Игорь владимирович icon

Игорь владимировичНазваниеИгорь владимирович
Дата конвертации10.08.2012
Размер270.51 Kb.
ТипБиблиографический указательІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

КОЗЛИК

IGOR VOLODYMYROWYCH

KOZLYK

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЗЛИК


Покажчик публікацій

Bibliographical index

Библиографический указатель


Упорядник О. Б. Гуцуляк


В бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Ігоря Володимировича Козлика.


В библиографический указатель вошли научные труды и другие работы доктора филологических наук, профессора кафедры мировой литературы Прикарпатского университета имени Василя Стефаника Игоря Владими­ровича Козлика.


The bibliographical index contains scientific and other works written by Igor Volodymyrovych Kozlyk, Doctor of Philology, professor of the world literature department at the Precarpathian University named after Vasyl Stefanyk.

^ ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


Від упорядника / From Compiler / От составителя


Праці, надруковані в Україні /

Works Published in Ukraine /

Труды, напечатанные в Украине

Монографії / Monographs / Монографии

Навчальні посібники / School-manuals / Учебные пособия

Статті / Articles / Статьи

Тези доповідей на конференціях / Summaries of Conference Lectures / Тезисы докладов на конференциях

Рецензії / Reviews / Рецензии

Інтерв’ю / Interviews / Интервью

Бібліографічні роботи / Bibliographical Works / Библиографические работы

З газетних публікацій / From newspaper Publications / Из газетных публикаций


Праці, надруковані в зарубіжних виданнях /

Works Published in Foreign Editions /

Труды, напечатанные в зарубежных изданиях

Статті / Articles / Статьи

Тези доповідей на конференціях / Summaries of Conference Lectures / Тезисы докладов на конференциях

Рецензії / Reviews / Рецензии


Переклади і оригінальні художні тексти /

Translations and Original Fiction Texts /

Переводы и оригинальные художественные тексты

Переклади / Translations / Переводы

Оригінальні художні тексти / Original Fiction Texts / Оригинальные художественные тексты

____________________


Редагування / Editing / Редактирование


Публікації про І. В.
Козлика / About I. V. Kozlyk’s Publications / Публикации про И. В. Козлика

Праці, надруковані в Україні


Монографії


1997

1. В поэтическом мире Ф. И. Тютчева / Отв. ред. член-корр. НАН Украины Н. Е. Крутикова. — Ивано-Фран­ковск: Плай; Коломыя: ВіК, 1997. — 156 с. — (К 200-ле­тию со дня рождения Ф. И. Тютчева). — (Режим доступу: http://tutchev.lit-info.ru/tutchev/about/kozlik/v-poeticheskom-mire.htm ).

ISBN 966-550-057-0

Відгуки: Станіславський І. Знайомство приємне і корисне // Світ молоді. — Івано-Франківськ, 1998. — № 3, 16 січня. — С. 3; Тихонов П. Новое о Тютчеве // Книжное обозрение. — М., 1998. — № 8, 24 февраля. — С. 4; Гуцуляк О. В поэтическом мире Ф. И. Тютчева // Вестник Русской общины. Спецвыпуск газеты „Наша справа”. — Ивано-Франковск, 1998. — № 4, май. — С. 2; Prus K. // Slavia Orientalis. — Kraków, 1998. — T. XLVII. — Nr 2. — S. 309–310; Киричок Г. А. Взгляд на поэтический феномен Ф. И. Тютчева в конце ХХ века // Рус. словесность в шк. Украины. — К., 1999. — № 4. — С. 54–55; Абрамович С. Д. Поэзия Тютчева в исследовании украинского учёного // Рус. лит. — СПб., 1999. — № 4. — С. 154–156; Строганов М. В. // Новое литературное обозрение. — М., 2000. — № 1(44). — С. 386–388; Зорина Л. Памяти русского поэта // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2003. — 25 грудня, № 52. — С. 6.

2007

2. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства / Наук. ред. член-кор. НАН України Г. М. Сивокінь. — Івано-Франківськ: Поліcкан; Гостинець, 2007. — 591 с.

ISBN 978-966-8207-70-9

Відгуки: Хазіна І. Наші презентації // Слово і Час. — К., 2007. — №. 7. — С. 55; Погребна В. Л. Фундаментальне літературознавче дослідження // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відпов. ред. В. А. Зарва. — Ніжин: ТОВ «Вид. „Аспект-Поліграф”», 2007. — Вип. XIV: Лінгвістика і літературознавство. — С. 391–393; Папуша І. До методології філософської лірики // Studia Methodologica. — Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. — Вип. 21. — С. 139–142; Глотов А. Что мы ищем в поисках истины? Размышления по поводу монографии И. В.Козлика… // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2007. — № 11. — С. 42–43; Луцак С. Художня домінанта філософської лірики // Слово і Час. — К., 2007. — № 12. — С. 74–76. — (Див. також: Луцак С. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі укпраїнської літератури межі ХІХ–ХХ ст.). — Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. — 268–270); Пахарева Т. Под знаком „бытия” // Радуга. — К., 2007. — № 11–12. — С. 208–209; Białokozowicz B. // Polska i jej wshodni sąsiedzi / Pod red. A. Andrusiewicza. — Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. — T. 10. — S. 225–228. — (Див. також: Białokozowicz B. // Slawista. Biuletyn informacyjny Instytutu neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. — Nr 25, lipiec 2008 – listopad 2009. — S. 21–22).


2009

2*. Теоретическое изучение философской лирики и актуальные проблемы современного литературоведения: автореферат монографии. — Ивано-Франковск: Полискан, 2009. — 39 с.


2010

3. Історія моєї кафедри: історичний нарис (1940–2010). — Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2010. — 72 с.: іл.

ISBN 978-966-1521-60-5


Навчальні посібники


1994

1. Вступ до літературознавства. Матеріали та методичні рекомендації до пропедевтичної частини систематичного курсу „Теорія літератури”. — Івано-Франківськ, 1994. — 38 с.


2000

2. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і доби Відродження. Західноєвропейська середньовічна літерату­ра. Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та repetytorium до тем). — Івано-Франківськ: Плай; Поліскан, 2000. — 76 с.

ISBN 966-640-005-7

Відгуки: Егоров Б. Ф. Новинки из глибинки. 2 // Филологические записки. — Воронеж, 2002. — Вып. 18. — С. 256.


2001

3. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і доби Відродження. Західноєвропейська література доби Відрод­ження. Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та repetytorium до фонових тем). — Івано-Франківськ: Плай; Поліскан, 2001. — 126 с.

ISBN 966-640-049-9

Відгуки: Егоров Б. Ф. Новинки из глубинки. 2 // Филологические записки. — Воронеж, 2002. — Вып. 18. — С. 256.


2003

4. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму. Доба Середньовіччя та епоха Відродження. — Івано-Франківськ: Поліскан; Гостинець, 2003. — 341 с.

ISBN 966-8207-02-5

Відгуки: Хазіна І. Наші презентації // Слово і Час. — К., 2004. — № 1. — С. 93; Кирилюк З. В. // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2005. — № 10. — С. 62–63.


2005

5. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальність російська мова і література / Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Плай, 2005. — 45 с. — У співавторстві з С. І. Коршуновою.


2006

6. Вступ до історії західноєвропейської літератури доби Середньовіччя та епохи Відродження („Картина світу”. Естетика. Поетика). — Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. — 155 с.

ISBN 966-8207-35-1


2010

7. Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна: (Repetitorium до теми). — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. — 44 с.

ISBN 978-617-7009-17-6

Відгуки: Теплинский М. „Не забывайте обо мне…” (Письма А. В. Чичерина) // Радуга. — К., 2010. — № 5-6. — С. 146.


2011

8. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. — 344, [1] с.: іл. — Бібліогр.: с. 235–291.

ISBN 978-617-7009-21-3

Відгуки: Волковинський О. Антологія літературного мегасвіту доби Середньовіччя та епохи Відродження // Слово і Час. — К., 2012. — № 2. — С. 107–109.


9. Методологические аспекты теории литературного стиля А. В. Чичерина: (Repetitorium к теме). — Изд. второе, доработанное. — Ивано-Франковск: Симфонія форте, 2011. — 48 с.

ISBN 978-617-7009-30-5


Статті


1990

1. Циклізація в творчості Ф. І. Тютчева // Слово і Час. — К., 1990. — № 1. — С. 62–68.

2. В поэтическом мире Тютчева. Рекомендации к изучению творчества // Рус. яз. и лит. в средн. учебн. зав. УССР. — К., 1990. — № 2. — С. 29–32.

3. К вопросу о своеобразии „панаевского” цикла Н. А. Некрасова // Вопр. рус. лит.: Респ. межвед. науч. сб. / Черновицкий гос. ун-т. — Львов, 1990. — Вып. 2 (56). — С. 48–56.


1994

4. До питання про новий підручник зі вступу до літературознавства // Козлик І. В. Вступ до літературознав­ства. Матеріали та методичні рекомендації до пропедевтичної частини систематичного курсу „Теорія літератури”. — Івано-Франківськ, 1994. — С. 30–37. — У співавторстві з Б. З. Козаком.

5. Наследие Н. В. Гоголя и проблемы современной теории литературы // Гоголь и современность (к 185-летию со дня рождения): Сб. / Киевский университет им. Т. Шевченко; Институт литературы им. Т. Шевченко НАН Украины и др. — К., 1994. — С. 34–37.

6. Учитель // Марк Вениаминович Теплинский (к 70-летию со дня рождения). Библиографический указатель научных трудов / Сост. И. В. Козлик. — Ивано-Франковск, 1994. — С. 7–9.


1996

7. Тютчев Федір Іванович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 62–63.

8. Ходасевич Владислав Феліціанович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 66–68.

9. Вертинський Олександр Миколайович// Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 70–74.

10. Окуджава Булат Шалвович // Козлик І. В. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — С. 74–76.

11. До питання про літературно-критичні погляди Ф. І. Тютчева // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах / Засновник і видавець І. Я. Третяк. — Івано-Франківськ, 1996. — Вип.1. — С. 80–89.

12. Кому і коли шкодить мистецтво? // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах / Засновник і видавець І. Я. Третяк. — Івано-Франківськ, 1996. — Вип. 1. — С. 90–96.


1997

13. Теоретичні аспекти структури сучасного літерату­рознавства // Вісник Прикарпатського університету. Філо­логія. — Івано-Франківськ: Плай, 1997. — Вип. 2. — С. 18–25.

1999

14. Марк Вениаминович Теплинский (К 75-летию со дня рождения) // Література. Літературознавство. Життя: Збірник наукових праць й матеріалів на пошану доктора філологічних наук, професора Марка Веніаміновича Теплінського / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Франківськ: Плай; ТзОВ „Поліскан”, 1999. — С. 13–34. — У співавторстві з Н. Є. Крутіковою.


2001

15. Рецептивное эхо или несколько слов в инерции прочитанного... // Султанов Ю. И. Алхимия виртуальных игр. Стихи и проза. — К.: Вежа, 2001. — С. 71–78.

16. Про методологічні засади викладання зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2001. — № 6. — С. 9–11.

17. Будувати власне життя за книжкою просто неможливо // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2001. — № 6. — С. 29–31. — (Передрук: там само. — К., 2006. — № 11. — С. 34–36).


2002

18. Теоретические проблемы философской лирики // Collegium: Международный научный журнал. — К., 2002. — № 13. — С. 39–51. — (Електронний варіант статті в Інтернеті — див.: graffiti.ua/Collegme.html).

19. Суб’єктивна рефлексія на задану тему (Замість програми) // Золотий грифон: Журнал української геополітики, філософії та культури. — 2002. — № 1. — http://newright. il.if.ua/kozlyk.htm

20. Творчість Францішка Карпінського: підсумки і перспективи вивчення // Сівач духовності: Зб. спогадів, статей і матеріалів, присвячений професору Володимирові Полєку. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — С. 284–296.

21. Доробок українського вченого // Володимир Григорович Матвіїшин. Покажчик публікацій. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — С. 7–9. — У співавторстві з М. В. Теплінським.


2003

22. Методологія літературознавства як актуальна проблема. Стаття перша // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2003. — № 9. — С. 2–9.

23. Теорія літератури в ситуації „кінця теорії літератури” // Слово і час. — К., 2003. — № 9. — С. 5–15.

Відгуки: Критика. — К., 2003. — Число 73, № 11. — С. 26.

24. Вопрос об искусстве сегодня (субъективные заметки) // Ткань и Ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья / Гл. ред проекта В. Л. Ешкилев; Худож. В. В. Чернявский. — Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. — С. 288–294.


2004

25. Методологія літературознавства як актуальна проблема. Стаття друга // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2004. — № 1. — С. 54–59; — № 5. — С. 56–62.

26. Марк Вениаминович Теплинский. К 80-летию со дня рождения // Зарубіж. літ. в навч. зал. — К., 2004. — № 9. — С. 2–4. — У співавторстві з Н. Є. Крутіковою.

27. Філософська лірика у перспективі подальшого теоретичного дослідження // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. — К.: Киевский ун-т, 2004. — Вып. V. — С. 243–260.

28. Споры об искусстве сегодня (субъективные заметки) // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2004. — № 12. — С. 6–8.

29. Методологія літературознавства як актуальна проблема. (Стаття третя. Площина загальної методології науки і методології конкретної науки) // Филологические исследования: Сб. науч. работ / Донецкий национальный университет. — Донецк: Юго-Восток, 2004. — Вып. VI. — С. 136–153.

2005

30. Подражательна ли природа искусства? Сущность литературы и её отношения с действительностью // Рус. словесность в шк. Украины. — К., 2005. — № 2. — С. 2–4.

31. Культурний обмін і взаємозв’язки між Заходом і Сходом за часів історико-культурної доби європейського Середньовіччя. Консультативні матеріали до тематичного блоку // Історія в середн. і вищих навч. закл. України. — К., 2005. — № 3. — С. 45–47. — (Передрук: Всесвітня. літ. та культура. — К., 2005. — № 11–12. — С. 47–49).

32. Західноєвропейське Відродження і культура Сходу. Консультативний матеріал // Історія в середн. і вищих навч. закл. України. — К., 2005. — № 4. — С. 45–47. — (Передрук: Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2005. — № 9. — С. 47–49; Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — К., 2005. — № 11–12. — С. 50–52).

33. Синтез античності і християнства як базове джерело формування європейської культурної традиції // Історія в середн. і вищих навч. закл. України // К., 2005. — № 5–6. — С. 35–41.

34. Категорія „відображення” і проблема вихідного постулату в методології сучасного літературознавства // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. — Івано-Франківськ: Плай, 2005. — Вип. ІХ–Х. — С. 19–28.

35. „Картина світу” середньовічної людини. Спроба тематичного repetytorium’у // Історія в середн. і вищих навч. закл. України. — К., 2005. — № 8. — С. 21–25.

36. Категорія буття в аналізі літератури: до проблеми вихідного методологічного постулату сучасного літературознавства // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного ун-ту. Філологічні науки. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — Вип. 10: У 2 т. — Т. 1. — С. 118–124.


2006

37. Методологічний стан сучасного українського літературознавства: деякі аспекти проблеми // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. — К.: Логос, 2006. — Вып. VIII. — С. 36–61.

38. История русскоязычной литературы Украины: какова она? // Радуга. — К., 2006. — № 3. — С. 138–149. — (Те ж саме під назвою „Об истории русскоязычной литературы Украины” див.: Пароли и пробуждение: сборник русскоязычной прозы и эссеистики Прикарпатья / Конс. проекта В. Л. Ешкилев; Худож. В. В. Чернявский. — Ивано-Франковск: изд. Третьяк И. Я., 2007. — С. 253–265).

39. Проблеми жанру і жанрового вивчення літератури в сучасній теорії літератури. (Систематизовано-аналітичні матеріали до вивчення теми студентами-філологами університетів) // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2006. — № 10. — С. 54–60.

40. Чи потрібна теорія літературознавчому студіюванню філософської лірики? (Методологічний і теоретичний досвід одного літературознавчого підходу) // Studia Methodologica. — Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2006. — Вип. 18. — С. 13–23.

41. Філософія Мартіна Гайдеґґера і вектор зміни методологічної парадигми сучасного літературознавства // Питання літературознавства: Наук. збірник. — Чернівці: Рута, 2006. — Вип. 71. — С. 111–116.

42. Філософська лірика як предмет теоретико-літературного розгляду (Спроба теоретичної рефлексії) // Филологические исследования: Сб. науч. работ / Донецкий национальный университет. — Донецк: Юго-Восток, 2006. — Вып. VIІІ: К 65-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора В. В. Фёдорова. — С. 31–37.


2007

43. Витоки філософської лірики в історії світової літератури: ключові засади їх визначення та інтерпретації // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2007. — № 2. — С. 61–64.

44. Симптоматика філософської лірики у світовій літературі Х–ІІ століть до н. е. // Studia methodologica. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — Вип. 19: Теорія літератури, компаративістика, україністика: Зб. наук. праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора Романа Гром’яка. — С. 59–69.

45. Філософська лірика в художньо-текстовій спадщині часів епохи до європейської античності. На матеріалі аккадської, хетської та давньоіндійської літератур // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2007. — № 4. — С. 57–61.

46. Искать истину художественного произведения в нём самом. К проблеме интерпретации русской литературы второй половины ХХ века, посвящённой теме войны // Рус. словесность в шк. Украины. — К., 2007. — № 2. — С. 4–7.

47. Філософська лірика: категоріальні інтенції поняття та проблемний зміст статусного поля її ідентифікації // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. — К.: БиТ, 2007. — Вып. XI. — С. 4–22.

48. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті // Слово і Час. — К., 2007. — № 6. — С. 8–14.


2008

49. Мій науковий керівник — Ніна Євгенівна Крутікова (Спогади, роздуми, листи) // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2008. — № 7–8. — С. 4–9. — (Те ж саме див.: Всесвітн. літ. та культура в навч. закл. України. — К., 2008. — № 7–8. — С. 59–64).

50. Проблема нерозуміння і гуманітарні науки // Історія. Філософія. Релігієзнавство. — К., 2008. — №. 3. — С. 19–21.

51. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія (літературознавство). — Івано-Франківськ: Плай, 2007–2008. — Вип. XVII–XVIII. — С. 6–11.


2009

52. „Панаєвський” цикл М. О. Некрасова та проблема романізації лірики // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. — К., 2009. — Вып. XІІI. — С. 54–73.

53. Проблема „Літературознавство і мультикульту­ралізм” у площині методологічної та теоретичної рефлексії (Стаття перша) // Питання літературознавства: Наук. зб. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 77. — С. 142–154.

54. Літературознавство і методологія (до постановки проблеми) // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: Матеріали VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму „Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання” (Кам’янець-Подільський, 14–17 травня 2008 р.) / Редкол.: О. В. Лещак (голова, наук. ред.) та ін. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2009. — С. 101–109.

55. Проблема „Літературознавство і мультикульту­ралізм” у площині методологічної та теоретичної рефлексії (Стаття друга) // Питання літературознавства: Наук. зб. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 78. — С. 135–144.

56. Витоки арабо-мусульманської філософської лірики // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. — К., 2009. — № 9. — С. 20–21.

57. Методологічні проблеми викладання російської літератури у вищих навчальних закладах України // Проблеми вивчення та викладання російської мови і літератури у вищих навчальних закладах західно­українського регіону: матеріали регіонального міжвузів­ського науково-методичного семінару. — Луцьк, 2009. — С. 109–118.

58. Методологічні рефлексії Соломії Павличко // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — К., 2009. — Т. 98. — С. 24–26.

59. Творча спадщина Миколи Гоголя в площині теоре­тико-літературної проблематики // Гоголезнавчі студії = Гоголеведческие студии / Відпов. ред. П. В. Михед. — Ніжин: НДУ ім. М. В. Гоголя, 2009. — С. 77–107.


2010

60. Про методологічні проблеми викладання російської літератури у вищих навчальних закладах України // Слово і Час. — К., 2010. — № 2. — С. 77–82.

61. Набоковська рецепція творчості Миколи Гоголя у світлі традиційної літературознавчої проблематики // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. — Івано-Франківськ, 2009–2010. — Вип. 23–24. — С. 217–222.

62. Якось — і на все життя // Наука и жизнь: К 75-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Леонида Генриховича Фризмана. — Харьков, 2010. — С. 27–32.

63. Поетична іронія і проблема ідентифікації лірики В. Шимборської // Науковий вісник Волинського національного університету імені Леся Українки. — Луцьк, 2010. — Вип. 11. — С. 89–95.

64. Методологічні характеристики літературознавства як гуманітарної науки у площині філософської герме­невтики Г. -Ґ. Ґадамера // Вісник Прикарпатського універ­ситету. Філологія. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 27–28. — С. 19–27.


2011

65. Аналіз художнього стилю в евристичній системі О. В. Чичеріна (Методологічні аспекти) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — Львів, 2011. — Вип. 18. — С. 10-22.

66. Про родинне і людське оточення Л. М. Гольдштейна // Леонід Михайлович Гольдштейн (1919–2005): Біобібліогра­фічний покажчик / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Фран­ківськ: Симфонія форте, 2011. — С. 16–31.

67. Уроки Султанова // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2011. — № 12. — С. 4–6.

68. О. Назарук і Л. Фейхтвангер: до питання про амплітуду компаративних зіставлень // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. V (151). — С. 70–76. — У співавторстві з Г. Ф. Проців.

2012

69. Гносеолого-евристичні вектори творчої спадщини Ю. І. Султанова // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання: Зб. статей / Відпов. ред. В. Г. Матвіїшин. — Івано-Франківьк: Симфонія форте, 2012. — Вип. ІІ. — С. 54–61.

70. Мій науковий керівник — Ніна Євгенівна Крутікова (Спогади, роздуми, листи) // Благородний вимір наукового подвижництва: Зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2012. — С. 11–23.


Тези доповідей на конференціях


1990

1. Стихотворение Ф. И. Тютчева „Silentium!” и проб­лемы анализа лирического произведения // Матеріали міжвуз. наук. конференції „Семантика мови і тексту” / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР; Івано-Франківський держ. пед. ін-т ім. В. С. Стефаника й ін. — Івано-Франківськ, 1990. — Ч. ІІІ. — С. 302–304.


2009

2. Ю. І. Султанов — філолог, методист, учитель: до питання про параметри творчої особистості // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2009. — № 12. — С. 14.


Рецензії


1992

1. Франкова криниця: Вивчення творчості І. Я. Франка в школі. Посібник для вчителів / За ред. Л. М. Кіліченко // Укр. мова і літ. в школі. — К., 1992. — № 2. — С. 87–88.


1996

2. Виховувати увагу до слова і до тексту [Рец. на брош.: Мариновська О. Я. Методичні аспекти вивчення роману Стендаля „Червоне і чорне” в шкільному курсі зарубіжної літератури. — Івано-Франківськ, 1995] // Джерела. Науково-методичний вісник. — Івано-Франківськ, 1996. — № 2(7). — С. 85–87.


1997

3. Новая книга об А. С. Пушкине [Рец. на кн.: Фризман Л. Семинарий по Пушкину. — Харьков, 1995] // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах / Засновник і видавець І. Я. Третяк. — Івано-Франківськ; Чернівці, 1997. — № 1 (2). — С. 204–207. — У співавторстві з М. В. Теплінським.


1998

4. Намітився методичний прорив [Рец. на кн.: Теплинский М. В., Султанов Ю. И. Русская литература. Проб. учебник для 10 кл. общеобразоват. шк. — К., 1996; Султа­нов Ю. И., Теплинский М. В. Литература. 9 кл. Учебник для средн. общеобразоват. шк. с рус. яз. обуч. — К., 1997] // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 1998. — № 4. — С. 30–31.


1999

5. Вивчаючи зарубіжне письменство [Рец. на кн.: Зарубіжна література ХХ століття / За ред. О. М. Ніколенко, Н. В. Хоменка, Т. М. Конєвої. — К., 1998] // Слово і Час. — К., 1999. — № 7. — С. 87–88. — У співавторстві з С. А. Кривошаповою.


2002

6. Станіславський феномен [Рец. на збірку поезій Ю. І. Султанова „Камера-обскура” (Івано-Франківськ, 2002) та її презентацію в Науковій бібліотеці Прикарпатського ун-ту] // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2002. — № 7. — С. 62. (Те ж саме під назвою „Станіславська хвиля” — див.: Всесвітн. літ. і культура. — К., 2002. — № 10. — С. 54).


2004

7. З яким Шевченко ми вступаємо в ХХІ століття [Рец. на кн.: Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. — Львів, 2003] // Київська старовина. — К., 2004. — № 3(357), травень-червень. — С. 168–172.


2009

8. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2009. — Т. CCLVII: Праці Філологічної секції. — С. 702–707.


ІНТЕРВ’Ю


2004

1. Наша анкета: „Дисертаційні дослідження — на робочий стіл учителя” // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2004. — № 11. — С. 17.


2005

2. Круглий стіл „Зарубіжна література: деякі проблеми й перспективи” // Зарубіж. літ. в шкл. України. — К., 2005. — № 1. — С. 3, 5, 6–7, 8.

3. П’ять запитань доценту Ігорю Володимировичу Козлику. Ексклюзивне інтерв’ю // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2005. — № 3. — С. 2–3.


2006

4. Круглий стіл „Літературна освіта в українській школі: якою їй сьогодні бути?” // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2006. — № 2. — С. 12, 14–15, 26–27.

2009

5. Ексклюзивне інтерв’ю доктора філологічних наук Ігоря Козлика (Івано-Франківськ) // Зарубіж. літ. в шк. України. — К., 2009. — № 1. — С. 2–5.


Бібліографічні роботи


1994

1. Марк Вениаминович Теплинский (к 70-летию со дня рождения). Библиографический указатель научных трудов. — Ивано-Франковск, 1994. — 22 с. (Підготовка й упорядкування видання).

Відгуки: Новое литературное обозрение. — М., 1995. — № 12. — С. 406.


1999

2. Доповнення до бібліографічного покажчика наукових праць професора Марка Веніаміновича Теплінського // Література. Літературознавство. Життя: Збірник наукових праць й матеріалів на пошану доктора філологічних наук, професора Марка Веніаміновича Теплінського / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Франківськ: Плай; ТзОВ „Поліскан”, 1999. — С. 35–39.


2002

3. Володимир Григорович Матвіїшин. Покажчик публікацій. — Івано-Франківськ: ПоліграфЛюкс, 2002. — 36 с. — (Серія „Вчені Прикарпатського університету”, вип. 1). — Підготовка й упорядкування видання разом з О. Б. Гуцуляком.


2004

4. Юрій Ібрагімович Султанов (1948–2003): Покажчик публікацій. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. — 57 с. — (Серія „Вчені Прикарпатського університету”, вип. 5). — Підготовка й упорядкування видання разом з О. Б. Гуцуляком і Л. Ю. Султановою.

5. Марко Веніамінович Теплінський: Покажчик публікацій (До 80-річчя від дня народження). — Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. — 54 с. — (Серія „Вчені Прикарпатського університету”, вип. 6). — Підготовка й упорядкування видання разом з О. Б. Гуцуляком.

6. Віктор Олексійович Кравченко: Покажчик публікацій. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. — 40 с. — (Серія „Вчені Прикарпатського університету”, вип. 7). — Підготовка й упорядкування видання разом з О. Б. Гуцуляком.


З газетних публікацій


1982

1. „Спасибі Вам за добре серце” [Про вечір-портрет вчителів Коломийської СШ № 9 сестер М. М. Шашкіної та П. М. Проскуріної] // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 1982. — № 237, 12 грудня. — С. 4.


1983

2. Талант сильний і самобутній: До 180-річчя з дня народження і 110-річчя з дня смерті Ф. І. Тютчева // Комсомольський прапор. — Івано-Франківськ, 1983. — № 45, 14 квітня. — С. 3.


1984

3. Сини великого братерства: До 170-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка і 175-річчя з дня народження М. В. Гоголя // Дністровська зірка. — Тлумач, 1984. — № 38, 24 березня. — С. 4.


1985

4. До джерел „Слова” [Про учнівську наукову конференцію у Делівській СШ, присвячену 800-річчю „Слова о полку Ігоревім”] // Дністровська зірка. — Тлумач, 1985. — № 156, 3 грудня. — С. 3.


1991

5. Новинка для вчителів-словесників [Рец. на кн.: Современное прочтение русской классической литературы (Методические рекомендации в помощь учителю) / Сост. Ю. И. Султанов, Г. Д. Слободян. — Ивано-Франковск, 1990] // Педагог Прикарпаття. — Івано-Франківськ, 1991. — № 18, 1 листопада. — С. 4.


1994

6. Вчений. Педагог. Людина. Маркові Теплинському–70 [Інтерв’ю про діяльність доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури Прикарпатського університету ім. В. Стефаника М. В. Теплінського] // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 1994. — № 69, 14 вересня. — С. 2.


2002

7. „Обычная” презентация необычной книги [О презентации книги М. В. Теплинского „Пятнадцать литературоведческих сюжетов с автобиографическими комментариями, двумя приложениями и эпилогом”. — Ивано-Франковск, 2002] // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2002. — 25 квітня. — С. 6.

8. Станіславська хвиля // Літ. Україна. — К., 2002. — 20 червня, № 23. — С. 6.


2004

9. Професорові Леоніду Гольдштейну – 85 // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2004. — № 31, 5 серпня. — С. 6. — У співавторстві з В. Є. Ткачем. — (Те ж саме рос. мовою від редакції — див.: Гольдштейн Леонид Михайлович (к 85-летию со дня рождения) // Дерматология. Косметология. Сексопатология. — Днепропетровск, 2004. — № 3–4(7). — С. 310–311).


Праці, надруковані в зарубіжних виданнях


монографії


2011

1. Проблемы национальной идентичности в русской литературе ХХ века: Коллективная монография по материалам 2-й Интернет-конференции «Русскоязычная литература в контексте славянской культуры: проблемы национальной идентичности» (30 октября – 10 ноября 2009 г.) / Науч. ред. Т. Л. Рыбальченко. — 301 с. — С. 33–46: История русскоязычной литературы Украины (методо­логические размышления к теме).

ISBN 978-5-7511-1958-4


Статті


1987

1. Своеобразие композиции „денисьевского” цикла Ф. И. Тютчева // Эволюция жанрово-композиционных форм: Межвуз. тематич. сб. науч. трудов / Калининградский государственный университет. — Калиниград, 1987. — С. 31–42.


1992

2. Психологизм лирики Ф. И. Тютчева // Рус. лит. — СПб., 1992.— № 1. — С. 18–29.


1997

3. Проблема культурного пограниччя на сторінках преси Галичини кінця XIX — початку ХХ століття // Acta Polono-Ruthenica. — Olsztyn, 1997. — T. II. — S. 385–391.

4. Романизация лирики Н. А. Некрасова („панаевский” цикл) // Рус. лит. — СПб., 1997. — № 3. — С. 29–41.


1998

5. Деякі питання подальшого вивчення лірики Ф. І. Тютчева // Słowianie Wschodni. Duchowość — Kultura — Język. Księga referatow wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego / Pod. red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Rażny. — Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. — S. 177–182.

1999

6. Русская философская лирика ХІХ века: итоги и перспективы изучения // История и современность в русской литературе / Pod. red. K. Prusa. — Rzeszów, 1999. — Т. І. — S. 19–31.


2001

7. Категория „современность” в анализе литературы: теоретические и историко-литературные аспекты // Исто­рия и современность в русской литературе / Pod. red. K. Prusa. — Rzeszów, 2001. — Т. ІІ. — S. 9–25.

8. Філософський контекст літературно-критичних поглядів М. І. Цвєтаєвої // Acta Polono-Ruthenica. — Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. — T. VI: Profesorowi B.Białokozowiczowi na Jego Siedemdziesięciolecie. — S. 115–124.


2005

9. Проблема культурного пограниччя: спроба теоре­тичної ідентифікації // Acta Polono-Ruthenica. — Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. — T. Х. — S. 9–20.


2009

10. Мультикультурализм и методологические проблемы литературоведения // Вестник Томского государственного университета. Филология: Науч. журнал. — Томск, 2009. — № 2(6). — С. 41–58. — (Режим доступу: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/fil/06/image/06-041.pdf ).


2010

11. Доброта как способ жить и творить [На пам’ять про проф. Б. Я. Бялокозовича] // Slawista. Biuletyn informacyjny Instytutu neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. — Nr 26 – specjalny, kwiecień 2010. — S. 9–14.


Тези доповідей на конференціях


1990

1. Своеобразие „панаевского цикла” Н. А. Некрасова // Современное прочтение Н. А. Некрасова: V Некрасовские чтения. Тезисы выступлений / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского и др. — Ярославль, 1990. — С. 22–23.

1991

2. „Панаевский” цикл и структура авторского „я” в поэзии Н. А. Некрасова // Двадцать шестая Некрасовская конференция (к 170-летию со дня рождения): Тезисы докладов / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского и др. — Ярославль, 1991. — С. 7–9. (Стислий виклад основних ідей фактично виголошеної доповіді на тему «„Панаевский” цикл и традиции поэтической образности в поэзии Н. А. Некрасова» — див.: Берёзкин А. М. Двадцать шестая Некрасовская конферен­ция // Рус. лит. — СПб., 1992. — № 2. — С. 231).


1993

3. Об элементах романтического сознания в художественном мире романов И. С. Тургенева („Отцы и дети”, „Дым”) // Проблемы мировоззрения и метода И. С. Тургенева (К 175-летию писателя): Тезисы докл. и сообщ. межвуз. науч. конференции / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); Орловский гос. пед. ин-т и др. — Орёл, 1993. — С. 21–22.


1996

4. О романизации в лирике Н. А. Некрасова („панаевский цикл”) // Двадцать восьмая Некрасовская конференция (К 175-летию со дня рождения поэта): Тезисы докладов / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом); Ярославский гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского и др. — Ярославль: ТОО „ЛИЯ”, 1996. — С. 16–18.


РЕЦЕНЗІЇ


1996–1998

1. Нові шкільні підручники в Україні [Рец. на кн.: Султанов Ю., Скоморовський Б., Слободян Б. Зарубіжна література. Проб. навч. посібник-хрестоматія для 5 кл. — К., 1994; Сафарян С., Султанов Ю. Зарубіжна література. Проб. підручник-хрестоматія для 8 кл. — К., 1995] // Слово педагога. — Кошалін; Ужгород, 1996–1998. — № 2–4. — С. 24–25.

2006

2. [Рец. на кн.: Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, В. Маяковский: Учебное пособие. 2-е изд. — М., 2005] // Новое литературное обозрение. — М., 2006. — № 82. — С. 508–510.

Переклади й оригінальні художні тексти


Переклади


1994

1. Бєлоусов Р. Як Дефо зустрівся з Робінзоном Крузо // Султанов Ю. та ін. Зарубіжна література: Пробний навч. посібник-хрестоматія для 5 кл. / За ред. Ю. І. Султанова. — К.: Зодіак-ЕКО, 1994. — С. 301–309.


1996

2. Поетичні інтерпретації / Оригінальні тексти, переклади, примітки. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — 80 с. (На 1-й стор. обкладинки „Хай слово мовлено інакше...”).

Переклади на українську мову поезій Ф. Тютчева,

В. Ходасевича, О. Вертинського, Б. Окуджави

Відгуки: Тихонов П. У мини-книжек новая сестра // Книжное обозрение. — М., 1996. — № 20, 14 мая. — С. 4; Тихонов П. П. Візитні картки Карпат // Галицько-буковинський хронограф. Гуманітарний альманах. — Івано-Франківськ, 1996. — Вип. 1. — С. 110–111; Баран Є. Поезія як Університет // Університет. — Івано-Франківськ, 2006. — Березень, № 7(1). — С. 2.

3. Султанов Ю. „Я умру не в Парижі...”, „на вустах її...”, „Прапорщик Богдан Цибик...”, „”Біль...” // Султанов Ю. Я умру не в Парижі... Поезії / Пер. із рос. В. Рябого, І. Козлика, Ю. Султанова; Передмова Г. Петросаняк. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2003. — С. 18–20, 26–27, 33–34, 45.

Оригінальні художні тексти


1999

1. Поэма // Література. Літературознавство. Життя: Збірник наукових праць й матеріалів на пошану доктора філологічних наук, професора Марка Веніаміновича Теплінського / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Франківськ: Плай; ТзОВ „Поліскан”, 1999. — С. 395–399.

Відгуки: Koniewa J. // Slavia Orientalis. — Kraków, 2001. — Rocznik L. — Nr 2. — S. 340.


2001

2. Playdiscourse [Цикл поезій] / Назва рубрики „Коль есть судьба — придёт благословенье”; Вступ. замітка О. Гуцуляка // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2001. — № 46, 24 листопада. — С. 6.


2003

3. Playdiscourse // Ткань и Ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья / Гл. ред проекта В. Л. Ешкилев; Худож. В. В. Чернявский. — Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. — С. 84–86.

_______________________


Редагування


1999

1. Література. Літературознавство. Життя: Збірник наукових праць й матеріалів на пошану доктора філологічних наук, професора Марка Веніаміновича Теплінського / Ред. кол.: І. В. Козлик І. Коршунова, Ю. І. Султанов, О. М. Цівкач. — Івано-Франківськ: Плай; ТзОВ „Поліскан”, 1999. — 433 с. — (Відпов. редактор видання, упорядник, автор ідеї проекту, складання).

Відгуки: Ненько І. Я. У широкому літературознавчому контексті // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2000. — № 2. — С. 10–11; А. С. <Антон Смоляр> // Российско-украинский бюллетень. — М.; К., 2000. — № 5. Февраль. — С. 119; Новое литературное обозрение. — М., 2000. — № 42. — С. 379; Б. і. — Режим доступу: http://asterix.niurr.gov. ua/ru/ukr_rus/bulletin_5/literatura. htm; Koniewa J. // Slavia Orientalis. — Kraków, 2001. — Rocznik L. — Nr 2. — S. 337–340.


2002

2. Теплинский М. Пятнадцать литературоведческих сюжетов с автобиографическими комментариями, двумя приложениями и эпилогом / Ред. И. Козлик; Худ. С. Абрамович. — Ивано-Франковск: Издание Татьяны Завгородней, 2002. — 104 с.


2003

3. Ткань и Ландшафт: Антология русскоязычной литературы Прикарпатья / Гл. ред проекта В. Л. Ешкилев; Худож. В. В. Чернявский. — Ивано-Франковск: Гостинець, 2003. — 346 с. — (Редактор проекту і упорядник розділу „Філологія плюс”).

Відгуки: Волков Н. Презентация Антологии // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2003. — 25 грудня, № 52.— С. 6; Басс И. Ткань и ландшафт // Прикарпатська правда. — Івано-Франківськ, 2004. — 25 березня, № 12.— С. 6; Табачин Л. Дорослі ігри літературознавчого розрізнення // Книжник-review. — К., 2005. — № 14–15(119–120). — С. 22–24.

2009

4. Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: Матеріали VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму „Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання” (Кам’янець-Подільський, 14–17 травня 2008 р.) / Редкол.: О. В. Лещак (голова, наук. ред.) та ін. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка, 2009. — 148 с. — (Член редакційної колегії).


Публікації про І. В. Козлика


1. Полєк В. Біографічний словник Прикапаття. Зошит 15. — С. 239. — (Видано в івано-франківській газеті „Новий час” — 1997, 16 серпня).

2. Кафедра світової літератури Прикарпатського універси­тету ім. В. Стефаника // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 1998. — № 5. — С. 6.

3. Теплінський М. В. Шлях ученого // Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упор. О. Б. Гуцуляк; Відпов. ред. серії М. В. Бігусяк. — Івано-Франківськ: Поліграф люкс, 2003. — С. 8–9.

4. Крутiкова Н. Є. Деякі особисті враження // Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упор. О. Б. Гуцуляк; Відпов. ред. серії М. В. Бігусяк. — Івано-Франківськ: Поліграф люкс, 2003. — С. 9–11.

5. Мостовська Н. М. Декілька слів про українського колегу // Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упор. О. Б. Гуцуляк; Відпов. ред. серії М. В. Бігусяк. — Івано-Франківськ: Поліграф люкс, 2003. — С. 11–12.

6. Бялокозович Б. Я. Слово про літературознавця Ігоря Володимировича Козлика // Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упор. О. Б. Гуцуляк; Відпов. ред. серії М. В. Бігусяк. — Івано-Франківськ: Поліграф люкс, 2003. — С. 12–14. — (Серія „Вчені Прикарпатського університету”, вип. 3).

7. Вчені Прикарпаття. Біографічний довідник (ХХ–ХХІ ст.). — Брошнів: Таля, 2003. — С. 270.

8. Наша анкета: „Дисертаційні дослідження — на робочий стіл учителя” // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 2004. — № 11. — С. 17.

9. Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпат­ського національного університету імені Василя Стефаника (1992–2006): У 3 т. / Уклад. І. Шимків; Ред. І. Миронюк; Пе­редм. Б. Остафійчук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. — Т. ІІ. — С. 106–113.

10. Ігор Володимирович Козлик : Бібліографічний покажчик (До 50-річчя від дня народження) / Упор. О. Б. Гуцуляк. — Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. — 58 с.: іл. — (Серія „Вчені Прикарпатського національного університету”).

_____________________________
Похожие:

Игорь владимирович iconЕдынцев игорь Владимирович
Медынцев игорь Владимирович, капитан на судах Мурманского тралового флота. В 1970-м году ходил старпомом рт «Якутск», экипаж которого...
Игорь владимирович iconИгорь Владимирович Чиннов

Игорь владимирович iconУголовный процесс некоторые проблемные вопросы рассмотрения уголовных дел в порядке гл. 40 Упк РФ
Жеребятьев Игорь Владимирович, помощник председателя суда Центрального района г. Оренбурга, аспирант юридического факультета Оренбургского...
Игорь владимирович iconОмельянчук Игорь Владимирович внешнеполитические проблемы в идеологии черносотеных партий в российской импери
Российской империи начала ХХ ст долгое время оставались вне поля зрения отечественной историографии. Фактически нет работ, посвященных...
Игорь владимирович iconБаланов александр Владимирович
...
Игорь владимирович iconОмбровский юрий Владимирович
Домбровский юрий Владимирович, заместитель генерального директора Севрыбхолодфлота в середине 1990-х годов, заместитель управляющего...
Игорь владимирович iconКриворученко вячеслав Владимирович
Криворученко вячеслав Владимирович, капитан траулера «Карась» Мурманского тралового флота в 1959 году
Игорь владимирович iconИнформация об авторах Попков Юрий Владимирович
...
Игорь владимирович iconКоролев николай Владимирович
Королев николай Владимирович, капитан Архангельского рыбакколхозсоюза. В 1972 году руководил экипажем срт-р-0030, за успехи в трудовом...
Игорь владимирович iconПоминов юрий Владимирович
Поминов юрий Владимирович, капитан на судах Мурманского тралового флота. Руководимый им экипаж бмрт «Ашхабад» был признан лучшим...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов