ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари icon

ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлариНазваниеЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари
страница49/70
Дата конвертации19.12.2012
Размер12.72 Mb.
ТипДокументы
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   70

^ АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 9

МАВЗУ:ЛАКТОСТАЗ ВА МАСТИТ ТАШХИСИ.

Амалий машгулот- 7 соат:.


Интерактив усул: «Ролли клиник» уйин.


Мустакил иш- 2 соат

1. Хомиладорлик даврида ва тугрукдан кейинги аёллар организмидаги физиологик узгаришлар.


Амалий куникма:

 1. Хомиладорлик пайтида, тугрукнинг учинчи ва эрта чилла даврида кон кетиши.

Рефератлар:

 1. Асоратланмаган маститни даволаш ва олдини олиш, мутахассисга юбориш мезонлари.

Изох: ^ Цикл бошида хар бир талабага мавзу буйича рефератни гурух сардори ва «Камолот» етакчиси таркатади.


Мавзунинг асосланиши: Тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликлар купинча ноаник кечади. Бу касалликлар кеч ташхис куйилиши ёки етарли даволаш ишлари олиб борилмаганлиги сабабли аёллар улимига, аёллар ногиронлигига олиб келади. Умумий амалиёт шифокори (УАШ) тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликларига Тугри ташхис куя олиши, шошилинч ердам курсата билиши (шифохонагача этапда) ва кейинри этапда реабилитацион чораларни бажариши керак.


^ Машгулот максади:УАШ талабаларига тугрукдан кейинги йирингли-септиккасалликларига синдромал ёндошиш, тугри ташхис куйиш, тугрукдан кейинги юкори температура ва бошка симптомларини тугри талкин килиш,кейинги реабилитация ишларига йулга куйишни ва профилактика чораларини ургатиш.


Вазифалар:

 • Уз вактида профилактик чораларни куриш учун, тугрукдан кейинги йирингли-септик асоратлари кутилаетган тукан аёлларни хавфли гурухларга ажратиш.

 • Тугрукдан кейинги юкори температура булганида диагностика, диф-диагностика ва уз вактида госпитализация максадида билим ва амалий махоратларини ошириш.

 • Тугрукдан кейинги юкори температура булганида лаборотор-функционал ва инструментал текшириш методларини интерпретация килишни урганиш.

 • Шифохонагача булган этапда шошилинч ёрдам курсатиш.

 • Асоратланган тугрукдан кейинги даврда хар бир аёлга контрацепция усулларини танлашда индивидуал ёндошиш.


Кутилаетган натижалар:

УАШ билиши лозим::

 • Тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликлари этиопатогенез ва клиникаси.

 • Тугрукдан кейин юкори температура булишига хавфли гурух.

 • Осложнения репродуктивной функции, у женщин перенёсших гнойно-септические послеродовые заболевания.


 • Тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликлари диагностика ва диф-диагностиКаси критериялари. Бу касалликлар кутилаетган аёлларни олиб бориш тактикаси .

 • Тугрукдан кейин юкори температураси булган аёлларда шифохонадан кейин даволаш критериялари.

 • Тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликларида ишлатиладиган препаратларнинг лактация ва чакалокка таъсири.

 • Соглом оила ташкил килиш принциплари ва репродуктив согломлаштириш асослари.


УАШбажара олиши лозим.:

 • Тугрукдан кейинги йирингли-септик касалликлари булиш эхтимоли булган хавфли гурухларни ажратиш.

 • Тугрукдан кейинги йирингли-септик асоратлари булган аёлларни госпитализация килиш критериялари.

 • лаборотор-функционал ва инструментал текшириш методларини интерпретация килишни урганиш..Шифохонадан кейинги даволаш ишларини йулга куйиш ва реабилитацией чораларни йулга куйиш.

 • Тугрукдан кейинги даврда контрацепция танлаш ва маслахат бериш.


Амалий махоратлар:

 • Касалларни куриш

 • Бимануал текшириш.

 • Кузгуда бачадон буйнини текшариш.

Машгулот утиш жойи: поликлиника, гинеколог кабинета, укув хонаси.


Вақт

Тадбирлар

Таркиби

Материаллар

8.30

15мин

Саломлашиш.

Ақлий машқ.

Ўқитувчининг талабалар билан саломлашиши.

“Узароактив” ўйини ўйналади.

(Илова №1)

Флипкарта,

Фломастер.


8.45

10мин

Машғулот режаси Мақсадни асослаш.Мавзу

масалалари

Кун тартиби билан таништирилади.

Машғулот мақсади ва масалалари.

Флипкартада намойиш этилади

ФК. Фломастер.

8.55

20мин

Натижаларни текшириш

Ситуацион масала ечиш илова №2

Саволлар ёзилганварақлар

9.25

15мин

Машғулот мавзу

си бўйича тала

балар томони

дан талаблар

ФК га хар бир талаба талабларини ёзиш

Доска, ФК,

Фломастер


9.40

30мин

Мулоқот, натижалар билан танишиш.

Педагог машғулот баёнини оғзаки олиб боради.

ФК талаблар ва тилаклар билан


10.10

1соат

45мин

Мавзу

Презентацияси

Муаммоларни ечиш методикаси

Ўқитувчи талабаларни 2гурухга бўлинишини таклиф этади. Хар бир гурухга жеребевка усулда мавзу тарқатилади: Физиологик туғруқ олиб бориш тактикаси.

Масалалар берилади: тайёрланаётган пайтда саволларга жавоб тайёрлаш лозим: Мунозара учун назорат саволлар: илова №1

Гурухда талабалар масалани якунида жавобни намойиш қилиш учун бир киши танланади.

Конкурент гурух ўқитувчи билан биргаликда эксперт бўлишади.

Инструктаж -5мин, гурухга бўлиниш 5мин, тайёрланишга 20мин, хар бир гурухга намойиш қилиш учун 10мин дан, жавобларни мухокама қилиш учун 20мин.

Ситуацион масалалар ечиш: илова №2.

Карточка саволлари билан.

11.55

50мин

Танаффус12.45

45мин

Амалиёт

Беморларни қабул қилиш ва курацияси

Туғруқ тарихи

Тахлил натижаси

13.30

30мин

Талабаларнингталаблари,

масалалари, қўйилган мақсад натижасини кўриб чиқиш

ва бахолаш.

Машғулот натижаларини кўриб чиқиш, талабалар талабига жавобни талабаларнинг ўзларидан жавоб олиш.

ФК мақсадлар ва масалалар,

билан ФК талабалар талаби билан.

14.00

15мин.

Рейтинг балини аниқлаш

Ўқитувчи хар бир талабага иш дастури бўйича рейтинг балини қўяди

Журнал иш режаси

14.20-16.05

Талабалар мустакил иши

Мавзу бўйича мустақил ишлаш

Ўқув адабиётлариТугрукдан кейинги юкори температурада диагностика ва дафдиагностика

2.Флипкартада-Взаимоактив» сузини ёзамиз.

1. Берилган суздан гурухлар 5 мин ичида, 3 харфдан иборат максимал сузлар тузиши керак.

4.Вакт тамом булганидан кейин, энг куп суз тузган гурух голиб хисобланади.


1-кисм: «Янги тушунчалар» уйини.

Максад: Укув процессига талабалар эътиборини каратиш.

Жихозлар: Флипкарта, фломастер. Кадамлар:

^ 1.Талабалар 1. 2. З.га санайдилар, 1 ,лар битта гурух 2 лар 2-чи гурух, Злар 3-чи гурухга ажралади. 3 кишидан иборат Зта кичик гурух ташкил киламиз.

Ярани очиб дренаж куйиш.Инфекцияланган ипларни олиб ташлаш.Яраниювиб, боглам куйиш, антибиотик керак эмас Аёлга богламни алмаштириб туриш тугрисида маслахат бериш,кунда 3 марта,.куп суюклик ичиш, эртага кайта курикга келиш.

Бахолаш.

Пациент эртаси куни- температура 37,6° С, перинеал яра ажрапмалар кам чикмокда.

^ 5.Кейинги тактакангиз.

Яра битгунича катнаб туриши керак, гигиенаги риоя килиш. Масала22

Пациент Д. 17 ёшда. Зхафта олдин биринчи боласини стационарда тугди. Тугрук асоратланмагин, боланинг ахволи яхши.Шикояти-узини ёмон сезмокда, кукрагида огрик бор.

Бахолаш: Анамнез, курик, скрининг, лаборотор анализлар. Пациентнинг ахволини бахолаш учун нималарни курасиз?

Тез, ахволини билиш учун температураси,пулси, А/Д, нафас олиши курилади.Бошка сипмтомлари хам курилади.Кукрак сути билан эмизишини, неча марта, сургичларда яра борми.


^ 1. Курикда кайси аспектларга этибор бериш керак.?

Кукрагини куриш(кизариш, огрик, таранглашиш). 3. Скрининг процедуралари/лаборатор анализлар килинади..

ДИАГНОСТИКА

Температура. 38° С, пульс 120зарба минутига, артериап давление 120/80 мм рт.ст., 20 Кукрагида, чапда, огрик, бир сегментининг кизариши. Пациент суткасига бмарта эмизади, сав беради.

^ 4.Юкоридагиларга таяниб , ташхис куйиш.

5.Мастит.

Даволаш.

Пациентга антибиотик: клоксациллин 500 мг перорал, 4 марта кунига, 10 кун, эитромицин 250 мг перорал 3 марта кунига, 10 кун.

Эмизиш техникасини текшириш. Болага сув бармасдан, купрок эмизиш тавсия килинади., кукракка боглам еки сийнабанд билан ушлаб туриш, эмизишлар орасида совук компресс куйиш..

 • ^ Пациент Зкундан кейин кайта курикга келиши керак.

 • Бахолаш

Зкундан кейин: температура 37,6° С, пульс 90 зарба мин, артериал давление 120/80 мм рт.ст.,.Огрик ва шишлар камайган.


Задача № 23

Пациент В. 35 ёш., 3 тугрук. 48соат олдин уйда туккан. Тугрук пайтида кинга дори утлар куйилган. Температураеи кутарилгандан кейин шифохонага олиб келинган. Бахолаш: Анамнез, курик, скрининг, лаборотор анализлар. Пациентнинг ахволини бахолаш учун нималарни курасиз . Пациентни яхши ктиб олиш керак

 • Тез, ахволини билиш учун температураси.пулси, А/Д, нафас олиши курилади.Бошка сипмтомлари хам курилади. Ахволи суралади, огрик, тез-тез сийиши, ажралмалар характери, яна маляриятаркалган районданми-йукми суралади

 • Тагрукнинг кандай кечганлиги суралади.Кинга тугрук пайтида доривор ут киргизилганлиги туфайли столбняк вакцинацияси статуей курилади.

^ 2. Курикда кайси аспектларга этибор бериш керак ?

Корнини, кинни,. оёкларини куриш керак..

3. Скрининг процедуралари/лаборатор анализлар килинади ДИАГНОСТИКА.

«Командали уйин».

Укитувчи 4та карточка тайёрлаши керак .Карточкаларда куйидаги темалар ёзилган:

^ 1 .Асоратланган пиелонефрит, метрит, цистит.

 1. 2.Кесар кесишдан кейинги перитонит.

 2. З.Лактостаз, мастит, сут безлари абсцесси.

 3. ^ 4.Флегмона, яра абсцесси.

Талабаларни 2кишидан 4 та командага булинади. Хаар бир команда аъзоси биттадан карточка тортаДи. Затем разделить студентов на 4 команды по 2 человека. Укитувчи флип картада куйидаги алгоритмни ёзади:

Шикоятлар- объектив текшириш- клиник-лабаратария натижалари- шифохонада даволаниш-даволаниш натижалари-шифохонадан кейинги тактика- реабилитация- контрацепция. 10 мин тайёрланишга берилади.Хар гурухдан 1 талаба жавобини презентация килади. Укитувчи кузатиб туради. Гурухлардан масалани аник ечган гурухга кушимча балл берилади.

^ 6-кисм. Уйин «иссик картошка».

Кадамлар:

 1. Талабалар айлана булиб утиришади,кузларини юмадилар.

 1. Укитувчи коптокни талабага беради. Талаба коптокни «иссик» дея коптокни беради.Шу суз билан талабалар коптокни бир-бирига узатишади.

 1. Укитувчи кузини юмиб туради, маълум вактда тухтатишни айтади.

 2. Коптокни ушлаб турган талаба, кутидаги саволга жавоб беради.

^ 5. Хамма саволларга жавоб берилгунга кадар уйин давом этади.
Саоллвр:


l.Arap тугрукдан кейин аёлда корин пастида огрик, перистальтик шовкинлар эшитилмаса, озгина температура кутарилиб, калтираш булса-бу:

^ Корин пастида огрик , бачадон огриклилиги, ажралмалар ёмон хидли булиши

а) чанок абсцесси

б) метрит

в) перитонит

г) яра целлюлйти

^ 2. Тугрукдан кейин 3-5 чи кунлар сут безларида огрик ва тортишиш булоа ,бу-

а) сут безлари абсцесси

б) мастит

в) сут безларида димланиш

г) хамма курсатилганлар

^ 3. Сут безларида кизариш, сегментар каттиклашиши:

а) сут безлари абсцесси

б) мастит

в) сут безларида димланиш

г) курсатилганлардан хеч кайсиси

14 Корин пастида огрик , бачадон огриклилиги, ажралмалар ёмон хидли булиши-

а) чанок абсцесси

б) метрит

в) перитонит
г)аппендицита


^ 5.Перинеал ярадан конли ёки сероз ажралмалар чикиши-

Температура 39,8° С, пульс 136 зарба. мин, артериал давление 100/70 мм рт.ст., Окарган онги таркок, апатик. Корин пастида огрик, бачадон огрикли, ажралмалари йирингли. Йулдоши хакида маълумот йук.

Столбнякга карши вакцияланган.

 1. Диагноз.- метрит.

 2. Кейинги тактакангиз. Шокни даволаш:
 • ёнбошга ётириш.

 • Нафао йулларини текшириш

 • кислород 6-8 л/мин маска билан

 • Иссик ушлаш.

 • Оёгини кутариш

 • Контрол килиш: пульс, артериал давление, нафас олиши ва температура.

 • инфузию, катта диаметрли игна (1 л физ раствора ёки лактат Рингера за 15-20 минут)

 • катетер куйиш, сийишини контрол килиш.

Анализларини текшириш


Ампициллин 2г в/ичига, хар 6 соатдан+ Гентамицин 5мг/кг огирлигига. в/ичига хар 24 соатдан+ Метронидазол 500 мг в/ичига хар 8 соатдан.

 • ^ Бачадонни текшириш.

 • Инъекция- столбнячного анатоксина 0,5 мл в/м.


5-кисмСЦЕНАРИЙ 1
СЦЕНАРИЙ 1

Информациия ва саволлар

- -.

ЖавобларТалабадан кутилаетган.

(укитаучи)1 Касал. М. А/д. 80/50
-

мм.рт.ст., пульс 136зарба. мин.;Шок.

нафас олиши 34та/мин;инфузию, катта диаметрли игна (1 л физ1

температура 39.4° С.
раствора ёки лактат Рингера за 15-20 минут) 1

^ Уйкусирамокда, узини ёмонкатетер куйиш, сийишини контрол

тутмокда..
килиш.

Сиз нима деб уйлайсиз. ?^ Анализларини текшириш


Хозир нима киласиз?Шокнинг сабабини топиш


^ Иссик ушлаш.


Оёгини кутаришСЦЕНАРИЙ 2
КЛЮЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ/ОТВЕТЫ (давоми)

(давоми)
(давоми)

а) яра абсцесси

б) яра серомаси
в)яра гематомаси


г) хамма курсатилганлар 6. Сут бузлари димланиши куйидаги холларда кузатилад:

а) Кукрак сути туфайли тортишиши.


б) лактациянинг бошида лимфа ва веналарнинг кенгайиши, димлашиши.

в) бола кукракни яхши тутолмаслиги.

г) боланинг кукракни яхши эмолмаслиги.

^ 7.Тугрукдан кейинги юкори температураси булган касалларни олиб бориш тактикаси:

а) постел режими

б) адекват гидратация перорал ёки вена ичига
в)вентиляторни ишлатцш ва совук сув билан артиниш
г) хамма курсатилганлар


^ 8.Метритни даволаш учун:

а) Вена ичига ампициллин ёки гентамицин еки метронидазол

б) Вена ичига ампициллин + гентамицин + метронидазол

в) Перорал антибиотиклар комбинацияси

г) Кенг таъсир килувчи перорал антибиотик
9.Чанок абсцессини дренаж килгунга кадар:


а) вена ичига антибиотикларнинг комбинацияси тавсия килинади.

б) перорал антибиотикларнинг комбинацияси тавсия килинади.
в)кенг тасир курсатувчи перорал антибиотиклар тавсия килинади.
г) кенг тасир килувчи антибиотикларни вена ичига юбориш.


10.Сут безларида димланишни сезган аёл килиши керак: а)эмизаётганида болага сут безларини галма-галдан бериш б)тез-тез эмизиш, хар сафар эмизганда иккала сут безидан эмизиш

в) хар 4-6 соатдан эмизиш, хар эмизганда кукрагини галма-галдан бериш.
г)) хар.
4-6 соатдан эмизиш, хар эмизганида икала кукрагидан хам эмизиш.

^ 11.сут юезлари димланганда бушаштируычи чоралар:

а)эмизишдан олдин сут безларига иооик компресс куйиш. б)кукракни боглам ёки сийнабанд билан тортиш. в)эмизишлар орасида совук компресс куйиш

г) хамма курсатилганлар.


7-курс гинекология (9 кун)

^ АМАЛИЙ МАШГУЛОТ №1.

МАВЗУ: ХАЙЗ ЦИКЛИНИНГ БУЗИЛИШИ

6 соат:

Интерактив усул: «Яширинган хазина», кичик гурухларда ишлаш, вазиятли муаммони ечиш.

^ Мустакил иш- 4 соат

1. Хайз циклининг бошкарилиши. Бачадон ва тухумдон цикли. Функционал диагностик тестлари.

Амалий куникма:

Гинекологик текширув усуллари: кузгуда куриш, бимануал текшириш, цитология ва тозалик даражасини аниклаш учун суртма олиш, бактериологик текширув.

Рефератлар:

 1. Ташхис, киёсий ташхис. Аменорея. Альгодисменорея. Клиникаси, олиб бориш тактикаси.

 2. Даволаш. Мутахассисга юборишга курсатмалар.

^ 1. Машгулот утказилиш жойи ва жихозланиши:

Оилавий поликлиника, муолажа хонаси, ФК, фломастерлар, муляжлар,амбулатор карталар, қин кузгулари,буюм ойналари, шпателлар,стендлар,компьютердаги презентациялар, жадваллар, амалий куникмалар бажарилиши буйича стандарт кадамлар, ургатувчи-назорат дастури.

^ 2. Соатлар сони: 270 дакика

3.Машгулот максади:

3.1. Укув: УАШ талабалари хайз цикли тўғрисида билимини ошириш.

3.2 Тарбиявий:

- Хайз циклининг бошкарилиши. Бачадон ва тухумдон цикли. Функционал диагностик тестлар.

^ 4. Мавзуни асослаш:

Хайз циклининг бошқарилиши, унинг цикли тўғрисида тушунча беришдан иборат.

5. Фанлараро богликлик:

- анатомия, нормал ва патологик физиология, умумий терапия, гистология, биохимия.

^ 6. Мавзу буйича ёритилиши зарур булган саволлар:

1.Хайз циклининг бошқарилиши.

2.Хайз циклининг аёл организмидаги ўрни.

7.Амалий куникмалар руйхати.

7.1. УАШ билиши лозим:

 1. Хомиладор аёл организмида буладиган физиологик узгаришлар хакида

 2. Хомиладорлик ва чилла даврида тугри овкатланиш ва гигиенага риоя килиш

 3. Хомиладорларни амбулатор олиб бориш мезонлар

 4. Тугрукдан кейин аёлларга контрацепция танлаш

^ 7.2. УАШ килиши лозим:

1. Лаборатор ва инструментал текшириш усулларини куллаб хомиладорликни аниқлаш

2.Лаборатор ва асбоблар ёрдамида текшириш патижаларини тахлил килиш.

3.Функционал диагностик тестлар ўтказиш

7.3 УАШ бажариши лозим:

1. Функционал диагностик тестлар ўтказиш

2. Ташки умумий текшириш

3. Гинекологик курик

4. Бактериологик текширишга материал олиш

5. БИВ қўйиш ва олиш

^ 8. Машгулотда кулланиладиган инновацион технологиялар:

-бахс-мунозара

-«кичик гурухларда ишлаш» ишбилармон уйини.

- вазиятли масалалар ечиш.

- амалий кўникмани бажариш

^ 9. Талабалар билимини бахолаш методлари:

-оғзаки

-ёзма

-вазиятли масалар ечиш

-туккан аёлларнинг курацияси

-амалий куникмаларни бажаришда стандарт кадамларни текшириш ОТКИ буйича).

^ 10. Машғулот хронологик харитаси.Машгулот боскичлари боскичлариТадбирлар

Машгулот шакли

Материаллар

8.30

Саломлашиш.

Укитувчи талабалар билан

ФК, фломастер

5 мин.

Фикрлаш машки

саломлашади.


Талабаларга фикрлаш машки


утказиш таклиф килинади: психолок


тест утказилади (илова 1)
8.35

Машгулот режаси.

Кун тартиби укиб эшиттирилади. ФК

ФК,

10 мин.

Максад ва вазифаларини

да максад ва вазифалар хавола

фломастер
асослаш

этилади.
8.45

Талабалар бошлангич билимини

Назорат саволлари.

Ўйин шаклида

20мин.

назорат килиш.

«Яширинган хазина» уйини (Илова)

назорат
«Яширилган хазина»,
саволлари
«Мойчечак».ўйини9.05

Машгулот

Узаро фаоллик билан ФК га

Ёзув тахтаси.

10 мин.

мавзуси буйича

хар бир талабанинг умиди

ФК,
талабаларнинг

ёзилади.

фломастер

9.15

Машгулотга

Машгулот утиш буйича таклифлар

Умидлар ва

5 мин.

якун ясаш

огзаки баён килинади.

таклифлар ёзилган


ФК

9.20

Практика

Беморларни кабул килиш ва

Амбулатор

2с10мин.
курацияси, амбулатор карталар

карталар.тахлили.

Муолажа хонаси,


гинекологик кресло,


инструментлар,


кулкоплар

11.55

50 мин.

Танаффус12.45 45мин

Мавзуни такдим этиш. Кичик гурухда ишлаш

Машгулот мавзуси буйича

клиник вокеаларнинг тахлили (Илова)

Ташхис, киёсий ташхис. Аменорея. Альгодисменорея. Клиникаси, олиб бориш тактикаси.


ФК, транспаранциялар, дафтардаги ёзувлар

Ситуацион масалалар ёзилган карточкалар

13.30

Куйилган максад, вазифа ва

умидлар буйича бахолаш ва

якун ясаш

Талабаларнинг узлари томонидан узаро фаол машгулот якунлари, куйилган умидларга жавоблар мухокама килинади. Хар бир талаба гулбарг олади ва саволларга жавоб беради.

Максад ва вазифалар ёзилган ФК. Талабалар умидлари ёзилган ФК

14.15-14.20


Рейтинг баллини аниклаш.

Укитувчи ишчи дастур буйича хар бир талабага рейтинг балларини куяди

Журнал, ишчи дастур.

14.30-16.05

Талабанинг мустақил иши

Мавзу бўйича мустақил шуғулланиш.

Ўқув адабиётлари


Ҳайз (ой кўриш) деб, аёлларнинг бачадонидан мунтазам равишда қон келишига айтилади. Ҳайз балоғатга етиш жараёнининг дастлабки ойларида 12-15 ёшлар орасида кузатилади. Қизлар 16-17 ёшда тўлиқ балоғат ёшига етадилар. Ҳайз қон кетиш цикли бўлиб, маълум бир муддат қарийб 3-6 кун давом этади. ҳайз аёлнинг бола туғадиган ёшида қайтарилиб фақат ҳомиладорликда ва кўпинча бола эмизиш даврида ҳайз кўрмайди. Ҳайз климакс даврида (45-55) ёшда тўхтайди. Ҳар гал ҳайз кўрганда аёл 50-150 г-гача қон йўқотади. Ҳайз қони ишқорни реакцияли, қўнғир рангда, шиллиқ аралаш бўлиб, унда ивиш жараёни кам бўлади.

Қиз бола биринчи марта ҳайз кўрганда унинг организмида бир қатор ўзгаришлар содир бўлади. Тана шакли бир мунча думалоқлашади, аёлларга хос иккиламчи жинсий белгилар пайдо бўлади кўкрак безлари катталашади, қов устида жунлар пайдо бўлади, ташқи ва ички жинсий аъзолар тўлиқ етилади. Ҳайз цикли ҳайз кўришнинг биринчи кунидан то келгуси ҳайзнинг биринчи кунигача хисоб қилинади.

Кўпинча ҳайз цикли 28 кун, камдан- кам аёлларда 21 ёки 30-32 кун давом қилади. Ҳайз цикли мобайнида аёллар организимида турли ўзгаришлар кузатилади.

Ҳайз цикли физиологик жараён бўлиб, охирги ҳайзнинг биринчи кунидан то кейинги ҳайзнинг бошланиш кунигача бўлади. Хозирги тушунчаларга асосан ҳайз цикли 5 та боскичда ўтади: 1) бош мия пустлоғи; 2) гипоталамус; 3) гипофиз; 4) жинсий безлар; 5) периферик аъзолар (бачадон, бачадон найчалари, қин) (11- расм);

Биринчи олий босқичга бош мия пустлоғи ва экстрагипоталамик церебрал тузилмалар (лимбик тизим, гиппокалмп, бодомсимон тана) киради (12-расм).

Бош мия пўстлоғи — ҳайз циклини бошкариш ва тартибга солиш вазифасини бажаради. Бош мия оркали ташқаридаги таъсиротлар нервтизимининг пастдаги ҳайз циклида иштирок этувчи бўлимларига узатилади.

Тажриба ва клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, асабий холатларда жинсий аъзо тизимларида бир катор ўзгаришлар бўлиб, ҳайз циклини холати ва тартиби издан чиқади. Аммо хозир ҳам бош мия пустлоғида ёки унинг бирор кисимда ҳайз циклини бошқарувчи марказ аниқланмаган.

Иккинчи босқичи - гипоталамус, оралик миянинг бўлими бўлиб, бир қатор ўтказувчи нерв толалари (аксонлар) туфайли, бош миянинг турли бўлимлари билан боғлиқ бўлади. Шунга кўра у марказий нерв тизимининг ҳайз циклини бошқаришда хам иштирок этади. Гипоталамусда барча периферик гормонлар учун, шулар қаторида тухумдонлар учун ҳам рецепторлар бор. Демак, гипоталамус организмга атроф муҳитдан узатиладиган импульсларнинг бир-бири билан мулоқат қилинишини таъминлайди. Шу билан бир қаторда у ички секреция безларнинг фаолиятида хам иштирок этади. Гипоталамусда стимулловчи (либеринлар) ва блоқловчи (статинлар) гормонлар ишлаб чиқарилади. Шулар қаторида фоллиберин ва люлиберин гипофизга таъсир қиладиган гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ), лютеинловчи рилизинг гормон (ЛГРГ) ишлаб чиқарилади.

Гипофиз — гипоталамус билан мураккаб анатомик фаолияти жиҳатидан бир-бири билан мураккаб равишда боғлиқдир ва учинчи босқични ташкил қилади.

Гипофиз олдинги бўлагининг фаолияти гипоталамусдан ажраладиган нейрогормонал секреция таъсирида назорат килинади. Гипофизнинг олдинги булаги аденогипофиз, орқа бўлаги эса нейрогипофиз деб юритилади. Аденогипофизда асосий 6 та гормонлар ишлаб чиқилади: фолликулнинг етилишини таъминловчи (ФСГ), сариқ тананинг тараққиётини таъминлайдиган (ЛГ), соматотроп (СТГ), тиреотроп (ТТГ) ва адренокортикотроп (АКТГ) гормонлар.

Ҳайз циклини бошқаришнинг тўртинчи босқичига - периферик эндокрин аъзолар киради (тухумдон, буйрак усти бези ва қалқонсимон бези.)

Тухумдон жинсий без бўлиб иккита асосий вазифани бажаради. Булардан: 1) фолликулларниниг циклик равишда тараққиёти, овуляцияси етишган тухум ҳужайрасининг ажралиши. 2) тухумдон икки хил жинсий гормон эстроген ва прогестерон ишлаб чиқаради. Бундан ташкари қисман эркаклар гормони — андрогенлар ҳам ишлаб чиқаради.

Тухумдонда дастлаб фолликул етила боради бу жараенга ФСГ ва ЛГ гормонлари ҳамда окситоцининнг рефлектор таъсири ва фолликул деворига протеолитик ферментларнинг таъсирида фолликул қорин бўшлиғига ёрилади, яъни овуляция вужудга келади.

Демак бирламчи фолликул З та: регенерация, етилиш ва овуляция босқичларини босиб ўтади. Фолликулнинг энг етилган, ёрилишга тайёрланган холатини Грааф пуфакчалари деб аталади (13-расм) ва шундан кейин овуляция рўй беради. Овуляциядан кейин ёрилган фолликул ўрнида янги тана, яъни сарик тана вужудга келади. Сариқ тананинг шаклланиши ва тараққий этиш жараёнида донадор хужайралар кўпаяди ва тухумдоннинг мезенхима стромаси қон томирлари билан биргаликда ривожланади, натижада сариқ тана вужудга келади. Сарик тана куйидаги босқичларни босиб ўтади:

1 боскичпролиферация,

2 боскичқон-томирларбилантаъминлашбосқичи,

3 боскич гуллаш босқичи,

4 босқич сариқ танағтнг суниш босқичи.

Ҳайз циклида бачадон шиллиқ пардасидаги ўзгаришлар.

Ҳайз қони тўхтаб бачадон шиллиқ пардасида қайта қуриш (битиш), яъни регенерация жараёни бошланади.

Бачадон шиллиқ пардаси (эндометрий) 2 қаватдан: базал ва функционал қаватлардан иборат.

Ҳайз бачадон шиллиқ пардасининг десквамация босқичи билан бошланади ва 3-4 кун давом этади. Бу фазада без йўлларидаги эпителий аста-секин ҳалок бўлади, шиллиқ қават қисман эрийди (аутолиз), қисман парчаланиб ва яна қисман фагоцитоз натижасида шиллиқ қаватнинг устки спонгиоз қавати кўчиб тушади. Базал қисми яқинидаги бир қисми сақланиб қолади. Базал қаватлари юзасидаги кўчган спонгиоз қават ўрнида қолган яра юзасидан қон кетади. Десквамация билан бирга регенерация бошланади, шу билан цикл бошланади.

Ҳайз қони тамом бўлганидан кейин бачадоннинг юпқа базал қаватидан шиллиқ қават тез фурсатда ўса боради, бунда 4-5 кунда унинг қалинлиги 4 мартагача ошади. Шиллиқ қаватнинг фақат ўзи қалинлашиб қолмай, балки бағрида жойлашган безлар ҳам узунлашиб катталашади ва бурма шаклини олади, аммо без эпителий етарли даражада катталашиб узун тортишига қарамасдан секрет ажратмайди, шунга кўра без бўшлиқларида ҳали суюқлик бўлмайди. Бачадон шиллиқ пардасидаги бу хилдаги ўзгаришларни пролифераиия босқичи дейилади. 13-15 кунларда бу фазанинг етилган даври бўлади. Шундан кейин эпителий ҳужайраларида секреция ажралишнинг дастлабки белгилари кузатилади.

Бу фаза эндометрийда секрет ажратиш босқичи дейилади. 16 кундан бошлаб, без эпителийси ядросида бўлиниш жараёни тўхтайди. Ҳужайралар бўйига узунлашади, анча йириклашади, суюқлик (секрет) билан тўлинади. Пармага ўхшаган безлар яна кўпроқ эгри-бугри бўлиб қолади. 19-20 кунларда цилиндрсимон эпителий узунлашиб аррасимон шаклга киради без бўшлиғи томонга кўпроқ ўсади. Шиллиқ қават қалинлашган, худди ҳомиладорликдаги децидуал ҳужайраларга ўхшаб кетади.

Шиллиқ қаватдаги ҳужайралар шишиб катталашади. Бунда шиллиқ тўқимаси 3 қаватга: компакт, спонгиоз ва базал қисмларга бўлинади. Секретор фазанинг охирини ҳайз кўриш олди, ҳомиладорликнинг бошланиш олди деб ҳисобласа бўлади.

Бачадондаги ҳайз цикли тухумдоннинг функционал ҳолатига боғлиқ. Агар бирор сабабга кўра тухумдон олиб ташланса ёки рентген нури билан тухумдон функциясига таъсир қилинган бўлса, аёл ҳайз кўрмайди. Ҳайз циклининг 1 ярмида овуляциядан олдин, пролиферация фазасида тухумдонда ривожланаётган фолликулдан ажралган фолликулин гормони асосий вазифани бажаради. Бу гормон фолликулнинг ички қаватидан ажралади.

Oвуляциядан сўнг сариқ тана гормони (прогестерон) бачадон шиллиқ пардасида секретор суюқлик чиқишига имкон беради ва бачадон шиллиқ пардасини ҳомиладорликка тайёрлайди. Бунда фақат секреция таъсир қилибгина қолмасдан, балки юзада жойлашган безларда гликоген ажралишига имкон беради.

Кўп муаллифларнинг фикрича, овуляциядан кейин ҳам сариқ танадаи ажралган прогестерондан ташқари, оз миқдорда эстроген гормонлар ҳам мавжуд. Бачадон шиллиқ қаватининг бўртиб қалинлашишига сабаб бўлади.

Шуни айтиш керакки, тухумдондан ажраладиган фолликулин гормони бачадонни қисқартиради, прогестерон эса қисқаришни тўхтатади, натижада бачадон шиллиқ қаватида жойлашган сперматозоид билан қўшилган тухум ҳужайрасига қулай шароит яратилади.

Агар аёл ҳомиладор бўлмаса, ҳайз кўради, бунда бачадоннинг қисқариши кучаяди, чунки аёл организмида прогестерон камайиб кетади. Бачадоннинг қисқариши натижасида бачадондан ҳайз қонининг ажралиб чиқишини таъминлайди. Ҳайвонларда қилинган тажрибалар шуни кўрсатадики, агар гипофиз безини олиб ташланса, фолликуллар тараққиёти тўхтаб сариқ тана вужудга келмайди. Бунда, гипофиз безининг тухумдонга хизмати катта эканлиги маълум бўлади. Шундай қилиб, специфик бўлмаган гонадотроп гормони тухумдоннинг специфик жинсий гормонлари - эстероген ва прогестеронни тухумдонда ажралишини таъминлар экан.

Баъзи аёлларда ҳайз цикли овуляциясиз кечади. Буни овуляциясиз цикл дейилади. Овуляцияни аниқлашда турли гинекологик текширишлардан ташқари, бачадон шиллиқ қавати қириб олинганда унда секреция чиқариш фазаси бўлмай, фақат пролиферация фазаси кўринса, бу ҳолат овуляция бўлмаганига далил бўла олади. Бундай ҳолатда аёллар хрмиладор бўла олмайдилар. Бундан ташқари, бир қатор гинекологик текширишлар тўғри ичак ҳарорати (базал хароратни ўлчаш, бачадон бўйнидан ажралган шиллиқнинг чўзилувчанлиги, кристаллга айланиши ва бошқалар) ёрдамида ҳам тухумдон фаолияти аниқланади.

Тест

^ 1. Иккиламчи чин аменорея келиб чикади:

психик зурикиш$

травма$

гипофиз патологиясида#*

2. Гипоталамик аменорея к/б чикади $

синдром Киари-Фромеля$*

синдром Шихана$

синдром Отмена$

Иценго Кушинга#

^ 3. Психоген аменорея келиб чикади? $

дисменореяда$

фолликула персистенсиясияда$

огир рухий зурикишда$*

бачадон ампутациясидан кейин#

^ 4. Иккиламчи альгодисменорея юзага келади $

пуштсизлик окибатида$

менопауза даврида$

аменория окибатида$

гинекология касалликлардан сунг$*

инфантилизм окибатида#

^ 5. Тухумдоннинг репродуктив фаолияти асосан нима билан амалга оширилади $

гормонлар чикариши$

хар ой тухум хужайраларини чикариши$ *

фолликулалар пайдо булиши$

прогестерон ишлаб чикариш$

хореал гонодотроп гармони чикариши#

^ 6. Функционал диагностика тестларига киради:$

ультратовуш тулкинлари ердамида базал харорат кульдоскопия$

базал харорат кольпоскопия кольпоцитология$

кольпоцитология,базал харорат,корачиг симптоми лапароскопия$

базал харорат корачиг симптоми лапороскопия$

базал харорат, корачиг симптоми, кольпоцитология, шиллик чузилиши#

^ 7. Гестагенларга киради $

норколут$*

регивидон$

овидон$

триквилар$

метилтестестерон#

8. Организмда огир эстроген етишмовчилигида кин суртмаси цитологиясига характерли: $

оралик хужайралар$

юкори/ороговевающие/хужайралар$

хамма кават хужайралар$

лейкоцитлар ва энг чукур /базал/хужайралар$*

хужайралар куринмайди#

^ 9. Базал хароратнинг ошиши,хайз циклининг кайси фазасида булади $

хайз бошланишдаврида$

фолликула даврига$

овуляция$*

бачадон циклига$

десквамация#

^ 10. Нормал хайз циклида корачик симптоми нимани курсатади? $

эстерогенларга туйинганликни$*

прогестеронга туйинганликни$

простагландинларга$

андрогенларга$

ФСГ га#

^ 11. Эндометрийда циклик узгаришлар булади?

*хаммаси

десквамация

регенерация

пролиферация

12. Сарик тана персистенциясида кузатилади?

*2 фаза етишмовчилиги

1 фаза етишмовчилиги

иккала фазанинг етишмовчилиги

гормонал етишмовчилик

^ 13. Овуляция муддатини аниклашда кайси текширишда ахамиятлиси?

*функционал диагностик тест

гистеросальпингография

кольпоскопия

корачик симптомини аниклаш

^ 14. Функционал тестлар хисобига нима кирмайди?

*кольпоскопия

корачик феномени

гормонал пробалар

базал харорат

15. Бачадон бушлигига ташхис куйиш максадида киришга карши курсатма?

*бачадон яллигланиши

йулдош кисмлари колганда

уткир гастрит

кольпит

^ 16. Прогестерон каерда синтезланади?

*сарик танада

гипоталамусда

гипофиз олд булаги

гипофиз орка булаги

17. Эстерогенлар каерда хосил булади?

*Фолликуляр донадор хужайраларда

сарик танада

гипофиз олд булаги

гипофиз орка булаги

^ 18. Кариопикнотик индекс 80% дан 100% гача кузатилади?

*конда гиперэстерогинемия

уткир яллигланиш

конда гиперпрогестеринемия

фолликула атрезиясида

^ 19. Кин ажралмалари

*экссудат ва хужайра элементлари, микрофлора

йирингли

кон ва йирингли

сероз йирингли

20. Кин ажралмаларнинг суюк кисми?

*экссудат ва шиллик

экссудат, кон томир, лимфа томирлар

лимфа томир ва шиллик

эпителий ва шиллик

^ 21. Хайз куришда гонодотропинлар билан кайси холатда самарали бошкарилади?

*дисменореяда

аменореяда

ювенил кон кетишда

альгодисменореяда

^ 22. Бачадон найчасининг харакати боглик эмас?

*кон таркибига

яллигланишга

структура

чандик

23. Рилизинг фактор каерда ишлаб чикарилади?

*гипоталамусда

калконсимон безда

гипофизда

тухумдонда

^ 24. Рилизинг фактор бу-

*троп ва статинларни ишлаб чикаришни таъминлайди

фермент

препарат гурухи

липид

25. Кайси гормон ишлаб чикаришда овуляция булади?

*лютеин

прогестерон

марвелон

ноновлон

^ 26. Сарик тана качон хосил булади?

*овуляциядан кейин

24 хафталигида

хомиладорликда

тугрукда

27. Эндометрийда циклик узгариш булади?

*тухумдонда фолликула ва сарик тана хосил булса

овуляция булмаса

эндометрий гипоплазиясида

тухумдон усмасида

^ 28. Эндометрий пролиферацияси бу-

*эстерогенлар тасирида юзага келади

гестогенлар тасирида

андрогенлар кам булса

яллигланиш жараени

^ 29. Базал харорат узгаришига караб нимани аниклаш мумкин?

*овуляция булганлиги

хайзнинг ултра товуш текширувилганлиги

бачадон усмаси

яллигланиш

^ 30. Монофазали базал температура качон учрайди?

*ановулятор

овулятор

хомиладорликда

бачадон миомасида

31. Хайз циклида иштирок этувчи гипофиз гормонлари кайси:

*ФСГ, ЛГ, ЛТГ

ЛГ, АКТГ

окситоцин

интермидин

^ 32. Окситоциннинг кондаги микдори кайси ферментга боглик:

*окситациназа

протеаза

аденилциклаза

альфа аминотрансфераза

33. Эндометрийни ортикча эстрогенли стимуляциясига олиб келмайди:

*прогестерон

эстроген

марвелон

фолликулин

^ 34. Гонадалар дисгенезиясининг келиб чикиш сабаби:

*хромосом касалликлар

овуляция булмаслиги

кон кетишлар

гиперальгодисменория

^ 35. Куйидагилардан кайси бири тугрук бошлашини таъминлайди:

*эстрогенлар

прогестерон

прегнандиол

андрогенлар

36. Бачадон бушлигини ташхис куйиш максадида киришга карши курсатма:

*жинсий аъзолари яллигланиш касалликлари

ноъмалум этиологияли ациклик кон кетиш

узок кон кетиш

эндометрий полипози

^ 37. Айтиб утилган хайз циклининг фазаларидан кайсиси тухумдон циклига тегишли:

*фолликуляр, сарик тана

фолликуляр

десквамация, пролиферация

секреция, регенерация

^ 38. Тухумдон артерияси куйидагилардан бошланади:

*корин аортасидан ва ички енбош артериядан

сон артериясидан

сон тери ости катта венасидан

болдир артериясидан

^ 39. Бачадон артерияси бошланган:

*ички енбош артериядан

сон артериясидан

ички уйку артериясидан

болдир артерияси бошланиш кисмидан

^ 40. Бачадон ва ортикларни ултра товуш текшируви учун керак:

*сийдик пуфаги тула булиши

сийдик пуфаги бушатилган булиши

тозаловчи клизма килинган булиши

бачадон кирилган булиши

^ 41. Прогестерон таъсирида эндометрийда кандай жараен юз беради:

*эндометрий безлари секрециясини оширади

найлар харакати ошади

бачадон буйни шиллиги куюклашади

бачадон буйни шиллиги суюклашади

^ 42. Эндометрий пролеферацияси кайси гормонлар ишлаб чикаради:

*эстроген

прогестерон

альдостерон

фолликулин

43. Ановуляция ташхиси кандай куйилади?

*функционал диагностика тестларига караб

менструал цикл кунларига караб

сийдик анализига караб

кон анализига караб

^ 44. Ановуляция нима?

*фолликуладан ерилиб тухум хужайра чикмаслиги

фолликулдан тухум чикиши

нормал овуляция

тухум хужайранинг уругланиши

^ 45. Хайз цикли чукур ултра товуш текширувига кайси сохадаги бошкарув ултра товуш текшириш сабаб булади?

*гипоталамус

гипофиз

тухумдон

мия пустлоги

^ 46. Фолликулани стимулловчи гормон( ФСГ) каерда ишлаб чикарилади?

*гипофиз олдинги булагида

гипоталамус,мия пустлогида

гипофиз орка булгида

узунчок мияда

^ 47. ЛГ каерда ишлаб чикарилади?

*гипофизда

урта мияда

гипоталамусда

узунчок мияда

48. Аеллар организмида андрогенлар таъсирида кандай узгаришлар вужудга келади?

*маскулинизация

гермофрадитизм

гиперполименорея

феминизация

^ 49. Нормада йулдош бачадон деворидан качон кучади?

*тукрукнинг 3-даври

тугрукдан олдин

тугрукнинг 1-даври

тугрукнинг 2-даври

50. Хомиладорликнинг уч ойлигигача базал температура

*37,2-37,4

37 дан паст

36,5-37,0 гача

37,5- 38,0 гача

^ 51.Куп туккан аел нечанчи тугрукдан сунг хисобланади

*4 та

7 та

6 та

3 та

52. Овуляция тушунчаси нима

*фолликулани ерилиб, ичидан тухум хужайра чикиши

фолликуланинг етилиши

фолликуланинг персистенцияси

сарик тана ривожланиши

^ 53. Лютеин фазада кайси гармон куп ишлаб чикарилади

*прогестерон

тестостерон

эстроген

ФСГ

54.Функционал диагностика тестларига киради:

*базал харорат, корачиг симптоми, кариопикнотик индекс

ультратовуш тулкинлари ердамида базал харорат кульдоскопия

базал харорат кольпоскопия кольпоцитология

кольпоцитология, базал харорат,корачиг симптоми лапароскопия

^ 55. Менструация кайси гонодотроп гармонлар таъсирида юзага келди

*ФСГ,ЛГ,ЛТГ

ФСГ,прогестрон фолликулин

эстрогенлар ва гестагенлар

ФСГ,АКТГ,ТТГ

^ 56. Хомиладорликнинг гумонли белгилари

*тери пигментацияси, нерв системасидаги узгаришлар, иштаха ва хид билишнинг узгариши

бош огриги бош айланиши хайзнинг тухташи

иштаханинг узгариши, кон босимининг пасайиши, вазннинг ошиши

тери пигментацияси, иштаханинг ултра товуш текшируви бачадон катталашиши

^ 57. Климактерик синдром деб нимага айтилади?

*жинсий безлар фаолиятиниг сусайиши

ички безлар фаолиятининг пасайиши

нейрогуморал узгаришлар

гипофиз функциясини кучайиши

^ 58. Патологик климакс клиник белгиларини айтинг?

*бошига иссиклик куйилиш

калтираш

баданга шиш пайдо булиши

эрта пайдо булиши, огир кечиши

^ 59. Климактерик синдром даволашини айтинг?

* седатив, гормонал даво

антибактериал

специфик терапия

гормонал, витаминотерапия

^ 60. Климаксда кандай седатив дорилар куллаш мумкин?

*арслон куйрук, новопассит

аминазин

фенобарбитал

амитриптилин

61. Нейроэндокрин синдром учун хос эмас?

*бачадон яллигланиши

вегетатив томир узилишлар

асаб рухий зурикишлар

эндокрин узгаришлар

^ 62.Гипофизар аменорея куйидагига боглик?

*троп гормонларнинг ишлаб чикармаслиги

бачадон яллигланиш касалликлари

тухумдон кистаси

калконсимон без гиперфункцияси

^ 63. Хайз циклини регуляция килишда гипофизнинг кайси

гормнолари иштирок этади?

*ФСГ, ЛГ, ЛТГ

ЛГ, прогестерон

ЛТГ, окситоцин

окситоцин, лейкотрин

^ 64. Хайз олди синдромини даволаш?

*седатив, гормонал даво, умумий кувватловчи

гипертония

диуретик, холиноблокатор

оператив


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   70Похожие:

ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconДаволаш ва тиббий педагогика факультети 7 курс талабалари учун Умумий амалиёт врачи, фанидан тестлари тўплами Мундарижа
Экг ва клиник ташхис куйиш. Суправентрикуляр ритм бузилишларини киёсий даволаш
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconДаволаш ва тиббий педагогика факультети 7 курс талабалари учун Амалий тиббиётда янги технологиялар фанидан тестлари тўплами Амалий тиббиётда янги технологиялар фанидан амалий машғулотлар таркибий тузилиши
Реабилитацияда юкори технологиялар. Даволовчи эффектга эга булган электр токи. Лазер билан даволаш
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconДаволаш ва тиббий педагогика факультети 7 курс талабалари учун Тез тиббий ёрдам фанидан тестлари тўплами Тез тиббий ёрдам фанидан амалий машғулотлар таркибий тузилиши
Хансираш. Бугилиш. Бронхиал астма хуружи, астматик статус. Уткир нафас етишмовчилиги. Диагностика. Тез ёрдам курсатиш. Уав тактикаси....
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconВыпускная работа Индивидуальный проект
Теоретический анализ применения дистанционного обучения в вузе и разработка теоретического обоснования для внедрения в до курса «Педагогика...
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconПедагогика наука об искусстве сотрудничества
Педагогика занимается вопросами сотрудничества с частью человечества называемой словом «Дети»
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари icon2012 ўқув йили Хар томонлама баравар торайган чанокда хомила бошининг куйилиш хусусияти
Бачадоннинг гистопатик йиртилишига купрок олиб келадиган жараен нима хисобланади?
ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари icon«Педагогика» вопросы к зачету

ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconДокументы
1. /Смирнов С.А/ПЕДАГОГИКА 1.doc
2. /Смирнов...

ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари icon13. 00. 01 – общая педагогика, история педагогики и образования

ЎҚув-услубий мажму а даволаш ва тиббий педагогика факультетлари iconДокументы
1. /ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов