Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання icon

Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоюванняНазваниеТема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання
Дата конвертации14.07.2012
Размер61.6 Kb.
ТипДокументы

М. Е. Абрамян Електронний задачник Programming Taskbook 4.6

ТЕМА. Введення і виведення даних, оператор присвоювання.


Всі вхідні і вихідні дані вважати дійсними числами.


 1. Дано сторону квадрата а. Знайти його периметр Р=4·а.

 2. Дано сторону квадрата а. Знайти його площу S=a2.

 3. Дано сторони прямокутника a i b. Знайти його площу S=a·b і периметр P=2·(a+b).

 4. Дано діаметр кола d. Знайти його довжину L=π·d. Значення π вважати рівним 3.14.

 5. Дано довжину ребра куба а. Знайти об’єм куба V=a3 і площу його поверхні S=6·a2.

 6. Дано довжини ребер a, b, c прямокутного паралелепіпеда. Знайти його об’єм V=a·b·c і площу поверхні S=2·(a·b+b·c+a·c).

 7. Знайти довжину кола L і площу круга S даного радіуса R: L=2·π·R, S=π·R2. Значення π вважати рівним 3.14.

 8. Дано два числа a і b. Знайти їх середнє арифметичне: (a+b)/2.

 9. Дано два невід’ємних числа a і b. Знайти їх середнє геометричне, тобто квадратний корінь з їх добутку: .

 10. Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

 11. Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх модулів.

 12. Дано катети прямокутного трикутника a і b. Знайти його гіпотенузу с і периметр Р: , P=a+b+c.

 13. Дано два круга з спільним центром і радіусам R1 і R2 (R1>R2). Знайти площу цих кругів S1 і S2, а також площу S3 кільця, зовнішній радіус якого рівний R1, а внутрішній радіус рівний R2: S1= π·(R1)2, S2= π·(R2)2, S3=S1-S2. Значення π вважати рівним 3.14.

 14. Дано довжину L кола. Знайти його радіус R і площу S круга, обмеженого цим колом, врахувати, що L=2·π·R, S= π·R2. Значення π вважати рівним 3.14.

 15. Дано площу S круга.
  Знайти його діаметр D і довжину L кола, обмежуючого цей круг, врахувати, що L=2·π·R, S=π·R2. Значення π вважати рівним 3.14.

 16. Знайти відстань між двома точками з заданими координатами х1 і х2 на числові осі: |х21|.

 17. Дано три точки А, В, С на числовій осі. Знайти довжину відрізка АС і ВС і їх суму.

 18. Дано три точки А, В, С на числовій осі. Точка С розміщена між точками А і В. Знайти добуток довжин відрізків АС і ВС.

 19. Дано координати двох протилежних вершин прямокутника: (х1, у1) і (х2, у2). Сторони прямокутника паралельні осям координат. Знайти периметр і площу даного прямокутника.

 20. Знайти відстань між двома точками з заданими координатами (х11) і (х2, у2) на площині. Відстань обчислюється за формулою .

 21. Дано координати трьох вершин трикутника (х1, у1), (х2, у2), (х3, у3). Знайти його периметр і площу, використовуючи формулу для відстані між двома точками на площині (див. завдання Begin20). Для знаходження площі трикутника з сторонами a, b, c використовувати формулу Герона: , де p=(a+b+c)/2 – півпериметр.

 22. Поміняти місцями вміст змінних А і В і вивести нові значення А і В.

 23. Дано змінні А, В, С. Змінити їх значення, перемістивши вміст А в В, В – в С, С – в А, і вивести нові значення змінних А, В, С.

 24. Дано змінні А, В, С. Змінити їх значення, перемістивши вміст А в С, С – в В, В – в А, і вивести нові значення змінних А, В, С.

 25. Знайти значення функції у=3х6-6х2-7 при даному значенні х.

 26. Знайти значення функції у=4(х-3)6-7(х-3)3+2 при даному значенні х.

 27. Дано число А. Обчислити А8, використовуючи допоміжну змінну і три операції множення. Для цього послідовно знайдіть А2, А4, А8. Вивести всі знайдені степені числа А.

 28. Дано число А. Обчислити А15, використовуючи допоміжну змінну і п’ять операції множення. Для цього послідовно знайдіть А2, А3, А5, А10, А15. Вивести всі знайдені степені числа А.

 29. Дано значення кута α в градусах (0<α<360). Обчислити значення цього ж кута в радіанах, враховуючи, що 180º=π радіанів. Значення π вважати рівним 3.14.

 30. Дано значення кута α в радіанах (0<α<2·π). Обчислити значення цього ж кута в градусах, враховуючи, що 180º=π радіанів. Значення π вважати рівним 3.14.

 31. Дано значення температури Т в градусах Фаренгейта. Обчислити значення цієї ж температури в градусах Цельсія. Температура по Цельсію ТС і температура по Фаренгейту ТF зв’язані наступним відношенням: ТС=(ТF-32)·5/9.

 32. Дано значення температури Т в градусах Цельсія. Обчислити значення цієї ж температури в градусах Фаренгейта. Температура по Цельсію ТС і температура по Фаренгейту ТF зв’язані наступним відношенням: ТС=(ТF-32)·5/9.

 33. Відомо, що Х кг цукерок коштують А гривень. Обчислити, скільки коштує 1 кг і Y кг цукерок.

 34. Відомо, що Х кг шоколадних цукерок коштують А гривень, а Y кг ірисок коштують В гривень. Обчислити, скільки коштує 1 кг шоколадних цукерок, 1 кг ірисок, а також в скільки разів шоколадні цукерки дорожчі ірисок.

 35. Швидкість лодки в стоячій воді ^ V км/год, швидкість течії річки U км/год (U). Час руху лодки по озеру Т1, а по річці (проти течії) – Т2. Визначити шлях S, пройдений лодкою (шлях = час · швидкість). Врахувати, що при русі проти течії швидкість лодки зменшується на величину швидкості течії.

 36. Швидкість першої машини V1 км/год, другої – V2 км/год, відстань між ними S км. Обчислити відстань між ними через Т годин, якщо машини віддаляються одна від одної. Дана відстань рівна сумі початкової відстані і загального шляху, який проїхали машини; загальний шлях = час · сумарну швидкість.

 37. Швидкість першої машини V1 км/год, другої – V2 км/год, відстань між ними S км. Обчислити відстань між ними через Т годин, якщо машини рухаються назустріч одна одній. Дана відстань рівна модулю різниці початкової відстані і загального шляху, який проїхали машини; загальний шлях = час · сумарну швидкість.

 38. Розв’язати лінійне рівняння А·х+В=0, задане своїми коефіцієнтами А і В (коефіцієнт А не дорівнює 0).

 39. Знайти корені квадратного рівняння Ах2+Вх+С=0, заданого своїми коефіцієнтами А, В, С (коефіцієнт А не дорівнює нулю), якщо відомо, що дискримінант рівняння додатній. Обчислити спочатку менший а потім більший із знайдених коренів. Корені квадратного рівняння знаходяться за формулою , де ^ D – дискримінант, рівний В2-4·А·С.

 40. Знайти розв’язок системи лінійних рівнянь вигляду

А1·х+В1·у=С1,

А2·х+В2·у=С2,

Заданої своїми коефіцієнтами А1, В1, С1, А2, В2, С2, якщо відомо, що дана система має один розв’язок. Скористатися формулами

х=(С1·В22·В1)/D, y=(A1·C2-A2·C1)/D,

де D=A1·B2-A2·B1Похожие:

Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconУроки №5-6 тема: " Программирование ветвящихся алгоритмов. Оператор выбора ". Оператор
Оператор служит для выбора одного из помеченных вариантов действия (операторов), в зависимости от значения "параметра". Оператор...
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconРазработка урока информатики Тема "условный оператор" учитель Байсултанова Ф. М.,Моу сош с. Яникой Тема урока Условный оператор Цель урока: Образовательные
Познакомиться с новым типом оператора языка Turbo Pascal – условный оператор, его особенностями исполнения
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconОператор цикла for to next оператор цикла for to next
Напечатайте таблицу значений функции у = 3х + 1 на отрезке [0; 10] с шагом Значения аргумента Х расположите по убыванию
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconТема. Мінімуми І максимуми
Однопрохідні алгоритми мають одну важливу перевагу: для них не треба зберігати в пам’яті одночасно весь набір даних, тому в програмній...
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання icon1. Оператор присваивания
Оператор присваивания придает переменной конкретное значение, например: X:=2; y:=5
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconТема. Процедури І функції
Описати процедуру PowerA3(А, В), яка обчислює третю степінь числа а І повертає її змінній в (А – вхідний, в – вихідний параметр;...
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconТема. Оператор вибору
Дано ціле число в діапазоні 1 Вивести рядок – назву дня тижня, який відповідає даному числу (1 – «понеділок», 2 – «вівторок» І т...
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconБарабанова Юлия Олеговна Тема № Использование мультимедийных технологий. Создание видео урок
Темы курсовых практических работ по курсу "Оператор ЭВМ и компьютерное делопроизводство"
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconТема. Умовний оператор
Дано ціле число. Якщо воно додатне, то додати до нього 1; в протилежному випадку не змінювати його. Вивести отримане число
Тема. Введення І виведення даних, оператор присвоювання iconТема. Послідовності
В усіх завданнях передбачається, що вихідний набір даних містить ненульову кількість елементів (зокрема, число n завжди більше нуля)....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов