Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» icon

Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»НазваниеАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
страница2/5
Дата конвертации14.07.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5

^ 1.2 Планування маркетингових комунікацій

Управління здійсненням комплексних маркетингових комунікацій передбачає, звичайно, управління реалізацією окремих складових відповідно до розробленої програми просування. Останнім часом дедалі більше компаній застосовують концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій. Американська асоціація рекламних агентств так визначає цю концепцію.

Інтегрована маркетингова комунікація (ІМК) — це концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить з необхідності оцінки стратегічної ролі їхніх окремих напрямків (реклами, стимулювання збуту, паблік рилейшнз тощо) і пошуку оптимального поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації впливу комунікаційних програм за допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих звернень [13].

Завдяки створенню ІМК всю систему продажу компанії можна зробити ефективнішою. Прихильники ІМК стверджують, що ця система дає змогу об'єднати всі напрямки маркетингового впливу для досягнення єдиної мети замість колишнього розпорошення коштів на окремих напрямках.

Рекламна кампанія - сукупність рекламних заходів, об'єднаних однією метою (цілями), що охоплюють певний період часу і розподілених у часі так, щоб один рекламний захід доповнював інший.

Етапи планування рекламної кампанії:

 1. визначення «портрету» вашого покупця;

 2. визначення цілей рекламної кампанії;

 3. визначення основної ідеї рекламної кампанії;

 4. вибір форм розміщення реклами;

 5. визначення найбільш оптимальних термінів розміщення рекламних заходів відносно один одного у часі;

 6. розрахунок можливих витрат на рекламну кампанію;

 7. порівняння отриманої суми з тією сумою, яку ви можете виділити на її проведення;

 8. розробка розгорненого плану рекламної кампанії;

 9. розробка всіх елементів рекламної кампанії;

 10. перевірка можливої ефективності вибраної мети, ідеї, елементів рекламної кампанії;

 11. при необхідності уточнення, заміна елементів рекламної кампанії;

 12. організація роботи фірми під час рекламної кампанії;

 13. підведення підсумків рекламної кампанії.

У рекламі не можна працювати навмання, рано чи пізно таке відношення приведе до великих моральних і фінансових втрат. Організація рекламної кампанії - це передусім чіткий план. Насамперед потрібно відповісти на основні питання: для чого, для кого, що. Для чого потрібна реклама (саме ця рекламна кампанія), для кого вона призначена, що необхідно мати в результаті її. Повинен бути присутнім тісний зв'язок реклами з товаром, маркетингом, психологією і багато чим іншим.


Теоретичні принципи організації рекламної кампанії:

Відома фраза «реклама - двигун торгівлі» насправді досить повно розкриває основну маркетингову функцію реклами: передачу інформації про товар, знайомство з ним потенційних покупців, переконання його в необхідності придбання товару [14].

Реклама не може існувати сама по собі. Для ефективного впливу на покупця реклама повинна використати досвід інших галузей знання: маркетингу, психології, журналістики, лінгвістики, літератури, Public Relations і інше. Рекламу потрібно розглядати не як систему саму по собі, а як частину комунікативної підсистеми в загальній системі маркетингу. Тут розглядається взаємодія реклами з рядом інших видів діяльності, яка є надто важливим для досягнення основної мети маркетингу - постійне отримання максимального прибутку, враховуючи при цьому задоволення інтересів покупця.

Деякі з цих видів діяльності, здавалося б, виходять за межі планування і управління рекламою. І проте відсутність координації планування і здійснення рекламної діяльності з іншими елементами комунікативної підсистеми, якими є популяризація ("publicity"), "паблік рілейшнс" і особистий продаж, а також з товарною підсистемою і підсистемою розподілу часто приводить до невдачі всієї маркетингової діяльності. Звідси випливає необхідність чіткої координації в рекламі.

Координація в рекламі буває двох видів: "внутрішня" координація, тобто координованість окремих елементів рекламної програми або рекламної кампанії по порядку дій і часу; "зовнішня" координація.

Реклама - це один з елементів, що сприяє успіху збутової програми фірми. Успіх маркетингу звичайно залежить від відповідності товару вимогам ринку, правильно налагоджених каналів розподілу, правильного встановлення цін, особистого продажу і реклами. Реклама грає в різних "маркетингових командах" різні ролі, але незалежно від її функції в будь-якій маркетинговій системі реклама повинна знати "гру", і її дії повинні бути скоординовані з усіма іншими видами маркетингової діяльності.

Сьогодні Україна потребує аналізу зарубіжного досвіду. Саме аналіз стадій і шляхів розвитку реклами, а не сліпе копіювання дозволить зрозуміти, на якій стадії розвитку рекламної практики знаходимося ми і як вона повинна розвиватися далі. Без знання українських особливостей сприйняття реклами нашими громадянами важко досягнути хороших результатів. Реформування української економіки по шляху ринкових перетворень привело до появи нового виду підприємницької діяльності - рекламного бізнесу. Процес формування реклами як складової частини ринкової інфраструктури і одного з секторів ринкової економіки в Україні почався стихійно. Колишній досвід (в умовах командно-адміністративної системи управління) організації комерційної рекламної діяльності, був абсолютно недостатній для нових економічних реалій. У умовах, коли господарські зв'язки між товаровиробниками і споживачами встановлювалися централізовано, потреба в рекламі як комерційній інформаційній комунікації багато в чому носила символічний характер. Тільки у зовнішньоекономічній діяльності, а також в роздрібній торгівлі, де в принципі було неможливо "дійти" до кожного споживача нарізно утворювався простір для здійснення рекламної діяльності. Але і ця можливість використання реклами як засобу спонукання до покупки в умовах панування ринку продавця і відповідно тотального дефіциту товарів народного споживання істотно зменшувалася.

У зв'язку з цим на початкових етапах формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури в Україні відбувалося активне освоєння форм і методів рекламної діяльності, що склалися в країнах з розвиненою ринковою економікою. Реклама в Україні дуже швидко стала необхідною частиною практично всіх сторін життя суспільства. На відміну від інших українських ринків, що знаходяться в стані депресії або скорочення, ринок реклами стрімко розвивався. За перші три роки ринкових перетворень ринок реклами структурувався, встановилися певні пропорції між окремими видами рекламної діяльності, стали складатися відносини між основними суб'єктами рекламного процесу.

Потрібно зазначити, що роль і місце реклами в умовах економіки перехідного періоду ще не повністю визначені: відсутні дослідження, що дозволяють вивчити і творче адаптувати до вітчизняних умов досвіду західних країн в цій області, не з'ясовані з вичерпною повнотою питання формування організаційних структур в рекламному бізнесі, вельми дискусійною залишається проблема вибору каналів поширення рекламної інформації і розробки рекламних кампаній і оцінок їх ефективності.

Задача маркетолога під час реалізації рекламної компанії полягає в тому, щоб підібрати необхідні рекламні інструменти до потрібної аудиторії з урахуванням часу, в найкращому оточенні і в самому логічному місці, щоб рекламне повідомлення не тільки досягло найбільш широкої аудиторії, але також привернуло її увагу і спонукало покупців до певних дій. Маркетолог повинен вирішити цю задачу на високому рівні рентабельності, щоб не був порушений баланс безперервності, частотності і обхвату.

При виборі конкретних рекламних інструментів маркетолог повинен насамперед вивчити декілька важливих чинників:

1. Загальні цілі і стратегія кампанії.

2. Розмір і характер аудиторії кожного рекламного засобу.

3. Географічний обхват.

4. Увага, міра дохідливості і мотиваційна значущість даного рекламного засобу.

5. Рентабельність.

Письмове формулювання рекламної стратегії є невід'ємною частиною будь-якого рекламного плану. При її відсутності важко проаналізувати логіку і послідовність рекомендованого рекламного графіка.

Як правило, опис стратегії повинен вказувати типи рекламних засобів і те, як вони будуть використовуватися, а також аргументувати зроблений вибір. Опис повинен починатися з короткого визначення аудиторії, на яку спрямована рекламна кампанія, пріоритети в роботі з нею, а також вказувати конкретні рівні обхвату, що плануються, частотності і безперервності. Необхідно пояснити характер рекламного повідомлення. Необхідно представити розбиття по різних рекламних засобах, що плануються до використання за період рекламної кампанії, бюджет на кожне з них, витрати на виробництво і необхідні матеріали. На закінчення необхідно вказати об'єм, що планується і тривалість рекламного оголошення разом з технічними можливостями і міркуваннями часу, а також бюджетні обмеження.

Після розробки рекламної стратегії необхідно вирішити задачу по підбору конкретних рекламних інструментів і складанню графіка їх використання. На початку процесу підбору головною задачею є проведення огляду по характеру виробу або послуги, цілям, що плануються і розробленій стратегії, а також намічені ринки і аудиторії першого і другого порядку. Характер самого виробу може передбачити використання того або іншого засобу. Якщо однією з цілей маркетингової і рекламної кампанії є розширення ринку збуту товару, то вибраний рекламний засіб повинен представляти інтерес як для покупців, так і потенційних дилерів. Наприклад, якщо в задачі входить стимулювання збуту виробу, що продається по всій країні, на одному з ізольованих ринків, то реклама повинна концентруватися передусім в місцевому і регіональному ЗМІ. Ціна виробу і цінова стратегія також можуть вплинути на вибір ЗМІ як засіб реклами. Цінове обґрунтування часто є ключовим міркуванням при визначенні місця товару на ринку. Наприклад, вироби з високою ціною можуть зажадати залучення престижних засобів реклами по високій класовій ознаці для підтримки ринкового іміджу. Ще одним важливим етапом при підборі рекламних засобів є аналіз ринку і аудиторії, наміченого для даного товару. Чим більше відомо про ринок, тим вище ймовірність, що вибір рекламного засобу буде вдалим. Дані про намічений ринок повинні включати в себе його розміри, розташування і географічний профіль, а також домінуючий вік, рівень освіти, професію, прибуток і релігію аудиторії. Також необхідно враховувати такі психографічні характеристики, як стиль життя, особисті якості і очолюючі тенденції у ставленні до реклами, а також характеристики поведінки: споживчі цикли, що плануються переваги від використання даного виробу і інше.

Таким чином, в задачу маркетолога входить: вибір з інформації характеристик, які найбільш підходять для прийняття, придбання і використання даного товару; співвіднесення цих даних з характеристиками аудиторії, що отримала рекламне оголошення з допомогою вибраних рекламних інструментів. Задача авторів реклами - створювати образи, що запам'ятовуються, які здатні впливати на майбутню поведінку потенційного споживача. Щоб ця гра не обернулася несподіваною невдачею, необхідно грамотно побудувати її стратегію. Рекламна стратегія базується на доскональному знанні звичного стилю покупки і ставленні до неї майбутнього клієнта.

Щоб успішно просувати продукцію на ринок, фірма спільно з фахівцями-маркетологами повинна проаналізувати всі стадії проходження товару - від виробника до кінцевого споживача. Треба враховувати і оцінювати реакцію покупця на той чи інший вигляд реклами на всіх стадіях вірогідної покупки. Ще до того як він ухвалив рішення що-небудь придбати, рекламодавець вже може на нього впливати, наприклад, коли майбутній клієнт виходить на вулицю, коли він сідає до телевізора, слухає радіо, читає улюблену газету. Ефективною рекламною стратегією може бути названий тільки повний аналіз мотивів споживання. Існують методики співпраці з так званими фокус-групами, що дозволяють з'ясувати не тільки думки людей про продукт, що пропонується ним, але і природу їх формування. Определяется ставлення до товару, переживання, пов'язані з побаченим або почутим. Ці методики чудово зарекомендували себе серед західних фахівців з реклами і тільки починають розповсюджуватися у нас. Багато керівників вважають, що важлива лише виразність рекламного звертання. На жаль, це далеко не так. У нас сьогодні найбільш популярний агресивний тип реклами. Такий підхід для когось може виявитися привабливим, але в більшості випадків він працює на відторгання. Не застосування в українських ринкових умовах західної рекламної практики часто перебільшується. Психологія покупки більшості товарів, особливо масового споживання, в наших покупців такі ж, як у американців або європейців. Тому практично будь-яка рекламна стратегія може бути розроблена по західних методиках. Якщо товар задовольняє покупця і реклама впливає на нього в потрібний час і в потрібному місці, товар буде продаватися. Його образ повинен сприйматися так, як ми запрограмували. Найстаріше в світі рекламне агентство J. Walter Thompson виражає цю ідею таким чином: “Не так важливо, що у вас звучить в рекламі, як те, що, чує споживач." [15]


^ 1.3 Впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії — інтернет-маркетингу.

Під терміном інтернет-маркетинг розуміється теорія і методологія організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету.

Інтернет володіє унікальними характеристиками, що значно відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією з основних властивостей середовища Інтернету є її гіпермедійна природа, що характеризується високою ефективністю у представленні і засвоєнні інформації, що значно підвищує можливості маркетингу в посиленні взаємозв'язку підприємств і споживачів.

Крім того, роль, що виконується інтернетом, не обмежуються лише комунікативними функціями, а також включає можливість висновку операцій, здійснення покупок і проведення платежів, додаючи йому межі глобального електронного ринку.

Рис. 1.1. ілюструє можливості використання Інтернету в системі маркетингу сучасного підприємства.Рис. 1.1. Можливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства [19]


Використання Інтернету привносить нові особливості і переваги в порівнянні з маркетингом, заснованому на традиційних технологіях. Ось деякі з них:

 1. Перехід ключової ролі від виробників до споживачів

Однією з найбільш фундаментальних якостей, привнесених Інтернетом в світ сучасної комерції, є перехід ключової ролі від виробників до споживачів. Інтернет зробив реальністю для компаній можливість привернути увагу нового клієнта всього за десятки секунд, проведених їм перед екраном комп'ютера. Проте в той же час він дав можливість тому ж користувачеві за декілька клацань миші перейти до будь-якого з конкурентів. У такій ситуації увага покупців стає найбільшою цінністю, а встановлені взаємини з клієнтами головним капіталом компаній.

 1. Глобалізація діяльності і зниження трансакціонних витрат

Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. Він є глобальним засобом комунікації, що не має яких-небудь територіальних обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не залежить від віддаленості від неї, в протилежність традиційним засобам, де ця залежність прямопропорційна. Таким чином, електронна комерція дозволяє навіть найдрібнішим постачальникам досягати глобальної присутності і займатися бізнесом у світовому масштабі. Відповідно, замовники також дістають можливість глобального вибору зі всіх потенційних постачальників, що пропонують необхідні товари або послуги незалежно від географічного розташування. Відстань між продавцем і покупцем грає роль лише з точки зору транспортних витрат вже на етапі доставки товарів.

Часовий масштаб в середовищі інтернету також значно відрізняється від звичайного. Висока ефективність комунікативних властивостей інтернету забезпечує можливість скорочення часу на пошук партнерів, ухвалення рішень, здійснення операцій, розробку нової продукції, і так далі. Інформація і послуги в інтернеті доступні цілодобово. Крім того, його комунікативні характеристики володіють високою гнучкістю, що дозволяє легко робити зміни в представленій інформації, і, тим самим, підтримувати її актуальність без тимчасової затримки і витрат на поширення.

Названі ефекти також приводять до значного скорочення трансакціонних витрат, тобто витрат, пов'язаних з налагодженням і підтримкою взаємодії між компанією, її замовниками і постачальниками. При цьому вартість комунікацій, в порівнянні з традиційними засобами, стає мінімальною, а їх функціональність і масштабованість значно зростають.

 1. Персоналізація взаємодії і перехід до маркетингу «один-одного».

Використовуючи засоби електронної взаємодії, компанії можуть отримувати детальну інформацію про запити кожного індивідуального замовника і автоматично надавати продукти і послуги, відповідні індивідуальним вимогам. Одним з простих прикладів може служити персональне представлення web-сайту для кожного з клієнтів або партнерів компанії. 1. Зниження трансформаційних витрат

Зниження трансформаційних витрат може досягатися за рахунок оптимального вибору структури товарного асортименту, скорочення часу на розробку і впровадження нової продукції, обгрунтованої політики ціноутворення, зниження числа посередників, витрат на збут і так далі.

Розглянемо деякі обмеження і особливості використання Інтернету в маркетинговій діяльності:

1) стійка конкуруюча перевага не може бути отримане виключно з доступу до Інтернету або розробки web-сайту. Оскільки число фірм, що постійно збільшується, набуває необхідних знань, кваліфікації і технології, щоб з'єднатися з WWW, конкуруюча перевага не може бути досягнуте лише за допомогою стандартних способів, в яких ця технологія розвивається. Просте використання інструменту бізнесу, яким володіє кожен, не передбачає жодної виразної конкуруючої переваги для фірми. Було б неймовірним, щоб фірма не мала телефону і факсу. Проте проникнення цих, звичних для нас сьогодні, пристроїв в бізнес свого часу було поступовим. Сьогодні така ж ситуація виникла і з Інтернетом. Раніше передбачалося, що Інтернет має потенціал руйнування деяких переваг, що існують в окремих фірм, і створення умов для підвищення ефективності маркетингової діяльності через присутність в Інтернеті, доступ до адрес на різних каталогах і систем пошуку Інтернету. Проте тепер стає очевидним, що, оскільки число підприємств, що збільшується, розробляє web-сайти, швидше відсутність доступу до Інтернету створює конкуруючий недолік (незручність в роботі);

2) попит на продукцію підприємства виникає не на підставі розробки web-сайту, незалежно від проникнення в Інтернет. На рівень витрат споживача інколи неможливо впливати. Це означає, що навіть при тривалому використанні WWW або інших пов'язаних з Інтернетом застосувань не можна чекати збільшення річного доходу всіх фірм, хоча деякі з них отримують певний додатковий прибуток;

3) маркетингові проблеми підприємства не можуть бути вирішені на підставі доступу в Інтернет. Наприклад, фірми, що не займаються експортом, не можуть стати експортерами раптово, на підставі розробки і збереження web-сайтів. Розробка специфічної для експорту інфраструктури в межах фірми є досить дорогою. Крім того, маркетинг експорту включає безліч макро- і мікрообмежень, пов'язаних з плануванням і управлінням, включаючи стандарти для конкретних виробів (програм, продуктів), цільової тарифікації ринку і чинників конкуренції, експортної валюти і проблем платежу, підтримки замовника і сервісних вимог, юридичних і регулюючих обмежень і так далі. Жодна з цих проблем не може бути вирішена на підставі наявності web-сторінки або доступу в Інтернет;

4) у Інтернеті не можна «зробити те ж саме, що раніше робилося поза Інтернетом, але набагато дешевше»;

5) велике значення має проблема захисту безпеки зв'язку через інтернет. Цього обмеження набуває величезне значення у випадках, коли Інтернет повинен послужити серйозним поштовхом в розвитку бізнесу. Хоча вчені пропонували деякі варіанти вирішення цієї проблеми, захист (безпека) даних залишиться одним з основних питань для будь-якої фірми, яка хоче інтегрувати Інтернет в бізнес. Як тільки з'являється вирішення проблеми безпеки, відразу ж розробляються нові способи проникнення і декодування переданих даних і захист останніх залишається невирішеною проблемою для підприємства.

Основні напрями інтернету-послуг, які підприємства можуть використовувати в своїй маркетинговій діяльності в послідовності, представлені в таблиці 1.1. (див. Додаток А.)

У таблиці, що приводиться, представлена концепція ідентифікації стратегічних напрямів використання Інтернету в маркетингу. Можна виділити шість принципових сфер застосування Інтернету в маркетингу: мережевий зв'язок; інформація про ринок; покупка і продаж через інтернет, реклама товарів в Мережі, сервіс і післяпродажне обслуговування. Відповідно до поставленої мети дослідження були вивчені можливості використання підприємствами інтернету-послуг для підвищення ефективності управління маркетингом. Ряд інструментальних засобів доступний для практичного вживання інтернету-маркетингу, включаючи електронну пошту і інші форми інтерактивного зв'язку; інформаційний пошук і програмне забезпечення пошуку; розробку компанією web-сайту.


^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГУ ТОВ РА «AD-WORLD»

2.1. Загальна характеристика підприємства

та його місця на ринку

Метою діяльності ТОВ РА «AD-WORLD» є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення рекламної, виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому діючим законодавством України та одержання на підставі цього прибутку для задоволення матеріальних та інших потреб учасників товариства.

Основними видами діяльності ТОВ РА «AD-WORLD» є:

 1. надання рекламно-інформаційних послуг;

 2. маркетингові, консалтингові та агентські послуги;

 3. посередницькі послуги та послуги у сфері збуту;

 4. організація збуту продукції, організація заходів рекламно-комерційного змісту;

 5. виставки-продажу, презентації, аукціони, ярмарки та інші;

 6. надання різноманітних послуг в мережі Інтернет;

 7. видавнича діяльність, випуск газет, журналів, бюлетенів та інших періодичних видань;

 8. поліграфічна діяльність, виробництво різнобічної поліграфічної продукції;

 9. організація та виготовлення зовнішньої реклами та засобів візуальних комунікацій;

 10. маркетингові, консалтингові та агентські послуги.

ТОВ РА «AD-WORLD» – це сучасний поліграфічний комплекс, що відповідає найвищим вимогам. ТОВ РА «AD-WORLD» - це друкарня повного циклу, всі замовлення виконуються на власній виробничій базі: сучасне виробництво, що відповідає європейським нормам (більше 1000 м2), нове висококласне устаткування від ведучих світових виробників, замкнутий технологічний цикл, побудований на відповідності вимогам міжнародних стандартів — все це гарантує стабільно високу якість виконання замовлень.

Відмінна риса творчого відділу ТОВ РА «AD-WORLD» – це здатність створювати нові, унікальні креативні ідеї, продукти – не залежно від того, про що саме йдеться: окремих повідомленнях або ідеях цілих рекламних кампаній.

Фахівці ТОВ РА «AD-WORLD» здатні вирішити наступні задачі:

 • створення фірмового стилю (логотипи, слогани, макети для рекламних кампаній)

 • проведення рекламних кампаній

 • створення макетів для друкарської і зовнішньої реклами

 • виробництво аудіо- і відеореклами

 • рекламне фотографування

 • медіапланування і розміщення реклами (ТБ, радіо, преса, зовнішня реклама)

 • виготовлення рекламно-сувенірної продукції

 • підготовка і проведення промо акцій

 • проведення маркетингових досліджень

 • розробка веб-сайтів і проведення рекламних кампаній в інтернеті

Правовий статус ТОВ РА «AD-WORLD». Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та відокремлене майно. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке може бути накладене стягнення згідно з законодавством України.

На підприємстві ТОВ РА «AD-WORLD» лінійно-функціональна структура управління (мал. 2.1).Мал. 2.1 Структура управління підприємством ТОВ РА «AD-WORLD»


При такій структурі лінійна підпорядкованість по всім питанням, зв’язаним з управлінням даним об’єктом, пов’язується з функціональним управлінням. Загальна кількість зв’язків залишається такою ж як і при функціональній системі, але змінюється характер зв’язків.

Виконавчим органом товариства є директор, який призначається Засновниками на строк до трьох років. Інші посадові особи призначаються на посаду директором підприємства по узгодженню з засновниками. При наймі директора обсяг його повноважень визначається у контракті, який укладає засновник.

Директор товариства має право: укладати будь-які угоди від імені ТОВ РА «AD-WORLD» у межах наданих повноважень, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банків; затверджувати поточні плани діяльності товариства, які необхідні для вирішення його статутних завдань; затверджувати нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями ТОВ РА «AD-WORLD»; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників товариства, застосовувати до них заходи заохочення і накладати стягнення; приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності ТОВ РА «AD-WORLD».

Директор подає на затвердження засновникам річний фінансовий звіт та баланс товариства забезпечує виконання рішень засновника, що стосуються управлінням товариством. Лише за згодою засновника директор підприємства вирішує такі питання: затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу.

Аналіз зовнішнього середовища ТОВ РА «AD-WORLD» представлено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз зовнішнього середовища ТОВ РА «AD-WORLD»
Фактор

Стан фактору

Тенденції розвитку

Характер впливу
1

2

3

4
Рівень інфляції

у 2009р. становив 12,3%

можливе зменшення

знецінення грошових

ресурсів (-),

знецінення кредитних зобов’язань (+)
Валютний курс гривні

9,5 грн./ EURO


зниження валютного курсу гривні

збільшення прибутку (+)
Рівень прибутку населення

1217 грн./міс.

Поступове зростання

зростання попиту (+), прискорення збуту (+), збільшення обсягів продажу (+)
Рівень процентної ставки по кредитах

5% місячних

стабілізація

можливість залучення позичкових коштів (+)
Рівень безробіття

8,8%

зростання

зниження попиту (-)
Рівень освіти

керівники – вища

робітники – середня

підвищення рівня освіти

підвищення продуктивності

праці (+)
Життєвий цикл

стадія росту

незмінні

ріст можливостей підприємства (+)
Значення продукції для суспільства

актуальне

зростання

збільшення обсягів продажу (+)
Характер конкуренції

помірна

збільшення конкурентів

підвищення якості продукції (+)
Характер попиту

нестабільний

поступова стабілізація

збільшення числа замовлень (+)
Характер споживачів

постійні клієнти

розширення кола споживачів

збільшення кількості замовлень (+)
Конкуренти

іноземні фірми

зростання конкуренції

зменшення виручки

(-)
Ціна послуг

На рівні конкурентів

стабілізація ціни

зменшення їх частки на ринку (-)

Якість послуг

відрізняється незначно

зростає

зміцнення позицій конкурентів у їх ніші ринку (-)

До основних факторів макросередовища, за якими підприємство має уважно стежити та правильно оцінювати пов’язані з ними загрози чи можливості при розробці підприємницької стратегії, відносяться: економічні, екологічні, політичні та міжнародні.

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD», а також основних конкурентів, які діють на привабливому для нас ринку, може бути оцінена шляхом складання матриці, наведеної в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ РА «AD-WORLD»Параметр оцінки

Ваговий коефіцієнт

Бальна оцінка

^ ТОВ РА «AD-WORLD»

РА «DIALLA»

РА «Brand New»

РА «Ace DDB»

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

Оцінка

Індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обсяги продажу рекламних послуг

0,05

2

0,1

3

0,15

4

0,2

4

0,2

2.

Обсяги збуту

0,05

2

0,1

1

0,05

3

0,15

4

0,2

3.

Частка ринку

0,1

3

0,1

2

0,2

4

0,4

1

0,1

4.

Термін діяльності підприємства на ринку

0,1

3

0,3

4

0,4

3

0,3

4

0,4

5.

Рекламна активність підприємства

0,13

2

0,26

3

0,39

2

0,26

4

0,52

6.

Наявність власних виробничих потужностей

0,11

4

0,44

4

0,44

3

0,33

1

0,11

7.

Наявність доставки замовлення

0,02

4

0,08

2

0,04

1

0,02

4

0,08

Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.

Широта та повнота асортименту

0,06

4

0,24

4

0,24

3

0,18

2

0,12

9.

Терміни виконання замовлень

0,06

1

0,06

2

0,12

4

0,24

3

0,18

10.

Кваліфікація персоналу


0,08

2

0,16

3

0,24

4

0,32

1

0,08

11.

Репутація підприємства


0,13

3

0,39

3

0,39

4

0,52

4

0,52

12.

Ціна продукції

0,11

4

0,44

2

0,22

1

0,11

3

0,33
^ РАЗОМ (R)

1

29

2,67

33

2,88

36

3,03

35

2,84


Згідно з даними табл. 2.2, рейтинги конкурентоспроможності підприємств мають таку послідовність:

^ 1. ТОВ РА «AD-WORLD» (R=2,67)

2. РА «DIALLA» (R=2,88)

3. РА «Brand New» (R = 3,03)

4. РА «Ace DDB» (R = 2,84)

Відповідно до отриманих результатів основним конкурентом ТОВ РА «AD-WORLD» є РА «Ace DDB». Інші фірми за основними показниками поки що серйозної конкуренції скласти не можуть (оскільки вони сильніші) проте за ціновою конкуренцією ТОВ РА «AD-WORLD» виграє. Але слід звернути увагу на РА «Ace DDB», яке за основними показниками випереджує конкурентів - лідерів, що може призвести до зміни його ринкових можливостей.Мал. 2.2 Оцінка конкурентних позицій ТОВ РА «AD-WORLD» на ринку

Отже, ТОВ РА «AD-WORLD» необхідно нарощувати обсяги збуту рекламних послуг та іншої продукції, а також потребує сучасних механізмів стимулювання збуту. Слід зменшити середні витрати, знижувати довготермінову та короткотермінову заборгованість, збільшувати активи фірми, робити більш вигіднішу ціну. Проте, за такими показниками, як обсяги послуг, чистий прибуток, об'єм капіталовкладень в підприємство наша фірма не поступається своїм конкурентам. Отже, можна зробити висновок, що хоча і конкуренція для нашої фірми існує, конкурентоспроможність ТОВ РА «AD-WORLD» є на непоганому рівні.

Проаналізуємо ТОВ РА «AD-WORLD» використавши SWOT-аналіз. SWOT-аналіз являє собою перелік сильних і слабких сторін підприємстіва , а також перелік можливостей і загроз. Як уже відзначалося вище, SWOT-аналіз є складовим елементом, як стратегічного маркетингового аудита, так і стратегічного плану компанії. SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середови­ща, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зо­внішнього середовища організації.

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації. Приведений нижче SWOT-аналіз складений у виді таблиці і містить не тільки перелік можливостей і загроз, сильних і слабких сторін компанії,а й перелік першочергових заходів, що повинна провести компанія для удосконалювання системи управління маркетингом.


Таблиця 2.3

Матриця SWOT-аналізу ТОВ РА «AD-WORLD»
Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)
 1. Великий досвід в організації рекламної діяльності

 2. Високий рівень організації управлінського обліку

 3. Наявність висококваліфікованого персоналу

 4. Налагоджена система аналізу та впровадження послуг

 1. Середня позиція в долі ринку

 2. Відсутність системи стратегічного планування

Продовження табл. 2.3

Можливості (О)

SO-стратегія

WO-стратегія

 1. Розширення ринку за рахунок розширення географічної території пропонованих послуг

 2. Зміна суспільних стереотипів стосовно реклами

3. Збільшення кількості підприємницьких структур

 1. Розширення пропонуємих послуг

 2. Розвиток системи персональних продажів

 3. Збільшення потужностей по наданню послуг

 1. Створення і поширення безкоштовних рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність компанії та проведення рекламної компанії

 2. Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві

 3. Збільшення ринкової частки компанії за рахунок нових послуг і завоювання нових сегментів ринку

Погрози (Т)

ST-стратегія

WT-стратегія

 1. Уповільнення темпів економічного розвитку

 2. Збільшення податкового преса

 3. Зростання цін на послуги

 4. Розвиток технології

 1. Створення системи електронних продажів (замовлення через мережу)

 1. Розширення каналів

 2. Створення системи зворотного зв’язку з клієнтами компанії

 3. Розвиток нових технологій і продуктів

 4. Розвиток бренду і торгових марок


в даний час багато керівників українських компаній намагаються впровадити стратегічне управління в діяльність своїх організацій, що припускає організацію роботи підприємства відповідно до обраної маркетингової стратегії. Однак, перш ніж розробляти стратегію, на базі якої здійснюється стратегічне управління підприємством, необхідно оцінити готовність підприємства саме до такого, стратегічного підходу в керуванні.

Ці ознаки виявляються на підприємстві в різній мірі і характеризують в остаточному підсумку його конкурентні переваги:

 • визначеність місії;

 • визначеність цілей і стратегії підприємства;

 • наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки маркетингової інформації;

 • робота з підвищення конкурентоздатності підприємства;

 • пристосовуваність підприємства до можливостей, що відкриваються;

 • орієнтованість поточного управління на виконання стратегічних задач підприємства;

 • організаційний поділ задач стратегічного управління від задач оперативного управління;

 • наявність підрозділів, що здійснюють внутрі фірмове консультування з питань стратегічного розвитку;

 • запрошення сторонніх консультантів для вирішення неспецифічних задач;

 • постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани підприємства;

 • високий рівень корпоративної культури;

 • наявність на підприємстві ефективно працюючого маркетингового підрозділу.

Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовленість підприємства до використання принципів і методів стратегічного планування і управління, можна провести експертним шляхом за методом Делфі. У якості експертів слід залучити менеджерів компанії, що не вимагає залучення великих ресурсів. Крім того, зазначена методика може неодноразово повторно застосовуватися для контролю дієвості проведених заходів, покликаних поліпшити сформовану ситуацію.

1   2   3   4   5Похожие:

Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві тов ра «ad-world»...
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу випускна робота бакалавра

Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconШановні Голова та члени комісії, вашій увазі пропонується робота на тему
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconШановні Голова та члени комісії, вашій увазі пропонується робота на тему
«Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)»
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни
Місце проходження практики тов «Теплологістік», яке являється структурним підрозділом холдингової компанії тов «утс інжиніринг»....
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconНомінація: «Друкована реклама»
Автор: Миколюк Олександр Андрійович, Академія Праці та Соціальних відносин, економічний факультет, 43 група
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconАкадемія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни маркетингове дослідження Ринку автомобілів bmw виконав: Миколюк О. А. Викладач: Гордєєва Т. Ф. Київ-2008 Зміст
Україні компанія «авт баварія», що є офіційним імпортером вм в Україні. За минулий час успішно розвита дилерська мережа, налагоджені...
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconПеределать титулку на кафедре!!
Аналіз організації маркетингу та маркетингових комунікацій на тов ра «ad-world» 46
Академія праці та соціальних відносин федерації профспілок україни економічний факультет кафедра маркетингу дипломна робота на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі тов ра “ad-world”)» iconРоздатковий матеріал
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов