Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа icon

Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числаНазваниеЗанятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа
Дата конвертации26.08.2012
Размер72 Kb.
ТипДокументы

Занятие 3

I склонение имён существительных

Родительный и винительный падежи единственного числа

Р.п. имеет два окончания: -а, -u.

Окончание имеют

 1. одуш. сущ.: cziowieka, syna, konia, psa.

2) неодуш. сущ:

 1. с суффиксами -ik, -yk, -nik, -arz, -acz, -ak, -ek, -еc, например: stolika, języka, slownika, korytarza, odkurzacza, trzepaka, końca;

 2. названия месяцев: stycznia, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia;

 3. некоторые названия одежды, посуды, орудий, танцев, единиц измерения, частей тела, игр, например: plaszcza, talerza, noża, poloneza, kilograma, brzucha, hokeja;

 4. большинство грамматических терминов, например: rzeczownika, zaimka, dopełniacza;

 5. другие существительные: ołówka, liścia, chleba, sera.

Однако большинство неодуш. сущ. имеет окончание -u:

 1. отвлечённые и заимствованные сущ.: czasu, porządku, egzaminu, numeru;

 2. сущ., обозначающие группу лиц или предметов, а также вещественные сущ. с оттенком собира­тельности: związku, deszczu, śniegu;

 3. названия рек: Dunaju, Dniepru, Amuru;

 4. названия дней недели: wtorku, czwartku, piątku;

 5. другие сущ.: domu, listu, pociqgu, kraju, zeszytu.

1. Ответьте на вопросы:

1. Czy Jerzy ma ołówek? Nie, .... 2. Tam stoi czło­wiek. Czy znasz jego? Так, .... 3. Czy w waszym mieszkaniu jest korytarz? Nie, ... .4. Czy trzeba wstawić do zdania zaimek? Nie, .... 5. Czy wczoraj był egzamin? Nie, wczoraj nie bylo.... 6. Czy oni czytają tekst? Nie, oni nie .... 7. Czy ona ma zeszyt? Nie, .... 8. Czy już był jedenasty numer pisma "Sport"? Nie, jeszcze nie bylo ....

 1. Раскройте скобки, поставив существительное в Р.п.:

1. Czy oni już wysiadają z (pociąg)? 2. Czy masz (pies)? 3. Może trzeba kupić (chleb i ser)? 4. Początek (tekst). 5. Koniec (wagon). 6. Środek (plac). 4. Nie widzę (peron). 5. Wejście do (hotel). 6. Praca (malarz). 7. Ołówek (brat). 8. Student (uniwersytet). 9. Kraj (śnieg i lód). 10. Zeszyt (stu­dent). 11. Początek (egzamin). 12. Życie (człowiek). 13. Matka (Janek). 14. Książka (chłopiec). 15. Płaszcz (Michał). 16. Praca (profesor).


Одуш.: В.п. ед.ч. = Р.п.ед.ч.; неодуш.: В.п. = И.п.

 1. Образуйте форму В.п.ед.ч.существительных:

1. Czy mogą prosić о (zeszyt)? 2. Często spotykam (brat) Zosi. 3. Już niosę (śniadanie). 4. Lubię (Michał). 5. Oni czekają na (Piotr). 6. Na (kto) czekasz? 7. Na (со) czekasz?

4.
Образуйте необходимые падежные формы существительных и прилагательных, местоименных прилагательных, числительных:

1. Na drzewie nie ma już ani (jeden liść). 2. Nie mam (hiszpański słownik). 3. Nie rozumiem (nowy tekst). 4. W szafie nie ma (twój plaszcz). 5. Wczoraj nie byto (żaden deszcz). 6. Dlaczego nie masz ani (jeden ołówek)? 7. Wsiadamy do (pociąg osobowy). 8. Oni wysiadają z (ósmy wagon). 9. Uczymy si? (język obcy). 10. Na półce nie ma ani (jeden talerz). 11. Chcę kupiś (chleb i ser). 12. Nie mogę znaleźć (początek) opowiadania. 13. Nie mam (dobry długo- pis). 14. Ona ma (brat student). 15. Mam (dobry pies). 16. Moja siostra ma (stary kot).


5.Ответьте на вопросы, употребляя обстоятельства места и местоимения (tam, tu, gdzie, nigdzie, dokąd, skąd, stąd, stamtąd и т.д.).

1. Czy on wysiada na tym przystanku? Так, ... . 2. Czy ona lubi swoją koleżankę Zosię? Так, .... 3. Czy oni razem jadą na tę wycieczkę? Так, ... . 4. Czy Andrzej jedzie tym pociągiem? Так, ... . 5. Czy ona kupiła tę sukienkę dla siostry? Так, .... 6. Czy one nie lubią tej dziewczyny? Так, ... .7. Czy on nie zna tej pani? Так ... .


7. Образуйте необходимую падежную форму указательного местоимения:

l.Wysiadam na (ta) stacji. 2. Wsiadamy do (ten) wagonu. 3. Jedziemy (ten) pociągiem. 4. Czy widzisz w oknie (ta pani)? 5. Wysiadamy z autobusu na (ten) przystanku. 6. Jedziemy na (ta) wycieczkę razem z artystą malarzem Gołębiowskim. 7. Ona też była z nami na (ta) wycieczce.


^ TEKST PODSTAWOWY

POMNIKI

Zaczynamy spacer po mieście. Wychodzimy z hotelu i jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu. Dobrze jest stąd zaczynać oglądanie pomników warszawskich, bo właśnie na tej ulicy stoi ich kilka.

Więc przede wszystkim pomnik wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Stoi on przed Pałacem Staszica1, historycznym gmachem, w którym mieści się obecnie Polska Akademia Nauk, czyli PAN. Pomnik ten, zniszczony jak prawie wszystkie pomniki warszawskie przez okupantów hitlerowskich, po wojnie wrócił na swoje miejsce.

Posuwamy się dalej Krakowskim Przedmieściem i widzimy po prawej stronie pomnik księcia Józefa Poniatowskiego2, który zginął w walce о wolność swojej ojczyzny. Było to na początku dziewiętnastego wieku. Twórcą tego pomnika, jak również pomnika Koper­nika, jest słynny rzeźbiarz duński Thorvaldsen3.

Idziemy dalej i zatrzymujemy się przed pomnikiem największego poety polskiego Adama Mickiewicza. Pomnik ten zostaą wzniesiony w końcu dziewiętnastego wieku, w setną rocznicę urodzin poety.

Na Placu Zamkowym, na tym placu, od którego zaczynamy zwykle zwiedzanie Starego Miasta, widzimy wysoką kolumnę, a na jej szczycie posąg króla Zygmunta III Wazy4, tego, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Jest to najstarszy z pomników warszawskich. Oglądamy pięknie odbudowany Zamek Królewski. Mamy do obejrzenia jeszcze dużo pomników, ale jednego dnia nie możemy obejrzeć wszystkich.

Niedaleko Placu Zamkowego, na Starym Mieście koło zabytkowego Barbakanu5 widzimy ciekawy pomnik Jana Kilińskiego6, szewca, który brał czynny udział w Powstaniu Kościuszkowskim, był przywodcą ludu warszawskiego.

Na tym kończymy swój pierwszy spacer po Warszawie, wracamy do hotelu i oglądamy telewizję.

^ Komentarz historyczny do tekstu

 1. Stanisław Staszic - Станислав Сташиц (1755-1826) - видный польский учёный, просветитель, публицист. С 1808 г. президент Общества друзей науки.

 2. Józef Poniatowski - Юзеф Понятовский (1763-1813) - польский князь, генерал, маршал Франции. Участник польского восстания 1794 г. и похода в Россию 1812г.

 3. В. Thorvaldsen - Б. Тарвальдсен (1768-1844) - датский скульптор.

 4. Zygmunt III Waza - Сигизмунд III Ваза (1566-1632) - польский ко­роль Речи Посполитой с 1587 г., король Швеции в 1592-1599 г.г.

 5. Barbakan - Барбакан (сторожевое укрепление перед крепостной стеной).

 6. Jan Kiliński - Ян Килиньский - сапожник, один из руководителей польского восстания 1794 г.


^ Słownik do tekstu

astronom астроном

czyli то есть

czynny 1) активный; 2) действующий; 3) грам. действительный

dalej дальше

duński датский

gmach задание

jak również а также

koło 1) круг; 2) колесо; 3) около

kolumna арх. колонна krol король

książę (род. księcia) князь, принц

największy самый большой, ве­личайший

obecnie в настоящее время, ныне

obejrzeć осмотреть, смотреть

obejrzenie осмотр

odbudowany восстановленный

oglądanie осмотр

pałac дворец

pomnik памятник

posąg статуя

posuwać się двигаться (вперёд)

powstanie 1) восстание; 2) воз­никновение

przede wszystkim прежде всего

przenieść перенести, перемес­тить


przywódca вождь, руководитель

rocznica годовщина

rzeźbiarz скульптор

setny сотый

słynny знаменитый

stanąć 1) встать, остановиться; 2) быть воздвигнутым

stąd отсюда

strona 1) сторона; 2) страница

szczyt вершина, пик

szewc сапожник

twórca творец, создатель

urodziny рождение; день рож­дения

walka борьба

wejście вход

wiek 1) век; 2) возраст

wielki 1) большой; 2) великий

wrócić вернуться

zabytek памятник старины

zabytkowy старинный

zginąć погибнуть

zniszczony уничтоженный, раз­рушенный

zostai wzniesiony был воздвиг­нут, сооружён

zwiedzanie посещение, осмотр


NB!

walka (о со?) - борьба (за что?)

pomnik (kogo?) - памятник (кому?)

8. Вопросы к тексту

1. Od czego zaczynamy oglądanie Warszawy i jej pomników? 2. Gdzie stoi pomnik Mikołaja Kopernika? 3. Jaki pomnik oglądamy dalej? 4. Kiedy został wzniesiony pomnik Adama Mickiewicza? 5. Jaki pomnik widzimy na Placu Zamkowym? 6. Co zrobił król Zygmunt III Waza?

7. Czy Adam Mickiewicz zył w XIX wieku? 2. Czy ta wycieczka stoi przed posągiem Zygmunta III? 8. Czy Thorvaldsen był rzeźbiarzem angelskim? 9. Czy w godzinach szczytu łatwo jest jeździć po mieście? 10. Czy ten gmach po drugiej stronie ulicy to muzeum? 11. Od której ulicy zaczynamy oglądanie Warszawy i jej pomników? 12. Kiedy stanął pomnik Adama Mickiewicza? 13. Czyj pomnik stoi na Starym Mieście?


Образование наречий

От кач. прилаг. наречия образуются с помощью суффиксов -о, -'е: niedaleko, przyjemnie.

От основ на мяг. или отвердевший согл. наречия образуются обычно с суффиксом:

^ Имя прилагательное

Наречие

Мужской род

Средний род

świeży

średni

świeże

średnie

świeżo

średnio

duży

duże

dużo

uroczy

wąski

urocze

wąskie

uroczo

wąsko

От основ на тв. согласные наречия образуются и с помощью суффикса -'е и с помощью суффикса -о.

^ Имя прилагательное

Наречие

Мужской род

Средний род

codzienny

ładny

codzienne

ładne

codziennie ładnie

potężny

silny

szczęśliwy

dobry

potężne

silne

szczęśliwe

dobre

potężnie

silnie

szczęśliwie

dobrze

jasny

jasne

jasno

ciemny

ciemne

ciemno

nowy

ciepły

bogaty

nowe

ciepłe

bogate

nowo

ciepło

bogato


^ 9. Вставьте прилагательное или наречие (dobre, dobrze, ciepłe, ciepło, jasne, jasno, codzienne, codziennie):

1. ... chodziliśmy na spacer. 2. W pokoju było bardzo ... i ... . 3. ... burze bardzo nam przeszkadzały. 4. Niebo było zupełnie ... . 5. Śniadania i obiady były .... 6. Nad morzem było nam .... 7. Noce były ....


^ TEKST DODATKOWY

MOSKWA

Moskwa jest jednym z najstarszych miast w Rosji. Jak każde wielkie miasto о długiej historii ma ona swoje cechy szczególne, swój niepowtarzalny charakter.

Aby odczuć ten charakter, trzeba bliżej poznać to miasto i jego dzieje. Wtedy można będzie również zdać sobie sprawę z przyczyn, które ukształtowały takie właśnie, a nie inne jego oblicze.

Pierwsza wzmianka о Moskwie w kronice pochodzi z początku XII wieku, kiedy książę Jurij Dołgorukij na stromym wzgórzu, w gęstym sosnowym lesie założyt warowny dwór. Cała Moskwa zajmowała wówczas jedną trzecią obszaru dzisiejszego Kremla.

W XIII wieku Moskwa była stolicą Księstwa Moskiewskiego, ostoją Rosjan w walce z najeźdźcami. Przez dwa i pół stulecia Ruś walczyła z jarzmem tatarskim. W końcu XIV stulecia książę Dymitr Doński odniósł zwycięstwo nad Tatarami w bitwie na Polu Kulikowym. Jednakże ostateczne zwycięstwo nastąpiło dopiero w XV wieku, właśnie wtedy Moskwa jest już stolicą zcentralizowanego państwa rosyjskiego. Centrum miasta w średniowieczu stanowił Kreml, który był jego twierdzą.

Na początku XVIII wieku car Piotr I przeniósł stolicę Cesarstwa Rosyjskiego do Petersburga. Trwało to aż do roku 1918, kiedy to na mocy dekretu, podpisanego przez Lenina, miasto znów zostało stolicą, wtedy - Związku Radzieckiego, a od roku 1991 - Federacji Rosyjskiej.

W Moskwie mieszkali i pracowali tacy wybitni działacze kultury światowej jak: A.Rublow, A.Puszkin, L.Tołstoj, F.Dostojewski, A.Czechow, P.Czajkowski, F.Szalapin.

W dzisiejszej Moskwie ludność przekracza 10 milionów mieszkanców. Jest to największy ośrodek polityczny, gospodarczy i kulturalny kraju. A Kreml nadal pozostaje siedzibą władz rosyjskich – tu urzęduje Prezydent. Rząd a także najwyzszy organ ustawodawczy – Duma – też mieszczą się w Moskwie.

Zarówno Kreml jak też Plac Czerwony to zabytki historyczne о światowej sławie. Każdy cudzoziemiec, który przybywa do Moskwy, zwiedza te miejsca, które odegrały wielką rolę w dziejach kraju.

KOMENTARZ DO TEKSTU

miasto о dlugiej historii – город с многовековой историей

cecha szczególna – особенная черта

zdać sobie sprawę – дать себе от­чёт

ukształtować – сформировать

urzęduje – зд. имеет рабочую резиденцию

rząd – правительство

ustawodawczy – законодательный

cudzoziemiec – иностранец
Похожие:

Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconУрок русского языка в 3 классе (по умк «Начальная школа XXI века») Учитель Е. В. Верхотурова Тема : Склонение имён существительных в косвенных падежах
Планируемый результат: научиться определять склонение имён существительных в косвенных падежах
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconУрок№73 Русский язык Тема: Категория числа имён существительных. Число имён существительных. Э. т. Печь центр жилища. Цели: помочь учащимся осознать социальную практическую и личную
Тема: Категория числа имён существительных. Число имён существительных. Э. т. Печь – центр жилища
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconЗанятие 2 4 склонение существительных
Обратите внимание на образование форм мн ч у существительных с мягкой и отвердевшей основой!
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconУрок русского языка Тема: Правописание безударных окончаний существительных в родительном, дательном и предложном падежах
Цели: развивать умение различать родительный, дательный и предложный падежи, творческую мыслительную деятельность, кругозор
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconУпражнения на склонение имен числительных, прилагательных и существительных
Далее следует список существительных, предназначенных для упражнений. Этот список может быть легко отредактирован в сторону уменьшения....
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconТема: «Множественное число имён существительных. Именительный падеж множественного числа». Цель
Тема: «Множественное число имён существительных. Именительный падеж множественного числа»
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconХод урока I. Чистописание
Цель: знакомство с категорией рода имен существительных, отработка способа определения рода имен существительных
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconУрок изучения нового материала 4 класс Блинкова О. А., учитель начальных классов
Тема: Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода единственного числа
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconВведение 2 Глава I. Образование имен существительных при помощи суффиксов и их правописание в горномарийском языке. 4 Образование имен существительных при помощи суффиксов.
Автор: логопед Мидякова Анжела Юрьевна (Еласовская средняя общеобразовательная школа Горномарийского района республики Марий Эл)
Занятие 3 I склонение имён существительных Родительный и винительный падежи единственного числа iconГрамматический минимум английского языка материалы сайта Александра Соболева
Множественное число существительных образуется путём прибавления окончания –s к форме единственного числа. Но бывают исключения:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов