И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева icon

И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчеваНазваниеИ. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева
страница1/12
Дата конвертации10.08.2012
Размер1.72 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


И. В. КОЗЛИК


В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ ф. и. тютчева


Монография


Электронный вариант книги подготовлен по изданию: Козлик И. В. В поэтическом мире Ф. И. Тютчева / Отв. ред. член-корреспондент НАН Украины Н. Е. Крутикова. — Ивано-Франковск: Плай; Коломыя: ВіК, 1997. — 156 с.


АНОТАЦІЯ


У книзi дослiджується iдейно-художня своєрiднiсть поетичної спадщини Ф.I.Тютчева як конкретно-iсторичного явища, визначаються джерела її iсторико-лiтературного й сучасного значення, окреслюється реальна сукупнiсть основних внутрiшнiх зв’язкiв Тютчева з росiйською поезiєю середини ХIХ столiття. Такий пiдхiд обумовлений загальним характером творчостi, специфiкою еволюцiї Тютчева, особливостями побутування його творiв у росiйському лiтературному процесi вказаної доби.

У зв’язку з цим як самостiйнi проблеми спецiальної студiї ставляться й розглядаються у спiввiдношеннi один з одним такi питання, як лiтературнi погляди Тютчева, психологiзм його лiрики та циклiзацiя в нiй. Визначаються тi основнi теоретичнi засади, на яких базується iдейно-художня своєрiднiсть поета. Дається характеристика явища художнього психологiзму взагалi й у межах лiричного роду лiтератури. Розглядаються конкретнi форми лiричного психологiзму в поезiї Тютчева, визначаються iєрархiчнi стосунки мiж ними. Крiм цього, вони дослiджуються у єдностi своїх змiстовних i формальних складових. Так само характеризуються й конкретнi рiзновиди циклiчних утворень в творчостi Тютчева, спiввiдношення мiж ними, їх “iндивiдуальнi” можливостi й специфiка. Hа цiй пiдставi здiйснюється уточнення прийнятих iнтерпретацiй низки ключових тютчiвських текстiв.

Iсторико-лiтературне й сучасне значення лiрики Ф.I.Тютчева багато в чому визначається самобутнiстю його творчої особистостi i характером зв’язкiв поета з суспiльно-лiтературним процесом його епохи. Проте незалежно вiд кон’юнктури того чи iншого соцiального моменту Тютчев залишався впевненим у специфiчнiй ролi словесного мистецтва в життi суспiльства i висував до лiтературних явищ високi естетичнi й моральнi вимоги. Для Тютчева були однаково неприйнятними i протиставлення поезiї i реальної дiйсностi, i вiдрив художньої творчостi вiд актуальних проблем суспiльного буття, i заперечення самоцiнностi мистецтва, i абсолютизацiя його iдеологiчної ролi, i перетворення його виключно у засiб суспiльно-полiтичної боротьби, i пiдкорення лiтератури цiлям тих чи iнших суспiльних сил. Специфiчною сферою мистецтва Тютчев вважав духовний i душевний свiт iндивiдуальної людської особистостi, котрому за всiх його зв’язкiв i взаємодiй iз зовнiшнiм матерiальним свiтом властива певна автономiя. Саме в осмисленнi цiєї внутрiшньої реальностi iндивiда прагнув поет знайти глибинну приреченiсть людської долi.


Саме тут знаходяться витоки постiйного iнтересу поета до внутрiшнього свiту особистостi, який художньо реалiзувався в фiлософсько-психологiчнiй спрямованостi його лiрики, що значною мiрою визначає його творче обличчя в цiлому.

Тютчiвський лiричний психологiзм формувався на протязi усього розвитку лiрики поета i тому стосується не лише перiоду 1850-1860-х рокiв. Вiн несе на собi загальний вiдбиток свiтосприйняття, свiтовiдношення Тютчева й базується на органiчному поєднаннi двох начал: iмпресiонiстичного i експресивно-аналiтичного. Це вiдрiзняє його вiд психологiзму лiрики Фета, де домiнує звернення до сфер пiдсвiдомого. Виражаючи iндивiдуальнi психологiчнi стани, Тютчев намагається встановити певний зв’язок мiж ними. Йому важливо в поодинокому, суб’єктивно неповторному побачити дещо загальне, у випадковому – закономiрне, у скороминучому – вiчне, усвiдомлюючи i вiдчуваючи при цьому взаємопов’язанiсть усього сущого. В цьому, власне, полягає сутнiсть неодноразово вже зазначеної фiлософiчностi тютчiвської поезiї.

Звiдси ж походить i часте звернення поета у своїх творах до вiдтворення подiбних лiричних ситуацiй i, як наслiдок, принципове посилення ролi контексту в його лiричнiй системi, а також її особлива прихильнiсть до циклiзацiї. Причому важливо, що циклiзацiя не тiльки дозволила Тютчеву, кажучи словами Гегеля, зобразити “цiлiснiсть iндивiду з боку його внутрiшнього поетичного руху”, але й значно розширила сфери, доступнi лiрицi, включивши до них i сферу мiжосо­бистiсних стосункiв. З цим пов’язане i прагнення Тютчева до багатопланової психологiчної мотивацiї життя особистостi, що найповнiше вiдобразилося в “космiчних” вiршах й “денисьєвському” циклi поета.

Синтезуюча масштабнiсть тютчiвського пiдходу до життя – наслiдок постiйного прагнення до iстини. Художнiй аналiз, що базується на нерозривнiй єдностi глибини думки й дотримання конкретно-життєвої, психологiчної вiрогiдностi, дозволив поету проникнути в такi глибини людського буття, духовне освоєння яких має значення, що не втрачається з плином часу.


Annotation


In his book “In Poetic World of F.I.Tiutchev” I.V.Kozlyk explores the ideologically-artistic peculiarity of Tiutchev’s heritage as a concrete historic phenomenon, defines the sources of its historically­-literary and present-day importance, describes a real totality of the main inner contacts of Tiutchev with the Russian poetry of the XIXth century. The given approach is determined by a general character of Tiutchev’s creative work and specification of his evolution, by the peculiarities of the place of his works in the literary process of the epoch.

With this view in mind the author raises and considers in correlation the following questions: the literary views of Tiutchev, psychologism of his lyrics and its cycles. The author defines the main theoretical principles of the poet’s ideologically-artistic peculiarity, describes, the phenomenon of artistic psychologism in general and within the limits of the lyric kind of literature, investigates the concrete forms of lyrical psychologism in Tiutchev’s poetry and the hierarchy of the relations between them. These aspects are also regarded in the unity of their rich content and formal components. In the same way the concrete varieties of cycles in Tiutchev’s creative work, the correlation between them, their “individual” abilities and specification are characterized. On these grounds a closer definition of the accepted interpretations of the succession of Tiutchev’s key texts is carried out.

The historically-literary and present-day importance of Tiutchev’s lyrics is to a great extent determined by the distinction of his creative personality and the character of the poet’s relation with the social-literary process of his epoch. However, regardless of the conjuncture of this or that social moment Tiutchev remained sure in a specific role of the verbal art in social life and made high aesthetic and moral demands on the literary phenomena. Many ideas were equally unacceptable by Tiutchev: opposing poetry to reality, isolating creative work from the vital problems of social existence, denial of self-value of art, absolutization of its ideological role, transforming it into a mere means of socio-political struggle, its subordination to the goals of some social forces. Tiutchev considered spiritual world of the individual human personality to be a specific sphere of art which despite all its ties and connections with the outer material world is characterised by a certain autonomy. It is in the comprehension of this inner reality of the individual that the poet tried to find a complete doom of human fate. It is here that the sources of the poet’s constant interest in the inner world of a personality can be observed, the interest that has artistically realized itself in the psychological character of his lyrics and to a great degree determines his creative image as a whole.

Tiutchev’s lyrical psychologism was formed alongside with the development of the poet’s lyrics and therefore it refers not only to the period of 1850-1860. It carries a general mark of Tiutchev’s perception and attitude to the world and is based on the fundamental unity of the two principles: impressionistic and expressive-analytical ones. This differs Tiutchev’s lyrical psychologism from that of Fet’s where appeal to the spheres of subconsciousness dominates. Conveying individual psychological states Tiutchev tries to determine a certain connection between them. It is important for him to notice something general in the isolated, subjectively unique, the eternal – in the passing. At the same time he realizes and feels the correlation between everything existing. Strictly speaking, that is the essence of the repeatedly mentioned philosophical character of Tiutchev’s poetry.

This causes a frequent use of reproduction of similar lyrical situations in the poet’s works and, as a result, a principled intensification of the role of the context in his lyrical system, as well as its special adherence to the cycles. It is important to mention that the cycles not only gave Tiutchev a possibility to depict, as Hegel said, “the whole essence of the individual from the side of his inner poetic movement”, but also expanded considerably the spheres accessible to lyrics, including the sphere of the relations between personalities. This explains Tiutchev’s striving for many-sided psychological motivation of life of an individual. This was the most fully reflected in the “cosmic” poems and the “Denisyeva” cycle of the poet.

A synthesizing broadness of Tiutchev’s approach to life is the result of a constant striving for the truth. Artistic analysis, based on the inseparable unity of the profundity of a thought and adherence to the concrete-vital psychological authenticity, made it possible for the poet to penetrate into the depth of human existence, the spiritual development of which is of everlasting importance.


Оглавление

Введение ……………………………………………………………………………...6


Глава I. Литературные взгляды Ф.И.Тютчева ……………………………………..8

^ Глава II. Психологизм лирики Ф.И.Тютчева ……………………………………..38

Глава III. Циклизация в поэзии Ф.И.Тютчева ……………………………………69

Заключение ……………………………………………………………………..


Примечания ……………………………………………………………………..


Моей маме

Прасковье Петровне Козлик

посвящается эта книга


Введение


Современный читатель не ошибётся, если, вслед за Л.H.Толстым, произнесёт о Тютчеве: “Без него нельзя жить”,1 потому что тютчевский поэтический мир базируется на поиске действительных человеческих ценностей, проникнут подлинным гуманизмом, органически сочетающим в себе признание неповторимой ценности каждой отдельной человеческой жизни с искренним и глубоким сопереживанием судьбам всего людского рода. Видя, чувствуя кровную, неразрывную связь индивидуального, частного и всеобщего, поэт ставил именно те проблемы взаимоотношений Человека, Человечества, Природы, Вселенной, без понимания которых невоз­можно гармоническое существование людей и которые встали во всей своей остроте на повестку дня разнообразной и противоречивой эпохи конца ХХ века. Отсюда высокая степень нравственной значимости тютчевского творчества. “Пора, наконец, понять,– писал выдающийся рус­ский философ П.А.Флоренский,– что похвала Тютчеву не есть слово, ни к чему не обязывающее, а, будучи сказано искренне, оно подразумевает неисчислимые, мирового порядка, последствия”.2

Всякий истинный художник, как известно, неразрывно связан со своим временем, с прошедшим и современным ему опытом развития представляемой им национальной литературы. Hе является исключением и гениальный русский лирик Ф.И.Тютчев, своеобразие которого можно понять только соотнеся его наследие с окружавшей его общественно-литературной и поэтической действительностью. Вот почему не теряет своего значения исследование творческой индивидуальности Ф.И.Тютчева во взаимосвязи с развитием русской поэзии и литературно-критической мысли середины XIX века.

Выбор эпохи – середина XIX века (1850 – 1860-е годы) – обусловлен тем, что именно в это время лирика Тютчева начала входить, функционировать в русском литературном процессе, причём, в своем основном объёме.

Важно учитывать также, что поэтическая эпоха 1850-х годов сыграла в русской литературе роль предэпоса, что трудно было бы себе представить без тютчевской лирики, которая хотя и не имела широкого бытования в читательских кругах, но безусловно была предметом постоянного внимания, осмысления, может быть, была даже фактом индивидуальной духовной жизни выдающихся художников того времени – И.С.Тургенева, Л.H.Толстого, Ф.М.Достоевского, H.А.Hекрасова, А.А.Фета и др. Поэзия Тютчева влияла на их творчество и таким образом оказывала своё воздействие на литературный процесс того времени.

Hа основе анализа и обобщения накопленного наукой о поэте опыта,3 привлекая контекст русской поэзии середины XIX века, предлагаемая вниманию читателей книга призвана содействовать выявлению художественного своеобразия, действительного богатства и философско-психологической глубины тютчевского поэтического наследия как конкретно-исторического явления. В ней определяются истоки его историко-литературного и современного значения, очерчивается реальная совокупность основных внутренних связей Тютчева с окружавшей его поэтической действительностью.

Как известно, лирике Тютчева свойственно определённое единство и целостность. Этим диктуется и потребность в таком научном изучении, которое бы их не нарушало. Одним из путей подобного исследования можно считать подход, который бы сочетал в себе теоретические, содержательные и жанровые аспекты (стороны) художественного явления, устанавливая между ними некую стержневую связь. Поэтому в данной монографии был избран путь рассмотрения в соотношении друг с другом трёх основных вопросов: литературных взглядов Тютчева – той теоретической основы, на которой стали возможными глубокие обобщения его поэзии; своеобразия психологизма лирики поэта как одной из ведущих её характеристик; циклизации как того доминантного жанрового явления, благодаря которому смогла реализовать себя идейно-эстетическая программа поэта и воплотилось новаторское содержание его творчества. Всё это позволяет уточнить принятые интерпретации ряда ключевых тютчевских текстов, а также дополнить и конкретизировать существующие представления о поэтическом мире Тютчева, о месте его творчества в истории русской поэзии XIX века.


Глава I

^ Литературные взгляды Ф.И.Тютчева


Вопрос о воззрениях поэта на литературу является малоисследованным и достаточно проблематичным.1 Так, если литературоведы сходятся на том, что Тютчев нашёл “собственную связь” с русской литературой середины XIX века, “а нераздельно с нею и с демократической общественностью, с её новой моралью, по временам и с её эстетикой”,2 то, скажем, в вопросе о характере образа поэта в тютчевской лирике такого согласия не наблюдается. В.H.Касаткина считает, что “Тютчев создал романтический образ поэта, особого, исключительного человека, служителя красоты”,3 назначение которого “состоит в изображении жизни природы и земных радостей”.4 По мнению же С.Пратт, Тютчеву более свойственно мистическое и отрешённое представление о поэте, как о погружённом в свой мир творце, чуждом заботам и интересам толпы, как о мистике, захваченном созерцанием “живой колесницы мирозданья”.5 При этом внимание исследователей привлекала преимущественно эстетика Тютчева, которая хотя и входит в общий круг литературных взглядов поэта, но всё же не исчерпывает их. Специальному исследованию проблемы литературных воззрений Тютчева, которое бы учитывало также общие историко-литературные реальности, внутренние особенности и закономерности развития миросозерцания и лирической системы поэта и посвящена данная глава.

Под литературными воззрениями Тютчева понимается совокупность его взглядов на роль, место и назначение литературы (поэзии) в жизни общества и человека, на её природу, специфику, законы развития и соотношение с другими видами человеческой деяте­льности и формами общественного сознания. Частично поэт изложил их в письме “О цензуре в России”, представленном им в ноябре 1857 года министру иностранных дел России А.М.Горчакову. В этом документе понятие “литература” трактуется Тютчевым, как и большинством критиков того времени, в широком смысле слова, включающем в себя не только собственно поэзию, романы, повести, но и печать, прессу в целом.

Как известно, критика середины XIX века рассматривала литературу во взаимосвязи с развитием общества. Так, П.В.Анненков считал главным призванием литературной деятельности “быть помощницей общественного образования”.6 “Органический продукт жизни и... её органическое же выражение” видел в искусстве Ап. Григорьев.7 Русскую литературу как “одно из главнейших про­яв­лений русской сознательной жизни” оценивал в 1861 году Ф.М.Дос­тоевский.8 И по мнению П.А.Вяземского, “в век испытаний и великих событий литература не может оставаться беззаботною, посреди озабоченного общества”, “а должна быть бдительным и откровенным, но умеренным выражением общества”.9 “Выражением общественных интересов” считал искусство слова В.Г.Белинский, отмечавший, что “отнимать у искусства право служить общественным интересам – значит не возвышать, а унижать его, ...значит – лишать его самой живой силы, то есть мысли...”10

В некоем обобщённом виде указанные позиции выразил Я.П.Полонский, писавший в стихотворении “В альбом К.Ш...”(1864):

^ Писатель, если только он

Волна, а океан – Россия,

Hе может быть не возмущён,

Когда возмущена стихия.

Писатель, если только он

Есть нерв великого народа,

Hе может быть не поражён,

Когда поражена свобода.11

Hе был исключением в этом отношении и Тютчев. Поэт рассматривал современную ему литературу как органическую часть умственной жизни общества, важнейшим достоинством которой было то, что с “минуты, когда ей была дарована некоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и вернее выражать мнение страны. К живому сознанию современной действительности и часто весьма к замечательному таланту в её изображении она присоединяла не менее искреннюю заботливость о всех положительных нуждах, о всех интересах, о всех язвах русского общества”.12 Причём связь творчества с волнениями повседневной общественной жизни не противоречит в сознании Тютчева исконному предназначению поэзии – служению идеалам Красоты и Гармонии. Более того, сочетание в стихотворении “H.Ф.Щер­бине” (1857) 13 мотивов служения идеалу красоты, любви к родине и свободе говорит о признании Тютчевым некоей изначальной социальности и стремления к идеалу красоты, и самого этого идеала, и служащего ему искусства: ведь мечта о красоте рождается у человека как противодействие существующему безобразию, дисгармонии, порождённых рабством, насилием, злобой и человеческой враждой. А это, в свою очередь, сближает поэта с позицией А.К.Толстого, согласно которой “гражданственность может существовать без чувства прекрасного, но чувство прекрасного, в своём полном развитии, не может проявляться без чувства свободы и законности” (“Письмо к издателю”, 1862),14 и со стихотворением Полонского “Поэту-гражданину” (1864), заканчивающимся словами:

^ Hет правды без любви к природе,

Любви к природе нет без чувства красоты,

К познанью нет пути нам без пути к свободе,

Труда – без творческой мечты... (161)

В то же время позиция Тютчева достаточно самостоятельна, о чём свидетель­ствуют имеющиеся у поэта расхождения во мнениях, касающиеся, например, таких проблем литературной политики, как вопросы о назначении цензуры, о субъекте управления литературной деятельностью и всей интеллектуальной жизнью страны. Так, если Вяземский видел в цензуре необходимый обществу “предупредительный закон против злоупотреблений” в печати, “полицию мысли и слова”,15 призванную поставить “более определённые и точные границы той свободе, которую правительство признает возможным и заблагорассудит литературе предоставить”,16 то убеждённый в том, что “нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнёт, без существенного вреда для всего общественного организма”17 и выступивший за свободу слова, свободу прений18 Тютчев видел в цензуре (особенно периода “мрачного семилетия”) “истинное общественное бедствие”,19 обвинял её в полной неудовлетворительности “для настоящей минуты, в смысле наших действитель­ных нужд и действительных интересов”.20 И в этом тютчевская позиция совпала со взглядами И.В.Киреевского, писавшего в письме к П.А.Вяземскому 6 декабря 1855 года: “...Русская литература совсем раздавлена и уничтожена цензурою неслыханною, какой не было ещё примера с тех пор как изобретено книгопечатание...”21

Что касается идеи о необходимости управления развитием литературы, то приверженность ей сближает Тютчева с Чернышевским. Расходились они лишь в том, кто именно должен осуществлять это управление. По мнению поэта, “принять на себя, в ...сношениях с печатью, серьёзно и честно сознанное управление общественных умов и сохранять за собою право руководить умами”22 должно правительство. Революционный демократ же считал, что “управлять литературою, неотступно требуя, чтобы она была его выразительницею...”,23 должно бы общественное мнение. Конечно, побуждения у них были разные, диаметрально противоположные. Тютчев в идее правительственного руководства умами фактически обосновывал требование подчинённости литературной пропаганды интересам государственной политики и в этом, думаю, выражался призыв перехватить общественно-политическую инициативу у антимонар­хических сил, попытаться обрести необходимое влияние на умы и сердца широких масс читающей публики. Это была попытка Тютчева-монархиста противостоять тому, что уже со времён Белинского успешно делала (конечно, на иных идейно-политических началах) русская демократическая журналистика и критика, взявшая на себя вопросы формирования общей атмосферы в литературной среде жизни общества, воспитания идейных взглядов, социально-эстетических вкусов читающей публики и объединявшая до определённого времени лучшие литературные силы страны. Именно вокруг вопросов об основном направлении развития литературы, его характере и целях и происходила, по существу, полемика между H.Г.Чернышевским и А.В.Дружининым, революционными демократами и теоретиками школы “чистого искусства”.

Однако более важным представляется признание Тютчевым того, что литература, печать могут содействовать решению наболевших проблем жизни общества и государства. Ведь не случайно Тютчев отметил, что такое управление и руководство литературой сможет осуществить только то правительство, которое будет иметь нравственное влияние на общество, т.е. будет способно вселить в людей “уверенность, что по всем великим вопросам, которые озабочивают и волнуют ныне страну, в высших слоях правительства существуют если не совсем готовые решения, то по крайней мере строго сознанные убеждения и свод правил, во всех своих частях согласный и последовательный”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Похожие:

И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconТема: Знакомство и анализ стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится…» Цели: знакомство учащихся со стихотворением Ф. Тютчева «Зима недаром злится…»
Цели: знакомство учащихся со стихотворением Ф. Тютчева «Зима недаром злится…», формировать у детей навык осознанного чтения, формировать...
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconАнализ стихотворения ф. И. Тютчева вариант 1 Проанализируйте стихотворение Ф. И. Тютчева «Она сидела на полу»
Проанализируйте стихотворение Ф. И. Тютчева «Она сидела на полу». По семейным преданиям Тютчевых, в стихотворении имеется в виду...
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconЖизненный и творческий путь ф. И. Тютчева
Выходит первый сборник стихотворений Ф. И. Тютчева ( в качестве приложения к «Современнику»)
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconВикторина «В мире сказок» Как звали трёх поросят? Назовите сказки с главным героем Иваном. Где спрятался седьмой козлик из сказки «Волк и 7 козлят»?

И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconІ. В. Козлик Поетичні інтерпретації
Матеріали подані за виданням: Козлик І. В. Поетичні інтерпретації. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — 80 с. — (На першій сторінці...
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconНаграды Фёдора Ивановича Тютчева
Ф. И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия: Матер науч практ конф.: 20-21 мая 2003 г. / Брян обл науч универс б-ка...
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconНекоторые новые сведения о жизни Ф. И. Тютчева на Брянщине
Ф. И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия: Матер науч практ конф.: 20-21 мая 2003 г. / Брян обл науч универс б-ка...
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconТик и козлик

И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconОсобенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева (урок литературы в 6-м классе) Цели
Особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева (урок литературы в 6-м классе)
И. В. Козлик в поэтическом мире ф и. тютчева iconВ мире, в мире много красивых вещей

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов