-1-07 від 27 листопада 2007 р. Розроблення проекту Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному господарстві» Керівник ндр
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон України „Про рекламу від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями. Цивільний кодекс України вiд 16-01-2003 №435-iv
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 45, ст. 397 )

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про громадянство України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 13, ст. 65 )
України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconДокументы
1. /Закони Украхни/Про ?нформац?ю.doc
2. /Закони...

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconРегламент роботи Сєдовської селищної ради VI скликання. Розділ загальні положення
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconЗакон україни про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 34, ст. 504) ( Вводиться в дію Постановою вр
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Союзу” до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства єс відносяться, зокрема, довкілля та енергетика, включаючи...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про авторське право І суміжні права\" Верховна Рада Українипостановля є: Внести до Закону України \"Про авторське право І суміжні iconАналіз регуляторного впливу до проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”
Визначення проблеми, яку пропонується розв‘язати шляхом прийняття запропонованого законопроекту
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы