Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами icon

Білет20 вопрос 1Схеми дії рекламиНазваниеБілет20 вопрос 1Схеми дії реклами
страница1/6
Дата конвертации29.07.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6

Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами.

Відповідь Існує декілько схем дії реклами виглядає таким чином

1. AIDA (превернути увагу ,інтерес , втримату увагу

2. AINDA (N вихід на аудиторію яка зацікалена)

3. ACCA (викликати увагу ,бути зрозумілою доверительной та призвести до покупки

4 DAGMA


Ворос2Суть асортиментної концепції підприємства.

Відповідь: Асортиментна концепція — програма побудови оптимальної асортиментної структури

Суть асортиментної концепції підприємства Підкріплена мірами організаційного та іншого характеру по забезпеченню випуску продукції в передбаченій структурі і набору, асортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма по керуванню розвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за визначений період. Цій програмі додає комплексний характер включення в неї питань, зв'язаних з оптимізацією асортименту. Як критерії оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки При розширенні асортименту компанія може зштовхнутися з бар'єрами для входу на ринок, наприклад, потреба в капіталі, більш високі витрати, доступ до каналів споживання, політика уряду і т.д
Компанії, що приймають рішення про скорочення асортименту можуть зіштовхуватися також і з бар'єрами виходу з ринку. ^ Серед них: Наявність у виробника довгострокових капіталовкладень у спеціалізовані активи. Такі активи можуть виявитися або мало ліквідними, або вимагають значних витрат на демонтаж, чи консервацію, експлуатаційну підтримку;
Стратегія компанії спрямована на комплексну диверсифікованість і скорочення одного із сегментів може спричинити організаційний і фінансовий дисбаланс у суміжних асортиментних групах;
Високі втрати необоротних витрат: істотні інвестиції в науково-дослідні розробки, рекламу і маркетинг, розраховані на перспективу;
Втрата обмеження доступу до суміжних ринків;
Соціально-економічні наслідки, зв'язані зі скороченням персоналу й опором з боку зацікавлених інституцій;

Збиток для загального іміджу компанії


^ Ворпос3 Завдання та функції маркетингового менеджменту.

Відповідь: Маркетинговий менеджмент — це аналіз, планування, вті­лення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахова­них на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети під­приємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо).
При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення.

Вивчаючи питання сутності маркетингового менеджменту, слід звернути увагу на те, що його концептуальна основа може бути різною. Адже ринки, на яких працює підприємство, можуть бути різні за своїм станом. А звідси, виходячи із принципу необхідної достатності, може бути різною і «потужність» комплексу маркетингових заходів.

^ Завдання маркетингового менеджменту

1. Дослідження ринку — визначення місткості ринку та його еле­ментів, вивчення поведінки споживачів, конкурентів, прогнозування збуту, аналіз кон'юнктури, можливостей підприємства тощо.

2. Планування — створення і підтримка відповідності між ціля­ми підприємства та його потенційними можливостями і шансами в процесах ринкової діяльності; розроблення конкретної програми дій.

3. Організація — формування організаційної структури підприємс­тва, її внутрішньої ієрархії, конкретних завдань, повноважень і відпові­дальності за реалізацію маркетингових заходів.

4. Мотивація — створення відповідних моральних і матеріальних стимулів роботи працівників з метою забезпечення найкращого вико­нання ними своїх обов'язків.

5. Реалізація — виконання розроблених планів і програм.

6. Контроль — перевірка виконання маркетингових заходів.

Функції маркетингового менеджменту

1. Визначення цільових ринків підприємства, Їх місткості, дослідження їх кон'юнктури.

2. Дослідження поведінки суб'єктів цільових ринків (спожи­вачів, конкурентів, постачальників тощо).

3. Прогнозування збуту продукції підприємства.

4. Аналіз підприємства, його можливостей зайняти конку­руючу позицію на конкретному ринку.

5. Розроблення маркетингових стратегій і тактик.

6. Створення конкретних маркетингових програм діяльності підприємства.

7. Формування товарних, цінових, комунікаційних і розподільних політик підприємства.

8. Управління товарним асортиментом і номенклатурою підприємства.

9. Управління цінами, процесами комунікації підприємства.

10. Планування каналів розподілення та управління ними.

11. Організація збуту продукції.

12. Організація збору та опрацювання маркетингової інфор­мації.

13. Розроблення систем оплати праці маркетингових праців­ників.

14. Створення та використання систем контролю за марке­тинговою діяльністю підприємства. завданням маркетингового менеджменту є підтвердження лояльності підприємства суспільству, підтриман­ня відповідного іміджу.

^ Білет 5 вопрос 1Сутність, цілі і завдання рекламного менеджменту.

Відповідь: Сутність рекламного менеджменту. Рекламний менеджмент охоплює весь рекламний процес — від визначення потреби в рекламі до створення реклам­ного продукту, виготовлення та показу його в засобах масової інформації. При цьому рекламним продуктом можуть бути і кілька рядків оголошення в газеті чи журналі, і рекламний блок у друкованих виданнях, і відео- чи кіноролик або цілий фільм. Рекламний продукт — це також щитова інформація вздовж магістралей, торговельна марка на сувенірі, фотографія з текстом чи без нього, інформація у вигляді рядка, що біжить, на «сендвичменах», приз­мах, брандмауерах та ін. . Прийняття рішень рекламним менеджером базується на знанні всіх особливостей виробництва товару, маркетингової політики та рекламного бізнесу

У поняття «рекламний менеджмент» входить:

визначення потреби в рекламі товару, послуги чи ідеї, пропозицій та замовлень на рекламу, а також формування цих замовлень під час укладання контрактів;

проведення досліджень споживачів, товарів та послуг, ринку продавців;

розробка стратегічних планів рекламної діяльності (визначення цілей та концепції рекламної кампанії, асигнувань на неї, видів і носіїв реклами);

розробка тактичних та стратегічних планів проведення рекламної кампанії (визначення завдань, розрахунки кошторису витрат на проведення окремих заходів, вибір жанрів та форм реклами, а також засобів масової інформації для створення рекламного звернення (вибір творчих підходів, написання сценарію або тексту, розробка макета та обґрунтування тиражу, кількості показів та інших рішень у галузі виробництва реклами);

^ Цілі рекламного менеджменту та фактори, що їх визначають. Цілі реклами

. Які основні цілі рекламування:

• чим саме треба зацікавити — товаром чи послугою;

• чи треба змусити покупця просто звернути увагу на товар (послугу), чи запросили детальнішу інформацію;

• чи потрібно показати покупцеві, що він справді має потребу в цьому товарі (послузі);

• чи потрібно навчити покупця користуватися новим товаром (послугою), чи навчити йоо новому способу використання старого товару (послуги);

• чи потрібно доказати, як боротися з конкурентами;

• чи потрібно нагадати покупцеві про добре відомий йому товар (послугу);

• чи потрібно змусити покупця запам’ятати упаковку або торгову марку;

• чи потрібно створювати новий імідж фірми.

• які цілі маркетингу фірми та як із ними пов’язано рекламні цілі;

• як оцінюють покупці якість рекламних текстів фірми;

• скільки коштів витрачається на рекламу, тенденції витрат;

• чи можна виявити зв’язок між витратами на рекламу та змінами у продаж товарів (послуг) фірми;

• чи добре відомий покупцям торговий знак фірми;

• якими критеріями керується фірма, вибираючи канали розповсюдження рекламних звернень.


^ Вопрос2 Роль споживачів у розробці нових товарів.

Відповідь Існує безліч джерел ідей для створення новинок. Одна з двох кращих стартових площадок у пошуку таких ідей — споживачі. За їхніми нестатками і потребами можна стежити за допомогою опитувань клієнтури, групових обговорень, аналізу листів, що надходять, і скарг, щоб знайти саме ті потреби, що у даний час мають потребу в задоволенні.

Основна задача в дослідженні споживачів – виявити фактори, які впливають на поведінку споживача. Але цього недостатньо. Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно своєчасно прогнозувати зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в сам продукт, оптимізувати канали розповсюдження і рекламну стратегію, тобто скоординувати всі компоненти комплексу маркетингу. Дослідження поведінки кінцевих споживачів це основа для прийняття ефективних маркетингових рішень

Для цього треба виявити: хто, як, коли, де, що і чому купує, ступінь важливості різних критеріїв товару на різних етапах процесу прийняття рішення про купівлю, а також наміри споживача

Потреби змінюють суспільство і самі знаходяться під його впливом. Це ідея товару. Однак споживачі товарних ідей не купують. Вони купують задум товару. Задача діяча ринку — проробити ідею до стадії задумів, оцінити порівняльну привабливість ряду задумів і вибрати кращий з них.


^ Вопрос 3Розробка програми маркетингу.

Відповідь: Маркетингова програма передбачає планування конкретних дій з реалізації маркетингових стратегій. В ній оптимально поєднуються інструменти маркетингу з урахуванням конкретного періоду дії плану і відповідного фінансового забезпечення.
Програму маркетингу складають на основі комплексних маркетингових досліджень і результатів оцінки власних

Можливостей фірми


Незалежно від виду маркетингового плану процес його розро­блення має таку послідовність дій:

1. Аналіз проблеми, пов'язаної з досягненням поставленої ме­ти. Являє собою дослідження Існуючої і бажаної кінцевої ситуа­цій, принципових проблем реалізації намічених програм з досяг­нення мети.

2. Визначення мети маркетингової діяльності на плановий пе­ріод. Така мета має бути вираженою кількісно, розрахована на конкретний період, реальна, але разом із тим і напружена.

3. Пошук альтернативних рішень, тобто можливих варіантів вирішення існуючих проблем,

4. Прогнозування — формування уявлення про майбутній розвиток найважливіших показників діяльності, очікувану пове­дінку конкурентів, споживачів, постачальників, сфери торгівлі тощо,

5. Оцінка — вибір найкращого варіанта вирішення існуючої проблеми.

Прийняття рішення та постановка планового завдання (пред'явлення плану).

7. Супроводження плану (його коректування під час виконан­ня планових завдань).

. Так, основними показниками маркетингової програми щодо продукту можуть бути:
• передбачувана частка ринку; ;
• прогнозований прибуток і темпи його збільшення;
• структура фінансових витрат (розвиток виробництва, матеріально-технічне постачання, збут і його стимулювання, реклама, сервісні послуги тощо);
• розрахунок витрат виробництва на одиницю продукту;
• планування цін;
• оцінка ефективності збуту;

^ У програмі маркетингу по виробничому відділенню вирішуються такі завдання:
• визначення необхідної номенклатури вироблюваних продуктів з урахуванням товарної політики;
• обгрунтування рішень з інновацій;
• прийняття рішень щодо підвищення технічного рівня і якості товарів;
• встановлення частки кожного виробу в товарній структурі виробництва; ;
• виявлення джерел фінансування;
• забезпечення виробництва матеріальними й трудовими ресурсами;
• розрахунок витрат виробництва й обігу;
• визначення ефективності виробництва і прогноз прибутку.
Програма маркетингу по виробничому відділенню повинна містити оптимізовані показники, які будуть враховані в плані виробництва та загалом. результатів аналізу всього комплексу показників господарської діяльності виробничого відділення.
^ Завдання маркетингової програми з продукту:
• розробка оптимальних техніко-економічних параметрів продукції;
• обгрунтування необхідності і рентабельності виробництва нових (вдосконалених) товарів;
• встановлення обсягу випуску продукту в натуральних і вартісних одиницях;
• розрахунок рівня конкурентоспроможності кожного продукту з урахуванням присутніх на цільовому ринку конкуруючих аналогів.
^ Комплекс маркетингу можна розглядати як складову маркетингової програми по виробничому відділенню чи з продукту,. містить такі розділи:
• прогноз розвитку цільового ринку (сегмента);
• загальну стратегію фірми щодо цільового ринку;
• товарну політику;
• комунікаційну політику;
• джерела фінансування і бюджет витрат на реалізацію комплексу маркетингу;
• контроль за реалізацією програми


^ Білет 3 1 вопрос Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника.

Відповідь: Для того щоб розробити план рекламування, фірма повинна створити базу даних:
• довідкові дані про продукцію фірми;
• довідкові дані про атрибути продукції фірми та конкурентів;
• довідкові дані про конкурентів фірми;
• фактичні дані про витрати конкурентів на товаропросування;
• фактичні дані про обсяги продажу та витрати на товаропросування фірми (не менше ніж за рік);
• перелік носіїв реклами тощо. Бізнес-план рекламної діяльності фірми повинен мати бази даних для аналізу та наступних розрахунків, а також такі документи: бюджет рекламування, план рекламування окремих груп продукції, макети рекламних звернень, розрахунок обсягів рекламних звернень, розрахунок сум контрактів та видів робіт у розрізі окремих засобів масової інформації
Для ефективної розробки плану рекламної діяльності необхідно мати значний обсяг інформації, зокрема:
^ Характеристику ринку продавців даного продукту або послуг; Характеристику ринку покупців; Характеристику обсягу продажу даного продукту; Характеристику прибутку; Характеристику товару і його ціни.
Ця інформація уможливлює аналіз становища фірми на ринках збуту та етапу життєвого циклу продукції чи послуги цієї фірми.
Загальна стратегія фірми, як було вже сказано, визначає страте­гію маркетингу, в тому числі рекламування.
Загальну стратегію фірми можна здійснювати в таких напрямах:
1. Завоювання лідерства за показником товару.
2. Завоювання лідерства за показником частки ринку.
3. Максимізація загального поточного прибутку фірми.
4. Забезпечення виживання фірми


Вопрос 2 Фактори і критерії сегментації ринку.

Відповідь Вибір цільових ринків підприємства —. Він являє собою розподілення ринку на однорідні групи (сегменти) і вибір одного або кількох таких сегментів як основних об'єктів діяльності підприємства (цільових ринків).

Для сегментування споживчих ринків використовують відповідні ознаки: географічні (регіон, місто, клімат), демографічні (вік, склад сім'ї, стать, освіта), психографічні (стиль життя, хара­ктеристики особистості) та поведінки (вигоди від купівлі, міра лояльності, статус користувача) тощо.

Основними групами ознак для сегментування ринків товарів виробничо-технічного призначення є демографічні (галузь, місце знаходження, розмір підприємства-споживача), операційні (тех­нологія, статус, обсяги потреб), практика закупівель (організація, постачання, профіль фірми, політика закупівель), ситуаційні (терміновість, сфера використання, розмір замовлення), особис­тість покупця (лояльність, ризикованість).

Вибір цільових ринків підприємства передбачає:

по-перше, оцінку привабливості сегментів щодо їх розмірів, темпів зростання, прибутковості, міри ризику тощо;

по-друге, врахування цілей і ресурсів підприємства.

Отже, цільовий ринок підприємства це група споживачів, потреби яких найкращим чином відповідають цілям, ресурсам і можливостям підприємства.

Підприємство може зупинитись у своєму виборі на п'яти типах цільових ринків:

— один сегмент (концентрований маркетинг);

— кілька сегментів (вибіркова спеціалізація);

— товарна спеціалізація (один товар кільком сегментам);

— ринкова спеціалізація (група товарів для одного сегмента);

— повне охоплення ринку (широкий асортимент товарів усім групам споживачів•••
^ Сегментування на основі факторів поведінки споживачів має широке застосування:
• розробка різних моделей виробу з різними характеристиками, складання рекламних звернень, що наголошують різні вигоди товару, навчання торгового персоналу;
•спеціальні програми підтримки інтенсивних споживачів, рівень інтенсивності купівель яких вище за інших; спеціальні умови оплати; різні за розмірами та якістю варіанти товарів; спеціальні послуги (залежно від інтенсивності споживання товару та ступеня лояльності споживачів до торгової марки).

Ринки розбивають на сегменти залежно від:
статусу користувача: тих, хто ще не користується товаром; колишніх користувачів; потенційних користувачів; регулярних користувачів;
інтенсивне споживання товару (слабкі, помірковані та активні споживачі);
від ступеня прихильності до товарних марок

^ Вопрос 3 Мотивація в системі маркетингового менеджменту

Відповідь: Мотивація – сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, які змушують індивідуума поводитися доцільним або необхідним чином. До основного змісту мотивації належить три ключових поняття: зусилля, організаційні завдання й індивідуальнапотреба.

Схема функціонування моделі мотивації.

1) Визначаються людські потреби і стимули

2) Внаслідок незадоволення потреб в індивідуумі зароджується напруженість

3) На цю напруженість впливають зовнішні обставини і сприятливі можливості

4) Для задоволення потреб витрачаються зусилля

5) Зусилля приводять до певного рівня показників

6) За певні показники передбачаються різноманітні види винагород, що задовольняють початкові потреби і стимули.

Види мотивації:

1) Матеріальна: реалізується через систему оплати робочої сили, виплат дивідендів і акцій, отримання частки доходи від особистої власності (на житло, землю тощо). Цей вид мотивації передбачає і застосування матеріальних санкцій. Так, при неналежному виконанні свої обов'язків, із заробітної плати працівника відраховується певна частина коштів.

2) Моральна: сукупність заходів, спрямованих на створення у працівників почуття гордості від того, що вони працюють в даній компанії. Це можуть бути регулярні тренінги та семінари з історії компанії.

3) Адміністративна: даний вид мотивації спирається на дисципліну праці, відповідність працівника зайнятій посаді. Існують різні форми дисциплінарного покарання (зауваження, догана, штраф, звільнення з роботи) і дисциплінарного заохочення.


^ Білет 4 Вопрос 1 Розробка програми маркетингу.

Відповідь: Метою маркетингової програми і її основною ідеєю, є пошук і створення конкурентних переваг.

Процес маркетингового планування - проста логічна послідовність дій, що веде до постанови мети маркетингу і формулювання планів їх досягнення.

^ Маркетингова програма є оцінкою того, як менеджери сприймають їхню власну позицію на ринках відносно конкурентів (з точно певними конкурентними перевагами), які мети вони хочуть досягнути, і як вони збираються досягати їх (стратегії), які ресурси потрібні, і які результати очікуються (бюджети), після цього здійснюється детальне планування і калькуляція витрат.

Програма маркетингу - розроблений, на основі комплексних маркетингових досліджень, стратегічний план-рекомендація виробничо-збутової і науково-технічної діяльності фірми (організації), покликаний забезпечити вибір оптимального варіанту її майбутнього розвитку згідно висунутій меті і стратегії в довгостроковій перспективі. Головне в маркетинговій діяльності - розробка програм, їхнє основне завдання - дати можливість визначити оптимальну структуру виробництва, що орієнтується на одержання бажаного рівня прибутку.. В процесі розробки програми прораховуються найдоцільніші варіанти такої структури виробництва, що зможе вплинути на формування нових потреб. Робота над програмами - творчий процес, що потребує постійного пошуку найбільш ефективних рішень. Оптимізація здійснюється шляхом постійного зіставлення різноманітних варіантів задоволення попиту ринку з витратою ресурсів при визначених технологіях. У ході розробки програми враховуються прямі і зворотні зв'язки із ринком.

Ці дві основних вигоди випливають здебільшого з:

• Систематичного пошуку, що находящихся на стадії становлення, можливостей і загроз;

• Визначення конкурентних переваг;

• Готовність і спроможність реагувати на зміни;

• Покращений зв'язок між виконавцями;

• Скорочення конфліктів між особистостями/департаментами;

• Участь в процесі планування всіх рівнів управління;

• Оптимальний розподіл дефіцитних ресурсів;


^ Вопрос2 Інновація як економічна категорія.

Відповідь Інноваційна діяльність (ант. innovation введення новинок, нововведення) діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Інновація (нововведення) кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав утілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або нового підходу до соціальних послуг

Інновація є реалізований на ринку результат, отриманий від вкладення капіталу в новий продукт чи операцію (технологію, процес). При реалізації інновації, запропонованої до продажу, відбувається обмін "гроші-інновація". Кошти, отримані підприємцем (продуцентом, інвестором-продавцем) у результаті такого обміну, по-перше, покривають видатки по створенню і продажу інновацій, по-друге, приносять прибуток від реалізації інновацій, по-третє, виступають стимулом до створення нових інновацій, по-четверте, є джерелом фінансування нового інноваційного процесу

У Законі України «Про інноваційну діяльність» вказано, що об'єктами інноваційної діяльності є:

—інноваційні програми і проекти;

—нові знання та інтелектуальні продукти;

—виробниче обладнання та процеси;

— інфраструктура виробництва і підприємництва;

—організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;

—сировинні ресурси, засоби їх видобування і перероблення;

—товарна продукція;

—механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

  1   2   3   4   5   6Похожие:

Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconДек схеми дії реклами
Ціль асортиментних концепцій зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідній структурі І розмаїтості попиту конкретних...
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconВведение: Познание семьи Глава I. Габитус семьи § Семейный вопрос
Перспектива отмирания семьи. — Кризис семьи. — Женский вопрос. — Порнократия. — Мужской вопрос. — Проблема любви. — Детский вопрос....
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconТема 20. Настроювання ос (2)
Викликати програму установи клавіатури за допомогою контекстного меню. Виконати дії
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconВопрос 1 Предмет истории экономики. Периодизация экономического развития 3 Вопрос 2 Общая характеристика экономического развития в первобытную эпоху
Вопрос 3 Проявление азиатского способа производства в экономике Древнего Египта 4
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconТема Дії з файлами
Створіть І збережіть другий текстовий документ з назвою адреса І текстом – вашою адресою
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами icon19. Моделі психологічного впливу на покупця
Досить поширеною була модель впливу реклами на психіку aimda (запропонована Е. Палмером 1896 р.), де
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconОпыт реставрации подлинного мировоззрения михаила булгакова предисловие
«роману о сатане». В частности, модным становится риторический вопрос: за Христа автор романа «Мастер и Маргарита» или против? Этот...
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconДодаток №1 до наказу № від «20» грудня 2008 р. Положення про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна 2009»
Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconТрансформатори Основними характеристиками, що визначають технічний рівень силових трансформаторів, є втрати електроенергії (холостого ходу та короткого замикання),
Принцип дії трансформаторів (аналогічно електричним машинам) заснований на явищі електромагнітної індукції
Білет20 вопрос 1Схеми дії реклами iconДокументы
1. /Управ. судном Вар 8/razmetka 2.doc
2. /Управ....

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов