Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону icon

Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордонуНазваниеНайвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону
Дата конвертации29.07.2012
Размер71.56 Kb.
ТипДокументы

Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону. Імпортне мито — це податок, який стягується з імпортованих товарів, в той час як експортне мито накладається на експортовані товари. Більшість країн застосовують саме імпортне мито, а експортне в основному застосовується країнами, що розвиваються, по відношенню до традиційного експорту, щоб отримати кращі ціни та збільшити виручку (наприклад, екс­портне мито стягується при експорті кави з Бразилії, або какао з Гани). З іншого боку, імпортне мито накладається з метою захисту окремих галузей економіки.[7, с.20]

Мито може встановлюватися на вартість та на кількість товару. Адвалер-не мито встановлюється як процент від вартості товару, що є предметом торгівлі. Специфічне мито встановлюється як фіксована сума коштів на фізичний обсяг товару. Комбіноване мито передбачає одночасне встанов­лення як адвалерного, так і специфічного мита.

Таким чином, за допомогою мита проводиться перерозподіл доходів від споживачів, які змушені платити більше, до виробників цього товару в країні, які можуть отримати більш високу ціну за свій товар, також підвищуючи дохідність того фактора, який вважається відносно рідкісним у країні і за­стосовується для виробництва імпортозаміщувальної продукції, і знижуючи дохідність того фактора, який в країні є у великій кількості і використовуєть­ся для виробництва експортних товарів. Такі тенденції призводять до зни­ження загальної ефективності економіки і є ціною, яку необхідно заплатити за введення мита. Якщо ж ми розділимо втрати економіки на кількість "вря­тованих" робочих місць, то отримаємо вартість одного "врятованого" робочо­го місця.[14, с.97]

Розширимо можливості нашого аналізу частко­вої рівноваги для визначення, обчислення впливу ступеня ефективного про­текціонізму. Ця концепція почала розроблялися лише з кінця 60-х років XX ст., але широко використовується в наш час.

Дуже часто країна не встановлює мита на імпорт сировинних матеріалів або комплектуючих, необхідних для створення кінцевої продукції на тери­торії цієї країни. Основною причиною цього є спроба заохотити місцеве ви­робництво та створити робочі місці в країні. Наприклад, країна може імпор­тувати вовну без стягнення мита, але встановити імпортне мито на ввезення з-за кордону вовняних тканин та одягу з метою стимулювання національно­го виробництва тканин та одягу, збільшення кількості робочих місць.

У такому випадку показник ефективного протекціонізму, який розра­ховується відносно до доданої вартості, що створюється в країні, або обсягів національного виробництва, є більшим за номінальну митну ставку, яка розраховується відносно до вартості кінцевої продукції. Національна додана вартість визначається як різниця між ціною кінцевої продукції та вартістю імпортованих матеріалів і напівфабрикатів, які використовуються для вироб­ництва цього товару.
В той час, як номінальне мито має більше значення для споживачів, оскільки визначає ступінь збільшення ціни на внутрішньому ринку, ступінь ефективного протекціонізму має більше значення для виробників, оскільки визначає ступінь реального захисту національного виробництва, яке конкурує з іноземним.[15, с.451]

З метою встановлення раціональної структури експорту і
скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному
регулюванню, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита у 1993 році
на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності за
межі України, згідно з додатком.

2. Установити, що вивізне (експортне) мито нараховується
митним органом України і сплачується у національній валюті
України.

Суми мита зараховуються до Державного бюджету України та
використовуються для закупівлі державою іноземної валюти на
валютному ринку України.

При визначенні митної вартості і сплаті мита валюта контракту
перераховується у національну валюту України за поточним курсом
Національного банку України на день подання митної декларації.

3. Установити, що від обкладення вивізним (експортним) митом
звільняються товари (роботи, послуги), які вивозяться (надаються)
в межах отриманих суб'єктами підприємницької діяльності експортних
квот, а також товари, вироблені повністю з давальницької
сировини, яка була попередньо імпортована.

4. Установити, що зміна ставок вивізного (експортного) мита
здійснюється постановами Кабінету Міністрів України.


Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 11 січня 1993 року
N 3-93

Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року

СТАВКИ
вивізного (експортного) мита у 1993 році

_________________________________________________________________
Група| | | Ставки |При-

за | Найменування товару | Код ТН ЗЕД |у відсот-|мітка

ТН | | |ках до |

ЗЕД | | |митної |

| | |вартості |

______|___________________________|____________|_________|________

01 Живі тварини 01.01-01.04 30 *

02 М'ясо і субпродукти харчові 02.01-02.10 30 *

03 Риба і ракоподібні 03.01-03.06
(крім 03.01
10100, 10900) 30 *
04 Масло вершкове та інші жири
молочні 04.0500 30 *

Молоко сухе незбиране, 04.0210

молоко сухе нежирне 04.0221 30 *

Яйця птиці 04.0700 10

09 Кава, чай 09.01, 09.02 10

10 Пшениця та інші зернові 10.01-10.08
культури (крім 10.08
30 000) 30 *

11 Борошно та інша продукція
мукомельного виробництва 11.01-11.05 30 *

12 Насіння льону 12.04 10

Насіння ріпака, соняшнику 12.05, 12.06 30 *

15 Жири і масла тваринного 15.01-15.07,
і рослинного походження 15.12,
15.14-15.18 30 *

17 Цукор, меляса 17.01 12100, 30
17.01 91000,
17.01 99900,
17.01 99100,
17.03 10

21 Екстракти, есенції, концент-
рати кави та чаю, вироби на
таких основах або на основі
кави і чаю; цикорій обсмаже-
ний та інші обсмажені замін-
ники кави і екстракти, есен-
ції і концентрати з них 21.01 10

22 Напої алкогольні, спирт ети- 22.07,
ловий харчовий 22.08 30 *

Пиво, вина 22.03-22.06 10

25 Сіль 25.01 30 *

Графіт природний 25.04 30

Цемент 25.23 10

Каолін та інші каолінові 25.07 10

глини

Мармур, граніт, інші вапня-

ки необроблені або грубо

роздроблені, розпиляні або

роздроблені іншим способом 25.15 11000,

на блоки або плити прямоку- 25.15 12000,

тної (квадратної) форми 25.16 12 20

26 Руди і концентрати: залізні, 26.01, 5
марганцеві 26.02 30

Руди і концентрати мідні, 26.03, 26.04, спеціальний

нікелеві, алюмінієві, свин- 26.06-26.14, режим за Дек-

цеві, цинкові, олов'яні, 26.1590100, ретом Кабіне-

хромові, вольфрамові, урано- 26.1510000, ту Міністрів

ві і торієві, молібденові, 26.16 30 України "Про

титанові, ніобієві, тантало- встановлення

ві, ванадієві, цирконієві, спеціального

дорогоцінних металів режиму екс-
порту окремих
видів
товарів"
(надалі -
спецрежим)

27 Вугілля кам'яне, лігніт, 27.01, 27.02, спецрежим
кокс і напівкокс, 27.04, 27.07, (крім 27.07
масла та інші продукти висо- 27.10, 27.11, 10900, 40000,

котемпературної перегонки 27.16 (крім 50910, 50990,

смоли, продукти перегонки 27.07 40000, 91000, 99110,

нафти, гази нафтові і газо- 50990, 91000, 99300, 99500,

подібні, вуглеводні, елект- 99300, 99700) 30 99700, 99990)

роенергія

Нафта сира, в тому числі от-

римана від бітумінозних ма-

теріалів 27.0900000 30 спецрежим

Газ кам'яновугільний, водя-

ний, генераторний і аналогі-

чні гази 27.0500000 10


28 Метали лужні і лужноземельні,
рідкоземельні, скандій та іт-
рій, ртуть, метали дорогоцін-
ні в колоїдному стані, сполу-
ки і амальгами дорогоцінних
металів 28.05, 28.43 30 спецрежим

Водень хлористий, кислоти

сірчані, азотні, сульфоазо- 28.06-28.08,

тні, оксид фосфору, кислоти 28.09-10000,

неорганічні інші 28.11 0

Кислоти фосфору, оксиди бору,28.09 20000,

кислоти борні, аміак 28.10 00000,
28.14 10

Триполіфосфат натрію, сода 28.35 31000,

кальцинована і бікарбонат 28.36 20000,

натрію, сода каустична, си- 28.36 30000,

лікат-брила 28.15 11000,
28.39 90900 30

Перекис водню, карбід 28.47 00000,

кальцію 28.49 10000 10

29 Етилен, бензол, метанол 29.01 21000,
29.02 20100,
29.02 20900,
29.05 11000 30

Вінілхлорид, циклогексанон, 29.03 29000,

фталевий ангідрид, капро- 29.17 35000,

лактам 29.14 22000,
29.33 71000 30

30 Фармацевтичні продукти 30.01-30.06 30

31 Добрива азотні 31.02 10

Добрива фосфатні 31.03 30 *

Добрива калійні 31.04 20 *

32 Двоокис титану 32.06 10100 30

35 Казеїн 35.01 20

38 Графіт штучний 38.01 10
Пластифікатори 38.12 20000 20

39 Полімери етилену, пропіле-
ну, стиролу, вінілхлориду в
первинних формах 39.01-39.04 20

40 Шини пневматичні гумові,
нові, відновлені або викорис-
товувані, камери гумові 40.11-40.13 5

41 Шкіряна сировина (крім 41.01-41.03
хутра) і шкіра 41.04-41.09 30 *
41.11 10

43 Хутро, хутрова сировина 43.01, 43.02 30 *

44 Деревина і вироби з неї, 44.01-44.18, 30
деревне вугілля 44.21

47 Паперова маса з деревини
або інших волокнистих рослин-
них матеріалів, паперові та
картонні відходи, макулатура 47.01-47.07 30

48 Папір і картон 48.01-48.23 30
50 Шовк 50.04-50.06 10
51 Вовна 51.07-51.10 10
52 Бавовна 52.01-52.03 10

56 Неткані матеріали 56.03 10

71 Перли природні чи культиво- 71.01 30 *
вані

Дорогоцінне та напівдорого- 71.02-71.08,

цінне каміння, дорогоцінні 71.10, 71.16

метали (крім
71.0700000) 30 спецрежим

Недорогоцінні метали або

срібло, оплаковане золотом 71.09 00000 30 *

72 Чавун 72.01 15 *
Чорні метали 72.02, 72.03, 25 *
72.05-72.29

Відходи і лом чорних

металів 72.04 40 *

73 Вироби з чорних металів 73.01, 73.02,
73.07, 73.12-
73.26 10

Труби із ливарного чавуну 73.03 10

Труби великих і малих

діаметрів із сталі 73.04-73.06 10

74 Мідь і вироби з неї 74.01-74.19 30 спецрежим

75 Нікель і вироби з нього 75.01-75.08 30 --"--

76 Алюміній і вироби з нього 76.01-76.09 30 --"--

78 Свинець і вироби з нього 78.01-78.06 30 --"--

79 Цинк і вироби з нього 79.01-79.07 30 --"--

80 Олово і вироби з нього 80.01-80.07 30 --"--

81 Вольфрам, молібден, тантал,
магній, штейн кобальтовий,
вісмут, кадмій, титан, цир-
коній, сурма, марганець, бе-
рилій, хром, германій, вана-
дій, галій, гафній, індій,
ніобій, реній, талій, метало-
кераміка і вироби з них,
включаючи відходи і брухт 81.01-81.13 30 --"--

--------------

Ставка експортного мита по інших товарних позиціях, а також
усіх видах робіт (послуг) становить 0 відсотків.

* Товари, які підпадають під режим квотування і ліцензування.Похожие:

Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconНайбільший об’єм інформації людина одержує при допомозі
Сканер – це пристрій, який креслить графіки, малюнки або діаграми під управлінням комп’ютера
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconТема 22. Створення архіву та робота з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву)
На диску D: у своїй папці створити архівний файл help, у який помістити файли, що починаються символом d І розширення hlp диска С:...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconТакие времена Комедия в 3-х действиях
Письменный стол, два телефона. Стандартная мебель, диаграммы, таблицы — все по шаблону. Свежим пятном выделяется цветная литография...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconСтатья Сфера действия настоящего Федерального закона > Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при
Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconПроблемы адаптации пятиклассников
Ребенок становится неудобным. С ним уже труднее договориться, не всегда понятно, как поступить в некоторых ситуациях. Что происходит...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconЗменшення втрат електроенергії в лініях електропередач
Перш за все, це обумовлено величезними обсягами крадіжок електричної енергії з мереж, відсутністю систем обліку, що дозволяє використовувати...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconТема 17. Програма Windows Commander. (1)
Понатискуйте на клавіш Tab І визначіть, яка панель є активною, який диск активний
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconТема. Оператор вибору
Дано ціле число в діапазоні 1 Вивести рядок – назву дня тижня, який відповідає даному числу (1 – «понеділок», 2 – «вівторок» І т...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconS. W. против соединенного королевства судебное решение
Позднее вечером заявитель заставил ее вступить с ним в сексуальные отношения против ее воли. Заявителя обвинили в изнасиловании,...
Найвпливовішим видом торговельних обмежень є мито. Митом вважаєть­ся податок, який стягується з товару при перетині ним митного національно­го кордону iconЦентр слю­дя­но­го про­из­вод­ства в Крас­но­яр­ском крае
Од­ним из важ­нейших ма­те­ри­алов, без ко­то­ро­го не­воз­мож­но бы­ло обойтись при из­го­тов­ле­нии ши­ро­ко­го спек­тра из­де­лий...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов