LXX Ветхий Завет icon

LXX Ветхий ЗаветНазваниеLXX Ветхий Завет
Дата конвертации27.08.2012
Размер3.86 Mb.
ТипДокументы
1. /LXX Ветхий Завет.txt
Септуагинта

Versio LXX interpretum, Vetus Testamentum Graecum, secundum Septuaginta. Edidit A. Rahlfs, 1935


 Быт    genesis         Бытие               
 Исх    exodos          Исход               
 Лев    leyitikon        Левит               
 Чис    ariTmoi         Числа               
 Втор   deyteronomion      Второзаконие            
 Нав    iEsoys nayE       Книга Иисуса Навина        
 Суд    kritai          Книга Судей израилевых       
 Руф    royT           Книга Руфи             
 1 Цар   basileiOn a       Первая книга Царств        
 2 Цар   basileiOn b       Вторая книга Царств        
 3 Цар   basileiOn g       Третья книга Царств        
 4 Цар   basileiOn d       Четвёртая книга Царств       
 1 Пар   paraleipomenOn a     Первая книга Паралипоменон     
 2 Пар   paraleipomenOn b     Вторая книга Паралипоменон     
 1 Езд   esdras          Первая книга Ездры         
 Неем   neemias         Книга Неемии            
 Есф    esTEr          Книга Есфири            
 Иов    iOb           Книга Иова             
 Пс    psalmoi         Псалтирь              
 Прит   paroimiai        Притчи Соломона          
 Екк    ekklEsiastEs       Книга Екклезиаста, или Проповедника
 Песн   asma           Песнь песней Соломона       
 Ис    Esaias          Книга пророка Исаии        
 Иер    ieremias         Книга пророка Иеремии       
 Плач   TrEnoi          Плач Иеремии            
 Иез    iesekiEl         Книга пророка Иезекииля      
 Дан    daniEl          Книга пророка Даниила       
 Ос    OsEe           Книга пророка Осии         
 Иоил   iOEl           Книга пророка Иоиля        
 Ам    amOs           Книга пророка Амоса        
 Авд    obdioy          Книга пророка Авдия        
 Ион    iOnas          Книга пророка Ионы         
 Мих    mihaias         Книга пророка Михея        
 Наум   naoym          Книга пророка Наума        
 Авв    ambakoym         Книга пророка Аввакума       
 Соф    sofonias         Книга пророка Софонии       
 Агг    aggaios         Книга пророка Аггея        
 Зах    zaharias         Книга пророка Захарии       
 Мал    malahias         Книга пророка Малахии       
 _ina   iEsoya nayE (a)
 _ka    kritai (a)
 2 Езд   esdras a         Вторая книга Ездры
 Иф    ioydiT          Книга Иудифи
 Тов    tObit          Книга Товита
 _ts    tObit (s)
 1 Мак   makkabaiOn a       Первая книга Маккавейская
 2 Мак   makkabaiOn b       Вторая книга Маккавейская
 3 Мак   makkabaiOn g       Третья книга Маккавейская
 4 Мак   makkabaiOn d       Четвёртая книга Маккавейская
 Од    Odai salOmOn       Оды Соломона
 Прем   sofia salOmOn      Книга Премудрости Соломона
 Сир    sofia seirah       Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
 Пс Сол  psalmoi salOmOn     Псалмы Соломона
 Вар    baroyh          Книга пророка Варуха
 Посл Иер epistolE ieremioy    Послание Иеремии
 _sd    sOsanna (daniEl)
 _st    sOsanna (T)
 _dt    daniEl (T)
 _bkdd   bEl kai drakOn (daniEl)
 _bkdt   bEl kai drakOn (T)
genesis

Быт 1:1 en arhE epoiEsen o Teos ton oyranon kai tEn gEn

Быт 1:2 E de gE En aoratos kai akataskeyastos kai skotos epanO tEs abyssoy kai pneyma Teoy epefereto epanO toy ydatos

Быт 1:3 kai eipen o Teos genETEtO fOs kai egeneto fOs

Быт 1:4 kai eiden o Teos to fOs oti kalon kai diehOrisen o Teos ana meson toy fOtos kai ana meson toy skotoys

Быт 1:5 kai ekalesen o Teos to fOs Emeran kai to skotos ekalesen nykta kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera mia

Быт 1:6 kai eipen o Teos genETEtO stereOma en mesO toy ydatos kai estO diahOrizon ana meson ydatos kai ydatos kai egeneto oytOs

Быт 1:7 kai epoiEsen o Teos to stereOma kai diehOrisen o Teos ana meson toy ydatos o En ypokatO toy stereOmatos kai ana meson toy ydatos toy epanO toy stereOmatos

Быт 1:8 kai ekalesen o Teos to stereOma oyranon kai eiden o Teos oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera deytera

Быт 1:9 kai eipen o Teos synahTEtO to ydOr to ypokatO toy oyranoy eis synagOgEn mian kai ofTEtO E xEra kai egeneto oytOs kai synEhTE to ydOr to ypokatO toy oyranoy eis tas synagOgas aytOn kai OfTE E xEra

Быт 1:10 kai ekalesen o Teos tEn xEran gEn kai ta systEmata tOn ydatOn ekalesen Talassas kai eiden o Teos oti kalon

Быт 1:11 kai eipen o Teos blastEsatO E gE botanEn hortoy speiron sperma kata genos kai kaT omoiotEta kai xylon karpimon poioyn karpon oy to sperma aytoy en aytO kata genos epi tEs gEs kai egeneto oytOs

Быт 1:12 kai exEnegken E gE botanEn hortoy speiron sperma kata genos kai kaT omoiotEta kai xylon karpimon poioyn karpon oy to sperma aytoy en aytO kata genos epi tEs gEs kai eiden o Teos oti kalon

Быт 1:13 kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera tritE

Быт 1:14 kai eipen o Teos genETEtOsan fOstEres en tO stereOmati toy oyranoy eis faysin tEs gEs toy diahOrizein ana meson tEs Emeras kai ana meson tEs nyktos kai estOsan eis sEmeia kai eis kairoys kai eis Emeras kai eis eniaytoys

Быт 1:15 kai estOsan eis faysin en tO stereOmati toy oyranoy Oste fainein epi tEs gEs kai egeneto oytOs

Быт 1:16 kai epoiEsen o Teos toys dyo fOstEras toys megaloys ton fOstEra ton megan eis arhas tEs Emeras kai ton fOstEra ton elassO eis arhas tEs nyktos kai toys asteras

Быт 1:17 kai eTeto aytoys o Teos en tO stereOmati toy oyranoy Oste fainein epi tEs gEs

Быт 1:18 kai arhein tEs Emeras kai tEs nyktos kai diahOrizein ana meson toy fOtos kai ana meson toy skotoys kai eiden o Teos oti kalon

Быт 1:19 kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera tetartE

Быт 1:20 kai eipen o Teos exagagetO ta ydata erpeta psyhOn zOsOn kai peteina petomena epi tEs gEs kata to stereOma toy oyranoy kai egeneto oytOs

Быт 1:21 kai epoiEsen o Teos ta kEtE ta megala kai pasan psyhEn zOOn erpetOn a exEgagen ta ydata kata genE aytOn kai pan peteinon pterOton kata genos kai eiden o Teos oti kala

Быт 1:22 kai EylogEsen ayta o Teos legOn ayxanesTe kai plETynesTe kai plErOsate ta ydata en tais Talassais kai ta peteina plETynesTOsan epi tEs gEs

Быт 1:23 kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera pemptE

Быт 1:24 kai eipen o Teos exagagetO E gE psyhEn zOsan kata genos tetrapoda kai erpeta kai TEria tEs gEs kata genos kai egeneto oytOs

Быт 1:25 kai epoiEsen o Teos ta TEria tEs gEs kata genos kai ta ktEnE kata genos kai panta ta erpeta tEs gEs kata genos aytOn kai eiden o Teos oti kala

Быт 1:26 kai eipen o Teos poiEsOmen anTrOpon kat eikona Emeteran kai kaT omoiOsin kai arhetOsan tOn ihTyOn tEs TalassEs kai tOn peteinOn toy oyranoy kai tOn ktEnOn kai pasEs tEs gEs kai pantOn tOn erpetOn tOn erpontOn epi tEs gEs

Быт 1:27 kai epoiEsen o Teos ton anTrOpon kat eikona Teoy epoiEsen ayton arsen kai TEly epoiEsen aytoys

Быт 1:28 kai EylogEsen aytoys o Teos legOn ayxanesTe kai plETynesTe kai plErOsate tEn gEn kai katakyrieysate aytEs kai arhete tOn ihTyOn tEs TalassEs kai tOn peteinOn toy oyranoy kai pantOn tOn ktEnOn kai pasEs tEs gEs kai pantOn tOn erpetOn tOn erpontOn epi tEs gEs

Быт 1:29 kai eipen o Teos idoy dedOka ymin pan horton sporimon speiron sperma o estin epanO pasEs tEs gEs kai pan xylon o ehei en eaytO karpon spermatos sporimoy ymin estai eis brOsin

Быт 1:30 kai pasi tois TEriois tEs gEs kai pasi tois peteinois toy oyranoy kai panti erpetO tO erponti epi tEs gEs o ehei en eaytO psyhEn zOEs panta horton hlOron eis brOsin kai egeneto oytOs

Быт 1:31 kai eiden o Teos ta panta osa epoiEsen kai idoy kala lian kai egeneto espera kai egeneto prOi Emera ektE

Быт 2:1 kai synetelesTEsan o oyranos kai E gE kai pas o kosmos aytOn

Быт 2:2 kai synetelesen o Teos en tE Emera tE ektE ta erga aytoy a epoiEsen kai katepaysen tE Emera tE ebdomE apo pantOn tOn ergOn aytoy On epoiEsen

Быт 2:3 kai EylogEsen o Teos tEn Emeran tEn ebdomEn kai Egiasen aytEn oti en aytE katepaysen apo pantOn tOn ergOn aytoy On Erxato o Teos poiEsai

Быт 2:4 aytE E biblos geneseOs oyranoy kai gEs ote egeneto E Emera epoiEsen o Teos ton oyranon kai tEn gEn

Быт 2:5 kai pan hlOron agroy pro toy genesTai epi tEs gEs kai panta horton agroy pro toy anateilai oy gar ebrexen o Teos epi tEn gEn kai anTrOpos oyk En ergazesTai tEn gEn

Быт 2:6 pEgE de anebainen ek tEs gEs kai epotizen pan to prosOpon tEs gEs

Быт 2:7 kai eplasen o Teos ton anTrOpon hoyn apo tEs gEs kai enefysEsen eis to prosOpon aytoy pnoEn zOEs kai egeneto o anTrOpos eis psyhEn zOsan

Быт 2:8 kai efyteysen kyrios o Teos paradeison en edem kata anatolas kai eTeto ekei ton anTrOpon on eplasen

Быт 2:9 kai exaneteilen o Teos eti ek tEs gEs pan xylon Oraion eis orasin kai kalon eis brOsin kai to xylon tEs zOEs en mesO tO paradeisO kai to xylon toy eidenai gnOston kaloy kai ponEroy

Быт 2:10 potamos de ekporeyetai ex edem potizein ton paradeison ekeiTen aforizetai eis tessaras arhas

Быт 2:11 onoma tO eni fisOn oytos o kyklOn pasan tEn gEn eyilat ekei oy estin to hrysion

Быт 2:12 to de hrysion tEs gEs ekeinEs kalon kai ekei estin o anTrax kai o liTos o prasinos

Быт 2:13 kai onoma tO potamO tO deyterO gEOn oytos o kyklOn pasan tEn gEn aiTiopias

Быт 2:14 kai o potamos o tritos tigris oytos o poreyomenos katenanti assyriOn o de potamos o tetartos oytos eyfratEs

Быт 2:15 kai elaben kyrios o Teos ton anTrOpon on eplasen kai eTeto ayton en tO paradeisO ergazesTai ayton kai fylassein

Быт 2:16 kai eneteilato kyrios o Teos tO adam legOn apo pantos xyloy toy en tO paradeisO brOsei fagE

Быт 2:17 apo de toy xyloy toy ginOskein kalon kai ponEron oy fagesTe ap aytoy E d an Emera fagEte ap aytoy TanatO apoTaneisTe

Быт 2:18 kai eipen kyrios o Teos oy kalon einai ton anTrOpon monon poiEsOmen aytO boETon kat ayton

Быт 2:19 kai eplasen o Teos eti ek tEs gEs panta ta TEria toy agroy kai panta ta peteina toy oyranoy kai Egagen ayta pros ton adam idein ti kalesei ayta kai pan o ean ekalesen ayto adam psyhEn zOsan toyto onoma aytoy

Быт 2:20 kai ekalesen adam onomata pasin tois ktEnesin kai pasi tois peteinois toy oyranoy kai pasi tois TEriois toy agroy tO de adam oyh eyreTE boETos omoios aytO

Быт 2:21 kai epebalen o Teos ekstasin epi ton adam kai ypnOsen kai elaben mian tOn pleyrOn aytoy kai aneplErOsen sarka ant aytEs

Быт 2:22 kai OkodomEsen kyrios o Teos tEn pleyran En elaben apo toy adam eis gynaika kai Egagen aytEn pros ton adam

Быт 2:23 kai eipen adam toyto nyn ostoyn ek tOn osteOn moy kai sarx ek tEs sarkos moy aytE klETEsetai gynE oti ek toy andros aytEs elEmfTE aytE

Быт 2:24 eneken toytoy kataleipsei anTrOpos ton patera aytoy kai tEn mEtera aytoy kai proskollETEsetai pros tEn gynaika aytoy kai esontai oi dyo eis sarka mian

Быт 2:25 kai Esan oi dyo gymnoi o te adam kai E gynE aytoy kai oyk Eshynonto

Быт 3:1 o de ofis En fronimOtatos pantOn tOn TEriOn tOn epi tEs gEs On epoiEsen kyrios o Teos kai eipen o ofis tE gynaiki ti oti eipen o Teos oy mE fagEte apo pantos xyloy toy en tO paradeisO

Быт 3:2 kai eipen E gynE tO ofei apo karpoy xyloy toy paradeisoy fagomeTa

Быт 3:3 apo de karpoy toy xyloy o estin en mesO toy paradeisoy eipen o Teos oy fagesTe ap aytoy oyde mE apsEsTe aytoy ina mE apoTanEte

Быт 3:4 kai eipen o ofis tE gynaiki oy TanatO apoTaneisTe

Быт 3:5 Edei gar o Teos oti en E an Emera fagEte ap aytoy dianoihTEsontai ymOn oi ofTalmoi kai esesTe Os Teoi ginOskontes kalon kai ponEron

Быт 3:6 kai eiden E gynE oti kalon to xylon eis brOsin kai oti areston tois ofTalmois idein kai Oraion estin toy katanoEsai kai laboysa toy karpoy aytoy efagen kai edOken kai tO andri aytEs met aytEs kai efagon

Быт 3:7 kai diEnoihTEsan oi ofTalmoi tOn dyo kai egnOsan oti gymnoi Esan kai errapsan fylla sykEs kai epoiEsan eaytois perizOmata

Быт 3:8 kai Ekoysan tEn fOnEn kyrioy toy Teoy peripatoyntos en tO paradeisO to deilinon kai ekrybEsan o te adam kai E gynE aytoy apo prosOpoy kyrioy toy Teoy en mesO toy xyloy toy paradeisoy

Быт 3:9 kai ekalesen kyrios o Teos ton adam kai eipen aytO adam poy ei

Быт 3:10 kai eipen aytO tEn fOnEn soy Ekoysa peripatoyntos en tO paradeisO kai efobETEn oti gymnos eimi kai ekrybEn

Быт 3:11 kai eipen aytO tis anEggeilen soi oti gymnos ei mE apo toy xyloy oy eneteilamEn soi toytoy monoy mE fagein ap aytoy efages

Быт 3:12 kai eipen o adam E gynE En edOkas met emoy aytE moi edOken apo toy xyloy kai efagon

Быт 3:13 kai eipen kyrios o Teos tE gynaiki ti toyto epoiEsas kai eipen E gynE o ofis EpatEsen me kai efagon

Быт 3:14 kai eipen kyrios o Teos tO ofei oti epoiEsas toyto epikataratos sy apo pantOn tOn ktEnOn kai apo pantOn tOn TEriOn tEs gEs epi tO stETei soy kai tE koilia poreysE kai gEn fagE pasas tas Emeras tEs zOEs soy

Быт 3:15 kai ehTran TEsO ana meson soy kai ana meson tEs gynaikos kai ana meson toy spermatos soy kai ana meson toy spermatos aytEs aytos soy tErEsei kefalEn kai sy tErEseis aytoy pternan

Быт 3:16 kai tE gynaiki eipen plETynOn plETynO tas lypas soy kai ton stenagmon soy en lypais texE tekna kai pros ton andra soy E apostrofE soy kai aytos soy kyrieysei

Быт 3:17 tO de adam eipen oti Ekoysas tEs fOnEs tEs gynaikos soy kai efages apo toy xyloy oy eneteilamEn soi toytoy monoy mE fagein ap aytoy epikataratos E gE en tois ergois soy en lypais fagE aytEn pasas tas Emeras tEs zOEs soy

Быт 3:18 akanTas kai triboloys anatelei soi kai fagE ton horton toy agroy

Быт 3:19 en idrOti toy prosOpoy soy fagE ton arton soy eOs toy apostrepsai se eis tEn gEn ex Es elEmfTEs oti gE ei kai eis gEn apeleysE

Быт 3:20 kai ekalesen adam to onoma tEs gynaikos aytoy zOE oti aytE mEtEr pantOn tOn zOntOn

Быт 3:21 kai epoiEsen kyrios o Teos tO adam kai tE gynaiki aytoy hitOnas dermatinoys kai enedysen aytoys

Быт 3:22 kai eipen o Teos idoy adam gegonen Os eis ex EmOn toy ginOskein kalon kai ponEron kai nyn mEpote ekteinE tEn heira kai labE toy xyloy tEs zOEs kai fagE kai zEsetai eis ton aiOna

Быт 3:23 kai exapesteilen ayton kyrios o Teos ek toy paradeisoy tEs tryfEs ergazesTai tEn gEn ex Es elEmfTE

Быт 3:24 kai exebalen ton adam kai katOkisen ayton apenanti toy paradeisoy tEs tryfEs kai etaxen ta heroybim kai tEn floginEn romfaian tEn strefomenEn fylassein tEn odon toy xyloy tEs zOEs

Быт 4:1 adam de egnO eyan tEn gynaika aytoy kai syllaboysa eteken ton kain kai eipen ektEsamEn anTrOpon dia toy Teoy

Быт 4:2 kai proseTEken tekein ton adelfon aytoy ton abel kai egeneto abel poimEn probatOn kain de En ergazomenos tEn gEn

Быт 4:3 kai egeneto meT Emeras Enegken kain apo tOn karpOn tEs gEs Tysian tO kyriO

Быт 4:4 kai abel Enegken kai aytos apo tOn prOtotokOn tOn probatOn aytoy kai apo tOn steatOn aytOn kai epeiden o Teos epi abel kai epi tois dOrois aytoy

Быт 4:5 epi de kain kai epi tais Tysiais aytoy oy proseshen kai elypEsen ton kain lian kai synepesen tO prosOpO

Быт 4:6 kai eipen kyrios o Teos tO kain ina ti perilypos egenoy kai ina ti synepesen to prosOpon soy

Быт 4:7 oyk ean orTOs prosenegkEs orTOs de mE dielEs Emartes Esyhason pros se E apostrofE aytoy kai sy arxeis aytoy

Быт 4:8 kai eipen kain pros abel ton adelfon aytoy dielTOmen eis to pedion kai egeneto en tO einai aytoys en tO pediO kai anestE kain epi abel ton adelfon aytoy kai apekteinen ayton

Быт 4:9 kai eipen o Teos pros kain poy estin abel o adelfos soy o de eipen oy ginOskO mE fylax toy adelfoy moy eimi egO

Быт 4:10 kai eipen o Teos ti epoiEsas fOnE aimatos toy adelfoy soy boa pros me ek tEs gEs

Быт 4:11 kai nyn epikataratos sy apo tEs gEs E ehanen to stoma aytEs dexasTai to aima toy adelfoy soy ek tEs heiros soy

Быт 4:12 oti erga tEn gEn kai oy prosTEsei tEn ishyn aytEs doynai soi stenOn kai tremOn esE epi tEs gEs

Быт 4:13 kai eipen kain pros ton kyrion meizOn E aitia moy toy afeTEnai me

Быт 4:14 ei ekballeis me sEmeron apo prosOpoy tEs gEs kai apo toy prosOpoy soy krybEsomai kai esomai stenOn kai tremOn epi tEs gEs kai estai pas o eyriskOn me apoktenei me

Быт 4:15 kai eipen aytO kyrios o Teos oyh oytOs pas o apokteinas kain epta ekdikoymena paralysei kai eTeto kyrios o Teos sEmeion tO kain toy mE anelein ayton panta ton eyriskonta ayton

Быт 4:16 exElTen de kain apo prosOpoy toy Teoy kai OkEsen en gE naid katenanti edem

Быт 4:17 kai egnO kain tEn gynaika aytoy kai syllaboysa eteken ton enOh kai En oikodomOn polin kai epOnomasen tEn polin epi tO onomati toy yioy aytoy enOh

Быт 4:18 egenETE de tO enOh gaidad kai gaidad egennEsen ton maiEl kai maiEl egennEsen ton maToysala kai maToysala egennEsen ton lameh

Быт 4:19 kai elaben eaytO lameh dyo gynaikas onoma tE mia ada kai onoma tE deytera sella

Быт 4:20 kai eteken ada ton iObel oytos En o patEr oikoyntOn en skEnais ktEnotrofOn

Быт 4:21 kai onoma tO adelfO aytoy ioybal oytos En o katadeixas psaltErion kai kiTaran

Быт 4:22 sella de eteken kai aytE ton Tobel kai En sfyrokopos halkeys halkoy kai sidEroy adelfE de Tobel noema

Быт 4:23 eipen de lameh tais eaytoy gynaixin ada kai sella akoysate moy tEs fOnEs gynaikes lameh enOtisasTe moy toys logoys oti andra apekteina eis trayma emoi kai neaniskon eis mOlOpa emoi

Быт 4:24 oti eptakis ekdedikEtai ek kain ek de lameh ebdomEkontakis epta

Быт 4:25 egnO de adam eyan tEn gynaika aytoy kai syllaboysa eteken yion kai epOnomasen to onoma aytoy sET legoysa exanestEsen gar moi o Teos sperma eteron anti abel on apekteinen kain

Быт 4:26 kai tO sET egeneto yios epOnomasen de to onoma aytoy enOs oytos Elpisen epikaleisTai to onoma kyrioy toy Teoy

Быт 5:1 aytE E biblos geneseOs anTrOpOn E Emera epoiEsen o Teos ton adam kat eikona Teoy epoiEsen ayton

Быт 5:2 arsen kai TEly epoiEsen aytoys kai eylogEsen aytoys kai epOnomasen to onoma aytOn adam E Emera epoiEsen aytoys

Быт 5:3 ezEsen de adam diakosia kai triakonta etE kai egennEsen kata tEn idean aytoy kai kata tEn eikona aytoy kai epOnomasen to onoma aytoy sET

Быт 5:4 egenonto de ai Emerai adam meta to gennEsai ayton ton sET eptakosia etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:5 kai egenonto pasai ai Emerai adam as ezEsen ennakosia kai triakonta etE kai apeTanen

Быт 5:6 ezEsen de sET diakosia kai pente etE kai egennEsen ton enOs

Быт 5:7 kai ezEsen sET meta to gennEsai ayton ton enOs eptakosia kai epta etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:8 kai egenonto pasai ai Emerai sET ennakosia kai dOdeka etE kai apeTanen

Быт 5:9 kai ezEsen enOs ekaton enenEkonta etE kai egennEsen ton kainan

Быт 5:10 kai ezEsen enOs meta to gennEsai ayton ton kainan eptakosia kai deka pente etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:11 kai egenonto pasai ai Emerai enOs ennakosia kai pente etE kai apeTanen

Быт 5:12 kai ezEsen kainan ekaton ebdomEkonta etE kai egennEsen ton maleleEl

Быт 5:13 kai ezEsen kainan meta to gennEsai ayton ton maleleEl eptakosia kai tessarakonta etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:14 kai egenonto pasai ai Emerai kainan ennakosia kai deka etE kai apeTanen

Быт 5:15 kai ezEsen maleleEl ekaton kai exEkonta pente etE kai egennEsen ton iared

Быт 5:16 kai ezEsen maleleEl meta to gennEsai ayton ton iared eptakosia kai triakonta etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:17 kai egenonto pasai ai Emerai maleleEl oktakosia kai enenEkonta pente etE kai apeTanen

Быт 5:18 kai ezEsen iared ekaton kai exEkonta dyo etE kai egennEsen ton enOh

Быт 5:19 kai ezEsen iared meta to gennEsai ayton ton enOh oktakosia etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:20 kai egenonto pasai ai Emerai iared ennakosia kai exEkonta dyo etE kai apeTanen

Быт 5:21 kai ezEsen enOh ekaton kai exEkonta pente etE kai egennEsen ton maToysala

Быт 5:22 eyErestEsen de enOh tO TeO meta to gennEsai ayton ton maToysala diakosia etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:23 kai egenonto pasai ai Emerai enOh triakosia exEkonta pente etE

Быт 5:24 kai eyErestEsen enOh tO TeO kai oyh Eyrisketo oti meteTEken ayton o Teos

Быт 5:25 kai ezEsen maToysala ekaton kai exEkonta epta etE kai egennEsen ton lameh

Быт 5:26 kai ezEsen maToysala meta to gennEsai ayton ton lameh oktakosia dyo etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:27 kai egenonto pasai ai Emerai maToysala as ezEsen ennakosia kai exEkonta ennea etE kai apeTanen

Быт 5:28 kai ezEsen lameh ekaton ogdoEkonta oktO etE kai egennEsen yion

Быт 5:29 kai epOnomasen to onoma aytoy nOe legOn oytos dianapaysei Emas apo tOn ergOn EmOn kai apo tOn lypOn tOn heirOn EmOn kai apo tEs gEs Es katErasato kyrios o Teos

Быт 5:30 kai ezEsen lameh meta to gennEsai ayton ton nOe pentakosia kai exEkonta pente etE kai egennEsen yioys kai Tygateras

Быт 5:31 kai egenonto pasai ai Emerai lameh eptakosia kai pentEkonta tria etE kai apeTanen

Быт 5:32 kai En nOe etOn pentakosiOn kai egennEsen nOe treis yioys ton sEm ton ham ton iafeT

Быт 6:1 kai egeneto Enika Erxanto oi anTrOpoi polloi ginesTai epi tEs gEs kai Tygateres egenETEsan aytois

Быт 6:2 idontes de oi yioi toy Teoy tas Tygateras tOn anTrOpOn oti kalai eisin elabon eaytois gynaikas apo pasOn On exelexanto

Быт 6:3 kai eipen kyrios o Teos oy mE katameinE to pneyma moy en tois anTrOpois toytois eis ton aiOna dia to einai aytoys sarkas esontai de ai Emerai aytOn ekaton eikosi etE

Быт 6:4 oi de gigantes Esan epi tEs gEs en tais Emerais ekeinais kai met ekeino Os an eiseporeyonto oi yioi toy Teoy pros tas Tygateras tOn anTrOpOn kai egennOsan eaytois ekeinoi Esan oi gigantes oi ap aiOnos oi anTrOpoi oi onomastoi

Быт 6:5 idOn de kyrios o Teos oti eplETynTEsan ai kakiai tOn anTrOpOn epi tEs gEs kai pas tis dianoeitai en tE kardia aytoy epimelOs epi ta ponEra pasas tas Emeras

Быт 6:6 kai eneTymETE o Teos oti epoiEsen ton anTrOpon epi tEs gEs kai dienoETE

Быт 6:7 kai eipen o Teos apaleipsO ton anTrOpon on epoiEsa apo prosOpoy tEs gEs apo anTrOpoy eOs ktEnoys kai apo erpetOn eOs tOn peteinOn toy oyranoy oti eTymOTEn oti epoiEsa aytoys

Быт 6:8 nOe de eyren harin enantion kyrioy toy Teoy

Быт 6:9 aytai de ai geneseis nOe nOe anTrOpos dikaios teleios On en tE genea aytoy tO TeO eyErestEsen nOe

Быт 6:10 egennEsen de nOe treis yioys ton sEm ton ham ton iafeT

Быт 6:11 efTarE de E gE enantion toy Teoy kai eplEsTE E gE adikias

Быт 6:12 kai eiden kyrios o Teos tEn gEn kai En katefTarmenE oti katefTeiren pasa sarx tEn odon aytoy epi tEs gEs

Быт 6:13 kai eipen o Teos pros nOe kairos pantos anTrOpoy Ekei enantion moy oti eplEsTE E gE adikias ap aytOn kai idoy egO katafTeirO aytoys kai tEn gEn

Быт 6:14 poiEson oyn seaytO kibOton ek xylOn tetragOnOn nossias poiEseis tEn kibOton kai asfaltOseis aytEn esOTen kai exOTen tE asfaltO

Быт 6:15 kai oytOs poiEseis tEn kibOton triakosiOn pEheOn to mEkos tEs kibOtoy kai pentEkonta pEheOn to platos kai triakonta pEheOn to ypsos aytEs

Быт 6:16 episynagOn poiEseis tEn kibOton kai eis pEhyn synteleseis aytEn anOTen tEn de Tyran tEs kibOtoy poiEseis ek plagiOn katagaia diOrofa kai triOrofa poiEseis aytEn

Быт 6:17 egO de idoy epagO ton kataklysmon ydOr epi tEn gEn katafTeirai pasan sarka en E estin pneyma zOEs ypokatO toy oyranoy kai osa ean E epi tEs gEs teleytEsei

Быт 6:18 kai stEsO tEn diaTEkEn moy pros se eiseleysE de eis tEn kibOton sy kai oi yioi soy kai E gynE soy kai ai gynaikes tOn yiOn soy meta soy

Быт 6:19 kai apo pantOn tOn ktEnOn kai apo pantOn tOn erpetOn kai apo pantOn tOn TEriOn kai apo pasEs sarkos dyo dyo apo pantOn eisaxeis eis tEn kibOton ina trefEs meta seaytoy arsen kai TEly esontai

Быт 6:20 apo pantOn tOn orneOn tOn peteinOn kata genos kai apo pantOn tOn ktEnOn kata genos kai apo pantOn tOn erpetOn tOn erpontOn epi tEs gEs kata genos aytOn dyo dyo apo pantOn eiseleysontai pros se trefesTai meta soy arsen kai TEly

Быт 6:21 sy de lEmpsE seaytO apo pantOn tOn brOmatOn a edesTe kai synaxeis pros seayton kai estai soi kai ekeinois fagein

Быт 6:22 kai epoiEsen nOe panta osa eneteilato aytO kyrios o Teos oytOs epoiEsen

Быт 7:1 kai eipen kyrios o Teos pros nOe eiselTe sy kai pas o oikos soy eis tEn kibOton oti se eidon dikaion enantion moy en tE genea taytE

Быт 7:2 apo de tOn ktEnOn tOn kaTarOn eisagage pros se epta epta arsen kai TEly apo de tOn ktEnOn tOn mE kaTarOn dyo dyo arsen kai TEly

Быт 7:3 kai apo tOn peteinOn toy oyranoy tOn kaTarOn epta epta arsen kai TEly kai apo tOn peteinOn tOn mE kaTarOn dyo dyo arsen kai TEly diaTrepsai sperma epi pasan tEn gEn

Быт 7:4 eti gar EmerOn epta egO epagO yeton epi tEn gEn tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas kai exaleipsO pasan tEn exanastasin En epoiEsa apo prosOpoy tEs gEs

Быт 7:5 kai epoiEsen nOe panta osa eneteilato aytO kyrios o Teos

Быт 7:6 nOe de En etOn exakosiOn kai o kataklysmos egeneto ydatos epi tEs gEs

Быт 7:7 eisElTen de nOe kai oi yioi aytoy kai E gynE aytoy kai ai gynaikes tOn yiOn aytoy met aytoy eis tEn kibOton dia to ydOr toy kataklysmoy

Быт 7:8 kai apo tOn peteinOn kai apo tOn ktEnOn tOn kaTarOn kai apo tOn ktEnOn tOn mE kaTarOn kai apo pantOn tOn erpetOn tOn epi tEs gEs

Быт 7:9 dyo dyo eisElTon pros nOe eis tEn kibOton arsen kai TEly kaTa eneteilato aytO o Teos

Быт 7:10 kai egeneto meta tas epta Emeras kai to ydOr toy kataklysmoy egeneto epi tEs gEs

Быт 7:11 en tO exakosiostO etei en tE zOE toy nOe toy deyteroy mEnos ebdomE kai eikadi toy mEnos tE Emera taytE erragEsan pasai ai pEgai tEs abyssoy kai oi katarraktai toy oyranoy EneOhTEsan

Быт 7:12 kai egeneto o yetos epi tEs gEs tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas

Быт 7:13 en tE Emera taytE eisElTen nOe sEm ham iafeT yioi nOe kai E gynE nOe kai ai treis gynaikes tOn yiOn aytoy met aytoy eis tEn kibOton

Быт 7:14 kai panta ta TEria kata genos kai panta ta ktEnE kata genos kai pan erpeton kinoymenon epi tEs gEs kata genos kai pan peteinon kata genos

Быт 7:15 eisElTon pros nOe eis tEn kibOton dyo dyo apo pasEs sarkos en O estin pneyma zOEs

Быт 7:16 kai ta eisporeyomena arsen kai TEly apo pasEs sarkos eisElTen kaTa eneteilato o Teos tO nOe kai ekleisen kyrios o Teos exOTen aytoy tEn kibOton

Быт 7:17 kai egeneto o kataklysmos tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas epi tEs gEs kai eplETynTE to ydOr kai epEren tEn kibOton kai ypsOTE apo tEs gEs

Быт 7:18 kai epekratei to ydOr kai eplETyneto sfodra epi tEs gEs kai epefereto E kibOtos epanO toy ydatos

Быт 7:19 to de ydOr epekratei sfodra sfodrOs epi tEs gEs kai epekalypsen panta ta orE ta ypsEla a En ypokatO toy oyranoy

Быт 7:20 deka pente pEheis epanO ypsOTE to ydOr kai epekalypsen panta ta orE ta ypsEla

Быт 7:21 kai apeTanen pasa sarx kinoymenE epi tEs gEs tOn peteinOn kai tOn ktEnOn kai tOn TEriOn kai pan erpeton kinoymenon epi tEs gEs kai pas anTrOpos

Быт 7:22 kai panta osa ehei pnoEn zOEs kai pas os En epi tEs xEras apeTanen

Быт 7:23 kai exEleipsen pan to anastEma o En epi prosOpoy pasEs tEs gEs apo anTrOpoy eOs ktEnoys kai erpetOn kai tOn peteinOn toy oyranoy kai exEleifTEsan apo tEs gEs kai kateleifTE monos nOe kai oi met aytoy en tE kibOtO

Быт 7:24 kai ypsOTE to ydOr epi tEs gEs Emeras ekaton pentEkonta

Быт 8:1 kai emnEsTE o Teos toy nOe kai pantOn tOn TEriOn kai pantOn tOn ktEnOn kai pantOn tOn peteinOn kai pantOn tOn erpetOn osa En met aytoy en tE kibOtO kai epEgagen o Teos pneyma epi tEn gEn kai ekopasen to ydOr

Быт 8:2 kai epekalyfTEsan ai pEgai tEs abyssoy kai oi katarraktai toy oyranoy kai synesheTE o yetos apo toy oyranoy

Быт 8:3 kai enedidoy to ydOr poreyomenon apo tEs gEs enedidoy kai Elattonoyto to ydOr meta pentEkonta kai ekaton Emeras

Быт 8:4 kai ekaTisen E kibOtos en mEni tO ebdomO ebdomE kai eikadi toy mEnos epi ta orE ta ararat

Быт 8:5 to de ydOr poreyomenon Elattonoyto eOs toy dekatoy mEnos en de tO endekatO mEni tE prOtE toy mEnos OfTEsan ai kefalai tOn oreOn

Быт 8:6 kai egeneto meta tessarakonta Emeras EneOxen nOe tEn Tyrida tEs kibOtoy En epoiEsen

Быт 8:7 kai apesteilen ton koraka toy idein ei kekopaken to ydOr kai exelTOn oyh ypestrepsen eOs toy xEranTEnai to ydOr apo tEs gEs

Быт 8:8 kai apesteilen tEn peristeran opisO aytoy idein ei kekopaken to ydOr apo prosOpoy tEs gEs

Быт 8:9 kai oyh eyroysa E peristera anapaysin tois posin aytEs ypestrepsen pros ayton eis tEn kibOton oti ydOr En epi panti prosOpO pasEs tEs gEs kai ekteinas tEn heira aytoy elaben aytEn kai eisEgagen aytEn pros eayton eis tEn kibOton

Быт 8:10 kai epishOn eti Emeras epta eteras palin exapesteilen tEn peristeran ek tEs kibOtoy

Быт 8:11 kai anestrepsen pros ayton E peristera to pros esperan kai eihen fyllon elaias karfos en tO stomati aytEs kai egnO nOe oti kekopaken to ydOr apo tEs gEs

Быт 8:12 kai epishOn eti Emeras epta eteras palin exapesteilen tEn peristeran kai oy proseTeto toy epistrepsai pros ayton eti

Быт 8:13 kai egeneto en tO eni kai exakosiostO etei en tE zOE toy nOe toy prOtoy mEnos mia toy mEnos exelipen to ydOr apo tEs gEs kai apekalypsen nOe tEn stegEn tEs kibOtoy En epoiEsen kai eiden oti exelipen to ydOr apo prosOpoy tEs gEs

Быт 8:14 en de tO mEni tO deyterO ebdomE kai eikadi toy mEnos exEranTE E gE

Быт 8:15 kai eipen kyrios o Teos tO nOe legOn

Быт 8:16 exelTe ek tEs kibOtoy sy kai E gynE soy kai oi yioi soy kai ai gynaikes tOn yiOn soy meta soy

Быт 8:17 kai panta ta TEria osa estin meta soy kai pasa sarx apo peteinOn eOs ktEnOn kai pan erpeton kinoymenon epi tEs gEs exagage meta seaytoy kai ayxanesTe kai plETynesTe epi tEs gEs

Быт 8:18 kai exElTen nOe kai E gynE aytoy kai oi yioi aytoy kai ai gynaikes tOn yiOn aytoy met aytoy

Быт 8:19 kai panta ta TEria kai panta ta ktEnE kai pan peteinon kai pan erpeton kinoymenon epi tEs gEs kata genos aytOn exElTosan ek tEs kibOtoy

Быт 8:20 kai OkodomEsen nOe TysiastErion tO TeO kai elaben apo pantOn tOn ktEnOn tOn kaTarOn kai apo pantOn tOn peteinOn tOn kaTarOn kai anEnegken olokarpOseis epi to TysiastErion

Быт 8:21 kai OsfranTE kyrios o Teos osmEn eyOdias kai eipen kyrios o Teos dianoETeis oy prosTEsO eti toy katarasasTai tEn gEn dia ta erga tOn anTrOpOn oti egkeitai E dianoia toy anTrOpoy epimelOs epi ta ponEra ek neotEtos oy prosTEsO oyn eti pataxai pasan sarka zOsan kaTOs epoiEsa

Быт 8:22 pasas tas Emeras tEs gEs sperma kai Terismos psyhos kai kayma Teros kai ear Emeran kai nykta oy katapaysoysin

Быт 9:1 kai EylogEsen o Teos ton nOe kai toys yioys aytoy kai eipen aytois ayxanesTe kai plETynesTe kai plErOsate tEn gEn kai katakyrieysate aytEs

Быт 9:2 kai o tromos ymOn kai o fobos estai epi pasin tois TEriois tEs gEs kai epi panta ta ornea toy oyranoy kai epi panta ta kinoymena epi tEs gEs kai epi pantas toys ihTyas tEs TalassEs ypo heiras ymin dedOka

Быт 9:3 kai pan erpeton o estin zOn ymin estai eis brOsin Os lahana hortoy dedOka ymin ta panta

Быт 9:4 plEn kreas en aimati psyhEs oy fagesTe

Быт 9:5 kai gar to ymeteron aima tOn psyhOn ymOn ekzEtEsO ek heiros pantOn tOn TEriOn ekzEtEsO ayto kai ek heiros anTrOpoy adelfoy ekzEtEsO tEn psyhEn toy anTrOpoy

Быт 9:6 o ekheOn aima anTrOpoy anti toy aimatos aytoy ekhyTEsetai oti en eikoni Teoy epoiEsa ton anTrOpon

Быт 9:7 ymeis de ayxanesTe kai plETynesTe kai plErOsate tEn gEn kai plETynesTe ep aytEs

Быт 9:8 kai eipen o Teos tO nOe kai tois yiois aytoy met aytoy legOn

Быт 9:9 egO idoy anistEmi tEn diaTEkEn moy ymin kai tO spermati ymOn meT ymas

Быт 9:10 kai pasE psyhE tE zOsE meT ymOn apo orneOn kai apo ktEnOn kai pasi tois TEriois tEs gEs osa meT ymOn apo pantOn tOn exelTontOn ek tEs kibOtoy

Быт 9:11 kai stEsO tEn diaTEkEn moy pros ymas kai oyk apoTaneitai pasa sarx eti apo toy ydatos toy kataklysmoy kai oyk estai eti kataklysmos ydatos toy katafTeirai pasan tEn gEn

Быт 9:12 kai eipen kyrios o Teos pros nOe toyto to sEmeion tEs diaTEkEs o egO didOmi ana meson emoy kai ymOn kai ana meson pasEs psyhEs zOsEs E estin meT ymOn eis geneas aiOnioys

Быт 9:13 to toxon moy tiTEmi en tE nefelE kai estai eis sEmeion diaTEkEs ana meson emoy kai tEs gEs

Быт 9:14 kai estai en tO synnefein me nefelas epi tEn gEn ofTEsetai to toxon moy en tE nefelE

Быт 9:15 kai mnEsTEsomai tEs diaTEkEs moy E estin ana meson emoy kai ymOn kai ana meson pasEs psyhEs zOsEs en pasE sarki kai oyk estai eti to ydOr eis kataklysmon Oste exaleipsai pasan sarka

Быт 9:16 kai estai to toxon moy en tE nefelE kai opsomai toy mnEsTEnai diaTEkEn aiOnion ana meson emoy kai ana meson pasEs psyhEs zOsEs en pasE sarki E estin epi tEs gEs

Быт 9:17 kai eipen o Teos tO nOe toyto to sEmeion tEs diaTEkEs Es dieTemEn ana meson emoy kai ana meson pasEs sarkos E estin epi tEs gEs

Быт 9:18 Esan de oi yioi nOe oi exelTontes ek tEs kibOtoy sEm ham iafeT ham En patEr hanaan

Быт 9:19 treis oytoi eisin oi yioi nOe apo toytOn diesparEsan epi pasan tEn gEn

Быт 9:20 kai Erxato nOe anTrOpos geOrgos gEs kai efyteysen ampelOna

Быт 9:21 kai epien ek toy oinoy kai emeTysTE kai egymnOTE en tO oikO aytoy

Быт 9:22 kai eiden ham o patEr hanaan tEn gymnOsin toy patros aytoy kai exelTOn anEggeilen tois dysin adelfois aytoy exO

Быт 9:23 kai labontes sEm kai iafeT to imation epeTento epi ta dyo nOta aytOn kai eporeyTEsan opisTofanOs kai synekalypsan tEn gymnOsin toy patros aytOn kai to prosOpon aytOn opisTofanes kai tEn gymnOsin toy patros aytOn oyk eidon

Быт 9:24 exenEpsen de nOe apo toy oinoy kai egnO osa epoiEsen aytO o yios aytoy o neOteros

Быт 9:25 kai eipen epikataratos hanaan pais oiketEs estai tois adelfois aytoy

Быт 9:26 kai eipen eylogEtos kyrios o Teos toy sEm kai estai hanaan pais aytoy

Быт 9:27 platynai o Teos tO iafeT kai katoikEsatO en tois oikois toy sEm kai genETEtO hanaan pais aytOn

Быт 9:28 ezEsen de nOe meta ton kataklysmon triakosia pentEkonta etE

Быт 9:29 kai egenonto pasai ai Emerai nOe ennakosia pentEkonta etE kai apeTanen

Быт 10:1 aytai de ai geneseis tOn yiOn nOe sEm ham iafeT kai egenETEsan aytois yioi meta ton kataklysmon

Быт 10:2 yioi iafeT gamer kai magOg kai madai kai iOyan kai elisa kai Tobel kai mosoh kai Tiras

Быт 10:3 kai yioi gamer ashanaz kai rifaT kai Torgama

Быт 10:4 kai yioi iOyan elisa kai Tarsis kitioi rodioi

Быт 10:5 ek toytOn afOrisTEsan nEsoi tOn eTnOn en tE gE aytOn ekastos kata glOssan en tais fylais aytOn kai en tois eTnesin aytOn

Быт 10:6 yioi de ham hoys kai mesraim foyd kai hanaan

Быт 10:7 yioi de hoys saba kai eyila kai sabaTa kai regma kai sabakaTa yioi de regma saba kai dadan

Быт 10:8 hoys de egennEsen ton nebrOd oytos Erxato einai gigas epi tEs gEs

Быт 10:9 oytos En gigas kynEgos enantion kyrioy toy Teoy dia toyto eroysin Os nebrOd gigas kynEgos enantion kyrioy

Быт 10:10 kai egeneto arhE tEs basileias aytoy babylOn kai oreh kai arhad kai halannE en tE gE sennaar

Быт 10:11 ek tEs gEs ekeinEs exElTen assoyr kai OkodomEsen tEn nineyE kai tEn roObOT polin kai tEn halah

Быт 10:12 kai tEn dasem ana meson nineyE kai ana meson halah aytE E polis E megalE

Быт 10:13 kai mesraim egennEsen toys loydiim kai toys enemetiim kai toys labiim kai toys nefTaliim

Быт 10:14 kai toys patrosOniim kai toys haslOniim oTen exElTen ekeiTen fylistiim kai toys kafToriim

Быт 10:15 hanaan de egennEsen ton sidOna prOtotokon kai ton hettaion

Быт 10:16 kai ton ieboysaion kai ton amorraion kai ton gergesaion

Быт 10:17 kai ton eyaion kai ton aroykaion kai ton asennaion

Быт 10:18 kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amaTi kai meta toyto diesparEsan ai fylai tOn hananaiOn

Быт 10:19 kai egenonto ta oria tOn hananaiOn apo sidOnos eOs elTein eis gerara kai gazan eOs elTein sodomOn kai gomorras adama kai sebOim eOs lasa

Быт 10:20 oytoi yioi ham en tais fylais aytOn kata glOssas aytOn en tais hOrais aytOn kai en tois eTnesin aytOn

Быт 10:21 kai tO sEm egenETE kai aytO patri pantOn tOn yiOn eber adelfO iafeT toy meizonos

Быт 10:22 yioi sEm ailam kai assoyr kai arfaxad kai loyd kai aram kai kainan

Быт 10:23 kai yioi aram Os kai oyl kai gaTer kai mosoh

Быт 10:24 kai arfaxad egennEsen ton kainan kai kainan egennEsen ton sala sala de egennEsen ton eber

Быт 10:25 kai tO eber egenETEsan dyo yioi onoma tO eni falek oti en tais Emerais aytoy diemerisTE E gE kai onoma tO adelfO aytoy iektan

Быт 10:26 iektan de egennEsen ton elmOdad kai ton salef kai asarmOT kai iarah

Быт 10:27 kai odorra kai aizEl kai dekla

Быт 10:28 kai abimeEl kai sabey

Быт 10:29 kai oyfir kai eyila kai iObab pantes oytoi yioi iektan

Быт 10:30 kai egeneto E katoikEsis aytOn apo massE eOs elTein eis sOfEra oros anatolOn

Быт 10:31 oytoi yioi sEm en tais fylais aytOn kata glOssas aytOn en tais hOrais aytOn kai en tois eTnesin aytOn

Быт 10:32 aytai ai fylai yiOn nOe kata geneseis aytOn kata ta eTnE aytOn apo toytOn diesparEsan nEsoi tOn eTnOn epi tEs gEs meta ton kataklysmon

Быт 11:1 kai En pasa E gE heilos en kai fOnE mia pasin

Быт 11:2 kai egeneto en tO kinEsai aytoys apo anatolOn eyron pedion en gE sennaar kai katOkEsan ekei

Быт 11:3 kai eipen anTrOpos tO plEsion deyte plinTeysOmen plinToys kai optEsOmen aytas pyri kai egeneto aytois E plinTos eis liTon kai asfaltos En aytois o pElos

Быт 11:4 kai eipan deyte oikodomEsOmen eaytois polin kai pyrgon oy E kefalE estai eOs toy oyranoy kai poiEsOmen eaytois onoma pro toy diasparEnai epi prosOpoy pasEs tEs gEs

Быт 11:5 kai katebE kyrios idein tEn polin kai ton pyrgon on OkodomEsan oi yioi tOn anTrOpOn

Быт 11:6 kai eipen kyrios idoy genos en kai heilos en pantOn kai toyto Erxanto poiEsai kai nyn oyk ekleipsei ex aytOn panta osa an epiTOntai poiein

Быт 11:7 deyte kai katabantes sygheOmen ekei aytOn tEn glOssan ina mE akoysOsin ekastos tEn fOnEn toy plEsion

Быт 11:8 kai diespeiren aytoys kyrios ekeiTen epi prosOpon pasEs tEs gEs kai epaysanto oikodomoyntes tEn polin kai ton pyrgon

Быт 11:9 dia toyto eklETE to onoma aytEs syghysis oti ekei syneheen kyrios ta heilE pasEs tEs gEs kai ekeiTen diespeiren aytoys kyrios o Teos epi prosOpon pasEs tEs gEs

Быт 11:10 kai aytai ai geneseis sEm sEm yios ekaton etOn ote egennEsen ton arfaxad deyteroy etoys meta ton kataklysmon

Быт 11:11 kai ezEsen sEm meta to gennEsai ayton ton arfaxad pentakosia etE kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:12 kai ezEsen arfaxad ekaton triakonta pente etE kai egennEsen ton kainan

Быт 11:13 kai ezEsen arfaxad meta to gennEsai ayton ton kainan etE tetrakosia triakonta kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen kai ezEsen kainan ekaton triakonta etE kai egennEsen ton sala kai ezEsen kainan meta to gennEsai ayton ton sala etE triakosia triakonta kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:14 kai ezEsen sala ekaton triakonta etE kai egennEsen ton eber

Быт 11:15 kai ezEsen sala meta to gennEsai ayton ton eber triakosia triakonta etE kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:16 kai ezEsen eber ekaton triakonta tessara etE kai egennEsen ton falek

Быт 11:17 kai ezEsen eber meta to gennEsai ayton ton falek etE triakosia ebdomEkonta kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:18 kai ezEsen falek ekaton triakonta etE kai egennEsen ton ragay

Быт 11:19 kai ezEsen falek meta to gennEsai ayton ton ragay diakosia ennea etE kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:20 kai ezEsen ragay ekaton triakonta dyo etE kai egennEsen ton seroyh

Быт 11:21 kai ezEsen ragay meta to gennEsai ayton ton seroyh diakosia epta etE kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:22 kai ezEsen seroyh ekaton triakonta etE kai egennEsen ton nahOr

Быт 11:23 kai ezEsen seroyh meta to gennEsai ayton ton nahOr etE diakosia kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:24 kai ezEsen nahOr etE ebdomEkonta ennea kai egennEsen ton Tara

Быт 11:25 kai ezEsen nahOr meta to gennEsai ayton ton Tara etE ekaton eikosi ennea kai egennEsen yioys kai Tygateras kai apeTanen

Быт 11:26 kai ezEsen Tara ebdomEkonta etE kai egennEsen ton abram kai ton nahOr kai ton arran

Быт 11:27 aytai de ai geneseis Tara Tara egennEsen ton abram kai ton nahOr kai ton arran kai arran egennEsen ton lOt

Быт 11:28 kai apeTanen arran enOpion Tara toy patros aytoy en tE gE E egenETE en tE hOra tOn haldaiOn

Быт 11:29 kai elabon abram kai nahOr eaytois gynaikas onoma tE gynaiki abram sara kai onoma tE gynaiki nahOr melha TygatEr arran patEr melha kai patEr iesha

Быт 11:30 kai En sara steira kai oyk eteknopoiei

Быт 11:31 kai elaben Tara ton abram yion aytoy kai ton lOt yion arran yion toy yioy aytoy kai tEn saran tEn nymfEn aytoy gynaika abram toy yioy aytoy kai exEgagen aytoys ek tEs hOras tOn haldaiOn poreyTEnai eis tEn gEn hanaan kai ElTen eOs harran kai katOkEsen ekei

Быт 11:32 kai egenonto ai Emerai Tara en harran diakosia pente etE kai apeTanen Tara en harran

Быт 12:1 kai eipen kyrios tO abram exelTe ek tEs gEs soy kai ek tEs syggeneias soy kai ek toy oikoy toy patros soy eis tEn gEn En an soi deixO

Быт 12:2 kai poiEsO se eis eTnos mega kai eylogEsO se kai megalynO to onoma soy kai esE eylogEtos

Быт 12:3 kai eylogEsO toys eylogoyntas se kai toys katarOmenoys se katarasomai kai eneylogETEsontai en soi pasai ai fylai tEs gEs

Быт 12:4 kai eporeyTE abram kaTaper elalEsen aytO kyrios kai Oheto met aytoy lOt abram de En etOn ebdomEkonta pente ote exElTen ek harran

Быт 12:5 kai elaben abram tEn saran gynaika aytoy kai ton lOt yion toy adelfoy aytoy kai panta ta yparhonta aytOn osa ektEsanto kai pasan psyhEn En ektEsanto en harran kai exElTosan poreyTEnai eis gEn hanaan kai ElTon eis gEn hanaan

Быт 12:6 kai diOdeysen abram tEn gEn eis to mEkos aytEs eOs toy topoy syhem epi tEn dryn tEn ypsElEn oi de hananaioi tote katOkoyn tEn gEn

Быт 12:7 kai OfTE kyrios tO abram kai eipen aytO tO spermati soy dOsO tEn gEn taytEn kai OkodomEsen ekei abram TysiastErion kyriO tO ofTenti aytO

Быт 12:8 kai apestE ekeiTen eis to oros kat anatolas baiTEl kai estEsen ekei tEn skEnEn aytoy baiTEl kata Talassan kai aggai kat anatolas kai OkodomEsen ekei TysiastErion tO kyriO kai epekalesato epi tO onomati kyrioy

Быт 12:9 kai apEren abram kai poreyTeis estratopedeysen en tE erEmO

Быт 12:10 kai egeneto limos epi tEs gEs kai katebE abram eis aigypton paroikEsai ekei oti enishysen o limos epi tEs gEs

Быт 12:11 egeneto de Enika Eggisen abram eiselTein eis aigypton eipen abram sara tE gynaiki aytoy ginOskO egO oti gynE eyprosOpos ei

Быт 12:12 estai oyn Os an idOsin se oi aigyptioi eroysin oti gynE aytoy aytE kai apoktenoysin me se de peripoiEsontai

Быт 12:13 eipon oyn oti adelfE aytoy eimi opOs an ey moi genEtai dia se kai zEsetai E psyhE moy eneken soy

Быт 12:14 egeneto de Enika eisElTen abram eis aigypton idontes oi aigyptioi tEn gynaika oti kalE En sfodra

Быт 12:15 kai eidon aytEn oi arhontes faraO kai epEnesan aytEn pros faraO kai eisEgagon aytEn eis ton oikon faraO

Быт 12:16 kai tO abram ey ehrEsanto di aytEn kai egenonto aytO probata kai moshoi kai onoi paides kai paidiskai Emionoi kai kamEloi

Быт 12:17 kai Etasen o Teos ton faraO etasmois megalois kai ponErois kai ton oikon aytoy peri saras tEs gynaikos abram

Быт 12:18 kalesas de faraO ton abram eipen ti toyto epoiEsas moi oti oyk apEggeilas moi oti gynE soy estin

Быт 12:19 ina ti eipas oti adelfE moy estin kai elabon aytEn emaytO eis gynaika kai nyn idoy E gynE soy enantion soy labOn apotrehe

Быт 12:20 kai eneteilato faraO andrasin peri abram sympropempsai ayton kai tEn gynaika aytoy kai panta osa En aytO kai lOt met aytoy

Быт 13:1 anebE de abram ex aigyptoy aytos kai E gynE aytoy kai panta ta aytoy kai lOt met aytoy eis tEn erEmon

Быт 13:2 abram de En ploysios sfodra ktEnesin kai argyriO kai hrysiO

Быт 13:3 kai eporeyTE oTen ElTen eis tEn erEmon eOs baiTEl eOs toy topoy oy En E skEnE aytoy to proteron ana meson baiTEl kai ana meson aggai

Быт 13:4 eis ton topon toy TysiastErioy oy epoiEsen ekei tEn arhEn kai epekalesato ekei abram to onoma kyrioy

Быт 13:5 kai lOt tO symporeyomenO meta abram En probata kai boes kai skEnai

Быт 13:6 kai oyk ehOrei aytoys E gE katoikein ama oti En ta yparhonta aytOn polla kai oyk edynanto katoikein ama

Быт 13:7 kai egeneto mahE ana meson tOn poimenOn tOn ktEnOn toy abram kai ana meson tOn poimenOn tOn ktEnOn toy lOt oi de hananaioi kai oi ferezaioi tote katOkoyn tEn gEn

Быт 13:8 eipen de abram tO lOt mE estO mahE ana meson emoy kai soy kai ana meson tOn poimenOn moy kai ana meson tOn poimenOn soy oti anTrOpoi adelfoi Emeis esmen

Быт 13:9 oyk idoy pasa E gE enantion soy estin diahOrisTEti ap emoy ei sy eis aristera egO eis dexia ei de sy eis dexia egO eis aristera

Быт 13:10 kai eparas lOt toys ofTalmoys aytoy eiden pasan tEn perihOron toy iordanoy oti pasa En potizomenE pro toy katastrepsai ton Teon sodoma kai gomorra Os o paradeisos toy Teoy kai Os E gE aigyptoy eOs elTein eis zogora

Быт 13:11 kai exelexato eaytO lOt pasan tEn perihOron toy iordanoy kai apEren lOt apo anatolOn kai diehOrisTEsan ekastos apo toy adelfoy aytoy

Быт 13:12 abram de katOkEsen en gE hanaan lOt de katOkEsen en polei tOn perihOrOn kai eskEnOsen en sodomois

Быт 13:13 oi de anTrOpoi oi en sodomois ponEroi kai amartOloi enantion toy Teoy sfodra

Быт 13:14 o de Teos eipen tO abram meta to diahOrisTEnai ton lOt ap aytoy anablepsas tois ofTalmois soy ide apo toy topoy oy nyn sy ei pros borran kai liba kai anatolas kai Talassan

Быт 13:15 oti pasan tEn gEn En sy oras soi dOsO aytEn kai tO spermati soy eOs toy aiOnos

Быт 13:16 kai poiEsO to sperma soy Os tEn ammon tEs gEs ei dynatai tis exariTmEsai tEn ammon tEs gEs kai to sperma soy exariTmETEsetai

Быт 13:17 anastas diodeyson tEn gEn eis te to mEkos aytEs kai eis to platos oti soi dOsO aytEn

Быт 13:18 kai aposkEnOsas abram elTOn katOkEsen para tEn dryn tEn mambrE E En en hebrOn kai OkodomEsen ekei TysiastErion kyriO

Быт 14:1 egeneto de en tE basileia tE amarfal basileOs sennaar ariOh basileys ellasar kai hodollogomor basileys ailam kai Targal basileys eTnOn

Быт 14:2 epoiEsan polemon meta balla basileOs sodomOn kai meta barsa basileOs gomorras kai sennaar basileOs adama kai symobor basileOs sebOim kai basileOs balak aytE estin sEgOr

Быт 14:3 pantes oytoi synefOnEsan epi tEn faragga tEn alykEn aytE E Talassa tOn alOn

Быт 14:4 dOdeka etE edoyleyon tO hodollogomor tO de triskaidekatO etei apestEsan

Быт 14:5 en de tO tessareskaidekatO etei ElTen hodollogomor kai oi basileis oi met aytoy kai katekopsan toys gigantas toys en astarOT karnain kai eTnE ishyra ama aytois kai toys ommaioys toys en sayE tE polei

Быт 14:6 kai toys horraioys toys en tois oresin sEir eOs tEs tereminToy tEs faran E estin en tE erEmO

Быт 14:7 kai anastrepsantes ElTosan epi tEn pEgEn tEs kriseOs aytE estin kadEs kai katekopsan pantas toys arhontas amalEk kai toys amorraioys toys katoikoyntas en asasanTamar

Быт 14:8 exElTen de basileys sodomOn kai basileys gomorras kai basileys adama kai basileys sebOim kai basileys balak aytE estin sEgOr kai paretaxanto aytois eis polemon en tE koiladi tE alykE

Быт 14:9 pros hodollogomor basilea ailam kai Targal basilea eTnOn kai amarfal basilea sennaar kai ariOh basilea ellasar oi tessares basileis pros toys pente

Быт 14:10 E de koilas E alykE freata freata asfaltoy efygen de basileys sodomOn kai basileys gomorras kai enepesan ekei oi de kataleifTentes eis tEn oreinEn efygon

Быт 14:11 elabon de tEn ippon pasan tEn sodomOn kai gomorras kai panta ta brOmata aytOn kai apElTon

Быт 14:12 elabon de kai ton lOt yion toy adelfoy abram kai tEn aposkeyEn aytoy kai apOhonto En gar katoikOn en sodomois

Быт 14:13 paragenomenos de tOn anasOTentOn tis apEggeilen abram tO peratE aytos de katOkei pros tE dryi tE mambrE o amoris toy adelfoy eshOl kai adelfoy aynan oi Esan synOmotai toy abram

Быт 14:14 akoysas de abram oti EhmalOteytai lOt o adelfos aytoy EriTmEsen toys idioys oikogeneis aytoy triakosioys deka kai oktO kai katediOxen opisO aytOn eOs dan

Быт 14:15 kai epepesen ep aytoys tEn nykta aytos kai oi paides aytoy kai epataxen aytoys kai ediOxen aytoys eOs hOba E estin en aristera damaskoy

Быт 14:16 kai apestrepsen pasan tEn ippon sodomOn kai lOt ton adelfon aytoy apestrepsen kai ta yparhonta aytoy kai tas gynaikas kai ton laon

Быт 14:17 exElTen de basileys sodomOn eis synantEsin aytO meta to anastrepsai ayton apo tEs kopEs toy hodollogomor kai tOn basileOn tOn met aytoy eis tEn koilada tEn sayE toyto En to pedion basileOs

Быт 14:18 kai melhisedek basileys salEm exEnegken artoys kai oinon En de iereys toy Teoy toy ypsistoy

Быт 14:19 kai EylogEsen ton abram kai eipen eylogEmenos abram tO TeO tO ypsistO os ektisen ton oyranon kai tEn gEn

Быт 14:20 kai eylogEtos o Teos o ypsistos os paredOken toys ehTroys soy ypoheirioys soi kai edOken aytO dekatEn apo pantOn

Быт 14:21 eipen de basileys sodomOn pros abram dos moi toys andras tEn de ippon labe seaytO

Быт 14:22 eipen de abram pros basilea sodomOn ektenO tEn heira moy pros ton Teon ton ypsiston os ektisen ton oyranon kai tEn gEn

Быт 14:23 ei apo spartioy eOs sfairOtEros ypodEmatos lEmpsomai apo pantOn tOn sOn ina mE eipEs oti egO eploytisa ton abram

Быт 14:24 plEn On efagon oi neaniskoi kai tEs meridos tOn andrOn tOn symporeyTentOn met emoy eshOl aynan mambrE oytoi lEmpsontai merida

Быт 15:1 meta de ta rEmata tayta egenETE rEma kyrioy pros abram en oramati legOn mE foboy abram egO yperaspizO soy o misTos soy polys estai sfodra

Быт 15:2 legei de abram despota ti moi dOseis egO de apolyomai ateknos o de yios masek tEs oikogenoys moy oytos damaskos eliezer

Быт 15:3 kai eipen abram epeidE emoi oyk edOkas sperma o de oikogenEs moy klEronomEsei me

Быт 15:4 kai eyTys fOnE kyrioy egeneto pros ayton legOn oy klEronomEsei se oytos all os exeleysetai ek soy oytos klEronomEsei se

Быт 15:5 exEgagen de ayton exO kai eipen aytO anablepson dE eis ton oyranon kai ariTmEson toys asteras ei dynEsE exariTmEsai aytoys kai eipen oytOs estai to sperma soy

Быт 15:6 kai episteysen abram tO TeO kai elogisTE aytO eis dikaiosynEn

Быт 15:7 eipen de pros ayton egO o Teos o exagagOn se ek hOras haldaiOn Oste doynai soi tEn gEn taytEn klEronomEsai

Быт 15:8 eipen de despota kyrie kata ti gnOsomai oti klEronomEsO aytEn

Быт 15:9 eipen de aytO labe moi damalin trietizoysan kai aiga trietizoysan kai krion trietizonta kai trygona kai peristeran

Быт 15:10 elaben de aytO panta tayta kai dieilen ayta mesa kai eTEken ayta antiprosOpa allElois ta de ornea oy dieilen

Быт 15:11 katebE de ornea epi ta sOmata ta dihotomEmata aytOn kai synekaTisen aytois abram

Быт 15:12 peri de Elioy dysmas ekstasis epepesen tO abram kai idoy fobos skoteinos megas epipiptei aytO

Быт 15:13 kai erreTE pros abram ginOskOn gnOsE oti paroikon estai to sperma soy en gE oyk idia kai doylOsoysin aytoys kai kakOsoysin aytoys kai tapeinOsoysin aytoys tetrakosia etE

Быт 15:14 to de eTnos O ean doyleysOsin krinO egO meta de tayta exeleysontai Ode meta aposkeyEs pollEs

Быт 15:15 sy de apeleysE pros toys pateras soy met eirEnEs tafeis en gErei kalO

Быт 15:16 tetartE de genea apostrafEsontai Ode oypO gar anapeplErOntai ai amartiai tOn amorraiOn eOs toy nyn

Быт 15:17 epei de egineto o Elios pros dysmais flox egeneto kai idoy klibanos kapnizomenos kai lampades pyros ai diElTon ana meson tOn dihotomEmatOn toytOn

Быт 15:18 en tE Emera ekeinE dieTeto kyrios tO abram diaTEkEn legOn tO spermati soy dOsO tEn gEn taytEn apo toy potamoy aigyptoy eOs toy potamoy toy megaloy potamoy eyfratoy

Быт 15:19 toys kainaioys kai toys kenezaioys kai toys kedmOnaioys

Быт 15:20 kai toys hettaioys kai toys ferezaioys kai toys rafain

Быт 15:21 kai toys amorraioys kai toys hananaioys kai toys eyaioys kai toys gergesaioys kai toys ieboysaioys

Быт 16:1 sara de E gynE abram oyk etikten aytO En de aytE paidiskE aigyptia E onoma agar

Быт 16:2 eipen de sara pros abram idoy synekleisen me kyrios toy mE tiktein eiselTe oyn pros tEn paidiskEn moy ina teknopoiEsEs ex aytEs ypEkoysen de abram tEs fOnEs saras

Быт 16:3 kai laboysa sara E gynE abram agar tEn aigyptian tEn eaytEs paidiskEn meta deka etE toy oikEsai abram en gE hanaan kai edOken aytEn abram tO andri aytEs aytO gynaika

Быт 16:4 kai eisElTen pros agar kai synelaben kai eiden oti en gastri ehei kai EtimasTE E kyria enantion aytEs

Быт 16:5 eipen de sara pros abram adikoymai ek soy egO dedOka tEn paidiskEn moy eis ton kolpon soy idoysa de oti en gastri ehei EtimasTEn enantion aytEs krinai o Teos ana meson emoy kai soy

Быт 16:6 eipen de abram pros saran idoy E paidiskE soy en tais hersin soy hrO aytE Os an soi areston E kai ekakOsen aytEn sara kai apedra apo prosOpoy aytEs

Быт 16:7 eyren de aytEn aggelos kyrioy epi tEs pEgEs toy ydatos en tE erEmO epi tEs pEgEs en tE odO soyr

Быт 16:8 kai eipen aytE o aggelos kyrioy agar paidiskE saras poTen erhE kai poy poreyE kai eipen apo prosOpoy saras tEs kyrias moy egO apodidraskO

Быт 16:9 eipen de aytE o aggelos kyrioy apostrafEti pros tEn kyrian soy kai tapeinOTEti ypo tas heiras aytEs

Быт 16:10 kai eipen aytE o aggelos kyrioy plETynOn plETynO to sperma soy kai oyk ariTmETEsetai apo toy plEToys

Быт 16:11 kai eipen aytE o aggelos kyrioy idoy sy en gastri eheis kai texE yion kai kaleseis to onoma aytoy ismaEl oti epEkoysen kyrios tE tapeinOsei soy

Быт 16:12 oytos estai agroikos anTrOpos ai heires aytoy epi pantas kai ai heires pantOn ep ayton kai kata prosOpon pantOn tOn adelfOn aytoy katoikEsei

Быт 16:13 kai ekalesen agar to onoma kyrioy toy laloyntos pros aytEn sy o Teos o epidOn me oti eipen kai gar enOpion eidon ofTenta moi

Быт 16:14 eneken toytoy ekalesen to frear frear oy enOpion eidon idoy ana meson kadEs kai ana meson barad

Быт 16:15 kai eteken agar tO abram yion kai ekalesen abram to onoma toy yioy aytoy on eteken aytO agar ismaEl

Быт 16:16 abram de En ogdoEkonta ex etOn Enika eteken agar ton ismaEl tO abram

Быт 17:1 egeneto de abram etOn enenEkonta ennea kai OfTE kyrios tO abram kai eipen aytO egO eimi o Teos soy eyarestei enantion emoy kai ginoy amemptos

Быт 17:2 kai TEsomai tEn diaTEkEn moy ana meson emoy kai ana meson soy kai plETynO se sfodra

Быт 17:3 kai epesen abram epi prosOpon aytoy kai elalEsen aytO o Teos legOn

Быт 17:4 kai egO idoy E diaTEkE moy meta soy kai esE patEr plEToys eTnOn

Быт 17:5 kai oy klETEsetai eti to onoma soy abram all estai to onoma soy abraam oti patera pollOn eTnOn teTeika se

Быт 17:6 kai ayxanO se sfodra sfodra kai TEsO se eis eTnE kai basileis ek soy exeleysontai

Быт 17:7 kai stEsO tEn diaTEkEn moy ana meson emoy kai ana meson soy kai ana meson toy spermatos soy meta se eis geneas aytOn eis diaTEkEn aiOnion einai soy Teos kai toy spermatos soy meta se

Быт 17:8 kai dOsO soi kai tO spermati soy meta se tEn gEn En paroikeis pasan tEn gEn hanaan eis katashesin aiOnion kai esomai aytois Teos

Быт 17:9 kai eipen o Teos pros abraam sy de tEn diaTEkEn moy diatErEseis sy kai to sperma soy meta se eis tas geneas aytOn

Быт 17:10 kai aytE E diaTEkE En diatErEseis ana meson emoy kai ymOn kai ana meson toy spermatos soy meta se eis tas geneas aytOn peritmETEsetai ymOn pan arsenikon

Быт 17:11 kai peritmETEsesTe tEn sarka tEs akrobystias ymOn kai estai en sEmeiO diaTEkEs ana meson emoy kai ymOn

Быт 17:12 kai paidion oktO EmerOn peritmETEsetai ymin pan arsenikon eis tas geneas ymOn o oikogenEs tEs oikias soy kai o argyrOnEtos apo pantos yioy allotrioy os oyk estin ek toy spermatos soy

Быт 17:13 peritomE peritmETEsetai o oikogenEs tEs oikias soy kai o argyrOnEtos kai estai E diaTEkE moy epi tEs sarkos ymOn eis diaTEkEn aiOnion

Быт 17:14 kai aperitmEtos arsEn os oy peritmETEsetai tEn sarka tEs akrobystias aytoy tE Emera tE ogdoE exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek toy genoys aytEs oti tEn diaTEkEn moy dieskedasen

Быт 17:15 eipen de o Teos tO abraam sara E gynE soy oy klETEsetai to onoma aytEs sara alla sarra estai to onoma aytEs

Быт 17:16 eylogEsO de aytEn kai dOsO soi ex aytEs teknon kai eylogEsO ayton kai estai eis eTnE kai basileis eTnOn ex aytoy esontai

Быт 17:17 kai epesen abraam epi prosOpon kai egelasen kai eipen en tE dianoia aytoy legOn ei tO ekatontaetei genEsetai kai ei sarra enenEkonta etOn oysa texetai

Быт 17:18 eipen de abraam pros ton Teon ismaEl oytos zEtO enantion soy

Быт 17:19 eipen de o Teos tO abraam nai idoy sarra E gynE soy texetai soi yion kai kaleseis to onoma aytoy isaak kai stEsO tEn diaTEkEn moy pros ayton eis diaTEkEn aiOnion kai tO spermati aytoy met ayton

Быт 17:20 peri de ismaEl idoy epEkoysa soy idoy eylogEsa ayton kai ayxanO ayton kai plETynO ayton sfodra dOdeka eTnE gennEsei kai dOsO ayton eis eTnos mega

Быт 17:21 tEn de diaTEkEn moy stEsO pros isaak on texetai soi sarra eis ton kairon toyton en tO eniaytO tO eterO

Быт 17:22 synetelesen de lalOn pros ayton kai anebE o Teos apo abraam

Быт 17:23 kai elaben abraam ismaEl ton yion aytoy kai pantas toys oikogeneis aytoy kai pantas toys argyrOnEtoys kai pan arsen tOn andrOn tOn en tO oikO abraam kai perietemen tas akrobystias aytOn en tO kairO tEs Emeras ekeinEs kaTa elalEsen aytO o Teos

Быт 17:24 abraam de En enenEkonta ennea etOn Enika perietemen tEn sarka tEs akrobystias aytoy

Быт 17:25 ismaEl de o yios aytoy etOn deka triOn En Enika perietmETE tEn sarka tEs akrobystias aytoy

Быт 17:26 en tO kairO tEs Emeras ekeinEs perietmETE abraam kai ismaEl o yios aytoy

Быт 17:27 kai pantes oi andres toy oikoy aytoy kai oi oikogeneis kai oi argyrOnEtoi ex allogenOn eTnOn perietemen aytoys

Быт 18:1 OfTE de aytO o Teos pros tE dryi tE mambrE kaTEmenoy aytoy epi tEs Tyras tEs skEnEs aytoy mesEmbrias

Быт 18:2 anablepsas de tois ofTalmois aytoy eiden kai idoy treis andres eistEkeisan epanO aytoy kai idOn prosedramen eis synantEsin aytois apo tEs Tyras tEs skEnEs aytoy kai prosekynEsen epi tEn gEn

Быт 18:3 kai eipen kyrie ei ara eyron harin enantion soy mE parelTEs ton paida soy

Быт 18:4 lEmfTEtO dE ydOr kai nipsatOsan toys podas ymOn kai katapsyxate ypo to dendron

Быт 18:5 kai lEmpsomai arton kai fagesTe kai meta toyto pareleysesTe eis tEn odon ymOn oy eineken exeklinate pros ton paida ymOn kai eipan oytOs poiEson kaTOs eirEkas

Быт 18:6 kai espeysen abraam epi tEn skEnEn pros sarran kai eipen aytE speyson kai fyrason tria metra semidaleOs kai poiEson egkryfias

Быт 18:7 kai eis tas boas edramen abraam kai elaben mosharion apalon kai kalon kai edOken tO paidi kai etahynen toy poiEsai ayto

Быт 18:8 elaben de boytyron kai gala kai to mosharion o epoiEsen kai pareTEken aytois kai efagosan aytos de pareistEkei aytois ypo to dendron

Быт 18:9 eipen de pros ayton poy sarra E gynE soy o de apokriTeis eipen idoy en tE skEnE

Быт 18:10 eipen de epanastrefOn ExO pros se kata ton kairon toyton eis Oras kai exei yion sarra E gynE soy sarra de Ekoysen pros tE Tyra tEs skEnEs oysa opisTen aytoy

Быт 18:11 abraam de kai sarra presbyteroi probebEkotes EmerOn exelipen de sarra ginesTai ta gynaikeia

Быт 18:12 egelasen de sarra en eaytE legoysa oypO men moi gegonen eOs toy nyn o de kyrios moy presbyteros

Быт 18:13 kai eipen kyrios pros abraam ti oti egelasen sarra en eaytE legoysa ara ge alETOs texomai egO de gegEraka

Быт 18:14 mE adynatei para tO TeO rEma eis ton kairon toyton anastrepsO pros se eis Oras kai estai tE sarra yios

Быт 18:15 ErnEsato de sarra legoysa oyk egelasa efobETE gar kai eipen oyhi alla egelasas

Быт 18:16 exanastantes de ekeiTen oi andres kateblepsan epi prosOpon sodomOn kai gomorras abraam de syneporeyeto met aytOn sympropempOn aytoys

Быт 18:17 o de kyrios eipen mE krypsO egO apo abraam toy paidos moy a egO poiO

Быт 18:18 abraam de ginomenos estai eis eTnos mega kai poly kai eneylogETEsontai en aytO panta ta eTnE tEs gEs

Быт 18:19 Edein gar oti syntaxei tois yiois aytoy kai tO oikO aytoy met ayton kai fylaxoysin tas odoys kyrioy poiein dikaiosynEn kai krisin opOs an epagagE kyrios epi abraam panta osa elalEsen pros ayton

Быт 18:20 eipen de kyrios kraygE sodomOn kai gomorras peplETyntai kai ai amartiai aytOn megalai sfodra

Быт 18:21 katabas oyn opsomai ei kata tEn kraygEn aytOn tEn erhomenEn pros me synteloyntai ei de mE ina gnO

Быт 18:22 kai apostrepsantes ekeiTen oi andres ElTon eis sodoma abraam de En estEkOs enantion kyrioy

Быт 18:23 kai eggisas abraam eipen mE synapolesEs dikaion meta aseboys kai estai o dikaios Os o asebEs

Быт 18:24 ean Osin pentEkonta dikaioi en tE polei apoleis aytoys oyk anEseis panta ton topon eneken tOn pentEkonta dikaiOn ean Osin en aytE

Быт 18:25 mEdamOs sy poiEseis Os to rEma toyto toy apokteinai dikaion meta aseboys kai estai o dikaios Os o asebEs mEdamOs o krinOn pasan tEn gEn oy poiEseis krisin

Быт 18:26 eipen de kyrios ean eyrO en sodomois pentEkonta dikaioys en tE polei afEsO panta ton topon di aytoys

Быт 18:27 kai apokriTeis abraam eipen nyn ErxamEn lalEsai pros ton kyrion egO de eimi gE kai spodos

Быт 18:28 ean de elattonOTOsin oi pentEkonta dikaioi pente apoleis eneken tOn pente pasan tEn polin kai eipen oy mE apolesO ean eyrO ekei tessarakonta pente

Быт 18:29 kai proseTEken eti lalEsai pros ayton kai eipen ean de eyreTOsin ekei tessarakonta kai eipen oy mE apolesO eneken tOn tessarakonta

Быт 18:30 kai eipen mE ti kyrie ean lalEsO ean de eyreTOsin ekei triakonta kai eipen oy mE apolesO ean eyrO ekei triakonta

Быт 18:31 kai eipen epeidE ehO lalEsai pros ton kyrion ean de eyreTOsin ekei eikosi kai eipen oy mE apolesO eneken tOn eikosi

Быт 18:32 kai eipen mE ti kyrie ean lalEsO eti apax ean de eyreTOsin ekei deka kai eipen oy mE apolesO eneken tOn deka

Быт 18:33 apElTen de kyrios Os epaysato lalOn tO abraam kai abraam apestrepsen eis ton topon aytoy

Быт 19:1 ElTon de oi dyo aggeloi eis sodoma esperas lOt de ekaTEto para tEn pylEn sodomOn idOn de lOt exanestE eis synantEsin aytois kai prosekynEsen tO prosOpO epi tEn gEn

Быт 19:2 kai eipen idoy kyrioi ekklinate eis ton oikon toy paidos ymOn kai katalysate kai nipsasTe toys podas ymOn kai orTrisantes apeleysesTe eis tEn odon ymOn eipan de oyhi all en tE plateia katalysomen

Быт 19:3 kai katebiazeto aytoys kai exeklinan pros ayton kai eisElTon eis tEn oikian aytoy kai epoiEsen aytois poton kai azymoys epepsen aytois kai efagon

Быт 19:4 pro toy koimETEnai kai oi andres tEs poleOs oi sodomitai periekyklOsan tEn oikian apo neaniskoy eOs presbyteroy apas o laos ama

Быт 19:5 kai exekaloynto ton lOt kai elegon pros ayton poy eisin oi andres oi eiselTontes pros se tEn nykta exagage aytoys pros Emas ina syggenOmeTa aytois

Быт 19:6 exElTen de lOt pros aytoys pros to proTyron tEn de Tyran proseOxen opisO aytoy

Быт 19:7 eipen de pros aytoys mEdamOs adelfoi mE ponEreysEsTe

Быт 19:8 eisin de moi dyo Tygateres ai oyk egnOsan andra exaxO aytas pros ymas kai hrEsasTe aytais kaTa an areskE ymin monon eis toys andras toytoys mE poiEsEte mEden adikon oy eineken eisElTon ypo tEn skepEn tOn dokOn moy

Быт 19:9 eipan de aposta ekei eis ElTes paroikein mE kai krisin krinein nyn oyn se kakOsomen mallon E ekeinoys kai parebiazonto ton andra ton lOt sfodra kai Eggisan syntripsai tEn Tyran

Быт 19:10 ekteinantes de oi andres tas heiras eisespasanto ton lOt pros eaytoys eis ton oikon kai tEn Tyran toy oikoy apekleisan

Быт 19:11 toys de andras toys ontas epi tEs Tyras toy oikoy epataxan aorasia apo mikroy eOs megaloy kai parelyTEsan zEtoyntes tEn Tyran

Быт 19:12 eipan de oi andres pros lOt estin tis soi Ode gambroi E yioi E Tygateres E ei tis soi allos estin en tE polei exagage ek toy topoy toytoy

Быт 19:13 oti apollymen Emeis ton topon toyton oti ypsOTE E kraygE aytOn enantion kyrioy kai apesteilen Emas kyrios ektripsai aytEn

Быт 19:14 exElTen de lOt kai elalEsen pros toys gambroys aytoy toys eilEfotas tas Tygateras aytoy kai eipen anastEte kai exelTate ek toy topoy toytoy oti ektribei kyrios tEn polin edoxen de geloiazein enantion tOn gambrOn aytoy

Быт 19:15 Enika de orTros egineto epespoydazon oi aggeloi ton lOt legontes anastas labe tEn gynaika soy kai tas dyo Tygateras soy as eheis kai exelTe ina mE synapolE tais anomiais tEs poleOs

Быт 19:16 kai etarahTEsan kai ekratEsan oi aggeloi tEs heiros aytoy kai tEs heiros tEs gynaikos aytoy kai tOn heirOn tOn dyo TygaterOn aytoy en tO feisasTai kyrion aytoy

Быт 19:17 kai egeneto Enika exEgagon aytoys exO kai eipan sOzOn sOze tEn seaytoy psyhEn mE periblepsEs eis ta opisO mEde stEs en pasE tE perihOrO eis to oros sOzoy mEpote symparalEmfTEs

Быт 19:18 eipen de lOt pros aytoys deomai kyrie

Быт 19:19 epeidE eyren o pais soy eleos enantion soy kai emegalynas tEn dikaiosynEn soy o poieis ep eme toy zEn tEn psyhEn moy egO de oy dynEsomai diasOTEnai eis to oros mE katalabE me ta kaka kai apoTanO

Быт 19:20 idoy E polis aytE eggys toy katafygein me ekei E estin mikra ekei sOTEsomai oy mikra estin kai zEsetai E psyhE moy

Быт 19:21 kai eipen aytO idoy eTaymasa soy to prosOpon kai epi tO rEmati toytO toy mE katastrepsai tEn polin peri Es elalEsas

Быт 19:22 speyson oyn toy sOTEnai ekei oy gar dynEsomai poiEsai pragma eOs toy se eiselTein ekei dia toyto ekalesen to onoma tEs poleOs ekeinEs sEgOr

Быт 19:23 o Elios exElTen epi tEn gEn kai lOt eisElTen eis sEgOr

Быт 19:24 kai kyrios ebrexen epi sodoma kai gomorra Teion kai pyr para kyrioy ek toy oyranoy

Быт 19:25 kai katestrepsen tas poleis taytas kai pasan tEn perioikon kai pantas toys katoikoyntas en tais polesin kai panta ta anatellonta ek tEs gEs

Быт 19:26 kai epeblepsen E gynE aytoy eis ta opisO kai egeneto stElE alos

Быт 19:27 OrTrisen de abraam to prOi eis ton topon oy eistEkei enantion kyrioy

Быт 19:28 kai epeblepsen epi prosOpon sodomOn kai gomorras kai epi prosOpon tEs gEs tEs perihOroy kai eiden kai idoy anebainen flox tEs gEs Osei atmis kaminoy

Быт 19:29 kai egeneto en tO ektripsai kyrion pasas tas poleis tEs perioikoy emnEsTE o Teos toy abraam kai exapesteilen ton lOt ek mesoy tEs katastrofEs en tO katastrepsai kyrion tas poleis en ais katOkei en aytais lOt

Быт 19:30 anebE de lOt ek sEgOr kai ekaTEto en tO orei kai ai dyo Tygateres aytoy met aytoy efobETE gar katoikEsai en sEgOr kai OkEsen en tO spElaiO aytos kai ai dyo Tygateres aytoy met aytoy

Быт 19:31 eipen de E presbytera pros tEn neOteran o patEr EmOn presbyteros kai oydeis estin epi tEs gEs os eiseleysetai pros Emas Os kaTEkei pasE tE gE

Быт 19:32 deyro kai potisOmen ton patera EmOn oinon kai koimETOmen met aytoy kai exanastEsOmen ek toy patros EmOn sperma

Быт 19:33 epotisan de ton patera aytOn oinon en tE nykti taytE kai eiselToysa E presbytera ekoimETE meta toy patros aytEs tEn nykta ekeinEn kai oyk Edei en tO koimETEnai aytEn kai anastEnai

Быт 19:34 egeneto de tE epayrion kai eipen E presbytera pros tEn neOteran idoy ekoimETEn ehTes meta toy patros EmOn potisOmen ayton oinon kai tEn nykta taytEn kai eiselToysa koimETEti met aytoy kai exanastEsOmen ek toy patros EmOn sperma

Быт 19:35 epotisan de kai en tE nykti ekeinE ton patera aytOn oinon kai eiselToysa E neOtera ekoimETE meta toy patros aytEs kai oyk Edei en tO koimETEnai aytEn kai anastEnai

Быт 19:36 kai synelabon ai dyo Tygateres lOt ek toy patros aytOn

Быт 19:37 kai eteken E presbytera yion kai ekalesen to onoma aytoy mOab legoysa ek toy patros moy oytos patEr mOabitOn eOs tEs sEmeron Emeras

Быт 19:38 eteken de kai E neOtera yion kai ekalesen to onoma aytoy amman yios toy genoys moy oytos patEr ammanitOn eOs tEs sEmeron Emeras

Быт 20:1 kai ekinEsen ekeiTen abraam eis gEn pros liba kai OkEsen ana meson kadEs kai ana meson soyr kai parOkEsen en gerarois

Быт 20:2 eipen de abraam peri sarras tEs gynaikos aytoy oti adelfE moy estin efobETE gar eipein oti gynE moy estin mEpote apokteinOsin ayton oi andres tEs poleOs di aytEn apesteilen de abimeleh basileys gerarOn kai elaben tEn sarran

Быт 20:3 kai eisElTen o Teos pros abimeleh en ypnO tEn nykta kai eipen idoy sy apoTnEskeis peri tEs gynaikos Es elabes aytE de estin synOkEkyia andri

Быт 20:4 abimeleh de oyh Epsato aytEs kai eipen kyrie eTnos agnooyn kai dikaion apoleis

Быт 20:5 oyk aytos moi eipen adelfE moy estin kai aytE moi eipen adelfos moy estin en kaTara kardia kai en dikaiosynE heirOn epoiEsa toyto

Быт 20:6 eipen de aytO o Teos kaT ypnon kagO egnOn oti en kaTara kardia epoiEsas toyto kai efeisamEn egO soy toy mE amartein se eis eme eneken toytoy oyk afEka se apsasTai aytEs

Быт 20:7 nyn de apodos tEn gynaika tO anTrOpO oti profEtEs estin kai proseyxetai peri soy kai zEsE ei de mE apodidOs gnOTi oti apoTanE sy kai panta ta sa

Быт 20:8 kai OrTrisen abimeleh to prOi kai ekalesen pantas toys paidas aytoy kai elalEsen panta ta rEmata tayta eis ta Ota aytOn efobETEsan de pantes oi anTrOpoi sfodra

Быт 20:9 kai ekalesen abimeleh ton abraam kai eipen aytO ti toyto epoiEsas Emin mE ti Emartomen eis se oti epEgages ep eme kai epi tEn basileian moy amartian megalEn ergon o oydeis poiEsei pepoiEkas moi

Быт 20:10 eipen de abimeleh tO abraam ti enidOn epoiEsas toyto

Быт 20:11 eipen de abraam eipa gar ara oyk estin Teosebeia en tO topO toytO eme te apoktenoysin eneken tEs gynaikos moy

Быт 20:12 kai gar alETOs adelfE moy estin ek patros all oyk ek mEtros egenETE de moi eis gynaika

Быт 20:13 egeneto de Enika exEgagen me o Teos ek toy oikoy toy patros moy kai eipa aytE taytEn tEn dikaiosynEn poiEseis ep eme eis panta topon oy ean eiselTOmen ekei eipon eme oti adelfos moy estin

Быт 20:14 elaben de abimeleh hilia didrahma probata kai moshoys kai paidas kai paidiskas kai edOken tO abraam kai apedOken aytO sarran tEn gynaika aytoy

Быт 20:15 kai eipen abimeleh tO abraam idoy E gE moy enantion soy oy ean soi areskE katoikei

Быт 20:16 tE de sarra eipen idoy dedOka hilia didrahma tO adelfO soy tayta estai soi eis timEn toy prosOpoy soy kai pasais tais meta soy kai panta alETeyson

Быт 20:17 prosEyxato de abraam pros ton Teon kai iasato o Teos ton abimeleh kai tEn gynaika aytoy kai tas paidiskas aytoy kai etekon

Быт 20:18 oti sygkleiOn synekleisen kyrios exOTen pasan mEtran en tO oikO toy abimeleh eneken sarras tEs gynaikos abraam

Быт 21:1 kai kyrios epeskepsato tEn sarran kaTa eipen kai epoiEsen kyrios tE sarra kaTa elalEsen

Быт 21:2 kai syllaboysa eteken sarra tO abraam yion eis to gEras eis ton kairon kaTa elalEsen aytO kyrios

Быт 21:3 kai ekalesen abraam to onoma toy yioy aytoy toy genomenoy aytO on eteken aytO sarra isaak

Быт 21:4 perietemen de abraam ton isaak tE ogdoE Emera kaTa eneteilato aytO o Teos

Быт 21:5 abraam de En ekaton etOn Enika egeneto aytO isaak o yios aytoy

Быт 21:6 eipen de sarra gelOta moi epoiEsen kyrios os gar an akoysE syghareitai moi

Быт 21:7 kai eipen tis anaggelei tO abraam oti TElazei paidion sarra oti etekon yion en tO gErei moy

Быт 21:8 kai EyxETE to paidion kai apegalaktisTE kai epoiEsen abraam dohEn megalEn E Emera apegalaktisTE isaak o yios aytoy

Быт 21:9 idoysa de sarra ton yion agar tEs aigyptias os egeneto tO abraam paizonta meta isaak toy yioy aytEs

Быт 21:10 kai eipen tO abraam ekbale tEn paidiskEn taytEn kai ton yion aytEs oy gar klEronomEsei o yios tEs paidiskEs taytEs meta toy yioy moy isaak

Быт 21:11 sklEron de efanE to rEma sfodra enantion abraam peri toy yioy aytoy

Быт 21:12 eipen de o Teos tO abraam mE sklEron estO to rEma enantion soy peri toy paidioy kai peri tEs paidiskEs panta osa ean eipE soi sarra akoye tEs fOnEs aytEs oti en isaak klETEsetai soi sperma

Быт 21:13 kai ton yion de tEs paidiskEs taytEs eis eTnos mega poiEsO ayton oti sperma son estin

Быт 21:14 anestE de abraam to prOi kai elaben artoys kai askon ydatos kai edOken agar kai epeTEken epi ton Omon kai to paidion kai apesteilen aytEn apelToysa de eplanato tEn erEmon kata to frear toy orkoy

Быт 21:15 exelipen de to ydOr ek toy askoy kai erripsen to paidion ypokatO mias elatEs

Быт 21:16 apelToysa de ekaTEto apenanti aytoy makroTen Osei toxoy bolEn eipen gar oy mE idO ton Tanaton toy paidioy moy kai ekaTisen apenanti aytoy anaboEsan de to paidion eklaysen

Быт 21:17 eisEkoysen de o Teos tEs fOnEs toy paidioy ek toy topoy oy En kai ekalesen aggelos toy Teoy tEn agar ek toy oyranoy kai eipen aytE ti estin agar mE foboy epakEkoen gar o Teos tEs fOnEs toy paidioy soy ek toy topoy oy estin

Быт 21:18 anastETi labe to paidion kai kratEson tE heiri soy ayto eis gar eTnos mega poiEsO ayton

Быт 21:19 kai aneOxen o Teos toys ofTalmoys aytEs kai eiden frear ydatos zOntos kai eporeyTE kai eplEsen ton askon ydatos kai epotisen to paidion

Быт 21:20 kai En o Teos meta toy paidioy kai EyxETE kai katOkEsen en tE erEmO egeneto de toxotEs

Быт 21:21 kai katOkEsen en tE erEmO tE faran kai elaben aytO E mEtEr gynaika ek gEs aigyptoy

Быт 21:22 egeneto de en tO kairO ekeinO kai eipen abimeleh kai ohozaT o nymfagOgos aytoy kai fikol o arhistratEgos tEs dynameOs aytoy pros abraam legOn o Teos meta soy en pasin ois ean poiEs

Быт 21:23 nyn oyn omoson moi ton Teon mE adikEsein me mEde to sperma moy mEde to onoma moy alla kata tEn dikaiosynEn En epoiEsa meta soy poiEseis met emoy kai tE gE E sy parOkEsas en aytE

Быт 21:24 kai eipen abraam egO omoymai

Быт 21:25 kai Elegxen abraam ton abimeleh peri tOn freatOn toy ydatos On afeilanto oi paides toy abimeleh

Быт 21:26 kai eipen aytO abimeleh oyk egnOn tis epoiEsen to pragma toyto oyde sy moi apEggeilas oyde egO Ekoysa all E sEmeron

Быт 21:27 kai elaben abraam probata kai moshoys kai edOken tO abimeleh kai dieTento amfoteroi diaTEkEn

Быт 21:28 kai estEsen abraam epta amnadas probatOn monas

Быт 21:29 kai eipen abimeleh tO abraam ti eisin ai epta amnades tOn probatOn toytOn as estEsas monas

Быт 21:30 kai eipen abraam oti tas epta amnadas taytas lEmpsE par emoy ina Osin moi eis martyrion oti egO Oryxa to frear toyto

Быт 21:31 dia toyto epOnomasen to onoma toy topoy ekeinoy frear orkismoy oti ekei Omosan amfoteroi

Быт 21:32 kai dieTento diaTEkEn en tO freati toy orkoy anestE de abimeleh kai ohozaT o nymfagOgos aytoy kai fikol o arhistratEgos tEs dynameOs aytoy kai epestrepsan eis tEn gEn tOn fylistiim

Быт 21:33 kai efyteysen abraam aroyran epi tO freati toy orkoy kai epekalesato ekei to onoma kyrioy Teos aiOnios

Быт 21:34 parOkEsen de abraam en tE gE tOn fylistiim Emeras pollas

Быт 22:1 kai egeneto meta ta rEmata tayta o Teos epeirazen ton abraam kai eipen pros ayton abraam abraam o de eipen idoy egO

Быт 22:2 kai eipen labe ton yion soy ton agapEton on EgapEsas ton isaak kai poreyTEti eis tEn gEn tEn ypsElEn kai anenegkon ayton ekei eis olokarpOsin ef en tOn oreOn On an soi eipO

Быт 22:3 anastas de abraam to prOi epesaxen tEn onon aytoy parelaben de meT eaytoy dyo paidas kai isaak ton yion aytoy kai shisas xyla eis olokarpOsin anastas eporeyTE kai ElTen epi ton topon on eipen aytO o Teos

Быт 22:4 tE Emera tE tritE kai anablepsas abraam tois ofTalmois eiden ton topon makroTen

Быт 22:5 kai eipen abraam tois paisin aytoy kaTisate aytoy meta tEs onoy egO de kai to paidarion dieleysomeTa eOs Ode kai proskynEsantes anastrepsOmen pros ymas

Быт 22:6 elaben de abraam ta xyla tEs olokarpOseOs kai epeTEken isaak tO yiO aytoy elaben de kai to pyr meta heira kai tEn mahairan kai eporeyTEsan oi dyo ama

Быт 22:7 eipen de isaak pros abraam ton patera aytoy eipas pater o de eipen ti estin teknon legOn idoy to pyr kai ta xyla poy estin to probaton to eis olokarpOsin

Быт 22:8 eipen de abraam o Teos opsetai eaytO probaton eis olokarpOsin teknon poreyTentes de amfoteroi ama

Быт 22:9 ElTon epi ton topon on eipen aytO o Teos kai OkodomEsen ekei abraam TysiastErion kai epeTEken ta xyla kai sympodisas isaak ton yion aytoy epeTEken ayton epi to TysiastErion epanO tOn xylOn

Быт 22:10 kai exeteinen abraam tEn heira aytoy labein tEn mahairan sfaxai ton yion aytoy

Быт 22:11 kai ekalesen ayton aggelos kyrioy ek toy oyranoy kai eipen aytO abraam abraam o de eipen idoy egO

Быт 22:12 kai eipen mE epibalEs tEn heira soy epi to paidarion mEde poiEsEs aytO mEden nyn gar egnOn oti fobE ton Teon sy kai oyk efeisO toy yioy soy toy agapEtoy di eme

Быт 22:13 kai anablepsas abraam tois ofTalmois aytoy eiden kai idoy krios eis katehomenos en fytO sabek tOn keratOn kai eporeyTE abraam kai elaben ton krion kai anEnegken ayton eis olokarpOsin anti isaak toy yioy aytoy

Быт 22:14 kai ekalesen abraam to onoma toy topoy ekeinoy kyrios eiden ina eipOsin sEmeron en tO orei kyrios OfTE

Быт 22:15 kai ekalesen aggelos kyrioy ton abraam deyteron ek toy oyranoy

Быт 22:16 legOn kat emaytoy Omosa legei kyrios oy eineken epoiEsas to rEma toyto kai oyk efeisO toy yioy soy toy agapEtoy di eme

Быт 22:17 E mEn eylogOn eylogEsO se kai plETynOn plETynO to sperma soy Os toys asteras toy oyranoy kai Os tEn ammon tEn para to heilos tEs TalassEs kai klEronomEsei to sperma soy tas poleis tOn ypenantiOn

Быт 22:18 kai eneylogETEsontai en tO spermati soy panta ta eTnE tEs gEs anT On ypEkoysas tEs emEs fOnEs

Быт 22:19 apestrafE de abraam pros toys paidas aytoy kai anastantes eporeyTEsan ama epi to frear toy orkoy kai katOkEsen abraam epi tO freati toy orkoy

Быт 22:20 egeneto de meta ta rEmata tayta kai anEggelE tO abraam legontes idoy tetoken melha kai aytE yioys nahOr tO adelfO soy

Быт 22:21 ton Ox prOtotokon kai ton bayx adelfon aytoy kai ton kamoyEl patera syrOn

Быт 22:22 kai ton hasad kai ton azay kai ton faldas kai ton iedlaf kai ton baToyEl

Быт 22:23 kai baToyEl egennEsen tEn rebekkan oktO oytoi yioi oys eteken melha tO nahOr tO adelfO abraam

Быт 22:24 kai E pallakE aytoy E onoma reEma eteken kai aytE ton tabek kai ton gaam kai ton tohos kai ton mOha

Быт 23:1 egeneto de E zOE sarras etE ekaton eikosi epta

Быт 23:2 kai apeTanen sarra en polei arbok E estin en tO koilOmati aytE estin hebrOn en gE hanaan ElTen de abraam kopsasTai sarran kai penTEsai

Быт 23:3 kai anestE abraam apo toy nekroy aytoy kai eipen tois yiois het legOn

Быт 23:4 paroikos kai parepidEmos egO eimi meT ymOn dote oyn moi ktEsin tafoy meT ymOn kai TapsO ton nekron moy ap emoy

Быт 23:5 apekriTEsan de oi yioi het pros abraam legontes

Быт 23:6 mE kyrie akoyson de EmOn basileys para Teoy ei sy en Emin en tois eklektois mnEmeiois EmOn Tapson ton nekron soy oydeis gar EmOn to mnEmeion aytoy kOlysei apo soy toy Tapsai ton nekron soy ekei

Быт 23:7 anastas de abraam prosekynEsen tO laO tEs gEs tois yiois het

Быт 23:8 kai elalEsen pros aytoys abraam legOn ei ehete tE psyhE ymOn Oste Tapsai ton nekron moy apo prosOpoy moy akoysate moy kai lalEsate peri emoy efrOn tO toy saar

Быт 23:9 kai dotO moi to spElaion to diployn o estin aytO to on en merei toy agroy aytoy argyrioy toy axioy dotO moi ayto en ymin eis ktEsin mnEmeioy

Быт 23:10 efrOn de ekaTEto en mesO tOn yiOn het apokriTeis de efrOn o hettaios pros abraam eipen akoyontOn tOn yiOn het kai pantOn tOn eisporeyomenOn eis tEn polin legOn

Быт 23:11 par emoi genoy kyrie kai akoyson moy ton agron kai to spElaion to en aytO soi didOmi enantion pantOn tOn politOn moy dedOka soi Tapson ton nekron soy

Быт 23:12 kai prosekynEsen abraam enantion toy laoy tEs gEs

Быт 23:13 kai eipen tO efrOn eis ta Ota toy laoy tEs gEs epeidE pros emoy ei akoyson moy to argyrion toy agroy labe par emoy kai TapsO ton nekron moy ekei

Быт 23:14 apekriTE de efrOn tO abraam legOn

Быт 23:15 oyhi kyrie akEkoa gE tetrakosiOn didrahmOn argyrioy ana meson emoy kai soy ti an eiE toyto sy de ton nekron soy Tapson

Быт 23:16 kai Ekoysen abraam toy efrOn kai apekatestEsen abraam tO efrOn to argyrion o elalEsen eis ta Ota tOn yiOn het tetrakosia didrahma argyrioy dokimoy emporois

Быт 23:17 kai estE o agros efrOn os En en tO diplO spElaiO os estin kata prosOpon mambrE o agros kai to spElaion o En en aytO kai pan dendron o En en tO agrO o estin en tois oriois aytoy kyklO

Быт 23:18 tO abraam eis ktEsin enantion tOn yiOn het kai pantOn tOn eisporeyomenOn eis tEn polin

Быт 23:19 meta tayta eTapsen abraam sarran tEn gynaika aytoy en tO spElaiO toy agroy tO diplO o estin apenanti mambrE aytE estin hebrOn en tE gE hanaan

Быт 23:20 kai ekyrOTE o agros kai to spElaion o En en aytO tO abraam eis ktEsin tafoy para tOn yiOn het

Быт 24:1 kai abraam En presbyteros probebEkOs EmerOn kai kyrios eylogEsen ton abraam kata panta

Быт 24:2 kai eipen abraam tO paidi aytoy tO presbyterO tEs oikias aytoy tO arhonti pantOn tOn aytoy Tes tEn heira soy ypo ton mEron moy

Быт 24:3 kai exorkiO se kyrion ton Teon toy oyranoy kai ton Teon tEs gEs ina mE labEs gynaika tO yiO moy isaak apo tOn TygaterOn tOn hananaiOn meT On egO oikO en aytois

Быт 24:4 alla eis tEn gEn moy oy egenomEn poreysE kai eis tEn fylEn moy kai lEmpsE gynaika tO yiO moy isaak ekeiTen

Быт 24:5 eipen de pros ayton o pais mEpote oy boyletai E gynE poreyTEnai met emoy opisO eis tEn gEn taytEn apostrepsO ton yion soy eis tEn gEn oTen exElTes ekeiTen

Быт 24:6 eipen de pros ayton abraam prosehe seaytO mE apostrepsEs ton yion moy ekei

Быт 24:7 kyrios o Teos toy oyranoy kai o Teos tEs gEs os elaben me ek toy oikoy toy patros moy kai ek tEs gEs Es egenETEn os elalEsen moi kai Omosen moi legOn soi dOsO tEn gEn taytEn kai tO spermati soy aytos apostelei ton aggelon aytoy emprosTen soy kai lEmpsE gynaika tO yiO moy isaak ekeiTen

Быт 24:8 ean de mE TelE E gynE poreyTEnai meta soy eis tEn gEn taytEn kaTaros esE apo toy orkoy toytoy monon ton yion moy mE apostrepsEs ekei

Быт 24:9 kai eTEken o pais tEn heira aytoy ypo ton mEron abraam toy kyrioy aytoy kai Omosen aytO peri toy rEmatos toytoy

Быт 24:10 kai elaben o pais deka kamEloys apo tOn kamElOn toy kyrioy aytoy kai apo pantOn tOn agaTOn toy kyrioy aytoy meT eaytoy kai anastas eporeyTE eis tEn mesopotamian eis tEn polin nahOr

Быт 24:11 kai ekoimisen tas kamEloys exO tEs poleOs para to frear toy ydatos to pros opse Enika ekporeyontai ai ydreyomenai

Быт 24:12 kai eipen kyrie o Teos toy kyrioy moy abraam eyodOson enantion emoy sEmeron kai poiEson eleos meta toy kyrioy moy abraam

Быт 24:13 idoy egO estEka epi tEs pEgEs toy ydatos ai de Tygateres tOn oikoyntOn tEn polin ekporeyontai antlEsai ydOr

Быт 24:14 kai estai E parTenos E an egO eipO epiklinon tEn ydrian soy ina piO kai eipE moi pie kai tas kamEloys soy potiO eOs an paysOntai pinoysai taytEn Etoimasas tO paidi soy isaak kai en toytO gnOsomai oti epoiEsas eleos tO kyriO moy abraam

Быт 24:15 kai egeneto pro toy syntelesai ayton laloynta en tE dianoia kai idoy rebekka exeporeyeto E tehTeisa baToyEl yiO melhas tEs gynaikos nahOr adelfoy de abraam ehoysa tEn ydrian epi tOn OmOn aytEs

Быт 24:16 E de parTenos En kalE tE opsei sfodra parTenos En anEr oyk egnO aytEn katabasa de epi tEn pEgEn eplEsen tEn ydrian kai anebE

Быт 24:17 epedramen de o pais eis synantEsin aytEs kai eipen potison me mikron ydOr ek tEs ydrias soy

Быт 24:18 E de eipen pie kyrie kai espeysen kai kaTeilen tEn ydrian epi ton brahiona aytEs kai epotisen ayton

Быт 24:19 eOs epaysato pinOn kai eipen kai tais kamElois soy ydreysomai eOs an pasai piOsin

Быт 24:20 kai espeysen kai exekenOsen tEn ydrian eis to potistErion kai edramen eti epi to frear antlEsai kai ydreysato pasais tais kamElois

Быт 24:21 o de anTrOpos katemanTanen aytEn kai paresiOpa toy gnOnai ei eyodOken kyrios tEn odon aytoy E oy

Быт 24:22 egeneto de Enika epaysanto pasai ai kamEloi pinoysai elaben o anTrOpos enOtia hrysa ana drahmEn olkEs kai dyo pselia epi tas heiras aytEs deka hrysOn olkE aytOn

Быт 24:23 kai epErOtEsen aytEn kai eipen TygatEr tinos ei anaggeilon moi ei estin para tO patri soy topos Emin katalysai

Быт 24:24 kai eipen aytO TygatEr baToyEl eimi egO toy melhas on eteken tO nahOr

Быт 24:25 kai eipen aytO kai ahyra kai hortasmata polla par Emin kai topos toy katalysai

Быт 24:26 kai eydokEsas o anTrOpos prosekynEsen kyriO

Быт 24:27 kai eipen eylogEtos kyrios o Teos toy kyrioy moy abraam os oyk egkatelipen tEn dikaiosynEn aytoy kai tEn alETeian apo toy kyrioy moy eme eyodOken kyrios eis oikon toy adelfoy toy kyrioy moy

Быт 24:28 kai dramoysa E pais apEggeilen eis ton oikon tEs mEtros aytEs kata ta rEmata tayta

Быт 24:29 tE de rebekka adelfos En O onoma laban kai edramen laban pros ton anTrOpon exO epi tEn pEgEn

Быт 24:30 kai egeneto Enika eiden ta enOtia kai ta pselia epi tas heiras tEs adelfEs aytoy kai ote Ekoysen ta rEmata rebekkas tEs adelfEs aytoy legoysEs oytOs lelalEken moi o anTrOpos kai ElTen pros ton anTrOpon estEkotos aytoy epi tOn kamElOn epi tEs pEgEs

Быт 24:31 kai eipen aytO deyro eiselTe eylogEtos kyrios ina ti estEkas exO egO de Etoimaka tEn oikian kai topon tais kamElois

Быт 24:32 eisElTen de o anTrOpos eis tEn oikian kai apesaxen tas kamEloys kai edOken ahyra kai hortasmata tais kamElois kai ydOr nipsasTai tois posin aytoy kai tois posin tOn andrOn tOn met aytoy

Быт 24:33 kai pareTEken aytois artoys fagein kai eipen oy mE fagO eOs toy lalEsai me ta rEmata moy kai eipan lalEson

Быт 24:34 kai eipen pais abraam egO eimi

Быт 24:35 kyrios de eylogEsen ton kyrion moy sfodra kai ypsOTE kai edOken aytO probata kai moshoys argyrion kai hrysion paidas kai paidiskas kamEloys kai onoys

Быт 24:36 kai eteken sarra E gynE toy kyrioy moy yion ena tO kyriO moy meta to gErasai ayton kai edOken aytO osa En aytO

Быт 24:37 kai Orkisen me o kyrios moy legOn oy lEmpsE gynaika tO yiO moy apo tOn TygaterOn tOn hananaiOn en ois egO paroikO en tE gE aytOn

Быт 24:38 all E eis ton oikon toy patros moy poreysE kai eis tEn fylEn moy kai lEmpsE gynaika tO yiO moy ekeiTen

Быт 24:39 eipa de tO kyriO moy mEpote oy poreysetai E gynE met emoy

Быт 24:40 kai eipen moi kyrios O eyErestEsa enantion aytoy aytos apostelei ton aggelon aytoy meta soy kai eyodOsei tEn odon soy kai lEmpsE gynaika tO yiO moy ek tEs fylEs moy kai ek toy oikoy toy patros moy

Быт 24:41 tote aTOos esE apo tEs aras moy Enika gar ean elTEs eis tEn emEn fylEn kai mE soi dOsin kai esE aTOos apo toy orkismoy moy

Быт 24:42 kai elTOn sEmeron epi tEn pEgEn eipa kyrie o Teos toy kyrioy moy abraam ei sy eyodois tEn odon moy En nyn egO poreyomai ep aytEn

Быт 24:43 idoy egO efestEka epi tEs pEgEs toy ydatos kai ai Tygateres tOn anTrOpOn tEs poleOs exeleysontai ydreysasTai ydOr kai estai E parTenos E an egO eipO potison me mikron ydOr ek tEs ydrias soy

Быт 24:44 kai eipE moi kai sy pie kai tais kamElois soy ydreysomai aytE E gynE En Etoimasen kyrios tO eaytoy Teraponti isaak kai en toytO gnOsomai oti pepoiEkas eleos tO kyriO moy abraam

Быт 24:45 kai egeneto pro toy syntelesai me laloynta en tE dianoia eyTys rebekka exeporeyeto ehoysa tEn ydrian epi tOn OmOn kai katebE epi tEn pEgEn kai ydreysato eipa de aytE potison me

Быт 24:46 kai speysasa kaTeilen tEn ydrian aytEs af eaytEs kai eipen pie sy kai tas kamEloys soy potiO kai epion kai tas kamEloys moy epotisen

Быт 24:47 kai ErOtEsa aytEn kai eipa tinos ei TygatEr E de efE TygatEr baToyEl eimi toy yioy nahOr on eteken aytO melha kai perieTEka aytE ta enOtia kai ta pselia peri tas heiras aytEs

Быт 24:48 kai eydokEsas prosekynEsa kyriO kai eylogEsa kyrion ton Teon toy kyrioy moy abraam os eyodOsen moi en odO alETeias labein tEn Tygatera toy adelfoy toy kyrioy moy tO yiO aytoy

Быт 24:49 ei oyn poieite ymeis eleos kai dikaiosynEn pros ton kyrion moy apaggeilate moi ei de mE apaggeilate moi ina epistrepsO eis dexian E eis aristeran

Быт 24:50 apokriTeis de laban kai baToyEl eipan para kyrioy exElTen to prostagma toyto oy dynEsomeTa oyn soi anteipein kakon kalO

Быт 24:51 idoy rebekka enOpion soy labOn apotrehe kai estO gynE tO yiO toy kyrioy soy kaTa elalEsen kyrios

Быт 24:52 egeneto de en tO akoysai ton paida ton abraam tOn rEmatOn toytOn prosekynEsen epi tEn gEn kyriO

Быт 24:53 kai exenegkas o pais skeyE argyra kai hrysa kai imatismon edOken rebekka kai dOra edOken tO adelfO aytEs kai tE mEtri aytEs

Быт 24:54 kai efagon kai epion aytos kai oi andres oi met aytoy ontes kai ekoimETEsan kai anastas prOi eipen ekpempsate me ina apelTO pros ton kyrion moy

Быт 24:55 eipan de oi adelfoi aytEs kai E mEtEr meinatO E parTenos meT EmOn Emeras Osei deka kai meta tayta apeleysetai

Быт 24:56 o de eipen pros aytoys mE katehete me kai kyrios eyodOsen tEn odon moy ekpempsate me ina apelTO pros ton kyrion moy

Быт 24:57 oi de eipan kalesOmen tEn paida kai erOtEsOmen to stoma aytEs

Быт 24:58 kai ekalesan rebekkan kai eipan aytE poreysE meta toy anTrOpoy toytoy E de eipen poreysomai

Быт 24:59 kai exepempsan rebekkan tEn adelfEn aytOn kai ta yparhonta aytEs kai ton paida ton abraam kai toys met aytoy

Быт 24:60 kai eylogEsan rebekkan tEn adelfEn aytOn kai eipan aytE adelfE EmOn ei ginoy eis hiliadas myriadOn kai klEronomEsatO to sperma soy tas poleis tOn ypenantiOn

Быт 24:61 anastasa de rebekka kai ai abrai aytEs epebEsan epi tas kamEloys kai eporeyTEsan meta toy anTrOpoy kai analabOn o pais tEn rebekkan apElTen

Быт 24:62 isaak de eporeyeto dia tEs erEmoy kata to frear tEs oraseOs aytos de katOkei en tE gE tE pros liba

Быт 24:63 kai exElTen isaak adoleshEsai eis to pedion to pros deilEs kai anablepsas tois ofTalmois eiden kamEloys erhomenas

Быт 24:64 kai anablepsasa rebekka tois ofTalmois eiden ton isaak kai katepEdEsen apo tEs kamEloy

Быт 24:65 kai eipen tO paidi tis estin o anTrOpos ekeinos o poreyomenos en tO pediO eis synantEsin Emin eipen de o pais oytos estin o kyrios moy E de laboysa to Teristron periebaleto

Быт 24:66 kai diEgEsato o pais tO isaak panta ta rEmata a epoiEsen

Быт 24:67 eisElTen de isaak eis ton oikon tEs mEtros aytoy kai elaben tEn rebekkan kai egeneto aytoy gynE kai EgapEsen aytEn kai pareklETE isaak peri sarras tEs mEtros aytoy

Быт 25:1 prosTemenos de abraam elaben gynaika E onoma hettoyra

Быт 25:2 eteken de aytO ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton sOye

Быт 25:3 iexan de egennEsen ton saba kai ton Taiman kai ton daidan yioi de daidan egenonto ragoyEl kai nabdeEl kai assoyriim kai latoysiim kai loOmim

Быт 25:4 yioi de madiam gaifa kai afer kai enOh kai abira kai elraga pantes oytoi Esan yioi hettoyras

Быт 25:5 edOken de abraam panta ta yparhonta aytoy isaak tO yiO aytoy

Быт 25:6 kai tois yiois tOn pallakOn aytoy edOken abraam domata kai exapesteilen aytoys apo isaak toy yioy aytoy eti zOntos aytoy pros anatolas eis gEn anatolOn

Быт 25:7 tayta de ta etE EmerOn zOEs abraam osa ezEsen ekaton ebdomEkonta pente etE

Быт 25:8 kai eklipOn apeTanen abraam en gErei kalO presbytEs kai plErEs EmerOn kai proseteTE pros ton laon aytoy

Быт 25:9 kai eTapsan ayton isaak kai ismaEl oi yioi aytoy eis to spElaion to diployn eis ton agron efrOn toy saar toy hettaioy o estin apenanti mambrE

Быт 25:10 ton agron kai to spElaion o ektEsato abraam para tOn yiOn het ekei eTapsan abraam kai sarran tEn gynaika aytoy

Быт 25:11 egeneto de meta to apoTanein abraam eylogEsen o Teos isaak ton yion aytoy kai katOkEsen isaak para to frear tEs oraseOs

Быт 25:12 aytai de ai geneseis ismaEl toy yioy abraam on eteken agar E paidiskE sarras tO abraam

Быт 25:13 kai tayta ta onomata tOn yiOn ismaEl kat onoma tOn geneOn aytoy prOtotokos ismaEl nabaiOT kai kEdar kai nabdeEl kai massam

Быт 25:14 kai masma kai idoyma kai massE

Быт 25:15 kai hoddad kai Taiman kai ietoyr kai nafes kai kedma

Быт 25:16 oytoi eisin oi yioi ismaEl kai tayta ta onomata aytOn en tais skEnais aytOn kai en tais epaylesin aytOn dOdeka arhontes kata eTnE aytOn

Быт 25:17 kai tayta ta etE tEs zOEs ismaEl ekaton triakonta epta etE kai eklipOn apeTanen kai proseteTE pros to genos aytoy

Быт 25:18 katOkEsen de apo eyilat eOs soyr E estin kata prosOpon aigyptoy eOs elTein pros assyrioys kata prosOpon pantOn tOn adelfOn aytoy katOkEsen

Быт 25:19 kai aytai ai geneseis isaak toy yioy abraam abraam egennEsen ton isaak

Быт 25:20 En de isaak etOn tessarakonta ote elaben tEn rebekkan Tygatera baToyEl toy syroy ek tEs mesopotamias adelfEn laban toy syroy eaytO gynaika

Быт 25:21 edeito de isaak kyrioy peri rebekkas tEs gynaikos aytoy oti steira En epEkoysen de aytoy o Teos kai elaben en gastri rebekka E gynE aytoy

Быт 25:22 eskirtOn de ta paidia en aytE eipen de ei oytOs moi mellei ginesTai ina ti moi toyto eporeyTE de pyTesTai para kyrioy

Быт 25:23 kai eipen kyrios aytE dyo eTnE en tE gastri soy eisin kai dyo laoi ek tEs koilias soy diastalEsontai kai laos laoy yperexei kai o meizOn doyleysei tO elassoni

Быт 25:24 kai eplErOTEsan ai Emerai toy tekein aytEn kai tEde En didyma en tE koilia aytEs

Быт 25:25 exElTen de o yios o prOtotokos pyrrakEs olos Osei dora dasys epOnomasen de to onoma aytoy Esay

Быт 25:26 kai meta toyto exElTen o adelfos aytoy kai E heir aytoy epeilEmmenE tEs pternEs Esay kai ekalesen to onoma aytoy iakOb isaak de En etOn exEkonta ote eteken aytoys rebekka

Быт 25:27 EyxETEsan de oi neaniskoi kai En Esay anTrOpos eidOs kynEgein agroikos iakOb de En anTrOpos aplastos oikOn oikian

Быт 25:28 EgapEsen de isaak ton Esay oti E TEra aytoy brOsis aytO rebekka de Egapa ton iakOb

Быт 25:29 EpsEsen de iakOb epsema ElTen de Esay ek toy pedioy ekleipOn

Быт 25:30 kai eipen Esay tO iakOb geyson me apo toy epsematos toy pyrroy toytoy oti ekleipO dia toyto eklETE to onoma aytoy edOm

Быт 25:31 eipen de iakOb tO Esay apodoy moi sEmeron ta prOtotokia soy emoi

Быт 25:32 eipen de Esay idoy egO poreyomai teleytan kai ina ti moi tayta ta prOtotokia

Быт 25:33 kai eipen aytO iakOb omoson moi sEmeron kai Omosen aytO apedoto de Esay ta prOtotokia tO iakOb

Быт 25:34 iakOb de edOken tO Esay arton kai epsema fakoy kai efagen kai epien kai anastas Oheto kai efaylisen Esay ta prOtotokia

Быт 26:1 egeneto de limos epi tEs gEs hOris toy limoy toy proteron os egeneto en tO hronO tO abraam eporeyTE de isaak pros abimeleh basilea fylistiim eis gerara

Быт 26:2 OfTE de aytO kyrios kai eipen mE katabEs eis aigypton katoikEson de en tE gE E an soi eipO

Быт 26:3 kai paroikei en tE gE taytE kai esomai meta soy kai eylogEsO se soi gar kai tO spermati soy dOsO pasan tEn gEn taytEn kai stEsO ton orkon moy on Omosa abraam tO patri soy

Быт 26:4 kai plETynO to sperma soy Os toys asteras toy oyranoy kai dOsO tO spermati soy pasan tEn gEn taytEn kai eneylogETEsontai en tO spermati soy panta ta eTnE tEs gEs

Быт 26:5 anT On ypEkoysen abraam o patEr soy tEs emEs fOnEs kai efylaxen ta prostagmata moy kai tas entolas moy kai ta dikaiOmata moy kai ta nomima moy

Быт 26:6 kai katOkEsen isaak en gerarois

Быт 26:7 epErOtEsan de oi andres toy topoy peri rebekkas tEs gynaikos aytoy kai eipen adelfE moy estin efobETE gar eipein oti gynE moy estin mEpote apokteinOsin ayton oi andres toy topoy peri rebekkas oti Oraia tE opsei En

Быт 26:8 egeneto de polyhronios ekei parakypsas de abimeleh o basileys gerarOn dia tEs Tyridos eiden ton isaak paizonta meta rebekkas tEs gynaikos aytoy

Быт 26:9 ekalesen de abimeleh ton isaak kai eipen aytO ara ge gynE soy estin ti oti eipas adelfE moy estin eipen de aytO isaak eipa gar mEpote apoTanO di aytEn

Быт 26:10 eipen de aytO abimeleh ti toyto epoiEsas Emin mikroy ekoimETE tis toy genoys moy meta tEs gynaikos soy kai epEgages ef Emas agnoian

Быт 26:11 synetaxen de abimeleh panti tO laO aytoy legOn pas o aptomenos toy anTrOpoy toytoy E tEs gynaikos aytoy Tanatoy enohos estai

Быт 26:12 espeiren de isaak en tE gE ekeinE kai eyren en tO eniaytO ekeinO ekatosteyoysan kriTEn eylogEsen de ayton kyrios

Быт 26:13 kai ypsOTE o anTrOpos kai probainOn meizOn egineto eOs oy megas egeneto sfodra

Быт 26:14 egeneto de aytO ktEnE probatOn kai ktEnE boOn kai geOrgia polla ezElOsan de ayton oi fylistiim

Быт 26:15 kai panta ta freata a Oryxan oi paides toy patros aytoy en tO hronO toy patros aytoy enefraxan ayta oi fylistiim kai eplEsan ayta gEs

Быт 26:16 eipen de abimeleh pros isaak apelTe af EmOn oti dynatOteros EmOn egenoy sfodra

Быт 26:17 kai apElTen ekeiTen isaak kai katelysen en tE faraggi gerarOn kai katOkEsen ekei

Быт 26:18 kai palin isaak Oryxen ta freata toy ydatos a Oryxan oi paides abraam toy patros aytoy kai enefraxan ayta oi fylistiim meta to apoTanein abraam ton patera aytoy kai epOnomasen aytois onomata kata ta onomata a epOnomasen abraam o patEr aytoy

Быт 26:19 kai Oryxan oi paides isaak en tE faraggi gerarOn kai eyron ekei frear ydatos zOntos

Быт 26:20 kai emahesanto oi poimenes gerarOn meta tOn poimenOn isaak faskontes aytOn einai to ydOr kai ekalesen to onoma toy freatos adikia EdikEsan gar ayton

Быт 26:21 aparas de isaak ekeiTen Oryxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinoy kai epOnomasen to onoma aytoy ehTria

Быт 26:22 aparas de ekeiTen Oryxen frear eteron kai oyk emahesanto peri aytoy kai epOnomasen to onoma aytoy eyryhOria legOn dioti nyn eplatynen kyrios Emin kai EyxEsen Emas epi tEs gEs

Быт 26:23 anebE de ekeiTen epi to frear toy orkoy

Быт 26:24 kai OfTE aytO kyrios en tE nykti ekeinE kai eipen egO eimi o Teos abraam toy patros soy mE foboy meta soy gar eimi kai EylogEka se kai plETynO to sperma soy dia abraam ton patera soy

Быт 26:25 kai OkodomEsen ekei TysiastErion kai epekalesato to onoma kyrioy kai epExen ekei tEn skEnEn aytoy Oryxan de ekei oi paides isaak frear

Быт 26:26 kai abimeleh eporeyTE pros ayton apo gerarOn kai ohozaT o nymfagOgos aytoy kai fikol o arhistratEgos tEs dynameOs aytoy

Быт 26:27 kai eipen aytois isaak ina ti ElTate pros me ymeis de emisEsate me kai apesteilate me af ymOn

Быт 26:28 kai eipan idontes eOrakamen oti En kyrios meta soy kai eipamen genesTO ara ana meson EmOn kai ana meson soy kai diaTEsomeTa meta soy diaTEkEn

Быт 26:29 mE poiEsein meT EmOn kakon kaToti Emeis se oyk ebdelyxameTa kai on tropon ehrEsameTa soi kalOs kai exapesteilamen se met eirEnEs kai nyn sy eylogEtos ypo kyrioy

Быт 26:30 kai epoiEsen aytois dohEn kai efagon kai epion

Быт 26:31 kai anastantes to prOi Omosan anTrOpos tO plEsion aytoy kai exapesteilen aytoys isaak kai apOhonto ap aytoy meta sOtErias

Быт 26:32 egeneto de en tE Emera ekeinE kai paragenomenoi oi paides isaak apEggeilan aytO peri toy freatos oy Oryxan kai eipan oyh eyromen ydOr

Быт 26:33 kai ekalesen ayto orkos dia toyto onoma tE polei frear orkoy eOs tEs sEmeron Emeras

Быт 26:34 En de Esay etOn tessarakonta kai elaben gynaika ioydin tEn Tygatera beEr toy hettaioy kai tEn basemmaT Tygatera ailOn toy eyaioy

Быт 26:35 kai Esan erizoysai tO isaak kai tE rebekka

Быт 27:1 egeneto de meta to gErasai isaak kai EmblynTEsan oi ofTalmoi aytoy toy oran kai ekalesen Esay ton yion aytoy ton presbyteron kai eipen aytO yie moy kai eipen idoy egO

Быт 27:2 kai eipen idoy gegEraka kai oy ginOskO tEn Emeran tEs teleytEs moy

Быт 27:3 nyn oyn labe to skeyos soy tEn te faretran kai to toxon kai exelTe eis to pedion kai TEreyson moi TEran

Быт 27:4 kai poiEson moi edesmata Os filO egO kai enegke moi ina fagO opOs eylogEsE se E psyhE moy prin apoTanein me

Быт 27:5 rebekka de Ekoysen laloyntos isaak pros Esay ton yion aytoy eporeyTE de Esay eis to pedion TEreysai TEran tO patri aytoy

Быт 27:6 rebekka de eipen pros iakOb ton yion aytEs ton elassO ide egO Ekoysa toy patros soy laloyntos pros Esay ton adelfon soy legontos

Быт 27:7 enegkon moi TEran kai poiEson moi edesmata kai fagOn eylogEsO se enantion kyrioy pro toy apoTanein me

Быт 27:8 nyn oyn yie akoyson moy kaTa egO soi entellomai

Быт 27:9 kai poreyTeis eis ta probata labe moi ekeiTen dyo erifoys apaloys kai kaloys kai poiEsO aytoys edesmata tO patri soy Os filei

Быт 27:10 kai eisoiseis tO patri soy kai fagetai opOs eylogEsE se o patEr soy pro toy apoTanein ayton

Быт 27:11 eipen de iakOb pros rebekkan tEn mEtera aytoy estin Esay o adelfos moy anEr dasys egO de anEr leios

Быт 27:12 mEpote psElafEsE me o patEr moy kai esomai enantion aytoy Os katafronOn kai epaxO ep emayton kataran kai oyk eylogian

Быт 27:13 eipen de aytO E mEtEr ep eme E katara soy teknon monon ypakoyson tEs fOnEs moy kai poreyTeis enegke moi

Быт 27:14 poreyTeis de elaben kai Enegken tE mEtri kai epoiEsen E mEtEr aytoy edesmata kaTa efilei o patEr aytoy

Быт 27:15 kai laboysa rebekka tEn stolEn Esay toy yioy aytEs toy presbyteroy tEn kalEn E En par aytE en tO oikO enedysen iakOb ton yion aytEs ton neOteron

Быт 27:16 kai ta dermata tOn erifOn perieTEken epi toys brahionas aytoy kai epi ta gymna toy trahEloy aytoy

Быт 27:17 kai edOken ta edesmata kai toys artoys oys epoiEsen eis tas heiras iakOb toy yioy aytEs

Быт 27:18 kai eisEnegken tO patri aytoy eipen de pater o de eipen idoy egO tis ei sy teknon

Быт 27:19 kai eipen iakOb tO patri aytoy egO Esay o prOtotokos soy epoiEsa kaTa elalEsas moi anastas kaTison kai fage tEs TEras moy opOs eylogEsE me E psyhE soy

Быт 27:20 eipen de isaak tO yiO aytoy ti toyto o tahy eyres O teknon o de eipen o paredOken kyrios o Teos soy enantion moy

Быт 27:21 eipen de isaak tO iakOb eggison moi kai psElafEsO se teknon ei sy ei o yios moy Esay E oy

Быт 27:22 Eggisen de iakOb pros isaak ton patera aytoy kai epsElafEsen ayton kai eipen E men fOnE fOnE iakOb ai de heires heires Esay

Быт 27:23 kai oyk epegnO ayton Esan gar ai heires aytoy Os ai heires Esay toy adelfoy aytoy daseiai kai EylogEsen ayton

Быт 27:24 kai eipen sy ei o yios moy Esay o de eipen egO

Быт 27:25 kai eipen prosagage moi kai fagomai apo tEs TEras soy teknon ina eylogEsE se E psyhE moy kai prosEgagen aytO kai efagen kai eisEnegken aytO oinon kai epien

Быт 27:26 kai eipen aytO isaak o patEr aytoy eggison moi kai filEson me teknon

Быт 27:27 kai eggisas efilEsen ayton kai OsfranTE tEn osmEn tOn imatiOn aytoy kai EylogEsen ayton kai eipen idoy osmE toy yioy moy Os osmE agroy plEroys on EylogEsen kyrios

Быт 27:28 kai dOE soi o Teos apo tEs drosoy toy oyranoy kai apo tEs piotEtos tEs gEs kai plETos sitoy kai oinoy

Быт 27:29 kai doyleysatOsan soi eTnE kai proskynEsoysin soi arhontes kai ginoy kyrios toy adelfoy soy kai proskynEsoysin soi oi yioi toy patros soy o katarOmenos se epikataratos o de eylogOn se eylogEmenos

Быт 27:30 kai egeneto meta to paysasTai isaak eylogoynta iakOb ton yion aytoy kai egeneto Os exElTen iakOb apo prosOpoy isaak toy patros aytoy kai Esay o adelfos aytoy ElTen apo tEs TEras

Быт 27:31 kai epoiEsen kai aytos edesmata kai prosEnegken tO patri aytoy kai eipen tO patri anastEtO o patEr moy kai fagetO tEs TEras toy yioy aytoy opOs eylogEsE me E psyhE soy

Быт 27:32 kai eipen aytO isaak o patEr aytoy tis ei sy o de eipen egO eimi o yios soy o prOtotokos Esay

Быт 27:33 exestE de isaak ekstasin megalEn sfodra kai eipen tis oyn o TEreysas moi TEran kai eisenegkas moi kai efagon apo pantOn pro toy se elTein kai EylogEsa ayton kai eylogEmenos estO

Быт 27:34 egeneto de Enika Ekoysen Esay ta rEmata isaak toy patros aytoy aneboEsen fOnEn megalEn kai pikran sfodra kai eipen eylogEson dE kame pater

Быт 27:35 eipen de aytO elTOn o adelfos soy meta doloy elaben tEn eylogian soy

Быт 27:36 kai eipen dikaiOs eklETE to onoma aytoy iakOb epterniken gar me EdE deyteron toyto ta te prOtotokia moy eilEfen kai nyn eilEfen tEn eylogian moy kai eipen Esay tO patri aytoy oyh ypelipO moi eylogian pater

Быт 27:37 apokriTeis de isaak eipen tO Esay ei kyrion ayton epoiEsa soy kai pantas toys adelfoys aytoy epoiEsa aytoy oiketas sitO kai oinO estErisa ayton soi de ti poiEsO teknon

Быт 27:38 eipen de Esay pros ton patera aytoy mE eylogia mia soi estin pater eylogEson dE kame pater katanyhTentos de isaak aneboEsen fOnEn Esay kai eklaysen

Быт 27:39 apokriTeis de isaak o patEr aytoy eipen aytO idoy apo tEs piotEtos tEs gEs estai E katoikEsis soy kai apo tEs drosoy toy oyranoy anOTen

Быт 27:40 kai epi tE mahairE soy zEsE kai tO adelfO soy doyleyseis estai de Enika ean kaTelEs kai eklyseis ton zygon aytoy apo toy trahEloy soy

Быт 27:41 kai enekotei Esay tO iakOb peri tEs eylogias Es eylogEsen ayton o patEr aytoy eipen de Esay en tE dianoia eggisatOsan ai Emerai toy penToys toy patros moy ina apokteinO iakOb ton adelfon moy

Быт 27:42 apEggelE de rebekka ta rEmata Esay toy yioy aytEs toy presbyteroy kai pempsasa ekalesen iakOb ton yion aytEs ton neOteron kai eipen aytO idoy Esay o adelfos soy apeilei soi toy apokteinai se

Быт 27:43 nyn oyn teknon akoyson moy tEs fOnEs kai anastas apodraTi eis tEn mesopotamian pros laban ton adelfon moy eis harran

Быт 27:44 kai oikEson met aytoy Emeras tinas eOs toy apostrepsai ton Tymon

Быт 27:45 kai tEn orgEn toy adelfoy soy apo soy kai epilaTEtai a pepoiEkas aytO kai aposteilasa metapempsomai se ekeiTen mEpote ateknOTO apo tOn dyo ymOn en Emera mia

Быт 27:46 eipen de rebekka pros isaak prosOhTika tE zOE moy dia tas Tygateras tOn yiOn het ei lEmpsetai iakOb gynaika apo tOn TygaterOn tEs gEs taytEs ina ti moi zEn

Быт 28:1 proskalesamenos de isaak ton iakOb eylogEsen ayton kai eneteilato aytO legOn oy lEmpsE gynaika ek tOn TygaterOn hanaan

Быт 28:2 anastas apodraTi eis tEn mesopotamian eis ton oikon baToyEl toy patros tEs mEtros soy kai labe seaytO ekeiTen gynaika ek tOn TygaterOn laban toy adelfoy tEs mEtros soy

Быт 28:3 o de Teos moy eylogEsai se kai ayxEsai se kai plETynai se kai esE eis synagOgas eTnOn

Быт 28:4 kai dOE soi tEn eylogian abraam toy patros moy soi kai tO spermati soy meta se klEronomEsai tEn gEn tEs paroikEseOs soy En edOken o Teos tO abraam

Быт 28:5 kai apesteilen isaak ton iakOb kai eporeyTE eis tEn mesopotamian pros laban ton yion baToyEl toy syroy adelfon de rebekkas tEs mEtros iakOb kai Esay

Быт 28:6 eiden de Esay oti eylogEsen isaak ton iakOb kai apOheto eis tEn mesopotamian syrias labein eaytO ekeiTen gynaika en tO eylogein ayton kai eneteilato aytO legOn oy lEmpsE gynaika apo tOn TygaterOn hanaan

Быт 28:7 kai Ekoysen iakOb toy patros kai tEs mEtros aytoy kai eporeyTE eis tEn mesopotamian syrias

Быт 28:8 kai eiden Esay oti ponErai eisin ai Tygateres hanaan enantion isaak toy patros aytoy

Быт 28:9 kai eporeyTE Esay pros ismaEl kai elaben tEn maeleT Tygatera ismaEl toy yioy abraam adelfEn nabaiOT pros tais gynaixin aytoy gynaika

Быт 28:10 kai exElTen iakOb apo toy freatos toy orkoy kai eporeyTE eis harran

Быт 28:11 kai apEntEsen topO kai ekoimETE ekei edy gar o Elios kai elaben apo tOn liTOn toy topoy kai eTEken pros kefalEs aytoy kai ekoimETE en tO topO ekeinO

Быт 28:12 kai enypniasTE kai idoy klimax estErigmenE en tE gE Es E kefalE afikneito eis ton oyranon kai oi aggeloi toy Teoy anebainon kai katebainon ep aytEs

Быт 28:13 o de kyrios epestErikto ep aytEs kai eipen egO kyrios o Teos abraam toy patros soy kai o Teos isaak mE foboy E gE ef Es sy kaTeydeis ep aytEs soi dOsO aytEn kai tO spermati soy

Быт 28:14 kai estai to sperma soy Os E ammos tEs gEs kai platynTEsetai epi Talassan kai epi liba kai epi borran kai ep anatolas kai eneylogETEsontai en soi pasai ai fylai tEs gEs kai en tO spermati soy

Быт 28:15 kai idoy egO meta soy diafylassOn se en tE odO pasE oy ean poreyTEs kai apostrepsO se eis tEn gEn taytEn oti oy mE se egkatalipO eOs toy poiEsai me panta osa elalEsa soi

Быт 28:16 kai exEgerTE iakOb apo toy ypnoy aytoy kai eipen oti estin kyrios en tO topO toytO egO de oyk Edein

Быт 28:17 kai efobETE kai eipen Os foberos o topos oytos oyk estin toyto all E oikos Teoy kai aytE E pylE toy oyranoy

Быт 28:18 kai anestE iakOb to prOi kai elaben ton liTon on ypeTEken ekei pros kefalEs aytoy kai estEsen ayton stElEn kai epeheen elaion epi to akron aytEs

Быт 28:19 kai ekalesen iakOb to onoma toy topoy ekeinoy oikos Teoy kai oylamloys En onoma tE polei to proteron

Быт 28:20 kai Eyxato iakOb eyhEn legOn ean E kyrios o Teos met emoy kai diafylaxE me en tE odO taytE E egO poreyomai kai dO moi arton fagein kai imation peribalesTai

Быт 28:21 kai apostrepsE me meta sOtErias eis ton oikon toy patros moy kai estai moi kyrios eis Teon

Быт 28:22 kai o liTos oytos on estEsa stElEn estai moi oikos Teoy kai pantOn On ean moi dOs dekatEn apodekatOsO ayta soi

Быт 29:1 kai exaras iakOb toys podas eporeyTE eis gEn anatolOn pros laban ton yion baToyEl toy syroy adelfon de rebekkas mEtros iakOb kai Esay

Быт 29:2 kai ora kai idoy frear en tO pediO Esan de ekei tria poimnia probatOn anapayomena ep aytoy ek gar toy freatos ekeinoy epotizon ta poimnia liTos de En megas epi tO stomati toy freatos

Быт 29:3 kai synEgonto ekei panta ta poimnia kai apekylion ton liTon apo toy stomatos toy freatos kai epotizon ta probata kai apekaTistOn ton liTon epi to stoma toy freatos eis ton topon aytoy

Быт 29:4 eipen de aytois iakOb adelfoi poTen este ymeis oi de eipan ek harran esmen

Быт 29:5 eipen de aytois ginOskete laban ton yion nahOr oi de eipan ginOskomen

Быт 29:6 eipen de aytois ygiainei oi de eipan ygiainei kai idoy rahEl E TygatEr aytoy Erheto meta tOn probatOn

Быт 29:7 kai eipen iakOb eti estin Emera pollE oypO Ora synahTEnai ta ktEnE potisantes ta probata apelTontes boskete

Быт 29:8 oi de eipan oy dynEsomeTa eOs toy synahTEnai pantas toys poimenas kai apokylisOsin ton liTon apo toy stomatos toy freatos kai potioymen ta probata

Быт 29:9 eti aytoy laloyntos aytois kai rahEl E TygatEr laban Erheto meta tOn probatOn toy patros aytEs aytE gar ebosken ta probata toy patros aytEs

Быт 29:10 egeneto de Os eiden iakOb tEn rahEl Tygatera laban adelfoy tEs mEtros aytoy kai ta probata laban adelfoy tEs mEtros aytoy kai proselTOn iakOb apekylisen ton liTon apo toy stomatos toy freatos kai epotisen ta probata laban toy adelfoy tEs mEtros aytoy

Быт 29:11 kai efilEsen iakOb tEn rahEl kai boEsas tE fOnE aytoy eklaysen

Быт 29:12 kai anEggeilen tE rahEl oti adelfos toy patros aytEs estin kai oti yios rebekkas estin kai dramoysa apEggeilen tO patri aytEs kata ta rEmata tayta

Быт 29:13 egeneto de Os Ekoysen laban to onoma iakOb toy yioy tEs adelfEs aytoy edramen eis synantEsin aytO kai perilabOn ayton efilEsen kai eisEgagen ayton eis ton oikon aytoy kai diEgEsato tO laban pantas toys logoys toytoys

Быт 29:14 kai eipen aytO laban ek tOn ostOn moy kai ek tEs sarkos moy ei sy kai En met aytoy mEna EmerOn

Быт 29:15 eipen de laban tO iakOb oti gar adelfos moy ei oy doyleyseis moi dOrean apaggeilon moi tis o misTos soy estin

Быт 29:16 tO de laban dyo Tygateres onoma tE meizoni leia kai onoma tE neOtera rahEl

Быт 29:17 oi de ofTalmoi leias asTeneis rahEl de kalE tO eidei kai Oraia tE opsei

Быт 29:18 EgapEsen de iakOb tEn rahEl kai eipen doyleysO soi epta etE peri rahEl tEs Tygatros soy tEs neOteras

Быт 29:19 eipen de aytO laban beltion doynai me aytEn soi E doynai me aytEn andri eterO oikEson met emoy

Быт 29:20 kai edoyleysen iakOb peri rahEl etE epta kai Esan enantion aytoy Os Emerai oligai para to agapan ayton aytEn

Быт 29:21 eipen de iakOb pros laban apodos tEn gynaika moy peplErOntai gar ai Emerai moy opOs eiselTO pros aytEn

Быт 29:22 synEgagen de laban pantas toys andras toy topoy kai epoiEsen gamon

Быт 29:23 kai egeneto espera kai labOn laban leian tEn Tygatera aytoy eisEgagen aytEn pros iakOb kai eisElTen pros aytEn iakOb

Быт 29:24 edOken de laban leia tE Tygatri aytoy zelfan tEn paidiskEn aytoy aytE paidiskEn

Быт 29:25 egeneto de prOi kai idoy En leia eipen de iakOb tO laban ti toyto epoiEsas moi oy peri rahEl edoyleysa para soi kai ina ti parelogisO me

Быт 29:26 eipen de laban oyk estin oytOs en tO topO EmOn doynai tEn neOteran prin E tEn presbyteran

Быт 29:27 synteleson oyn ta ebdoma taytEs kai dOsO soi kai taytEn anti tEs ergasias Es erga par emoi eti epta etE etera

Быт 29:28 epoiEsen de iakOb oytOs kai aneplErOsen ta ebdoma taytEs kai edOken aytO laban rahEl tEn Tygatera aytoy aytO gynaika

Быт 29:29 edOken de laban rahEl tE Tygatri aytoy ballan tEn paidiskEn aytoy aytE paidiskEn

Быт 29:30 kai eisElTen pros rahEl EgapEsen de rahEl mallon E leian kai edoyleysen aytO epta etE etera

Быт 29:31 idOn de kyrios oti miseitai leia Enoixen tEn mEtran aytEs rahEl de En steira

Быт 29:32 kai synelaben leia kai eteken yion tO iakOb ekalesen de to onoma aytoy roybEn legoysa dioti eiden moy kyrios tEn tapeinOsin nyn me agapEsei o anEr moy

Быт 29:33 kai synelaben palin leia kai eteken yion deyteron tO iakOb kai eipen oti Ekoysen kyrios oti misoymai kai prosedOken moi kai toyton ekalesen de to onoma aytoy symeOn

Быт 29:34 kai synelaben eti kai eteken yion kai eipen en tO nyn kairO pros emoy estai o anEr moy etekon gar aytO treis yioys dia toyto ekalesen to onoma aytoy leyi

Быт 29:35 kai syllaboysa eti eteken yion kai eipen nyn eti toyto exomologEsomai kyriO dia toyto ekalesen to onoma aytoy ioyda kai estE toy tiktein

Быт 30:1 idoysa de rahEl oti oy tetoken tO iakOb kai ezElOsen rahEl tEn adelfEn aytEs kai eipen tO iakOb dos moi tekna ei de mE teleytEsO egO

Быт 30:2 eTymOTE de iakOb tE rahEl kai eipen aytE mE anti Teoy egO eimi os esterEsen se karpon koilias

Быт 30:3 eipen de rahEl tO iakOb idoy E paidiskE moy balla eiselTe pros aytEn kai texetai epi tOn gonatOn moy kai teknopoiEsomai kagO ex aytEs

Быт 30:4 kai edOken aytO ballan tEn paidiskEn aytEs aytO gynaika eisElTen de pros aytEn iakOb

Быт 30:5 kai synelaben balla E paidiskE rahEl kai eteken tO iakOb yion

Быт 30:6 kai eipen rahEl ekrinen moi o Teos kai epEkoysen tEs fOnEs moy kai edOken moi yion dia toyto ekalesen to onoma aytoy dan

Быт 30:7 kai synelaben eti balla E paidiskE rahEl kai eteken yion deyteron tO iakOb

Быт 30:8 kai eipen rahEl synelabeto moi o Teos kai synanestrafEn tE adelfE moy kai EdynasTEn kai ekalesen to onoma aytoy nefTali

Быт 30:9 eiden de leia oti estE toy tiktein kai elaben zelfan tEn paidiskEn aytEs kai edOken aytEn tO iakOb gynaika

Быт 30:10 eisElTen de pros aytEn iakOb kai synelaben zelfa E paidiskE leias kai eteken tO iakOb yion

Быт 30:11 kai eipen leia en tyhE kai epOnomasen to onoma aytoy gad

Быт 30:12 kai synelaben zelfa E paidiskE leias kai eteken eti tO iakOb yion deyteron

Быт 30:13 kai eipen leia makaria egO oti makarizoysin me ai gynaikes kai ekalesen to onoma aytoy asEr

Быт 30:14 eporeyTE de roybEn en Emerais Terismoy pyrOn kai eyren mEla mandragoroy en tO agrO kai Enegken ayta pros leian tEn mEtera aytoy eipen de rahEl tE leia dos moi tOn mandragorOn toy yioy soy

Быт 30:15 eipen de leia oyh ikanon soi oti elabes ton andra moy mE kai toys mandragoras toy yioy moy lEmpsE eipen de rahEl oyh oytOs koimETEtO meta soy tEn nykta taytEn anti tOn mandragorOn toy yioy soy

Быт 30:16 eisElTen de iakOb ex agroy esperas kai exElTen leia eis synantEsin aytO kai eipen pros me eiseleysE sEmeron memisTOmai gar se anti tOn mandragorOn toy yioy moy kai ekoimETE met aytEs tEn nykta ekeinEn

Быт 30:17 kai epEkoysen o Teos leias kai syllaboysa eteken tO iakOb yion pempton

Быт 30:18 kai eipen leia edOken o Teos ton misTon moy anT oy edOka tEn paidiskEn moy tO andri moy kai ekalesen to onoma aytoy issahar o estin misTos

Быт 30:19 kai synelaben eti leia kai eteken yion ekton tO iakOb

Быт 30:20 kai eipen leia dedOrEtai moi o Teos dOron kalon en tO nyn kairO airetiei me o anEr moy etekon gar aytO yioys ex kai ekalesen to onoma aytoy zaboylOn

Быт 30:21 kai meta toyto eteken Tygatera kai ekalesen to onoma aytEs dina

Быт 30:22 emnEsTE de o Teos tEs rahEl kai epEkoysen aytEs o Teos kai aneOxen aytEs tEn mEtran

Быт 30:23 kai syllaboysa eteken tO iakOb yion eipen de rahEl afeilen o Teos moy to oneidos

Быт 30:24 kai ekalesen to onoma aytoy iOsEf legoysa prosTetO o Teos moi yion eteron

Быт 30:25 egeneto de Os eteken rahEl ton iOsEf eipen iakOb tO laban aposteilon me ina apelTO eis ton topon moy kai eis tEn gEn moy

Быт 30:26 apodos tas gynaikas moy kai ta paidia peri On dedoyleyka soi ina apelTO sy gar ginOskeis tEn doyleian En dedoyleyka soi

Быт 30:27 eipen de aytO laban ei eyron harin enantion soy oiOnisamEn an eylogEsen gar me o Teos tE sE eisodO

Быт 30:28 diasteilon ton misTon soy pros me kai dOsO

Быт 30:29 eipen de aytO iakOb sy ginOskeis a dedoyleyka soi kai osa En ktEnE soy met emoy

Быт 30:30 mikra gar En osa soi En enantion emoy kai EyxETE eis plETos kai EylogEsen se kyrios epi tO podi moy nyn oyn pote poiEsO kagO emaytO oikon

Быт 30:31 kai eipen aytO laban ti soi dOsO eipen de aytO iakOb oy dOseis moi oyTen ean poiEsEs moi to rEma toyto palin poimanO ta probata soy kai fylaxO

Быт 30:32 parelTatO panta ta probata soy sEmeron kai diahOrison ekeiTen pan probaton faion en tois arnasin kai pan dialeykon kai ranton en tais aixin estai moi misTos

Быт 30:33 kai epakoysetai moi E dikaiosynE moy en tE Emera tE ayrion oti estin o misTos moy enOpion soy pan o ean mE E ranton kai dialeykon en tais aixin kai faion en tois arnasin keklemmenon estai par emoi

Быт 30:34 eipen de aytO laban estO kata to rEma soy

Быт 30:35 kai diesteilen en tE Emera ekeinE toys tragoys toys rantoys kai toys dialeykoys kai pasas tas aigas tas rantas kai tas dialeykoys kai pan o En leykon en aytois kai pan o En faion en tois arnasin kai edOken dia heiros tOn yiOn aytoy

Быт 30:36 kai apestEsen odon triOn EmerOn ana meson aytOn kai ana meson iakOb iakOb de epoimainen ta probata laban ta ypoleifTenta

Быт 30:37 elaben de eaytO iakOb rabdon styrakinEn hlOran kai karyinEn kai platanoy kai elepisen aytas iakOb lepismata leyka perisyrOn to hlOron efaineto de epi tais rabdois to leykon o elepisen poikilon

Быт 30:38 kai pareTEken tas rabdoys as elepisen en tais lEnois tOn potistEriOn toy ydatos ina Os an elTOsin ta probata piein enOpion tOn rabdOn elTontOn aytOn eis to piein

Быт 30:39 egkissEsOsin ta probata eis tas rabdoys kai etikton ta probata dialeyka kai poikila kai spodoeidE ranta

Быт 30:40 toys de amnoys diesteilen iakOb kai estEsen enantion tOn probatOn krion dialeykon kai pan poikilon en tois amnois kai diehOrisen eaytO poimnia kaT eayton kai oyk emixen ayta eis ta probata laban

Быт 30:41 egeneto de en tO kairO O enekissEsen ta probata en gastri lambanonta eTEken iakOb tas rabdoys enantion tOn probatOn en tais lEnois toy egkissEsai ayta kata tas rabdoys

Быт 30:42 Enika d an etekon ta probata oyk etiTei egeneto de ta asEma toy laban ta de episEma toy iakOb

Быт 30:43 kai eploytEsen o anTrOpos sfodra sfodra kai egeneto aytO ktEnE polla kai boes kai paides kai paidiskai kai kamEloi kai onoi

Быт 31:1 Ekoysen de iakOb ta rEmata tOn yiOn laban legontOn eilEfen iakOb panta ta toy patros EmOn kai ek tOn toy patros EmOn pepoiEken pasan tEn doxan taytEn

Быт 31:2 kai eiden iakOb to prosOpon toy laban kai idoy oyk En pros ayton Os ehTes kai tritEn Emeran

Быт 31:3 eipen de kyrios pros iakOb apostrefoy eis tEn gEn toy patros soy kai eis tEn genean soy kai esomai meta soy

Быт 31:4 aposteilas de iakOb ekalesen rahEl kai leian eis to pedion oy ta poimnia

Быт 31:5 kai eipen aytais orO egO to prosOpon toy patros ymOn oti oyk estin pros emoy Os ehTes kai tritEn Emeran o de Teos toy patros moy En met emoy

Быт 31:6 kai aytai de oidate oti en pasE tE ishyi moy dedoyleyka tO patri ymOn

Быт 31:7 o de patEr ymOn parekroysato me kai Ellaxen ton misTon moy tOn deka amnOn kai oyk edOken aytO o Teos kakopoiEsai me

Быт 31:8 ean oytOs eipE ta poikila estai soy misTos kai texetai panta ta probata poikila ean de eipE ta leyka estai soy misTos kai texetai panta ta probata leyka

Быт 31:9 kai afeilato o Teos panta ta ktEnE toy patros ymOn kai edOken moi ayta

Быт 31:10 kai egeneto Enika enekissOn ta probata kai eidon tois ofTalmois ayta en tO ypnO kai idoy oi tragoi kai oi krioi anabainontes Esan epi ta probata kai tas aigas dialeykoi kai poikiloi kai spodoeideis rantoi

Быт 31:11 kai eipen moi o aggelos toy Teoy kaT ypnon iakOb egO de eipa ti estin

Быт 31:12 kai eipen anablepson tois ofTalmois soy kai ide toys tragoys kai toys krioys anabainontas epi ta probata kai tas aigas dialeykoys kai poikiloys kai spodoeideis rantoys eOraka gar osa soi laban poiei

Быт 31:13 egO eimi o Teos o ofTeis soi en topO Teoy oy Eleipsas moi ekei stElEn kai EyxO moi ekei eyhEn nyn oyn anastETi kai exelTe ek tEs gEs taytEs kai apelTe eis tEn gEn tEs geneseOs soy kai esomai meta soy

Быт 31:14 kai apokriTeisa rahEl kai leia eipan aytO mE estin Emin eti meris E klEronomia en tO oikO toy patros EmOn

Быт 31:15 oyh Os ai allotriai lelogismeTa aytO pepraken gar Emas kai katefagen katabrOsei to argyrion EmOn

Быт 31:16 panta ton ployton kai tEn doxan En afeilato o Teos toy patros EmOn Emin estai kai tois teknois EmOn nyn oyn osa eirEken soi o Teos poiei

Быт 31:17 anastas de iakOb elaben tas gynaikas aytoy kai ta paidia aytoy epi tas kamEloys

Быт 31:18 kai apEgagen panta ta yparhonta aytoy kai pasan tEn aposkeyEn aytoy En periepoiEsato en tE mesopotamia kai panta ta aytoy apelTein pros isaak ton patera aytoy eis gEn hanaan

Быт 31:19 laban de Oheto keirai ta probata aytoy eklepsen de rahEl ta eidOla toy patros aytEs

Быт 31:20 ekrypsen de iakOb laban ton syron toy mE anaggeilai aytO oti apodidraskei

Быт 31:21 kai apedra aytos kai panta ta aytoy kai diebE ton potamon kai OrmEsen eis to oros galaad

Быт 31:22 anEggelE de laban tO syrO tE tritE Emera oti apedra iakOb

Быт 31:23 kai paralabOn pantas toys adelfoys aytoy meT eaytoy ediOxen opisO aytoy odon EmerOn epta kai katelaben ayton en tO orei tO galaad

Быт 31:24 ElTen de o Teos pros laban ton syron kaT ypnon tEn nykta kai eipen aytO fylaxai seayton mEpote lalEsEs meta iakOb ponEra

Быт 31:25 kai katelaben laban ton iakOb iakOb de epExen tEn skEnEn aytoy en tO orei laban de estEsen toys adelfoys aytoy en tO orei galaad

Быт 31:26 eipen de laban tO iakOb ti epoiEsas ina ti kryfE apedras kai eklopoforEsas me kai apEgages tas Tygateras moy Os aihmalOtidas mahaira

Быт 31:27 kai ei anEggeilas moi exapesteila an se met eyfrosynEs kai meta moysikOn tympanOn kai kiTaras

Быт 31:28 oyk ExiOTEn katafilEsai ta paidia moy kai tas Tygateras moy nyn de afronOs epraxas

Быт 31:29 kai nyn ishyei E heir moy kakopoiEsai se o de Teos toy patros soy ehTes eipen pros me legOn fylaxai seayton mEpote lalEsEs meta iakOb ponEra

Быт 31:30 nyn oyn peporeysai epiTymia gar epeTymEsas apelTein eis ton oikon toy patros soy ina ti eklepsas toys Teoys moy

Быт 31:31 apokriTeis de iakOb eipen tO laban eipa gar mEpote afelEs tas Tygateras soy ap emoy kai panta ta ema

Быт 31:32 epignOTi ti estin tOn sOn par emoi kai labe kai oyk epegnO par aytO oyTen kai eipen aytO iakOb par O ean eyrEs toys Teoys soy oy zEsetai enantion tOn adelfOn EmOn oyk Edei de iakOb oti rahEl E gynE aytoy eklepsen aytoys

Быт 31:33 eiselTOn de laban EreynEsen eis ton oikon leias kai oyh eyren kai exelTOn ek toy oikoy leias EreynEsen ton oikon iakOb kai en tO oikO tOn dyo paidiskOn kai oyh eyren eisElTen de kai eis ton oikon rahEl

Быт 31:34 rahEl de elaben ta eidOla kai enebalen ayta eis ta sagmata tEs kamEloy kai epekaTisen aytois

Быт 31:35 kai eipen tO patri aytEs mE bareOs fere kyrie oy dynamai anastEnai enOpion soy oti to kat eTismon tOn gynaikOn moi estin EreynEsen de laban en olO tO oikO kai oyh eyren ta eidOla

Быт 31:36 OrgisTE de iakOb kai emahesato tO laban apokriTeis de iakOb eipen tO laban ti to adikEma moy kai ti to amartEma moy oti katediOxas opisO moy

Быт 31:37 kai oti EreynEsas panta ta skeyE moy ti eyres apo pantOn tOn skeyOn toy oikoy soy Tes Ode enantion tOn adelfOn moy kai tOn adelfOn soy kai elegxatOsan ana meson tOn dyo EmOn

Быт 31:38 tayta moi eikosi etE egO eimi meta soy ta probata soy kai ai aiges soy oyk EteknOTEsan krioys tOn probatOn soy oy katefagon

Быт 31:39 TErialOton oyk anenEnoha soi egO apetinnyon par emaytoy klemmata Emeras kai klemmata nyktos

Быт 31:40 eginomEn tEs Emeras sygkaiomenos tO kaymati kai pagetO tEs nyktos kai afistato o ypnos apo tOn ofTalmOn moy

Быт 31:41 tayta moi eikosi etE egO eimi en tE oikia soy edoyleysa soi deka tessara etE anti tOn dyo TygaterOn soy kai ex etE en tois probatois soy kai parelogisO ton misTon moy deka amnasin

Быт 31:42 ei mE o Teos toy patros moy abraam kai o fobos isaak En moi nyn an kenon me exapesteilas tEn tapeinOsin moy kai ton kopon tOn heirOn moy eiden o Teos kai Elegxen se ehTes

Быт 31:43 apokriTeis de laban eipen tO iakOb ai Tygateres Tygateres moy kai oi yioi yioi moy kai ta ktEnE ktEnE moy kai panta osa sy oras ema estin kai tOn TygaterOn moy ti poiEsO taytais sEmeron E tois teknois aytOn ois etekon

Быт 31:44 nyn oyn deyro diaTOmeTa diaTEkEn egO kai sy kai estai eis martyrion ana meson emoy kai soy eipen de aytO idoy oyTeis meT EmOn estin ide o Teos martys ana meson emoy kai soy

Быт 31:45 labOn de iakOb liTon estEsen ayton stElEn

Быт 31:46 eipen de iakOb tois adelfois aytoy syllegete liToys kai synelexan liToys kai epoiEsan boynon kai efagon kai epion ekei epi toy boynoy kai eipen aytO laban o boynos oytos martyrei ana meson emoy kai soy sEmeron

Быт 31:47 kai ekalesen ayton laban boynos tEs martyrias iakOb de ekalesen ayton boynos martys

Быт 31:48 eipen de laban tO iakOb idoy o boynos oytos kai E stElE aytE En estEsa ana meson emoy kai soy martyrei o boynos oytos kai martyrei E stElE aytE dia toyto eklETE to onoma aytoy boynos martyrei

Быт 31:49 kai E orasis En eipen epidoi o Teos ana meson emoy kai soy oti apostEsomeTa eteros apo toy eteroy

Быт 31:50 ei tapeinOseis tas Tygateras moy ei lEmpsE gynaikas epi tais Tygatrasin moy ora oyTeis meT EmOn estin

Быт 31:51 

Быт 31:52 ean te gar egO mE diabO pros se mEde sy diabEs pros me ton boynon toyton kai tEn stElEn taytEn epi kakia

Быт 31:53 o Teos abraam kai o Teos nahOr krinei ana meson EmOn kai Omosen iakOb kata toy foboy toy patros aytoy isaak

Быт 31:54 kai eTysen iakOb Tysian en tO orei kai ekalesen toys adelfoys aytoy kai efagon kai epion kai ekoimETEsan en tO orei

Быт 32:1 anastas de laban to prOi katefilEsen toys yioys aytoy kai tas Tygateras aytoy kai eylogEsen aytoys kai apostrafeis laban apElTen eis ton topon aytoy

Быт 32:2 kai iakOb apElTen eis tEn eaytoy odon kai anablepsas eiden parembolEn Teoy parembeblEkyian kai synEntEsan aytO oi aggeloi toy Teoy

Быт 32:3 eipen de iakOb Enika eiden aytoys parembolE Teoy aytE kai ekalesen to onoma toy topoy ekeinoy parembolai

Быт 32:4 apesteilen de iakOb aggeloys emprosTen aytoy pros Esay ton adelfon aytoy eis gEn sEir eis hOran edOm

Быт 32:5 kai eneteilato aytois legOn oytOs ereite tO kyriO moy Esay oytOs legei o pais soy iakOb meta laban parOkEsa kai ehronisa eOs toy nyn

Быт 32:6 kai egenonto moi boes kai onoi kai probata kai paides kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tO kyriO moy Esay ina eyrE o pais soy harin enantion soy

Быт 32:7 kai anestrepsan oi aggeloi pros iakOb legontes ElTomen pros ton adelfon soy Esay kai idoy aytos erhetai eis synantEsin soi kai tetrakosioi andres met aytoy

Быт 32:8 efobETE de iakOb sfodra kai Eporeito kai dieilen ton laon ton met aytoy kai toys boas kai ta probata eis dyo parembolas

Быт 32:9 kai eipen iakOb ean elTE Esay eis parembolEn mian kai ekkopsE aytEn estai E parembolE E deytera eis to sOzesTai

Быт 32:10 eipen de iakOb o Teos toy patros moy abraam kai o Teos toy patros moy isaak kyrie o eipas moi apotrehe eis tEn gEn tEs geneseOs soy kai ey se poiEsO

Быт 32:11 ikanoytai moi apo pasEs dikaiosynEs kai apo pasEs alETeias Es epoiEsas tO paidi soy en gar tE rabdO moy diebEn ton iordanEn toyton nyn de gegona eis dyo parembolas

Быт 32:12 exeloy me ek heiros toy adelfoy moy Esay oti foboymai egO ayton mEpote elTOn pataxE me kai mEtera epi teknois

Быт 32:13 sy de eipas kalOs ey se poiEsO kai TEsO to sperma soy Os tEn ammon tEs TalassEs E oyk ariTmETEsetai apo toy plEToys

Быт 32:14 kai ekoimETE ekei tEn nykta ekeinEn kai elaben On eferen dOra kai exapesteilen Esay tO adelfO aytoy

Быт 32:15 aigas diakosias tragoys eikosi probata diakosia krioys eikosi

Быт 32:16 kamEloys TElazoysas kai ta paidia aytOn triakonta boas tessarakonta tayroys deka onoys eikosi kai pOloys deka

Быт 32:17 kai edOken dia heiros tois paisin aytoy poimnion kata monas eipen de tois paisin aytoy proporeyesTe emprosTen moy kai diastEma poieite ana meson poimnEs kai poimnEs

Быт 32:18 kai eneteilato tO prOtO legOn ean soi synantEsE Esay o adelfos moy kai erOta se legOn tinos ei kai poy poreyE kai tinos tayta ta proporeyomena soy

Быт 32:19 ereis toy paidos soy iakOb dOra apestalken tO kyriO moy Esay kai idoy aytos opisO EmOn

Быт 32:20 kai eneteilato tO prOtO kai tO deyterO kai tO tritO kai pasi tois proporeyomenois opisO tOn poimniOn toytOn legOn kata to rEma toyto lalEsate Esay en tO eyrein ymas ayton

Быт 32:21 kai ereite idoy o pais soy iakOb paraginetai opisO EmOn eipen gar exilasomai to prosOpon aytoy en tois dOrois tois proporeyomenois aytoy kai meta toyto opsomai to prosOpon aytoy isOs gar prosdexetai to prosOpon moy

Быт 32:22 kai pareporeyonto ta dOra kata prosOpon aytoy aytos de ekoimETE tEn nykta ekeinEn en tE parembolE

Быт 32:23 anastas de tEn nykta ekeinEn elaben tas dyo gynaikas kai tas dyo paidiskas kai ta endeka paidia aytoy kai diebE tEn diabasin toy iabok

Быт 32:24 kai elaben aytoys kai diebE ton heimarroyn kai diebibasen panta ta aytoy

Быт 32:25 ypeleifTE de iakOb monos kai epalaien anTrOpos met aytoy eOs prOi

Быт 32:26 eiden de oti oy dynatai pros ayton kai Epsato toy platoys toy mEroy aytoy kai enarkEsen to platos toy mEroy iakOb en tO palaiein ayton met aytoy

Быт 32:27 kai eipen aytO aposteilon me anebE gar o orTros o de eipen oy mE se aposteilO ean mE me eylogEsEs

Быт 32:28 eipen de aytO ti to onoma soy estin o de eipen iakOb

Быт 32:29 eipen de aytO oy klETEsetai eti to onoma soy iakOb alla israEl estai to onoma soy oti enishysas meta Teoy kai meta anTrOpOn dynatos

Быт 32:30 ErOtEsen de iakOb kai eipen anaggeilon moi to onoma soy kai eipen ina ti toyto erOtas to onoma moy kai EylogEsen ayton ekei

Быт 32:31 kai ekalesen iakOb to onoma toy topoy ekeinoy eidos Teoy eidon gar Teon prosOpon pros prosOpon kai esOTE moy E psyhE

Быт 32:32 aneteilen de aytO o Elios Enika parElTen to eidos toy Teoy aytos de epeskazen tO mErO aytoy

Быт 32:33 eneken toytoy oy mE fagOsin oi yioi israEl to neyron o enarkEsen o estin epi toy platoys toy mEroy eOs tEs Emeras taytEs oti Epsato toy platoys toy mEroy iakOb toy neyroy kai enarkEsen

Быт 33:1 anablepsas de iakOb eiden kai idoy Esay o adelfos aytoy erhomenos kai tetrakosioi andres met aytoy kai epidieilen iakOb ta paidia epi leian kai rahEl kai tas dyo paidiskas

Быт 33:2 kai epoiEsen tas dyo paidiskas kai toys yioys aytOn en prOtois kai leian kai ta paidia aytEs opisO kai rahEl kai iOsEf eshatoys

Быт 33:3 aytos de proElTen emprosTen aytOn kai prosekynEsen epi tEn gEn eptakis eOs toy eggisai toy adelfoy aytoy

Быт 33:4 kai prosedramen Esay eis synantEsin aytO kai perilabOn ayton efilEsen kai prosepesen epi ton trahElon aytoy kai eklaysan amfoteroi

Быт 33:5 kai anablepsas eiden tas gynaikas kai ta paidia kai eipen ti tayta soi estin o de eipen ta paidia ois EleEsen o Teos ton paida soy

Быт 33:6 kai prosEggisan ai paidiskai kai ta tekna aytOn kai prosekynEsan

Быт 33:7 kai prosEggisen leia kai ta tekna aytEs kai prosekynEsan kai meta tayta prosEggisen rahEl kai iOsEf kai prosekynEsan

Быт 33:8 kai eipen ti tayta soi estin pasai ai parembolai aytai ais apEntEka o de eipen ina eyrE o pais soy harin enantion soy kyrie

Быт 33:9 eipen de Esay estin moi polla adelfe estO soi ta sa

Быт 33:10 eipen de iakOb ei eyrEka harin enantion soy dexai ta dOra dia tOn emOn heirOn eneken toytoy eidon to prosOpon soy Os an tis idoi prosOpon Teoy kai eydokEseis me

Быт 33:11 labe tas eylogias moy as Enegka soi oti EleEsen me o Teos kai estin moi panta kai ebiasato ayton kai elaben

Быт 33:12 kai eipen aparantes poreysomeTa ep eyTeian

Быт 33:13 eipen de aytO o kyrios moy ginOskei oti ta paidia apalOtera kai ta probata kai ai boes loheyontai ep eme ean oyn katadiOxO aytoys Emeran mian apoTanoyntai panta ta ktEnE

Быт 33:14 proelTetO o kyrios moy emprosTen toy paidos egO de enishysO en tE odO kata sholEn tEs poreyseOs tEs enantion moy kai kata poda tOn paidariOn eOs toy me elTein pros ton kyrion moy eis sEir

Быт 33:15 eipen de Esay kataleipsO meta soy apo toy laoy toy met emoy o de eipen ina ti toyto ikanon oti eyron harin enantion soy kyrie

Быт 33:16 apestrepsen de Esay en tE Emera ekeinE eis tEn odon aytoy eis sEir

Быт 33:17 kai iakOb apairei eis skEnas kai epoiEsen eaytO ekei oikias kai tois ktEnesin aytoy epoiEsen skEnas dia toyto ekalesen to onoma toy topoy ekeinoy skEnai

Быт 33:18 kai ElTen iakOb eis salEm polin sikimOn E estin en gE hanaan ote ElTen ek tEs mesopotamias syrias kai parenebalen kata prosOpon tEs poleOs

Быт 33:19 kai ektEsato tEn merida toy agroy oy estEsen ekei tEn skEnEn aytoy para emmOr patros syhem ekaton amnOn

Быт 33:20 kai estEsen ekei TysiastErion kai epekalesato ton Teon israEl

Быт 34:1 exElTen de dina E TygatEr leias En eteken tO iakOb katamaTein tas Tygateras tOn eghOriOn

Быт 34:2 kai eiden aytEn syhem o yios emmOr o horraios o arhOn tEs gEs kai labOn aytEn ekoimETE met aytEs kai etapeinOsen aytEn

Быт 34:3 kai proseshen tE psyhE dinas tEs Tygatros iakOb kai EgapEsen tEn parTenon kai elalEsen kata tEn dianoian tEs parTenoy aytE

Быт 34:4 eipen de syhem pros emmOr ton patera aytoy legOn labe moi tEn paidiskEn taytEn eis gynaika

Быт 34:5 iakOb de Ekoysen oti emianen o yios emmOr dinan tEn Tygatera aytoy oi de yioi aytoy Esan meta tOn ktEnOn aytoy en tO pediO paresiOpEsen de iakOb eOs toy elTein aytoys

Быт 34:6 exElTen de emmOr o patEr syhem pros iakOb lalEsai aytO

Быт 34:7 oi de yioi iakOb ElTon ek toy pedioy Os de Ekoysan katenyhTEsan oi andres kai lypEron En aytois sfodra oti ashEmon epoiEsen en israEl koimETeis meta tEs Tygatros iakOb kai oyh oytOs estai

Быт 34:8 kai elalEsen emmOr aytois legOn syhem o yios moy proeilato tE psyhE tEn Tygatera ymOn dote oyn aytEn aytO gynaika

Быт 34:9 epigambreysasTe Emin tas Tygateras ymOn dote Emin kai tas Tygateras EmOn labete tois yiois ymOn

Быт 34:10 kai en Emin katoikeite kai E gE idoy plateia enantion ymOn katoikeite kai emporeyesTe ep aytEs kai egktEsasTe en aytE

Быт 34:11 eipen de syhem pros ton patera aytEs kai pros toys adelfoys aytEs eyroimi harin enantion ymOn kai o ean eipEte dOsomen

Быт 34:12 plETynate tEn fernEn sfodra kai dOsO kaToti an eipEte moi kai dOsete moi tEn paida taytEn eis gynaika

Быт 34:13 apekriTEsan de oi yioi iakOb tO syhem kai emmOr tO patri aytoy meta doloy kai elalEsan aytois oti emianan dinan tEn adelfEn aytOn

Быт 34:14 kai eipan aytois symeOn kai leyi oi adelfoi dinas yioi de leias oy dynEsomeTa poiEsai to rEma toyto doynai tEn adelfEn EmOn anTrOpO os ehei akrobystian estin gar oneidos Emin

Быт 34:15 en toytO omoiOTEsomeTa ymin kai katoikEsomen en ymin ean genEsTe Os Emeis kai ymeis en tO peritmETEnai ymOn pan arsenikon

Быт 34:16 kai dOsomen tas Tygateras EmOn ymin kai apo tOn TygaterOn ymOn lEmpsomeTa Emin gynaikas kai oikEsomen par ymin kai esomeTa Os genos en

Быт 34:17 ean de mE eisakoysEte EmOn toy peritemnesTai labontes tas Tygateras EmOn apeleysomeTa

Быт 34:18 kai Eresan oi logoi enantion emmOr kai enantion syhem toy yioy emmOr

Быт 34:19 kai oyk ehronisen o neaniskos toy poiEsai to rEma toyto enekeito gar tE Tygatri iakOb aytos de En endoxotatos pantOn tOn en tO oikO toy patros aytoy

Быт 34:20 ElTen de emmOr kai syhem o yios aytoy pros tEn pylEn tEs poleOs aytOn kai elalEsan pros toys andras tEs poleOs aytOn legontes

Быт 34:21 oi anTrOpoi oytoi eirEnikoi eisin meT EmOn oikeitOsan epi tEs gEs kai emporeyesTOsan aytEn E de gE idoy plateia enantion aytOn tas Tygateras aytOn lEmpsomeTa Emin gynaikas kai tas Tygateras EmOn dOsomen aytois

Быт 34:22 monon en toytO omoiOTEsontai Emin oi anTrOpoi toy katoikein meT EmOn Oste einai laon ena en tO peritemnesTai EmOn pan arsenikon kaTa kai aytoi peritetmEntai

Быт 34:23 kai ta ktEnE aytOn kai ta yparhonta aytOn kai ta tetrapoda oyh EmOn estai monon en toytO omoiOTOmen aytois kai oikEsoysin meT EmOn

Быт 34:24 kai eisEkoysan emmOr kai syhem toy yioy aytoy pantes oi ekporeyomenoi tEn pylEn tEs poleOs aytOn kai perietemonto tEn sarka tEs akrobystias aytOn pas arsEn

Быт 34:25 egeneto de en tE Emera tE tritE ote Esan en tO ponO elabon oi dyo yioi iakOb symeOn kai leyi oi adelfoi dinas ekastos tEn mahairan aytoy kai eisElTon eis tEn polin asfalOs kai apekteinan pan arsenikon

Быт 34:26 ton te emmOr kai syhem ton yion aytoy apekteinan en stomati mahairas kai elabon tEn dinan ek toy oikoy toy syhem kai exElTon

Быт 34:27 oi de yioi iakOb eisElTon epi toys traymatias kai diErpasan tEn polin en E emianan dinan tEn adelfEn aytOn

Быт 34:28 kai ta probata aytOn kai toys boas aytOn kai toys onoys aytOn osa te En en tE polei kai osa En en tO pediO elabon

Быт 34:29 kai panta ta sOmata aytOn kai pasan tEn aposkeyEn aytOn kai tas gynaikas aytOn EhmalOteysan kai diErpasan osa te En en tE polei kai osa En en tais oikiais

Быт 34:30 eipen de iakOb symeOn kai leyi misEton me pepoiEkate Oste ponEron me einai pasin tois katoikoysin tEn gEn en te tois hananaiois kai tois ferezaiois egO de oligostos eimi en ariTmO kai synahTentes ep eme sygkopsoysin me kai ektribEsomai egO kai o oikos moy

Быт 34:31 oi de eipan all Osei pornE hrEsOntai tE adelfE EmOn

Быт 35:1 eipen de o Teos pros iakOb anastas anabETi eis ton topon baiTEl kai oikei ekei kai poiEson ekei TysiastErion tO TeO tO ofTenti soi en tO apodidraskein se apo prosOpoy Esay toy adelfoy soy

Быт 35:2 eipen de iakOb tO oikO aytoy kai pasin tois met aytoy arate toys Teoys toys allotrioys toys meT ymOn ek mesoy ymOn kai kaTarisasTe kai allaxate tas stolas ymOn

Быт 35:3 kai anastantes anabOmen eis baiTEl kai poiEsOmen ekei TysiastErion tO TeO tO epakoysanti moi en Emera TlipseOs os En met emoy kai diesOsen me en tE odO E eporeyTEn

Быт 35:4 kai edOkan tO iakOb toys Teoys toys allotrioys oi Esan en tais hersin aytOn kai ta enOtia ta en tois Osin aytOn kai katekrypsen ayta iakOb ypo tEn tereminTon tEn en sikimois kai apOlesen ayta eOs tEs sEmeron Emeras

Быт 35:5 kai exEren israEl ek sikimOn kai egeneto fobos Teoy epi tas poleis tas kyklO aytOn kai oy katediOxan opisO tOn yiOn israEl

Быт 35:6 ElTen de iakOb eis loyza E estin en gE hanaan E estin baiTEl aytos kai pas o laos os En met aytoy

Быт 35:7 kai OkodomEsen ekei TysiastErion kai ekalesen to onoma toy topoy baiTEl ekei gar epefanE aytO o Teos en tO apodidraskein ayton apo prosOpoy Esay toy adelfoy aytoy

Быт 35:8 apeTanen de debbOra E trofos rebekkas katOteron baiTEl ypo tEn balanon kai ekalesen iakOb to onoma aytEs balanos penToys

Быт 35:9 OfTE de o Teos iakOb eti en loyza ote paregeneto ek mesopotamias tEs syrias kai EylogEsen ayton o Teos

Быт 35:10 kai eipen aytO o Teos to onoma soy iakOb oy klETEsetai eti iakOb all israEl estai to onoma soy

Быт 35:11 eipen de aytO o Teos egO o Teos soy ayxanoy kai plETynoy eTnE kai synagOgai eTnOn esontai ek soy kai basileis ek tEs osfyos soy exeleysontai

Быт 35:12 kai tEn gEn En dedOka abraam kai isaak soi dedOka aytEn soi estai kai tO spermati soy meta se dOsO tEn gEn taytEn

Быт 35:13 anebE de o Teos ap aytoy ek toy topoy oy elalEsen met aytoy

Быт 35:14 kai estEsen iakOb stElEn en tO topO O elalEsen met aytoy stElEn liTinEn kai espeisen ep aytEn spondEn kai epeheen ep aytEn elaion

Быт 35:15 kai ekalesen iakOb to onoma toy topoy en O elalEsen met aytoy ekei o Teos baiTEl

Быт 35:16 aparas de iakOb ek baiTEl epExen tEn skEnEn aytoy epekeina toy pyrgoy gader egeneto de Enika Eggisen habraTa eis gEn elTein efraTa eteken rahEl kai edystokEsen en tO toketO

Быт 35:17 egeneto de en tO sklErOs aytEn tiktein eipen aytE E maia Tarsei kai gar oytos soi estin yios

Быт 35:18 egeneto de en tO afienai aytEn tEn psyhEn apeTnEsken gar ekalesen to onoma aytoy yios odynEs moy o de patEr ekalesen ayton beniamin

Быт 35:19 apeTanen de rahEl kai etafE en tE odO efraTa aytE estin bETleem

Быт 35:20 kai estEsen iakOb stElEn epi toy mnEmeioy aytEs aytE estin stElE mnEmeioy rahEl eOs tEs sEmeron Emeras

Быт 35:21 

Быт 35:22 egeneto de Enika katOkEsen israEl en tE gE ekeinE eporeyTE roybEn kai ekoimETE meta ballas tEs pallakEs toy patros aytoy kai Ekoysen israEl kai ponEron efanE enantion aytoy Esan de oi yioi iakOb dOdeka

Быт 35:23 yioi leias prOtotokos iakOb roybEn symeOn leyi ioydas issahar zaboylOn

Быт 35:24 yioi de rahEl iOsEf kai beniamin

Быт 35:25 yioi de ballas paidiskEs rahEl kai nefTali

Быт 35:26 yioi de zelfas paidiskEs leias gad kai asEr oytoi yioi iakOb oi egenonto aytO en mesopotamia tEs syrias

Быт 35:27 ElTen de iakOb pros isaak ton patera aytoy eis mambrE eis polin toy pedioy aytE estin hebrOn en gE hanaan oy parOkEsen abraam kai isaak

Быт 35:28 egenonto de ai Emerai isaak as ezEsen etE ekaton ogdoEkonta

Быт 35:29 kai eklipOn apeTanen kai proseteTE pros to genos aytoy presbyteros kai plErEs EmerOn kai eTapsan ayton Esay kai iakOb oi yioi aytoy

Быт 36:1 aytai de ai geneseis Esay aytos estin edOm

Быт 36:2 Esay de elaben gynaikas eaytO apo tOn TygaterOn tOn hananaiOn tEn ada Tygatera ailOn toy hettaioy kai tEn elibema Tygatera ana toy yioy sebegOn toy eyaioy

Быт 36:3 kai tEn basemmaT Tygatera ismaEl adelfEn nabaiOT

Быт 36:4 eteken de ada tO Esay ton elifas kai basemmaT eteken ton ragoyEl

Быт 36:5 kai elibema eteken ton ieoys kai ton ieglom kai ton kore oytoi yioi Esay oi egenonto aytO en gE hanaan

Быт 36:6 elaben de Esay tas gynaikas aytoy kai toys yioys kai tas Tygateras kai panta ta sOmata toy oikoy aytoy kai panta ta yparhonta kai panta ta ktEnE kai panta osa ektEsato kai osa periepoiEsato en gE hanaan kai eporeyTE ek gEs hanaan apo prosOpoy iakOb toy adelfoy aytoy

Быт 36:7 En gar aytOn ta yparhonta polla toy oikein ama kai oyk edynato E gE tEs paroikEseOs aytOn ferein aytoys apo toy plEToys tOn yparhontOn aytOn

Быт 36:8 OkEsen de Esay en tO orei sEir Esay aytos estin edOm

Быт 36:9 aytai de ai geneseis Esay patros edOm en tO orei sEir

Быт 36:10 kai tayta ta onomata tOn yiOn Esay elifas yios adas gynaikos Esay kai ragoyEl yios basemmaT gynaikos Esay

Быт 36:11 egenonto de yioi elifas Taiman Omar sOfar goTom kai kenez

Быт 36:12 Tamna de En pallakE elifas toy yioy Esay kai eteken tO elifas ton amalEk oytoi yioi adas gynaikos Esay

Быт 36:13 oytoi de yioi ragoyEl nahoT zare some kai moze oytoi Esan yioi basemmaT gynaikos Esay

Быт 36:14 oytoi de Esan yioi elibemas Tygatros ana toy yioy sebegOn gynaikos Esay eteken de tO Esay ton ieoys kai ton ieglom kai ton kore

Быт 36:15 oytoi Egemones yioi Esay yioi elifas prOtotokoy Esay EgemOn Taiman EgemOn Omar EgemOn sOfar EgemOn kenez

Быт 36:16 EgemOn kore EgemOn goTom EgemOn amalEk oytoi Egemones elifas en gE idoymaia oytoi yioi adas

Быт 36:17 kai oytoi yioi ragoyEl yioy Esay EgemOn nahoT EgemOn zare EgemOn some EgemOn moze oytoi Egemones ragoyEl en gE edOm oytoi yioi basemmaT gynaikos Esay

Быт 36:18 oytoi de yioi elibemas gynaikos Esay EgemOn ieoys EgemOn ieglom EgemOn kore oytoi Egemones elibemas

Быт 36:19 oytoi yioi Esay kai oytoi Egemones aytOn oytoi eisin yioi edOm

Быт 36:20 oytoi de yioi sEir toy horraioy toy katoikoyntos tEn gEn lOtan sObal sebegOn ana

Быт 36:21 kai dEsOn kai asar kai risOn oytoi Egemones toy horraioy toy yioy sEir en tE gE edOm

Быт 36:22 egenonto de yioi lOtan horri kai aiman adelfE de lOtan Tamna

Быт 36:23 oytoi de yioi sObal gOlOn kai manahaT kai gaibEl sOf kai Oman

Быт 36:24 kai oytoi yioi sebegOn aie kai Onan oytos estin o Onas os eyren ton iamin en tE erEmO ote enemen ta ypozygia sebegOn toy patros aytoy

Быт 36:25 oytoi de yioi ana dEsOn kai elibema TygatEr ana

Быт 36:26 oytoi de yioi dEsOn amada kai asban kai ieTran kai harran

Быт 36:27 oytoi de yioi asar balaan kai zoykam kai iOykam kai oykan

Быт 36:28 oytoi de yioi risOn Os kai aram

Быт 36:29 oytoi Egemones horri EgemOn lOtan EgemOn sObal EgemOn sebegOn EgemOn ana

Быт 36:30 EgemOn dEsOn EgemOn asar EgemOn risOn oytoi Egemones horri en tais Egemoniais aytOn en gE edOm

Быт 36:31 kai oytoi oi basileis oi basileysantes en edOm pro toy basileysai basilea en israEl

Быт 36:32 kai ebasileysen en edOm balak yios toy beOr kai onoma tE polei aytoy dennaba

Быт 36:33 apeTanen de balak kai ebasileysen ant aytoy iObab yios zara ek bosorras

Быт 36:34 apeTanen de iObab kai ebasileysen ant aytoy asom ek tEs gEs TaimanOn

Быт 36:35 apeTanen de asom kai ebasileysen ant aytoy adad yios barad o ekkopsas madiam en tO pediO mOab kai onoma tE polei aytoy geTTaim

Быт 36:36 apeTanen de adad kai ebasileysen ant aytoy samala ek masekkas

Быт 36:37 apeTanen de samala kai ebasileysen ant aytoy saoyl ek roObOT tEs para potamon

Быт 36:38 apeTanen de saoyl kai ebasileysen ant aytoy balaennOn yios ahobOr

Быт 36:39 apeTanen de balaennOn yios ahobOr kai ebasileysen ant aytoy arad yios barad kai onoma tE polei aytoy fogOr onoma de tE gynaiki aytoy maitebeEl TygatEr matraiT yioy maizoob

Быт 36:40 tayta ta onomata tOn EgemonOn Esay en tais fylais aytOn kata topon aytOn en tais hOrais aytOn kai en tois eTnesin aytOn EgemOn Tamna EgemOn gOla EgemOn ieTer

Быт 36:41 EgemOn elibemas EgemOn Elas EgemOn finOn

Быт 36:42 EgemOn kenez EgemOn Taiman EgemOn mazar

Быт 36:43 EgemOn megediEl EgemOn zafOim oytoi Egemones edOm en tais katOkodomEmenais en tE gE tEs ktEseOs aytOn oytos Esay patEr edOm

Быт 37:1 katOkei de iakOb en tE gE oy parOkEsen o patEr aytoy en gE hanaan

Быт 37:2 aytai de ai geneseis iakOb iOsEf deka epta etOn En poimainOn meta tOn adelfOn aytoy ta probata On neos meta tOn yiOn ballas kai meta tOn yiOn zelfas tOn gynaikOn toy patros aytoy katEnegken de iOsEf psogon ponEron pros israEl ton patera aytOn

Быт 37:3 iakOb de Egapa ton iOsEf para pantas toys yioys aytoy oti yios gEroys En aytO epoiEsen de aytO hitOna poikilon

Быт 37:4 idontes de oi adelfoi aytoy oti ayton o patEr filei ek pantOn tOn yiOn aytoy emisEsan ayton kai oyk edynanto lalein aytO oyden eirEnikon

Быт 37:5 enypniasTeis de iOsEf enypnion apEggeilen ayto tois adelfois aytoy

Быт 37:6 kai eipen aytois akoysate toy enypnioy toytoy oy enypniasTEn

Быт 37:7 OmEn Emas desmeyein dragmata en mesO tO pediO kai anestE to emon dragma kai OrTOTE peristrafenta de ta dragmata ymOn prosekynEsan to emon dragma

Быт 37:8 eipan de aytO oi adelfoi mE basileyOn basileyseis ef Emas E kyrieyOn kyrieyseis EmOn kai proseTento eti misein ayton eneken tOn enypniOn aytoy kai eneken tOn rEmatOn aytoy

Быт 37:9 eiden de enypnion eteron kai diEgEsato ayto tO patri aytoy kai tois adelfois aytoy kai eipen idoy enypniasamEn enypnion eteron Osper o Elios kai E selEnE kai endeka asteres prosekynoyn me

Быт 37:10 kai epetimEsen aytO o patEr aytoy kai eipen aytO ti to enypnion toyto o enypniasTEs ara ge elTontes eleysomeTa egO te kai E mEtEr soy kai oi adelfoi soy proskynEsai soi epi tEn gEn

Быт 37:11 ezElOsan de ayton oi adelfoi aytoy o de patEr aytoy dietErEsen to rEma

Быт 37:12 eporeyTEsan de oi adelfoi aytoy boskein ta probata toy patros aytOn eis syhem

Быт 37:13 kai eipen israEl pros iOsEf oyh oi adelfoi soy poimainoysin en syhem deyro aposteilO se pros aytoys eipen de aytO idoy egO

Быт 37:14 eipen de aytO israEl poreyTeis ide ei ygiainoysin oi adelfoi soy kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen ayton ek tEs koilados tEs hebrOn kai ElTen eis syhem

Быт 37:15 kai eyren ayton anTrOpos planOmenon en tO pediO ErOtEsen de ayton o anTrOpos legOn ti zEteis

Быт 37:16 o de eipen toys adelfoys moy zEtO anaggeilon moi poy boskoysin

Быт 37:17 eipen de aytO o anTrOpos apErkasin enteyTen Ekoysa gar aytOn legontOn poreyTOmen eis dOTaim kai eporeyTE iOsEf katopisTen tOn adelfOn aytoy kai eyren aytoys en dOTaim

Быт 37:18 proeidon de ayton makroTen pro toy eggisai ayton pros aytoys kai eponEreyonto toy apokteinai ayton

Быт 37:19 eipan de ekastos pros ton adelfon aytoy idoy o enypniastEs ekeinos erhetai

Быт 37:20 nyn oyn deyte apokteinOmen ayton kai ripsOmen ayton eis ena tOn lakkOn kai eroymen TErion ponEron katefagen ayton kai opsomeTa ti estai ta enypnia aytoy

Быт 37:21 akoysas de roybEn exeilato ayton ek tOn heirOn aytOn kai eipen oy pataxomen ayton eis psyhEn

Быт 37:22 eipen de aytois roybEn mE ekheEte aima embalete ayton eis ton lakkon toyton ton en tE erEmO heira de mE epenegkEte aytO opOs exelEtai ayton ek tOn heirOn aytOn kai apodO ayton tO patri aytoy

Быт 37:23 egeneto de Enika ElTen iOsEf pros toys adelfoys aytoy exedysan ton iOsEf ton hitOna ton poikilon ton peri ayton

Быт 37:24 kai labontes ayton erripsan eis ton lakkon o de lakkos kenos ydOr oyk eihen

Быт 37:25 ekaTisan de fagein arton kai anablepsantes tois ofTalmois eidon kai idoy odoiporoi ismaElitai Erhonto ek galaad kai ai kamEloi aytOn egemon TymiamatOn kai rEtinEs kai staktEs eporeyonto de katagagein eis aigypton

Быт 37:26 eipen de ioydas pros toys adelfoys aytoy ti hrEsimon ean apokteinOmen ton adelfon EmOn kai krypsOmen to aima aytoy

Быт 37:27 deyte apodOmeTa ayton tois ismaElitais toytois ai de heires EmOn mE estOsan ep ayton oti adelfos EmOn kai sarx EmOn estin Ekoysan de oi adelfoi aytoy

Быт 37:28 kai pareporeyonto oi anTrOpoi oi madiEnaioi oi emporoi kai exeilkysan kai anebibasan ton iOsEf ek toy lakkoy kai apedonto ton iOsEf tois ismaElitais eikosi hrysOn kai katEgagon ton iOsEf eis aigypton

Быт 37:29 anestrepsen de roybEn epi ton lakkon kai oyh ora ton iOsEf en tO lakkO kai dierrExen ta imatia aytoy

Быт 37:30 kai anestrepsen pros toys adelfoys aytoy kai eipen to paidarion oyk estin egO de poy poreyomai eti

Быт 37:31 labontes de ton hitOna toy iOsEf esfaxan erifon aigOn kai emolynan ton hitOna tO aimati

Быт 37:32 kai apesteilan ton hitOna ton poikilon kai eisEnegkan tO patri aytOn kai eipan toyton eyromen epignOTi ei hitOn toy yioy soy estin E oy

Быт 37:33 kai epegnO ayton kai eipen hitOn toy yioy moy estin TErion ponEron katefagen ayton TErion Erpasen ton iOsEf

Быт 37:34 dierrExen de iakOb ta imatia aytoy kai epeTeto sakkon epi tEn osfyn aytoy kai epenTei ton yion aytoy Emeras pollas

Быт 37:35 synEhTEsan de pantes oi yioi aytoy kai ai Tygateres kai ElTon parakalesai ayton kai oyk ETelen parakaleisTai legOn oti katabEsomai pros ton yion moy penTOn eis adoy kai eklaysen ayton o patEr aytoy

Быт 37:36 oi de madiEnaioi apedonto ton iOsEf eis aigypton tO petefrE tO spadonti faraO arhimageirO

Быт 38:1 egeneto de en tO kairO ekeinO katebE ioydas apo tOn adelfOn aytoy kai afiketo eOs pros anTrOpon tina odollamitEn O onoma iras

Быт 38:2 kai eiden ekei ioydas Tygatera anTrOpoy hananaioy E onoma saya kai elaben aytEn kai eisElTen pros aytEn

Быт 38:3 kai syllaboysa eteken yion kai ekalesen to onoma aytoy Er

Быт 38:4 kai syllaboysa eti eteken yion kai ekalesen to onoma aytoy aynan

Быт 38:5 kai prosTeisa eti eteken yion kai ekalesen to onoma aytoy sElOm aytE de En en hasbi Enika eteken aytoys

Быт 38:6 kai elaben ioydas gynaika Er tO prOtotokO aytoy E onoma Tamar

Быт 38:7 egeneto de Er prOtotokos ioyda ponEros enantion kyrioy kai apekteinen ayton o Teos

Быт 38:8 eipen de ioydas tO aynan eiselTe pros tEn gynaika toy adelfoy soy kai gambreysai aytEn kai anastEson sperma tO adelfO soy

Быт 38:9 gnoys de aynan oti oyk aytO estai to sperma egineto otan eisErheto pros tEn gynaika toy adelfoy aytoy exeheen epi tEn gEn toy mE doynai sperma tO adelfO aytoy

Быт 38:10 ponEron de efanE enantion toy Teoy oti epoiEsen toyto kai eTanatOsen kai toyton

Быт 38:11 eipen de ioydas Tamar tE nymfE aytoy kaToy hEra en tO oikO toy patros soy eOs megas genEtai sElOm o yios moy eipen gar mEpote apoTanE kai oytos Osper oi adelfoi aytoy apelToysa de Tamar ekaTEto en tO oikO toy patros aytEs

Быт 38:12 eplETynTEsan de ai Emerai kai apeTanen saya E gynE ioyda kai paraklETeis ioydas anebE epi toys keirontas ta probata aytoy aytos kai iras o poimEn aytoy o odollamitEs eis Tamna

Быт 38:13 kai apEggelE Tamar tE nymfE aytoy legontes idoy o penTeros soy anabainei eis Tamna keirai ta probata aytoy

Быт 38:14 kai perielomenE ta imatia tEs hEreyseOs af eaytEs periebaleto Teristron kai ekallOpisato kai ekaTisen pros tais pylais ainan E estin en parodO Tamna eiden gar oti megas gegonen sElOm aytos de oyk edOken aytEn aytO gynaika

Быт 38:15 kai idOn aytEn ioydas edoxen aytEn pornEn einai katekalypsato gar to prosOpon aytEs kai oyk epegnO aytEn

Быт 38:16 exeklinen de pros aytEn tEn odon kai eipen aytE eason me eiselTein pros se oy gar egnO oti E nymfE aytoy estin E de eipen ti moi dOseis ean eiselTEs pros me

Быт 38:17 o de eipen egO soi apostelO erifon aigOn ek tOn probatOn E de eipen ean dOs arrabOna eOs toy aposteilai se

Быт 38:18 o de eipen tina ton arrabOna soi dOsO E de eipen ton daktylion soy kai ton ormiskon kai tEn rabdon tEn en tE heiri soy kai edOken aytE kai eisElTen pros aytEn kai en gastri elaben ex aytoy

Быт 38:19 kai anastasa apElTen kai perieilato to Teristron af eaytEs kai enedysato ta imatia tEs hEreyseOs aytEs

Быт 38:20 apesteilen de ioydas ton erifon ex aigOn en heiri toy poimenos aytoy toy odollamitoy komisasTai ton arrabOna para tEs gynaikos kai oyh eyren aytEn

Быт 38:21 epErOtEsen de toys andras toys ek toy topoy poy estin E pornE E genomenE en ainan epi tEs odoy kai eipan oyk En entayTa pornE

Быт 38:22 kai apestrafE pros ioydan kai eipen oyh eyron kai oi anTrOpoi oi ek toy topoy legoysin mE einai Ode pornEn

Быт 38:23 eipen de ioydas ehetO ayta alla mEpote katagelasTOmen egO men apestalka ton erifon toyton sy de oyh eyrEkas

Быт 38:24 egeneto de meta trimEnon apEggelE tO ioyda legontes ekpeporneyken Tamar E nymfE soy kai idoy en gastri ehei ek porneias eipen de ioydas exagagete aytEn kai katakayTEtO

Быт 38:25 aytE de agomenE apesteilen pros ton penTeron aytEs legoysa ek toy anTrOpoy tinos tayta estin egO en gastri ehO kai eipen epignOTi tinos o daktylios kai o ormiskos kai E rabdos aytE

Быт 38:26 epegnO de ioydas kai eipen dedikaiOtai Tamar E egO oy eineken oyk edOka aytEn sElOm tO yiO moy kai oy proseTeto eti toy gnOnai aytEn

Быт 38:27 egeneto de Enika etikten kai tEde En didyma en tE gastri aytEs

Быт 38:28 egeneto de en tO tiktein aytEn o eis proexEnegken tEn heira laboysa de E maia edEsen epi tEn heira aytoy kokkinon legoysa oytos exeleysetai proteros

Быт 38:29 Os de episynEgagen tEn heira kai eyTys exElTen o adelfos aytoy E de eipen ti diekopE dia se fragmos kai ekalesen to onoma aytoy fares

Быт 38:30 kai meta toyto exElTen o adelfos aytoy ef O En epi tE heiri aytoy to kokkinon kai ekalesen to onoma aytoy zara

Быт 39:1 iOsEf de katEhTE eis aigypton kai ektEsato ayton petefrEs o eynoyhos faraO arhimageiros anEr aigyptios ek heiros ismaElitOn oi katEgagon ayton ekei

Быт 39:2 kai En kyrios meta iOsEf kai En anEr epityghanOn kai egeneto en tO oikO para tO kyriO tO aigyptiO

Быт 39:3 Edei de o kyrios aytoy oti kyrios met aytoy kai osa an poiE kyrios eyodoi en tais hersin aytoy

Быт 39:4 kai eyren iOsEf harin enantion toy kyrioy aytoy eyErestei de aytO kai katestEsen ayton epi toy oikoy aytoy kai panta osa En aytO edOken dia heiros iOsEf

Быт 39:5 egeneto de meta to katastaTEnai ayton epi toy oikoy aytoy kai epi panta osa En aytO kai EylogEsen kyrios ton oikon toy aigyptioy dia iOsEf kai egenETE eylogia kyrioy en pasin tois yparhoysin aytO en tO oikO kai en tO agrO

Быт 39:6 kai epetrepsen panta osa En aytO eis heiras iOsEf kai oyk Edei tOn kaT eayton oyden plEn toy artoy oy EsTien aytos kai En iOsEf kalos tO eidei kai Oraios tE opsei sfodra

Быт 39:7 kai egeneto meta ta rEmata tayta kai epebalen E gynE toy kyrioy aytoy toys ofTalmoys aytEs epi iOsEf kai eipen koimETEti met emoy

Быт 39:8 o de oyk ETelen eipen de tE gynaiki toy kyrioy aytoy ei o kyrios moy oy ginOskei di eme oyden en tO oikO aytoy kai panta osa estin aytO edOken eis tas heiras moy

Быт 39:9 kai oyh yperehei en tE oikia taytE oyTen emoy oyde ypexErEtai ap emoy oyden plEn soy dia to se gynaika aytoy einai kai pOs poiEsO to rEma to ponEron toyto kai amartEsomai enantion toy Teoy

Быт 39:10 Enika de elalei tO iOsEf Emeran ex Emeras kai oyh ypEkoysen aytE kaTeydein met aytEs toy syggenesTai aytE

Быт 39:11 egeneto de toiaytE tis Emera eisElTen iOsEf eis tEn oikian poiein ta erga aytoy kai oyTeis En tOn en tE oikia esO

Быт 39:12 kai epespasato ayton tOn imatiOn legoysa koimETEti met emoy kai katalipOn ta imatia aytoy en tais hersin aytEs efygen kai exElTen exO

Быт 39:13 kai egeneto Os eiden oti katelipen ta imatia aytoy en tais hersin aytEs kai efygen kai exElTen exO

Быт 39:14 kai ekalesen toys ontas en tE oikia kai eipen aytois legoysa idete eisEgagen Emin paida ebraion empaizein Emin eisElTen pros me legOn koimETEti met emoy kai eboEsa fOnE megalE

Быт 39:15 en de tO akoysai ayton oti ypsOsa tEn fOnEn moy kai eboEsa katalipOn ta imatia aytoy par emoi efygen kai exElTen exO

Быт 39:16 kai katalimpanei ta imatia par eaytE eOs ElTen o kyrios eis ton oikon aytoy

Быт 39:17 kai elalEsen aytO kata ta rEmata tayta legoysa eisElTen pros me o pais o ebraios on eisEgages pros Emas empaixai moi kai eipen moi koimETEsomai meta soy

Быт 39:18 Os de Ekoysen oti ypsOsa tEn fOnEn moy kai eboEsa katelipen ta imatia aytoy par emoi kai efygen kai exElTen exO

Быт 39:19 egeneto de Os Ekoysen o kyrios aytoy ta rEmata tEs gynaikos aytoy osa elalEsen pros ayton legoysa oytOs epoiEsen moi o pais soy kai eTymOTE orgE

Быт 39:20 kai labOn o kyrios iOsEf enebalen ayton eis to ohyrOma eis ton topon en O oi desmOtai toy basileOs katehontai ekei en tO ohyrOmati

Быт 39:21 kai En kyrios meta iOsEf kai kateheen aytoy eleos kai edOken aytO harin enantion toy arhidesmofylakos

Быт 39:22 kai edOken o arhidesmofylax to desmOtErion dia heiros iOsEf kai pantas toys apEgmenoys osoi en tO desmOtEriO kai panta osa poioysin ekei

Быт 39:23 oyk En o arhidesmofylax toy desmOtErioy ginOskOn di ayton oyTen panta gar En dia heiros iOsEf dia to ton kyrion met aytoy einai kai osa aytos epoiei kyrios eyOdoy en tais hersin aytoy

Быт 40:1 egeneto de meta ta rEmata tayta Emarten o arhioinohoos toy basileOs aigyptoy kai o arhisitopoios tO kyriO aytOn basilei aigyptoy

Быт 40:2 kai OrgisTE faraO epi tois dysin eynoyhois aytoy epi tO arhioinohoO kai epi tO arhisitopoiO

Быт 40:3 kai eTeto aytoys en fylakE para tO desmofylaki eis to desmOtErion eis ton topon oy iOsEf apEkto ekei

Быт 40:4 kai synestEsen o arhidesmOtEs tO iOsEf aytoys kai parestE aytois Esan de Emeras en tE fylakE

Быт 40:5 kai eidon amfoteroi enypnion ekateros enypnion en mia nykti orasis toy enypnioy aytoy o arhioinohoos kai o arhisitopoios oi Esan tO basilei aigyptoy oi ontes en tO desmOtEriO

Быт 40:6 eisElTen de pros aytoys iOsEf to prOi kai eiden aytoys kai Esan tetaragmenoi

Быт 40:7 kai ErOta toys eynoyhoys faraO oi Esan met aytoy en tE fylakE para tO kyriO aytoy legOn ti oti ta prosOpa ymOn skyTrOpa sEmeron

Быт 40:8 oi de eipan aytO enypnion eidomen kai o sygkrinOn oyk estin ayto eipen de aytois iOsEf oyhi dia toy Teoy E diasafEsis aytOn estin diEgEsasTe oyn moi

Быт 40:9 kai diEgEsato o arhioinohoos to enypnion aytoy tO iOsEf kai eipen en tO ypnO moy En ampelos enantion moy

Быт 40:10 en de tE ampelO treis pyTmenes kai aytE Talloysa anenEnohyia blastoys pepeiroi oi botryes stafylEs

Быт 40:11 kai to potErion faraO en tE heiri moy kai elabon tEn stafylEn kai exeTlipsa aytEn eis to potErion kai edOka to potErion eis tas heiras faraO

Быт 40:12 kai eipen aytO iOsEf toyto E sygkrisis aytoy oi treis pyTmenes treis Emerai eisin

Быт 40:13 eti treis Emerai kai mnEsTEsetai faraO tEs arhEs soy kai apokatastEsei se epi tEn arhioinohoian soy kai dOseis to potErion faraO eis tEn heira aytoy kata tEn arhEn soy tEn proteran Os EsTa oinohoOn

Быт 40:14 alla mnEsTEti moy dia seaytoy otan ey soi genEtai kai poiEseis en emoi eleos kai mnEsTEsE peri emoy faraO kai exaxeis me ek toy ohyrOmatos toytoy

Быт 40:15 oti klopE eklapEn ek gEs ebraiOn kai Ode oyk epoiEsa oyden all enebalon me eis ton lakkon toyton

Быт 40:16 kai eiden o arhisitopoios oti orTOs synekrinen kai eipen tO iOsEf kagO eidon enypnion kai OmEn tria kana hondritOn airein epi tEs kefalEs moy

Быт 40:17 en de tO kanO tO epanO apo pantOn tOn genOn On o basileys faraO esTiei ergon sitopoioy kai ta peteina toy oyranoy katEsTien ayta apo toy kanoy toy epanO tEs kefalEs moy

Быт 40:18 apokriTeis de iOsEf eipen aytO aytE E sygkrisis aytoy ta tria kana treis Emerai eisin

Быт 40:19 eti triOn EmerOn afelei faraO tEn kefalEn soy apo soy kai kremasei se epi xyloy kai fagetai ta ornea toy oyranoy tas sarkas soy apo soy

Быт 40:20 egeneto de en tE Emera tE tritE Emera geneseOs En faraO kai epoiei poton pasi tois paisin aytoy kai emnEsTE tEs arhEs toy arhioinohooy kai tEs arhEs toy arhisitopoioy en mesO tOn paidOn aytoy

Быт 40:21 kai apekatestEsen ton arhioinohoon epi tEn arhEn aytoy kai edOken to potErion eis tEn heira faraO

Быт 40:22 ton de arhisitopoion ekremasen kaTa synekrinen aytois iOsEf

Быт 40:23 oyk emnEsTE de o arhioinohoos toy iOsEf alla epelaTeto aytoy

Быт 41:1 egeneto de meta dyo etE EmerOn faraO eiden enypnion Oeto estanai epi toy potamoy

Быт 41:2 kai idoy Osper ek toy potamoy anebainon epta boes kalai tO eidei kai eklektai tais sarxin kai eboskonto en tO ahei

Быт 41:3 allai de epta boes anebainon meta taytas ek toy potamoy aishrai tO eidei kai leptai tais sarxin kai enemonto para tas boas para to heilos toy potamoy

Быт 41:4 kai katefagon ai epta boes ai aishrai kai leptai tais sarxin tas epta boas tas kalas tO eidei kai tas eklektas EgerTE de faraO

Быт 41:5 kai enypniasTE to deyteron kai idoy epta stahyes anebainon en pyTmeni eni eklektoi kai kaloi

Быт 41:6 alloi de epta stahyes leptoi kai anemofToroi anefyonto met aytoys

Быт 41:7 kai katepion oi epta stahyes oi leptoi kai anemofToroi toys epta stahyas toys eklektoys kai toys plEreis EgerTE de faraO kai En enypnion

Быт 41:8 egeneto de prOi kai etarahTE E psyhE aytoy kai aposteilas ekalesen pantas toys exEgEtas aigyptoy kai pantas toys sofoys aytEs kai diEgEsato aytois faraO to enypnion kai oyk En o apaggellOn ayto tO faraO

Быт 41:9 kai elalEsen o arhioinohoos pros faraO legOn tEn amartian moy anamimnEskO sEmeron

Быт 41:10 faraO OrgisTE tois paisin aytoy kai eTeto Emas en fylakE en tO oikO toy arhimageiroy eme te kai ton arhisitopoion

Быт 41:11 kai eidomen enypnion en nykti mia egO te kai aytos ekastos kata to aytoy enypnion eidomen

Быт 41:12 En de ekei meT EmOn neaniskos pais ebraios toy arhimageiroy kai diEgEsameTa aytO kai synekrinen Emin

Быт 41:13 egenETE de kaTOs synekrinen Emin oytOs kai synebE eme te apokatastaTEnai epi tEn arhEn moy ekeinon de kremasTEnai

Быт 41:14 aposteilas de faraO ekalesen ton iOsEf kai exEgagon ayton ek toy ohyrOmatos kai exyrEsan ayton kai Ellaxan tEn stolEn aytoy kai ElTen pros faraO

Быт 41:15 eipen de faraO tO iOsEf enypnion eOraka kai o sygkrinOn oyk estin ayto egO de akEkoa peri soy legontOn akoysanta se enypnia sygkrinai ayta

Быт 41:16 apokriTeis de iOsEf tO faraO eipen aney toy Teoy oyk apokriTEsetai to sOtErion faraO

Быт 41:17 elalEsen de faraO tO iOsEf legOn en tO ypnO moy OmEn estanai para to heilos toy potamoy

Быт 41:18 kai Osper ek toy potamoy anebainon epta boes kalai tO eidei kai eklektai tais sarxin kai enemonto en tO ahei

Быт 41:19 kai idoy epta boes eterai anebainon opisO aytOn ek toy potamoy ponErai kai aishrai tO eidei kai leptai tais sarxin oias oyk eidon toiaytas en olE gE aigyptO aishroteras

Быт 41:20 kai katefagon ai epta boes ai aishrai kai leptai tas epta boas tas prOtas tas kalas kai eklektas

Быт 41:21 kai eisElTon eis tas koilias aytOn kai oy diadEloi egenonto oti eisElTon eis tas koilias aytOn kai ai opseis aytOn aishrai kaTa kai tEn arhEn exegerTeis de ekoimETEn

Быт 41:22 kai eidon palin en tO ypnO moy kai Osper epta stahyes anebainon en pyTmeni eni plEreis kai kaloi

Быт 41:23 alloi de epta stahyes leptoi kai anemofToroi anefyonto ehomenoi aytOn

Быт 41:24 kai katepion oi epta stahyes oi leptoi kai anemofToroi toys epta stahyas toys kaloys kai toys plEreis eipa oyn tois exEgEtais kai oyk En o apaggellOn moi

Быт 41:25 kai eipen iOsEf tO faraO to enypnion faraO en estin osa o Teos poiei edeixen tO faraO

Быт 41:26 ai epta boes ai kalai epta etE estin kai oi epta stahyes oi kaloi epta etE estin to enypnion faraO en estin

Быт 41:27 kai ai epta boes ai leptai ai anabainoysai opisO aytOn epta etE estin kai oi epta stahyes oi leptoi kai anemofToroi esontai epta etE limoy

Быт 41:28 to de rEma o eirEka faraO osa o Teos poiei edeixen tO faraO

Быт 41:29 idoy epta etE erhetai eyTEnia pollE en pasE gE aigyptO

Быт 41:30 Exei de epta etE limoy meta tayta kai epilEsontai tEs plEsmonEs en olE gE aigyptO kai analOsei o limos tEn gEn

Быт 41:31 kai oyk epignOsTEsetai E eyTEnia epi tEs gEs apo toy limoy toy esomenoy meta tayta ishyros gar estai sfodra

Быт 41:32 peri de toy deyterOsai to enypnion faraO dis oti alETes estai to rEma to para toy Teoy kai tahynei o Teos toy poiEsai ayto

Быт 41:33 nyn oyn skepsai anTrOpon fronimon kai syneton kai katastEson ayton epi gEs aigyptoy

Быт 41:34 kai poiEsatO faraO kai katastEsatO toparhas epi tEs gEs kai apopemptOsatOsan panta ta genEmata tEs gEs aigyptoy tOn epta etOn tEs eyTEnias

Быт 41:35 kai synagagetOsan panta ta brOmata tOn epta etOn tOn erhomenOn tOn kalOn toytOn kai synahTEtO o sitos ypo heira faraO brOmata en tais polesin fylahTEtO

Быт 41:36 kai estai ta brOmata pefylagmena tE gE eis ta epta etE toy limoy a esontai en gE aigyptO kai oyk ektribEsetai E gE en tO limO

Быт 41:37 Eresen de ta rEmata enantion faraO kai enantion pantOn tOn paidOn aytoy

Быт 41:38 kai eipen faraO pasin tois paisin aytoy mE eyrEsomen anTrOpon toioyton os ehei pneyma Teoy en aytO

Быт 41:39 eipen de faraO tO iOsEf epeidE edeixen o Teos soi panta tayta oyk estin anTrOpos fronimOteros kai synetOteros soy

Быт 41:40 sy esE epi tO oikO moy kai epi tO stomati soy ypakoysetai pas o laos moy plEn ton Tronon yperexO soy egO

Быт 41:41 eipen de faraO tO iOsEf idoy kaTistEmi se sEmeron epi pasEs gEs aigyptoy

Быт 41:42 kai perielomenos faraO ton daktylion apo tEs heiros aytoy perieTEken ayton epi tEn heira iOsEf kai enedysen ayton stolEn byssinEn kai perieTEken kloion hrysoyn peri ton trahElon aytoy

Быт 41:43 kai anebibasen ayton epi to arma to deyteron tOn aytoy kai ekEryxen emprosTen aytoy kEryx kai katestEsen ayton ef olEs gEs aigyptoy

Быт 41:44 eipen de faraO tO iOsEf egO faraO aney soy oyk exarei oyTeis tEn heira aytoy epi pasE gE aigyptoy

Быт 41:45 kai ekalesen faraO to onoma iOsEf psonTomfanEh kai edOken aytO tEn asenneT Tygatera petefrE iereOs Elioy poleOs aytO gynaika

Быт 41:46 iOsEf de En etOn triakonta ote estE enantion faraO basileOs aigyptoy exElTen de iOsEf ek prosOpoy faraO kai diElTen pasan gEn aigyptoy

Быт 41:47 kai epoiEsen E gE en tois epta etesin tEs eyTEnias dragmata

Быт 41:48 kai synEgagen panta ta brOmata tOn epta etOn en ois En E eyTEnia en gE aigyptoy kai eTEken ta brOmata en tais polesin brOmata tOn pediOn tEs poleOs tOn kyklO aytEs eTEken en aytE

Быт 41:49 kai synEgagen iOsEf siton Osei tEn ammon tEs TalassEs polyn sfodra eOs oyk Edynanto ariTmEsai oy gar En ariTmos

Быт 41:50 tO de iOsEf egenonto yioi dyo pro toy elTein ta epta etE toy limoy oys eteken aytO asenneT TygatEr petefrE iereOs Elioy poleOs

Быт 41:51 ekalesen de iOsEf to onoma toy prOtotokoy manassE oti epilaTesTai me epoiEsen o Teos pantOn tOn ponOn moy kai pantOn tOn toy patros moy

Быт 41:52 to de onoma toy deyteroy ekalesen efraim oti EyxEsen me o Teos en gE tapeinOseOs moy

Быт 41:53 parElTon de ta epta etE tEs eyTEnias a egenonto en gE aigyptO

Быт 41:54 kai Erxanto ta epta etE toy limoy erhesTai kaTa eipen iOsEf kai egeneto limos en pasE tE gE en de pasE gE aigyptoy Esan artoi

Быт 41:55 kai epeinasen pasa E gE aigyptoy ekekraxen de o laos pros faraO peri artOn eipen de faraO pasi tois aigyptiois poreyesTe pros iOsEf kai o ean eipE ymin poiEsate

Быт 41:56 kai o limos En epi prosOpoy pasEs tEs gEs aneOxen de iOsEf pantas toys sitobolOnas kai epOlei pasi tois aigyptiois

Быт 41:57 kai pasai ai hOrai ElTon eis aigypton agorazein pros iOsEf epekratEsen gar o limos en pasE tE gE

Быт 42:1 idOn de iakOb oti estin prasis en aigyptO eipen tois yiois aytoy ina ti raTymeite

Быт 42:2 idoy akEkoa oti estin sitos en aigyptO katabEte ekei kai priasTe Emin mikra brOmata ina zOmen kai mE apoTanOmen

Быт 42:3 katebEsan de oi adelfoi iOsEf oi deka priasTai siton ex aigyptoy

Быт 42:4 ton de beniamin ton adelfon iOsEf oyk apesteilen meta tOn adelfOn aytoy eipen gar mEpote symbE aytO malakia

Быт 42:5 ElTon de oi yioi israEl agorazein meta tOn erhomenOn En gar o limos en gE hanaan

Быт 42:6 iOsEf de En arhOn tEs gEs oytos epOlei panti tO laO tEs gEs elTontes de oi adelfoi iOsEf prosekynEsan aytO epi prosOpon epi tEn gEn

Быт 42:7 idOn de iOsEf toys adelfoys aytoy epegnO kai Ellotrioyto ap aytOn kai elalEsen aytois sklEra kai eipen aytois poTen Ekate oi de eipan ek gEs hanaan agorasai brOmata

Быт 42:8 epegnO de iOsEf toys adelfoys aytoy aytoi de oyk epegnOsan ayton

Быт 42:9 kai emnEsTE iOsEf tOn enypniOn On eiden aytos kai eipen aytois kataskopoi este katanoEsai ta ihnE tEs hOras Ekate

Быт 42:10 oi de eipan oyhi kyrie oi paides soy ElTomen priasTai brOmata

Быт 42:11 pantes esmen yioi enos anTrOpoy eirEnikoi esmen oyk eisin oi paides soy kataskopoi

Быт 42:12 eipen de aytois oyhi alla ta ihnE tEs gEs ElTate idein

Быт 42:13 oi de eipan dOdeka esmen oi paides soy adelfoi en gE hanaan kai idoy o neOteros meta toy patros EmOn sEmeron o de eteros oyh yparhei

Быт 42:14 eipen de aytois iOsEf toyto estin o eirEka ymin legOn oti kataskopoi este

Быт 42:15 en toytO faneisTe nE tEn ygieian faraO oy mE exelTEte enteyTen ean mE o adelfos ymOn o neOteros elTE Ode

Быт 42:16 aposteilate ex ymOn ena kai labete ton adelfon ymOn ymeis de apahTEte eOs toy fanera genesTai ta rEmata ymOn ei alETeyete E oy ei de mE nE tEn ygieian faraO E mEn kataskopoi este

Быт 42:17 kai eTeto aytoys en fylakE Emeras treis

Быт 42:18 eipen de aytois tE Emera tE tritE toyto poiEsate kai zEsesTe ton Teon gar egO foboymai

Быт 42:19 ei eirEnikoi este adelfos ymOn eis katasheTEtO en tE fylakE aytoi de badisate kai apagagete ton agorasmon tEs sitodosias ymOn

Быт 42:20 kai ton adelfon ymOn ton neOteron agagete pros me kai pisteyTEsontai ta rEmata ymOn ei de mE apoTaneisTe epoiEsan de oytOs

Быт 42:21 kai eipen ekastos pros ton adelfon aytoy nai en amartia gar esmen peri toy adelfoy EmOn oti ypereidomen tEn Tlipsin tEs psyhEs aytoy ote katedeeto EmOn kai oyk eisEkoysamen aytoy eneken toytoy epElTen ef Emas E Tlipsis aytE

Быт 42:22 apokriTeis de roybEn eipen aytois oyk elalEsa ymin legOn mE adikEsEte to paidarion kai oyk eisEkoysate moy kai idoy to aima aytoy ekzEteitai

Быт 42:23 aytoi de oyk Edeisan oti akoyei iOsEf o gar ermEneytEs ana meson aytOn En

Быт 42:24 apostrafeis de ap aytOn eklaysen iOsEf kai palin prosElTen pros aytoys kai eipen aytois kai elaben ton symeOn ap aytOn kai edEsen ayton enantion aytOn

Быт 42:25 eneteilato de iOsEf emplEsai ta aggeia aytOn sitoy kai apodoynai to argyrion ekastoy eis ton sakkon aytoy kai doynai aytois episitismon eis tEn odon kai egenETE aytois oytOs

Быт 42:26 kai epiTentes ton siton epi toys onoys aytOn apElTon ekeiTen

Быт 42:27 lysas de eis ton marsippon aytoy doynai hortasmata tois onois aytoy oy katelysan eiden ton desmon toy argyrioy aytoy kai En epanO toy stomatos toy marsippoy

Быт 42:28 kai eipen tois adelfois aytoy apedoTE moi to argyrion kai idoy toyto en tO marsippO moy kai exestE E kardia aytOn kai etarahTEsan pros allEloys legontes ti toyto epoiEsen o Teos Emin

Быт 42:29 ElTon de pros iakOb ton patera aytOn eis gEn hanaan kai apEggeilan aytO panta ta symbanta aytois legontes

Быт 42:30 lelalEken o anTrOpos o kyrios tEs gEs pros Emas sklEra kai eTeto Emas en fylakE Os kataskopeyontas tEn gEn

Быт 42:31 eipamen de aytO eirEnikoi esmen oyk esmen kataskopoi

Быт 42:32 dOdeka adelfoi esmen yioi toy patros EmOn o eis oyh yparhei o de mikroteros meta toy patros EmOn sEmeron en gE hanaan

Быт 42:33 eipen de Emin o anTrOpos o kyrios tEs gEs en toytO gnOsomai oti eirEnikoi este adelfon ena afete Ode met emoy ton de agorasmon tEs sitodosias toy oikoy ymOn labontes apelTate

Быт 42:34 kai agagete pros me ton adelfon ymOn ton neOteron kai gnOsomai oti oy kataskopoi este all oti eirEnikoi este kai ton adelfon ymOn apodOsO ymin kai tE gE emporeyesTe

Быт 42:35 egeneto de en tO katakenoyn aytoys toys sakkoys aytOn kai En ekastoy o desmos toy argyrioy en tO sakkO aytOn kai eidon toys desmoys toy argyrioy aytOn aytoi kai o patEr aytOn kai efobETEsan

Быт 42:36 eipen de aytois iakOb o patEr aytOn eme EteknOsate iOsEf oyk estin symeOn oyk estin kai ton beniamin lEmpsesTe ep eme egeneto panta tayta

Быт 42:37 eipen de roybEn tO patri aytoy legOn toys dyo yioys moy apokteinon ean mE agagO ayton pros se dos ayton eis tEn heira moy kagO anaxO ayton pros se

Быт 42:38 o de eipen oy katabEsetai o yios moy meT ymOn oti o adelfos aytoy apeTanen kai aytos monos kataleleiptai kai symbEsetai ayton malakisTEnai en tE odO E an poreyEsTe kai kataxete moy to gEras meta lypEs eis adoy

Быт 43:1 o de limos enishysen epi tEs gEs

Быт 43:2 egeneto de Enika synetelesan katafagein ton siton on Enegkan ex aigyptoy kai eipen aytois o patEr aytOn palin poreyTentes priasTe Emin mikra brOmata

Быт 43:3 eipen de aytO ioydas legOn diamartyria diamemartyrEtai Emin o anTrOpos legOn oyk opsesTe to prosOpon moy ean mE o adelfos ymOn o neOteros meT ymOn E

Быт 43:4 ei men oyn apostelleis ton adelfon EmOn meT EmOn katabEsomeTa kai agorasOmen soi brOmata

Быт 43:5 ei de mE apostelleis ton adelfon EmOn meT EmOn oy poreysomeTa o gar anTrOpos eipen Emin legOn oyk opsesTe moy to prosOpon ean mE o adelfos ymOn o neOteros meT ymOn E

Быт 43:6 eipen de israEl ti ekakopoiEsate me anaggeilantes tO anTrOpO ei estin ymin adelfos

Быт 43:7 oi de eipan erOtOn epErOtEsen Emas o anTrOpos kai tEn genean EmOn legOn ei eti o patEr ymOn zE ei estin ymin adelfos kai apEggeilamen aytO kata tEn eperOtEsin taytEn mE Edeimen ei erei Emin agagete ton adelfon ymOn

Быт 43:8 eipen de ioydas pros israEl ton patera aytoy aposteilon to paidarion met emoy kai anastantes poreysomeTa ina zOmen kai mE apoTanOmen kai Emeis kai sy kai E aposkeyE EmOn

Быт 43:9 egO de ekdehomai ayton ek heiros moy zEtEson ayton ean mE agagO ayton pros se kai stEsO ayton enantion soy EmartEkOs esomai pros se pasas tas Emeras

Быт 43:10 ei mE gar ebradynamen EdE an ypestrepsamen dis

Быт 43:11 eipen de aytois israEl o patEr aytOn ei oytOs estin toyto poiEsate labete apo tOn karpOn tEs gEs en tois aggeiois ymOn kai katagagete tO anTrOpO dOra tEs rEtinEs kai toy melitos Tymiama kai staktEn kai tereminTon kai karya

Быт 43:12 kai to argyrion disson labete en tais hersin ymOn to argyrion to apostrafen en tois marsippois ymOn apostrepsate meT ymOn mEpote agnoEma estin

Быт 43:13 kai ton adelfon ymOn labete kai anastantes katabEte pros ton anTrOpon

Быт 43:14 o de Teos moy dOE ymin harin enantion toy anTrOpoy kai aposteilai ton adelfon ymOn ton ena kai ton beniamin egO men gar kaTa EteknOmai EteknOmai

Быт 43:15 labontes de oi andres ta dOra tayta kai to argyrion diployn elabon en tais hersin aytOn kai ton beniamin kai anastantes katebEsan eis aigypton kai estEsan enantion iOsEf

Быт 43:16 eiden de iOsEf aytoys kai ton beniamin ton adelfon aytoy ton omomEtrion kai eipen tO epi tEs oikias aytoy eisagage toys anTrOpoys eis tEn oikian kai sfaxon Tymata kai etoimason met emoy gar fagontai oi anTrOpoi artoys tEn mesEmbrian

Быт 43:17 epoiEsen de o anTrOpos kaTa eipen iOsEf kai eisEgagen toys anTrOpoys eis ton oikon iOsEf

Быт 43:18 idontes de oi anTrOpoi oti eisEhTEsan eis ton oikon iOsEf eipan dia to argyrion to apostrafen en tois marsippois EmOn tEn arhEn Emeis eisagomeTa toy sykofantEsai Emas kai epiTesTai Emin toy labein Emas eis paidas kai toys onoys EmOn

Быт 43:19 proselTontes de pros ton anTrOpon ton epi toy oikoy iOsEf elalEsan aytO en tO pylOni toy oikoy

Быт 43:20 legontes deomeTa kyrie katebEmen tEn arhEn priasTai brOmata

Быт 43:21 egeneto de Enika ElTomen eis to katalysai kai Enoixamen toys marsippoys EmOn kai tode to argyrion ekastoy en tO marsippO aytoy to argyrion EmOn en staTmO apestrepsamen nyn en tais hersin EmOn

Быт 43:22 kai argyrion eteron Enegkamen meT eaytOn agorasai brOmata oyk oidamen tis enebalen to argyrion eis toys marsippoys EmOn

Быт 43:23 eipen de aytois ileOs ymin mE fobeisTe o Teos ymOn kai o Teos tOn paterOn ymOn edOken ymin TEsayroys en tois marsippois ymOn to de argyrion ymOn eydokimoyn apehO kai exEgagen pros aytoys ton symeOn

Быт 43:24 kai Enegken ydOr nipsai toys podas aytOn kai edOken hortasmata tois onois aytOn

Быт 43:25 Etoimasan de ta dOra eOs toy elTein iOsEf mesEmbrias Ekoysan gar oti ekei mellei aristan

Быт 43:26 eisElTen de iOsEf eis tEn oikian kai prosEnegkan aytO ta dOra a eihon en tais hersin aytOn eis ton oikon kai prosekynEsan aytO epi prosOpon epi tEn gEn

Быт 43:27 ErOtEsen de aytoys pOs ehete kai eipen aytois ei ygiainei o patEr ymOn o presbyteros on eipate eti zE

Быт 43:28 oi de eipan ygiainei o pais soy o patEr EmOn eti zE kai eipen eylogEtos o anTrOpos ekeinos tO TeO kai kypsantes prosekynEsan aytO

Быт 43:29 anablepsas de tois ofTalmois iOsEf eiden beniamin ton adelfon aytoy ton omomEtrion kai eipen oytos o adelfos ymOn o neOteros on eipate pros me agagein kai eipen o Teos eleEsai se teknon

Быт 43:30 etarahTE de iOsEf synestrefeto gar ta entera aytoy epi tO adelfO aytoy kai ezEtei klaysai eiselTOn de eis to tamieion eklaysen ekei

Быт 43:31 kai nipsamenos to prosOpon exelTOn enekrateysato kai eipen paraTete artoys

Быт 43:32 kai pareTEkan aytO monO kai aytois kaT eaytoys kai tois aigyptiois tois syndeipnoysin met aytoy kaT eaytoys oy gar edynanto oi aigyptioi synesTiein meta tOn ebraiOn artoys bdelygma gar estin tois aigyptiois

Быт 43:33 ekaTisan de enantion aytoy o prOtotokos kata ta presbeia aytoy kai o neOteros kata tEn neotEta aytoy existanto de oi anTrOpoi ekastos pros ton adelfon aytoy

Быт 43:34 Eran de meridas par aytoy pros aytoys emegalynTE de E meris beniamin para tas meridas pantOn pentaplasiOs pros tas ekeinOn epion de kai emeTysTEsan met aytoy

Быт 44:1 kai eneteilato iOsEf tO onti epi tEs oikias aytoy legOn plEsate toys marsippoys tOn anTrOpOn brOmatOn osa ean dynOntai arai kai embalate ekastoy to argyrion epi toy stomatos toy marsippoy

Быт 44:2 kai to kondy moy to argyroyn embalate eis ton marsippon toy neOteroy kai tEn timEn toy sitoy aytoy egenETE de kata to rEma iOsEf kaTOs eipen

Быт 44:3 to prOi diefaysen kai oi anTrOpoi apestalEsan aytoi kai oi onoi aytOn

Быт 44:4 exelTontOn de aytOn tEn polin oyk apeshon makran kai iOsEf eipen tO epi tEs oikias aytoy anastas epidiOxon opisO tOn anTrOpOn kai katalEmpsE aytoys kai ereis aytois ti oti antapedOkate ponEra anti kalOn

Быт 44:5 ina ti eklepsate moy to kondy to argyroyn oy toyto estin en O pinei o kyrios moy aytos de oiOnismO oiOnizetai en aytO ponEra syntetelesTe a pepoiEkate

Быт 44:6 eyrOn de aytoys eipen aytois kata ta rEmata tayta

Быт 44:7 oi de eipon aytO ina ti lalei o kyrios kata ta rEmata tayta mE genoito tois paisin soy poiEsai kata to rEma toyto

Быт 44:8 ei to men argyrion o eyromen en tois marsippois EmOn apestrepsamen pros se ek gEs hanaan pOs an klepsaimen ek toy oikoy toy kyrioy soy argyrion E hrysion

Быт 44:9 par O an eyreTE to kondy tOn paidOn soy apoTnEsketO kai Emeis de esomeTa paides tO kyriO EmOn

Быт 44:10 o de eipen kai nyn Os legete oytOs estai o anTrOpos par O an eyreTE to kondy aytos estai moy pais ymeis de esesTe kaTaroi

Быт 44:11 kai espeysan kai kaTeilan ekastos ton marsippon aytoy epi tEn gEn kai Enoixan ekastos ton marsippon aytoy

Быт 44:12 Ereyna de apo toy presbyteroy arxamenos eOs ElTen epi ton neOteron kai eyren to kondy en tO marsippO tO beniamin

Быт 44:13 kai dierrExan ta imatia aytOn kai epeTEkan ekastos ton marsippon aytoy epi ton onon aytoy kai epestrepsan eis tEn polin

Быт 44:14 eisElTen de ioydas kai oi adelfoi aytoy pros iOsEf eti aytoy ontos ekei kai epeson enantion aytoy epi tEn gEn

Быт 44:15 eipen de aytois iOsEf ti to pragma toyto o epoiEsate oyk oidate oti oiOnismO oiOnieitai anTrOpos oios egO

Быт 44:16 eipen de ioydas ti anteroymen tO kyriO E ti lalEsOmen E ti dikaiOTOmen o de Teos eyren tEn adikian tOn paidOn soy idoy esmen oiketai tO kyriO EmOn kai Emeis kai par O eyreTE to kondy

Быт 44:17 eipen de iOsEf mE moi genoito poiEsai to rEma toyto o anTrOpos par O eyreTE to kondy aytos estai moy pais ymeis de anabEte meta sOtErias pros ton patera ymOn

Быт 44:18 eggisas de aytO ioydas eipen deomai kyrie lalEsatO o pais soy rEma enantion soy kai mE TymOTEs tO paidi soy oti sy ei meta faraO

Быт 44:19 kyrie sy ErOtEsas toys paidas soy legOn ei ehete patera E adelfon

Быт 44:20 kai eipamen tO kyriO estin Emin patEr presbyteros kai paidion gErOs neOteron aytO kai o adelfos aytoy apeTanen aytos de monos ypeleifTE tE mEtri aytoy o de patEr ayton EgapEsen

Быт 44:21 eipas de tois paisin soy katagagete ayton pros me kai epimeloymai aytoy

Быт 44:22 kai eipamen tO kyriO oy dynEsetai to paidion katalipein ton patera ean de katalipE ton patera apoTaneitai

Быт 44:23 sy de eipas tois paisin soy ean mE katabE o adelfos ymOn o neOteros meT ymOn oy prosTEsesTe eti idein to prosOpon moy

Быт 44:24 egeneto de Enika anebEmen pros ton paida soy patera de EmOn apEggeilamen aytO ta rEmata toy kyrioy

Быт 44:25 eipen de Emin o patEr EmOn badisate palin agorasate Emin mikra brOmata

Быт 44:26 Emeis de eipamen oy dynEsomeTa katabEnai all ei men o adelfos EmOn o neOteros katabainei meT EmOn katabEsomeTa oy gar dynEsomeTa idein to prosOpon toy anTrOpoy toy adelfoy toy neOteroy mE ontos meT EmOn

Быт 44:27 eipen de o pais soy o patEr EmOn pros Emas ymeis ginOskete oti dyo eteken moi E gynE

Быт 44:28 kai exElTen o eis ap emoy kai eipate oti TEriobrOtos gegonen kai oyk eidon ayton eti kai nyn

Быт 44:29 ean oyn labEte kai toyton ek prosOpoy moy kai symbE aytO malakia en tE odO kai kataxete moy to gEras meta lypEs eis adoy

Быт 44:30 nyn oyn ean eisporeyOmai pros ton paida soy patera de EmOn kai to paidarion mE E meT EmOn E de psyhE aytoy ekkrematai ek tEs toytoy psyhEs

Быт 44:31 kai estai en tO idein ayton mE on to paidarion meT EmOn teleytEsei kai kataxoysin oi paides soy to gEras toy paidos soy patros de EmOn met odynEs eis adoy

Быт 44:32 o gar pais soy ekdedektai to paidion para toy patros legOn ean mE agagO ayton pros se kai stEsO ayton enantion soy EmartEkOs esomai pros ton patera pasas tas Emeras

Быт 44:33 nyn oyn paramenO soi pais anti toy paidioy oiketEs toy kyrioy to de paidion anabEtO meta tOn adelfOn

Быт 44:34 pOs gar anabEsomai pros ton patera toy paidioy mE ontos meT EmOn ina mE idO ta kaka a eyrEsei ton patera moy

Быт 45:1 kai oyk Edynato iOsEf anehesTai pantOn tOn parestEkotOn aytO all eipen exaposteilate pantas ap emoy kai oy pareistEkei oydeis eti tO iOsEf Enika anegnOrizeto tois adelfois aytoy

Быт 45:2 kai afEken fOnEn meta klayTmoy Ekoysan de pantes oi aigyptioi kai akoyston egeneto eis ton oikon faraO

Быт 45:3 eipen de iOsEf pros toys adelfoys aytoy egO eimi iOsEf eti o patEr moy zE kai oyk edynanto oi adelfoi apokriTEnai aytO etarahTEsan gar

Быт 45:4 eipen de iOsEf pros toys adelfoys aytoy eggisate pros me kai Eggisan kai eipen egO eimi iOsEf o adelfos ymOn on apedosTe eis aigypton

Быт 45:5 nyn oyn mE lypeisTe mEde sklEron ymin fanEtO oti apedosTe me Ode eis gar zOEn apesteilen me o Teos emprosTen ymOn

Быт 45:6 toyto gar deyteron etos limos epi tEs gEs kai eti loipa pente etE en ois oyk estai arotriasis oyde amEtos

Быт 45:7 apesteilen gar me o Teos emprosTen ymOn ypoleipesTai ymOn kataleimma epi tEs gEs kai ekTrepsai ymOn kataleipsin megalEn

Быт 45:8 nyn oyn oyh ymeis me apestalkate Ode all E o Teos kai epoiEsen me Os patera faraO kai kyrion pantos toy oikoy aytoy kai arhonta pasEs gEs aigyptoy

Быт 45:9 speysantes oyn anabEte pros ton patera moy kai eipate aytO tade legei o yios soy iOsEf epoiEsen me o Teos kyrion pasEs gEs aigyptoy katabETi oyn pros me kai mE meinEs

Быт 45:10 kai katoikEseis en gE gesem arabias kai esE eggys moy sy kai oi yioi soy kai oi yioi tOn yiOn soy ta probata soy kai ai boes soy kai osa soi estin

Быт 45:11 kai ekTrepsO se ekei eti gar pente etE limos ina mE ektribEs sy kai oi yioi soy kai panta ta yparhonta soy

Быт 45:12 idoy oi ofTalmoi ymOn blepoysin kai oi ofTalmoi beniamin toy adelfoy moy oti to stoma moy to laloyn pros ymas

Быт 45:13 apaggeilate oyn tO patri moy pasan tEn doxan moy tEn en aigyptO kai osa eidete kai tahynantes katagagete ton patera moy Ode

Быт 45:14 kai epipesOn epi ton trahElon beniamin toy adelfoy aytoy eklaysen ep aytO kai beniamin eklaysen epi tO trahElO aytoy

Быт 45:15 kai katafilEsas pantas toys adelfoys aytoy eklaysen ep aytois kai meta tayta elalEsan oi adelfoi aytoy pros ayton

Быт 45:16 kai dieboETE E fOnE eis ton oikon faraO legontes Ekasin oi adelfoi iOsEf eharE de faraO kai E Terapeia aytoy

Быт 45:17 eipen de faraO pros iOsEf eipon tois adelfois soy toyto poiEsate gemisate ta poreia ymOn kai apelTate eis gEn hanaan

Быт 45:18 kai paralabontes ton patera ymOn kai ta yparhonta ymOn Ekete pros me kai dOsO ymin pantOn tOn agaTOn aigyptoy kai fagesTe ton myelon tEs gEs

Быт 45:19 sy de enteilai tayta labein aytois amaxas ek gEs aigyptoy tois paidiois ymOn kai tais gynaixin kai analabontes ton patera ymOn paraginesTe

Быт 45:20 kai mE feisEsTe tois ofTalmois tOn skeyOn ymOn ta gar panta agaTa aigyptoy ymin estai

Быт 45:21 epoiEsan de oytOs oi yioi israEl edOken de iOsEf aytois amaxas kata ta eirEmena ypo faraO toy basileOs kai edOken aytois episitismon eis tEn odon

Быт 45:22 kai pasin edOken dissas stolas tO de beniamin edOken triakosioys hrysoys kai pente exallassoysas stolas

Быт 45:23 kai tO patri aytoy apesteilen kata ta ayta kai deka onoys airontas apo pantOn tOn agaTOn aigyptoy kai deka Emionoys airoysas artoys tO patri aytoy eis odon

Быт 45:24 exapesteilen de toys adelfoys aytoy kai eporeyTEsan kai eipen aytois mE orgizesTe en tE odO

Быт 45:25 kai anebEsan ex aigyptoy kai ElTon eis gEn hanaan pros iakOb ton patera aytOn

Быт 45:26 kai anEggeilan aytO legontes oti o yios soy iOsEf zE kai aytos arhei pasEs gEs aigyptoy kai exestE E dianoia iakOb oy gar episteysen aytois

Быт 45:27 elalEsan de aytO panta ta rETenta ypo iOsEf osa eipen aytois idOn de tas amaxas as apesteilen iOsEf Oste analabein ayton anezOpyrEsen to pneyma iakOb toy patros aytOn

Быт 45:28 eipen de israEl mega moi estin ei eti iOsEf o yios moy zE poreyTeis opsomai ayton pro toy apoTanein me

Быт 46:1 aparas de israEl aytos kai panta ta aytoy ElTen epi to frear toy orkoy kai eTysen Tysian tO TeO toy patros aytoy isaak

Быт 46:2 eipen de o Teos israEl en oramati tEs nyktos eipas iakOb iakOb o de eipen ti estin

Быт 46:3 legOn egO eimi o Teos tOn paterOn soy mE foboy katabEnai eis aigypton eis gar eTnos mega poiEsO se ekei

Быт 46:4 kai egO katabEsomai meta soy eis aigypton kai egO anabibasO se eis telos kai iOsEf epibalei tas heiras epi toys ofTalmoys soy

Быт 46:5 anestE de iakOb apo toy freatos toy orkoy kai anelabon oi yioi israEl ton patera aytOn kai tEn aposkeyEn kai tas gynaikas aytOn epi tas amaxas as apesteilen iOsEf arai ayton

Быт 46:6 kai analabontes ta yparhonta aytOn kai pasan tEn ktEsin En ektEsanto en gE hanaan eisElTon eis aigypton iakOb kai pan to sperma aytoy met aytoy

Быт 46:7 yioi kai oi yioi tOn yiOn aytoy met aytoy Tygateres kai Tygateres tOn yiOn aytoy kai pan to sperma aytoy Egagen eis aigypton

Быт 46:8 tayta de ta onomata tOn yiOn israEl tOn eiselTontOn eis aigypton iakOb kai oi yioi aytoy prOtotokos iakOb roybEn

Быт 46:9 yioi de roybEn enOh kai falloys asrOn kai harmi

Быт 46:10 yioi de symeOn iemoyEl kai iamin kai aOd kai iahin kai saar kai saoyl yios tEs hananitidos

Быт 46:11 yioi de leyi gErsOn kaaT kai merari

Быт 46:12 yioi de ioyda Er kai aynan kai sElOm kai fares kai zara apeTanen de Er kai aynan en gE hanaan egenonto de yioi fares asrOn kai iemoyEl

Быт 46:13 yioi de issahar TOla kai foya kai iasoyb kai zambram

Быт 46:14 yioi de zaboylOn sered kai allOn kai aloEl

Быт 46:15 oytoi yioi leias oys eteken tO iakOb en mesopotamia tEs syrias kai dinan tEn Tygatera aytoy pasai ai psyhai yioi kai Tygateres triakonta treis

Быт 46:16 yioi de gad safOn kai aggis kai saynis kai Tasoban kai aEdis kai aroEdis kai aroElis

Быт 46:17 yioi de asEr iemna kai iesoya kai ieoyl kai baria kai sara adelfE aytOn yioi de baria hobor kai melhiEl

Быт 46:18 oytoi yioi zelfas En edOken laban leia tE Tygatri aytoy E eteken toytoys tO iakOb deka ex psyhas

Быт 46:19 yioi de rahEl gynaikos iakOb iOsEf kai beniamin

Быт 46:20 egenonto de yioi iOsEf en gE aigyptO oys eteken aytO asenneT TygatEr petefrE iereOs Elioy poleOs ton manassE kai ton efraim egenonto de yioi manassE oys eteken aytO E pallakE E syra ton mahir mahir de egennEsen ton galaad yioi de efraim adelfoy manassE soytalaam kai taam yioi de soytalaam edem

Быт 46:21 yioi de beniamin bala kai hobOr kai asbEl egenonto de yioi bala gEra kai noeman kai aghis kai rOs kai mamfin kai ofimin gEra de egennEsen ton arad

Быт 46:22 oytoi yioi rahEl oys eteken tO iakOb pasai psyhai deka oktO

Быт 46:23 yioi de asom

Быт 46:24 kai yioi nefTali asiEl kai gOyni kai issaar kai syllEm

Быт 46:25 oytoi yioi ballas En edOken laban rahEl tE Tygatri aytoy E eteken toytoys tO iakOb pasai psyhai epta

Быт 46:26 pasai de psyhai ai eiselToysai meta iakOb eis aigypton oi exelTontes ek tOn mErOn aytoy hOris tOn gynaikOn yiOn iakOb pasai psyhai exEkonta ex

Быт 46:27 yioi de iOsEf oi genomenoi aytO en gE aigyptO psyhai ennea pasai psyhai oikoy iakOb ai eiselToysai eis aigypton ebdomEkonta pente

Быт 46:28 ton de ioydan apesteilen emprosTen aytoy pros iOsEf synantEsai aytO kaT ErOOn polin eis gEn ramessE

Быт 46:29 zeyxas de iOsEf ta armata aytoy anebE eis synantEsin israEl tO patri aytoy kaT ErOOn polin kai ofTeis aytO epepesen epi ton trahElon aytoy kai eklaysen klayTmO pleioni

Быт 46:30 kai eipen israEl pros iOsEf apoTanoymai apo toy nyn epei eOraka to prosOpon soy eti gar sy zEs

Быт 46:31 eipen de iOsEf pros toys adelfoys aytoy anabas apaggelO tO faraO kai erO aytO oi adelfoi moy kai o oikos toy patros moy oi Esan en gE hanaan Ekasin pros me

Быт 46:32 oi de andres eisin poimenes andres gar ktEnotrofoi Esan kai ta ktEnE kai toys boas kai panta ta aytOn ageiohasin

Быт 46:33 ean oyn kalesE ymas faraO kai eipE ymin ti to ergon ymOn estin

Быт 46:34 ereite andres ktEnotrofoi esmen oi paides soy ek paidos eOs toy nyn kai Emeis kai oi pateres EmOn ina katoikEsEte en gE gesem arabia bdelygma gar estin aigyptiois pas poimEn probatOn

Быт 47:1 elTOn de iOsEf apEggeilen tO faraO legOn o patEr moy kai oi adelfoi moy kai ta ktEnE kai oi boes aytOn kai panta ta aytOn ElTon ek gEs hanaan kai idoy eisin en gE gesem

Быт 47:2 apo de tOn adelfOn aytoy parelaben pente andras kai estEsen aytoys enantion faraO

Быт 47:3 kai eipen faraO tois adelfois iOsEf ti to ergon ymOn oi de eipan tO faraO poimenes probatOn oi paides soy kai Emeis kai oi pateres EmOn

Быт 47:4 eipan de tO faraO paroikein en tE gE Ekamen oy gar estin nomE tois ktEnesin tOn paidOn soy enishysen gar o limos en gE hanaan nyn oyn katoikEsomen oi paides soy en gE gesem

Быт 47:5 eipen de faraO tO iOsfE katoikeitOsan en gE gesem ei de epistE oti eisin en aytois andres dynatoi katastEson aytoys arhontas tOn emOn ktEnOn ElTon de eis aigypton pros iOsEf iakOb kai oi yioi aytoy kai Ekoysen faraO basileys aigyptoy kai eipen faraO pros iOsEf legOn o patEr soy kai oi adelfoi soy Ekasi pros se

Быт 47:6 idoy E gE aigyptoy enantion soy estin en tE beltistE gE katoikison ton patera soy kai toys adelfoys soy

Быт 47:7 eisEgagen de iOsEf iakOb ton patera aytoy kai estEsen ayton enantion faraO kai eylogEsen iakOb ton faraO

Быт 47:8 eipen de faraO tO iakOb posa etE EmerOn tEs zOEs soy

Быт 47:9 kai eipen iakOb tO faraO ai Emerai tOn etOn tEs zOEs moy as paroikO ekaton triakonta etE mikrai kai ponErai gegonasin ai Emerai tOn etOn tEs zOEs moy oyk afikonto eis tas Emeras tOn etOn tEs zOEs tOn paterOn moy as Emeras parOkEsan

Быт 47:10 kai eylogEsas iakOb ton faraO exElTen ap aytoy

Быт 47:11 kai katOkisen iOsEf ton patera kai toys adelfoys aytoy kai edOken aytois katashesin en gE aigyptoy en tE beltistE gE en gE ramessE kaTa prosetaxen faraO

Быт 47:12 kai esitometrei iOsEf tO patri kai tois adelfois aytoy kai panti tO oikO toy patros aytoy siton kata sOma

Быт 47:13 sitos de oyk En en pasE tE gE enishysen gar o limos sfodra exelipen de E gE aigyptoy kai E gE hanaan apo toy limoy

Быт 47:14 synEgagen de iOsEf pan to argyrion to eyreTen en gE aigyptoy kai en gE hanaan toy sitoy oy Egorazon kai esitometrei aytois kai eisEnegken iOsEf pan to argyrion eis ton oikon faraO

Быт 47:15 kai exelipen pan to argyrion ek gEs aigyptoy kai ek gEs hanaan ElTon de pantes oi aigyptioi pros iOsEf legontes dos Emin artoys kai ina ti apoTnEskomen enantion soy ekleloipen gar to argyrion EmOn

Быт 47:16 eipen de aytois iOsEf ferete ta ktEnE ymOn kai dOsO ymin artoys anti tOn ktEnOn ymOn ei ekleloipen to argyrion

Быт 47:17 Egagon de ta ktEnE pros iOsEf kai edOken aytois iOsEf artoys anti tOn ippOn kai anti tOn probatOn kai anti tOn boOn kai anti tOn onOn kai exeTrepsen aytoys en artois anti pantOn tOn ktEnOn aytOn en tO eniaytO ekeinO

Быт 47:18 exElTen de to etos ekeino kai ElTon pros ayton en tO etei tO deyterO kai eipan aytO mEpote ektribOmen apo toy kyrioy EmOn ei gar ekleloipen to argyrion kai ta yparhonta kai ta ktEnE pros se ton kyrion kai oyh ypoleipetai Emin enantion toy kyrioy EmOn all E to idion sOma kai E gE EmOn

Быт 47:19 ina oyn mE apoTanOmen enantion soy kai E gE erEmOTE ktEsai Emas kai tEn gEn EmOn anti artOn kai esomeTa Emeis kai E gE EmOn paides faraO dos sperma ina speirOmen kai zOmen kai mE apoTanOmen kai E gE oyk erEmOTEsetai

Быт 47:20 kai ektEsato iOsEf pasan tEn gEn tOn aigyptiOn tO faraO apedonto gar oi aigyptioi tEn gEn aytOn tO faraO epekratEsen gar aytOn o limos kai egeneto E gE faraO

Быт 47:21 kai ton laon katedoylOsato aytO eis paidas ap akrOn oriOn aigyptoy eOs tOn akrOn

Быт 47:22 hOris tEs gEs tOn iereOn monon oyk ektEsato taytEn iOsEf en dosei gar edOken doma tois iereysin faraO kai EsTion tEn dosin En edOken aytois faraO dia toyto oyk apedonto tEn gEn aytOn

Быт 47:23 eipen de iOsEf pasi tois aigyptiois idoy kektEmai ymas kai tEn gEn ymOn sEmeron tO faraO labete eaytois sperma kai speirate tEn gEn

Быт 47:24 kai estai ta genEmata aytEs dOsete to pempton meros tO faraO ta de tessara merE estai ymin aytois eis sperma tE gE kai eis brOsin ymin kai pasin tois en tois oikois ymOn

Быт 47:25 kai eipan sesOkas Emas eyromen harin enantion toy kyrioy EmOn kai esomeTa paides faraO

Быт 47:26 kai eTeto aytois iOsEf eis prostagma eOs tEs Emeras taytEs epi gEn aigyptoy tO faraO apopemptoyn hOris tEs gEs tOn iereOn monon oyk En tO faraO

Быт 47:27 katOkEsen de israEl en gE aigyptO epi tEs gEs gesem kai eklEronomEsan ep aytEs kai EyxETEsan kai eplETynTEsan sfodra

Быт 47:28 epezEsen de iakOb en gE aigyptO deka epta etE egenonto de ai Emerai iakOb eniaytOn tEs zOEs aytoy ekaton tessarakonta epta etE

Быт 47:29 Eggisan de ai Emerai israEl toy apoTanein kai ekalesen ton yion aytoy iOsEf kai eipen aytO ei eyrEka harin enantion soy ypoTes tEn heira soy ypo ton mEron moy kai poiEseis ep eme eleEmosynEn kai alETeian toy mE me Tapsai en aigyptO

Быт 47:30 alla koimETEsomai meta tOn paterOn moy kai areis me ex aigyptoy kai Tapseis me en tO tafO aytOn o de eipen egO poiEsO kata to rEma soy

Быт 47:31 eipen de omoson moi kai Omosen aytO kai prosekynEsen israEl epi to akron tEs rabdoy aytoy

Быт 48:1 egeneto de meta ta rEmata tayta kai apEggelE tO iOsEf oti o patEr soy enohleitai kai analabOn toys dyo yioys aytoy ton manassE kai ton efraim ElTen pros iakOb

Быт 48:2 apEggelE de tO iakOb legontes idoy o yios soy iOsEf erhetai pros se kai enishysas israEl ekaTisen epi tEn klinEn

Быт 48:3 kai eipen iakOb tO iOsEf o Teos moy OfTE moi en loyza en gE hanaan kai eylogEsen me

Быт 48:4 kai eipen moi idoy egO ayxanO se kai plETynO se kai poiEsO se eis synagOgas eTnOn kai dOsO soi tEn gEn taytEn kai tO spermati soy meta se eis katashesin aiOnion

Быт 48:5 nyn oyn oi dyo yioi soy oi genomenoi soi en aigyptO pro toy me elTein pros se eis aigypton emoi eisin efraim kai manassE Os roybEn kai symeOn esontai moi

Быт 48:6 ta de ekgona a ean gennEsEs meta tayta soi esontai epi tO onomati tOn adelfOn aytOn klETEsontai en tois ekeinOn klErois

Быт 48:7 egO de Enika ErhomEn ek mesopotamias tEs syrias apeTanen rahEl E mEtEr soy en gE hanaan eggizontos moy kata ton ippodromon habraTa tEs gEs toy elTein efraTa kai katOryxa aytEn en tE odO toy ippodromoy aytE estin baiTleem

Быт 48:8 idOn de israEl toys yioys iOsEf eipen tines soi oytoi

Быт 48:9 eipen de iOsEf tO patri aytoy yioi moy eisin oys edOken moi o Teos entayTa kai eipen iakOb prosagage moi aytoys ina eylogEsO aytoys

Быт 48:10 oi de ofTalmoi israEl ebaryOpEsan apo toy gEroys kai oyk Edynato blepein kai Eggisen aytoys pros ayton kai efilEsen aytoys kai perielaben aytoys

Быт 48:11 kai eipen israEl pros iOsEf idoy toy prosOpoy soy oyk esterETEn kai idoy edeixen moi o Teos kai to sperma soy

Быт 48:12 kai exEgagen iOsEf aytoys apo tOn gonatOn aytoy kai prosekynEsan aytO epi prosOpon epi tEs gEs

Быт 48:13 labOn de iOsEf toys dyo yioys aytoy ton te efraim en tE dexia ex aristerOn de israEl ton de manassE en tE aristera ek dexiOn de israEl Eggisen aytoys aytO

Быт 48:14 ekteinas de israEl tEn heira tEn dexian epebalen epi tEn kefalEn efraim oytos de En o neOteros kai tEn aristeran epi tEn kefalEn manassE enallax tas heiras

Быт 48:15 kai EylogEsen aytoys kai eipen o Teos O eyErestEsan oi pateres moy enantion aytoy abraam kai isaak o Teos o trefOn me ek neotEtos eOs tEs Emeras taytEs

Быт 48:16 o aggelos o ryomenos me ek pantOn tOn kakOn eylogEsai ta paidia tayta kai epiklETEsetai en aytois to onoma moy kai to onoma tOn paterOn moy abraam kai isaak kai plETynTeiEsan eis plETos poly epi tEs gEs

Быт 48:17 idOn de iOsEf oti epebalen o patEr tEn dexian aytoy epi tEn kefalEn efraim bary aytO katefanE kai antelabeto iOsEf tEs heiros toy patros aytoy afelein aytEn apo tEs kefalEs efraim epi tEn kefalEn manassE

Быт 48:18 eipen de iOsEf tO patri aytoy oyh oytOs pater oytos gar o prOtotokos epiTes tEn dexian soy epi tEn kefalEn aytoy

Быт 48:19 kai oyk ETelEsen alla eipen oida teknon oida kai oytos estai eis laon kai oytos ypsOTEsetai alla o adelfos aytoy o neOteros meizOn aytoy estai kai to sperma aytoy estai eis plETos eTnOn

Быт 48:20 kai eylogEsen aytoys en tE Emera ekeinE legOn en ymin eylogETEsetai israEl legontes poiEsai se o Teos Os efraim kai Os manassE kai eTEken ton efraim emprosTen toy manassE

Быт 48:21 eipen de israEl tO iOsEf idoy egO apoTnEskO kai estai o Teos meT ymOn kai apostrepsei ymas eis tEn gEn tOn paterOn ymOn

Быт 48:22 egO de didOmi soi sikima exaireton yper toys adelfoys soy En elabon ek heiros amorraiOn en mahaira moy kai toxO

Быт 49:1 ekalesen de iakOb toys yioys aytoy kai eipen synahTEte ina anaggeilO ymin ti apantEsei ymin ep eshatOn tOn EmerOn

Быт 49:2 aTroisTEte kai akoysate yioi iakOb akoysate israEl toy patros ymOn

Быт 49:3 roybEn prOtotokos moy sy ishys moy kai arhE teknOn moy sklEros feresTai kai sklEros ayTadEs

Быт 49:4 exybrisas Os ydOr mE ekzesEs anebEs gar epi tEn koitEn toy patros soy tote emianas tEn strOmnEn oy anebEs

Быт 49:5 symeOn kai leyi adelfoi synetelesan adikian ex aireseOs aytOn

Быт 49:6 eis boylEn aytOn mE elToi E psyhE moy kai epi tE systasei aytOn mE ereisai ta Epata moy oti en tO TymO aytOn apekteinan anTrOpoys kai en tE epiTymia aytOn eneyrokopEsan tayron

Быт 49:7 epikataratos o Tymos aytOn oti ayTadEs kai E mEnis aytOn oti esklErynTE diameriO aytoys en iakOb kai diasperO aytoys en israEl

Быт 49:8 ioyda se ainesaisan oi adelfoi soy ai heires soy epi nOtoy tOn ehTrOn soy proskynEsoysin soi oi yioi toy patros soy

Быт 49:9 skymnos leontos ioyda ek blastoy yie moy anebEs anapesOn ekoimETEs Os leOn kai Os skymnos tis egerei ayton

Быт 49:10 oyk ekleipsei arhOn ex ioyda kai Egoymenos ek tOn mErOn aytoy eOs an elTE ta apokeimena aytO kai aytos prosdokia eTnOn

Быт 49:11 desmeyOn pros ampelon ton pOlon aytoy kai tE eliki ton pOlon tEs onoy aytoy plynei en oinO tEn stolEn aytoy kai en aimati stafylEs tEn peribolEn aytoy

Быт 49:12 haropoi oi ofTalmoi aytoy apo oinoy kai leykoi oi odontes aytoy E gala

Быт 49:13 zaboylOn paralios katoikEsei kai aytos par ormon ploiOn kai paratenei eOs sidOnos

Быт 49:14 issahar to kalon epeTymEsen anapayomenos ana meson tOn klErOn

Быт 49:15 kai idOn tEn anapaysin oti kalE kai tEn gEn oti piOn ypeTEken ton Omon aytoy eis to ponein kai egenETE anEr geOrgos

Быт 49:16 krinei ton eaytoy laon Osei kai mia fylE en israEl

Быт 49:17 kai genETEtO ofis ef odoy egkaTEmenos epi triboy daknOn pternan ippoy kai peseitai o ippeys eis ta opisO

Быт 49:18 tEn sOtErian perimenO kyrioy

Быт 49:19 gad peiratErion peirateysei ayton aytos de peirateysei aytOn kata podas

Быт 49:20 asEr piOn aytoy o artos kai aytos dOsei tryfEn arhoysin

Быт 49:21 nefTali stelehos aneimenon epididoys en tO genEmati kallos

Быт 49:22 yios EyxEmenos iOsEf yios EyxEmenos zElOtos yios moy neOtatos pros me anastrepson

Быт 49:23 eis on diaboyleyomenoi eloidoroyn kai eneihon aytO kyrioi toxeymatOn

Быт 49:24 kai synetribE meta kratoys ta toxa aytOn kai exelyTE ta neyra brahionOn heirOn aytOn dia heira dynastoy iakOb ekeiTen o katishysas israEl

Быт 49:25 para Teoy toy patros soy kai eboETEsen soi o Teos o emos kai eylogEsen se eylogian oyranoy anOTen kai eylogian gEs ehoysEs panta eneken eylogias mastOn kai mEtras

Быт 49:26 eylogias patros soy kai mEtros soy yperishysen ep eylogiais oreOn monimOn kai ep eylogiais TinOn aenaOn esontai epi kefalEn iOsEf kai epi koryfEs On EgEsato adelfOn

Быт 49:27 beniamin lykos arpax to prOinon edetai eti kai eis to esperas diadOsei trofEn

Быт 49:28 pantes oytoi yioi iakOb dOdeka kai tayta elalEsen aytois o patEr aytOn kai eylogEsen aytoys ekaston kata tEn eylogian aytoy eylogEsen aytoys

Быт 49:29 kai eipen aytois egO prostiTemai pros ton emon laon Tapsate me meta tOn paterOn moy en tO spElaiO o estin en tO agrO efrOn toy hettaioy

Быт 49:30 en tO spElaiO tO diplO tO apenanti mambrE en tE gE hanaan o ektEsato abraam to spElaion para efrOn toy hettaioy en ktEsei mnEmeioy

Быт 49:31 ekei eTapsan abraam kai sarran tEn gynaika aytoy ekei eTapsan isaak kai rebekkan tEn gynaika aytoy kai ekei eTapsa leian

Быт 49:32 en ktEsei toy agroy kai toy spElaioy toy ontos en aytO para tOn yiOn het

Быт 49:33 kai katepaysen iakOb epitassOn tois yiois aytoy kai exaras toys podas aytoy epi tEn klinEn exelipen kai proseteTE pros ton laon aytoy

Быт 50:1 kai epipesOn iOsEf epi to prosOpon toy patros aytoy eklaysen ep ayton kai efilEsen ayton

Быт 50:2 kai prosetaxen iOsEf tois paisin aytoy tois entafiastais entafiasai ton patera aytoy kai enetafiasan oi entafiastai ton israEl

Быт 50:3 kai eplErOsan aytoy tessarakonta Emeras oytOs gar katariTmoyntai ai Emerai tEs tafEs kai epenTEsen ayton aigyptos ebdomEkonta Emeras

Быт 50:4 epeidE de parElTon ai Emerai toy penToys elalEsen iOsEf pros toys dynastas faraO legOn ei eyron harin enantion ymOn lalEsate peri emoy eis ta Ota faraO legontes

Быт 50:5 o patEr moy Orkisen me legOn en tO mnEmeiO O Oryxa emaytO en gE hanaan ekei me Tapseis nyn oyn anabas TapsO ton patera moy kai epaneleysomai

Быт 50:6 kai eipen faraO anabETi Tapson ton patera soy kaTaper Orkisen se

Быт 50:7 kai anebE iOsEf Tapsai ton patera aytoy kai synanebEsan met aytoy pantes oi paides faraO kai oi presbyteroi toy oikoy aytoy kai pantes oi presbyteroi tEs gEs aigyptoy

Быт 50:8 kai pasa E panoikia iOsEf kai oi adelfoi aytoy kai pasa E oikia E patrikE aytoy kai tEn syggeneian kai ta probata kai toys boas ypeliponto en gE gesem

Быт 50:9 kai synanebEsan met aytoy kai armata kai ippeis kai egeneto E parembolE megalE sfodra

Быт 50:10 kai paregenonto ef alOna atad o estin peran toy iordanoy kai ekopsanto ayton kopeton megan kai ishyron sfodra kai epoiEsen to penTos tO patri aytoy epta Emeras

Быт 50:11 kai eidon oi katoikoi tEs gEs hanaan to penTos en alOni atad kai eipan penTos mega toyto estin tois aigyptiois dia toyto ekalesen to onoma aytoy penTos aigyptoy o estin peran toy iordanoy

Быт 50:12 kai epoiEsan aytO oytOs oi yioi aytoy kai eTapsan ayton ekei

Быт 50:13 kai anelabon ayton oi yioi aytoy eis gEn hanaan kai eTapsan ayton eis to spElaion to diployn o ektEsato abraam to spElaion en ktEsei mnEmeioy para efrOn toy hettaioy katenanti mambrE

Быт 50:14 kai apestrepsen iOsEf eis aigypton aytos kai oi adelfoi aytoy kai oi synanabantes Tapsai ton patera aytoy

Быт 50:15 idontes de oi adelfoi iOsEf oti teTnEken o patEr aytOn eipan mEpote mnEsikakEsE Emin iOsEf kai antapodoma antapodO Emin panta ta kaka a enedeixameTa aytO

Быт 50:16 kai paregenonto pros iOsEf legontes o patEr soy Orkisen pro toy teleytEsai ayton legOn

Быт 50:17 oytOs eipate iOsEf afes aytois tEn adikian kai tEn amartian aytOn oti ponEra soi enedeixanto kai nyn dexai tEn adikian tOn TerapontOn toy Teoy toy patros soy kai eklaysen iOsEf laloyntOn aytOn pros ayton

Быт 50:18 kai elTontes pros ayton eipan oide Emeis soi oiketai

Быт 50:19 kai eipen aytois iOsEf mE fobeisTe toy gar Teoy eimi egO

Быт 50:20 ymeis eboyleysasTe kat emoy eis ponEra o de Teos eboyleysato peri emoy eis agaTa opOs an genETE Os sEmeron ina diatrafE laos polys

Быт 50:21 kai eipen aytois mE fobeisTe egO diaTrepsO ymas kai tas oikias ymOn kai parekalesen aytoys kai elalEsen aytOn eis tEn kardian

Быт 50:22 kai katOkEsen iOsEf en aigyptO aytos kai oi adelfoi aytoy kai pasa E panoikia toy patros aytoy kai ezEsen iOsEf etE ekaton deka

Быт 50:23 kai eiden iOsEf efraim paidia eOs tritEs geneas kai yioi mahir toy yioy manassE etehTEsan epi mErOn iOsEf

Быт 50:24 kai eipen iOsEf tois adelfois aytoy legOn egO apoTnEskO episkopE de episkepsetai ymas o Teos kai anaxei ymas ek tEs gEs taytEs eis tEn gEn En Omosen o Teos tois patrasin EmOn abraam kai isaak kai iakOb

Быт 50:25 kai Orkisen iOsEf toys yioys israEl legOn en tE episkopE E episkepsetai ymas o Teos kai synanoisete ta osta moy enteyTen meT ymOn

Быт 50:26 kai eteleytEsen iOsEf etOn ekaton deka kai eTapsan ayton kai eTEkan en tE sorO en aigyptO


exodos

Исх 1:1 tayta ta onomata tOn yiOn israEl tOn eispeporeymenOn eis aigypton ama iakOb tO patri aytOn ekastos panoikia aytOn eisElTosan

Исх 1:2 roybEn symeOn leyi ioydas

Исх 1:3 issahar zaboylOn kai beniamin

Исх 1:4 kai nefTali gad kai asEr

Исх 1:5 iOsEf de En en aigyptO Esan de pasai psyhai ex iakOb pente kai ebdomEkonta

Исх 1:6 eteleytEsen de iOsEf kai pantes oi adelfoi aytoy kai pasa E genea ekeinE

Исх 1:7 oi de yioi israEl EyxETEsan kai eplETynTEsan kai hydaioi egenonto kai katishyon sfodra sfodra eplETynen de E gE aytoys

Исх 1:8 anestE de basileys eteros ep aigypton os oyk Edei ton iOsEf

Исх 1:9 eipen de tO eTnei aytoy idoy to genos tOn yiOn israEl mega plETos kai ishyei yper Emas

Исх 1:10 deyte oyn katasofisOmeTa aytoys mEpote plETynTE kai Enika an symbE Emin polemos prosteTEsontai kai oytoi pros toys ypenantioys kai ekpolemEsantes Emas exeleysontai ek tEs gEs

Исх 1:11 kai epestEsen aytois epistatas tOn ergOn ina kakOsOsin aytoys en tois ergois kai OkodomEsan poleis ohyras tO faraO tEn te piTOm kai ramessE kai On E estin Elioy polis

Исх 1:12 kaToti de aytoys etapeinoyn tosoytO pleioys eginonto kai ishyon sfodra sfodra kai ebdelyssonto oi aigyptioi apo tOn yiOn israEl

Исх 1:13 kai katedynasteyon oi aigyptioi toys yioys israEl bia

Исх 1:14 kai katOdynOn aytOn tEn zOEn en tois ergois tois sklErois tO pElO kai tE plinTeia kai pasi tois ergois tois en tois pediois kata panta ta erga On katedoyloynto aytoys meta bias

Исх 1:15 kai eipen o basileys tOn aigyptiOn tais maiais tOn ebraiOn tE mia aytOn E onoma sepfOra kai to onoma tEs deyteras foya

Исх 1:16 kai eipen otan maioysTe tas ebraias kai Osin pros tO tiktein ean men arsen E apokteinate ayto ean de TEly peripoieisTe ayto

Исх 1:17 efobETEsan de ai maiai ton Teon kai oyk epoiEsan kaToti synetaxen aytais o basileys aigyptoy kai ezOogonoyn ta arsena

Исх 1:18 ekalesen de o basileys aigyptoy tas maias kai eipen aytais ti oti epoiEsate to pragma toyto kai ezOogoneite ta arsena

Исх 1:19 eipan de ai maiai tO faraO oyh Os gynaikes aigyptoy ai ebraiai tiktoysin gar prin E eiselTein pros aytas tas maias kai etikton

Исх 1:20 ey de epoiei o Teos tais maiais kai eplETynen o laos kai ishyen sfodra

Исх 1:21 epeidE efoboynto ai maiai ton Teon epoiEsan eaytais oikias

Исх 1:22 synetaxen de faraO panti tO laO aytoy legOn pan arsen o ean tehTE tois ebraiois eis ton potamon ripsate kai pan TEly zOogoneite ayto

Исх 2:1 En de tis ek tEs fylEs leyi os elaben tOn TygaterOn leyi kai eshen aytEn

Исх 2:2 kai en gastri elaben kai eteken arsen idontes de ayto asteion eskepasan ayto mEnas treis

Исх 2:3 epei de oyk Edynanto ayto eti kryptein elaben aytO E mEtEr aytoy Tibin kai katehrisen aytEn asfaltopissE kai enebalen to paidion eis aytEn kai eTEken aytEn eis to elos para ton potamon

Исх 2:4 kai kateskopeyen E adelfE aytoy makroTen maTein ti to apobEsomenon aytO

Исх 2:5 katebE de E TygatEr faraO loysasTai epi ton potamon kai ai abrai aytEs pareporeyonto para ton potamon kai idoysa tEn Tibin en tO elei aposteilasa tEn abran aneilato aytEn

Исх 2:6 anoixasa de ora paidion klaion en tE Tibei kai efeisato aytoy E TygatEr faraO kai efE apo tOn paidiOn tOn ebraiOn toyto

Исх 2:7 kai eipen E adelfE aytoy tE Tygatri faraO Teleis kalesO soi gynaika trofeyoysan ek tOn ebraiOn kai TElasei soi to paidion

Исх 2:8 E de eipen aytE E TygatEr faraO poreyoy elToysa de E neanis ekalesen tEn mEtera toy paidioy

Исх 2:9 eipen de pros aytEn E TygatEr faraO diatErEson moi to paidion toyto kai TElason moi ayto egO de dOsO soi ton misTon elaben de E gynE to paidion kai eTElazen ayto

Исх 2:10 adrynTentos de toy paidioy eisEgagen ayto pros tEn Tygatera faraO kai egenETE aytE eis yion epOnomasen de to onoma aytoy mOysEn legoysa ek toy ydatos ayton aneilomEn

Исх 2:11 egeneto de en tais Emerais tais pollais ekeinais megas genomenos mOysEs exElTen pros toys adelfoys aytoy toys yioys israEl katanoEsas de ton ponon aytOn ora anTrOpon aigyption typtonta tina ebraion tOn eaytoy adelfOn tOn yiOn israEl

Исх 2:12 periblepsamenos de Ode kai Ode oyh ora oydena kai pataxas ton aigyption ekrypsen ayton en tE ammO

Исх 2:13 exelTOn de tE Emera tE deytera ora dyo andras ebraioys diaplEktizomenoys kai legei tO adikoynti dia ti sy typteis ton plEsion

Исх 2:14 o de eipen tis se katestEsen arhonta kai dikastEn ef EmOn mE anelein me sy Teleis on tropon aneiles ehTes ton aigyption efobETE de mOysEs kai eipen ei oytOs emfanes gegonen to rEma toyto

Исх 2:15 Ekoysen de faraO to rEma toyto kai ezEtei anelein mOysEn anehOrEsen de mOysEs apo prosOpoy faraO kai OkEsen en gE madiam elTOn de eis gEn madiam ekaTisen epi toy freatos

Исх 2:16 tO de ierei madiam Esan epta Tygateres poimainoysai ta probata toy patros aytOn ioTor paragenomenai de Entloyn eOs eplEsan tas dexamenas potisai ta probata toy patros aytOn ioTor

Исх 2:17 paragenomenoi de oi poimenes exebalon aytas anastas de mOysEs errysato aytas kai EntlEsen aytais kai epotisen ta probata aytOn

Исх 2:18 paregenonto de pros ragoyEl ton patera aytOn o de eipen aytais ti oti etahynate toy paragenesTai sEmeron

Исх 2:19 ai de eipan anTrOpos aigyptios errysato Emas apo tOn poimenOn kai EntlEsen Emin kai epotisen ta probata EmOn

Исх 2:20 o de eipen tais Tygatrasin aytoy kai poy esti kai ina ti oytOs kataleloipate ton anTrOpon kalesate oyn ayton opOs fagE arton

Исх 2:21 katOkisTE de mOysEs para tO anTrOpO kai exedoto sepfOran tEn Tygatera aytoy mOysE gynaika

Исх 2:22 en gastri de laboysa E gynE eteken yion kai epOnomasen mOysEs to onoma aytoy gErsam legOn oti paroikos eimi en gE allotria

Исх 2:23 meta de tas Emeras tas pollas ekeinas eteleytEsen o basileys aigyptoy kai katestenaxan oi yioi israEl apo tOn ergOn kai aneboEsan kai anebE E boE aytOn pros ton Teon apo tOn ergOn

Исх 2:24 kai eisEkoysen o Teos ton stenagmon aytOn kai emnEsTE o Teos tEs diaTEkEs aytoy tEs pros abraam kai isaak kai iakOb

Исх 2:25 kai epeiden o Teos toys yioys israEl kai egnOsTE aytois

Исх 3:1 kai mOysEs En poimainOn ta probata ioTor toy gambroy aytoy toy iereOs madiam kai Egagen ta probata ypo tEn erEmon kai ElTen eis to oros hOrEb

Исх 3:2 OfTE de aytO aggelos kyrioy en flogi pyros ek toy batoy kai ora oti o batos kaietai pyri o de batos oy katekaieto

Исх 3:3 eipen de mOysEs parelTOn opsomai to orama to mega toyto ti oti oy katakaietai o batos

Исх 3:4 Os de eiden kyrios oti prosagei idein ekalesen ayton kyrios ek toy batoy legOn mOysE mOysE o de eipen ti estin

Исх 3:5 kai eipen mE eggisEs Ode lysai to ypodEma ek tOn podOn soy o gar topos en O sy estEkas gE agia estin

Исх 3:6 kai eipen aytO egO eimi o Teos toy patros soy Teos abraam kai Teos isaak kai Teos iakOb apestrepsen de mOysEs to prosOpon aytoy eylabeito gar katemblepsai enOpion toy Teoy

Исх 3:7 eipen de kyrios pros mOysEn idOn eidon tEn kakOsin toy laoy moy toy en aigyptO kai tEs kraygEs aytOn akEkoa apo tOn ergodiOktOn oida gar tEn odynEn aytOn

Исх 3:8 kai katebEn exelesTai aytoys ek heiros aigyptiOn kai exagagein aytoys ek tEs gEs ekeinEs kai eisagagein aytoys eis gEn agaTEn kai pollEn eis gEn reoysan gala kai meli eis ton topon tOn hananaiOn kai hettaiOn kai amorraiOn kai ferezaiOn kai gergesaiOn kai eyaiOn kai ieboysaiOn

Исх 3:9 kai nyn idoy kraygE tOn yiOn israEl Ekei pros me kagO eOraka ton Tlimmon on oi aigyptioi Tliboysin aytoys

Исх 3:10 kai nyn deyro aposteilO se pros faraO basilea aigyptoy kai exaxeis ton laon moy toys yioys israEl ek gEs aigyptoy

Исх 3:11 kai eipen mOysEs pros ton Teon tis eimi oti poreysomai pros faraO basilea aigyptoy kai oti exaxO toys yioys israEl ek gEs aigyptoy

Исх 3:12 eipen de o Teos mOysei legOn oti esomai meta soy kai toyto soi to sEmeion oti egO se exapostellO en tO exagagein se ton laon moy ex aigyptoy kai latreysete tO TeO en tO orei toytO

Исх 3:13 kai eipen mOysEs pros ton Teon idoy egO eleysomai pros toys yioys israEl kai erO pros aytoys o Teos tOn paterOn ymOn apestalken me pros ymas erOtEsoysin me ti onoma aytO ti erO pros aytoys

Исх 3:14 kai eipen o Teos pros mOysEn egO eimi o On kai eipen oytOs ereis tois yiois israEl o On apestalken me pros ymas

Исх 3:15 kai eipen o Teos palin pros mOysEn oytOs ereis tois yiois israEl kyrios o Teos tOn paterOn ymOn Teos abraam kai Teos isaak kai Teos iakOb apestalken me pros ymas toyto moy estin onoma aiOnion kai mnEmosynon geneOn geneais

Исх 3:16 elTOn oyn synagage tEn geroysian tOn yiOn israEl kai ereis pros aytoys kyrios o Teos tOn paterOn ymOn Optai moi Teos abraam kai Teos isaak kai Teos iakOb legOn episkopE epeskemmai ymas kai osa symbebEken ymin en aigyptO

Исх 3:17 kai eipon anabibasO ymas ek tEs kakOseOs tOn aigyptiOn eis tEn gEn tOn hananaiOn kai hettaiOn kai amorraiOn kai ferezaiOn kai gergesaiOn kai eyaiOn kai ieboysaiOn eis gEn reoysan gala kai meli

Исх 3:18 kai eisakoysontai soy tEs fOnEs kai eiseleysE sy kai E geroysia israEl pros faraO basilea aigyptoy kai ereis pros ayton o Teos tOn ebraiOn proskeklEtai Emas poreysOmeTa oyn odon triOn EmerOn eis tEn erEmon ina TysOmen tO TeO EmOn

Исх 3:19 egO de oida oti oy proEsetai ymas faraO basileys aigyptoy poreyTEnai ean mE meta heiros krataias

Исх 3:20 kai ekteinas tEn heira pataxO toys aigyptioys en pasi tois Taymasiois moy ois poiEsO en aytois kai meta tayta exapostelei ymas

Исх 3:21 kai dOsO harin tO laO toytO enantion tOn aigyptiOn otan de apotrehEte oyk apeleysesTe kenoi

Исх 3:22 aitEsei gynE para geitonos kai syskEnoy aytEs skeyE argyra kai hrysa kai imatismon kai epiTEsete epi toys yioys ymOn kai epi tas Tygateras ymOn kai skyleysete toys aigyptioys

Исх 4:1 apekriTE de mOysEs kai eipen ean oyn mE pisteysOsin moi mEde eisakoysOsin tEs fOnEs moy eroysin gar oti oyk Optai soi o Teos ti erO pros aytoys

Исх 4:2 eipen de aytO kyrios ti toyto estin to en tE heiri soy o de eipen rabdos

Исх 4:3 kai eipen ripson aytEn epi tEn gEn kai erripsen aytEn epi tEn gEn kai egeneto ofis kai efygen mOysEs ap aytoy

Исх 4:4 kai eipen kyrios pros mOysEn ekteinon tEn heira kai epilaboy tEs kerkoy ekteinas oyn tEn heira epelabeto tEs kerkoy kai egeneto rabdos en tE heiri aytoy

Исх 4:5 ina pisteysOsin soi oti Optai soi kyrios o Teos tOn paterOn aytOn Teos abraam kai Teos isaak kai Teos iakOb

Исх 4:6 eipen de aytO kyrios palin eisenegke tEn heira soy eis ton kolpon soy kai eisEnegken tEn heira aytoy eis ton kolpon aytoy kai exEnegken tEn heira aytoy ek toy kolpoy aytoy kai egenETE E heir aytoy Osei hiOn

Исх 4:7 kai eipen palin eisenegke tEn heira soy eis ton kolpon soy kai eisEnegken tEn heira eis ton kolpon aytoy kai exEnegken aytEn ek toy kolpoy aytoy kai palin apekatestE eis tEn hroan tEs sarkos aytoy

Исх 4:8 ean de mE pisteysOsin soi mEde eisakoysOsin tEs fOnEs toy sEmeioy toy prOtoy pisteysoysin soi tEs fOnEs toy sEmeioy toy eshatoy

Исх 4:9 kai estai ean mE pisteysOsin soi tois dysi sEmeiois toytois mEde eisakoysOsin tEs fOnEs soy lEmpsE apo toy ydatos toy potamoy kai ekheeis epi to xEron kai estai to ydOr o ean labEs apo toy potamoy aima epi toy xEroy

Исх 4:10 eipen de mOysEs pros kyrion deomai kyrie oyh ikanos eimi pro tEs ehTes oyde pro tEs tritEs Emeras oyde af oy ErxO lalein tO Teraponti soy ishnofOnos kai bradyglOssos egO eimi

Исх 4:11 eipen de kyrios pros mOysEn tis edOken stoma anTrOpO kai tis epoiEsen dyskOfon kai kOfon bleponta kai tyflon oyk egO o Teos

Исх 4:12 kai nyn poreyoy kai egO anoixO to stoma soy kai symbibasO se o melleis lalEsai

Исх 4:13 kai eipen mOysEs deomai kyrie proheirisai dynamenon allon on aposteleis

Исх 4:14 kai TymOTeis orgE kyrios epi mOysEn eipen oyk idoy aarOn o adelfos soy o leyitEs epistamai oti lalOn lalEsei aytos soi kai idoy aytos exeleysetai eis synantEsin soi kai idOn se harEsetai en eaytO

Исх 4:15 kai ereis pros ayton kai dOseis ta rEmata moy eis to stoma aytoy kai egO anoixO to stoma soy kai to stoma aytoy kai symbibasO ymas a poiEsete

Исх 4:16 kai aytos soi proslalEsei pros ton laon kai aytos estai soy stoma sy de aytO esE ta pros ton Teon

Исх 4:17 kai tEn rabdon taytEn tEn strafeisan eis ofin lEmpsE en tE heiri soy en E poiEseis en aytE ta sEmeia

Исх 4:18 eporeyTE de mOysEs kai apestrepsen pros ioTor ton gambron aytoy kai legei poreysomai kai apostrepsO pros toys adelfoys moy toys en aigyptO kai opsomai ei eti zOsin kai eipen ioTor mOysE badize ygiainOn

Исх 4:19 meta de tas Emeras tas pollas ekeinas eteleytEsen o basileys aigyptoy eipen de kyrios pros mOysEn en madiam badize apelTe eis aigypton teTnEkasin gar pantes oi zEtoyntes soy tEn psyhEn

Исх 4:20 analabOn de mOysEs tEn gynaika kai ta paidia anebibasen ayta epi ta ypozygia kai epestrepsen eis aigypton elaben de mOysEs tEn rabdon tEn para toy Teoy en tE heiri aytoy

Исх 4:21 eipen de kyrios pros mOysEn poreyomenoy soy kai apostrefontos eis aigypton ora panta ta terata a edOka en tais hersin soy poiEseis ayta enantion faraO egO de sklErynO tEn kardian aytoy kai oy mE exaposteilE ton laon

Исх 4:22 sy de ereis tO faraO tade legei kyrios yios prOtotokos moy israEl

Исх 4:23 eipa de soi exaposteilon ton laon moy ina moi latreysE ei men oyn mE boylei exaposteilai aytoys ora oyn egO apoktenO ton yion soy ton prOtotokon

Исх 4:24 egeneto de en tE odO en tO katalymati synEntEsen aytO aggelos kyrioy kai ezEtei ayton apokteinai

Исх 4:25 kai laboysa sepfOra psEfon perietemen tEn akrobystian toy yioy aytEs kai prosepesen pros toys podas kai eipen estE to aima tEs peritomEs toy paidioy moy

Исх 4:26 kai apElTen ap aytoy dioti eipen estE to aima tEs peritomEs toy paidioy moy

Исх 4:27 eipen de kyrios pros aarOn poreyTEti eis synantEsin mOysei eis tEn erEmon kai eporeyTE kai synEntEsen aytO en tO orei toy Teoy kai katefilEsan allEloys

Исх 4:28 kai anEggeilen mOysEs tO aarOn pantas toys logoys kyrioy oys apesteilen kai panta ta sEmeia a eneteilato aytO

Исх 4:29 eporeyTE de mOysEs kai aarOn kai synEgagon tEn geroysian tOn yiOn israEl

Исх 4:30 kai elalEsen aarOn panta ta rEmata tayta a elalEsen o Teos pros mOysEn kai epoiEsen ta sEmeia enantion toy laoy

Исх 4:31 kai episteysen o laos kai eharE oti epeskepsato o Teos toys yioys israEl kai oti eiden aytOn tEn Tlipsin kypsas de o laos prosekynEsen

Исх 5:1 kai meta tayta eisElTen mOysEs kai aarOn pros faraO kai eipan aytO tade legei kyrios o Teos israEl exaposteilon ton laon moy ina moi eortasOsin en tE erEmO

Исх 5:2 kai eipen faraO tis estin oy eisakoysomai tEs fOnEs aytoy Oste exaposteilai toys yioys israEl oyk oida ton kyrion kai ton israEl oyk exapostellO

Исх 5:3 kai legoysin aytO o Teos tOn ebraiOn proskeklEtai Emas poreysomeTa oyn odon triOn EmerOn eis tEn erEmon opOs TysOmen tO TeO EmOn mEpote synantEsE Emin Tanatos E fonos

Исх 5:4 kai eipen aytois o basileys aigyptoy ina ti mOysE kai aarOn diastrefete ton laon moy apo tOn ergOn apelTate ekastos ymOn pros ta erga aytoy

Исх 5:5 kai eipen faraO idoy nyn polyplETei o laos mE oyn katapaysOmen aytoys apo tOn ergOn

Исх 5:6 synetaxen de faraO tois ergodiOktais toy laoy kai tois grammateysin legOn

Исх 5:7 oyketi prosteTEsetai didonai ahyron tO laO eis tEn plinToyrgian kaTaper ehTes kai tritEn Emeran aytoi poreyesTOsan kai synagagetOsan eaytois ahyra

Исх 5:8 kai tEn syntaxin tEs plinTeias Es aytoi poioysin kaT ekastEn Emeran epibaleis aytois oyk afeleis oyden sholazoysin gar dia toyto kekragasin legontes poreyTOmen kai TysOmen tO TeO EmOn

Исх 5:9 barynesTO ta erga tOn anTrOpOn toytOn kai merimnatOsan tayta kai mE merimnatOsan en logois kenois

Исх 5:10 katespeydon de aytoys oi ergodiOktai kai oi grammateis kai elegon pros ton laon legontes tade legei faraO oyketi didOmi ymin ahyra

Исх 5:11 aytoi ymeis poreyomenoi syllegete eaytois ahyra oTen ean eyrEte oy gar afaireitai apo tEs syntaxeOs ymOn oyTen

Исх 5:12 kai diesparE o laos en olE aigyptO synagagein kalamEn eis ahyra

Исх 5:13 oi de ergodiOktai katespeydon aytoys legontes synteleite ta erga ta kaTEkonta kaT Emeran kaTaper kai ote to ahyron edidoto ymin

Исх 5:14 kai emastigOTEsan oi grammateis toy genoys tOn yiOn israEl oi katastaTentes ep aytoys ypo tOn epistatOn toy faraO legontes dia ti oy synetelesate tas syntaxeis ymOn tEs plinTeias kaTaper ehTes kai tritEn Emeran kai to tEs sEmeron

Исх 5:15 eiselTontes de oi grammateis tOn yiOn israEl kateboEsan pros faraO legontes ina ti oytOs poieis tois sois oiketais

Исх 5:16 ahyron oy didotai tois oiketais soy kai tEn plinTon Emin legoysin poiein kai idoy oi paides soy memastigOntai adikEseis oyn ton laon soy

Исх 5:17 kai eipen aytois sholazete sholastai este dia toyto legete poreyTOmen TysOmen tO TeO EmOn

Исх 5:18 nyn oyn poreyTentes ergazesTe to gar ahyron oy doTEsetai ymin kai tEn syntaxin tEs plinTeias apodOsete

Исх 5:19 eOrOn de oi grammateis tOn yiOn israEl eaytoys en kakois legontes oyk apoleipsete tEs plinTeias to kaTEkon tE Emera

Исх 5:20 synEntEsan de mOysE kai aarOn erhomenois eis synantEsin aytois ekporeyomenOn aytOn apo faraO

Исх 5:21 kai eipan aytois idoi o Teos ymas kai krinai oti ebdelyxate tEn osmEn EmOn enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn aytoy doynai romfaian eis tas heiras aytoy apokteinai Emas

Исх 5:22 epestrepsen de mOysEs pros kyrion kai eipen kyrie dia ti ekakOsas ton laon toyton kai ina ti apestalkas me

Исх 5:23 kai af oy peporeymai pros faraO lalEsai epi tO sO onomati ekakOsen ton laon toyton kai oyk errysO ton laon soy

Исх 6:1 kai eipen kyrios pros mOysEn EdE opsei a poiEsO tO faraO en gar heiri krataia exapostelei aytoys kai en brahioni ypsElO ekbalei aytoys ek tEs gEs aytoy

Исх 6:2 elalEsen de o Teos pros mOysEn kai eipen pros ayton egO kyrios

Исх 6:3 kai OfTEn pros abraam kai isaak kai iakOb Teos On aytOn kai to onoma moy kyrios oyk edElOsa aytois

Исх 6:4 kai estEsa tEn diaTEkEn moy pros aytoys Oste doynai aytois tEn gEn tOn hananaiOn tEn gEn En parOkEkasin en E kai parOkEsan ep aytEs

Исх 6:5 kai egO eisEkoysa ton stenagmon tOn yiOn israEl on oi aigyptioi katadoyloyntai aytoys kai emnEsTEn tEs diaTEkEs ymOn

Исх 6:6 badize eipon tois yiois israEl legOn egO kyrios kai exaxO ymas apo tEs dynasteias tOn aigyptiOn kai rysomai ymas ek tEs doyleias kai lytrOsomai ymas en brahioni ypsElO kai krisei megalE

Исх 6:7 kai lEmpsomai emaytO ymas laon emoi kai esomai ymOn Teos kai gnOsesTe oti egO kyrios o Teos ymOn o exagagOn ymas ek tEs katadynasteias tOn aigyptiOn

Исх 6:8 kai eisaxO ymas eis tEn gEn eis En exeteina tEn heira moy doynai aytEn tO abraam kai isaak kai iakOb kai dOsO ymin aytEn en klErO egO kyrios

Исх 6:9 elalEsen de mOysEs oytOs tois yiois israEl kai oyk eisEkoysan mOysE apo tEs oligopsyhias kai apo tOn ergOn tOn sklErOn

Исх 6:10 eipen de kyrios pros mOysEn legOn

Исх 6:11 eiselTe lalEson faraO basilei aigyptoy ina exaposteilE toys yioys israEl ek tEs gEs aytoy

Исх 6:12 elalEsen de mOysEs enanti kyrioy legOn idoy oi yioi israEl oyk eisEkoysan moy kai pOs eisakoysetai moy faraO egO de alogos eimi

Исх 6:13 eipen de kyrios pros mOysEn kai aarOn kai synetaxen aytois pros faraO basilea aigyptoy Oste exaposteilai toys yioys israEl ek gEs aigyptoy

Исх 6:14 kai oytoi arhEgoi oikOn patriOn aytOn yioi roybEn prOtotokoy israEl enOh kai falloys asrOn kai harmi aytE E syggeneia roybEn

Исх 6:15 kai yioi symeOn iemoyEl kai iamin kai aOd kai iahin kai saar kai saoyl o ek tEs foinissEs aytai ai patriai tOn yiOn symeOn

Исх 6:16 kai tayta ta onomata tOn yiOn leyi kata syggeneias aytOn gedsOn kaaT kai merari kai ta etE tEs zOEs leyi ekaton triakonta epta

Исх 6:17 kai oytoi yioi gedsOn lobeni kai semei oikoi patrias aytOn

Исх 6:18 kai yioi kaaT ambram kai issaar hebrOn kai oziEl kai ta etE tEs zOEs kaaT ekaton triakonta etE

Исх 6:19 kai yioi merari mooli kai omoysi oytoi oikoi patriOn leyi kata syggeneias aytOn

Исх 6:20 kai elaben ambram tEn iOhabed Tygatera toy adelfoy toy patros aytoy eaytO eis gynaika kai egennEsen aytO ton te aarOn kai mOysEn kai mariam tEn adelfEn aytOn ta de etE tEs zOEs ambram ekaton triakonta dyo etE

Исх 6:21 kai yioi issaar kore kai nafek kai zehri

Исх 6:22 kai yioi oziEl elisafan kai setri

Исх 6:23 elaben de aarOn tEn elisabeT Tygatera aminadab adelfEn naassOn aytO gynaika kai eteken aytO ton te nadab kai abioyd kai eleazar kai iTamar

Исх 6:24 yioi de kore asir kai elkana kai abiasaf aytai ai geneseis kore

Исх 6:25 kai eleazar o toy aarOn elaben tOn TygaterOn foytiEl aytO gynaika kai eteken aytO ton finees aytai ai arhai patrias leyitOn kata geneseis aytOn

Исх 6:26 oytos aarOn kai mOysEs ois eipen aytois o Teos exagagein toys yioys israEl ek gEs aigyptoy syn dynamei aytOn

Исх 6:27 oytoi eisin oi dialegomenoi pros faraO basilea aigyptoy kai exEgagon toys yioys israEl ex aigyptoy aytos aarOn kai mOysEs

Исх 6:28 E Emera elalEsen kyrios mOysE en gE aigyptO

Исх 6:29 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn egO kyrios lalEson pros faraO basilea aigyptoy osa egO legO pros se

Исх 6:30 kai eipen mOysEs enantion kyrioy idoy egO ishnofOnos eimi kai pOs eisakoysetai moy faraO

Исх 7:1 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn idoy dedOka se Teon faraO kai aarOn o adelfos soy estai soy profEtEs

Исх 7:2 sy de lalEseis aytO panta osa soi entellomai o de aarOn o adelfos soy lalEsei pros faraO Oste exaposteilai toys yioys israEl ek tEs gEs aytoy

Исх 7:3 egO de sklErynO tEn kardian faraO kai plETynO ta sEmeia moy kai ta terata en gE aigyptO

Исх 7:4 kai oyk eisakoysetai ymOn faraO kai epibalO tEn heira moy ep aigypton kai exaxO syn dynamei moy ton laon moy toys yioys israEl ek gEs aigyptoy syn ekdikEsei megalE

Исх 7:5 kai gnOsontai pantes oi aigyptioi oti egO eimi kyrios ekteinOn tEn heira ep aigypton kai exaxO toys yioys israEl ek mesoy aytOn

Исх 7:6 epoiEsen de mOysEs kai aarOn kaTaper eneteilato aytois kyrios oytOs epoiEsan

Исх 7:7 mOysEs de En etOn ogdoEkonta aarOn de o adelfos aytoy etOn ogdoEkonta triOn Enika elalEsen pros faraO

Исх 7:8 kai eipen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Исх 7:9 kai ean lalEsE pros ymas faraO legOn dote Emin sEmeion E teras kai ereis aarOn tO adelfO soy labe tEn rabdon kai ripson aytEn epi tEn gEn enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn aytoy kai estai drakOn

Исх 7:10 eisElTen de mOysEs kai aarOn enantion faraO kai tOn TerapontOn aytoy kai epoiEsan oytOs kaTaper eneteilato aytois kyrios kai erripsen aarOn tEn rabdon enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn aytoy kai egeneto drakOn

Исх 7:11 synekalesen de faraO toys sofistas aigyptoy kai toys farmakoys kai epoiEsan kai oi epaoidoi tOn aigyptiOn tais farmakeiais aytOn OsaytOs

Исх 7:12 kai erripsan ekastos tEn rabdon aytoy kai egenonto drakontes kai katepien E rabdos E aarOn tas ekeinOn rabdoys

Исх 7:13 kai katishysen E kardia faraO kai oyk eisEkoysen aytOn kaTaper elalEsen aytois kyrios

Исх 7:14 eipen de kyrios pros mOysEn bebarEtai E kardia faraO toy mE exaposteilai ton laon

Исх 7:15 badison pros faraO to prOi idoy aytos ekporeyetai epi to ydOr kai stEsE synantOn aytO epi to heilos toy potamoy kai tEn rabdon tEn strafeisan eis ofin lEmpsE en tE heiri soy

Исх 7:16 kai ereis pros ayton kyrios o Teos tOn ebraiOn apestalken me pros se legOn exaposteilon ton laon moy ina moi latreysE en tE erEmO kai idoy oyk eisEkoysas eOs toytoy

Исх 7:17 tade legei kyrios en toytO gnOsE oti egO kyrios idoy egO typtO tE rabdO tE en tE heiri moy epi to ydOr to en tO potamO kai metabalei eis aima

Исх 7:18 kai oi ihTyes oi en tO potamO teleytEsoysin kai epozesei o potamos kai oy dynEsontai oi aigyptioi piein ydOr apo toy potamoy

Исх 7:19 eipen de kyrios pros mOysEn eipon aarOn tO adelfO soy labe tEn rabdon soy kai ekteinon tEn heira soy epi ta ydata aigyptoy kai epi toys potamoys aytOn kai epi tas diOrygas aytOn kai epi ta elE aytOn kai epi pan synestEkos ydOr aytOn kai estai aima kai egeneto aima en pasE gE aigyptoy en te tois xylois kai en tois liTois

Исх 7:20 kai epoiEsan oytOs mOysEs kai aarOn kaTaper eneteilato aytois kyrios kai eparas tE rabdO aytoy epataxen to ydOr to en tO potamO enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn aytoy kai metebalen pan to ydOr to en tO potamO eis aima

Исх 7:21 kai oi ihTyes oi en tO potamO eteleytEsan kai epOzesen o potamos kai oyk Edynanto oi aigyptioi piein ydOr ek toy potamoy kai En to aima en pasE gE aigyptoy

Исх 7:22 epoiEsan de OsaytOs kai oi epaoidoi tOn aigyptiOn tais farmakeiais aytOn kai esklErynTE E kardia faraO kai oyk eisEkoysen aytOn kaTaper eipen kyrios

Исх 7:23 epistrafeis de faraO eisElTen eis ton oikon aytoy kai oyk epestEsen ton noyn aytoy oyde epi toytO

Исх 7:24 Oryxan de pantes oi aigyptioi kyklO toy potamoy Oste piein ydOr kai oyk Edynanto piein ydOr apo toy potamoy

Исх 7:25 kai aneplErOTEsan epta Emerai meta to pataxai kyrion ton potamon

Исх 7:26 eipen de kyrios pros mOysEn eiselTe pros faraO kai ereis pros ayton tade legei kyrios exaposteilon ton laon moy ina moi latreysOsin

Исх 7:27 ei de mE boylei sy exaposteilai idoy egO typtO panta ta oria soy tois batrahois

Исх 7:28 kai exereyxetai o potamos batrahoys kai anabantes eiseleysontai eis toys oikoys soy kai eis ta tamieia tOn koitOnOn soy kai epi tOn klinOn soy kai eis toys oikoys tOn TerapontOn soy kai toy laoy soy kai en tois fyramasin soy kai en tois klibanois soy

Исх 7:29 kai epi se kai epi toys Terapontas soy kai epi ton laon soy anabEsontai oi batrahoi

Исх 8:1 eipen de kyrios pros mOysEn eipon aarOn tO adelfO soy ekteinon tE heiri tEn rabdon soy epi toys potamoys kai epi tas diOrygas kai epi ta elE kai anagage toys batrahoys

Исх 8:2 kai exeteinen aarOn tEn heira epi ta ydata aigyptoy kai anEgagen toys batrahoys kai anebibasTE o batrahos kai ekalypsen tEn gEn aigyptoy

Исх 8:3 epoiEsan de OsaytOs kai oi epaoidoi tOn aigyptiOn tais farmakeiais aytOn kai anEgagon toys batrahoys epi gEn aigyptoy

Исх 8:4 kai ekalesen faraO mOysEn kai aarOn kai eipen eyxasTe peri emoy pros kyrion kai perieletO toys batrahoys ap emoy kai apo toy emoy laoy kai exapostelO ton laon kai TysOsin kyriO

Исх 8:5 eipen de mOysEs pros faraO taxai pros me pote eyxOmai peri soy kai peri tOn TerapontOn soy kai peri toy laoy soy afanisai toys batrahoys apo soy kai apo toy laoy soy kai ek tOn oikiOn ymOn plEn en tO potamO ypoleifTEsontai

Исх 8:6 o de eipen eis ayrion eipen oyn Os eirEkas ina eidEs oti oyk estin allos plEn kyrioy

Исх 8:7 kai periaireTEsontai oi batrahoi apo soy kai ek tOn oikiOn ymOn kai ek tOn epayleOn kai apo tOn TerapontOn soy kai apo toy laoy soy plEn en tO potamO ypoleifTEsontai

Исх 8:8 exElTen de mOysEs kai aarOn apo faraO kai eboEsen mOysEs pros kyrion peri toy orismoy tOn batrahOn Os etaxato faraO

Исх 8:9 epoiEsen de kyrios kaTaper eipen mOysEs kai eteleytEsan oi batrahoi ek tOn oikiOn kai ek tOn epayleOn kai ek tOn agrOn

Исх 8:10 kai synEgagon aytoys TimOnias TimOnias kai Ozesen E gE

Исх 8:11 idOn de faraO oti gegonen anapsyxis ebarynTE E kardia aytoy kai oyk eisEkoysen aytOn kaTaper elalEsen kyrios

Исх 8:12 eipen de kyrios pros mOysEn eipon aarOn ekteinon tE heiri tEn rabdon soy kai pataxon to hOma tEs gEs kai esontai sknifes en te tois anTrOpois kai en tois tetraposin kai en pasE gE aigyptoy

Исх 8:13 exeteinen oyn aarOn tE heiri tEn rabdon kai epataxen to hOma tEs gEs kai egenonto oi sknifes en te tois anTrOpois kai en tois tetraposin kai en panti hOmati tEs gEs egenonto oi sknifes en pasE gE aigyptoy

Исх 8:14 epoiEsan de OsaytOs kai oi epaoidoi tais farmakeiais aytOn exagagein ton sknifa kai oyk Edynanto kai egenonto oi sknifes en tois anTrOpois kai en tois tetraposin

Исх 8:15 eipan oyn oi epaoidoi tO faraO daktylos Teoy estin toyto kai esklErynTE E kardia faraO kai oyk eisEkoysen aytOn kaTaper elalEsen kyrios

Исх 8:16 eipen de kyrios pros mOysEn orTrison to prOi kai stETi enantion faraO kai idoy aytos exeleysetai epi to ydOr kai ereis pros ayton tade legei kyrios exaposteilon ton laon moy ina moi latreysOsin en tE erEmO

Исх 8:17 ean de mE boylE exaposteilai ton laon moy idoy egO epapostellO epi se kai epi toys Terapontas soy kai epi ton laon soy kai epi toys oikoys ymOn kynomyian kai plEsTEsontai ai oikiai tOn aigyptiOn tEs kynomyiEs kai eis tEn gEn ef Es eisin ep aytEs

Исх 8:18 kai paradoxasO en tE Emera ekeinE tEn gEn gesem ef Es o laos moy epestin ep aytEs ef Es oyk estai ekei E kynomyia ina eidEs oti egO eimi kyrios o kyrios pasEs tEs gEs

Исх 8:19 kai dOsO diastolEn ana meson toy emoy laoy kai ana meson toy soy laoy en de tE ayrion estai to sEmeion toyto epi tEs gEs

Исх 8:20 epoiEsen de kyrios oytOs kai paregeneto E kynomyia plETos eis toys oikoys faraO kai eis toys oikoys tOn TerapontOn aytoy kai eis pasan tEn gEn aigyptoy kai exOleTreyTE E gE apo tEs kynomyiEs

Исх 8:21 ekalesen de faraO mOysEn kai aarOn legOn elTontes Tysate tO TeO ymOn en tE gE

Исх 8:22 kai eipen mOysEs oy dynaton genesTai oytOs ta gar bdelygmata tOn aigyptiOn Tysomen kyriO tO TeO EmOn ean gar TysOmen ta bdelygmata tOn aigyptiOn enantion aytOn liTobolETEsomeTa

Исх 8:23 odon triOn EmerOn poreysomeTa eis tEn erEmon kai Tysomen kyriO tO TeO EmOn kaTaper eipen Emin

Исх 8:24 kai eipen faraO egO apostellO ymas kai Tysate kyriO tO TeO ymOn en tE erEmO all oy makran apoteneite poreyTEnai eyxasTe oyn peri emoy pros kyrion

Исх 8:25 eipen de mOysEs ode egO exeleysomai apo soy kai eyxomai pros ton Teon kai apeleysetai E kynomyia apo soy kai apo tOn TerapontOn soy kai toy laoy soy ayrion mE prosTEs eti faraO exapatEsai toy mE exaposteilai ton laon Tysai kyriO

Исх 8:26 exElTen de mOysEs apo faraO kai Eyxato pros ton Teon

Исх 8:27 epoiEsen de kyrios kaTaper eipen mOysEs kai perieilen tEn kynomyian apo faraO kai tOn TerapontOn aytoy kai toy laoy aytoy kai oy kateleifTE oydemia

Исх 8:28 kai ebarynen faraO tEn kardian aytoy kai epi toy kairoy toytoy kai oyk ETelEsen exaposteilai ton laon

Исх 9:1 eipen de kyrios pros mOysEn eiselTe pros faraO kai ereis aytO tade legei kyrios o Teos tOn ebraiOn exaposteilon ton laon moy ina moi latreysOsin

Исх 9:2 ei men oyn mE boylei exaposteilai ton laon moy all eti egkrateis aytoy

Исх 9:3 idoy heir kyrioy epestai en tois ktEnesin soy tois en tois pediois en te tois ippois kai en tois ypozygiois kai tais kamElois kai boysin kai probatois Tanatos megas sfodra

Исх 9:4 kai paradoxasO egO en tO kairO ekeinO ana meson tOn ktEnOn tOn aigyptiOn kai ana meson tOn ktEnOn tOn yiOn israEl oy teleytEsei apo pantOn tOn toy israEl yiOn rEton

Исх 9:5 kai edOken o Teos oron legOn en tE ayrion poiEsei kyrios to rEma toyto epi tEs gEs

Исх 9:6 kai epoiEsen kyrios to rEma toyto tE epayrion kai eteleytEsen panta ta ktEnE tOn aigyptiOn apo de tOn ktEnOn tOn yiOn israEl oyk eteleytEsen oyden

Исх 9:7 idOn de faraO oti oyk eteleytEsen apo pantOn tOn ktEnOn tOn yiOn israEl oyden ebarynTE E kardia faraO kai oyk exapesteilen ton laon

Исх 9:8 eipen de kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn labete ymeis plEreis tas heiras aiTalEs kaminaias kai pasatO mOysEs eis ton oyranon enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn aytoy

Исх 9:9 kai genETEtO koniortos epi pasan tEn gEn aigyptoy kai estai epi toys anTrOpoys kai epi ta tetrapoda elkE flyktides anazeoysai en te tois anTrOpois kai en tois tetraposin kai en pasE gE aigyptoy

Исх 9:10 kai elaben tEn aiTalEn tEs kaminaias enantion faraO kai epasen aytEn mOysEs eis ton oyranon kai egeneto elkE flyktides anazeoysai en tois anTrOpois kai en tois tetraposin

Исх 9:11 kai oyk Edynanto oi farmakoi stEnai enantion mOysE dia ta elkE egeneto gar ta elkE en tois farmakois kai en pasE gE aigyptoy

Исх 9:12 esklErynen de kyrios tEn kardian faraO kai oyk eisEkoysen aytOn kaTa synetaxen kyrios

Исх 9:13 eipen de kyrios pros mOysEn orTrison to prOi kai stETi enantion faraO kai ereis pros ayton tade legei kyrios o Teos tOn ebraiOn exaposteilon ton laon moy ina latreysOsin moi

Исх 9:14 en tO gar nyn kairO egO exapostellO panta ta synantEmata moy eis tEn kardian soy kai tOn TerapontOn soy kai toy laoy soy in eidEs oti oyk estin Os egO allos en pasE tE gE

Исх 9:15 nyn gar aposteilas tEn heira pataxO se kai ton laon soy TanatO kai ektribEsE apo tEs gEs

Исх 9:16 kai eneken toytoy dietErETEs ina endeixOmai en soi tEn ishyn moy kai opOs diaggelE to onoma moy en pasE tE gE

Исх 9:17 eti oyn sy empoiE toy laoy moy toy mE exaposteilai aytoys

Исх 9:18 idoy egO yO taytEn tEn Oran ayrion halazan pollEn sfodra Etis toiaytE oy gegonen en aigyptO af Es Emeras ektistai eOs tEs Emeras taytEs

Исх 9:19 nyn oyn kataspeyson synagagein ta ktEnE soy kai osa soi estin en tO pediO pantes gar oi anTrOpoi kai ta ktEnE osa an eyreTE en tO pediO kai mE eiselTE eis oikian pesE de ep ayta E halaza teleytEsei

Исх 9:20 o foboymenos to rEma kyrioy tOn TerapontOn faraO synEgagen ta ktEnE aytoy eis toys oikoys

Исх 9:21 os de mE proseshen tE dianoia eis to rEma kyrioy afEken ta ktEnE en tois pediois

Исх 9:22 eipen de kyrios pros mOysEn ekteinon tEn heira soy eis ton oyranon kai estai halaza epi pasan gEn aigyptoy epi te toys anTrOpoys kai ta ktEnE kai epi pasan botanEn tEn epi tEs gEs

Исх 9:23 exeteinen de mOysEs tEn heira eis ton oyranon kai kyrios edOken fOnas kai halazan kai dietrehen to pyr epi tEs gEs kai ebrexen kyrios halazan epi pasan gEn aigyptoy

Исх 9:24 En de E halaza kai to pyr flogizon en tE halazE E de halaza pollE sfodra sfodra Etis toiaytE oy gegonen en aigyptO af oy gegenEtai ep aytEs eTnos

Исх 9:25 epataxen de E halaza en pasE gE aigyptoy apo anTrOpoy eOs ktEnoys kai pasan botanEn tEn en tO pediO epataxen E halaza kai panta ta xyla ta en tois pediois synetripsen E halaza

Исх 9:26 plEn en gE gesem oy Esan oi yioi israEl oyk egeneto E halaza

Исх 9:27 aposteilas de faraO ekalesen mOysEn kai aarOn kai eipen aytois EmartEka to nyn o kyrios dikaios egO de kai o laos moy asebeis

Исх 9:28 eyxasTe oyn peri emoy pros kyrion kai paysasTO toy genETEnai fOnas Teoy kai halazan kai pyr kai exapostelO ymas kai oyketi prosTEsesTe menein

Исх 9:29 eipen de aytO mOysEs Os an exelTO tEn polin ekpetasO tas heiras moy pros kyrion kai ai fOnai paysontai kai E halaza kai o yetos oyk estai eti ina gnOs oti toy kyrioy E gE

Исх 9:30 kai sy kai oi Terapontes soy epistamai oti oydepO pefobEsTe ton kyrion

Исх 9:31 to de linon kai E kriTE eplEgE E gar kriTE parestEkyia to de linon spermatizon

Исх 9:32 o de pyros kai E olyra oyk eplEgE opsima gar En

Исх 9:33 exElTen de mOysEs apo faraO ektos tEs poleOs kai exepetasen tas heiras pros kyrion kai ai fOnai epaysanto kai E halaza kai o yetos oyk estaxen eti epi tEn gEn

Исх 9:34 idOn de faraO oti pepaytai o yetos kai E halaza kai ai fOnai proseTeto toy amartanein kai ebarynen aytoy tEn kardian kai tOn TerapontOn aytoy

Исх 9:35 kai esklErynTE E kardia faraO kai oyk exapesteilen toys yioys israEl kaTaper elalEsen kyrios tO mOysE

Исх 10:1 eipen de kyrios pros mOysEn legOn eiselTe pros faraO egO gar esklEryna aytoy tEn kardian kai tOn TerapontOn aytoy ina exEs epelTE ta sEmeia tayta ep aytoys

Исх 10:2 opOs diEgEsEsTe eis ta Ota tOn teknOn ymOn kai tois teknois tOn teknOn ymOn osa empepaiha tois aigyptiois kai ta sEmeia moy a epoiEsa en aytois kai gnOsesTe oti egO kyrios

Исх 10:3 eisElTen de mOysEs kai aarOn enantion faraO kai eipan aytO tade legei kyrios o Teos tOn ebraiOn eOs tinos oy boylei entrapEnai me exaposteilon ton laon moy ina latreysOsin moi

Исх 10:4 ean de mE TelEs sy exaposteilai ton laon moy idoy egO epagO taytEn tEn Oran ayrion akrida pollEn epi panta ta oria soy

Исх 10:5 kai kalypsei tEn opsin tEs gEs kai oy dynEsE katidein tEn gEn kai katedetai pan to perisson tEs gEs to kataleifTen o katelipen ymin E halaza kai katedetai pan xylon to fyomenon ymin epi tEs gEs

Исх 10:6 kai plEsTEsontai soy ai oikiai kai ai oikiai tOn TerapontOn soy kai pasai ai oikiai en pasE gE tOn aigyptiOn a oydepote eOrakasin oi pateres soy oyde oi propappoi aytOn af Es Emeras gegonasin epi tEs gEs eOs tEs Emeras taytEs kai ekklinas mOysEs exElTen apo faraO

Исх 10:7 kai legoysin oi Terapontes faraO pros ayton eOs tinos estai toyto Emin skOlon exaposteilon toys anTrOpoys opOs latreysOsin tO TeO aytOn E eidenai boylei oti apolOlen aigyptos

Исх 10:8 kai apestrepsan ton te mOysEn kai aarOn pros faraO kai eipen aytois poreyesTe kai latreysate tO TeO ymOn tines de kai tines eisin oi poreyomenoi

Исх 10:9 kai legei mOysEs syn tois neaniskois kai presbyterois poreysomeTa syn tois yiois kai Tygatrasin kai probatois kai boysin EmOn estin gar eortE kyrioy toy Teoy EmOn

Исх 10:10 kai eipen pros aytoys estO oytOs kyrios meT ymOn kaToti apostellO ymas mE kai tEn aposkeyEn ymOn idete oti ponEria prokeitai ymin

Исх 10:11 mE oytOs poreyesTOsan de oi andres kai latreysate tO TeO toyto gar aytoi zEteite exebalon de aytoys apo prosOpoy faraO

Исх 10:12 eipen de kyrios pros mOysEn ekteinon tEn heira epi gEn aigyptoy kai anabEtO akris epi tEn gEn kai katedetai pasan botanEn tEs gEs kai panta ton karpon tOn xylOn on ypelipeto E halaza

Исх 10:13 kai epEren mOysEs tEn rabdon eis ton oyranon kai kyrios epEgagen anemon noton epi tEn gEn olEn tEn Emeran ekeinEn kai olEn tEn nykta to prOi egenETE kai o anemos o notos anelaben tEn akrida

Исх 10:14 kai anEgagen aytEn epi pasan gEn aigyptoy kai katepaysen epi panta ta oria aigyptoy pollE sfodra protera aytEs oy gegonen toiaytE akris kai meta tayta oyk estai oytOs

Исх 10:15 kai ekalypsen tEn opsin tEs gEs kai efTarE E gE kai katefagen pasan botanEn tEs gEs kai panta ton karpon tOn xylOn os ypeleifTE apo tEs halazEs oyh ypeleifTE hlOron oyden en tois xylois kai en pasE botanE toy pedioy en pasE gE aigyptoy

Исх 10:16 katespeyden de faraO kalesai mOysEn kai aarOn legOn EmartEka enantion kyrioy toy Teoy ymOn kai eis ymas

Исх 10:17 prosdexasTe oyn moy tEn amartian eti nyn kai proseyxasTe pros kyrion ton Teon ymOn kai perieletO ap emoy ton Tanaton toyton

Исх 10:18 exElTen de mOysEs apo faraO kai Eyxato pros ton Teon

Исх 10:19 kai metebalen kyrios anemon apo TalassEs sfodron kai anelaben tEn akrida kai enebalen aytEn eis tEn eryTran Talassan kai oyh ypeleifTE akris mia en pasE gE aigyptoy

Исх 10:20 kai esklErynen kyrios tEn kardian faraO kai oyk exapesteilen toys yioys israEl

Исх 10:21 eipen de kyrios pros mOysEn ekteinon tEn heira soy eis ton oyranon kai genETEtO skotos epi gEn aigyptoy psElafEton skotos

Исх 10:22 exeteinen de mOysEs tEn heira eis ton oyranon kai egeneto skotos gnofos Tyella epi pasan gEn aigyptoy treis Emeras

Исх 10:23 kai oyk eiden oydeis ton adelfon aytoy treis Emeras kai oyk exanestE oydeis ek tEs koitEs aytoy treis Emeras pasi de tois yiois israEl En fOs en pasin ois kateginonto

Исх 10:24 kai ekalesen faraO mOysEn kai aarOn legOn badizete latreysate kyriO tO TeO ymOn plEn tOn probatOn kai tOn boOn ypolipesTe kai E aposkeyE ymOn apotrehetO meT ymOn

Исх 10:25 kai eipen mOysEs alla kai sy dOseis Emin olokaytOmata kai Tysias a poiEsomen kyriO tO TeO EmOn

Исх 10:26 kai ta ktEnE EmOn poreysetai meT EmOn kai oyh ypoleipsomeTa oplEn ap aytOn gar lEmpsomeTa latreysai kyriO tO TeO EmOn Emeis de oyk oidamen ti latreysOmen kyriO tO TeO EmOn eOs toy elTein Emas ekei

Исх 10:27 esklErynen de kyrios tEn kardian faraO kai oyk eboylETE exaposteilai aytoys

Исх 10:28 kai legei faraO apelTe ap emoy prosehe seaytO eti prosTeinai idein moy to prosOpon E d an Emera ofTEs moi apoTanE

Исх 10:29 legei de mOysEs eirEkas oyketi ofTEsomai soi eis prosOpon

Исх 11:1 eipen de kyrios pros mOysEn eti mian plEgEn epaxO epi faraO kai ep aigypton kai meta tayta exapostelei ymas enteyTen otan de exapostellE ymas syn panti ekbalei ymas ekbolE

Исх 11:2 lalEson oyn kryfE eis ta Ota toy laoy kai aitEsatO ekastos para toy plEsion kai gynE para tEs plEsion skeyE argyra kai hrysa kai imatismon

Исх 11:3 kyrios de edOken tEn harin tO laO aytoy enantion tOn aigyptiOn kai ehrEsan aytois kai o anTrOpos mOysEs megas egenETE sfodra enantion tOn aigyptiOn kai enantion faraO kai enantion pantOn tOn TerapontOn aytoy

Исх 11:4 kai eipen mOysEs tade legei kyrios peri mesas nyktas egO eisporeyomai eis meson aigyptoy

Исх 11:5 kai teleytEsei pan prOtotokon en gE aigyptO apo prOtotokoy faraO os kaTEtai epi toy Tronoy kai eOs prOtotokoy tEs TerapainEs tEs para ton mylon kai eOs prOtotokoy pantos ktEnoys

Исх 11:6 kai estai kraygE megalE kata pasan gEn aigyptoy Etis toiaytE oy gegonen kai toiaytE oyketi prosteTEsetai

Исх 11:7 kai en pasi tois yiois israEl oy gryxei kyOn tE glOssE aytoy apo anTrOpoy eOs ktEnoys opOs eidEs osa paradoxasei kyrios ana meson tOn aigyptiOn kai toy israEl

Исх 11:8 kai katabEsontai pantes oi paides soy oytoi pros me kai prokynEsoysin me legontes exelTe sy kai pas o laos soy oy sy afEgE kai meta tayta exeleysomai exElTen de mOysEs apo faraO meta Tymoy

Исх 11:9 eipen de kyrios pros mOysEn oyk eisakoysetai ymOn faraO ina plETynOn plETynO moy ta sEmeia kai ta terata en gE aigyptO

Исх 11:10 mOysEs de kai aarOn epoiEsan panta ta sEmeia kai ta terata tayta en gE aigyptO enantion faraO esklErynen de kyrios tEn kardian faraO kai oyk ETelEsen exaposteilai toys yioys israEl ek gEs aigyptoy

Исх 12:1 eipen de kyrios pros mOysEn kai aarOn en gE aigyptoy legOn

Исх 12:2 o mEn oytos ymin arhE mEnOn prOtos estin ymin en tois mEsin toy eniaytoy

Исх 12:3 lalEson pros pasan synagOgEn yiOn israEl legOn tE dekatE toy mEnos toytoy labetOsan ekastos probaton kat oikoys patriOn ekastos probaton kat oikian

Исх 12:4 ean de oligostoi Osin oi en tE oikia Oste mE ikanoys einai eis probaton syllEmpsetai meT eaytoy ton geitona ton plEsion aytoy kata ariTmon psyhOn ekastos to arkoyn aytO synariTmEsetai eis probaton

Исх 12:5 probaton teleion arsen eniaysion estai ymin apo tOn arnOn kai tOn erifOn lEmpsesTe

Исх 12:6 kai estai ymin diatetErEmenon eOs tEs tessareskaidekatEs toy mEnos toytoy kai sfaxoysin ayto pan to plETos synagOgEs yiOn israEl pros esperan

Исх 12:7 kai lEmpsontai apo toy aimatos kai TEsoysin epi tOn dyo staTmOn kai epi tEn flian en tois oikois en ois ean fagOsin ayta en aytois

Исх 12:8 kai fagontai ta krea tE nykti taytE opta pyri kai azyma epi pikridOn edontai

Исх 12:9 oyk edesTe ap aytOn Omon oyde EpsEmenon en ydati all E opta pyri kefalEn syn tois posin kai tois endosTiois

Исх 12:10 oyk apoleipsete ap aytoy eOs prOi kai ostoyn oy syntripsete ap aytoy ta de kataleipomena ap aytoy eOs prOi en pyri katakaysete

Исх 12:11 oytOs de fagesTe ayto ai osfyes ymOn periezOsmenai kai ta ypodEmata en tois posin ymOn kai ai baktEriai en tais hersin ymOn kai edesTe ayto meta spoydEs pasha estin kyriO

Исх 12:12 kai dieleysomai en gE aigyptO en tE nykti taytE kai pataxO pan prOtotokon en gE aigyptO apo anTrOpoy eOs ktEnoys kai en pasi tois Teois tOn aigyptiOn poiEsO tEn ekdikEsin egO kyrios

Исх 12:13 kai estai to aima ymin en sEmeiO epi tOn oikiOn en ais ymeis este ekei kai opsomai to aima kai skepasO ymas kai oyk estai en ymin plEgE toy ektribEnai otan paiO en gE aigyptO

Исх 12:14 kai estai E Emera ymin aytE mnEmosynon kai eortasete aytEn eortEn kyriO eis pasas tas geneas ymOn nomimon aiOnion eortasete aytEn

Исх 12:15 epta Emeras azyma edesTe apo de tEs Emeras tEs prOtEs afanieite zymEn ek tOn oikiOn ymOn pas os an fagE zymEn exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ex israEl apo tEs Emeras tEs prOtEs eOs tEs Emeras tEs ebdomEs

Исх 12:16 kai E Emera E prOtE klETEsetai agia kai E Emera E ebdomE klEtE agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete en aytais plEn osa poiETEsetai pasE psyhE toyto monon poiETEsetai ymin

Исх 12:17 kai fylaxesTe tEn entolEn taytEn en gar tE Emera taytE exaxO tEn dynamin ymOn ek gEs aigyptoy kai poiEsete tEn Emeran taytEn eis geneas ymOn nomimon aiOnion

Исх 12:18 enarhomenoy tE tessareskaidekatE Emera toy mEnos toy prOtoy af esperas edesTe azyma eOs Emeras mias kai eikados toy mEnos eOs esperas

Исх 12:19 epta Emeras zymE oyh eyreTEsetai en tais oikiais ymOn pas os an fagE zymOton exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek synagOgEs israEl en te tois geiOrais kai aytohTosin tEs gEs

Исх 12:20 pan zymOton oyk edesTe en panti de katoikEtEriO ymOn edesTe azyma

Исх 12:21 ekalesen de mOysEs pasan geroysian yiOn israEl kai eipen pros aytoys apelTontes labete ymin eaytois probaton kata syggeneias ymOn kai Tysate to pasha

Исх 12:22 lEmpsesTe de desmEn yssOpoy kai bapsantes apo toy aimatos toy para tEn Tyran kaTixete tEs flias kai ep amfoterOn tOn staTmOn apo toy aimatos o estin para tEn Tyran ymeis de oyk exeleysesTe ekastos tEn Tyran toy oikoy aytoy eOs prOi

Исх 12:23 kai pareleysetai kyrios pataxai toys aigyptioys kai opsetai to aima epi tEs flias kai ep amfoterOn tOn staTmOn kai pareleysetai kyrios tEn Tyran kai oyk afEsei ton oleTreyonta eiselTein eis tas oikias ymOn pataxai

Исх 12:24 kai fylaxesTe to rEma toyto nomimon seaytO kai tois yiois soy eOs aiOnos

Исх 12:25 ean de eiselTEte eis tEn gEn En an dO kyrios ymin kaToti elalEsen fylaxesTe tEn latreian taytEn

Исх 12:26 kai estai ean legOsin pros ymas oi yioi ymOn tis E latreia aytE

Исх 12:27 kai ereite aytois Tysia to pasha toyto kyriO Os eskepasen toys oikoys tOn yiOn israEl en aigyptO Enika epataxen toys aigyptioys toys de oikoys EmOn errysato kai kypsas o laos prosekynEsen

Исх 12:28 kai apelTontes epoiEsan oi yioi israEl kaTa eneteilato kyrios tO mOysE kai aarOn oytOs epoiEsan

Исх 12:29 egenETE de mesoysEs tEs nyktos kai kyrios epataxen pan prOtotokon en gE aigyptO apo prOtotokoy faraO toy kaTEmenoy epi toy Tronoy eOs prOtotokoy tEs aihmalOtidos tEs en tO lakkO kai eOs prOtotokoy pantos ktEnoys

Исх 12:30 kai anastas faraO nyktos kai pantes oi Terapontes aytoy kai pantes oi aigyptioi kai egenETE kraygE megalE en pasE gE aigyptO oy gar En oikia en E oyk En en aytE teTnEkOs

Исх 12:31 kai ekalesen faraO mOysEn kai aarOn nyktos kai eipen aytois anastEte kai exelTate ek toy laoy moy kai ymeis kai oi yioi israEl badizete kai latreysate kyriO tO TeO ymOn kaTa legete

Исх 12:32 kai ta probata kai toys boas ymOn analabontes poreyesTe eylogEsate de kame

Исх 12:33 kai katebiazonto oi aigyptioi ton laon spoydE ekbalein aytoys ek tEs gEs eipan gar oti pantes Emeis apoTnEskomen

Исх 12:34 anelaben de o laos to stais pro toy zymOTEnai ta fyramata aytOn endedemena en tois imatiois aytOn epi tOn OmOn

Исх 12:35 oi de yioi israEl epoiEsan kaTa synetaxen aytois mOysEs kai EtEsan para tOn aigyptiOn skeyE argyra kai hrysa kai imatismon

Исх 12:36 kai kyrios edOken tEn harin tO laO aytoy enantion tOn aigyptiOn kai ehrEsan aytois kai eskyleysan toys aigyptioys

Исх 12:37 aparantes de oi yioi israEl ek ramessE eis sokhOTa eis exakosias hiliadas pezOn oi andres plEn tEs aposkeyEs

Исх 12:38 kai epimiktos polys synanebE aytois kai probata kai boes kai ktEnE polla sfodra

Исх 12:39 kai epepsan to stais o exEnegkan ex aigyptoy egkryfias azymoys oy gar ezymOTE exebalon gar aytoys oi aigyptioi kai oyk EdynETEsan epimeinai oyde episitismon epoiEsan eaytois eis tEn odon

Исх 12:40 E de katoikEsis tOn yiOn israEl En katOkEsan en gE aigyptO kai en gE hanaan etE tetrakosia triakonta

Исх 12:41 kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta etE exElTen pasa E dynamis kyrioy ek gEs aigyptoy

Исх 12:42 nyktos profylakE estin tO kyriO Oste exagagein aytoys ek gEs aigyptoy ekeinE E nyx aytE profylakE kyriO Oste pasi tois yiois israEl einai eis geneas aytOn

Исх 12:43 eipen de kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn oytos o nomos toy pasha pas allogenEs oyk edetai ap aytoy

Исх 12:44 kai pan oiketEn tinos E argyrOnEton peritemeis ayton kai tote fagetai ap aytoy

Исх 12:45 paroikos E misTOtos oyk edetai ap aytoy

Исх 12:46 en oikia mia brOTEsetai kai oyk exoisete ek tEs oikias tOn kreOn exO kai ostoyn oy syntripsete ap aytoy

Исх 12:47 pasa synagOgE yiOn israEl poiEsei ayto

Исх 12:48 ean de tis proselTE pros ymas prosElytos poiEsai to pasha kyriO peritemeis aytoy pan arsenikon kai tote proseleysetai poiEsai ayto kai estai Osper kai o aytohTOn tEs gEs pas aperitmEtos oyk edetai ap aytoy

Исх 12:49 nomos eis estai tO eghOriO kai tO proselTonti prosElytO en ymin

Исх 12:50 kai epoiEsan oi yioi israEl kaTa eneteilato kyrios tO mOysE kai aarOn pros aytoys oytOs epoiEsan

Исх 12:51 kai egeneto en tE Emera ekeinE exEgagen kyrios toys yioys israEl ek gEs aigyptoy syn dynamei aytOn

Исх 13:1 eipen de kyrios pros mOysEn legOn

Исх 13:2 agiason moi pan prOtotokon prOtogenes dianoigon pasan mEtran en tois yiois israEl apo anTrOpoy eOs ktEnoys emoi estin

Исх 13:3 eipen de mOysEs pros ton laon mnEmoneyete tEn Emeran taytEn en E exElTate ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias en gar heiri krataia exEgagen ymas kyrios enteyTen kai oy brOTEsetai zymE

Исх 13:4 en gar tE sEmeron ymeis ekporeyesTe en mEni tOn neOn

Исх 13:5 kai estai Enika ean eisagagE se kyrios o Teos soy eis tEn gEn tOn hananaiOn kai hettaiOn kai eyaiOn kai gergesaiOn kai amorraiOn kai ferezaiOn kai ieboysaiOn En Omosen tois patrasin soy doynai soi gEn reoysan gala kai meli kai poiEseis tEn latreian taytEn en tO mEni toytO

Исх 13:6 ex Emeras edesTe azyma tE de Emera tE ebdomE eortE kyrioy

Исх 13:7 azyma edesTe tas epta Emeras oyk ofTEsetai soi zymOton oyde estai soi zymE en pasin tois oriois soy

Исх 13:8 kai anaggeleis tO yiO soy en tE Emera ekeinE legOn dia toyto epoiEsen kyrios o Teos moi Os exeporeyomEn ex aigyptoy

Исх 13:9 kai estai soi sEmeion epi tEs heiros soy kai mnEmosynon pro ofTalmOn soy opOs an genEtai o nomos kyrioy en tO stomati soy en gar heiri krataia exEgagen se kyrios o Teos ex aigyptoy

Исх 13:10 kai fylaxesTe ton nomon toyton kata kairoys OrOn af EmerOn eis Emeras

Исх 13:11 kai estai Os an eisagagE se kyrios o Teos soy eis tEn gEn tOn hananaiOn on tropon Omosen tois patrasin soy kai dOsei soi aytEn

Исх 13:12 kai afeleis pan dianoigon mEtran ta arsenika tO kyriO pan dianoigon mEtran ek tOn boykoliOn E en tois ktEnesin soy osa ean genEtai soi ta arsenika agiaseis tO kyriO

Исх 13:13 pan dianoigon mEtran onoy allaxeis probatO ean de mE allaxEs lytrOsE ayto pan prOtotokon anTrOpoy tOn yiOn soy lytrOsE

Исх 13:14 ean de erOtEsE se o yios soy meta tayta legOn ti toyto kai ereis aytO oti en heiri krataia exEgagen Emas kyrios ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Исх 13:15 Enika de esklErynen faraO exaposteilai Emas apekteinen pan prOtotokon en gE aigyptO apo prOtotokOn anTrOpOn eOs prOtotokOn ktEnOn dia toyto egO TyO tO kyriO pan dianoigon mEtran ta arsenika kai pan prOtotokon tOn yiOn moy lytrOsomai

Исх 13:16 kai estai eis sEmeion epi tEs heiros soy kai asaleyton pro ofTalmOn soy en gar heiri krataia exEgagen se kyrios ex aigyptoy

Исх 13:17 Os de exapesteilen faraO ton laon oyh OdEgEsen aytoys o Teos odon gEs fylistiim oti eggys En eipen gar o Teos mEpote metamelEsE tO laO idonti polemon kai apostrepsE eis aigypton

Исх 13:18 kai ekyklOsen o Teos ton laon odon tEn eis tEn erEmon eis tEn eryTran Talassan pemptE de genea anebEsan oi yioi israEl ek gEs aigyptoy

Исх 13:19 kai elaben mOysEs ta osta iOsEf meT eaytoy orkO gar Orkisen iOsEf toys yioys israEl legOn episkopE episkepsetai ymas kyrios kai synanoisete moy ta osta enteyTen meT ymOn

Исх 13:20 exarantes de oi yioi israEl ek sokhOT estratopedeysan en oTom para tEn erEmon

Исх 13:21 o de Teos Egeito aytOn Emeras men en stylO nefelEs deixai aytois tEn odon tEn de nykta en stylO pyros

Исх 13:22 oyk exelipen o stylos tEs nefelEs Emeras kai o stylos toy pyros nyktos enantion pantos toy laoy

Исх 14:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 14:2 lalEson tois yiois israEl kai apostrepsantes stratopedeysatOsan apenanti tEs epayleOs ana meson magdOloy kai ana meson tEs TalassEs ex enantias beelsepfOn enOpion aytOn stratopedeyseis epi tEs TalassEs

Исх 14:3 kai erei faraO tO laO aytoy oi yioi israEl planOntai oytoi en tE gE sygkekleiken gar aytoys E erEmos

Исх 14:4 egO de sklErynO tEn kardian faraO kai katadiOxetai opisO aytOn kai endoxasTEsomai en faraO kai en pasE tE stratia aytoy kai gnOsontai pantes oi aigyptioi oti egO eimi kyrios kai epoiEsan oytOs

Исх 14:5 kai anEggelE tO basilei tOn aigyptiOn oti pefeygen o laos kai metestrafE E kardia faraO kai tOn TerapontOn aytoy epi ton laon kai eipan ti toyto epoiEsamen toy exaposteilai toys yioys israEl toy mE doyleyein Emin

Исх 14:6 ezeyxen oyn faraO ta armata aytoy kai panta ton laon aytoy synapEgagen meT eaytoy

Исх 14:7 kai labOn exakosia armata eklekta kai pasan tEn ippon tOn aigyptiOn kai tristatas epi pantOn

Исх 14:8 kai esklErynen kyrios tEn kardian faraO basileOs aigyptoy kai tOn TerapontOn aytoy kai katediOxen opisO tOn yiOn israEl oi de yioi israEl exeporeyonto en heiri ypsElE

Исх 14:9 kai katediOxan oi aigyptioi opisO aytOn kai eyrosan aytoys parembeblEkotas para tEn Talassan kai pasa E ippos kai ta armata faraO kai oi ippeis kai E stratia aytoy apenanti tEs epayleOs ex enantias beelsepfOn

Исх 14:10 kai faraO prosEgen kai anablepsantes oi yioi israEl tois ofTalmois orOsin kai oi aigyptioi estratopedeysan opisO aytOn kai efobETEsan sfodra aneboEsan de oi yioi israEl pros kyrion

Исх 14:11 kai eipen pros mOysEn para to mE yparhein mnEmata en gE aigyptO exEgages Emas TanatOsai en tE erEmO ti toyto epoiEsas Emin exagagOn ex aigyptoy

Исх 14:12 oy toyto En to rEma o elalEsamen pros se en aigyptO legontes pares Emas opOs doyleysOmen tois aigyptiois kreisson gar Emas doyleyein tois aigyptiois E apoTanein en tE erEmO taytE

Исх 14:13 eipen de mOysEs pros ton laon Tarseite stEte kai orate tEn sOtErian tEn para toy Teoy En poiEsei Emin sEmeron on tropon gar eOrakate toys aigyptioys sEmeron oy prosTEsesTe eti idein aytoys eis ton aiOna hronon

Исх 14:14 kyrios polemEsei peri ymOn kai ymeis sigEsete

Исх 14:15 eipen de kyrios pros mOysEn ti boas pros me lalEson tois yiois israEl kai anazeyxatOsan

Исх 14:16 kai sy eparon tE rabdO soy kai ekteinon tEn heira soy epi tEn Talassan kai rExon aytEn kai eiselTatOsan oi yioi israEl eis meson tEs TalassEs kata to xEron

Исх 14:17 kai idoy egO sklErynO tEn kardian faraO kai tOn aigyptiOn pantOn kai eiseleysontai opisO aytOn kai endoxasTEsomai en faraO kai en pasE tE stratia aytoy kai en tois armasin kai en tois ippois aytoy

Исх 14:18 kai gnOsontai pantes oi aigyptioi oti egO eimi kyrios endoxazomenoy moy en faraO kai en tois armasin kai ippois aytoy

Исх 14:19 exEren de o aggelos toy Teoy o proporeyomenos tEs parembolEs tOn yiOn israEl kai eporeyTE ek tOn opisTen exEren de kai o stylos tEs nefelEs apo prosOpoy aytOn kai estE ek tOn opisO aytOn

Исх 14:20 kai eisElTen ana meson tEs parembolEs tOn aigyptiOn kai ana meson tEs parembolEs israEl kai estE kai egeneto skotos kai gnofos kai diElTen E nyx kai oy synemixan allElois olEn tEn nykta

Исх 14:21 exeteinen de mOysEs tEn heira epi tEn Talassan kai ypEgagen kyrios tEn Talassan en anemO notO biaiO olEn tEn nykta kai epoiEsen tEn Talassan xEran kai eshisTE to ydOr

Исх 14:22 kai eisElTon oi yioi israEl eis meson tEs TalassEs kata to xEron kai to ydOr aytois teihos ek dexiOn kai teihos ex eyOnymOn

Исх 14:23 katediOxan de oi aigyptioi kai eisElTon opisO aytOn pasa E ippos faraO kai ta armata kai oi anabatai eis meson tEs TalassEs

Исх 14:24 egenETE de en tE fylakE tE eOTinE kai epeblepsen kyrios epi tEn parembolEn tOn aigyptiOn en stylO pyros kai nefelEs kai synetaraxen tEn parembolEn tOn aigyptiOn

Исх 14:25 kai synedEsen toys axonas tOn armatOn aytOn kai Egagen aytoys meta bias kai eipan oi aigyptioi fygOmen apo prosOpoy israEl o gar kyrios polemei peri aytOn toys aigyptioys

Исх 14:26 eipen de kyrios pros mOysEn ekteinon tEn heira soy epi tEn Talassan kai apokatastEtO to ydOr kai epikalypsatO toys aigyptioys epi te ta armata kai toys anabatas

Исх 14:27 exeteinen de mOysEs tEn heira epi tEn Talassan kai apekatestE to ydOr pros Emeran epi hOras oi de aigyptioi efygon ypo to ydOr kai exetinaxen kyrios toys aigyptioys meson tEs TalassEs

Исх 14:28 kai epanastrafen to ydOr ekalypsen ta armata kai toys anabatas kai pasan tEn dynamin faraO toys eispeporeymenoys opisO aytOn eis tEn Talassan kai oy kateleifTE ex aytOn oyde eis

Исх 14:29 oi de yioi israEl eporeyTEsan dia xEras en mesO tEs TalassEs to de ydOr aytois teihos ek dexiOn kai teihos ex eyOnymOn

Исх 14:30 kai errysato kyrios ton israEl en tE Emera ekeinE ek heiros tOn aigyptiOn kai eiden israEl toys aigyptioys teTnEkotas para to heilos tEs TalassEs

Исх 14:31 eiden de israEl tEn heira tEn megalEn a epoiEsen kyrios tois aigyptiois efobETE de o laos ton kyrion kai episteysan tO TeO kai mOysE tO Teraponti aytoy

Исх 15:1 tote Esen mOysEs kai oi yioi israEl tEn OdEn taytEn tO TeO kai eipan legontes asOmen tO kyriO endoxOs gar dedoxastai ippon kai anabatEn erripsen eis Talassan

Исх 15:2 boETos kai skepastEs egeneto moi eis sOtErian oytos moy Teos kai doxasO ayton Teos toy patros moy kai ypsOsO ayton

Исх 15:3 kyrios syntribOn polemoys kyrios onoma aytO

Исх 15:4 armata faraO kai tEn dynamin aytoy erripsen eis Talassan epilektoys anabatas tristatas katepontisen en eryTra TalassE

Исх 15:5 pontO ekalypsen aytoys katedysan eis byTon Osei liTos

Исх 15:6 E dexia soy kyrie dedoxastai en ishyi E dexia soy heir kyrie eTraysen ehTroys

Исх 15:7 kai tO plETei tEs doxEs soy synetripsas toys ypenantioys apesteilas tEn orgEn soy kai katefagen aytoys Os kalamEn

Исх 15:8 kai dia pneymatos toy Tymoy soy diestE to ydOr epagE Osei teihos ta ydata epagE ta kymata en mesO tEs TalassEs

Исх 15:9 eipen o ehTros diOxas katalEmpsomai meriO skyla emplEsO psyhEn moy anelO tE mahairE moy kyrieysei E heir moy

Исх 15:10 apesteilas to pneyma soy ekalypsen aytoys Talassa edysan Osei molibos en ydati sfodrO

Исх 15:11 tis omoios soi en Teois kyrie tis omoios soi dedoxasmenos en agiois Taymastos en doxais poiOn terata

Исх 15:12 exeteinas tEn dexian soy katepien aytoys gE

Исх 15:13 OdEgEsas tE dikaiosynE soy ton laon soy toyton on elytrOsO parekalesas tE ishyi soy eis katalyma agion soy

Исх 15:14 Ekoysan eTnE kai OrgisTEsan Odines elabon katoikoyntas fylistiim

Исх 15:15 tote espeysan Egemones edOm kai arhontes mOabitOn elaben aytoys tromos etakEsan pantes oi katoikoyntes hanaan

Исх 15:16 epipesoi ep aytoys fobos kai tromos megeTei brahionos soy apoliTOTEtOsan eOs an parelTE o laos soy kyrie eOs an parelTE o laos soy oytos on ektEsO

Исх 15:17 eisagagOn katafyteyson aytoys eis oros klEronomias soy eis etoimon katoikEtErion soy o kateirgasO kyrie agiasma kyrie o Etoimasan ai heires soy

Исх 15:18 kyrios basileyOn ton aiOna kai ep aiOna kai eti

Исх 15:19 oti eisElTen ippos faraO syn armasin kai anabatais eis Talassan kai epEgagen ep aytoys kyrios to ydOr tEs TalassEs oi de yioi israEl eporeyTEsan dia xEras en mesO tEs TalassEs

Исх 15:20 laboysa de mariam E profEtis E adelfE aarOn to tympanon en tE heiri aytEs kai exElTosan pasai ai gynaikes opisO aytEs meta tympanOn kai horOn

Исх 15:21 exErhen de aytOn mariam legoysa asOmen tO kyriO endoxOs gar dedoxastai ippon kai anabatEn erripsen eis Talassan

Исх 15:22 exEren de mOysEs toys yioys israEl apo TalassEs eryTras kai Egagen aytoys eis tEn erEmon soyr kai eporeyonto treis Emeras en tE erEmO kai oyh Eyriskon ydOr Oste piein

Исх 15:23 ElTon de eis merra kai oyk Edynanto piein ek merras pikron gar En dia toyto epOnomasTE to onoma toy topoy ekeinoy pikria

Исх 15:24 kai diegoggyzen o laos epi mOysEn legontes ti piomeTa

Исх 15:25 eboEsen de mOysEs pros kyrion kai edeixen aytO kyrios xylon kai enebalen ayto eis to ydOr kai eglykanTE to ydOr ekei eTeto aytO dikaiOmata kai kriseis kai ekei epeirasen ayton

Исх 15:26 kai eipen ean akoE akoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy kai ta aresta enantion aytoy poiEsEs kai enOtisE tais entolais aytoy kai fylaxEs panta ta dikaiOmata aytoy pasan noson En epEgagon tois aigyptiois oyk epaxO epi se egO gar eimi kyrios o iOmenos se

Исх 15:27 kai ElTosan eis ailim kai Esan ekei dOdeka pEgai ydatOn kai ebdomEkonta stelehE foinikOn parenebalon de ekei para ta ydata

Исх 16:1 apEran de ex ailim kai ElTosan pasa synagOgE yiOn israEl eis tEn erEmon sin o estin ana meson ailim kai ana meson sina tE de pentekaidekatE Emera tO mEni tO deyterO exelElyTotOn aytOn ek gEs aigyptoy

Исх 16:2 diegoggyzen pasa synagOgE yiOn israEl epi mOysEn kai aarOn

Исх 16:3 kai eipan pros aytoys oi yioi israEl ofelon apeTanomen plEgentes ypo kyrioy en gE aigyptO otan ekaTisamen epi tOn lebEtOn tOn kreOn kai EsTiomen artoys eis plEsmonEn oti exEgagete Emas eis tEn erEmon taytEn apokteinai pasan tEn synagOgEn taytEn en limO

Исх 16:4 eipen de kyrios pros mOysEn idoy egO yO ymin artoys ek toy oyranoy kai exeleysetai o laos kai syllexoysin to tEs Emeras eis Emeran opOs peirasO aytoys ei poreysontai tO nomO moy E oy

Исх 16:5 kai estai tE Emera tE ektE kai etoimasoysin o ean eisenegkOsin kai estai diployn o ean synagagOsin to kaT Emeran eis Emeran

Исх 16:6 kai eipen mOysEs kai aarOn pros pasan synagOgEn yiOn israEl esperas gnOsesTe oti kyrios exEgagen ymas ek gEs aigyptoy

Исх 16:7 kai prOi opsesTe tEn doxan kyrioy en tO eisakoysai ton goggysmon ymOn epi tO TeO Emeis de ti esmen oti diagoggyzete kaT EmOn

Исх 16:8 kai eipen mOysEs en tO didonai kyrion ymin esperas krea fagein kai artoys to prOi eis plEsmonEn dia to eisakoysai kyrion ton goggysmon ymOn on ymeis diagoggyzete kaT EmOn Emeis de ti esmen oy gar kaT EmOn o goggysmos ymOn estin all E kata toy Teoy

Исх 16:9 eipen de mOysEs pros aarOn eipon pasE synagOgE yiOn israEl proselTate enantion toy Teoy eisakEkoen gar ymOn ton goggysmon

Исх 16:10 Enika de elalei aarOn pasE synagOgE yiOn israEl kai epestrafEsan eis tEn erEmon kai E doxa kyrioy OfTE en nefelE

Исх 16:11 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 16:12 eisakEkoa ton goggysmon tOn yiOn israEl lalEson pros aytoys legOn to pros esperan edesTe krea kai to prOi plEsTEsesTe artOn kai gnOsesTe oti egO kyrios o Teos ymOn

Исх 16:13 egeneto de espera kai anebE ortygomEtra kai ekalypsen tEn parembolEn to prOi egeneto katapayomenEs tEs drosoy kyklO tEs parembolEs

Исх 16:14 kai idoy epi prosOpon tEs erEmoy lepton Osei korion leykon Osei pagos epi tEs gEs

Исх 16:15 idontes de ayto oi yioi israEl eipan eteros tO eterO ti estin toyto oy gar Edeisan ti En eipen de mOysEs pros aytoys oytos o artos on edOken kyrios ymin fagein

Исх 16:16 toyto to rEma o synetaxen kyrios synagagete ap aytoy ekastos eis toys kaTEkontas gomor kata kefalEn kata ariTmon psyhOn ymOn ekastos syn tois syskEniois ymOn syllexate

Исх 16:17 epoiEsan de oytOs oi yioi israEl kai synelexan o to poly kai o to elatton

Исх 16:18 kai metrEsantes tO gomor oyk epleonasen o to poly kai o to elatton oyk ElattonEsen ekastos eis toys kaTEkontas par eaytO synelexan

Исх 16:19 eipen de mOysEs pros aytoys mEdeis katalipetO ap aytoy eis to prOi

Исх 16:20 kai oyk eisEkoysan mOysE alla katelipon tines ap aytoy eis to prOi kai exezesen skOlEkas kai epOzesen kai epikranTE ep aytois mOysEs

Исх 16:21 kai synelexan ayto prOi prOi ekastos to kaTEkon aytO Enika de dieTermainen o Elios etEketo

Исх 16:22 egeneto de tE Emera tE ektE synelexan ta deonta dipla dyo gomor tO eni eisElTosan de pantes oi arhontes tEs synagOgEs kai anEggeilan mOysei

Исх 16:23 eipen de mOysEs pros aytoys toyto to rEma estin o elalEsen kyrios sabbata anapaysis agia tO kyriO ayrion osa ean pessEte pessete kai osa ean epsEte epsete kai pan to pleonazon katalipete ayto eis apoTEkEn eis to prOi

Исх 16:24 kai kateliposan ap aytoy eis to prOi kaTaper synetaxen aytois mOysEs kai oyk epOzesen oyde skOlEx egeneto en aytO

Исх 16:25 eipen de mOysEs fagete sEmeron estin gar sabbata sEmeron tO kyriO oyh eyreTEsetai en tO pediO

Исх 16:26 ex Emeras syllexete tE de Emera tE ebdomE sabbata oti oyk estai en aytE

Исх 16:27 egeneto de en tE Emera tE ebdomE exElTosan tines ek toy laoy syllexai kai oyh eyron

Исх 16:28 eipen de kyrios pros mOysEn eOs tinos oy boylesTe eisakoyein tas entolas moy kai ton nomon moy

Исх 16:29 idete o gar kyrios edOken ymin tEn Emeran taytEn ta sabbata dia toyto aytos edOken ymin tE Emera tE ektE artoys dyo EmerOn kaTEsesTe ekastos eis toys oikoys ymOn mEdeis ekporeyesTO ek toy topoy aytoy tE Emera tE ebdomE

Исх 16:30 kai esabbatisen o laos tE Emera tE ebdomE

Исх 16:31 kai epOnomasan oi yioi israEl to onoma aytoy man En de Os sperma korioy leykon to de geyma aytoy Os egkris en meliti

Исх 16:32 eipen de mOysEs toyto to rEma o synetaxen kyrios plEsate to gomor toy man eis apoTEkEn eis tas geneas ymOn ina idOsin ton arton on efagete ymeis en tE erEmO Os exEgagen ymas kyrios ek gEs aigyptoy

Исх 16:33 kai eipen mOysEs pros aarOn labe stamnon hrysoyn ena kai embale eis ayton plEres to gomor toy man kai apoTEseis ayto enantion toy Teoy eis diatErEsin eis tas geneas ymOn

Исх 16:34 on tropon synetaxen kyrios tO mOysE kai apeTeto aarOn enantion toy martyrioy eis diatErEsin

Исх 16:35 oi de yioi israEl efagon to man etE tessarakonta eOs ElTon eis gEn oikoymenEn to man efagosan eOs paregenonto eis meros tEs foinikEs

Исх 16:36 to de gomor to dekaton tOn triOn metrOn En

Исх 17:1 kai apEren pasa synagOgE yiOn israEl ek tEs erEmoy sin kata parembolas aytOn dia rEmatos kyrioy kai parenebalosan en rafidin oyk En de ydOr tO laO piein

Исх 17:2 kai eloidoreito o laos pros mOysEn legontes dos Emin ydOr ina piOmen kai eipen aytois mOysEs ti loidoreisTe moi kai ti peirazete kyrion

Исх 17:3 edipsEsen de ekei o laos ydati kai egoggyzen ekei o laos pros mOysEn legontes ina ti toyto anebibasas Emas ex aigyptoy apokteinai Emas kai ta tekna EmOn kai ta ktEnE tO dipsei

Исх 17:4 eboEsen de mOysEs pros kyrion legOn ti poiEsO tO laO toytO eti mikron kai kataliTobolEsoysin me

Исх 17:5 kai eipen kyrios pros mOysEn proporeyoy toy laoy toytoy labe de meta seaytoy apo tOn presbyterOn toy laoy kai tEn rabdon en E epataxas ton potamon labe en tE heiri soy kai poreysE

Исх 17:6 ode egO estEka pro toy se ekei epi tEs petras en hOrEb kai pataxeis tEn petran kai exeleysetai ex aytEs ydOr kai pietai o laos moy epoiEsen de mOysEs oytOs enantion tOn yiOn israEl

Исх 17:7 kai epOnomasen to onoma toy topoy ekeinoy peirasmos kai loidorEsis dia tEn loidorian tOn yiOn israEl kai dia to peirazein kyrion legontas ei estin kyrios en Emin E oy

Исх 17:8 ElTen de amalEk kai epolemei israEl en rafidin

Исх 17:9 eipen de mOysEs tO iEsoy epilexon seaytO andras dynatoys kai exelTOn parataxai tO amalEk ayrion kai idoy egO estEka epi tEs koryfEs toy boynoy kai E rabdos toy Teoy en tE heiri moy

Исх 17:10 kai epoiEsen iEsoys kaTaper eipen aytO mOysEs kai exelTOn paretaxato tO amalEk kai mOysEs kai aarOn kai Or anebEsan epi tEn koryfEn toy boynoy

Исх 17:11 kai egineto otan epEren mOysEs tas heiras katishyen israEl otan de kaTEken tas heiras katishyen amalEk

Исх 17:12 ai de heires mOysE bareiai kai labontes liTon ypeTEkan yp ayton kai ekaTEto ep aytoy kai aarOn kai Or estErizon tas heiras aytoy enteyTen eis kai enteyTen eis kai egenonto ai heires mOysE estErigmenai eOs dysmOn Elioy

Исх 17:13 kai etrepsato iEsoys ton amalEk kai panta ton laon aytoy en fonO mahairas

Исх 17:14 eipen de kyrios pros mOysEn katagrapson toyto eis mnEmosynon en bibliO kai dos eis ta Ota iEsoi oti aloifE exaleipsO to mnEmosynon amalEk ek tEs ypo ton oyranon

Исх 17:15 kai OkodomEsen mOysEs TysiastErion kyriO kai epOnomasen to onoma aytoy kyrios moy katafygE

Исх 17:16 oti en heiri kryfaia polemei kyrios epi amalEk apo geneOn eis geneas

Исх 18:1 Ekoysen de ioTor o iereys madiam o gambros mOysE panta osa epoiEsen kyrios israEl tO eaytoy laO exEgagen gar kyrios ton israEl ex aigyptoy

Исх 18:2 elaben de ioTor o gambros mOysE sepfOran tEn gynaika mOysE meta tEn afesin aytEs

Исх 18:3 kai toys dyo yioys aytoy onoma tO eni aytOn gErsam legOn paroikos EmEn en gE allotria

Исх 18:4 kai to onoma toy deyteroy eliezer legOn o gar Teos toy patros moy boETos moy kai exeilato me ek heiros faraO

Исх 18:5 kai exElTen ioTor o gambros mOysE kai oi yioi kai E gynE pros mOysEn eis tEn erEmon oy parenebalen ep oroys toy Teoy

Исх 18:6 anEggelE de mOysei legontes idoy o gambros soy ioTor paraginetai pros se kai E gynE kai oi dyo yioi soy met aytoy

Исх 18:7 exElTen de mOysEs eis synantEsin tO gambrO aytoy kai prosekynEsen aytO kai efilEsen ayton kai Espasanto allEloys kai eisEgagen ayton eis tEn skEnEn

Исх 18:8 kai diEgEsato mOysEs tO gambrO panta osa epoiEsen kyrios tO faraO kai tois aigyptiois eneken toy israEl kai panta ton mohTon ton genomenon aytois en tE odO kai oti exeilato aytoys kyrios ek heiros faraO kai ek heiros tOn aigyptiOn

Исх 18:9 exestE de ioTor epi pasi tois agaTois ois epoiEsen aytois kyrios oti exeilato aytoys ek heiros aigyptiOn kai ek heiros faraO

Исх 18:10 kai eipen ioTor eylogEtos kyrios oti exeilato ton laon aytoy ek heiros aigyptiOn kai ek heiros faraO

Исх 18:11 nyn egnOn oti megas kyrios para pantas toys Teoys eneken toytoy oti epeTento aytois

Исх 18:12 kai elaben ioTor o gambros mOysE olokaytOmata kai Tysias tO TeO paregeneto de aarOn kai pantes oi presbyteroi israEl symfagein arton meta toy gambroy mOysE enantion toy Teoy

Исх 18:13 kai egeneto meta tEn epayrion synekaTisen mOysEs krinein ton laon pareistEkei de pas o laos mOysei apo prOiTen eOs esperas

Исх 18:14 kai idOn ioTor panta osa epoiei tO laO legei ti toyto o sy poieis tO laO dia ti sy kaTEsai monos pas de o laos parestEken soi apo prOiTen eOs deilEs

Исх 18:15 kai legei mOysEs tO gambrO oti paraginetai pros me o laos ekzEtEsai krisin para toy Teoy

Исх 18:16 otan gar genEtai aytois antilogia kai elTOsi pros me diakrinO ekaston kai symbibazO aytoys ta prostagmata toy Teoy kai ton nomon aytoy

Исх 18:17 eipen de o gambros mOysE pros ayton oyk orTOs sy poieis to rEma toyto

Исх 18:18 fTora katafTarEsE anypomonEtO kai sy kai pas o laos oytos os estin meta soy bary soi to rEma toyto oy dynEsE poiein monos

Исх 18:19 nyn oyn akoyson moy kai symboyleysO soi kai estai o Teos meta soy ginoy sy tO laO ta pros ton Teon kai anoiseis toys logoys aytOn pros ton Teon

Исх 18:20 kai diamartyrE aytois ta prostagmata toy Teoy kai ton nomon aytoy kai sEmaneis aytois tas odoys en ais poreysontai en aytais kai ta erga a poiEsoysin

Исх 18:21 kai sy seaytO skepsai apo pantos toy laoy andras dynatoys Teosebeis andras dikaioys misoyntas yperEfanian kai katastEseis aytoys ep aytOn hiliarhoys kai ekatontarhoys kai pentEkontarhoys kai dekadarhoys

Исх 18:22 kai krinoysin ton laon pasan Oran to de rEma to yperogkon anoisoysin epi se ta de brahea tOn krimatOn krinoysin aytoi kai koyfioysin apo soy kai synantilEmpsontai soi

Исх 18:23 ean to rEma toyto poiEsEs katishysei se o Teos kai dynEsE parastEnai kai pas o laos oytos eis ton eaytoy topon met eirEnEs Exei

Исх 18:24 Ekoysen de mOysEs tEs fOnEs toy gambroy kai epoiEsen osa aytO eipen

Исх 18:25 kai epelexen mOysEs andras dynatoys apo pantos israEl kai epoiEsen aytoys ep aytOn hiliarhoys kai ekatontarhoys kai pentEkontarhoys kai dekadarhoys

Исх 18:26 kai ekrinosan ton laon pasan Oran pan de rEma yperogkon aneferosan epi mOysEn pan de rEma elafron ekrinosan aytoi

Исх 18:27 exapesteilen de mOysEs ton eaytoy gambron kai apElTen eis tEn gEn aytoy

Исх 19:1 toy de mEnos toy tritoy tEs exodoy tOn yiOn israEl ek gEs aigyptoy tE Emera taytE ElTosan eis tEn erEmon toy sina

Исх 19:2 kai exEran ek rafidin kai ElTosan eis tEn erEmon toy sina kai parenebalen ekei israEl katenanti toy oroys

Исх 19:3 kai mOysEs anebE eis to oros toy Teoy kai ekalesen ayton o Teos ek toy oroys legOn tade ereis tO oikO iakOb kai anaggeleis tois yiois israEl

Исх 19:4 aytoi eOrakate osa pepoiEka tois aigyptiois kai anelabon ymas Osei epi pterygOn aetOn kai prosEgagomEn ymas pros emayton

Исх 19:5 kai nyn ean akoE akoysEte tEs emEs fOnEs kai fylaxEte tEn diaTEkEn moy esesTe moi laos perioysios apo pantOn tOn eTnOn emE gar estin pasa E gE

Исх 19:6 ymeis de esesTe moi basileion ierateyma kai eTnos agion tayta ta rEmata ereis tois yiois israEl

Исх 19:7 ElTen de mOysEs kai ekalesen toys presbyteroys toy laoy kai pareTEken aytois pantas toys logoys toytoys oys synetaxen aytO o Teos

Исх 19:8 apekriTE de pas o laos omoTymadon kai eipan panta osa eipen o Teos poiEsomen kai akoysomeTa anEnegken de mOysEs toys logoys toy laoy pros ton Teon

Исх 19:9 eipen de kyrios pros mOysEn idoy egO paraginomai pros se en stylO nefelEs ina akoysE o laos laloyntos moy pros se kai soi pisteysOsin eis ton aiOna anEggeilen de mOysEs ta rEmata toy laoy pros kyrion

Исх 19:10 eipen de kyrios pros mOysEn katabas diamartyrai tO laO kai agnison aytoys sEmeron kai ayrion kai plynatOsan ta imatia

Исх 19:11 kai estOsan etoimoi eis tEn Emeran tEn tritEn tE gar Emera tE tritE katabEsetai kyrios epi to oros to sina enantion pantos toy laoy

Исх 19:12 kai aforieis ton laon kyklO legOn prosehete eaytois toy anabEnai eis to oros kai Tigein ti aytoy pas o apsamenos toy oroys TanatO teleytEsei

Исх 19:13 oyh apsetai aytoy heir en gar liTois liTobolETEsetai E bolidi katatoxeyTEsetai ean te ktEnos ean te anTrOpos oy zEsetai otan ai fOnai kai ai salpigges kai E nefelE apelTE apo toy oroys ekeinoi anabEsontai epi to oros

Исх 19:14 katebE de mOysEs ek toy oroys pros ton laon kai Egiasen aytoys kai eplynan ta imatia

Исх 19:15 kai eipen tO laO ginesTe etoimoi treis Emeras mE proselTEte gynaiki

Исх 19:16 egeneto de tE Emera tE tritE genETentos pros orTron kai eginonto fOnai kai astrapai kai nefelE gnofOdEs ep oroys sina fOnE tEs salpiggos Ehei mega kai eptoETE pas o laos o en tE parembolE

Исх 19:17 kai exEgagen mOysEs ton laon eis synantEsin toy Teoy ek tEs parembolEs kai parestEsan ypo to oros

Исх 19:18 to de oros to sina ekapnizeto olon dia to katabebEkenai ep ayto ton Teon en pyri kai anebainen o kapnos Os kapnos kaminoy kai exestE pas o laos sfodra

Исх 19:19 eginonto de ai fOnai tEs salpiggos probainoysai ishyroterai sfodra mOysEs elalei o de Teos apekrinato aytO fOnE

Исх 19:20 katebE de kyrios epi to oros to sina epi tEn koryfEn toy oroys kai ekalesen kyrios mOysEn epi tEn koryfEn toy oroys kai anebE mOysEs

Исх 19:21 kai eipen o Teos pros mOysEn legOn katabas diamartyrai tO laO mEpote eggisOsin pros ton Teon katanoEsai kai pesOsin ex aytOn plETos

Исх 19:22 kai oi iereis oi eggizontes kyriO tO TeO agiasTEtOsan mEpote apallaxE ap aytOn kyrios

Исх 19:23 kai eipen mOysEs pros ton Teon oy dynEsetai o laos prosanabEnai pros to oros to sina sy gar diamemartyrEsai Emin legOn aforisai to oros kai agiasai ayto

Исх 19:24 eipen de aytO kyrios badize katabETi kai anabETi sy kai aarOn meta soy oi de iereis kai o laos mE biazesTOsan anabEnai pros ton Teon mEpote apolesE ap aytOn kyrios

Исх 19:25 katebE de mOysEs pros ton laon kai eipen aytois

Исх 20:1 kai elalEsen kyrios pantas toys logoys toytoys legOn

Исх 20:2 egO eimi kyrios o Teos soy ostis exEgagon se ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Исх 20:3 oyk esontai soi Teoi eteroi plEn emoy

Исх 20:4 oy poiEseis seaytO eidOlon oyde pantos omoiOma osa en tO oyranO anO kai osa en tE gE katO kai osa en tois ydasin ypokatO tEs gEs

Исх 20:5 oy proskynEseis aytois oyde mE latreysEs aytois egO gar eimi kyrios o Teos soy Teos zElOtEs apodidoys amartias paterOn epi tekna eOs tritEs kai tetartEs geneas tois misoysin me

Исх 20:6 kai poiOn eleos eis hiliadas tois agapOsin me kai tois fylassoysin ta prostagmata moy

Исх 20:7 oy lEmpsE to onoma kyrioy toy Teoy soy epi mataiO oy gar mE kaTarisE kyrios ton lambanonta to onoma aytoy epi mataiO

Исх 20:8 mnEsTEti tEn Emeran tOn sabbatOn agiazein aytEn

Исх 20:9 ex Emeras erga kai poiEseis panta ta erga soy

Исх 20:10 tE de Emera tE ebdomE sabbata kyriO tO TeO soy oy poiEseis en aytE pan ergon sy kai o yios soy kai E TygatEr soy o pais soy kai E paidiskE soy o boys soy kai to ypozygion soy kai pan ktEnos soy kai o prosElytos o paroikOn en soi

Исх 20:11 en gar ex Emerais epoiEsen kyrios ton oyranon kai tEn gEn kai tEn Talassan kai panta ta en aytois kai katepaysen tE Emera tE ebdomE dia toyto eylogEsen kyrios tEn Emeran tEn ebdomEn kai Egiasen aytEn

Исх 20:12 tima ton patera soy kai tEn mEtera ina ey soi genEtai kai ina makrohronios genE epi tEs gEs tEs agaTEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi

Исх 20:13 oy moiheyseis

Исх 20:14 oy klepseis

Исх 20:15 oy foneyseis

Исх 20:16 oy pseydomartyrEseis kata toy plEsion soy martyrian pseydE

Исх 20:17 oyk epiTymEseis tEn gynaika toy plEsion soy oyk epiTymEseis tEn oikian toy plEsion soy oyte ton agron aytoy oyte ton paida aytoy oyte tEn paidiskEn aytoy oyte toy boos aytoy oyte toy ypozygioy aytoy oyte pantos ktEnoys aytoy oyte osa tO plEsion soy estin

Исх 20:18 kai pas o laos eOra tEn fOnEn kai tas lampadas kai tEn fOnEn tEs salpiggos kai to oros to kapnizon fobETentes de pas o laos estEsan makroTen

Исх 20:19 kai eipan pros mOysEn lalEson sy Emin kai mE laleitO pros Emas o Teos mEpote apoTanOmen

Исх 20:20 kai legei aytois mOysEs Tarseite eneken gar toy peirasai ymas paregenETE o Teos pros ymas opOs an genEtai o fobos aytoy en ymin ina mE amartanEte

Исх 20:21 eistEkei de o laos makroTen mOysEs de eisElTen eis ton gnofon oy En o Teos

Исх 20:22 eipen de kyrios pros mOysEn tade ereis tO oikO iakOb kai anaggeleis tois yiois israEl ymeis eOrakate oti ek toy oyranoy lelalEka pros ymas

Исх 20:23 oy poiEsete eaytois Teoys argyroys kai Teoys hrysoys oy poiEsete ymin aytois

Исх 20:24 TysiastErion ek gEs poiEsete moi kai Tysete ep aytoy ta olokaytOmata kai ta sOtEria ymOn ta probata kai toys moshoys ymOn en panti topO oy ean eponomasO to onoma moy ekei kai ExO pros se kai eylogEsO se

Исх 20:25 ean de TysiastErion ek liTOn poiEs moi oyk oikodomEseis aytoys tmEtoys to gar egheiridion soy epibeblEkas ep aytoys kai memiantai

Исх 20:26 oyk anabEsE en anabaTmisin epi to TysiastErion moy opOs an mE apokalypsEs tEn ashEmosynEn soy ep aytoy

Исх 21:1 kai tayta ta dikaiOmata a paraTEseis enOpion aytOn

Исх 21:2 ean ktEsE paida ebraion ex etE doyleysei soi tO de ebdomO etei apeleysetai eleyTeros dOrean

Исх 21:3 ean aytos monos eiselTE kai monos exeleysetai ean de gynE syneiselTE met aytoy exeleysetai kai E gynE met aytoy

Исх 21:4 ean de o kyrios dO aytO gynaika kai tekE aytO yioys E Tygateras E gynE kai ta paidia estai tO kyriO aytoy aytos de monos exeleysetai

Исх 21:5 ean de apokriTeis eipE o pais EgapEka ton kyrion moy kai tEn gynaika kai ta paidia oyk apotrehO eleyTeros

Исх 21:6 prosaxei ayton o kyrios aytoy pros to kritErion toy Teoy kai tote prosaxei ayton epi tEn Tyran epi ton staTmon kai trypEsei aytoy o kyrios to oys tO opEtiO kai doyleysei aytO eis ton aiOna

Исх 21:7 ean de tis apodOtai tEn eaytoy Tygatera oiketin oyk apeleysetai Osper apotrehoysin ai doylai

Исх 21:8 ean mE eyarestEsE tO kyriO aytEs En aytO kaTOmologEsato apolytrOsei aytEn eTnei de allotriO oy kyrios estin pOlein aytEn oti ETetEsen en aytE

Исх 21:9 ean de tO yiO kaTomologEsEtai aytEn kata to dikaiOma tOn TygaterOn poiEsei aytE

Исх 21:10 ean de allEn labE eaytO ta deonta kai ton imatismon kai tEn omilian aytEs oyk aposterEsei

Исх 21:11 ean de ta tria tayta mE poiEsE aytE exeleysetai dOrean aney argyrioy

Исх 21:12 ean de pataxE tis tina kai apoTanE TanatO TanatoysTO

Исх 21:13 o de oyh ekOn alla o Teos paredOken eis tas heiras aytoy dOsO soi topon oy feyxetai ekei o foneysas

Исх 21:14 ean de tis epiTEtai tO plEsion apokteinai ayton dolO kai katafygE apo toy TysiastErioy moy lEmpsE ayton TanatOsai

Исх 21:15 os typtei patera aytoy E mEtera aytoy TanatO TanatoysTO

Исх 21:16 o kakologOn patera aytoy E mEtera aytoy teleytEsei TanatO

Исх 21:17 os ean klepsE tis tina tOn yiOn israEl kai katadynasteysas ayton apodOtai kai eyreTE en aytO TanatO teleytatO

Исх 21:18 ean de loidorOntai dyo andres kai pataxE tis ton plEsion liTO E pygmE kai mE apoTanE katakliTE de epi tEn koitEn

Исх 21:19 ean exanastas o anTrOpos peripatEsE exO epi rabdoy aTOos estai o pataxas plEn tEs argias aytoy apoteisei kai ta iatreia

Исх 21:20 ean de tis pataxE ton paida aytoy E tEn paidiskEn aytoy en rabdO kai apoTanE ypo tas heiras aytoy dikE ekdikETEtO

Исх 21:21 ean de diabiOsE Emeran mian E dyo oyk ekdikETEsetai to gar argyrion aytoy estin

Исх 21:22 ean de mahOntai dyo andres kai pataxOsin gynaika en gastri ehoysan kai exelTE to paidion aytEs mE exeikonismenon epizEmion zEmiOTEsetai kaToti an epibalE o anEr tEs gynaikos dOsei meta axiOmatos

Исх 21:23 ean de exeikonismenon En dOsei psyhEn anti psyhEs

Исх 21:24 ofTalmon anti ofTalmoy odonta anti odontos heira anti heiros poda anti podos

Исх 21:25 katakayma anti katakaymatos trayma anti traymatos mOlOpa anti mOlOpos

Исх 21:26 ean de tis pataxE ton ofTalmon toy oiketoy aytoy E ton ofTalmon tEs TerapainEs aytoy kai ektyflOsE eleyTeroys exapostelei aytoys anti toy ofTalmoy aytOn

Исх 21:27 ean de ton odonta toy oiketoy E ton odonta tEs TerapainEs aytoy ekkopsE eleyTeroys exapostelei aytoys anti toy odontos aytOn

Исх 21:28 ean de keratisE tayros andra E gynaika kai apoTanE liTois liTobolETEsetai o tayros kai oy brOTEsetai ta krea aytoy o de kyrios toy tayroy aTOos estai

Исх 21:29 ean de o tayros keratistEs E pro tEs ehTes kai pro tEs tritEs kai diamartyrOntai tO kyriO aytoy kai mE afanisE ayton anelE de andra E gynaika o tayros liTobolETEsetai kai o kyrios aytoy prosapoTaneitai

Исх 21:30 ean de lytra epiblETE aytO dOsei lytra tEs psyhEs aytoy osa ean epibalOsin aytO

Исх 21:31 ean de yion E Tygatera keratisE kata to dikaiOma toyto poiEsoysin aytO

Исх 21:32 ean de paida keratisE o tayros E paidiskEn argyrioy triakonta didrahma dOsei tO kyriO aytOn kai o tayros liTobolETEsetai

Исх 21:33 ean de tis anoixE lakkon E latomEsE lakkon kai mE kalypsE ayton kai empesE ekei moshos E onos

Исх 21:34 o kyrios toy lakkoy apoteisei argyrion dOsei tO kyriO aytOn to de teteleytEkos aytO estai

Исх 21:35 ean de keratisE tinos tayros ton tayron toy plEsion kai teleytEsE apodOsontai ton tayron ton zOnta kai dieloyntai to argyrion aytoy kai ton tayron ton teTnEkota dieloyntai

Исх 21:36 ean de gnOrizEtai o tayros oti keratistEs estin pro tEs ehTes kai pro tEs tritEs Emeras kai diamemartyrEmenoi Osin tO kyriO aytoy kai mE afanisE ayton apoteisei tayron anti tayroy o de teteleytEkOs aytO estai

Исх 21:37 ean de tis klepsE moshon E probaton kai sfaxE ayto E apodOtai pente moshoys apoteisei anti toy moshoy kai tessara probata anti toy probatoy

Исх 22:1 ean de en tO diorygmati eyreTE o kleptEs kai plEgeis apoTanE oyk estin aytO fonos

Исх 22:2 ean de anateilE o Elios ep aytO enohos estin antapoTaneitai ean de mE yparhE aytO praTEtO anti toy klemmatos

Исх 22:3 ean de katalEmfTE kai eyreTE en tE heiri aytoy to klemma apo te onoy eOs probatoy zOnta dipla ayta apoteisei

Исх 22:4 ean de kataboskEsE tis agron E ampelOna kai afE to ktEnos aytoy kataboskEsai agron eteron apoteisei ek toy agroy aytoy kata to genEma aytoy ean de panta ton agron kataboskEsE ta beltista toy agroy aytoy kai ta beltista toy ampelOnos aytoy apoteisei

Исх 22:5 ean de exelTon pyr eyrE akanTas kai prosemprEsE alOna E stahys E pedion apoteisei o to pyr ekkaysas

Исх 22:6 ean de tis dO tO plEsion argyrion E skeyE fylaxai kai klapE ek tEs oikias toy anTrOpoy ean eyreTE o klepsas apoteisei diployn

Исх 22:7 ean de mE eyreTE o klepsas proseleysetai o kyrios tEs oikias enOpion toy Teoy kai omeitai E mEn mE aytos peponEreysTai ef olEs tEs parakataTEkEs toy plEsion

Исх 22:8 kata pan rEton adikEma peri te moshoy kai ypozygioy kai probatoy kai imatioy kai pasEs apOleias tEs egkaloymenEs o ti oyn an E enOpion toy Teoy eleysetai E krisis amfoterOn kai o aloys dia toy Teoy apoteisei diployn tO plEsion

Исх 22:9 ean de tis dO tO plEsion ypozygion E moshon E probaton E pan ktEnos fylaxai kai syntribE E teleytEsE E aihmalOton genEtai kai mEdeis gnO

Исх 22:10 orkos estai toy Teoy ana meson amfoterOn E mEn mE ayton peponEreysTai kaT olEs tEs parakataTEkEs toy plEsion kai oytOs prosdexetai o kyrios aytoy kai oyk apoteisei

Исх 22:11 ean de klapE par aytoy apoteisei tO kyriO

Исх 22:12 ean de TErialOton genEtai axei ayton epi tEn TEran kai oyk apoteisei

Исх 22:13 ean de aitEsE tis para toy plEsion kai syntribE E apoTanE E aihmalOton genEtai o de kyrios mE E met aytoy apoteisei

Исх 22:14 ean de o kyrios E met aytoy oyk apoteisei ean de misTOtos E estai aytO anti toy misToy aytoy

Исх 22:15 ean de apatEsE tis parTenon amnEsteyton kai koimETE met aytEs fernE ferniei aytEn aytO gynaika

Исх 22:16 ean de ananeyOn ananeysE kai mE boylEtai o patEr aytEs doynai aytEn aytO gynaika argyrion apoteisei tO patri kaT oson estin E fernE tOn parTenOn

Исх 22:17 farmakoys oy peripoiEsete

Исх 22:18 pan koimOmenon meta ktEnoys TanatO apokteneite aytoys

Исх 22:19 o TysiazOn Teois TanatO oleTreyTEsetai plEn kyriO monO

Исх 22:20 kai prosElyton oy kakOsete oyde mE TlipsEte ayton Ete gar prosElytoi en gE aigyptO

Исх 22:21 pasan hEran kai orfanon oy kakOsete

Исх 22:22 ean de kakia kakOsEte aytoys kai kekraxantes kataboEsOsi pros me akoE eisakoysomai tEs fOnEs aytOn

Исх 22:23 kai orgisTEsomai TymO kai apoktenO ymas mahaira kai esontai ai gynaikes ymOn hErai kai ta paidia ymOn orfana

Исх 22:24 ean de argyrion ekdaneisEs tO adelfO tO penihrO para soi oyk esE ayton katepeigOn oyk epiTEseis aytO tokon

Исх 22:25 ean de enehyrasma enehyrasEs to imation toy plEsion pro dysmOn Elioy apodOseis aytO

Исх 22:26 estin gar toyto peribolaion aytoy monon toyto to imation ashEmosynEs aytoy en tini koimETEsetai ean oyn kataboEsE pros me eisakoysomai aytoy eleEmOn gar eimi

Исх 22:27 Teoys oy kakologEseis kai arhontas toy laoy soy oy kakOs ereis

Исх 22:28 aparhas alOnos kai lEnoy soy oy kaTysterEseis ta prOtotoka tOn yiOn soy dOseis emoi

Исх 22:29 oytOs poiEseis ton moshon soy kai to probaton soy kai to ypozygion soy epta Emeras estai ypo tEn mEtera tE de ogdoE Emera apodOseis moi ayto

Исх 22:30 kai andres agioi esesTe moi kai kreas TErialOton oyk edesTe tO kyni aporripsate ayto

Исх 23:1 oy paradexE akoEn mataian oy sygkataTEsE meta toy adikoy genesTai martys adikos

Исх 23:2 oyk esE meta pleionOn epi kakia oy prosteTEsE meta plEToys ekklinai meta pleionOn Oste ekklinai krisin

Исх 23:3 kai penEta oyk eleEseis en krisei

Исх 23:4 ean de synantEsEs tO boi toy ehTroy soy E tO ypozygiO aytoy planOmenois apostrepsas apodOseis aytO

Исх 23:5 ean de idEs to ypozygion toy ehTroy soy peptOkos ypo ton gomon aytoy oy pareleysE ayto alla synegereis ayto met aytoy

Исх 23:6 oy diastrepseis krima penEtos en krisei aytoy

Исх 23:7 apo pantos rEmatos adikoy apostEsE aTOon kai dikaion oyk apokteneis kai oy dikaiOseis ton asebE eneken dOrOn

Исх 23:8 kai dOra oy lEmpsE ta gar dOra ektyfloi ofTalmoys blepontOn kai lymainetai rEmata dikaia

Исх 23:9 kai prosElyton oy Tlipsete ymeis gar oidate tEn psyhEn toy prosElytoy aytoi gar prosElytoi Ete en gE aigyptO

Исх 23:10 ex etE spereis tEn gEn soy kai synaxeis ta genEmata aytEs

Исх 23:11 tO de ebdomO afesin poiEseis kai anEseis aytEn kai edontai oi ptOhoi toy eTnoys soy ta de ypoleipomena edetai ta agria TEria oytOs poiEseis ton ampelOna soy kai ton elaiOna soy

Исх 23:12 ex Emeras poiEseis ta erga soy tE de Emera tE ebdomE anapaysis ina anapaysEtai o boys soy kai to ypozygion soy kai ina anapsyxE o yios tEs paidiskEs soy kai o prosElytos

Исх 23:13 panta osa eirEka pros ymas fylaxasTe kai onoma TeOn eterOn oyk anamnEsTEsesTe oyde mE akoysTE ek toy stomatos ymOn

Исх 23:14 treis kairoys toy eniaytoy eortasate moi

Исх 23:15 tEn eortEn tOn azymOn fylaxasTe poiein epta Emeras edesTe azyma kaTaper eneteilamEn soi kata ton kairon toy mEnos tOn neOn en gar aytO exElTes ex aigyptoy oyk ofTEsE enOpion moy kenos

Исх 23:16 kai eortEn Terismoy prOtogenEmatOn poiEseis tOn ergOn soy On ean speirEs en tO agrO soy kai eortEn synteleias ep exodoy toy eniaytoy en tE synagOgE tOn ergOn soy tOn ek toy agroy soy

Исх 23:17 treis kairoys toy eniaytoy ofTEsetai pan arsenikon soy enOpion kyrioy toy Teoy soy

Исх 23:18 otan gar ekbalO eTnE apo prosOpoy soy kai emplatynO ta oria soy oy Tyseis epi zymE aima Tysiasmatos moy oyde mE koimETE stear tEs eortEs moy eOs prOi

Исх 23:19 tas aparhas tOn prOtogenEmatOn tEs gEs soy eisoiseis eis ton oikon kyrioy toy Teoy soy oyh epsEseis arna en galakti mEtros aytoy

Исх 23:20 kai idoy egO apostellO ton aggelon moy pro prosOpoy soy ina fylaxE se en tE odO opOs eisagagE se eis tEn gEn En Etoimasa soi

Исх 23:21 prosehe seaytO kai eisakoye aytoy kai mE apeiTei aytO oy gar mE yposteilEtai se to gar onoma moy estin ep aytO

Исх 23:22 ean akoE akoysEte tEs emEs fOnEs kai poiEsEs panta osa an enteilOmai soi kai fylaxEte tEn diaTEkEn moy esesTe moi laos perioysios apo pantOn tOn eTnOn emE gar estin pasa E gE ymeis de esesTe moi basileion ierateyma kai eTnos agion tayta ta rEmata ereis tois yiois israEl ean akoE akoysEte tEs fOnEs moy kai poiEsEs panta osa an eipO soi ehTreysO tois ehTrois soy kai antikeisomai tois antikeimenois soi

Исх 23:23 poreysetai gar o aggelos moy Egoymenos soy kai eisaxei se pros ton amorraion kai hettaion kai ferezaion kai hananaion kai gergesaion kai eyaion kai ieboysaion kai ektripsO aytoys

Исх 23:24 oy proskynEseis tois Teois aytOn oyde mE latreysEs aytois oy poiEseis kata ta erga aytOn alla kaTairesei kaTeleis kai syntribOn syntripseis tas stElas aytOn

Исх 23:25 kai latreyseis kyriO tO TeO soy kai eylogEsO ton arton soy kai ton oinon soy kai to ydOr soy kai apostrepsO malakian af ymOn

Исх 23:26 oyk estai agonos oyde steira epi tEs gEs soy ton ariTmon tOn EmerOn soy anaplErOsO

Исх 23:27 kai ton fobon apostelO Egoymenon soy kai ekstEsO panta ta eTnE eis oys sy eisporeyE eis aytoys kai dOsO pantas toys ypenantioys soy fygadas

Исх 23:28 kai apostelO tas sfEkias proteras soy kai ekbalei toys amorraioys kai toys eyaioys kai toys hananaioys kai toys hettaioys apo soy

Исх 23:29 oyk ekbalO aytoys en eniaytO eni ina mE genEtai E gE erEmos kai polla genEtai epi se ta TEria tEs gEs

Исх 23:30 kata mikron mikron ekbalO aytoys apo soy eOs an ayxETEs kai klEronomEsEs tEn gEn

Исх 23:31 kai TEsO ta oria soy apo tEs eryTras TalassEs eOs tEs TalassEs tEs fylistiim kai apo tEs erEmoy eOs toy megaloy potamoy eyfratoy kai paradOsO eis tas heiras ymOn toys egkaTEmenoys en tE gE kai ekbalO aytoys apo soy

Исх 23:32 oy sygkataTEsE aytois kai tois Teois aytOn diaTEkEn

Исх 23:33 kai oyk egkaTEsontai en tE gE soy ina mE amartein se poiEsOsin pros me ean gar doyleysEs tois Teois aytOn oytoi esontai soi proskomma

Исх 24:1 kai mOysE eipen anabETi pros kyrion sy kai aarOn kai nadab kai abioyd kai ebdomEkonta tOn presbyterOn israEl kai proskynEsoysin makroTen tO kyriO

Исх 24:2 kai eggiei mOysEs monos pros ton Teon aytoi de oyk eggioysin o de laos oy synanabEsetai met aytOn

Исх 24:3 eisElTen de mOysEs kai diEgEsato tO laO panta ta rEmata toy Teoy kai ta dikaiOmata apekriTE de pas o laos fOnE mia legontes pantas toys logoys oys elalEsen kyrios poiEsomen kai akoysomeTa

Исх 24:4 kai egrapsen mOysEs panta ta rEmata kyrioy orTrisas de mOysEs to prOi OkodomEsen TysiastErion ypo to oros kai dOdeka liToys eis tas dOdeka fylas toy israEl

Исх 24:5 kai exapesteilen toys neaniskoys tOn yiOn israEl kai anEnegkan olokaytOmata kai eTysan Tysian sOtErioy tO TeO mosharia

Исх 24:6 labOn de mOysEs to Emisy toy aimatos eneheen eis kratEras to de Emisy toy aimatos proseheen pros to TysiastErion

Исх 24:7 kai labOn to biblion tEs diaTEkEs anegnO eis ta Ota toy laoy kai eipan panta osa elalEsen kyrios poiEsomen kai akoysomeTa

Исх 24:8 labOn de mOysEs to aima kateskedasen toy laoy kai eipen idoy to aima tEs diaTEkEs Es dieTeto kyrios pros ymas peri pantOn tOn logOn toytOn

Исх 24:9 kai anebE mOysEs kai aarOn kai nadab kai abioyd kai ebdomEkonta tEs geroysias israEl

Исх 24:10 kai eidon ton topon oy eistEkei ekei o Teos toy israEl kai ta ypo toys podas aytoy Osei ergon plinToy sapfeiroy kai Osper eidos stereOmatos toy oyranoy tE kaTariotEti

Исх 24:11 kai tOn epilektOn toy israEl oy diefOnEsen oyde eis kai OfTEsan en tO topO toy Teoy kai efagon kai epion

Исх 24:12 kai eipen kyrios pros mOysEn anabETi pros me eis to oros kai isTi ekei kai dOsO soi ta pyxia ta liTina ton nomon kai tas entolas as egrapsa nomoTetEsai aytois

Исх 24:13 kai anastas mOysEs kai iEsoys o parestEkOs aytO anebEsan eis to oros toy Teoy

Исх 24:14 kai tois presbyterois eipan Esyhazete aytoy eOs anastrepsOmen pros ymas kai idoy aarOn kai Or meT ymOn ean tini symbE krisis prosporeyesTOsan aytois

Исх 24:15 kai anebE mOysEs kai iEsoys eis to oros kai ekalypsen E nefelE to oros

Исх 24:16 kai katebE E doxa toy Teoy epi to oros to sina kai ekalypsen ayto E nefelE ex Emeras kai ekalesen kyrios ton mOysEn tE Emera tE ebdomE ek mesoy tEs nefelEs

Исх 24:17 to de eidos tEs doxEs kyrioy Osei pyr flegon epi tEs koryfEs toy oroys enantion tOn yiOn israEl

Исх 24:18 kai eisElTen mOysEs eis to meson tEs nefelEs kai anebE eis to oros kai En ekei en tO orei tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas

Исх 25:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 25:2 eipon tois yiois israEl kai labete moi aparhas para pantOn ois an doxE tE kardia kai lEmpsesTe tas aparhas moy

Исх 25:3 kai aytE estin E aparhE En lEmpsesTe par aytOn hrysion kai argyrion kai halkon

Исх 25:4 kai yakinTon kai porfyran kai kokkinon diployn kai bysson keklOsmenEn kai trihas aigeias

Исх 25:5 kai dermata kriOn EryTrodanOmena kai dermata yakinTina kai xyla asEpta

Исх 25:6 

Исх 25:7 kai liToys sardioy kai liToys eis tEn glyfEn eis tEn epOmida kai ton podErE

Исх 25:8 kai poiEseis moi agiasma kai ofTEsomai en ymin

Исх 25:9 kai poiEseis moi kata panta osa egO soi deiknyO en tO orei to paradeigma tEs skEnEs kai to paradeigma pantOn tOn skeyOn aytEs oytO poiEseis

Исх 25:10 kai poiEseis kibOton martyrioy ek xylOn asEptOn dyo pEheOn kai Emisoys to mEkos kai pEheos kai Emisoys to platos kai pEheos kai Emisoys to ypsos

Исх 25:11 kai katahrysOseis aytEn hrysiO kaTarO exOTen kai esOTen hrysOseis aytEn kai poiEseis aytE kymatia strepta hrysa kyklO

Исх 25:12 kai elaseis aytE tessaras daktylioys hrysoys kai epiTEseis epi ta tessara klitE dyo daktylioys epi to klitos to en kai dyo daktylioys epi to klitos to deyteron

Исх 25:13 poiEseis de anaforeis xyla asEpta kai katahrysOseis ayta hrysiO

Исх 25:14 kai eisaxeis toys anaforeis eis toys daktylioys toys en tois klitesi tEs kibOtoy airein tEn kibOton en aytois

Исх 25:15 en tois daktyliois tEs kibOtoy esontai oi anaforeis akinEtoi

Исх 25:16 kai embaleis eis tEn kibOton ta martyria a an dO soi

Исх 25:17 kai poiEseis ilastErion epiTema hrysioy kaTaroy dyo pEheOn kai Emisoys to mEkos kai pEheos kai Emisoys to platos

Исх 25:18 kai poiEseis dyo heroybim hrysa toreyta kai epiTEseis ayta ex amfoterOn tOn klitOn toy ilastErioy

Исх 25:19 poiETEsontai heroyb eis ek toy klitoys toytoy kai heroyb eis ek toy klitoys toy deyteroy toy ilastErioy kai poiEseis toys dyo heroybim epi ta dyo klitE

Исх 25:20 esontai oi heroybim ekteinontes tas pterygas epanOTen syskiazontes tais pteryxin aytOn epi toy ilastErioy kai ta prosOpa aytOn eis allEla eis to ilastErion esontai ta prosOpa tOn heroybim

Исх 25:21 kai epiTEseis to ilastErion epi tEn kibOton anOTen kai eis tEn kibOton embaleis ta martyria a an dO soi

Исх 25:22 kai gnOsTEsomai soi ekeiTen kai lalEsO soi anOTen toy ilastErioy ana meson tOn dyo heroybim tOn ontOn epi tEs kibOtoy toy martyrioy kai kata panta osa an enteilOmai soi pros toys yioys israEl

Исх 25:23 kai poiEseis trapezan hrysioy kaTaroy dyo pEheOn to mEkos kai pEheos to eyros kai pEheos kai Emisoys to ypsos

Исх 25:24 kai poiEseis aytE strepta kymatia hrysa kyklO

Исх 25:25 kai poiEseis aytE stefanEn palaistoy kyklO kai poiEseis strepton kymation tE stefanE kyklO

Исх 25:26 kai poiEseis tessaras daktylioys hrysoys kai epiTEseis toys daktylioys epi ta tessara merE tOn podOn aytEs

Исх 25:27 ypo tEn stefanEn kai esontai oi daktylioi eis TEkas tois anaforeysin Oste airein en aytois tEn trapezan

Исх 25:28 kai poiEseis toys anaforeis ek xylOn asEptOn kai katahrysOseis aytoys hrysiO kaTarO kai arTEsetai en aytois E trapeza

Исх 25:29 kai poiEseis ta tryblia aytEs kai tas Tyiskas kai ta spondeia kai toys kyaToys en ois speiseis en aytois hrysioy kaTaroy poiEseis ayta

Исх 25:30 kai epiTEseis epi tEn trapezan artoys enOpioys enantion moy dia pantos

Исх 25:31 kai poiEseis lyhnian ek hrysioy kaTaroy toreytEn poiEseis tEn lyhnian o kaylos aytEs kai oi kalamiskoi kai oi kratEres kai oi sfairOtEres kai ta krina ex aytEs estai

Исх 25:32 ex de kalamiskoi ekporeyomenoi ek plagiOn treis kalamiskoi tEs lyhnias ek toy klitoys aytEs toy enos kai treis kalamiskoi tEs lyhnias ek toy klitoys toy deyteroy

Исх 25:33 kai treis kratEres ektetypOmenoi karyiskoys en tO eni kalamiskO sfairOtEr kai krinon oytOs tois ex kalamiskois tois ekporeyomenois ek tEs lyhnias

Исх 25:34 kai en tE lyhnia tessares kratEres ektetypOmenoi karyiskoys en tO eni kalamiskO oi sfairOtEres kai ta krina aytEs

Исх 25:35 o sfairOtEr ypo toys dyo kalamiskoys ex aytEs kai sfairOtEr ypo toys tessaras kalamiskoys ex aytEs oytOs tois ex kalamiskois tois ekporeyomenois ek tEs lyhnias

Исх 25:36 oi sfairOtEres kai oi kalamiskoi ex aytEs estOsan olE toreytE ex enos hrysioy kaTaroy

Исх 25:37 kai poiEseis toys lyhnoys aytEs epta kai epiTEseis toys lyhnoys kai fanoysin ek toy enos prosOpoy

Исх 25:38 kai ton eparystEra aytEs kai ta ypoTemata aytEs ek hrysioy kaTaroy poiEseis

Исх 25:39 panta ta skeyE tayta talanton hrysioy kaTaroy

Исх 25:40 ora poiEseis kata ton typon ton dedeigmenon soi en tO orei

Исх 26:1 kai tEn skEnEn poiEseis deka aylaias ek byssoy keklOsmenEs kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy keklOsmenoy heroybim ergasia yfantoy poiEseis aytas

Исх 26:2 mEkos tEs aylaias tEs mias oktO kai eikosi pEheOn kai eyros tessarOn pEheOn E aylaia E mia estai metron to ayto estai pasais tais aylaiais

Исх 26:3 pente de aylaiai esontai ex allElOn ehomenai E etera ek tEs eteras kai pente aylaiai esontai synehomenai etera tE etera

Исх 26:4 kai poiEseis aytais agkylas yakinTinas epi toy heiloys tEs aylaias tEs mias ek toy enos meroys eis tEn symbolEn kai oytOs poiEseis epi toy heiloys tEs aylaias tEs exOteras pros tE symbolE tE deytera

Исх 26:5 pentEkonta agkylas poiEseis tE aylaia tE mia kai pentEkonta agkylas poiEseis ek toy meroys tEs aylaias kata tEn symbolEn tEs deyteras antiprosOpoi antipiptoysai allElais eis ekastEn

Исх 26:6 kai poiEseis krikoys pentEkonta hrysoys kai synapseis tas aylaias eteran tE etera tois krikois kai estai E skEnE mia

Исх 26:7 kai poiEseis derreis trihinas skepEn epi tEs skEnEs endeka derreis poiEseis aytas

Исх 26:8 to mEkos tEs derreOs tEs mias estai triakonta pEheOn kai tessarOn pEheOn to eyros tEs derreOs tEs mias metron to ayto estai tais endeka derresi

Исх 26:9 kai synapseis tas pente derreis epi to ayto kai tas ex derreis epi to ayto kai epidiplOseis tEn derrin tEn ektEn kata prosOpon tEs skEnEs

Исх 26:10 kai poiEseis agkylas pentEkonta epi toy heiloys tEs derreOs tEs mias tEs ana meson kata symbolEn kai pentEkonta agkylas poiEseis epi toy heiloys tEs derreOs tEs synaptoysEs tEs deyteras

Исх 26:11 kai poiEseis krikoys halkoys pentEkonta kai synapseis toys krikoys ek tOn agkylOn kai synapseis tas derreis kai estai en

Исх 26:12 kai ypoTEseis to pleonazon en tais derresin tEs skEnEs to Emisy tEs derreOs to ypoleleimmenon ypokalypseis to pleonazon tOn derreOn tEs skEnEs ypokalypseis opisO tEs skEnEs

Исх 26:13 pEhyn ek toytoy kai pEhyn ek toytoy ek toy yperehontos tOn derreOn ek toy mEkoys tOn derreOn tEs skEnEs estai sygkalypton epi ta plagia tEs skEnEs enTen kai enTen ina kalyptE

Исх 26:14 kai poiEseis katakalymma tE skEnE dermata kriOn EryTrodanOmena kai epikalymmata dermata yakinTina epanOTen

Исх 26:15 kai poiEseis styloys tE skEnE ek xylOn asEptOn

Исх 26:16 deka pEheOn poiEseis ton stylon ton ena kai pEheos enos kai Emisoys to platos toy styloy toy enos

Исх 26:17 dyo agkOniskoys tO stylO tO eni antipiptontas eteron tO eterO oytOs poiEseis pasi tois stylois tEs skEnEs

Исх 26:18 kai poiEseis styloys tE skEnE eikosi styloys ek toy klitoys toy pros borran

Исх 26:19 kai tessarakonta baseis argyras poiEseis tois eikosi stylois dyo baseis tO stylO tO eni eis amfotera ta merE aytoy kai dyo baseis tO stylO tO eni eis amfotera ta merE aytoy

Исх 26:20 kai to klitos to deyteron to pros noton eikosi styloys

Исх 26:21 kai tessarakonta baseis aytOn argyras dyo baseis tO stylO tO eni eis amfotera ta merE aytoy kai dyo baseis tO stylO tO eni eis amfotera ta merE aytoy

Исх 26:22 kai ek tOn opisO tEs skEnEs kata to meros to pros Talassan poiEseis ex styloys

Исх 26:23 kai dyo styloys poiEseis epi tOn gOniOn tEs skEnEs ek tOn opisTiOn

Исх 26:24 kai estai ex isoy katOTen kata to ayto esontai isoi ek tOn kefalidOn eis symblEsin mian oytOs poiEseis amfoterais tais dysin gOniais estOsan

Исх 26:25 kai esontai oktO styloi kai ai baseis aytOn argyrai deka ex dyo baseis tO stylO tO eni eis amfotera ta merE aytoy kai dyo baseis tO stylO tO eni

Исх 26:26 kai poiEseis mohloys ek xylOn asEptOn pente tO eni stylO ek toy enos meroys tEs skEnEs

Исх 26:27 kai pente mohloys tO stylO tO klitei tEs skEnEs tO deyterO kai pente mohloys tO stylO tO opisTiO tO klitei tEs skEnEs tO pros Talassan

Исх 26:28 kai o mohlos o mesos ana meson tOn stylOn diikneisTO apo toy enos klitoys eis to eteron klitos

Исх 26:29 kai toys styloys katahrysOseis hrysiO kai toys daktylioys poiEseis hrysoys eis oys eisaxeis toys mohloys kai katahrysOseis toys mohloys hrysiO

Исх 26:30 kai anastEseis tEn skEnEn kata to eidos to dedeigmenon soi en tO orei

Исх 26:31 kai poiEseis katapetasma ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy keklOsmenoy kai byssoy nenEsmenEs ergon yfanton poiEseis ayto heroybim

Исх 26:32 kai epiTEseis ayto epi tessarOn stylOn asEptOn kehrysOmenOn hrysiO kai ai kefalides aytOn hrysai kai ai baseis aytOn tessares argyrai

Исх 26:33 kai TEseis to katapetasma epi toys styloys kai eisoiseis ekei esOteron toy katapetasmatos tEn kibOton toy martyrioy kai dioriei to katapetasma ymin ana meson toy agioy kai ana meson toy agioy tOn agiOn

Исх 26:34 kai katakalypseis tO katapetasmati tEn kibOton toy martyrioy en tO agiO tOn agiOn

Исх 26:35 kai TEseis tEn trapezan exOTen toy katapetasmatos kai tEn lyhnian apenanti tEs trapezEs epi meroys tEs skEnEs to pros noton kai tEn trapezan TEseis epi meroys tEs skEnEs to pros borran

Исх 26:36 kai poiEseis epispastron ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy keklOsmenoy kai byssoy keklOsmenEs ergon poikiltoy

Исх 26:37 kai poiEseis tO katapetasmati pente styloys kai hrysOseis aytoys hrysiO kai ai kefalides aytOn hrysai kai hOneyseis aytois pente baseis halkas

Исх 27:1 kai poiEseis TysiastErion ek xylOn asEptOn pente pEheOn to mEkos kai pente pEheOn to eyros tetragOnon estai to TysiastErion kai triOn pEheOn to ypsos aytoy

Исх 27:2 kai poiEseis ta kerata epi tOn tessarOn gOniOn ex aytoy estai ta kerata kai kalypseis ayta halkO

Исх 27:3 kai poiEseis stefanEn tO TysiastEriO kai ton kalyptEra aytoy kai tas fialas aytoy kai tas kreagras aytoy kai to pyreion aytoy kai panta ta skeyE aytoy poiEseis halka

Исх 27:4 kai poiEseis aytO esharan ergO diktyOtO halkEn kai poiEseis tE eshara tessaras daktylioys halkoys epi ta tessara klitE

Исх 27:5 kai ypoTEseis aytoys ypo tEn esharan toy TysiastErioy katOTen estai de E eshara eOs toy Emisoys toy TysiastErioy

Исх 27:6 kai poiEseis tO TysiastEriO foreis ek xylOn asEptOn kai perihalkOseis aytoys halkO

Исх 27:7 kai eisaxeis toys foreis eis toys daktylioys kai estOsan oi foreis kata ta pleyra toy TysiastErioy en tO airein ayto

Исх 27:8 koilon sanidOton poiEseis ayto kata to paradeihTen soi en tO orei oytOs poiEseis ayto

Исх 27:9 kai poiEseis aylEn tE skEnE eis to klitos to pros liba istia tEs aylEs ek byssoy keklOsmenEs mEkos ekaton pEhOn tO eni klitei

Исх 27:10 kai oi styloi aytOn eikosi kai ai baseis aytOn eikosi halkai kai oi krikoi aytOn kai ai psalides aytOn argyrai

Исх 27:11 oytOs tO klitei tO pros apEliOtEn istia ekaton pEhOn mEkos kai oi styloi aytOn eikosi kai ai baseis aytOn eikosi halkai kai oi krikoi kai ai psalides tOn stylOn kai ai baseis aytOn periErgyrOmenai argyrO

Исх 27:12 to de eyros tEs aylEs to kata Talassan istia pentEkonta pEhOn styloi aytOn deka kai ai baseis aytOn deka

Исх 27:13 kai eyros tEs aylEs to pros noton istia pentEkonta pEheOn styloi aytOn deka kai ai baseis aytOn deka

Исх 27:14 kai pentekaideka pEheOn to ypsos tOn istiOn tO klitei tO eni styloi aytOn treis kai ai baseis aytOn treis

Исх 27:15 kai to klitos to deyteron deka pente pEhOn tOn istiOn to ypsos styloi aytOn treis kai ai baseis aytOn treis

Исх 27:16 kai tE pylE tEs aylEs kalymma eikosi pEhOn to ypsos ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy keklOsmenoy kai byssoy keklOsmenEs tE poikilia toy rafideytoy styloi aytOn tessares kai ai baseis aytOn tessares

Исх 27:17 pantes oi styloi tEs aylEs kyklO katErgyrOmenoi argyriO kai ai kefalides aytOn argyrai kai ai baseis aytOn halkai

Исх 27:18 to de mEkos tEs aylEs ekaton ef ekaton kai eyros pentEkonta epi pentEkonta kai ypsos pente pEhOn ek byssoy keklOsmenEs kai ai baseis aytOn halkai

Исх 27:19 kai pasa E kataskeyE kai panta ta ergaleia kai oi passaloi tEs aylEs halkoi

Исх 27:20 kai sy syntaxon tois yiois israEl kai labetOsan soi elaion ex elaiOn atrygon kaTaron kekommenon eis fOs kaysai ina kaEtai lyhnos dia pantos

Исх 27:21 en tE skEnE toy martyrioy exOTen toy katapetasmatos toy epi tEs diaTEkEs kaysei ayto aarOn kai oi yioi aytoy af esperas eOs prOi enantion kyrioy nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn para tOn yiOn israEl

Исх 28:1 kai sy prosagagoy pros seayton ton te aarOn ton adelfon soy kai toys yioys aytoy ek tOn yiOn israEl ierateyein moi aarOn kai nadab kai abioyd kai eleazar kai iTamar yioys aarOn

Исх 28:2 kai poiEseis stolEn agian aarOn tO adelfO soy eis timEn kai doxan

Исх 28:3 kai sy lalEson pasi tois sofois tE dianoia oys eneplEsa pneymatos aisTEseOs kai poiEsoysin tEn stolEn tEn agian aarOn eis to agion en E ierateysei moi

Исх 28:4 kai aytai ai stolai as poiEsoysin to peristETion kai tEn epOmida kai ton podErE kai hitOna kosymbOton kai kidarin kai zOnEn kai poiEsoysin stolas agias aarOn kai tois yiois aytoy eis to ierateyein moi

Исх 28:5 kai aytoi lEmpsontai to hrysion kai tEn yakinTon kai tEn porfyran kai to kokkinon kai tEn bysson

Исх 28:6 kai poiEsoysin tEn epOmida ek byssoy keklOsmenEs ergon yfanton poikiltoy

Исх 28:7 dyo epOmides synehoysai esontai aytO etera tEn eteran epi tois dysi meresin exErtEmenai

Исх 28:8 kai to yfasma tOn epOmidOn o estin ep aytO kata tEn poiEsin ex aytoy estai ek hrysioy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy dianenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs

Исх 28:9 kai lEmpsE toys dyo liToys liToys smaragdoy kai glypseis en aytois ta onomata tOn yiOn israEl

Исх 28:10 ex onomata epi ton liTon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton liTon ton deyteron kata tas geneseis aytOn

Исх 28:11 ergon liToyrgikEs tehnEs glymma sfragidos diaglypseis toys dyo liToys epi tois onomasin tOn yiOn israEl

Исх 28:12 kai TEseis toys dyo liToys epi tOn OmOn tEs epOmidos liToi mnEmosynoy eisin tois yiois israEl kai analEmpsetai aarOn ta onomata tOn yiOn israEl enanti kyrioy epi tOn dyo OmOn aytoy mnEmosynon peri aytOn

Исх 28:13 kai poiEseis aspidiskas ek hrysioy kaTaroy

Исх 28:14 kai poiEseis dyo krossOta ek hrysioy kaTaroy katamemigmena en anTesin ergon plokEs kai epiTEseis ta krossOta ta peplegmena epi tas aspidiskas kata tas parOmidas aytOn ek tOn emprosTiOn

Исх 28:15 kai poiEseis logeion tOn kriseOn ergon poikiltoy kata ton ryTmon tEs epOmidos poiEseis ayto ek hrysioy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy keklOsmenoy kai byssoy keklOsmenEs poiEseis ayto

Исх 28:16 tetragOnon estai diployn spiTamEs to mEkos kai spiTamEs to eyros

Исх 28:17 kai kaTyfaneis en aytO yfasma kataliTon tetrastihon stihos liTOn estai sardion topazion kai smaragdos o stihos o eis

Исх 28:18 kai o stihos o deyteros anTrax kai sapfeiros kai iaspis

Исх 28:19 kai o stihos o tritos ligyrion ahatEs kai ameTystos

Исх 28:20 kai o stihos o tetartos hrysoliTos kai bEryllion kai onyhion perikekalymmena hrysiO syndedemena en hrysiO estOsan kata stihon aytOn

Исх 28:21 kai oi liToi estOsan ek tOn onomatOn tOn yiOn israEl deka dyo kata ta onomata aytOn glyfai sfragidOn ekastos kata to onoma estOsan eis deka dyo fylas

Исх 28:22 kai poiEseis epi to logeion krossoys sympeplegmenoys ergon alysidOton ek hrysioy kaTaroy

Исх 28:23 

Исх 28:24 

Исх 28:25 

Исх 28:26 

Исх 28:27 

Исх 28:28 

Исх 28:29 kai lEmpsetai aarOn ta onomata tOn yiOn israEl epi toy logeioy tEs kriseOs epi toy stEToys eisionti eis to agion mnEmosynon enanti toy Teoy [1] kai TEseis epi to logeion tEs kriseOs toys krossoys ta alysidOta ep amfoterOn tOn klitOn toy logeioy epiTEseis kai tas dyo aspidiskas epiTEseis ep amfoteroys toys Omoys tEs epOmidos kata prosOpon

Исх 28:30 kai epiTEseis epi to logeion tEs kriseOs tEn dElOsin kai tEn alETeian kai estai epi toy stEToys aarOn otan eisporeyEtai eis to agion enantion kyrioy kai oisei aarOn tas kriseis tOn yiOn israEl epi toy stEToys enantion kyrioy dia pantos

Исх 28:31 kai poiEseis ypodytEn podErE olon yakinTinon

Исх 28:32 kai estai to peristomion ex aytoy meson Oan ehon kyklO toy peristomioy ergon yfantoy tEn symbolEn synyfasmenEn ex aytoy ina mE ragE

Исх 28:33 kai poiEseis epi to lOma toy ypodytoy katOTen Osei exanToysEs roas roiskoys ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy dianenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs epi toy lOmatos toy ypodytoy kyklO to ayto de eidos roiskoys hrysoys kai kOdOnas ana meson toytOn perikyklO

Исх 28:34 para roiskon hrysoyn kOdOna kai anTinon epi toy lOmatos toy ypodytoy kyklO

Исх 28:35 kai estai aarOn en tO leitoyrgein akoystE E fOnE aytoy eisionti eis to agion enantion kyrioy kai exionti ina mE apoTanE

Исх 28:36 kai poiEseis petalon hrysoyn kaTaron kai ektypOseis en aytO ektypOma sfragidos agiasma kyrioy

Исх 28:37 kai epiTEseis ayto epi yakinToy keklOsmenEs kai estai epi tEs mitras kata prosOpon tEs mitras estai

Исх 28:38 kai estai epi toy metOpoy aarOn kai exarei aarOn ta amartEmata tOn agiOn osa an agiasOsin oi yioi israEl pantos domatos tOn agiOn aytOn kai estai epi toy metOpoy aarOn dia pantos dekton aytois enanti kyrioy

Исх 28:39 kai oi kosymboi tOn hitOnOn ek byssoy kai poiEseis kidarin byssinEn kai zOnEn poiEseis ergon poikiltoy

Исх 28:40 kai tois yiois aarOn poiEseis hitOnas kai zOnas kai kidareis poiEseis aytois eis timEn kai doxan

Исх 28:41 kai endyseis ayta aarOn ton adelfon soy kai toys yioys aytoy met aytoy kai hriseis aytoys kai emplEseis aytOn tas heiras kai agiaseis aytoys ina ierateyOsin moi

Исх 28:42 kai poiEseis aytois periskelE lina kalypsai ashEmosynEn hrOtos aytOn apo osfyos eOs mErOn estai

Исх 28:43 kai exei aarOn ayta kai oi yioi aytoy Os an eisporeyOntai eis tEn skEnEn toy martyrioy E otan prosporeyOntai leitoyrgein pros to TysiastErion toy agioy kai oyk epaxontai pros eaytoys amartian ina mE apoTanOsin nomimon aiOnion aytO kai tO spermati aytoy met ayton

Исх 29:1 kai tayta estin a poiEseis aytois agiasai aytoys Oste ierateyein moi aytoys lEmpsE mosharion ek boOn en kai krioys dyo amOmoys

Исх 29:2 kai artoys azymoys pefyramenoys en elaiO kai lagana azyma kehrismena en elaiO semidalin ek pyrOn poiEseis ayta

Исх 29:3 kai epiTEseis ayta epi kanoyn en kai prosoiseis ayta epi tO kanO kai to mosharion kai toys dyo krioys

Исх 29:4 kai aarOn kai toys yioys aytoy prosaxeis epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai loyseis aytoys en ydati

Исх 29:5 kai labOn tas stolas endyseis aarOn ton adelfon soy kai ton hitOna ton podErE kai tEn epOmida kai to logeion kai synapseis aytO to logeion pros tEn epOmida

Исх 29:6 kai epiTEseis tEn mitran epi tEn kefalEn aytoy kai epiTEseis to petalon to agiasma epi tEn mitran

Исх 29:7 kai lEmpsE toy elaioy toy hrismatos kai epiheeis ayto epi tEn kefalEn aytoy kai hriseis ayton

Исх 29:8 kai toys yioys aytoy prosaxeis kai endyseis aytoys hitOnas

Исх 29:9 kai zOseis aytoys tais zOnais kai periTEseis aytois tas kidareis kai estai aytois ierateia emoi eis ton aiOna kai teleiOseis tas heiras aarOn kai tas heiras tOn yiOn aytoy

Исх 29:10 kai prosaxeis ton moshon epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai epiTEsoysin aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy moshoy enanti kyrioy para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 29:11 kai sfaxeis ton moshon enanti kyrioy para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 29:12 kai lEmpsE apo toy aimatos toy moshoy kai TEseis epi tOn keratOn toy TysiastErioy tO daktylO soy to de loipon pan aima ekheeis para tEn basin toy TysiastErioy

Исх 29:13 kai lEmpsE pan to stear to epi tEs koilias kai ton lobon toy Epatos kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn kai epiTEseis epi to TysiastErion

Исх 29:14 ta de krea toy moshoy kai to derma kai tEn kopron katakayseis pyri exO tEs parembolEs amartias gar estin

Исх 29:15 kai ton krion lEmpsE ton ena kai epiTEsoysin aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy krioy

Исх 29:16 kai sfaxeis ayton kai labOn to aima prosheeis pros to TysiastErion kyklO

Исх 29:17 kai ton krion dihotomEseis kata melE kai plyneis ta endosTia kai toys podas ydati kai epiTEseis epi ta dihotomEmata syn tE kefalE

Исх 29:18 kai anoiseis olon ton krion epi to TysiastErion olokaytOma kyriO eis osmEn eyOdias Tysiasma kyriO estin

Исх 29:19 kai lEmpsE ton krion ton deyteron kai epiTEsei aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy krioy

Исх 29:20 kai sfaxeis ayton kai lEmpsE toy aimatos aytoy kai epiTEseis epi ton lobon toy Otos aarOn toy dexioy kai epi to akron tEs heiros tEs dexias kai epi to akron toy podos toy dexioy kai epi toys loboys tOn OtOn tOn yiOn aytoy tOn dexiOn kai epi ta akra tOn heirOn aytOn tOn dexiOn kai epi ta akra tOn podOn aytOn tOn dexiOn

Исх 29:21 kai lEmpsE apo toy aimatos toy apo toy TysiastErioy kai apo toy elaioy tEs hriseOs kai raneis epi aarOn kai epi tEn stolEn aytoy kai epi toys yioys aytoy kai epi tas stolas tOn yiOn aytoy met aytoy kai agiasTEsetai aytos kai E stolE aytoy kai oi yioi aytoy kai ai stolai tOn yiOn aytoy met aytoy to de aima toy krioy prosheeis pros to TysiastErion kyklO

Исх 29:22 kai lEmpsE apo toy krioy to stear aytoy kai to stear to katakalypton tEn koilian kai ton lobon toy Epatos kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn kai ton brahiona ton dexion estin gar teleiOsis aytE

Исх 29:23 kai arton ena ex elaioy kai laganon en apo toy kanoy tOn azymOn tOn proteTeimenOn enanti kyrioy

Исх 29:24 kai epiTEseis ta panta epi tas heiras aarOn kai epi tas heiras tOn yiOn aytoy kai aforieis aytoys aforisma enanti kyrioy

Исх 29:25 kai lEmpsE ayta ek tOn heirOn aytOn kai anoiseis epi to TysiastErion tEs olokaytOseOs eis osmEn eyOdias enanti kyrioy karpOma estin kyriO

Исх 29:26 kai lEmpsE to stETynion apo toy krioy tEs teleiOseOs o estin aarOn kai aforieis ayto aforisma enanti kyrioy kai estai soi en meridi

Исх 29:27 kai agiaseis to stETynion aforisma kai ton brahiona toy afairematos os afOristai kai os afErEtai apo toy krioy tEs teleiOseOs apo toy aarOn kai apo tOn yiOn aytoy

Исх 29:28 kai estai aarOn kai tois yiois aytoy nomimon aiOnion para tOn yiOn israEl estin gar afairema toyto kai afairema estai para tOn yiOn israEl apo tOn TymatOn tOn sOtEriOn tOn yiOn israEl afairema kyriO

Исх 29:29 kai E stolE toy agioy E estin aarOn estai tois yiois aytoy met ayton hrisTEnai aytoys en aytois kai teleiOsai tas heiras aytOn

Исх 29:30 epta Emeras endysetai ayta o iereys o ant aytoy tOn yiOn aytoy os eiseleysetai eis tEn skEnEn toy martyrioy leitoyrgein en tois agiois

Исх 29:31 kai ton krion tEs teleiOseOs lEmpsE kai epsEseis ta krea en topO agiO

Исх 29:32 kai edontai aarOn kai oi yioi aytoy ta krea toy krioy kai toys artoys toys en tO kanO para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 29:33 edontai ayta en ois EgiasTEsan en aytois teleiOsai tas heiras aytOn agiasai aytoys kai allogenEs oyk edetai ap aytOn estin gar agia

Исх 29:34 ean de kataleifTE apo tOn kreOn tEs Tysias tEs teleiOseOs kai tOn artOn eOs prOi katakayseis ta loipa pyri oy brOTEsetai agiasma gar estin

Исх 29:35 kai poiEseis aarOn kai tois yiois aytoy oytOs kata panta osa eneteilamEn soi epta Emeras teleiOseis aytOn tas heiras

Исх 29:36 kai to mosharion tEs amartias poiEseis tE Emera toy kaTarismoy kai kaTarieis to TysiastErion en tO agiazein se ep aytO kai hriseis ayto Oste agiasai ayto

Исх 29:37 epta Emeras kaTarieis to TysiastErion kai agiaseis ayto kai estai to TysiastErion agion toy agioy pas o aptomenos toy TysiastErioy agiasTEsetai

Исх 29:38 kai tayta estin a poiEseis epi toy TysiastErioy amnoys eniaysioys amOmoys dyo tEn Emeran epi to TysiastErion endelehOs karpOma endelehismoy

Исх 29:39 ton amnon ton ena poiEseis to prOi kai ton amnon ton deyteron poiEseis to deilinon

Исх 29:40 kai dekaton semidaleOs pefyramenEs en elaiO kekommenO tO tetartO toy in kai spondEn to tetarton toy in oinoy tO amnO tO eni

Исх 29:41 kai ton amnon ton deyteron poiEseis to deilinon kata tEn Tysian tEn prOinEn kai kata tEn spondEn aytoy poiEseis eis osmEn eyOdias karpOma kyriO

Исх 29:42 Tysian endelehismoy eis geneas ymOn epi Tyras tEs skEnEs toy martyrioy enanti kyrioy en ois gnOsTEsomai soi ekeiTen Oste lalEsai soi

Исх 29:43 kai taxomai ekei tois yiois israEl kai agiasTEsomai en doxE moy

Исх 29:44 kai agiasO tEn skEnEn toy martyrioy kai to TysiastErion kai aarOn kai toys yioys aytoy agiasO ierateyein moi

Исх 29:45 kai epiklETEsomai en tois yiois israEl kai esomai aytOn Teos

Исх 29:46 kai gnOsontai oti egO eimi kyrios o Teos aytOn o exagagOn aytoys ek gEs aigyptoy epiklETEnai aytois kai Teos einai aytOn

Исх 30:1 kai poiEseis TysiastErion Tymiamatos ek xylOn asEptOn kai poiEseis ayto

Исх 30:2 pEheos to mEkos kai pEheos to eyros tetragOnon estai kai dyo pEheOn to ypsos ex aytoy estai ta kerata aytoy

Исх 30:3 kai katahrysOseis ayta hrysiO kaTarO tEn esharan aytoy kai toys toihoys aytoy kyklO kai ta kerata aytoy kai poiEseis aytO streptEn stefanEn hrysEn kyklO

Исх 30:4 kai dyo daktylioys hrysoys kaTaroys poiEseis ypo tEn streptEn stefanEn aytoy eis ta dyo klitE poiEseis en tois dysi pleyrois kai esontai psalides tais skytalais Oste airein ayto en aytais

Исх 30:5 kai poiEseis skytalas ek xylOn asEptOn kai katahrysOseis aytas hrysiO

Исх 30:6 kai TEseis ayto apenanti toy katapetasmatos toy ontos epi tEs kibOtoy tOn martyriOn en ois gnOsTEsomai soi ekeiTen

Исх 30:7 kai Tymiasei ep aytoy aarOn Tymiama synTeton lepton to prOi prOi otan episkeyazE toys lyhnoys Tymiasei ep aytoy

Исх 30:8 kai otan exaptE aarOn toys lyhnoys opse Tymiasei ep aytoy Tymiama endelehismoy dia pantos enanti kyrioy eis geneas aytOn

Исх 30:9 kai oyk anoiseis ep aytoy Tymiama eteron karpOma Tysian kai spondEn oy speiseis ep aytoy

Исх 30:10 kai exilasetai ep ayto aarOn epi tOn keratOn aytoy apax toy eniaytoy apo toy aimatos toy kaTarismoy tOn amartiOn toy exilasmoy apax toy eniaytoy kaTariei ayto eis tas geneas aytOn agion tOn agiOn estin kyriO

Исх 30:11 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 30:12 ean labEs ton syllogismon tOn yiOn israEl en tE episkopE aytOn kai dOsoysin ekastos lytra tEs psyhEs aytoy tO kyriO kai oyk estai en aytois ptOsis en tE episkopE aytOn

Исх 30:13 kai toyto estin o dOsoysin osoi an paraporeyOntai tEn episkepsin to Emisy toy didrahmoy o estin kata to didrahmon to agion eikosi oboloi to didrahmon to de Emisy toy didrahmoy eisfora kyriO

Исх 30:14 pas o paraporeyomenos eis tEn episkepsin apo eikosaetoys kai epanO dOsoysin tEn eisforan kyriO

Исх 30:15 o ploytOn oy prosTEsei kai o penomenos oyk elattonEsei apo toy Emisoys toy didrahmoy en tO didonai tEn eisforan kyriO exilasasTai peri tOn psyhOn ymOn

Исх 30:16 kai lEmpsE to argyrion tEs eisforas para tOn yiOn israEl kai dOseis ayto eis katergon tEs skEnEs toy martyrioy kai estai tois yiois israEl mnEmosynon enanti kyrioy exilasasTai peri tOn psyhOn ymOn

Исх 30:17 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 30:18 poiEson loytEra halkoyn kai basin aytO halkEn Oste niptesTai kai TEseis ayton ana meson tEs skEnEs toy martyrioy kai ana meson toy TysiastErioy kai ekheeis eis ayton ydOr

Исх 30:19 kai nipsetai aarOn kai oi yioi aytoy ex aytoy tas heiras kai toys podas ydati

Исх 30:20 otan eisporeyOntai eis tEn skEnEn toy martyrioy nipsontai ydati kai oy mE apoTanOsin E otan prosporeyOntai pros to TysiastErion leitoyrgein kai anaferein ta olokaytOmata kyriO

Исх 30:21 nipsontai tas heiras kai toys podas ydati otan eisporeyOntai eis tEn skEnEn toy martyrioy nipsontai ydati ina mE apoTanOsin kai estai aytois nomimon aiOnion aytO kai tais geneais aytoy met ayton

Исх 30:22 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 30:23 kai sy labe Edysmata to anTos smyrnEs eklektEs pentakosioys sikloys kai kinnamOmoy eyOdoys to Emisy toytoy diakosioys pentEkonta kai kalamoy eyOdoys diakosioys pentEkonta

Исх 30:24 kai ireOs pentakosioys sikloys toy agioy kai elaion ex elaiOn in

Исх 30:25 kai poiEseis ayto elaion hrisma agion myron myrepsikon tehnE myrepsoy elaion hrisma agion estai

Исх 30:26 kai hriseis ex aytoy tEn skEnEn toy martyrioy kai tEn kibOton toy martyrioy

Исх 30:27 kai tEn lyhnian kai panta ta skeyE aytEs kai to TysiastErion toy Tymiamatos

Исх 30:28 kai to TysiastErion tOn olokaytOmatOn kai panta aytoy ta skeyE kai tEn trapezan kai panta ta skeyE aytEs kai ton loytEra kai tEn basin aytoy

Исх 30:29 kai agiaseis ayta kai estai agia tOn agiOn pas o aptomenos aytOn agiasTEsetai

Исх 30:30 kai aarOn kai toys yioys aytoy hriseis kai agiaseis aytoys ierateyein moi

Исх 30:31 kai tois yiois israEl lalEseis legOn elaion aleimma hriseOs agion estai toyto ymin eis tas geneas ymOn

Исх 30:32 epi sarka anTrOpoy oy hrisTEsetai kai kata tEn synTesin taytEn oy poiEsete ymin eaytois OsaytOs agion estin kai agiasma estai ymin

Исх 30:33 os an poiEsE OsaytOs kai os an dO ap aytoy allogenei exoleTreyTEsetai ek toy laoy aytoy

Исх 30:34 kai eipen kyrios pros mOysEn labe seaytO Edysmata staktEn onyha halbanEn Edysmoy kai libanon diafanE ison isO estai

Исх 30:35 kai poiEsoysin en aytO Tymiama myrepsikon ergon myrepsoy memigmenon kaTaron ergon agion

Исх 30:36 kai sygkopseis ek toytOn lepton kai TEseis apenanti tOn martyriOn en tE skEnE toy martyrioy oTen gnOsTEsomai soi ekeiTen agion tOn agiOn estai ymin

Исх 30:37 Tymiama kata tEn synTesin taytEn oy poiEsete ymin aytois agiasma estai ymin kyriO

Исх 30:38 os an poiEsE OsaytOs Oste osfrainesTai en aytO apoleitai ek toy laoy aytoy

Исх 31:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 31:2 idoy anakeklEmai ex onomatos ton beseleEl ton toy oyrioy ton Or tEs fylEs ioyda

Исх 31:3 kai eneplEsa ayton pneyma Teion sofias kai syneseOs kai epistEmEs en panti ergO

Исх 31:4 dianoeisTai kai arhitektonEsai ergazesTai to hrysion kai to argyrion kai ton halkon kai tEn yakinTon kai tEn porfyran kai to kokkinon to nEston kai tEn bysson tEn keklOsmenEn

Исх 31:5 kai ta liToyrgika kai eis ta erga ta tektonika tOn xylOn ergazesTai kata panta ta erga

Исх 31:6 kai egO edOka ayton kai ton eliab ton toy ahisamah ek fylEs kai panti synetO kardia dedOka synesin kai poiEsoysin panta osa soi synetaxa

Исх 31:7 tEn skEnEn toy martyrioy kai tEn kibOton tEs diaTEkEs kai to ilastErion to ep aytEs kai tEn diaskeyEn tEs skEnEs

Исх 31:8 kai ta TysiastEria kai tEn trapezan kai panta ta skeyE aytEs kai tEn lyhnian tEn kaTaran kai panta ta skeyE aytEs

Исх 31:9 kai ton loytEra kai tEn basin aytoy

Исх 31:10 kai tas stolas tas leitoyrgikas aarOn kai tas stolas tOn yiOn aytoy ierateyein moi

Исх 31:11 kai to elaion tEs hriseOs kai to Tymiama tEs synTeseOs toy agioy kata panta osa egO eneteilamEn soi poiEsoysin

Исх 31:12 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 31:13 kai sy syntaxon tois yiois israEl legOn orate kai ta sabbata moy fylaxesTe sEmeion estin par emoi kai en ymin eis tas geneas ymOn ina gnOte oti egO kyrios o agiazOn ymas

Исх 31:14 kai fylaxesTe ta sabbata oti agion toyto estin kyrioy ymin o bebElOn ayto TanatO TanatOTEsetai pas os poiEsei en aytO ergon exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek mesoy toy laoy aytoy

Исх 31:15 ex Emeras poiEseis erga tE de Emera tE ebdomE sabbata anapaysis agia tO kyriO pas os poiEsei ergon tE Emera tE ebdomE TanatO TanatOTEsetai

Исх 31:16 kai fylaxoysin oi yioi israEl ta sabbata poiein ayta eis tas geneas aytOn diaTEkE aiOnios

Исх 31:17 en emoi kai tois yiois israEl sEmeion estin aiOnion oti en ex Emerais epoiEsen kyrios ton oyranon kai tEn gEn kai tE Emera tE ebdomE epaysato kai katepaysen

Исх 31:18 kai edOken mOysei Enika katepaysen lalOn aytO en tO orei tO sina tas dyo plakas toy martyrioy plakas liTinas gegrammenas tO daktylO toy Teoy

Исх 32:1 kai idOn o laos oti kehroniken mOysEs katabEnai ek toy oroys synestE o laos epi aarOn kai legoysin aytO anastETi kai poiEson Emin Teoys oi proporeysontai EmOn o gar mOysEs oytos o anTrOpos os exEgagen Emas ex aigyptoy oyk oidamen ti gegonen aytO

Исх 32:2 kai legei aytois aarOn perielesTe ta enOtia ta hrysa ta en tois Osin tOn gynaikOn ymOn kai TygaterOn kai enegkate pros me

Исх 32:3 kai perieilanto pas o laos ta enOtia ta hrysa ta en tois Osin aytOn kai Enegkan pros aarOn

Исх 32:4 kai edexato ek tOn heirOn aytOn kai eplasen ayta en tE grafidi kai epoiEsen ayta moshon hOneyton kai eipen oytoi oi Teoi soy israEl oitines anebibasan se ek gEs aigyptoy

Исх 32:5 kai idOn aarOn OkodomEsen TysiastErion katenanti aytoy kai ekEryxen aarOn legOn eortE toy kyrioy ayrion

Исх 32:6 kai orTrisas tE epayrion anebibasen olokaytOmata kai prosEnegken Tysian sOtErioy kai ekaTisen o laos fagein kai piein kai anestEsan paizein

Исх 32:7 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn badize to tahos enteyTen katabETi EnomEsen gar o laos soy oys exEgages ek gEs aigyptoy

Исх 32:8 parebEsan tahy ek tEs odoy Es eneteilO aytois epoiEsan eaytois moshon kai proskekynEkasin aytO kai teTykasin aytO kai eipan oytoi oi Teoi soy israEl oitines anebibasan se ek gEs aigyptoy

Исх 32:9 

Исх 32:10 kai nyn eason me kai TymOTeis orgE eis aytoys ektripsO aytoys kai poiEsO se eis eTnos mega

Исх 32:11 kai edeETE mOysEs enanti kyrioy toy Teoy kai eipen ina ti kyrie Tymoi orgE eis ton laon soy oys exEgages ek gEs aigyptoy en ishyi megalE kai en tO brahioni soy tO ypsElO

Исх 32:12 mEpote eipOsin oi aigyptioi legontes meta ponErias exEgagen aytoys apokteinai en tois oresin kai exanalOsai aytoys apo tEs gEs paysai tEs orgEs toy Tymoy soy kai ileOs genoy epi tE kakia toy laoy soy

Исх 32:13 mnEsTeis abraam kai isaak kai iakOb tOn sOn oiketOn ois Omosas kata seaytoy kai elalEsas pros aytoys legOn polyplETynO to sperma ymOn Osei ta astra toy oyranoy tO plETei kai pasan tEn gEn taytEn En eipas doynai tO spermati aytOn kai kaTexoysin aytEn eis ton aiOna

Исх 32:14 kai ilasTE kyrios peri tEs kakias Es eipen poiEsai ton laon aytoy

Исх 32:15 kai apostrepsas mOysEs katebE apo toy oroys kai ai dyo plakes toy martyrioy en tais hersin aytoy plakes liTinai katagegrammenai ex amfoterOn tOn merOn aytOn enTen kai enTen Esan gegrammenai

Исх 32:16 kai ai plakes ergon Teoy Esan kai E grafE grafE Teoy estin kekolammenE en tais plaxin

Исх 32:17 kai akoysas iEsoys tEn fOnEn toy laoy krazontOn legei pros mOysEn fOnE polemoy en tE parembolE

Исх 32:18 kai legei oyk estin fOnE exarhontOn kat ishyn oyde fOnE exarhontOn tropEs alla fOnEn exarhontOn oinoy egO akoyO

Исх 32:19 kai Enika Eggizen tE parembolE ora ton moshon kai toys horoys kai orgisTeis TymO mOysEs erripsen apo tOn heirOn aytoy tas dyo plakas kai synetripsen aytas ypo to oros

Исх 32:20 kai labOn ton moshon on epoiEsan katekaysen ayton en pyri kai katElesen ayton lepton kai espeiren ayton epi to ydOr kai epotisen ayto toys yioys israEl

Исх 32:21 kai eipen mOysEs tO aarOn ti epoiEsen soi o laos oytos oti epEgages ep aytoys amartian megalEn

Исх 32:22 kai eipen aarOn pros mOysEn mE orgizoy kyrie sy gar oidas to ormEma toy laoy toytoy

Исх 32:23 legoysin gar moi poiEson Emin Teoys oi proporeysontai EmOn o gar mOysEs oytos o anTrOpos os exEgagen Emas ex aigyptoy oyk oidamen ti gegonen aytO

Исх 32:24 kai eipa aytois ei tini yparhei hrysia perielesTe kai edOkan moi kai erripsa eis to pyr kai exElTen o moshos oytos

Исх 32:25 kai idOn mOysEs ton laon oti dieskedastai dieskedasen gar aytoys aarOn epiharma tois ypenantiois aytOn

Исх 32:26 estE de mOysEs epi tEs pylEs tEs parembolEs kai eipen tis pros kyrion itO pros me synElTon oyn pros ayton pantes oi yioi leyi

Исх 32:27 kai legei aytois tade legei kyrios o Teos israEl TesTe ekastos tEn eaytoy romfaian epi ton mEron kai dielTate kai anakampsate apo pylEs epi pylEn dia tEs parembolEs kai apokteinate ekastos ton adelfon aytoy kai ekastos ton plEsion aytoy kai ekastos ton eggista aytoy

Исх 32:28 kai epoiEsan oi yioi leyi kaTa elalEsen aytois mOysEs kai epesan ek toy laoy en ekeinE tE Emera eis trishilioys andras

Исх 32:29 kai eipen aytois mOysEs eplErOsate tas heiras ymOn sEmeron kyriO ekastos en tO yiO E tO adelfO doTEnai ef ymas eylogian

Исх 32:30 kai egeneto meta tEn ayrion eipen mOysEs pros ton laon ymeis EmartEkate amartian megalEn kai nyn anabEsomai pros ton Teon ina exilasOmai peri tEs amartias ymOn

Исх 32:31 ypestrepsen de mOysEs pros kyrion kai eipen deomai kyrie EmartEken o laos oytos amartian megalEn kai epoiEsan eaytois Teoys hrysoys

Исх 32:32 kai nyn ei men afeis aytois tEn amartian afes ei de mE exaleipson me ek tEs bibloy soy Es egrapsas

Исх 32:33 kai eipen kyrios pros mOysEn ei tis EmartEken enOpion moy exaleipsO ayton ek tEs bibloy moy

Исх 32:34 nyni de badize katabETi kai odEgEson ton laon toyton eis ton topon on eipa soi idoy o aggelos moy proporeyetai pro prosOpoy soy E d an Emera episkeptOmai epaxO ep aytoys tEn amartian aytOn

Исх 32:35 kai epataxen kyrios ton laon peri tEs poiEseOs toy moshoy oy epoiEsen aarOn

Исх 33:1 kai eipen kyrios pros mOysEn poreyoy anabETi enteyTen sy kai o laos soy oys exEgages ek gEs aigyptoy eis tEn gEn En Omosa tO abraam kai isaak kai iakOb legOn tO spermati ymOn dOsO aytEn

Исх 33:2 kai synapostelO ton aggelon moy pro prosOpoy soy kai ekbalei ton amorraion kai hettaion kai ferezaion kai gergesaion kai eyaion kai ieboysaion

Исх 33:3 kai eisaxO se eis gEn reoysan gala kai meli oy gar mE synanabO meta soy dia to laon sklErotrahElon se einai ina mE exanalOsO se en tE odO

Исх 33:4 kai akoysas o laos to rEma to ponEron toyto katepenTEsan en penTikois

Исх 33:5 kai eipen kyrios tois yiois israEl ymeis laos sklErotrahElos orate mE plEgEn allEn epaxO egO ef ymas kai exanalOsO ymas nyn oyn afelesTe tas stolas tOn doxOn ymOn kai ton kosmon kai deixO soi a poiEsO soi

Исх 33:6 kai perieilanto oi yioi israEl ton kosmon aytOn kai tEn peristolEn apo toy oroys toy hOrEb

Исх 33:7 kai labOn mOysEs tEn skEnEn aytoy epExen exO tEs parembolEs makran apo tEs parembolEs kai eklETE skEnE martyrioy kai egeneto pas o zEtOn kyrion exeporeyeto eis tEn skEnEn exO tEs parembolEs

Исх 33:8 Enika d an eiseporeyeto mOysEs eis tEn skEnEn exO tEs parembolEs eistEkei pas o laos skopeyontes ekastos para tas Tyras tEs skEnEs aytoy kai katenooysan apiontos mOysE eOs toy eiselTein ayton eis tEn skEnEn

Исх 33:9 Os d an eisElTen mOysEs eis tEn skEnEn katebainen o stylos tEs nefelEs kai istato epi tEn Tyran tEs skEnEs kai elalei mOysE

Исх 33:10 kai eOra pas o laos ton stylon tEs nefelEs estOta epi tEs Tyras tEs skEnEs kai stantes pas o laos prosekynEsan ekastos apo tEs Tyras tEs skEnEs aytoy

Исх 33:11 kai elalEsen kyrios pros mOysEn enOpios enOpiO Os ei tis lalEsei pros ton eaytoy filon kai apelyeto eis tEn parembolEn o de TerapOn iEsoys yios nayE neos oyk exeporeyeto ek tEs skEnEs

Исх 33:12 kai eipen mOysEs pros kyrion idoy sy moi legeis anagage ton laon toyton sy de oyk edElOsas moi on synaposteleis met emoy sy de moi eipas oida se para pantas kai harin eheis par emoi

Исх 33:13 ei oyn eyrEka harin enantion soy emfanison moi seayton gnOstOs idO se opOs an O eyrEkOs harin enantion soy kai ina gnO oti laos soy to eTnos to mega toyto

Исх 33:14 kai legei aytos proporeysomai soy kai katapaysO se

Исх 33:15 kai legei pros ayton ei mE aytos sy poreyE mE me anagagEs enteyTen

Исх 33:16 kai pOs gnOston estai alETOs oti eyrEka harin para soi egO te kai o laos soy all E symporeyomenoy soy meT EmOn kai endoxasTEsomai egO te kai o laos soy para panta ta eTnE osa epi tEs gEs estin

Исх 33:17 kai eipen kyrios pros mOysEn kai toyton soi ton logon on eirEkas poiEsO eyrEkas gar harin enOpion moy kai oida se para pantas

Исх 33:18 kai legei deixon moi tEn seaytoy doxan

Исх 33:19 kai eipen egO pareleysomai proteros soy tE doxE moy kai kalesO epi tO onomati moy kyrios enantion soy kai eleEsO on an eleO kai oiktirEsO on an oiktirO

Исх 33:20 kai eipen oy dynEsE idein moy to prosOpon oy gar mE idE anTrOpos to prosOpon moy kai zEsetai

Исх 33:21 kai eipen kyrios idoy topos par emoi stEsE epi tEs petras

Исх 33:22 Enika d an parelTE moy E doxa kai TEsO se eis opEn tEs petras kai skepasO tE heiri moy epi se eOs an parelTO

Исх 33:23 kai afelO tEn heira kai tote opsE ta opisO moy to de prosOpon moy oyk ofTEsetai soi

Исх 34:1 kai eipen kyrios pros mOysEn laxeyson seaytO dyo plakas liTinas kaTOs kai ai prOtai kai anabETi pros me eis to oros kai grapsO epi tOn plakOn ta rEmata a En en tais plaxin tais prOtais ais synetripsas

Исх 34:2 kai ginoy etoimos eis to prOi kai anabEsE epi to oros to sina kai stEsE moi ekei ep akroy toy oroys

Исх 34:3 kai mEdeis anabEtO meta soy mEde ofTEtO en panti tO orei kai ta probata kai ai boes mE nemesTOsan plEsion toy oroys ekeinoy

Исх 34:4 kai elaxeysen dyo plakas liTinas kaTaper kai ai prOtai kai orTrisas mOysEs anebE eis to oros to sina kaToti synetaxen aytO kyrios kai elaben mOysEs tas dyo plakas tas liTinas

Исх 34:5 kai katebE kyrios en nefelE kai parestE aytO ekei kai ekalesen tO onomati kyrioy

Исх 34:6 kai parElTen kyrios pro prosOpoy aytoy kai ekalesen kyrios o Teos oiktirmOn kai eleEmOn makroTymos kai polyeleos kai alETinos

Исх 34:7 kai dikaiosynEn diatErOn kai poiOn eleos eis hiliadas afairOn anomias kai adikias kai amartias kai oy kaTariei ton enohon epagOn anomias paterOn epi tekna kai epi tekna teknOn epi tritEn kai tetartEn genean

Исх 34:8 kai speysas mOysEs kypsas epi tEn gEn prosekynEsen

Исх 34:9 kai eipen ei eyrEka harin enOpion soy symporeyTEtO o kyrios moy meT EmOn o laos gar sklErotrahElos estin kai afeleis sy tas amartias EmOn kai tas anomias EmOn kai esomeTa soi

Исх 34:10 kai eipen kyrios pros mOysEn idoy egO tiTEmi soi diaTEkEn enOpion pantos toy laoy soy poiEsO endoxa a oy gegonen en pasE tE gE kai en panti eTnei kai opsetai pas o laos en ois ei sy ta erga kyrioy oti Taymasta estin a egO poiEsO soi

Исх 34:11 prosehe sy panta osa egO entellomai soi idoy egO ekballO pro prosOpoy ymOn ton amorraion kai hananaion kai hettaion kai ferezaion kai eyaion kai gergesaion kai ieboysaion

Исх 34:12 prosehe seaytO mEpote TEs diaTEkEn tois egkaTEmenois epi tEs gEs eis En eisporeyE eis aytEn mE soi genEtai proskomma en ymin

Исх 34:13 toys bOmoys aytOn kaTeleite kai tas stElas aytOn syntripsete kai ta alsE aytOn ekkopsete kai ta glypta tOn TeOn aytOn katakaysete en pyri

Исх 34:14 oy gar mE proskynEsEte TeO eterO o gar kyrios o Teos zElOton onoma Teos zElOtEs estin

Исх 34:15 mEpote TEs diaTEkEn tois egkaTEmenois pros allofyloys epi tEs gEs kai ekporneysOsin opisO tOn TeOn aytOn kai TysOsi tois Teois aytOn kai kalesOsin se kai fagEs tOn TymatOn aytOn

Исх 34:16 kai labEs tOn TygaterOn aytOn tois yiois soy kai tOn TygaterOn soy dOs tois yiois aytOn kai ekporneysOsin ai Tygateres soy opisO tOn TeOn aytOn kai ekporneysOsin toys yioys soy opisO tOn TeOn aytOn

Исх 34:17 kai Teoys hOneytoys oy poiEseis seaytO

Исх 34:18 kai tEn eortEn tOn azymOn fylaxE epta Emeras fagE azyma kaTaper entetalmai soi eis ton kairon en mEni tOn neOn en gar mEni tOn neOn exElTes ex aigyptoy

Исх 34:19 pan dianoigon mEtran emoi ta arsenika prOtotokon moshoy kai prOtotokon probatoy

Исх 34:20 kai prOtotokon ypozygioy lytrOsE probatO ean de mE lytrOsE ayto timEn dOseis pan prOtotokon tOn yiOn soy lytrOsE oyk ofTEsE enOpion moy kenos

Исх 34:21 ex Emeras erga tE de ebdomE katapayseis tO sporO kai tO amEtO katapayseis

Исх 34:22 kai eortEn ebdomadOn poiEseis moi arhEn Terismoy pyrOn kai eortEn synagOgEs mesoyntos toy eniaytoy

Исх 34:23 treis kairoys toy eniaytoy ofTEsetai pan arsenikon soy enOpion kyrioy toy Teoy israEl

Исх 34:24 otan gar ekbalO ta eTnE pro prosOpoy soy kai platynO ta oria soy oyk epiTymEsei oydeis tEs gEs soy Enika an anabainEs ofTEnai enantion kyrioy toy Teoy soy treis kairoys toy eniaytoy

Исх 34:25 oy sfaxeis epi zymE aima TymiamatOn moy kai oy koimETEsetai eis to prOi Tymata tEs eortEs toy pasha

Исх 34:26 ta prOtogenEmata tEs gEs soy TEseis eis ton oikon kyrioy toy Teoy soy oy prosoiseis arna en galakti mEtros aytoy

Исх 34:27 kai eipen kyrios pros mOysEn grapson seaytO ta rEmata tayta epi gar tOn logOn toytOn teTeimai soi diaTEkEn kai tO israEl

Исх 34:28 kai En ekei mOysEs enantion kyrioy tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas arton oyk efagen kai ydOr oyk epien kai egrapsen ta rEmata tayta epi tOn plakOn tEs diaTEkEs toys deka logoys

Исх 34:29 Os de katebainen mOysEs ek toy oroys kai ai dyo plakes epi tOn heirOn mOysE katabainontos de aytoy ek toy oroys mOysEs oyk Edei oti dedoxastai E opsis toy hrOmatos toy prosOpoy aytoy en tO lalein ayton aytO

Исх 34:30 kai eiden aarOn kai pantes oi presbyteroi israEl ton mOysEn kai En dedoxasmenE E opsis toy hrOmatos toy prosOpoy aytoy kai efobETEsan eggisai aytoy

Исх 34:31 kai ekalesen aytoys mOysEs kai epestrafEsan pros ayton aarOn kai pantes oi arhontes tEs synagOgEs kai elalEsen aytois mOysEs

Исх 34:32 kai meta tayta prosElTon pros ayton pantes oi yioi israEl kai eneteilato aytois panta osa elalEsen kyrios pros ayton en tO orei sina

Исх 34:33 kai epeidE katepaysen lalOn pros aytoys epeTEken epi to prosOpon aytoy kalymma

Исх 34:34 Enika d an eiseporeyeto mOysEs enanti kyrioy lalein aytO periEreito to kalymma eOs toy ekporeyesTai kai exelTOn elalei pasin tois yiois israEl osa eneteilato aytO kyrios

Исх 34:35 kai eidon oi yioi israEl to prosOpon mOysE oti dedoxastai kai perieTEken mOysEs kalymma epi to prosOpon eaytoy eOs an eiselTE syllalein aytO

Исх 35:1 kai synETroisen mOysEs pasan synagOgEn yiOn israEl kai eipen pros aytoys oytoi oi logoi oys eipen kyrios poiEsai aytoys

Исх 35:2 ex Emeras poiEseis erga tE de Emera tE ebdomE katapaysis agion sabbata anapaysis kyriO pas o poiOn ergon en aytE teleytatO

Исх 35:3 oy kaysete pyr en pasE katoikia ymOn tE Emera tOn sabbatOn egO kyrios

Исх 35:4 kai eipen mOysEs pros pasan synagOgEn yiOn israEl legOn toyto to rEma o synetaxen kyrios legOn

Исх 35:5 labete par ymOn aytOn afairema kyriO pas o katadehomenos tE kardia oisoysin tas aparhas kyriO hrysion argyrion halkon

Исх 35:6 yakinTon porfyran kokkinon diployn dianenEsmenon kai bysson keklOsmenEn kai trihas aigeias

Исх 35:7 kai dermata kriOn EryTrodanOmena kai dermata yakinTina kai xyla asEpta

Исх 35:8 

Исх 35:9 kai liToys sardioy kai liToys eis tEn glyfEn eis tEn epOmida kai ton podErE

Исх 35:10 kai pas sofos tE kardia en ymin elTOn ergazesTO panta osa synetaxen kyrios

Исх 35:11 tEn skEnEn kai ta pararrymata kai ta kalymmata kai ta diatonia kai toys mohloys kai toys styloys

Исх 35:12 kai tEn kibOton toy martyrioy kai toys anaforeis aytEs kai to ilastErion aytEs kai to katapetasma [1] kai ta istia tEs aylEs kai toys styloys aytEs kai toys liToys tEs smaragdoy kai to Tymiama kai to elaion toy hrismatos

Исх 35:13 kai tEn trapezan kai panta ta skeyE aytEs

Исх 35:14 kai tEn lyhnian toy fOtos kai panta ta skeyE aytEs

Исх 35:15 

Исх 35:16 kai to TysiastErion kai panta ta skeyE aytoy

Исх 35:17 

Исх 35:18 

Исх 35:19 kai tas stolas tas agias aarOn toy iereOs kai tas stolas en ais leitoyrgEsoysin en aytais kai toys hitOnas tois yiois aarOn tEs ierateias kai to elaion toy hrismatos kai to Tymiama tEs synTeseOs

Исх 35:20 kai exElTen pasa synagOgE yiOn israEl apo mOysE

Исх 35:21 kai Enegkan ekastos On eferen aytOn E kardia kai osois edoxen tE psyhE aytOn Enegkan afairema kyriO eis panta ta erga tEs skEnEs toy martyrioy kai eis panta ta katerga aytEs kai eis pasas tas stolas toy agioy

Исх 35:22 kai Enegkan oi andres para tOn gynaikOn pas O edoxen tE dianoia Enegkan sfragidas kai enOtia kai daktylioys kai emplokia kai peridexia pan skeyos hrysoyn kai pantes osoi Enegkan afairemata hrysioy kyriO

Исх 35:23 kai par O eyreTE byssos kai dermata yakinTina kai dermata kriOn EryTrodanOmena Enegkan

Исх 35:24 kai pas o afairOn afairema argyrion kai halkon Enegkan ta afairemata kyriO kai par ois eyreTE xyla asEpta eis panta ta erga tEs kataskeyEs Enegkan

Исх 35:25 kai pasa gynE sofE tE dianoia tais hersin nETein Enegkan nenEsmena tEn yakinTon kai tEn porfyran kai to kokkinon kai tEn bysson

Исх 35:26 kai pasai ai gynaikes ais edoxen tE dianoia aytOn en sofia enEsan tas trihas tas aigeias

Исх 35:27 kai oi arhontes Enegkan toys liToys tEs smaragdoy kai toys liToys tEs plErOseOs eis tEn epOmida kai eis to logeion

Исх 35:28 kai tas synTeseis kai to elaion tEs hriseOs kai tEn synTesin toy Tymiamatos

Исх 35:29 kai pas anEr kai gynE On eferen E dianoia aytOn eiselTontas poiein panta ta erga osa synetaxen kyrios poiEsai ayta dia mOysE Enegkan oi yioi israEl afairema kyriO

Исх 35:30 kai eipen mOysEs tois yiois israEl idoy anakeklEken o Teos ex onomatos ton beseleEl ton toy oyrioy ton Or ek fylEs ioyda

Исх 35:31 kai eneplEsen ayton pneyma Teion sofias kai syneseOs kai epistEmEs pantOn

Исх 35:32 arhitektonein kata panta ta erga tEs arhitektonias poiein to hrysion kai to argyrion kai ton halkon

Исх 35:33 kai liToyrgEsai ton liTon kai katergazesTai ta xyla kai poiein en panti ergO sofias

Исх 35:34 kai probibasai ge edOken aytO en tE dianoia aytO te kai eliab tO toy ahisamak ek fylEs dan

Исх 35:35 eneplEsen aytoys sofias kai syneseOs dianoias panta synienai poiEsai ta erga toy agioy kai ta yfanta kai poikilta yfanai tO kokkinO kai tE byssO poiein pan ergon arhitektonias poikilias

Исх 36:1 kai epoiEsen beseleEl kai eliab kai pas sofos tE dianoia O edoTE sofia kai epistEmE en aytois synienai poiein panta ta erga kata ta agia kaTEkonta kata panta osa synetaxen kyrios

Исх 36:2 kai ekalesen mOysEs beseleEl kai eliab kai pantas toys ehontas tEn sofian O edOken o Teos epistEmEn en tE kardia kai pantas toys ekoysiOs boylomenoys prosporeyesTai pros ta erga Oste syntelein ayta

Исх 36:3 kai elabon para mOysE panta ta afairemata a Enegkan oi yioi israEl eis panta ta erga toy agioy poiein ayta kai aytoi prosedehonto eti ta prosferomena para tOn ferontOn to prOi prOi

Исх 36:4 kai pareginonto pantes oi sofoi oi poioyntes ta erga toy agioy ekastos kata to aytoy ergon o aytoi Ergazonto

Исх 36:5 kai eipan pros mOysEn oti plETos ferei o laos para ta erga osa synetaxen kyrios poiEsai

Исх 36:6 kai prosetaxen mOysEs kai ekEryxen en tE parembolE legOn anEr kai gynE mEketi ergazesTOsan eis tas aparhas toy agioy kai ekOlyTE o laos eti prosferein

Исх 36:7 kai ta erga En aytois ikana eis tEn kataskeyEn poiEsai kai proskatelipon

Исх 36:8 kai epoiEsen pas sofos en tois ergazomenois tas stolas tOn agiOn ai eisin aarOn tO ierei kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:9 kai epoiEsan tEn epOmida ek hrysioy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs

Исх 36:10 kai etmETE ta petala toy hrysioy trihes Oste synyfanai syn tE yakinTO kai tE porfyra kai syn tO kokkinO tO dianenEsmenO kai syn tE byssO tE keklOsmenE ergon yfanton

Исх 36:11 epoiEsan ayto epOmidas synehoysas ex amfoterOn tOn merOn

Исх 36:12 ergon yfanton eis allEla sympeplegmenon kaT eayto ex aytoy epoiEsan kata tEn aytoy poiEsin ek hrysioy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy dianenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:13 kai epoiEsan amfoteroys toys liToys tEs smaragdoy sympeporpEmenoys kai perisesialOmenoys hrysiO geglymmenoys kai ekkekolammenoys ekkolamma sfragidos ek tOn onomatOn tOn yiOn israEl

Исх 36:14 kai epeTEken aytoys epi toys Omoys tEs epOmidos liToys mnEmosynoy tOn yiOn israEl kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:15 kai epoiEsan logeion ergon yfanton poikilia kata to ergon tEs epOmidos ek hrysioy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy dianenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs

Исх 36:16 tetragOnon diployn epoiEsan to logeion spiTamEs to mEkos kai spiTamEs to eyros diployn

Исх 36:17 kai synyfanTE en aytO yfasma kataliTon tetrastihon stihos liTOn sardion kai topazion kai smaragdos o stihos o eis

Исх 36:18 kai o stihos o deyteros anTrax kai sapfeiros kai iaspis

Исх 36:19 kai o stihos o tritos ligyrion kai ahatEs kai ameTystos

Исх 36:20 kai o stihos o tetartos hrysoliTos kai bEryllion kai onyhion perikekyklOmena hrysiO kai syndedemena hrysiO

Исх 36:21 kai oi liToi Esan ek tOn onomatOn tOn yiOn israEl dOdeka ek tOn onomatOn aytOn eggegrammena eis sfragidas ekastos ek toy eaytoy onomatos eis tas dOdeka fylas

Исх 36:22 kai epoiEsan epi to logeion krossoys sympeplegmenoys ergon emplokioy ek hrysioy kaTaroy

Исх 36:23 kai epoiEsan dyo aspidiskas hrysas kai dyo daktylioys hrysoys kai epeTEkan toys dyo daktylioys toys hrysoys ep amfoteras tas arhas toy logeioy

Исх 36:24 kai epeTEkan ta emplokia ek hrysioy epi toys daktylioys ep amfoterOn tOn merOn toy logeioy

Исх 36:25 kai eis tas dyo symbolas ta dyo emplokia kai epeTEkan epi tas dyo aspidiskas kai epeTEkan epi toys Omoys tEs epOmidos ex enantias kata prosOpon

Исх 36:26 kai epoiEsan dyo daktylioys hrysoys kai epeTEkan epi ta dyo pterygia ep akroy toy logeioy epi to akron toy opisTioy tEs epOmidos esOTen

Исх 36:27 kai epoiEsan dyo daktylioys hrysoys kai epeTEkan ep amfoteroys toys Omoys tEs epOmidos katOTen aytoy kata prosOpon kata tEn symbolEn anOTen tEs synyfEs tEs epOmidos

Исх 36:28 kai synesfigxen to logeion apo tOn daktyliOn tOn ep aytoy eis toys daktylioys tEs epOmidos synehomenoys ek tEs yakinToy sympeplegmenoys eis to yfasma tEs epOmidos ina mE halatai to logeion apo tEs epOmidos kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:29 kai epoiEsan ton ypodytEn ypo tEn epOmida ergon yfanton olon yakinTinon

Исх 36:30 to de peristomion toy ypodytoy en tO mesO diyfasmenon symplekton Oan ehon kyklO to peristomion adialyton

Исх 36:31 kai epoiEsan epi toy lOmatos toy ypodytoy katOTen Os exanToysEs roas roiskoys ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs

Исх 36:32 kai epoiEsan kOdOnas hrysoys kai epeTEkan toys kOdOnas epi to lOma toy ypodytoy kyklO ana meson tOn roiskOn

Исх 36:33 kOdOn hrysoys kai roiskos epi toy lOmatos toy ypodytoy kyklO eis to leitoyrgein kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:34 kai epoiEsan hitOnas byssinoys ergon yfanton aarOn kai tois yiois aytoy

Исх 36:35 kai tas kidareis ek byssoy kai tEn mitran ek byssoy kai ta periskelE ek byssoy keklOsmenEs

Исх 36:36 kai tas zOnas aytOn ek byssoy kai yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy ergon poikiltoy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 36:37 kai epoiEsan to petalon to hrysoyn aforisma toy agioy hrysioy kaTaroy kai egrapsen ep aytoy grammata ektetypOmena sfragidos agiasma kyriO

Исх 36:38 kai epeTEkan ep ayto lOma yakinTinon Oste epikeisTai epi tEn mitran anOTen on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 37:1 kai epoiEsan tE skEnE deka aylaias

Исх 37:2 oktO kai eikosi pEheOn mEkos tEs aylaias tEs mias to ayto Esan pasai kai tessarOn pEhOn to eyros tEs aylaias tEs mias

Исх 37:3 kai epoiEsan to katapetasma ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs ergon yfantoy heroybim

Исх 37:4 kai epeTEkan ayto epi tessaras styloys asEptoys katakehrysOmenoys en hrysiO kai ai kefalides aytOn hrysai kai ai baseis aytOn tessares argyrai

Исх 37:5 kai epoiEsan to katapetasma tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs ergon yfantoy heroybim

Исх 37:6 kai toys styloys aytoy pente kai toys krikoys kai tas kefalidas aytOn kai tas psalidas aytOn katehrysOsan hrysiO kai ai baseis aytOn pente halkai

Исх 37:7 kai epoiEsan tEn aylEn ta pros liba istia tEs aylEs ek byssoy keklOsmenEs ekaton ef ekaton

Исх 37:8 kai oi styloi aytOn eikosi kai ai baseis aytOn eikosi

Исх 37:9 kai to klitos to pros borran ekaton ef ekaton kai oi styloi aytOn eikosi kai ai baseis aytOn eikosi

Исх 37:10 kai to klitos to pros Talassan aylaiai pentEkonta pEheOn styloi aytOn deka kai ai baseis aytOn deka

Исх 37:11 kai to klitos to pros anatolas pentEkonta pEheOn

Исх 37:12 istia pentekaideka pEheOn to kata nOtoy kai oi styloi aytOn treis kai ai baseis aytOn treis

Исх 37:13 kai epi toy nOtoy toy deyteroy enTen kai enTen kata tEn pylEn tEs aylEs aylaiai pentekaideka pEheOn kai oi styloi aytOn treis kai ai baseis aytOn treis

Исх 37:14 pasai ai aylaiai tEs aylEs ek byssoy keklOsmenEs

Исх 37:15 kai ai baseis tOn stylOn halkai kai ai agkylai aytOn argyrai kai ai kefalides aytOn periErgyrOmenai argyriO kai oi styloi periErgyrOmenoi argyriO pantes oi styloi tEs aylEs

Исх 37:16 kai to katapetasma tEs pylEs tEs aylEs ergon poikiltoy ex yakinToy kai porfyras kai kokkinoy nenEsmenoy kai byssoy keklOsmenEs eikosi pEheOn to mEkos kai to ypsos kai to eyros pente pEheOn exisoymenon tois istiois tEs aylEs

Исх 37:17 kai oi styloi aytOn tessares kai ai baseis aytOn tessares halkai kai ai agkylai aytOn argyrai kai ai kefalides aytOn periErgyrOmenai argyriO

Исх 37:18 kai aytoi periErgyrOmenoi argyriO kai pantes oi passaloi tEs aylEs kyklO halkoi

Исх 37:19 kai aytE E syntaxis tEs skEnEs toy martyrioy kaTa synetagE mOysE tEn leitoyrgian einai tOn leyitOn dia iTamar toy yioy aarOn toy iereOs

Исх 37:20 kai beseleEl o toy oyrioy ek fylEs ioyda epoiEsen kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 37:21 kai eliab o toy ahisamak ek tEs fylEs os ErhitektonEsen ta yfanta kai ta rafideyta kai poikiltika yfanai tO kokkinO kai tE byssO

Исх 38:1 kai epoiEsen beseleEl tEn kibOton

Исх 38:2 kai katehrysOsen aytEn hrysiO kaTarO esOTen kai exOTen

Исх 38:3 kai ehOneysen aytE tessaras daktylioys hrysoys dyo epi to klitos to en kai dyo epi to klitos to deyteron

Исх 38:4 eyreis tois diOstErsin Oste airein aytEn en aytois

Исх 38:5 kai epoiEsen to ilastErion epanOTen tEs kibOtoy ek hrysioy

Исх 38:6 kai toys dyo heroybim hrysoys

Исх 38:7 heroyb ena epi to akron toy ilastErioy to en kai heroyb ena epi to akron to deyteron toy ilastErioy

Исх 38:8 skiazonta tais pteryxin aytOn epi to ilastErion

Исх 38:9 kai epoiEsen tEn trapezan tEn prokeimenEn ek hrysioy kaTaroy

Исх 38:10 kai ehOneysen aytE tessaras daktylioys dyo epi toy klitoys toy enos kai dyo epi toy klitoys toy deyteroy eyreis Oste airein tois diOstErsin en aytois

Исх 38:11 kai toys diOstEras tEs kibOtoy kai tEs trapezEs epoiEsen kai katehrysOsen aytoys hrysiO

Исх 38:12 kai epoiEsen ta skeyE tEs trapezEs ta te tryblia kai tas Tyiskas kai toys kyaToys kai ta spondeia en ois speisei en aytois hrysa

Исх 38:13 kai epoiEsen tEn lyhnian E fOtizei hrysEn sterean ton kaylon

Исх 38:14 kai toys kalamiskoys ex amfoterOn tOn merOn aytEs

Исх 38:15 ek tOn kalamiskOn aytEs oi blastoi exehontes treis ek toytoy kai treis ek toytoy exisoymenoi allElois

Исх 38:16 kai ta lampadia aytOn a estin epi tOn akrOn karyOta ex aytOn kai ta enTemia ex aytOn ina Osin ep aytOn oi lyhnoi kai to enTemion to ebdomon ap akroy toy lampadioy epi tEs koryfEs anOTen stereon olon hrysoyn

Исх 38:17 kai epta lyhnoys ep aytEs hrysoys kai tas labidas aytEs hrysas kai tas eparystridas aytOn hrysas

Исх 38:18 oytos periErgyrOsen toys styloys kai ehOneysen tO stylO daktylioys hrysoys kai ehrysOsen toys mohloys hrysiO kai katehrysOsen toys styloys toy katapetasmatos hrysiO kai epoiEsen tas agkylas hrysas

Исх 38:19 oytos epoiEsen kai toys krikoys tEs skEnEs hrysoys kai toys krikoys tEs aylEs kai krikoys eis to ekteinein to katakalymma anOTen halkoys

Исх 38:20 oytos ehOneysen tas kefalidas tas argyras tEs skEnEs kai tas kefalidas tas halkas tEs Tyras tEs skEnEs kai tEn pylEn tEs aylEs kai agkylas epoiEsen tois stylois argyras epi tOn stylOn oytos periErgyrOsen aytas

Исх 38:21 oytos epoiEsen kai toys passaloys tEs skEnEs kai toys passaloys tEs aylEs halkoys

Исх 38:22 oytos epoiEsen to TysiastErion to halkoyn ek tOn pyreiOn tOn halkOn a Esan tois andrasin tois katastasiasasi meta tEs kore synagOgEs

Исх 38:23 oytos epoiEsen panta ta skeyE toy TysiastErioy kai to pyreion aytoy kai tEn basin kai tas fialas kai tas kreagras halkas

Исх 38:24 oytos epoiEsen tO TysiastEriO paraTema ergon diktyOton katOTen toy pyreioy ypo ayto eOs toy Emisoys aytoy kai epeTEken aytO tessaras daktylioys ek tOn tessarOn merOn toy paraTematos toy TysiastErioy halkoys tois mohlois eyreis Oste airein to TysiastErion en aytois

Исх 38:25 oytos epoiEsen to elaion tEs hriseOs to agion kai tEn synTesin toy Tymiamatos kaTaron ergon myrepsoy

Исх 38:26 oytos epoiEsen ton loytEra halkoyn kai tEn basin aytoy halkEn ek tOn katoptrOn tOn nEsteysasOn ai enEsteysan para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy en E Emera epExen aytEn

Исх 38:27 kai epoiEsen ton loytEra ina niptOntai ex aytoy mOysEs kai aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn kai toys podas eisporeyomenOn aytOn eis tEn skEnEn toy martyrioy E otan prosporeyOntai pros to TysiastErion leitoyrgein eniptonto ex aytoy kaTaper synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 39:1 pan to hrysion o kateirgasTE eis ta erga kata pasan tEn ergasian tOn agiOn egeneto hrysioy toy tEs aparhEs ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion

Исх 39:2 kai argyrioy afairema para tOn epeskemmenOn andrOn tEs synagOgEs ekaton talanta kai hilioi eptakosioi ebdomEkonta pente sikloi

Исх 39:3 drahmE mia tE kefalE to Emisy toy sikloy kata ton siklon ton agion pas o paraporeyomenos tEn episkepsin apo eikosaetoys kai epanO eis tas exEkonta myriadas kai trishilioi pentakosioi kai pentEkonta

Исх 39:4 kai egenETE ta ekaton talanta toy argyrioy eis tEn hOneysin tOn ekaton kefalidOn tEs skEnEs kai eis tas kefalidas toy katapetasmatos ekaton kefalides eis ta ekaton talanta talanton tE kefalidi

Исх 39:5 kai toys hilioys eptakosioys ebdomEkonta pente sikloys epoiEsan eis tas agkylas tois stylois kai katehrysOsen tas kefalidas aytOn kai katekosmEsen aytoys

Исх 39:6 kai o halkos toy afairematos ebdomEkonta talanta kai hilioi pentakosioi sikloi

Исх 39:7 kai epoiEsen ex aytoy tas baseis tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 39:8 kai tas baseis tEs aylEs kyklO kai tas baseis tEs pylEs tEs aylEs kai toys passaloys tEs skEnEs kai toys passaloys tEs aylEs kyklO

Исх 39:9 kai to paraTema to halkoyn toy TysiastErioy kai panta ta skeyE toy TysiastErioy kai panta ta ergaleia tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 39:10 kai epoiEsan oi yioi israEl kaTa synetaxen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan

Исх 39:11 to de loipon hrysion toy afairematos epoiEsan skeyE eis to leitoyrgein en aytois enanti kyrioy

Исх 39:12 kai tEn kataleifTeisan yakinTon kai porfyran kai to kokkinon epoiEsan stolas leitoyrgikas aarOn Oste leitoyrgein en aytais en tO agiO

Исх 39:13 kai Enegkan tas stolas pros mOysEn kai tEn skEnEn kai ta skeyE aytEs kai tas baseis kai toys mohloys aytEs kai toys styloys

Исх 39:14 kai tEn kibOton tEs diaTEkEs kai toys diOstEras aytEs

Исх 39:15 kai to TysiastErion kai panta ta skeyE aytoy kai to elaion tEs hriseOs kai to Tymiama tEs synTeseOs

Исх 39:16 kai tEn lyhnian tEn kaTaran kai toys lyhnoys aytEs lyhnoys tEs kayseOs kai to elaion toy fOtos

Исх 39:17 kai tEn trapezan tEs proTeseOs kai panta ta aytEs skeyE kai toys artoys toys prokeimenoys

Исх 39:18 kai tas stolas toy agioy ai eisin aarOn kai tas stolas tOn yiOn aytoy eis tEn ierateian

Исх 39:19 kai ta istia tEs aylEs kai toys styloys kai to katapetasma tEs Tyras tEs skEnEs kai tEs pylEs tEs aylEs kai panta ta skeyE tEs skEnEs kai panta ta ergaleia aytEs

Исх 39:20 kai tas difTeras dermata kriOn EryTrodanOmena kai ta kalymmata dermata yakinTina kai tOn loipOn ta epikalymmata

Исх 39:21 kai toys passaloys kai panta ta ergaleia ta eis ta erga tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 39:22 osa synetaxen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan oi yioi israEl pasan tEn aposkeyEn

Исх 39:23 kai eiden mOysEs panta ta erga kai Esan pepoiEkotes ayta on tropon synetaxen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan ayta kai eylogEsen aytoys mOysEs

Исх 40:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Исх 40:2 en Emera mia toy mEnos toy prOtoy noymEnia stEseis tEn skEnEn toy martyrioy

Исх 40:3 kai TEseis tEn kibOton toy martyrioy kai skepaseis tEn kibOton tO katapetasmati

Исх 40:4 kai eisoiseis tEn trapezan kai proTEseis tEn proTesin aytEs kai eisoiseis tEn lyhnian kai epiTEseis toys lyhnoys aytEs

Исх 40:5 kai TEseis to TysiastErion to hrysoyn eis to Tymian enantion tEs kibOtoy kai epiTEseis kalymma katapetasmatos epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 40:6 kai to TysiastErion tOn karpOmatOn TEseis para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Исх 40:7 

Исх 40:8 kai periTEseis tEn skEnEn kai panta ta aytEs agiaseis kyklO

Исх 40:9 kai lEmpsE to elaion toy hrismatos kai hriseis tEn skEnEn kai panta ta en aytE kai agiaseis aytEn kai panta ta skeyE aytEs kai estai agia

Исх 40:10 kai hriseis to TysiastErion tOn karpOmatOn kai panta aytoy ta skeyE kai agiaseis to TysiastErion kai estai to TysiastErion agion tOn agiOn

Исх 40:11 

Исх 40:12 kai prosaxeis aarOn kai toys yioys aytoy epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai loyseis aytoys ydati

Исх 40:13 kai endyseis aarOn tas stolas tas agias kai hriseis ayton kai agiaseis ayton kai ierateysei moi

Исх 40:14 kai toys yioys aytoy prosaxeis kai endyseis aytoys hitOnas

Исх 40:15 kai aleipseis aytoys on tropon Eleipsas ton patera aytOn kai ierateysoysin moi kai estai Oste einai aytois hrisma ierateias eis ton aiOna eis tas geneas aytOn

Исх 40:16 kai epoiEsen mOysEs panta osa eneteilato aytO kyrios oytOs epoiEsen

Исх 40:17 kai egeneto en tO mEni tO prOtO tO deyterO etei ekporeyomenOn aytOn ex aigyptoy noymEnia estaTE E skEnE

Исх 40:18 kai estEsen mOysEs tEn skEnEn kai epeTEken tas kefalidas kai dienebalen toys mohloys kai estEsen toys styloys

Исх 40:19 kai exeteinen tas aylaias epi tEn skEnEn kai epeTEken to katakalymma tEs skEnEs ep aytEs anOTen kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 40:20 kai labOn ta martyria enebalen eis tEn kibOton kai ypeTEken toys diOstEras ypo tEn kibOton

Исх 40:21 kai eisEnegken tEn kibOton eis tEn skEnEn kai epeTEken to katakalymma toy katapetasmatos kai eskepasen tEn kibOton toy martyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 40:22 kai eTEken tEn trapezan eis tEn skEnEn toy martyrioy epi to klitos tEs skEnEs toy martyrioy to pros borran exOTen toy katapetasmatos tEs skEnEs

Исх 40:23 kai proeTEken ep aytEs artoys tEs proTeseOs enanti kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 40:24 kai eTEken tEn lyhnian eis tEn skEnEn toy martyrioy eis to klitos tEs skEnEs to pros noton

Исх 40:25 kai epeTEken toys lyhnoys aytEs enanti kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 40:26 kai eTEken to TysiastErion to hrysoyn en tE skEnE toy martyrioy apenanti toy katapetasmatos

Исх 40:27 kai eTymiasen ep aytoy to Tymiama tEs synTeseOs kaTaper synetaxen kyrios tO mOysE

Исх 40:28 

Исх 40:29 kai to TysiastErion tOn karpOmatOn eTEken para tas Tyras tEs skEnEs

Исх 40:30 

Исх 40:31 

Исх 40:32 

Исх 40:33 kai estEsen tEn aylEn kyklO tEs skEnEs kai toy TysiastErioy kai synetelesen mOysEs panta ta erga

Исх 40:34 kai ekalypsen E nefelE tEn skEnEn toy martyrioy kai doxEs kyrioy eplEsTE E skEnE

Исх 40:35 kai oyk EdynasTE mOysEs eiselTein eis tEn skEnEn toy martyrioy oti epeskiazen ep aytEn E nefelE kai doxEs kyrioy eplEsTE E skEnE

Исх 40:36 Enika d an anebE E nefelE apo tEs skEnEs anezeygnysan oi yioi israEl syn tE apartia aytOn

Исх 40:37 ei de mE anebE E nefelE oyk anezeygnysan eOs tEs Emeras Es anebE E nefelE

Исх 40:38 nefelE gar En epi tEs skEnEs Emeras kai pyr En ep aytEs nyktos enantion pantos israEl en pasais tais anazygais aytOn


leyitikon

Лев 1:1 kai anekalesen mOysEn kai elalEsen kyrios aytO ek tEs skEnEs toy martyrioy legOn

Лев 1:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys anTrOpos ex ymOn ean prosagagE dOra tO kyriO apo tOn ktEnOn apo tOn boOn kai apo tOn probatOn prosoisete ta dOra ymOn

Лев 1:3 ean olokaytOma to dOron aytoy ek tOn boOn arsen amOmon prosaxei pros tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy prosoisei ayto dekton enantion kyrioy

Лев 1:4 kai epiTEsei tEn heira epi tEn kefalEn toy karpOmatos dekton aytO exilasasTai peri aytoy

Лев 1:5 kai sfaxoysi ton moshon enanti kyrioy kai prosoisoysin oi yioi aarOn oi iereis to aima kai prosheoysin to aima epi to TysiastErion kyklO to epi tOn TyrOn tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 1:6 kai ekdeirantes to olokaytOma melioysin ayto kata melE

Лев 1:7 kai epiTEsoysin oi yioi aarOn oi iereis pyr epi to TysiastErion kai epistoibasoysin xyla epi to pyr

Лев 1:8 kai epistoibasoysin oi yioi aarOn oi iereis ta dihotomEmata kai tEn kefalEn kai to stear epi ta xyla ta epi toy pyros ta onta epi toy TysiastErioy

Лев 1:9 ta de egkoilia kai toys podas plynoysin ydati kai epiTEsoysin oi iereis ta panta epi to TysiastErion karpOma estin Tysia osmE eyOdias tO kyriO

Лев 1:10 ean de apo tOn probatOn to dOron aytoy tO kyriO apo te tOn arnOn kai tOn erifOn eis olokaytOma arsen amOmon prosaxei ayto kai epiTEsei tEn heira epi tEn kefalEn aytoy

Лев 1:11 kai sfaxoysin ayto ek plagiOn toy TysiastErioy pros borran enanti kyrioy kai prosheoysin oi yioi aarOn oi iereis to aima aytoy epi to TysiastErion kyklO

Лев 1:12 kai dieloysin ayto kata melE kai tEn kefalEn kai to stear kai epistoibasoysin ayta oi iereis epi ta xyla ta epi toy pyros ta epi toy TysiastErioy

Лев 1:13 kai ta egkoilia kai toys podas plynoysin ydati kai prosoisei o iereys ta panta kai epiTEsei epi to TysiastErion karpOma estin Tysia osmE eyOdias tO kyriO

Лев 1:14 ean de apo tOn peteinOn karpOma prosferEs dOron tO kyriO kai prosoisei apo tOn trygonOn E apo tOn peristerOn to dOron aytoy

Лев 1:15 kai prosoisei ayto o iereys pros to TysiastErion kai apoknisei tEn kefalEn kai epiTEsei o iereys epi to TysiastErion kai straggiei to aima pros tEn basin toy TysiastErioy

Лев 1:16 kai afelei ton prolobon syn tois pterois kai ekbalei ayto para to TysiastErion kata anatolas eis ton topon tEs spodoy

Лев 1:17 kai ekklasei ayto ek tOn pterygOn kai oy dielei kai epiTEsei ayto o iereys epi to TysiastErion epi ta xyla ta epi toy pyros karpOma estin Tysia osmE eyOdias tO kyriO

Лев 2:1 ean de psyhE prosferE dOron Tysian tO kyriO semidalis estai to dOron aytoy kai epiheei ep ayto elaion kai epiTEsei ep ayto libanon Tysia estin

Лев 2:2 kai oisei pros toys yioys aarOn toys iereis kai draxamenos ap aytEs plErE tEn draka apo tEs semidaleOs syn tO elaiO kai panta ton libanon aytEs kai epiTEsei o iereys to mnEmosynon aytEs epi to TysiastErion Tysia osmE eyOdias tO kyriO

Лев 2:3 kai to loipon apo tEs Tysias aarOn kai tois yiois aytoy agion tOn agiOn apo tOn TysiOn kyrioy

Лев 2:4 ean de prosferE dOron Tysian pepemmenEn en klibanO dOron kyriO ek semidaleOs artoys azymoys pefyramenoys en elaiO kai lagana azyma diakehrismena en elaiO

Лев 2:5 ean de Tysia apo tEganoy to dOron soy semidalis pefyramenE en elaiO azyma estai

Лев 2:6 kai diaTrypseis ayta klasmata kai epiheeis ep ayta elaion Tysia estin kyriO

Лев 2:7 ean de Tysia apo esharas to dOron soy semidalis en elaiO poiETEsetai

Лев 2:8 kai prosoisei tEn Tysian En an poiE ek toytOn tO kyriO kai prosoisei pros ton ierea kai proseggisas pros to TysiastErion

Лев 2:9 afelei o iereys apo tEs Tysias to mnEmosynon aytEs kai epiTEsei o iereys epi to TysiastErion karpOma osmE eyOdias kyriO

Лев 2:10 to de kataleifTen apo tEs Tysias aarOn kai tois yiois aytoy agia tOn agiOn apo tOn karpOmatOn kyrioy

Лев 2:11 pasan Tysian En an prosferEte kyriO oy poiEsete zymOton pasan gar zymEn kai pan meli oy prosoisete ap aytoy karpOsai kyriO

Лев 2:12 dOron aparhEs prosoisete ayta kyriO epi de to TysiastErion oyk anabibasTEsetai eis osmEn eyOdias kyriO

Лев 2:13 kai pan dOron Tysias ymOn ali alisTEsetai oy diapaysete ala diaTEkEs kyrioy apo TysiasmatOn ymOn epi pantos dOroy ymOn prosoisete kyriO tO TeO ymOn alas

Лев 2:14 ean de prosferEs Tysian prOtogenEmatOn tO kyriO nea pefrygmena hidra erikta tO kyriO kai prosoiseis tEn Tysian tOn prOtogenEmatOn

Лев 2:15 kai epiheeis ep aytEn elaion kai epiTEseis ep aytEn libanon Tysia estin

Лев 2:16 kai anoisei o iereys to mnEmosynon aytEs apo tOn hidrOn syn tO elaiO kai panta ton libanon aytEs karpOma estin kyriO

Лев 3:1 ean de Tysia sOtErioy to dOron aytoy tO kyriO ean men ek tOn boOn aytoy prosagagE ean te arsen ean te TEly amOmon prosaxei ayto enantion kyrioy

Лев 3:2 kai epiTEsei tas heiras epi tEn kefalEn toy dOroy kai sfaxei ayto para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai prosheoysin oi yioi aarOn oi iereis to aima epi to TysiastErion tOn olokaytOmatOn kyklO

Лев 3:3 kai prosaxoysin apo tEs Tysias toy sOtErioy karpOma kyriO to stear to katakalypton tEn koilian kai pan to stear to epi tEs koilias

Лев 3:4 kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi toy Epatos syn tois nefrois perielei

Лев 3:5 kai anoisoysin ayta oi yioi aarOn oi iereis epi to TysiastErion epi ta olokaytOmata epi ta xyla ta epi toy pyros epi toy TysiastErioy karpOma osmE eyOdias kyriO

Лев 3:6 ean de apo tOn probatOn to dOron aytoy Tysian sOtErioy tO kyriO arsen E TEly amOmon prosoisei ayto

Лев 3:7 ean arna prosagagE to dOron aytoy prosaxei ayto enanti kyrioy

Лев 3:8 kai epiTEsei tas heiras epi tEn kefalEn toy dOroy aytoy kai sfaxei ayto para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai prosheoysin oi yioi aarOn oi iereis to aima epi to TysiastErion kyklO

Лев 3:9 kai prosoisei apo tEs Tysias toy sOtErioy karpOma tO TeO to stear kai tEn osfyn amOmon syn tais psoais perielei ayto kai to stear tEs koilias

Лев 3:10 kai amfoteroys toys nefroys kai to stear to ep aytOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi toy Epatos syn tois nefrois perielOn

Лев 3:11 anoisei o iereys epi to TysiastErion osmE eyOdias karpOma kyriO

Лев 3:12 ean de apo tOn aigOn to dOron aytoy kai prosaxei enanti kyrioy

Лев 3:13 kai epiTEsei tas heiras epi tEn kefalEn aytoy kai sfaxoysin ayto enanti kyrioy para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai prosheoysin oi yioi aarOn oi iereis to aima epi to TysiastErion kyklO

Лев 3:14 kai anoisei ep aytoy karpOma kyriO to stear to katakalypton tEn koilian kai pan to stear to epi tEs koilias

Лев 3:15 kai amfoteroys toys nefroys kai pan to stear to ep aytOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon toy Epatos syn tois nefrois perielei

Лев 3:16 kai anoisei o iereys epi to TysiastErion karpOma osmE eyOdias tO kyriO pan to stear tO kyriO

Лев 3:17 nomimon eis ton aiOna eis tas geneas ymOn en pasE katoikia ymOn pan stear kai pan aima oyk edesTe

Лев 4:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 4:2 lalEson pros toys yioys israEl legOn psyhE ean amartE enanti kyrioy akoysiOs apo tOn prostagmatOn kyrioy On oy dei poiein kai poiEsE en ti ap aytOn

Лев 4:3 ean men o arhiereys o kehrismenos amartE toy ton laon amartein kai prosaxei peri tEs amartias aytoy Es Emarten moshon ek boOn amOmon tO kyriO peri tEs amartias aytoy

Лев 4:4 kai prosaxei ton moshon para tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy enanti kyrioy kai epiTEsei tEn heira aytoy epi tEn kefalEn toy moshoy enanti kyrioy kai sfaxei ton moshon enOpion kyrioy

Лев 4:5 kai labOn o iereys o hristos o teteleiOmenos tas heiras apo toy aimatos toy moshoy kai eisoisei ayto epi tEn skEnEn toy martyrioy

Лев 4:6 kai bapsei o iereys ton daktylon eis to aima kai prosranei apo toy aimatos eptakis enanti kyrioy kata to katapetasma to agion

Лев 4:7 kai epiTEsei o iereys apo toy aimatos toy moshoy epi ta kerata toy TysiastErioy toy Tymiamatos tEs synTeseOs toy enantion kyrioy o estin en tE skEnE toy martyrioy kai pan to aima toy moshoy ekheei para tEn basin toy TysiastErioy tOn olokaytOmatOn o estin para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 4:8 kai pan to stear toy moshoy toy tEs amartias perielei ap aytoy to stear to katakalypton ta endosTia kai pan to stear to epi tOn endosTiOn

Лев 4:9 kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn o estin epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi toy Epatos syn tois nefrois perielei ayto

Лев 4:10 on tropon afaireitai apo toy moshoy toy tEs Tysias toy sOtErioy kai anoisei o iereys epi to TysiastErion tEs karpOseOs

Лев 4:11 kai to derma toy moshoy kai pasan aytoy tEn sarka syn tE kefalE kai tois akrOtEriois kai tE koilia kai tE koprO

Лев 4:12 kai exoisoysin olon ton moshon exO tEs parembolEs eis topon kaTaron oy ekheoysin tEn spodian kai katakaysoysin ayton epi xylOn en pyri epi tEs ekhyseOs tEs spodias kayTEsetai

Лев 4:13 ean de pasa synagOgE israEl agnoEsE akoysiOs kai laTE rEma ex ofTalmOn tEs synagOgEs kai poiEsOsin mian apo pasOn tOn entolOn kyrioy E oy poiETEsetai kai plEmmelEsOsin

Лев 4:14 kai gnOsTE aytois E amartia En Emarton en aytE kai prosaxei E synagOgE moshon ek boOn amOmon peri tEs amartias kai prosaxei ayton para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 4:15 kai epiTEsoysin oi presbyteroi tEs synagOgEs tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy moshoy enanti kyrioy kai sfaxoysin ton moshon enanti kyrioy

Лев 4:16 kai eisoisei o iereys o hristos apo toy aimatos toy moshoy eis tEn skEnEn toy martyrioy

Лев 4:17 kai bapsei o iereys ton daktylon apo toy aimatos toy moshoy kai ranei eptakis enanti kyrioy katenOpion toy katapetasmatos toy agioy

Лев 4:18 kai apo toy aimatos epiTEsei o iereys epi ta kerata toy TysiastErioy tOn TymiamatOn tEs synTeseOs o estin enOpion kyrioy o estin en tE skEnE toy martyrioy kai to pan aima ekheei pros tEn basin toy TysiastErioy tOn karpOseOn tOn pros tE Tyra tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 4:19 kai to pan stear perielei ap aytoy kai anoisei epi to TysiastErion

Лев 4:20 kai poiEsei ton moshon on tropon epoiEsen ton moshon ton tEs amartias oytOs poiETEsetai kai exilasetai peri aytOn o iereys kai afeTEsetai aytois E amartia

Лев 4:21 kai exoisoysin ton moshon olon exO tEs parembolEs kai katakaysoysin ton moshon on tropon katekaysan ton moshon ton proteron amartia synagOgEs estin

Лев 4:22 ean de o arhOn amartE kai poiEsE mian apo pasOn tOn entolOn kyrioy toy Teoy aytOn E oy poiETEsetai akoysiOs kai amartE kai plEmmelEsE

Лев 4:23 kai gnOsTE aytO E amartia En Emarten en aytE kai prosoisei to dOron aytoy himaron ex aigOn arsen amOmon

Лев 4:24 kai epiTEsei tEn heira epi tEn kefalEn toy himaroy kai sfaxoysin ayton en topO oy sfazoysin ta olokaytOmata enOpion kyrioy amartia estin

Лев 4:25 kai epiTEsei o iereys apo toy aimatos toy tEs amartias tO daktylO epi ta kerata toy TysiastErioy tOn olokaytOmatOn kai to pan aima aytoy ekheei para tEn basin toy TysiastErioy tOn olokaytOmatOn

Лев 4:26 kai to pan stear aytoy anoisei epi to TysiastErion Osper to stear Tysias sOtErioy kai exilasetai peri aytoy o iereys apo tEs amartias aytoy kai afeTEsetai aytO

Лев 4:27 ean de psyhE mia amartE akoysiOs ek toy laoy tEs gEs en tO poiEsai mian apo pasOn tOn entolOn kyrioy E oy poiETEsetai kai plEmmelEsE

Лев 4:28 kai gnOsTE aytO E amartia En Emarten en aytE kai oisei himairan ex aigOn TEleian amOmon oisei peri tEs amartias Es Emarten

Лев 4:29 kai epiTEsei tEn heira epi tEn kefalEn toy amartEmatos aytoy kai sfaxoysin tEn himairan tEn tEs amartias en topO oy sfazoysin ta olokaytOmata

Лев 4:30 kai lEmpsetai o iereys apo toy aimatos aytEs tO daktylO kai epiTEsei epi ta kerata toy TysiastErioy tOn olokaytOmatOn kai pan to aima aytEs ekheei para tEn basin toy TysiastErioy

Лев 4:31 kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo Tysias sOtErioy kai anoisei o iereys epi to TysiastErion eis osmEn eyOdias kyriO kai exilasetai peri aytoy o iereys kai afeTEsetai aytO

Лев 4:32 ean de probaton prosenegkE to dOron aytoy eis amartian TEly amOmon prosoisei ayto

Лев 4:33 kai epiTEsei tEn heira epi tEn kefalEn toy tEs amartias kai sfaxoysin ayto en topO oy sfazoysin ta olokaytOmata

Лев 4:34 kai labOn o iereys apo toy aimatos toy tEs amartias tO daktylO epiTEsei epi ta kerata toy TysiastErioy tEs olokaytOseOs kai pan aytoy to aima ekheei para tEn basin toy TysiastErioy tEs olokaytOseOs

Лев 4:35 kai pan aytoy to stear perielei on tropon periaireitai stear probatoy ek tEs Tysias toy sOtErioy kai epiTEsei ayto o iereys epi to TysiastErion epi to olokaytOma kyrioy kai exilasetai peri aytoy o iereys peri tEs amartias Es Emarten kai afeTEsetai aytO

Лев 5:1 ean de psyhE amartE kai akoysE fOnEn orkismoy kai oytos martys E eOraken E synoiden ean mE apaggeilE lEmpsetai tEn amartian

Лев 5:2 E psyhE Etis ean apsEtai pantos pragmatos akaTartoy E TnEsimaioy E TErialOtoy akaTartoy E tOn TnEsimaiOn E tOn bdelygmatOn tOn akaTartOn E tOn TnEsimaiOn ktEnOn tOn akaTartOn

Лев 5:3 E apsEtai apo akaTarsias anTrOpoy apo pasEs akaTarsias aytoy Es an apsamenos mianTE kai elaTen ayton meta toyto de gnO kai plEmmelEsE

Лев 5:4 E psyhE E an omosE diastelloysa tois heilesin kakopoiEsai E kalOs poiEsai kata panta osa ean diasteilE o anTrOpos meT orkoy kai laTE ayton pro ofTalmOn kai oytos gnO kai amartE en ti toytOn

Лев 5:5 kai exagoreysei tEn amartian peri On EmartEken kat aytEs

Лев 5:6 kai oisei peri On eplEmmelEsen kyriO peri tEs amartias Es Emarten TEly apo tOn probatOn amnada E himairan ex aigOn peri amartias kai exilasetai peri aytoy o iereys peri tEs amartias aytoy Es Emarten kai afeTEsetai aytO E amartia

Лев 5:7 ean de mE ishysE E heir aytoy to ikanon eis to probaton oisei peri tEs amartias aytoy Es Emarten dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn kyriO ena peri amartias kai ena eis olokaytOma

Лев 5:8 kai oisei ayta pros ton ierea kai prosaxei o iereys to peri tEs amartias proteron kai apoknisei o iereys tEn kefalEn aytoy apo toy sfondyloy kai oy dielei

Лев 5:9 kai ranei apo toy aimatos toy peri tEs amartias epi ton toihon toy TysiastErioy to de kataloipon toy aimatos katastraggiei epi tEn basin toy TysiastErioy amartias gar estin

Лев 5:10 kai to deyteron poiEsei olokaytOma Os kaTEkei kai exilasetai o iereys peri tEs amartias aytoy Es Emarten kai afeTEsetai aytO

Лев 5:11 ean de mE eyriskE aytoy E heir zeygos trygonOn E dyo neossoys peristerOn kai oisei to dOron aytoy peri oy Emarten to dekaton toy oifi semidalin peri amartias oyk epiheei ep ayto elaion oyde epiTEsei ep ayto libanon oti peri amartias estin

Лев 5:12 kai oisei ayto pros ton ierea kai draxamenos o iereys ap aytEs plErE tEn draka to mnEmosynon aytEs epiTEsei epi to TysiastErion tOn olokaytOmatOn kyriO amartia estin

Лев 5:13 kai exilasetai peri aytoy o iereys peri tEs amartias aytoy Es Emarten ef enos toytOn kai afeTEsetai aytO to de kataleifTen estai tO ierei Os E Tysia tEs semidaleOs

Лев 5:14 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 5:15 psyhE ean laTE ayton lETE kai amartE akoysiOs apo tOn agiOn kyrioy kai oisei tEs plEmmeleias aytoy tO kyriO krion amOmon ek tOn probatOn timEs argyrioy siklOn tO siklO tOn agiOn peri oy eplEmmelEsen

Лев 5:16 kai o Emarten apo tOn agiOn apoteisai ayto kai to epipempton prosTEsei ep ayto kai dOsei ayto tO ierei kai o iereys exilasetai peri aytoy en tO kriO tEs plEmmeleias kai afeTEsetai aytO

Лев 5:17 kai E psyhE E an amartE kai poiEsE mian apo pasOn tOn entolOn kyrioy On oy dei poiein kai oyk egnO kai plEmmelEsE kai labE tEn amartian

Лев 5:18 kai oisei krion amOmon ek tOn probatOn timEs argyrioy eis plEmmeleian pros ton ierea kai exilasetai peri aytoy o iereys peri tEs agnoias aytoy Es EgnoEsen kai aytos oyk Edei kai afeTEsetai aytO

Лев 5:19 eplEmmelEsen gar plEmmelEsin enanti kyrioy

Лев 5:20 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 5:21 psyhE ean amartE kai paridOn paridE tas entolas kyrioy kai pseysEtai ta pros ton plEsion en paraTEkE E peri koinOnias E peri arpagEs E EdikEsen ti ton plEsion

Лев 5:22 E eyren apOleian kai pseysEtai peri aytEs kai omosE adikOs peri enos apo pantOn On ean poiEsE o anTrOpos Oste amartein en toytois

Лев 5:23 kai estai Enika ean amartE kai plEmmelEsE kai apodO to arpagma o Erpasen E to adikEma o EdikEsen E tEn paraTEkEn Etis pareteTE aytO E tEn apOleian En eyren

Лев 5:24 apo pantos pragmatos oy Omosen peri aytoy adikOs kai apoteisei ayto to kefalaion kai to pempton prosTEsei ep ayto tinos estin aytO apodOsei E Emera eleghTE

Лев 5:25 kai tEs plEmmeleias aytoy oisei tO kyriO krion apo tOn probatOn amOmon timEs eis o eplEmmelEsen aytO

Лев 5:26 kai exilasetai peri aytoy o iereys enanti kyrioy kai afeTEsetai aytO peri enos apo pantOn On epoiEsen kai eplEmmelEsen aytO

Лев 6:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 6:2 enteilai aarOn kai tois yiois aytoy legOn oytos o nomos tEs olokaytOseOs aytE E olokaytOsis epi tEs kayseOs aytEs epi toy TysiastErioy olEn tEn nykta eOs to prOi kai to pyr toy TysiastErioy kayTEsetai ep aytoy oy sbesTEsetai

Лев 6:3 kai endysetai o iereys hitOna linoyn kai periskeles linoyn endysetai peri to sOma aytoy kai afelei tEn katakarpOsin En an katanalOsE to pyr tEn olokaytOsin apo toy TysiastErioy kai paraTEsei ayto ehomenon toy TysiastErioy

Лев 6:4 kai ekdysetai tEn stolEn aytoy kai endysetai stolEn allEn kai exoisei tEn katakarpOsin exO tEs parembolEs eis topon kaTaron

Лев 6:5 kai pyr epi to TysiastErion kayTEsetai ap aytoy kai oy sbesTEsetai kai kaysei o iereys ep ayto xyla to prOi kai stoibasei ep aytoy tEn olokaytOsin kai epiTEsei ep ayto to stear toy sOtErioy

Лев 6:6 kai pyr dia pantos kayTEsetai epi to TysiastErion oy sbesTEsetai

Лев 6:7 oytos o nomos tEs Tysias En prosaxoysin aytEn oi yioi aarOn enanti kyrioy apenanti toy TysiastErioy

Лев 6:8 kai afelei ap aytoy tE draki apo tEs semidaleOs tEs Tysias syn tO elaiO aytEs kai syn tO libanO aytEs ta onta epi tEs Tysias kai anoisei epi to TysiastErion karpOma osmE eyOdias to mnEmosynon aytEs tO kyriO

Лев 6:9 to de kataleifTen ap aytEs edetai aarOn kai oi yioi aytoy azyma brOTEsetai en topO agiO en aylE tEs skEnEs toy martyrioy edontai aytEn

Лев 6:10 oy pefTEsetai ezymOmenE merida aytEn edOka aytois apo tOn karpOmatOn kyrioy agia agiOn Osper to tEs amartias kai Osper to tEs plEmmeleias

Лев 6:11 pan arsenikon tOn iereOn edontai aytEn nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn apo tOn karpOmatOn kyrioy pas os ean apsEtai aytOn agiasTEsetai

Лев 6:12 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 6:13 toyto to dOron aarOn kai tOn yiOn aytoy o prosoisoysin kyriO en tE Emera E an hrisEs ayton to dekaton toy oifi semidaleOs eis Tysian dia pantos to Emisy aytEs to prOi kai to Emisy aytEs to deilinon

Лев 6:14 epi tEganoy en elaiO poiETEsetai pefyramenEn oisei aytEn elikta Tysian ek klasmatOn Tysian osmEn eyOdias kyriO

Лев 6:15 o iereys o hristos ant aytoy ek tOn yiOn aytoy poiEsei aytEn nomos aiOnios apan epitelesTEsetai

Лев 6:16 kai pasa Tysia iereOs olokaytos estai kai oy brOTEsetai

Лев 6:17 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 6:18 lalEson aarOn kai tois yiois aytoy legOn oytos o nomos tEs amartias en topO oy sfazoysin to olokaytOma sfaxoysin ta peri tEs amartias enanti kyrioy agia agiOn estin

Лев 6:19 o iereys o anaferOn aytEn edetai aytEn en topO agiO brOTEsetai en aylE tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 6:20 pas o aptomenos tOn kreOn aytEs agiasTEsetai kai O ean epirrantisTE apo toy aimatos aytEs epi to imation o ean rantisTE ep ayto plyTEsetai en topO agiO

Лев 6:21 kai skeyos ostrakinon oy ean epsETE en aytO syntribEsetai ean de en skeyei halkO epsETE ektripsei ayto kai ekklysei ydati

Лев 6:22 pas arsEn en tois iereysin fagetai ayta agia agiOn estin kyrioy

Лев 6:23 kai panta ta peri tEs amartias On ean eisenehTE apo toy aimatos aytOn eis tEn skEnEn toy martyrioy exilasasTai en tO agiO oy brOTEsetai en pyri katakayTEsetai

Лев 7:1 kai oytos o nomos toy krioy toy peri tEs plEmmeleias agia agiOn estin

Лев 7:2 en topO oy sfazoysin to olokaytOma sfaxoysin ton krion tEs plEmmeleias enanti kyrioy kai to aima prosheei epi tEn basin toy TysiastErioy kyklO

Лев 7:3 kai pan to stear aytoy prosoisei ap aytoy kai tEn osfyn kai pan to stear to katakalypton ta endosTia kai pan to stear to epi tOn endosTiOn

Лев 7:4 kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn to epi tOn mEriOn kai ton lobon ton epi toy Epatos syn tois nefrois perielei ayta

Лев 7:5 kai anoisei ayta o iereys epi to TysiastErion karpOma tO kyriO peri plEmmeleias estin

Лев 7:6 pas arsEn ek tOn iereOn edetai ayta en topO agiO edontai ayta agia agiOn estin

Лев 7:7 Osper to peri tEs amartias oytO kai to tEs plEmmeleias nomos eis aytOn o iereys ostis exilasetai en aytO aytO estai

Лев 7:8 kai o iereys o prosagOn olokaytOma anTrOpoy to derma tEs olokaytOseOs Es aytos prosferei aytO estai

Лев 7:9 kai pasa Tysia Etis poiETEsetai en tO klibanO kai pasa Etis poiETEsetai ep esharas E epi tEganoy toy iereOs toy prosferontos aytEn aytO estai

Лев 7:10 kai pasa Tysia anapepoiEmenE en elaiO kai mE anapepoiEmenE pasi tois yiois aarOn estai ekastO to ison

Лев 7:11 oytos o nomos Tysias sOtErioy En prosoisoysin kyriO

Лев 7:12 ean men peri aineseOs prosferE aytEn kai prosoisei epi tEs Tysias tEs aineseOs artoys ek semidaleOs anapepoiEmenoys en elaiO lagana azyma diakehrismena en elaiO kai semidalin pefyramenEn en elaiO

Лев 7:13 ep artois zymitais prosoisei ta dOra aytoy epi Tysia aineseOs sOtErioy

Лев 7:14 kai prosaxei en apo pantOn tOn dOrOn aytoy afairema kyriO tO ierei tO prosheonti to aima toy sOtErioy aytO estai

Лев 7:15 kai ta krea Tysias aineseOs sOtErioy aytO estai kai en E Emera dOreitai brOTEsetai oy kataleipsoysin ap aytoy eis to prOi

Лев 7:16 kan eyhE E ekoysion TysiazE to dOron aytoy E an Emera prosagagE tEn Tysian aytoy brOTEsetai kai tE ayrion

Лев 7:17 kai to kataleifTen apo tOn kreOn tEs Tysias eOs Emeras tritEs en pyri katakayTEsetai

Лев 7:18 ean de fagOn fagE apo tOn kreOn tE Emera tE tritE oy dehTEsetai aytO tO prosferonti ayto oy logisTEsetai aytO miasma estin E de psyhE Etis ean fagE ap aytoy tEn amartian lEmpsetai

Лев 7:19 kai krea osa an apsEtai pantos akaTartoy oy brOTEsetai en pyri katakayTEsetai pas kaTaros fagetai krea

Лев 7:20 E de psyhE Etis ean fagE apo tOn kreOn tEs Tysias toy sOtErioy o estin kyrioy kai E akaTarsia aytoy ep aytoy apoleitai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs

Лев 7:21 kai psyhE E an apsEtai pantos pragmatos akaTartoy E apo akaTarsias anTrOpoy E tOn tetrapodOn tOn akaTartOn E pantos bdelygmatos akaTartoy kai fagE apo tOn kreOn tEs Tysias toy sOtErioy o estin kyrioy apoleitai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs

Лев 7:22 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 7:23 lalEson tois yiois israEl legOn pan stear boOn kai probatOn kai aigOn oyk edesTe

Лев 7:24 kai stear TnEsimaiOn kai TErialOton poiETEsetai eis pan ergon kai eis brOsin oy brOTEsetai

Лев 7:25 pas o esTOn stear apo tOn ktEnOn On prosaxei aytOn karpOma kyriO apoleitai E psyhE ekeinE apo toy laoy aytEs

Лев 7:26 pan aima oyk edesTe en pasE tE katoikia ymOn apo te tOn peteinOn kai apo tOn ktEnOn

Лев 7:27 pasa psyhE E an fagE aima apoleitai E psyhE ekeinE apo toy laoy aytEs

Лев 7:28 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 7:29 kai tois yiois israEl lalEseis legOn o prosferOn Tysian sOtErioy kyriO oisei to dOron aytoy kyriO apo tEs Tysias toy sOtErioy

Лев 7:30 ai heires aytoy prosoisoysin ta karpOmata kyriO to stear to epi toy stETynioy kai ton lobon toy Epatos prosoisei ayta Oste epiTeinai doma enanti kyrioy

Лев 7:31 kai anoisei o iereys to stear epi toy TysiastErioy kai estai to stETynion aarOn kai tois yiois aytoy

Лев 7:32 kai ton brahiona ton dexion dOsete afairema tO ierei apo tOn TysiOn toy sOtErioy ymOn

Лев 7:33 o prosferOn to aima toy sOtErioy kai to stear apo tOn yiOn aarOn aytO estai o brahiOn o dexios en meridi

Лев 7:34 to gar stETynion toy epiTematos kai ton brahiona toy afairematos eilEfa para tOn yiOn israEl apo tOn TysiOn toy sOtErioy ymOn kai edOka ayta aarOn tO ierei kai tois yiois aytoy nomimon aiOnion para tOn yiOn israEl

Лев 7:35 aytE E hrisis aarOn kai E hrisis tOn yiOn aytoy apo tOn karpOmatOn kyrioy en E Emera prosEgageto aytoys toy ierateyein tO kyriO

Лев 7:36 kaTa eneteilato kyrios doynai aytois E Emera ehrisen aytoys para tOn yiOn israEl nomimon aiOnion eis tas geneas aytOn

Лев 7:37 oytos o nomos tOn olokaytOmatOn kai Tysias kai peri amartias kai tEs plEmmeleias kai tEs teleiOseOs kai tEs Tysias toy sOtErioy

Лев 7:38 on tropon eneteilato kyrios tO mOysE en tO orei sina E Emera eneteilato tois yiois israEl prosferein ta dOra aytOn enanti kyrioy en tE erEmO sina

Лев 8:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 8:2 labe aarOn kai toys yioys aytoy kai tas stolas aytoy kai to elaion tEs hriseOs kai ton moshon ton peri tEs amartias kai toys dyo krioys kai to kanoyn tOn azymOn

Лев 8:3 kai pasan tEn synagOgEn ekklEsiason epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 8:4 kai epoiEsen mOysEs on tropon synetaxen aytO kyrios kai exekklEsiasen tEn synagOgEn epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 8:5 kai eipen mOysEs tE synagOgE toyto estin to rEma o eneteilato kyrios poiEsai

Лев 8:6 kai prosEnegken mOysEs ton aarOn kai toys yioys aytoy kai eloysen aytoys ydati

Лев 8:7 kai enedysen ayton ton hitOna kai ezOsen ayton tEn zOnEn kai enedysen ayton ton ypodytEn kai epeTEken ep ayton tEn epOmida kai synezOsen ayton kata tEn poiEsin tEs epOmidos kai synesfigxen ayton en aytE

Лев 8:8 kai epeTEken ep aytEn to logeion kai epeTEken epi to logeion tEn dElOsin kai tEn alETeian

Лев 8:9 kai epeTEken tEn mitran epi tEn kefalEn aytoy kai epeTEken epi tEn mitran kata prosOpon aytoy to petalon to hrysoyn to kaTEgiasmenon agion on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 8:10 kai elaben mOysEs apo toy elaioy tEs hriseOs

Лев 8:11 kai erranen ap aytoy epi to TysiastErion eptakis kai ehrisen to TysiastErion kai Egiasen ayto kai panta ta skeyE aytoy kai ton loytEra kai tEn basin aytoy kai Egiasen ayta kai ehrisen tEn skEnEn kai panta ta en aytE kai Egiasen aytEn

Лев 8:12 kai epeheen mOysEs apo toy elaioy tEs hriseOs epi tEn kefalEn aarOn kai ehrisen ayton kai Egiasen ayton

Лев 8:13 kai prosEgagen mOysEs toys yioys aarOn kai enedysen aytoys hitOnas kai ezOsen aytoys zOnas kai perieTEken aytois kidareis kaTaper synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 8:14 kai prosEgagen mOysEs ton moshon ton peri tEs amartias kai epeTEken aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras epi tEn kefalEn toy moshoy toy tEs amartias

Лев 8:15 kai esfaxen ayton kai elaben mOysEs apo toy aimatos kai epeTEken epi ta kerata toy TysiastErioy kyklO tO daktylO kai ekaTarisen to TysiastErion kai to aima exeheen epi tEn basin toy TysiastErioy kai Egiasen ayto toy exilasasTai ep aytoy

Лев 8:16 kai elaben mOysEs pan to stear to epi tOn endosTiOn kai ton lobon ton epi toy Epatos kai amfoteroys toys nefroys kai to stear to ep aytOn kai anEnegken mOysEs epi to TysiastErion

Лев 8:17 kai ton moshon kai tEn byrsan aytoy kai ta krea aytoy kai tEn kopron aytoy kai katekaysen ayta pyri exO tEs parembolEs on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 8:18 kai prosEgagen mOysEs ton krion ton eis olokaytOma kai epeTEken aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy krioy

Лев 8:19 kai esfaxen mOysEs ton krion kai proseheen mOysEs to aima epi to TysiastErion kyklO

Лев 8:20 kai ton krion ekreanomEsen kata melE kai anEnegken mOysEs tEn kefalEn kai ta melE kai to stear

Лев 8:21 kai tEn koilian kai toys podas eplynen ydati kai anEnegken mOysEs olon ton krion epi to TysiastErion olokaytOma o estin eis osmEn eyOdias karpOma estin tO kyriO kaTaper eneteilato kyrios tO mOysE

Лев 8:22 kai prosEgagen mOysEs ton krion ton deyteron krion teleiOseOs kai epeTEken aarOn kai oi yioi aytoy tas heiras aytOn epi tEn kefalEn toy krioy

Лев 8:23 kai esfaxen ayton kai elaben mOysEs apo toy aimatos aytoy kai epeTEken epi ton lobon toy Otos aarOn toy dexioy kai epi to akron tEs heiros tEs dexias kai epi to akron toy podos toy dexioy

Лев 8:24 kai prosEgagen mOysEs toys yioys aarOn kai epeTEken mOysEs apo toy aimatos epi toys loboys tOn OtOn tOn dexiOn kai epi ta akra tOn heirOn aytOn tOn dexiOn kai epi ta akra tOn podOn aytOn tOn dexiOn kai proseheen mOysEs to aima epi to TysiastErion kyklO

Лев 8:25 kai elaben to stear kai tEn osfyn kai to stear to epi tEs koilias kai ton lobon toy Epatos kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn kai ton brahiona ton dexion

Лев 8:26 kai apo toy kanoy tEs teleiOseOs toy ontos enanti kyrioy elaben arton ena azymon kai arton ex elaioy ena kai laganon en kai epeTEken epi to stear kai ton brahiona ton dexion

Лев 8:27 kai epeTEken apanta epi tas heiras aarOn kai epi tas heiras tOn yiOn aytoy kai anEnegken ayta afairema enanti kyrioy

Лев 8:28 kai elaben mOysEs apo tOn heirOn aytOn kai anEnegken ayta mOysEs epi to TysiastErion epi to olokaytOma tEs teleiOseOs o estin osmE eyOdias karpOma estin tO kyriO

Лев 8:29 kai labOn mOysEs to stETynion afeilen ayto epiTema enanti kyrioy apo toy krioy tEs teleiOseOs kai egeneto mOysE en meridi kaTa eneteilato kyrios tO mOysE

Лев 8:30 kai elaben mOysEs apo toy elaioy tEs hriseOs kai apo toy aimatos toy epi toy TysiastErioy kai proserranen epi aarOn kai tas stolas aytoy kai toys yioys aytoy kai tas stolas tOn yiOn aytoy met aytoy kai Egiasen aarOn kai tas stolas aytoy kai toys yioys aytoy kai tas stolas tOn yiOn aytoy met aytoy

Лев 8:31 kai eipen mOysEs pros aarOn kai toys yioys aytoy epsEsate ta krea en tE aylE tEs skEnEs toy martyrioy en topO agiO kai ekei fagesTe ayta kai toys artoys toys en tO kanO tEs teleiOseOs on tropon syntetaktai moi legOn aarOn kai oi yioi aytoy fagontai ayta

Лев 8:32 kai to kataleifTen tOn kreOn kai tOn artOn en pyri katakayTEsetai

Лев 8:33 kai apo tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy oyk exeleysesTe epta Emeras eOs Emera plErOTE Emera teleiOseOs ymOn epta gar Emeras teleiOsei tas heiras ymOn

Лев 8:34 kaTaper epoiEsen en tE Emera taytE eneteilato kyrios toy poiEsai Oste exilasasTai peri ymOn

Лев 8:35 kai epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy kaTEsesTe epta Emeras Emeran kai nykta fylaxesTe ta fylagmata kyrioy ina mE apoTanEte oytOs gar eneteilato moi kyrios o Teos

Лев 8:36 kai epoiEsen aarOn kai oi yioi aytoy pantas toys logoys oys synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 9:1 kai egenETE tE Emera tE ogdoE ekalesen mOysEs aarOn kai toys yioys aytoy kai tEn geroysian israEl

Лев 9:2 kai eipen mOysEs pros aarOn labe seaytO mosharion ek boOn peri amartias kai krion eis olokaytOma amOma kai prosenegke ayta enanti kyrioy

Лев 9:3 kai tE geroysia israEl lalEson legOn labete himaron ex aigOn ena peri amartias kai mosharion kai amnon eniaysion eis olokarpOsin amOma

Лев 9:4 kai moshon kai krion eis Tysian sOtErioy enanti kyrioy kai semidalin pefyramenEn en elaiO oti sEmeron kyrios ofTEsetai en ymin

Лев 9:5 kai elabon kaTo eneteilato mOysEs apenanti tEs skEnEs toy martyrioy kai prosElTen pasa synagOgE kai estEsan enanti kyrioy

Лев 9:6 kai eipen mOysEs toyto to rEma o eipen kyrios poiEsate kai ofTEsetai en ymin doxa kyrioy

Лев 9:7 kai eipen mOysEs tO aarOn proselTe pros to TysiastErion kai poiEson to peri tEs amartias soy kai to olokaytOma soy kai exilasai peri seaytoy kai toy oikoy soy kai poiEson ta dOra toy laoy kai exilasai peri aytOn kaTaper eneteilato kyrios tO mOysE

Лев 9:8 kai prosElTen aarOn pros to TysiastErion kai esfaxen to mosharion to peri tEs amartias

Лев 9:9 kai prosEnegkan oi yioi aarOn to aima pros ayton kai ebapsen ton daktylon eis to aima kai epeTEken epi ta kerata toy TysiastErioy kai to aima exeheen epi tEn basin toy TysiastErioy

Лев 9:10 kai to stear kai toys nefroys kai ton lobon toy Epatos toy peri tEs amartias anEnegken epi to TysiastErion on tropon eneteilato kyrios tO mOysE

Лев 9:11 kai ta krea kai tEn byrsan katekaysen ayta pyri exO tEs parembolEs

Лев 9:12 kai esfaxen to olokaytOma kai prosEnegkan oi yioi aarOn to aima pros ayton kai proseheen epi to TysiastErion kyklO

Лев 9:13 kai to olokaytOma prosEnegkan aytO kata melE ayta kai tEn kefalEn kai epeTEken epi to TysiastErion

Лев 9:14 kai eplynen tEn koilian kai toys podas ydati kai epeTEken epi to olokaytOma epi to TysiastErion

Лев 9:15 kai prosEnegkan to dOron toy laoy kai elaben ton himaron ton peri tEs amartias toy laoy kai esfaxen ayto kaTa kai to prOton

Лев 9:16 kai prosEnegken to olokaytOma kai epoiEsen ayto Os kaTEkei

Лев 9:17 kai prosEnegken tEn Tysian kai eplEsen tas heiras ap aytEs kai epeTEken epi to TysiastErion hOris toy olokaytOmatos toy prOinoy

Лев 9:18 kai esfaxen ton moshon kai ton krion tEs Tysias toy sOtErioy tEs toy laoy kai prosEnegkan oi yioi aarOn to aima pros ayton kai proseheen pros to TysiastErion kyklO

Лев 9:19 kai to stear to apo toy moshoy kai toy krioy tEn osfEn kai to stear to katakalypton epi tEs koilias kai toys dyo nefroys kai to stear to ep aytOn kai ton lobon ton epi toy Epatos

Лев 9:20 kai epeTEken ta steata epi ta stETynia kai anEnegkan ta steata epi to TysiastErion

Лев 9:21 kai to stETynion kai ton brahiona ton dexion afeilen aarOn afairema enanti kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 9:22 kai exaras aarOn tas heiras epi ton laon eylogEsen aytoys kai katebE poiEsas to peri tEs amartias kai ta olokaytOmata kai ta toy sOtErioy

Лев 9:23 kai eisElTen mOysEs kai aarOn eis tEn skEnEn toy martyrioy kai exelTontes eylogEsan panta ton laon kai OfTE E doxa kyrioy panti tO laO

Лев 9:24 kai exElTen pyr para kyrioy kai katefagen ta epi toy TysiastErioy ta te olokaytOmata kai ta steata kai eiden pas o laos kai exestE kai epesan epi prosOpon

Лев 10:1 kai labontes oi dyo yioi aarOn nadab kai abioyd ekastos to pyreion aytoy epeTEkan ep ayto pyr kai epebalon ep ayto Tymiama kai prosEnegkan enanti kyrioy pyr allotrion o oy prosetaxen kyrios aytois

Лев 10:2 kai exElTen pyr para kyrioy kai katefagen aytoys kai apeTanon enanti kyrioy

Лев 10:3 kai eipen mOysEs pros aarOn toyto estin o eipen kyrios legOn en tois eggizoysin moi agiasTEsomai kai en pasE tE synagOgE doxasTEsomai kai katenyhTE aarOn

Лев 10:4 kai ekalesen mOysEs ton misadai kai ton elisafan yioys oziEl yioys toy adelfoy toy patros aarOn kai eipen aytois proselTate kai arate toys adelfoys ymOn ek prosOpoy tOn agiOn exO tEs parembolEs

Лев 10:5 kai prosElTon kai Eran en tois hitOsin aytOn exO tEs parembolEs on tropon eipen mOysEs

Лев 10:6 kai eipen mOysEs pros aarOn kai eleazar kai iTamar toys yioys aytoy toys kataleleimmenoys tEn kefalEn ymOn oyk apokidarOsete kai ta imatia ymOn oy diarrExete ina mE apoTanEte kai epi pasan tEn synagOgEn estai Tymos oi adelfoi ymOn pas o oikos israEl klaysontai ton empyrismon on enepyrisTEsan ypo kyrioy

Лев 10:7 kai apo tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy oyk exeleysesTe ina mE apoTanEte to gar elaion tEs hriseOs to para kyrioy ef ymin kai epoiEsan kata to rEma mOysE

Лев 10:8 kai elalEsen kyrios tO aarOn legOn

Лев 10:9 oinon kai sikera oy piesTe sy kai oi yioi soy meta soy Enika an eisporeyEsTe eis tEn skEnEn toy martyrioy E prosporeyomenOn ymOn pros to TysiastErion kai oy mE apoTanEte nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn

Лев 10:10 diasteilai ana meson tOn agiOn kai tOn bebElOn kai ana meson tOn akaTartOn kai tOn kaTarOn

Лев 10:11 kai symbibaseis toys yioys israEl panta ta nomima a elalEsen kyrios pros aytoys dia heiros mOysE

Лев 10:12 kai eipen mOysEs pros aarOn kai pros eleazar kai iTamar toys yioys aarOn toys kataleifTentas labete tEn Tysian tEn kataleifTeisan apo tOn karpOmatOn kyrioy kai fagesTe azyma para to TysiastErion agia agiOn estin

Лев 10:13 kai fagesTe aytEn en topO agiO nomimon gar soi estin kai nomimon tois yiois soy toyto apo tOn karpOmatOn kyrioy oytO gar entetaltai moi

Лев 10:14 kai to stETynion toy aforismatos kai ton brahiona toy afairematos fagesTe en topO agiO sy kai oi yioi soy kai o oikos soy meta soy nomimon gar soi kai nomimon tois yiois soy edoTE apo tOn TysiOn toy sOtErioy tOn yiOn israEl

Лев 10:15 ton brahiona toy afairematos kai to stETynion toy aforismatos epi tOn karpOmatOn tOn steatOn prosoisoysin aforisma aforisai enanti kyrioy kai estai soi kai tois yiois soy kai tais Tygatrasin soy meta soy nomimon aiOnion on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 10:16 kai ton himaron ton peri tEs amartias zEtOn exezEtEsen mOysEs kai ode enepepyristo kai eTymOTE mOysEs epi eleazar kai iTamar toys yioys aarOn toys kataleleimmenoys legOn

Лев 10:17 dia ti oyk efagete to peri tEs amartias en topO agiO oti gar agia agiOn estin toyto edOken ymin fagein ina afelEte tEn amartian tEs synagOgEs kai exilasEsTe peri aytOn enanti kyrioy

Лев 10:18 oy gar eisEhTE toy aimatos aytoy eis to agion kata prosOpon esO fagesTe ayto en topO agiO on tropon moi synetaxen kyrios

Лев 10:19 kai elalEsen aarOn pros mOysEn legOn ei sEmeron prosageiohasin ta peri tEs amartias aytOn kai ta olokaytOmata aytOn enanti kyrioy kai symbebEken moi tayta kai fagomai ta peri tEs amartias sEmeron mE areston estai kyriO

Лев 10:20 kai Ekoysen mOysEs kai Eresen aytO

Лев 11:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Лев 11:2 lalEsate tois yiois israEl legontes tayta ta ktEnE a fagesTe apo pantOn tOn ktEnOn tOn epi tEs gEs

Лев 11:3 pan ktEnos dihEloyn oplEn kai onyhistEras onyhizon dyo hElOn kai anagon mErykismon en tois ktEnesin tayta fagesTe

Лев 11:4 plEn apo toytOn oy fagesTe apo tOn anagontOn mErykismon kai apo tOn dihEloyntOn tas oplas kai onyhizontOn onyhistEras ton kamElon oti anagei mErykismon toyto oplEn de oy dihElei akaTarton toyto ymin

Лев 11:5 kai ton dasypoda oti anagei mErykismon toyto kai oplEn oy dihElei akaTarton toyto ymin

Лев 11:6 kai ton hoirogryllion oti anagei mErykismon toyto kai oplEn oy dihElei akaTarton toyto ymin

Лев 11:7 kai ton yn oti dihElei oplEn toyto kai onyhizei onyhas oplEs kai toyto oyk anagei mErykismon akaTarton toyto ymin

Лев 11:8 apo tOn kreOn aytOn oy fagesTe kai tOn TnEsimaiOn aytOn oyh apsesTe akaTarta tayta ymin

Лев 11:9 kai tayta a fagesTe apo pantOn tOn en tois ydasin panta osa estin aytois pterygia kai lepides en tois ydasin kai en tais Talassais kai en tois heimarrois tayta fagesTe

Лев 11:10 kai panta osa oyk estin aytois pterygia oyde lepides en tO ydati E en tais Talassais kai en tois heimarrois apo pantOn On ereygetai ta ydata kai apo pasEs psyhEs zOsEs tEs en tO ydati bdelygma estin

Лев 11:11 kai bdelygmata esontai ymin apo tOn kreOn aytOn oyk edesTe kai ta TnEsimaia aytOn bdelyxesTe

Лев 11:12 kai panta osa oyk estin aytois pterygia kai lepides tOn en tO ydati bdelygma toyto estin ymin

Лев 11:13 kai tayta bdelyxesTe apo tOn peteinOn kai oy brOTEsetai bdelygma estin ton aeton kai ton grypa kai ton aliaieton

Лев 11:14 kai ton gypa kai iktina kai ta omoia aytO

Лев 11:15 kai koraka kai ta omoia aytO

Лев 11:16 kai stroyTon kai glayka kai laron kai ta omoia aytO kai ieraka kai ta omoia aytO

Лев 11:17 kai nyktikoraka kai katarraktEn kai ibin

Лев 11:18 kai porfyriOna kai pelekana kai kyknon

Лев 11:19 kai glayka kai erOdion kai haradrion kai ta omoia aytO kai epopa kai nykterida

Лев 11:20 kai panta ta erpeta tOn peteinOn a poreyetai epi tessara bdelygmata estin ymin

Лев 11:21 alla tayta fagesTe apo tOn erpetOn tOn peteinOn a poreyetai epi tessara a ehei skelE anOteron tOn podOn aytoy pEdan en aytois epi tEs gEs

Лев 11:22 kai tayta fagesTe ap aytOn ton broyhon kai ta omoia aytO kai ton attakEn kai ta omoia aytO kai tEn akrida kai ta omoia aytE kai ton ofiomahEn kai ta omoia aytO

Лев 11:23 pan erpeton apo tOn peteinOn ois estin tessares podes bdelygma estin ymin

Лев 11:24 kai en toytois mianTEsesTe pas o aptomenos tOn TnEsimaiOn aytOn akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:25 kai pas o airOn tOn TnEsimaiOn aytOn plynei ta imatia kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:26 en pasin tois ktEnesin o estin dihEloyn oplEn kai onyhistEras onyhizei kai mErykismon oy marykatai akaTarta esontai ymin pas o aptomenos tOn TnEsimaiOn aytOn akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:27 kai pas os poreyetai epi heirOn en pasi tois TEriois a poreyetai epi tessara akaTarta estai ymin pas o aptomenos tOn TnEsimaiOn aytOn akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:28 kai o airOn tOn TnEsimaiOn aytOn plynei ta imatia kai akaTartos estai eOs esperas akaTarta tayta ymin estin

Лев 11:29 kai tayta ymin akaTarta apo tOn erpetOn tOn erpontOn epi tEs gEs E galE kai o mys kai o krokodeilos o hersaios

Лев 11:30 mygalE kai hamaileOn kai kalabOtEs kai sayra kai aspalax

Лев 11:31 tayta akaTarta ymin apo pantOn tOn erpetOn tOn epi tEs gEs pas o aptomenos aytOn teTnEkotOn akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:32 kai pan ef o an epipesE ap aytOn teTnEkotOn aytOn akaTarton estai apo pantos skeyoys xylinoy E imatioy E dermatos E sakkoy pan skeyos o ean poiETE ergon en aytO eis ydOr bafEsetai kai akaTarton estai eOs esperas kai kaTaron estai

Лев 11:33 kai pan skeyos ostrakinon eis o ean pesE apo toytOn endon osa ean endon E akaTarta estai kai ayto syntribEsetai

Лев 11:34 kai pan brOma o esTetai eis o ean epelTE ep ayto ydOr akaTarton estai kai pan poton o pinetai en panti aggeiO akaTarton estai

Лев 11:35 kai pan o ean pesE apo tOn TnEsimaiOn aytOn ep ayto akaTarton estai klibanoi kai kyTropodes kaTaireTEsontai akaTarta tayta estin kai akaTarta tayta ymin esontai

Лев 11:36 plEn pEgOn ydatOn kai lakkoy kai synagOgEs ydatos estai kaTaron o de aptomenos tOn TnEsimaiOn aytOn akaTartos estai

Лев 11:37 ean de epipesE tOn TnEsimaiOn aytOn epi pan sperma sporimon o sparEsetai kaTaron estai

Лев 11:38 ean de epihyTE ydOr epi pan sperma kai epipesE tOn TnEsimaiOn aytOn ep ayto akaTarton estin ymin

Лев 11:39 ean de apoTanE tOn ktEnOn o estin ymin toyto fagein o aptomenos tOn TnEsimaiOn aytOn akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:40 kai o esTiOn apo tOn TnEsimaiOn toytOn plynei ta imatia kai akaTartos estai eOs esperas kai o airOn apo TnEsimaiOn aytOn plynei ta imatia kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 11:41 kai pan erpeton o erpei epi tEs gEs bdelygma toyto estai ymin oy brOTEsetai

Лев 11:42 kai pas o poreyomenos epi koilias kai pas o poreyomenos epi tessara dia pantos o polyplETei posin en pasin tois erpetois tois erpoysin epi tEs gEs oy fagesTe ayto oti bdelygma ymin estin

Лев 11:43 kai oy mE bdelyxEte tas psyhas ymOn en pasi tois erpetois tois erpoysin epi tEs gEs kai oy mianTEsesTe en toytois kai oyk akaTartoi esesTe en aytois

Лев 11:44 oti egO eimi kyrios o Teos ymOn kai agiasTEsesTe kai agioi esesTe oti agios eimi egO kyrios o Teos ymOn kai oy mianeite tas psyhas ymOn en pasin tois erpetois tois kinoymenois epi tEs gEs

Лев 11:45 oti egO eimi kyrios o anagagOn ymas ek gEs aigyptoy einai ymOn Teos kai esesTe agioi oti agios eimi egO kyrios

Лев 11:46 oytos o nomos peri tOn ktEnOn kai tOn peteinOn kai pasEs psyhEs tEs kinoymenEs en tO ydati kai pasEs psyhEs erpoysEs epi tEs gEs

Лев 11:47 diasteilai ana meson tOn akaTartOn kai ana meson tOn kaTarOn kai ana meson tOn zOogonoyntOn ta esTiomena kai ana meson tOn zOogonoyntOn ta mE esTiomena

Лев 12:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 12:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys gynE Etis ean spermatisTE kai tekE arsen kai akaTartos estai epta Emeras kata tas Emeras toy hOrismoy tEs afedroy aytEs akaTartos estai

Лев 12:3 kai tE Emera tE ogdoE peritemei tEn sarka tEs akrobystias aytoy

Лев 12:4 kai triakonta Emeras kai treis kaTEsetai en aimati akaTartO aytEs pantos agioy oyh apsetai kai eis to agiastErion oyk eiseleysetai eOs an plErOTOsin ai Emerai kaTarseOs aytEs

Лев 12:5 ean de TEly tekE kai akaTartos estai dis epta Emeras kata tEn afedron kai exEkonta Emeras kai ex kaTesTEsetai en aimati akaTartO aytEs

Лев 12:6 kai otan anaplErOTOsin ai Emerai kaTarseOs aytEs ef yiO E epi Tygatri prosoisei amnon eniaysion amOmon eis olokaytOma kai neosson peristeras E trygona peri amartias epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy pros ton ierea

Лев 12:7 kai prosoisei enanti kyrioy kai exilasetai peri aytEs o iereys kai kaTariei aytEn apo tEs pEgEs toy aimatos aytEs oytos o nomos tEs tiktoysEs arsen E TEly

Лев 12:8 ean de mE eyriskE E heir aytEs to ikanon eis amnon kai lEmpsetai dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn mian eis olokaytOma kai mian peri amartias kai exilasetai peri aytEs o iereys kai kaTarisTEsetai

Лев 13:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Лев 13:2 anTrOpO ean tini genEtai en dermati hrOtos aytoy oylE sEmasias tElaygEs kai genEtai en dermati hrOtos aytoy afE lepras kai ahTEsetai pros aarOn ton ierea E ena tOn yiOn aytoy tOn iereOn

Лев 13:3 kai opsetai o iereys tEn afEn en dermati toy hrOtos aytoy kai E Trix en tE afE metabalE leykE kai E opsis tEs afEs tapeinE apo toy dermatos toy hrOtos afE lepras estin kai opsetai o iereys kai mianei ayton

Лев 13:4 ean de tElaygEs leykE E en tO dermati toy hrOtos kai tapeinE mE E E opsis aytEs apo toy dermatos kai E Trix aytoy oy metebalen triha leykEn aytE de estin amayra kai aforiei o iereys tEn afEn epta Emeras

Лев 13:5 kai opsetai o iereys tEn afEn tE Emera tE ebdomE kai idoy E afE menei enantion aytoy oy metepesen E afE en tO dermati kai aforiei ayton o iereys epta Emeras to deyteron

Лев 13:6 kai opsetai ayton o iereys tE Emera tE ebdomE to deyteron kai idoy amayra E afE oy metepesen E afE en tO dermati kaTariei ayton o iereys sEmasia gar estin kai plynamenos ta imatia kaTaros estai

Лев 13:7 ean de metabaloysa metapesE E sEmasia en tO dermati meta to idein ayton ton ierea toy kaTarisai ayton kai ofTEsetai to deyteron tO ierei

Лев 13:8 kai opsetai ayton o iereys kai idoy metepesen E sEmasia en tO dermati kai mianei ayton o iereys lepra estin

Лев 13:9 kai afE lepras ean genEtai en anTrOpO kai Exei pros ton ierea

Лев 13:10 kai opsetai o iereys kai idoy oylE leykE en tO dermati kai aytE metebalen triha leykEn kai apo toy ygioys tEs sarkos tEs zOsEs en tE oylE

Лев 13:11 lepra palaioymenE estin en tO dermati toy hrOtos estin kai mianei ayton o iereys kai aforiei ayton oti akaTartos estin

Лев 13:12 ean de exanToysa exanTEsE E lepra en tO dermati kai kalypsE E lepra pan to derma tEs afEs apo kefalEs eOs podOn kaT olEn tEn orasin toy iereOs

Лев 13:13 kai opsetai o iereys kai idoy ekalypsen E lepra pan to derma toy hrOtos kai kaTariei ayton o iereys tEn afEn oti pan metebalen leykon kaTaron estin

Лев 13:14 kai E an Emera ofTE en aytO hrOs zOn mianTEsetai

Лев 13:15 kai opsetai o iereys ton hrOta ton ygiE kai mianei ayton o hrOs o ygiEs oti akaTartos estin lepra estin

Лев 13:16 ean de apokatastE o hrOs o ygiEs kai metabalE leykE kai eleysetai pros ton ierea

Лев 13:17 kai opsetai o iereys kai idoy metebalen E afE eis to leykon kai kaTariei o iereys tEn afEn kaTaros estin

Лев 13:18 kai sarx ean genEtai en tO dermati aytoy elkos kai ygiasTE

Лев 13:19 kai genEtai en tO topO toy elkoys oylE leykE E tElaygEs leykainoysa E pyrrizoysa kai ofTEsetai tO ierei

Лев 13:20 kai opsetai o iereys kai idoy E opsis tapeinotera toy dermatos kai E Trix aytEs metebalen eis leykEn kai mianei ayton o iereys lepra estin en tO elkei exEnTEsen

Лев 13:21 ean de idE o iereys kai idoy oyk estin en aytO Trix leykE kai tapeinon mE E apo toy dermatos toy hrOtos kai aytE E amayra aforiei ayton o iereys epta Emeras

Лев 13:22 ean de diaheEtai en tO dermati kai mianei ayton o iereys afE lepras estin en tO elkei exEnTEsen

Лев 13:23 ean de kata hOran meinE to tElaygEma kai mE diaheEtai oylE toy elkoys estin kai kaTariei ayton o iereys

Лев 13:24 kai sarx ean genEtai en tO dermati aytoy katakayma pyros kai genEtai en tO dermati aytoy to ygiasTen toy katakaymatos aygazon tElayges leykon ypopyrrizon E ekleykon

Лев 13:25 kai opsetai ayton o iereys kai idoy metebalen Trix leykE eis to aygazon kai E opsis aytoy tapeinE apo toy dermatos lepra estin en tO katakaymati exEnTEsen kai mianei ayton o iereys afE lepras estin

Лев 13:26 ean de idE o iereys kai idoy oyk estin en tO aygazonti Trix leykE kai tapeinon mE E apo toy dermatos ayto de amayron kai aforiei ayton o iereys epta Emeras

Лев 13:27 kai opsetai ayton o iereys tE Emera tE ebdomE ean de diahysei diaheEtai en tO dermati kai mianei ayton o iereys afE lepras estin en tO elkei exEnTEsen

Лев 13:28 ean de kata hOran meinE to aygazon kai mE diahyTE en tO dermati aytE de E amayra E oylE toy katakaymatos estin kai kaTariei ayton o iereys o gar haraktEr toy katakaymatos estin

Лев 13:29 kai andri kai gynaiki ean genEtai en aytois afE lepras en tE kefalE E en tO pOgOni

Лев 13:30 kai opsetai o iereys tEn afEn kai idoy E opsis aytEs egkoilotera toy dermatos en aytE de Trix xanTizoysa leptE kai mianei ayton o iereys Traysma estin lepra tEs kefalEs E lepra toy pOgOnos estin

Лев 13:31 kai ean idE o iereys tEn afEn toy Traysmatos kai idoy oyh E opsis egkoilotera toy dermatos kai Trix xanTizoysa oyk estin en aytE kai aforiei o iereys tEn afEn toy Traysmatos epta Emeras

Лев 13:32 kai opsetai o iereys tEn afEn tE Emera tE ebdomE kai idoy oy diehyTE to Traysma kai Trix xanTizoysa oyk estin en aytE kai E opsis toy Traysmatos oyk estin koilE apo toy dermatos

Лев 13:33 kai xyrETEsetai to derma to de Traysma oy xyrETEsetai kai aforiei o iereys to Traysma epta Emeras to deyteron

Лев 13:34 kai opsetai o iereys to Traysma tE Emera tE ebdomE kai idoy oy diehyTE to Traysma en tO dermati meta to xyrETEnai ayton kai E opsis toy Traysmatos oyk estin koilE apo toy dermatos kai kaTariei ayton o iereys kai plynamenos ta imatia kaTaros estai

Лев 13:35 ean de diahysei diaheEtai to Traysma en tO dermati meta to kaTarisTEnai ayton

Лев 13:36 kai opsetai o iereys kai idoy diakehytai to Traysma en tO dermati oyk episkepsetai o iereys peri tEs trihos tEs xanTEs oti akaTartos estin

Лев 13:37 ean de enOpion meinE to Traysma epi hOras kai Trix melaina anateilE en aytO ygiaken to Traysma kaTaros estin kai kaTariei ayton o iereys

Лев 13:38 kai andri E gynaiki ean genEtai en dermati tEs sarkos aytoy aygasmata aygazonta leykaTizonta

Лев 13:39 kai opsetai o iereys kai idoy en dermati tEs sarkos aytoy aygasmata aygazonta leykaTizonta alfos estin kaTaros estin exanTei en tO dermati tEs sarkos aytoy kaTaros estin

Лев 13:40 ean de tini madEsE E kefalE aytoy falakros estin kaTaros estin

Лев 13:41 ean de kata prosOpon madEsE E kefalE aytoy anafalantos estin kaTaros estin

Лев 13:42 ean de genEtai en tO falakrOmati aytoy E en tO anafalantOmati aytoy afE leykE E pyrrizoysa lepra estin en tO falakrOmati aytoy E en tO anafalantOmati aytoy

Лев 13:43 kai opsetai ayton o iereys kai idoy E opsis tEs afEs leykE pyrrizoysa en tO falakrOmati aytoy E en tO anafalantOmati aytoy Os eidos lepras en dermati tEs sarkos aytoy

Лев 13:44 anTrOpos lepros estin miansei mianei ayton o iereys en tE kefalE aytoy E afE aytoy

Лев 13:45 kai o lepros en O estin E afE ta imatia aytoy estO paralelymena kai E kefalE aytoy akatakalyptos kai peri to stoma aytoy peribalesTO kai akaTartos keklEsetai

Лев 13:46 pasas tas Emeras osas an E ep aytoy E afE akaTartos On akaTartos estai kehOrismenos kaTEsetai exO tEs parembolEs estai aytoy E diatribE

Лев 13:47 kai imatiO ean genEtai en aytO afE lepras en imatiO ereO E en imatiO stippyinO

Лев 13:48 E en stEmoni E en krokE E en tois linois E en tois ereois E en dermati E en panti ergasimO dermati

Лев 13:49 kai genEtai E afE hlOrizoysa E pyrrizoysa en tO dermati E en tO imatiO E en tO stEmoni E en tE krokE E en panti skeyei ergasimO dermatos afE lepras estin kai deixei tO ierei

Лев 13:50 kai opsetai o iereys tEn afEn kai aforiei o iereys tEn afEn epta Emeras

Лев 13:51 kai opsetai o iereys tEn afEn tE Emera tE ebdomE ean de diaheEtai E afE en tO imatiO E en tO stEmoni E en tE krokE E en tO dermati kata panta osa an poiETE dermata en tE ergasia lepra emmonos estin E afE akaTartos estin

Лев 13:52 katakaysei to imation E ton stEmona E tEn krokEn en tois ereois E en tois linois E en panti skeyei dermatinO en O ean E en aytO E afE oti lepra emmonos estin en pyri katakayTEsetai

Лев 13:53 ean de idE o iereys kai mE diaheEtai E afE en tO imatiO E en tO stEmoni E en tE krokE E en panti skeyei dermatinO

Лев 13:54 kai syntaxei o iereys kai plynei ef oy ean E ep aytoy E afE kai aforiei o iereys tEn afEn epta Emeras to deyteron

Лев 13:55 kai opsetai o iereys meta to plyTEnai ayto tEn afEn kai Ede mE metebalen tEn opsin E afE kai E afE oy diaheitai akaTarton estin en pyri katakayTEsetai estEristai en tO imatiO E en tO stEmoni E en tE krokE

Лев 13:56 kai ean idE o iereys kai E amayra E afE meta to plyTEnai ayto aporrExei ayto apo toy imatioy E apo toy dermatos E apo toy stEmonos E apo tEs krokEs

Лев 13:57 ean de ofTE eti en tO imatiO E en tO stEmoni E en tE krokE E en panti skeyei dermatinO lepra exanToysa estin en pyri katakayTEsetai en O estin E afE

Лев 13:58 kai to imation E o stEmOn E E krokE E pan skeyos dermatinon o plyTEsetai kai apostEsetai ap aytoy E afE kai plyTEsetai to deyteron kai kaTaron estai

Лев 13:59 oytos o nomos afEs lepras imatioy ereoy E stippyinoy E stEmonos E krokEs E pantos skeyoys dermatinoy eis to kaTarisai ayto E mianai ayto

Лев 14:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 14:2 oytos o nomos toy leproy E an Emera kaTarisTE kai prosahTEsetai pros ton ierea

Лев 14:3 kai exeleysetai o iereys exO tEs parembolEs kai opsetai o iereys kai idoy iatai E afE tEs lepras apo toy leproy

Лев 14:4 kai prostaxei o iereys kai lEmpsontai tO kekaTarismenO dyo orniTia zOnta kaTara kai xylon kedrinon kai keklOsmenon kokkinon kai yssOpon

Лев 14:5 kai prostaxei o iereys kai sfaxoysin to orniTion to en eis aggeion ostrakinon ef ydati zOnti

Лев 14:6 kai to orniTion to zOn lEmpsetai ayto kai to xylon to kedrinon kai to klOston kokkinon kai ton yssOpon kai bapsei ayta kai to orniTion to zOn eis to aima toy orniTioy toy sfagentos ef ydati zOnti

Лев 14:7 kai perirranei epi ton kaTarisTenta apo tEs lepras eptakis kai kaTaros estai kai exapostelei to orniTion to zOn eis to pedion

Лев 14:8 kai plynei o kaTarisTeis ta imatia aytoy kai xyrETEsetai aytoy pasan tEn triha kai loysetai en ydati kai kaTaros estai kai meta tayta eiseleysetai eis tEn parembolEn kai diatripsei exO toy oikoy aytoy epta Emeras

Лев 14:9 kai estai tE Emera tE ebdomE xyrETEsetai pasan tEn triha aytoy tEn kefalEn aytoy kai ton pOgOna kai tas ofryas kai pasan tEn triha aytoy xyrETEsetai kai plynei ta imatia kai loysetai to sOma aytoy ydati kai kaTaros estai

Лев 14:10 kai tE Emera tE ogdoE lEmpsetai dyo amnoys eniaysioys amOmoys kai probaton eniaysion amOmon kai tria dekata semidaleOs eis Tysian pefyramenEs en elaiO kai kotylEn elaioy mian

Лев 14:11 kai stEsei o iereys o kaTarizOn ton anTrOpon ton kaTarizomenon kai tayta enanti kyrioy epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 14:12 kai lEmpsetai o iereys ton amnon ton ena kai prosaxei ayton tEs plEmmeleias kai tEn kotylEn toy elaioy kai aforiei ayto aforisma enanti kyrioy

Лев 14:13 kai sfaxoysin ton amnon en topO oy sfazoysin ta olokaytOmata kai ta peri amartias en topO agiO estin gar to peri amartias Osper to tEs plEmmeleias estin tO ierei agia agiOn estin

Лев 14:14 kai lEmpsetai o iereys apo toy aimatos toy tEs plEmmeleias kai epiTEsei o iereys epi ton lobon toy Otos toy kaTarizomenoy toy dexioy kai epi to akron tEs heiros tEs dexias kai epi to akron toy podos toy dexioy

Лев 14:15 kai labOn o iereys apo tEs kotylEs toy elaioy epiheei epi tEn heira toy iereOs tEn aristeran

Лев 14:16 kai bapsei ton daktylon ton dexion apo toy elaioy toy ontos epi tEs heiros tEs aristeras kai ranei eptakis tO daktylO enanti kyrioy

Лев 14:17 to de kataleifTen elaion to on en tE heiri epiTEsei o iereys epi ton lobon toy Otos toy kaTarizomenoy toy dexioy kai epi to akron tEs heiros tEs dexias kai epi to akron toy podos toy dexioy epi ton topon toy aimatos toy tEs plEmmeleias

Лев 14:18 to de kataleifTen elaion to epi tEs heiros toy iereOs epiTEsei o iereys epi tEn kefalEn toy kaTarisTentos kai exilasetai peri aytoy o iereys enanti kyrioy

Лев 14:19 kai poiEsei o iereys to peri tEs amartias kai exilasetai o iereys peri toy akaTartoy toy kaTarizomenoy apo tEs amartias aytoy kai meta toyto sfaxei o iereys to olokaytOma

Лев 14:20 kai anoisei o iereys to olokaytOma kai tEn Tysian epi to TysiastErion enanti kyrioy kai exilasetai peri aytoy o iereys kai kaTarisTEsetai

Лев 14:21 ean de penEtai kai E heir aytoy mE eyriskE lEmpsetai amnon ena eis o eplEmmelEsen eis afairema Oste exilasasTai peri aytoy kai dekaton semidaleOs pefyramenEs en elaiO eis Tysian kai kotylEn elaioy mian

Лев 14:22 kai dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn osa eyren E heir aytoy kai estai E mia peri amartias kai E mia eis olokaytOma

Лев 14:23 kai prosoisei ayta tE Emera tE ogdoE eis to kaTarisai ayton pros ton ierea epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy enanti kyrioy

Лев 14:24 kai labOn o iereys ton amnon tEs plEmmeleias kai tEn kotylEn toy elaioy epiTEsei ayta epiTema enanti kyrioy

Лев 14:25 kai sfaxei ton amnon tEs plEmmeleias kai lEmpsetai o iereys apo toy aimatos toy tEs plEmmeleias kai epiTEsei epi ton lobon toy Otos toy kaTarizomenoy toy dexioy kai epi to akron tEs heiros tEs dexias kai epi to akron toy podos toy dexioy

Лев 14:26 kai apo toy elaioy epiheei o iereys epi tEn heira toy iereOs tEn aristeran

Лев 14:27 kai ranei o iereys tO daktylO tO dexiO apo toy elaioy toy en tE heiri aytoy tE aristera eptakis enanti kyrioy

Лев 14:28 kai epiTEsei o iereys apo toy elaioy toy epi tEs heiros aytoy epi ton lobon toy Otos toy kaTarizomenoy toy dexioy kai epi to akron tEs heiros aytoy tEs dexias kai epi to akron toy podos aytoy toy dexioy epi ton topon toy aimatos toy tEs plEmmeleias

Лев 14:29 to de kataleifTen apo toy elaioy to on epi tEs heiros toy iereOs epiTEsei epi tEn kefalEn toy kaTarisTentos kai exilasetai peri aytoy o iereys enanti kyrioy

Лев 14:30 kai poiEsei mian tOn trygonOn E apo tOn neossOn tOn peristerOn kaToti eyren aytoy E heir

Лев 14:31 tEn mian peri amartias kai tEn mian eis olokaytOma syn tE Tysia kai exilasetai o iereys peri toy kaTarizomenoy enanti kyrioy

Лев 14:32 oytos o nomos en O estin E afE tEs lepras kai toy mE eyriskontos tE heiri eis ton kaTarismon aytoy

Лев 14:33 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Лев 14:34 Os an eiselTEte eis tEn gEn tOn hananaiOn En egO didOmi ymin en ktEsei kai dOsO afEn lepras en tais oikiais tEs gEs tEs egktEtoy ymin

Лев 14:35 kai Exei tinos aytoy E oikia kai anaggelei tO ierei legOn Osper afE eOratai moy en tE oikia

Лев 14:36 kai prostaxei o iereys aposkeyasai tEn oikian pro toy eiselTonta idein ton ierea tEn afEn kai oy mE akaTarta genEtai osa ean E en tE oikia kai meta tayta eiseleysetai o iereys katamaTein tEn oikian

Лев 14:37 kai opsetai tEn afEn en tois toihois tEs oikias koiladas hlOrizoysas E pyrrizoysas kai E opsis aytOn tapeinotera tOn toihOn

Лев 14:38 kai exelTOn o iereys ek tEs oikias epi tEn Tyran tEs oikias kai aforiei o iereys tEn oikian epta Emeras

Лев 14:39 kai epanExei o iereys tE Emera tE ebdomE kai opsetai tEn oikian kai idoy oy diehyTE E afE en tois toihois tEs oikias

Лев 14:40 kai prostaxei o iereys kai exeloysin toys liToys en ois estin E afE kai ekbaloysin aytoys exO tEs poleOs eis topon akaTarton

Лев 14:41 kai apoxysoysin tEn oikian esOTen kyklO kai ekheoysin ton hoyn exO tEs poleOs eis topon akaTarton

Лев 14:42 kai lEmpsontai liToys apexysmenoys eteroys kai antiTEsoysin anti tOn liTOn kai hoyn eteron lEmpsontai kai exaleipsoysin tEn oikian

Лев 14:43 ean de epelTE palin afE kai anateilE en tE oikia meta to exelein toys liToys kai meta to apoxysTEnai tEn oikian kai meta to exaleifTEnai

Лев 14:44 kai eiseleysetai o iereys kai opsetai ei diakehytai E afE en tE oikia lepra emmonos estin en tE oikia akaTartos estin

Лев 14:45 kai kaTeloysin tEn oikian kai ta xyla aytEs kai toys liToys aytEs kai panta ton hoyn exoisoysin exO tEs poleOs eis topon akaTarton

Лев 14:46 kai o eisporeyomenos eis tEn oikian pasas tas Emeras as afOrismenE estin akaTartos estai eOs esperas

Лев 14:47 kai o koimOmenos en tE oikia plynei ta imatia aytoy kai akaTartos estai eOs esperas kai o esTOn en tE oikia plynei ta imatia aytoy kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 14:48 ean de paragenomenos eiselTE o iereys kai idE kai idoy diahysei oy diaheitai E afE en tE oikia meta to exaleifTEnai tEn oikian kai kaTariei o iereys tEn oikian oti iaTE E afE

Лев 14:49 kai lEmpsetai afagnisai tEn oikian dyo orniTia zOnta kaTara kai xylon kedrinon kai keklOsmenon kokkinon kai yssOpon

Лев 14:50 kai sfaxei to orniTion to en eis skeyos ostrakinon ef ydati zOnti

Лев 14:51 kai lEmpsetai to xylon to kedrinon kai to keklOsmenon kokkinon kai ton yssOpon kai to orniTion to zOn kai bapsei ayto eis to aima toy orniTioy toy esfagmenoy ef ydati zOnti kai perirranei en aytois epi tEn oikian eptakis

Лев 14:52 kai afagniei tEn oikian en tO aimati toy orniTioy kai en tO ydati tO zOnti kai en tO orniTiO tO zOnti kai en tO xylO tO kedrinO kai en tO yssOpO kai en tO keklOsmenO kokkinO

Лев 14:53 kai exapostelei to orniTion to zOn exO tEs poleOs eis to pedion kai exilasetai peri tEs oikias kai kaTara estai

Лев 14:54 oytos o nomos kata pasan afEn lepras kai Traysmatos

Лев 14:55 kai tEs lepras imatioy kai oikias

Лев 14:56 kai oylEs kai sEmasias kai toy aygazontos

Лев 14:57 kai toy exEgEsasTai E Emera akaTarton kai E Emera kaTarisTEsetai oytos o nomos tEs lepras

Лев 15:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Лев 15:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis aytois andri andri O ean genEtai rysis ek toy sOmatos aytoy E rysis aytoy akaTartos estin

Лев 15:3 kai oytos o nomos tEs akaTarsias aytoy reOn gonon ek sOmatos aytoy ek tEs ryseOs Es synestEken to sOma aytoy dia tEs ryseOs aytE E akaTarsia aytoy en aytO pasai ai Emerai ryseOs sOmatos aytoy E synestEken to sOma aytoy dia tEs ryseOs akaTarsia aytoy estin

Лев 15:4 pasa koitE ef E ean koimETE ep aytEs o gonorryEs akaTartos estin kai pan skeyos ef o ean kaTisE ep ayto o gonorryEs akaTarton estai

Лев 15:5 kai anTrOpos os an apsEtai tEs koitEs aytoy plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:6 kai o kaTEmenos epi toy skeyoys ef o ean kaTisE o gonorryEs plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:7 kai o aptomenos toy hrOtos toy gonorryoys plynei ta imatia kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:8 ean de prossielisE o gonorryEs epi ton kaTaron plynei ta imatia kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:9 kai pan episagma onoy ef o an epibE ep ayto o gonorryEs akaTarton estai eOs esperas

Лев 15:10 kai pas o aptomenos osa ean E ypokatO aytoy akaTartos estai eOs esperas kai o airOn ayta plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:11 kai osOn ean apsEtai o gonorryEs kai tas heiras oy neniptai plynei ta imatia kai loysetai to sOma ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:12 kai skeyos ostrakinon oy an apsEtai o gonorryEs syntribEsetai kai skeyos xylinon nifEsetai ydati kai kaTaron estai

Лев 15:13 ean de kaTarisTE o gonorryEs ek tEs ryseOs aytoy kai exariTmEsetai aytO epta Emeras eis ton kaTarismon kai plynei ta imatia aytoy kai loysetai to sOma ydati kai kaTaros estai

Лев 15:14 kai tE Emera tE ogdoE lEmpsetai eaytO dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn kai oisei ayta enanti kyrioy epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai dOsei ayta tO ierei

Лев 15:15 kai poiEsei ayta o iereys mian peri amartias kai mian eis olokaytOma kai exilasetai peri aytoy o iereys enanti kyrioy apo tEs ryseOs aytoy

Лев 15:16 kai anTrOpos O ean exelTE ex aytoy koitE spermatos kai loysetai ydati pan to sOma aytoy kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:17 kai pan imation kai pan derma ef o ean E ep ayto koitE spermatos kai plyTEsetai ydati kai akaTarton estai eOs esperas

Лев 15:18 kai gynE ean koimETE anEr met aytEs koitEn spermatos kai loysontai ydati kai akaTartoi esontai eOs esperas

Лев 15:19 kai gynE Etis ean E reoysa aimati estai E rysis aytEs en tO sOmati aytEs epta Emeras estai en tE afedrO aytEs pas o aptomenos aytEs akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:20 kai pan ef o an koitazEtai ep ayto en tE afedrO aytEs akaTarton estai kai pan ef o an epikaTisE ep ayto akaTarton estai

Лев 15:21 kai pas os ean apsEtai tEs koitEs aytEs plynei ta imatia aytoy kai loysetai to sOma aytoy ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:22 kai pas o aptomenos pantos skeyoys oy ean kaTisE ep ayto plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:23 ean de en tE koitE aytEs oysEs E epi toy skeyoys oy ean kaTisE ep aytO en tO aptesTai ayton aytEs akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:24 ean de koitE tis koimETE met aytEs kai genEtai E akaTarsia aytEs ep aytO kai akaTartos estai epta Emeras kai pasa koitE ef E an koimETE ep aytEs akaTartos estai

Лев 15:25 kai gynE ean reE rysei aimatos Emeras pleioys oyk en kairO tEs afedroy aytEs ean kai reE meta tEn afedron aytEs pasai ai Emerai ryseOs akaTarsias aytEs kaTaper ai Emerai tEs afedroy akaTartos estai

Лев 15:26 kai pasan koitEn ef En an koimETE ep aytEs pasas tas Emeras tEs ryseOs kata tEn koitEn tEs afedroy estai aytE kai pan skeyos ef o ean kaTisE ep ayto akaTarton estai kata tEn akaTarsian tEs afedroy

Лев 15:27 pas o aptomenos aytEs akaTartos estai kai plynei ta imatia kai loysetai to sOma ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Лев 15:28 ean de kaTarisTE apo tEs ryseOs kai exariTmEsetai aytE epta Emeras kai meta tayta kaTarisTEsetai

Лев 15:29 kai tE Emera tE ogdoE lEmpsetai aytE dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn kai oisei ayta pros ton ierea epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 15:30 kai poiEsei o iereys tEn mian peri amartias kai tEn mian eis olokaytOma kai exilasetai peri aytEs o iereys enanti kyrioy apo ryseOs akaTarsias aytEs

Лев 15:31 kai eylabeis poiEsete toys yioys israEl apo tOn akaTarsiOn aytOn kai oyk apoTanoyntai dia tEn akaTarsian aytOn en tO miainein aytoys tEn skEnEn moy tEn en aytois

Лев 15:32 oytos o nomos toy gonorryoys kai ean tini exelTE ex aytoy koitE spermatos Oste mianTEnai en aytE

Лев 15:33 kai tE aimorrooysE en tE afedrO aytEs kai o gonorryEs en tE rysei aytoy tO arseni E tE TEleia kai tO andri os an koimETE meta apokaTEmenEs

Лев 16:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn meta to teleytEsai toys dyo yioys aarOn en tO prosagein aytoys pyr allotrion enanti kyrioy kai eteleytEsan

Лев 16:2 kai eipen kyrios pros mOysEn lalEson pros aarOn ton adelfon soy kai mE eisporeyesTO pasan Oran eis to agion esOteron toy katapetasmatos eis prosOpon toy ilastErioy o estin epi tEs kibOtoy toy martyrioy kai oyk apoTaneitai en gar nefelE ofTEsomai epi toy ilastErioy

Лев 16:3 oytOs eiseleysetai aarOn eis to agion en moshO ek boOn peri amartias kai krion eis olokaytOma

Лев 16:4 kai hitOna linoyn Egiasmenon endysetai kai periskeles linoyn estai epi toy hrOtos aytoy kai zOnE linE zOsetai kai kidarin linEn periTEsetai imatia agia estin kai loysetai ydati pan to sOma aytoy kai endysetai ayta

Лев 16:5 kai para tEs synagOgEs tOn yiOn israEl lEmpsetai dyo himaroys ex aigOn peri amartias kai krion ena eis olokaytOma

Лев 16:6 kai prosaxei aarOn ton moshon ton peri tEs amartias aytoy kai exilasetai peri aytoy kai toy oikoy aytoy

Лев 16:7 kai lEmpsetai toys dyo himaroys kai stEsei aytoys enanti kyrioy para tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Лев 16:8 kai epiTEsei aarOn epi toys dyo himaroys klEron ena tO kyriO kai klEron ena tO apopompaiO

Лев 16:9 kai prosaxei aarOn ton himaron ef on epElTen ep ayton o klEros tO kyriO kai prosoisei peri amartias

Лев 16:10 kai ton himaron ef on epElTen ep ayton o klEros toy apopompaioy stEsei ayton zOnta enanti kyrioy toy exilasasTai ep aytoy Oste aposteilai ayton eis tEn apopompEn afEsei ayton eis tEn erEmon

Лев 16:11 kai prosaxei aarOn ton moshon ton peri tEs amartias ton aytoy kai toy oikoy aytoy monon kai exilasetai peri aytoy kai toy oikoy aytoy kai sfaxei ton moshon ton peri tEs amartias ton aytoy

Лев 16:12 kai lEmpsetai to pyreion plEres anTrakOn pyros apo toy TysiastErioy toy apenanti kyrioy kai plEsei tas heiras Tymiamatos synTeseOs leptEs kai eisoisei esOteron toy katapetasmatos

Лев 16:13 kai epiTEsei to Tymiama epi to pyr enanti kyrioy kai kalypsei E atmis toy Tymiamatos to ilastErion to epi tOn martyriOn kai oyk apoTaneitai

Лев 16:14 kai lEmpsetai apo toy aimatos toy moshoy kai ranei tO daktylO epi to ilastErion kata anatolas kata prosOpon toy ilastErioy ranei eptakis apo toy aimatos tO daktylO

Лев 16:15 kai sfaxei ton himaron ton peri tEs amartias ton peri toy laoy enanti kyrioy kai eisoisei apo toy aimatos aytoy esOteron toy katapetasmatos kai poiEsei to aima aytoy on tropon epoiEsen to aima toy moshoy kai ranei to aima aytoy epi to ilastErion kata prosOpon toy ilastErioy

Лев 16:16 kai exilasetai to agion apo tOn akaTarsiOn tOn yiOn israEl kai apo tOn adikEmatOn aytOn peri pasOn tOn amartiOn aytOn kai oytO poiEsei tE skEnE toy martyrioy tE ektismenE en aytois en mesO tEs akaTarsias aytOn

Лев 16:17 kai pas anTrOpos oyk estai en tE skEnE toy martyrioy eisporeyomenoy aytoy exilasasTai en tO agiO eOs an exelTE kai exilasetai peri aytoy kai toy oikoy aytoy kai peri pasEs synagOgEs yiOn israEl

Лев 16:18 kai exeleysetai epi to TysiastErion to on apenanti kyrioy kai exilasetai ep aytoy kai lEmpsetai apo toy aimatos toy moshoy kai apo toy aimatos toy himaroy kai epiTEsei epi ta kerata toy TysiastErioy kyklO

Лев 16:19 kai ranei ep aytoy apo toy aimatos tO daktylO eptakis kai kaTariei ayto kai agiasei ayto apo tOn akaTarsiOn tOn yiOn israEl

Лев 16:20 kai syntelesei exilaskomenos to agion kai tEn skEnEn toy martyrioy kai to TysiastErion kai peri tOn iereOn kaTariei kai prosaxei ton himaron ton zOnta

Лев 16:21 kai epiTEsei aarOn tas heiras aytoy epi tEn kefalEn toy himaroy toy zOntos kai exagoreysei ep aytoy pasas tas anomias tOn yiOn israEl kai pasas tas adikias aytOn kai pasas tas amartias aytOn kai epiTEsei aytas epi tEn kefalEn toy himaroy toy zOntos kai exapostelei en heiri anTrOpoy etoimoy eis tEn erEmon

Лев 16:22 kai lEmpsetai o himaros ef eaytO tas adikias aytOn eis gEn abaton kai exapostelei ton himaron eis tEn erEmon

Лев 16:23 kai eiseleysetai aarOn eis tEn skEnEn toy martyrioy kai ekdysetai tEn stolEn tEn linEn En enededykei eisporeyomenoy aytoy eis to agion kai apoTEsei aytEn ekei

Лев 16:24 kai loysetai to sOma aytoy ydati en topO agiO kai endysetai tEn stolEn aytoy kai exelTOn poiEsei to olokarpOma aytoy kai to olokarpOma toy laoy kai exilasetai peri aytoy kai peri toy oikoy aytoy kai peri toy laoy Os peri tOn iereOn

Лев 16:25 kai to stear to peri tOn amartiOn anoisei epi to TysiastErion

Лев 16:26 kai o exapostellOn ton himaron ton diestalmenon eis afesin plynei ta imatia kai loysetai to sOma aytoy ydati kai meta tayta eiseleysetai eis tEn parembolEn

Лев 16:27 kai ton moshon ton peri tEs amartias kai ton himaron ton peri tEs amartias On to aima eisEnehTE exilasasTai en tO agiO exoisoysin ayta exO tEs parembolEs kai katakaysoysin ayta en pyri kai ta dermata aytOn kai ta krea aytOn kai tEn kopron aytOn

Лев 16:28 o de katakaiOn ayta plynei ta imatia kai loysetai to sOma aytoy ydati kai meta tayta eiseleysetai eis tEn parembolEn

Лев 16:29 kai estai toyto ymin nomimon aiOnion en tO mEni tO ebdomO dekatE toy mEnos tapeinOsate tas psyhas ymOn kai pan ergon oy poiEsete o aytohTOn kai o prosElytos o proskeimenos en ymin

Лев 16:30 en gar tE Emera taytE exilasetai peri ymOn kaTarisai ymas apo pasOn tOn amartiOn ymOn enanti kyrioy kai kaTarisTEsesTe

Лев 16:31 sabbata sabbatOn anapaysis aytE estai ymin kai tapeinOsete tas psyhas ymOn nomimon aiOnion

Лев 16:32 exilasetai o iereys on an hrisOsin ayton kai on an teleiOsoysin tas heiras aytoy ierateyein meta ton patera aytoy kai endysetai tEn stolEn tEn linEn stolEn agian

Лев 16:33 kai exilasetai to agion toy agioy kai tEn skEnEn toy martyrioy kai to TysiastErion exilasetai kai peri tOn iereOn kai peri pasEs synagOgEs exilasetai

Лев 16:34 kai estai toyto ymin nomimon aiOnion exilaskesTai peri tOn yiOn israEl apo pasOn tOn amartiOn aytOn apax toy eniaytoy poiETEsetai kaTaper synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 17:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 17:2 lalEson pros aarOn kai pros toys yioys aytoy kai pros pantas yioys israEl kai ereis pros aytoys toyto to rEma o eneteilato kyrios legOn

Лев 17:3 anTrOpos anTrOpos tOn yiOn israEl E tOn prosElytOn tOn proskeimenOn en ymin os an sfaxE moshon E probaton E aiga en tE parembolE kai os an sfaxE exO tEs parembolEs

Лев 17:4 kai epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy mE enegkE Oste poiEsai ayto eis olokaytOma E sOtErion kyriO dekton eis osmEn eyOdias kai os an sfaxE exO kai epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy mE enegkE ayto Oste mE prosenegkai dOron kyriO apenanti tEs skEnEs kyrioy kai logisTEsetai tO anTrOpO ekeinO aima aima exeheen exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs

Лев 17:5 opOs anaferOsin oi yioi israEl tas Tysias aytOn osas an aytoi sfaxoysin en tois pediois kai oisoysin tO kyriO epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy pros ton ierea kai Tysoysin Tysian sOtErioy tO kyriO ayta

Лев 17:6 kai prosheei o iereys to aima epi to TysiastErion kyklO apenanti kyrioy para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai anoisei to stear eis osmEn eyOdias kyriO

Лев 17:7 kai oy Tysoysin eti tas Tysias aytOn tois mataiois ois aytoi ekporneyoysin opisO aytOn nomimon aiOnion estai ymin eis tas geneas ymOn

Лев 17:8 kai ereis pros aytoys anTrOpos anTrOpos tOn yiOn israEl kai apo tOn yiOn tOn prosElytOn tOn proskeimenOn en ymin os an poiEsE olokaytOma E Tysian

Лев 17:9 kai epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy mE enegkE poiEsai ayto tO kyriO exoleTreyTEsetai o anTrOpos ekeinos ek toy laoy aytoy

Лев 17:10 kai anTrOpos anTrOpos tOn yiOn israEl E tOn prosElytOn tOn proskeimenOn en ymin os an fagE pan aima kai epistEsO to prosOpon moy epi tEn psyhEn tEn esToysan to aima kai apolO aytEn ek toy laoy aytEs

Лев 17:11 E gar psyhE pasEs sarkos aima aytoy estin kai egO dedOka ayto ymin epi toy TysiastErioy exilaskesTai peri tOn psyhOn ymOn to gar aima aytoy anti tEs psyhEs exilasetai

Лев 17:12 dia toyto eirEka tois yiois israEl pasa psyhE ex ymOn oy fagetai aima kai o prosElytos o proskeimenos en ymin oy fagetai aima

Лев 17:13 kai anTrOpos anTrOpos tOn yiOn israEl kai tOn prosElytOn tOn proskeimenOn en ymin os an TEreysE TEreyma TErion E peteinon o esTetai kai ekheei to aima kai kalypsei ayto tE gE

Лев 17:14 E gar psyhE pasEs sarkos aima aytoy estin kai eipa tois yiois israEl aima pasEs sarkos oy fagesTe oti E psyhE pasEs sarkos aima aytoy estin pas o esTOn ayto exoleTreyTEsetai

Лев 17:15 kai pasa psyhE Etis fagetai TnEsimaion E TErialOton en tois aytohTosin E en tois prosElytois plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas kai kaTaros estai

Лев 17:16 ean de mE plynE ta imatia kai to sOma mE loysEtai ydati kai lEmpsetai anomEma aytoy

Лев 18:1 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 18:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys egO kyrios o Teos ymOn

Лев 18:3 kata ta epitEdeymata gEs aigyptoy en E katOkEsate ep aytE oy poiEsete kai kata ta epitEdeymata gEs hanaan eis En egO eisagO ymas ekei oy poiEsete kai tois nomimois aytOn oy poreysesTe

Лев 18:4 ta krimata moy poiEsete kai ta prostagmata moy fylaxesTe poreyesTai en aytois egO kyrios o Teos ymOn

Лев 18:5 kai fylaxesTe panta ta prostagmata moy kai panta ta krimata moy kai poiEsete ayta a poiEsas anTrOpos zEsetai en aytois egO kyrios o Teos ymOn

Лев 18:6 anTrOpos anTrOpos pros panta oikeia sarkos aytoy oy proseleysetai apokalypsai ashEmosynEn egO kyrios

Лев 18:7 ashEmosynEn patros soy kai ashEmosynEn mEtros soy oyk apokalypseis mEtEr gar soy estin kai oyk apokalypseis tEn ashEmosynEn aytEs

Лев 18:8 ashEmosynEn gynaikos patros soy oyk apokalypseis ashEmosynE patros soy estin

Лев 18:9 ashEmosynEn tEs adelfEs soy ek patros soy E ek mEtros soy endogenoys E gegennEmenEs exO oyk apokalypseis ashEmosynEn aytEs

Лев 18:10 ashEmosynEn Tygatros yioy soy E Tygatros Tygatros soy oyk apokalypseis tEn ashEmosynEn aytOn oti sE ashEmosynE estin

Лев 18:11 ashEmosynEn Tygatros gynaikos patros soy oyk apokalypseis omopatria adelfE soy estin oyk apokalypseis tEn ashEmosynEn aytEs

Лев 18:12 ashEmosynEn adelfEs patros soy oyk apokalypseis oikeia gar patros soy estin

Лев 18:13 ashEmosynEn adelfEs mEtros soy oyk apokalypseis oikeia gar mEtros soy estin

Лев 18:14 ashEmosynEn adelfoy toy patros soy oyk apokalypseis kai pros tEn gynaika aytoy oyk eiseleysE syggenEs gar soy estin

Лев 18:15 ashEmosynEn nymfEs soy oyk apokalypseis gynE gar yioy soy estin oyk apokalypseis tEn ashEmosynEn aytEs

Лев 18:16 ashEmosynEn gynaikos adelfoy soy oyk apokalypseis ashEmosynE adelfoy soy estin

Лев 18:17 ashEmosynEn gynaikos kai Tygatros aytEs oyk apokalypseis tEn Tygatera toy yioy aytEs kai tEn Tygatera tEs Tygatros aytEs oy lEmpsE apokalypsai tEn ashEmosynEn aytOn oikeiai gar soy eisin asebEma estin

Лев 18:18 gynaika epi adelfE aytEs oy lEmpsE antizElon apokalypsai tEn ashEmosynEn aytEs ep aytE eti zOsEs aytEs

Лев 18:19 kai pros gynaika en hOrismO akaTarsias aytEs oy proseleysE apokalypsai tEn ashEmosynEn aytEs

Лев 18:20 kai pros tEn gynaika toy plEsion soy oy dOseis koitEn spermatos soy ekmianTEnai pros aytEn

Лев 18:21 kai apo toy spermatos soy oy dOseis latreyein arhonti kai oy bebElOseis to onoma to agion egO kyrios

Лев 18:22 kai meta arsenos oy koimETEsE koitEn gynaikos bdelygma gar estin

Лев 18:23 kai pros pan tetrapoyn oy dOseis tEn koitEn soy eis spermatismon ekmianTEnai pros ayto kai gynE oy stEsetai pros pan tetrapoyn bibasTEnai myseron gar estin

Лев 18:24 mE miainesTe en pasin toytois en pasi gar toytois emianTEsan ta eTnE a egO exapostellO pro prosOpoy ymOn

Лев 18:25 kai emianTE E gE kai antapedOka adikian aytois di aytEn kai prosOhTisen E gE tois egkaTEmenois ep aytEs

Лев 18:26 kai fylaxesTe panta ta nomima moy kai panta ta prostagmata moy kai oy poiEsete apo pantOn tOn bdelygmatOn toytOn o eghOrios kai o prosgenomenos prosElytos en ymin

Лев 18:27 panta gar ta bdelygmata tayta epoiEsan oi anTrOpoi tEs gEs oi ontes proteroi ymOn kai emianTE E gE

Лев 18:28 kai ina mE prosohTisE ymin E gE en tO miainein ymas aytEn on tropon prosOhTisen tois eTnesin tois pro ymOn

Лев 18:29 oti pas os an poiEsE apo pantOn tOn bdelygmatOn toytOn exoleTreyTEsontai ai psyhai ai poioysai ek toy laoy aytOn

Лев 18:30 kai fylaxete ta prostagmata moy opOs mE poiEsEte apo pantOn tOn nomimOn tOn ebdelygmenOn a gegonen pro toy ymas kai oy mianTEsesTe en aytois oti egO kyrios o Teos ymOn

Лев 19:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 19:2 lalEson tE synagOgE tOn yiOn israEl kai ereis pros aytoys agioi esesTe oti egO agios kyrios o Teos ymOn

Лев 19:3 ekastos patera aytoy kai mEtera aytoy fobeisTO kai ta sabbata moy fylaxesTe egO kyrios o Teos ymOn

Лев 19:4 oyk epakoloyTEsete eidOlois kai Teoys hOneytoys oy poiEsete ymin egO kyrios o Teos ymOn

Лев 19:5 kai ean TysEte Tysian sOtErioy tO kyriO dektEn ymOn Tysete

Лев 19:6 E an Emera TysEte brOTEsetai kai tE ayrion kai ean kataleifTE eOs Emeras tritEs en pyri katakayTEsetai

Лев 19:7 ean de brOsei brOTE tE Emera tE tritE aTyton estin oy dehTEsetai

Лев 19:8 o de esTOn ayto amartian lEmpsetai oti ta agia kyrioy ebebElOsen kai exoleTreyTEsontai ai psyhai ai esToysai ek toy laoy aytOn

Лев 19:9 kai ekTerizontOn ymOn ton Terismon tEs gEs ymOn oy syntelesete ton Terismon ymOn toy agroy ekTerisai kai ta apopiptonta toy Terismoy soy oy syllexeis

Лев 19:10 kai ton ampelOna soy oyk epanatrygEseis oyde toys rOgas toy ampelOnos soy syllexeis tO ptOhO kai tO prosElytO kataleipseis ayta egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:11 oy klepsete oy pseysesTe oy sykofantEsei ekastos ton plEsion

Лев 19:12 kai oyk omeisTe tO onomati moy ep adikO kai oy bebElOsete to onoma toy Teoy ymOn egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:13 oyk adikEseis ton plEsion kai oyh arpaseis kai oy mE koimETEsetai o misTos toy misTOtoy para soi eOs prOi

Лев 19:14 oy kakOs ereis kOfon kai apenanti tyfloy oy prosTEseis skandalon kai fobETEsE kyrion ton Teon soy egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:15 oy poiEsete adikon en krisei oy lEmpsE prosOpon ptOhoy oyde Taymaseis prosOpon dynastoy en dikaiosynE krineis ton plEsion soy

Лев 19:16 oy poreysE dolO en tO eTnei soy oyk episystEsE ef aima toy plEsion soy egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:17 oy misEseis ton adelfon soy tE dianoia soy elegmO elegxeis ton plEsion soy kai oy lEmpsE di ayton amartian

Лев 19:18 kai oyk ekdikatai soy E heir kai oy mEnieis tois yiois toy laoy soy kai agapEseis ton plEsion soy Os seayton egO eimi kyrios

Лев 19:19 ton nomon moy fylaxesTe ta ktEnE soy oy katoheyseis eterozygO kai ton ampelOna soy oy kataspereis diaforon kai imation ek dyo yfasmenon kibdElon oyk epibaleis seaytO

Лев 19:20 kai ean tis koimETE meta gynaikos koitEn spermatos kai aytE oiketis diapefylagmenE anTrOpO kai aytE lytrois oy lelytrOtai E eleyTeria oyk edoTE aytE episkopE estai aytois oyk apoTanoyntai oti oyk apEleyTerOTE

Лев 19:21 kai prosaxei tEs plEmmeleias aytoy tO kyriO para tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy krion plEmmeleias

Лев 19:22 kai exilasetai peri aytoy o iereys en tO kriO tEs plEmmeleias enanti kyrioy peri tEs amartias Es Emarten kai afeTEsetai aytO E amartia En Emarten

Лев 19:23 otan de eiselTEte eis tEn gEn En kyrios o Teos ymOn didOsin ymin kai katafyteysete pan xylon brOsimon kai perikaTarieite tEn akaTarsian aytoy o karpos aytoy tria etE estai ymin aperikaTartos oy brOTEsetai

Лев 19:24 kai tO etei tO tetartO estai pas o karpos aytoy agios ainetos tO kyriO

Лев 19:25 en de tO etei tO pemptO fagesTe ton karpon prosTema ymin ta genEmata aytoy egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:26 mE esTete epi tOn oreOn kai oyk oiOnieisTe oyde orniToskopEsesTe

Лев 19:27 oy poiEsete sisoEn ek tEs komEs tEs kefalEs ymOn oyde fTereite tEn opsin toy pOgOnos ymOn

Лев 19:28 kai entomidas epi psyhE oy poiEsete en tO sOmati ymOn kai grammata stikta oy poiEsete en ymin egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:29 oy bebElOseis tEn Tygatera soy ekporneysai aytEn kai oyk ekporneysei E gE kai E gE plEsTEsetai anomias

Лев 19:30 ta sabbata moy fylaxesTe kai apo tOn agiOn moy fobETEsesTe egO eimi kyrios

Лев 19:31 oyk epakoloyTEsete eggastrimyTois kai tois epaoidois oy proskollETEsesTe ekmianTEnai en aytois egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:32 apo prosOpoy polioy exanastEsE kai timEseis prosOpon presbyteroy kai fobETEsE ton Teon soy egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:33 ean de tis proselTE prosElytos ymin en tE gE ymOn oy Tlipsete ayton

Лев 19:34 Os o aytohTOn en ymin estai o prosElytos o prosporeyomenos pros ymas kai agapEseis ayton Os seayton oti prosElytoi egenETEte en gE aigyptO egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 19:35 oy poiEsete adikon en krisei en metrois kai en staTmiois kai en zygois

Лев 19:36 zyga dikaia kai staTmia dikaia kai hoys dikaios estai ymin egO eimi kyrios o Teos ymOn o exagagOn ymas ek gEs aigyptoy

Лев 19:37 kai fylaxesTe panta ton nomon moy kai panta ta prostagmata moy kai poiEsete ayta egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 20:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 20:2 kai tois yiois israEl lalEseis ean tis apo tOn yiOn israEl E apo tOn prosgegenEmenOn prosElytOn en israEl os an dO toy spermatos aytoy arhonti TanatO TanatoysTO to eTnos to epi tEs gEs liTobolEsoysin ayton en liTois

Лев 20:3 kai egO epistEsO to prosOpon moy epi ton anTrOpon ekeinon kai apolO ayton ek toy laoy aytoy oti toy spermatos aytoy edOken arhonti ina mianE ta agia moy kai bebElOsE to onoma tOn EgiasmenOn moi

Лев 20:4 ean de yperopsei yperidOsin oi aytohTones tEs gEs tois ofTalmois aytOn apo toy anTrOpoy ekeinoy en tO doynai ayton toy spermatos aytoy arhonti toy mE apokteinai ayton

Лев 20:5 kai epistEsO to prosOpon moy epi ton anTrOpon ekeinon kai tEn syggeneian aytoy kai apolO ayton kai pantas toys omonooyntas aytO Oste ekporneyein ayton eis toys arhontas ek toy laoy aytOn

Лев 20:6 kai psyhE E ean epakoloyTEsE eggastrimyTois E epaoidois Oste ekporneysai opisO aytOn epistEsO to prosOpon moy epi tEn psyhEn ekeinEn kai apolO aytEn ek toy laoy aytEs

Лев 20:7 kai esesTe agioi oti agios egO kyrios o Teos ymOn

Лев 20:8 kai fylaxesTe ta prostagmata moy kai poiEsete ayta egO kyrios o agiazOn ymas

Лев 20:9 anTrOpos anTrOpos os an kakOs eipE ton patera aytoy E tEn mEtera aytoy TanatO TanatoysTO patera aytoy E mEtera aytoy kakOs eipen enohos estai

Лев 20:10 anTrOpos os an moiheysEtai gynaika andros E os an moiheysEtai gynaika toy plEsion TanatO TanatoysTOsan o moiheyOn kai E moiheyomenE

Лев 20:11 ean tis koimETE meta gynaikos toy patros aytoy ashEmosynEn toy patros aytoy apekalypsen TanatO TanatoysTOsan amfoteroi enohoi eisin

Лев 20:12 kai ean tis koimETE meta nymfEs aytoy TanatO TanatoysTOsan amfoteroi EsebEkasin gar enohoi eisin

Лев 20:13 kai os an koimETE meta arsenos koitEn gynaikos bdelygma epoiEsan amfoteroi TanatoysTOsan enohoi eisin

Лев 20:14 os ean labE gynaika kai tEn mEtera aytEs anomEma estin en pyri katakaysoysin ayton kai aytas kai oyk estai anomia en ymin

Лев 20:15 kai os an dO koitasian aytoy en tetrapodi TanatO TanatoysTO kai to tetrapoyn apokteneite

Лев 20:16 kai gynE Etis proseleysetai pros pan ktEnos bibasTEnai aytEn yp aytoy apokteneite tEn gynaika kai to ktEnos TanatO TanatoysTOsan enohoi eisin

Лев 20:17 os ean labE tEn adelfEn aytoy ek patros aytoy E ek mEtros aytoy kai idE tEn ashEmosynEn aytEs kai aytE idE tEn ashEmosynEn aytoy oneidos estin exoleTreyTEsontai enOpion yiOn genoys aytOn ashEmosynEn adelfEs aytoy apekalypsen amartian komioyntai

Лев 20:18 kai anEr os an koimETE meta gynaikos apokaTEmenEs kai apokalypsE tEn ashEmosynEn aytEs tEn pEgEn aytEs apekalypsen kai aytE apekalypsen tEn rysin toy aimatos aytEs exoleTreyTEsontai amfoteroi ek toy genoys aytOn

Лев 20:19 kai ashEmosynEn adelfEs patros soy kai adelfEs mEtros soy oyk apokalypseis tEn gar oikeiotEta apekalypsen amartian apoisontai

Лев 20:20 os an koimETE meta tEs syggenoys aytoy ashEmosynEn tEs syggeneias aytoy apekalypsen ateknoi apoTanoyntai

Лев 20:21 os an labE tEn gynaika toy adelfoy aytoy akaTarsia estin ashEmosynEn toy adelfoy aytoy apekalypsen ateknoi apoTanoyntai

Лев 20:22 kai fylaxasTe panta ta prostagmata moy kai ta krimata moy kai poiEsete ayta kai oy mE prosohTisE ymin E gE eis En egO eisagO ymas ekei katoikein ep aytEs

Лев 20:23 kai oyhi poreyesTe tois nomimois tOn eTnOn oys exapostellO af ymOn oti tayta panta epoiEsan kai ebdelyxamEn aytoys

Лев 20:24 kai eipa ymin ymeis klEronomEsate tEn gEn aytOn kai egO dOsO ymin aytEn en ktEsei gEn reoysan gala kai meli egO kyrios o Teos ymOn os diOrisa ymas apo pantOn tOn eTnOn

Лев 20:25 kai aforieite aytoys ana meson tOn ktEnOn tOn kaTarOn kai ana meson tOn ktEnOn tOn akaTartOn kai ana meson tOn peteinOn tOn kaTarOn kai tOn akaTartOn kai oy bdelyxete tas psyhas ymOn en tois ktEnesin kai en tois peteinois kai en pasin tois erpetois tEs gEs a egO afOrisa ymin en akaTarsia

Лев 20:26 kai esesTe moi agioi oti egO agios kyrios o Teos ymOn o aforisas ymas apo pantOn tOn eTnOn einai emoi

Лев 20:27 kai anEr E gynE os an genEtai aytOn eggastrimyTos E epaoidos TanatO TanatoysTOsan amfoteroi liTois liTobolEsate aytoys enohoi eisin

Лев 21:1 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn eipon tois iereysin tois yiois aarOn kai ereis pros aytoys en tais psyhais oy mianTEsontai en tO eTnei aytOn

Лев 21:2 all E en tO oikeiO tO eggista aytOn epi patri kai mEtri kai yiois kai Tygatrasin ep adelfO

Лев 21:3 kai ep adelfE parTenO tE eggizoysE aytO tE mE ekdedomenE andri epi toytois mianTEsetai

Лев 21:4 oy mianTEsetai exapina en tO laO aytoy eis bebElOsin aytoy

Лев 21:5 kai falakrOma oy xyrETEsesTe tEn kefalEn epi nekrO kai tEn opsin toy pOgOnos oy xyrEsontai kai epi tas sarkas aytOn oy katatemoysin entomidas

Лев 21:6 agioi esontai tO TeO aytOn kai oy bebElOsoysin to onoma toy Teoy aytOn tas gar Tysias kyrioy dOra toy Teoy aytOn aytoi prosferoysin kai esontai agioi

Лев 21:7 gynaika pornEn kai bebElOmenEn oy lEmpsontai kai gynaika ekbeblEmenEn apo andros aytEs agios estin tO kyriO TeO aytoy

Лев 21:8 kai agiasei ayton ta dOra kyrioy toy Teoy ymOn oytos prosferei agios estai oti agios egO kyrios o agiazOn aytoys

Лев 21:9 kai TygatEr anTrOpoy iereOs ean bebElOTE toy ekporneysai to onoma toy patros aytEs aytE bebEloi epi pyros katakayTEsetai

Лев 21:10 kai o iereys o megas apo tOn adelfOn aytoy toy epikehymenoy epi tEn kefalEn toy elaioy toy hristoy kai teteleiOmenoy endysasTai ta imatia tEn kefalEn oyk apokidarOsei kai ta imatia oy diarrExei

Лев 21:11 kai epi pasE psyhE teteleytEkyia oyk eiseleysetai epi patri aytoy oyde epi mEtri aytoy oy mianTEsetai

Лев 21:12 kai ek tOn agiOn oyk exeleysetai kai oy bebElOsei to Egiasmenon toy Teoy aytoy oti to agion elaion to hriston toy Teoy ep aytO egO kyrios

Лев 21:13 oytos gynaika parTenon ek toy genoys aytoy lEmpsetai

Лев 21:14 hEran de kai ekbeblEmenEn kai bebElOmenEn kai pornEn taytas oy lEmpsetai all E parTenon ek toy genoys aytoy lEmpsetai gynaika

Лев 21:15 kai oy bebElOsei to sperma aytoy en tO laO aytoy egO kyrios o agiazOn ayton

Лев 21:16 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 21:17 eipon aarOn anTrOpos ek toy genoys soy eis tas geneas ymOn tini ean E en aytO mOmos oy proseleysetai prosferein ta dOra toy Teoy aytoy

Лев 21:18 pas anTrOpos O an E en aytO mOmos oy proseleysetai anTrOpos hOlos E tyflos E koloborrin E OtotmEtos

Лев 21:19 E anTrOpos O estin en aytO syntrimma heiros E syntrimma podos

Лев 21:20 E kyrtos E efElos E ptilos toys ofTalmoys E anTrOpos O an E en aytO psOra agria E lihEn E monorhis

Лев 21:21 pas O estin en aytO mOmos ek toy spermatos aarOn toy iereOs oyk eggiei toy prosenegkein tas Tysias tO TeO soy oti mOmos en aytO ta dOra toy Teoy oy proseleysetai prosenegkein

Лев 21:22 ta dOra toy Teoy ta agia tOn agiOn kai apo tOn agiOn fagetai

Лев 21:23 plEn pros to katapetasma oy proseleysetai kai pros to TysiastErion oyk eggiei oti mOmon ehei kai oy bebElOsei to agion toy Teoy aytoy oti egO eimi kyrios o agiazOn aytoys

Лев 21:24 kai elalEsen mOysEs pros aarOn kai toys yioys aytoy kai pros pantas yioys israEl

Лев 22:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 22:2 eipon aarOn kai tois yiois aytoy kai prosehetOsan apo tOn agiOn tOn yiOn israEl kai oy bebElOsoysin to onoma to agion moy osa aytoi agiazoysin moi egO kyrios

Лев 22:3 eipon aytois eis tas geneas ymOn pas anTrOpos os an proselTE apo pantos toy spermatos ymOn pros ta agia osa an agiazOsin oi yioi israEl tO kyriO kai E akaTarsia aytoy ep aytO exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ap emoy egO kyrios o Teos ymOn

Лев 22:4 kai anTrOpos ek toy spermatos aarOn toy iereOs kai oytos lepra E gonorryEs tOn agiOn oyk edetai eOs an kaTarisTE kai o aptomenos pasEs akaTarsias psyhEs E anTrOpos O an exelTE ex aytoy koitE spermatos

Лев 22:5 E ostis an apsEtai pantos erpetoy akaTartoy o mianei ayton E ep anTrOpO en O mianei ayton kata pasan akaTarsian aytoy

Лев 22:6 psyhE Etis an apsEtai aytOn akaTartos estai eOs esperas oyk edetai apo tOn agiOn ean mE loysEtai to sOma aytoy ydati

Лев 22:7 kai dyE o Elios kai kaTaros estai kai tote fagetai tOn agiOn oti artos estin aytoy

Лев 22:8 TnEsimaion kai TErialOton oy fagetai mianTEnai ayton en aytois egO kyrios

Лев 22:9 kai fylaxontai ta fylagmata moy ina mE labOsin di ayta amartian kai apoTanOsin di ayta ean bebElOsOsin ayta egO kyrios o Teos o agiazOn aytoys

Лев 22:10 kai pas allogenEs oy fagetai agia paroikos iereOs E misTOtos oy fagetai agia

Лев 22:11 ean de iereys ktEsEtai psyhEn egktEton argyrioy oytos fagetai ek tOn artOn aytoy kai oi oikogeneis aytoy kai oytoi fagontai tOn artOn aytoy

Лев 22:12 kai TygatEr anTrOpoy iereOs ean genEtai andri allogenei aytE tOn aparhOn tOn agiOn oy fagetai

Лев 22:13 kai TygatEr iereOs ean genEtai hEra E ekbeblEmenE sperma de mE En aytE epanastrepsei epi ton oikon ton patrikon kata tEn neotEta aytEs apo tOn artOn toy patros aytEs fagetai kai pas allogenEs oy fagetai ap aytOn

Лев 22:14 kai anTrOpos os an fagE agia kata agnoian kai prosTEsei to epipempton aytoy ep ayto kai dOsei tO ierei to agion

Лев 22:15 kai oy bebElOsoysin ta agia tOn yiOn israEl a aytoi afairoysin tO kyriO

Лев 22:16 kai epaxoysin ef eaytoys anomian plEmmeleias en tO esTiein aytoys ta agia aytOn oti egO kyrios o agiazOn aytoys

Лев 22:17 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 22:18 lalEson aarOn kai tois yiois aytoy kai pasE synagOgE israEl kai ereis pros aytoys anTrOpos anTrOpos apo tOn yiOn israEl E tOn yiOn tOn prosElytOn tOn proskeimenOn pros aytoys en israEl os an prosenegkE ta dOra aytoy kata pasan omologian aytOn E kata pasan airesin aytOn osa an prosenegkOsin tO TeO eis olokaytOma

Лев 22:19 dekta ymin amOma arsena ek tOn boykoliOn kai ek tOn probatOn kai ek tOn aigOn

Лев 22:20 panta osa an ehE mOmon en aytO oy prosaxoysin kyriO dioti oy dekton estai ymin

Лев 22:21 kai anTrOpos os an prosenegkE Tysian sOtErioy tO kyriO diasteilas eyhEn kata airesin E en tais eortais ymOn ek tOn boykoliOn E ek tOn probatOn amOmon estai eis dekton pas mOmos oyk estai en aytO

Лев 22:22 tyflon E syntetrimmenon E glOssotmEton E myrmEkiOnta E psOragriOnta E lihEnas ehonta oy prosaxoysin tayta tO kyriO kai eis karpOsin oy dOsete ap aytOn epi to TysiastErion tO kyriO

Лев 22:23 kai moshon E probaton OtotmEton E kolobokerkon sfagia poiEseis ayta seaytO eis de eyhEn soy oy dehTEsetai

Лев 22:24 Tladian kai ekteTlimmenon kai ektomian kai apespasmenon oy prosaxeis ayta tO kyriO kai epi tEs gEs ymOn oy poiEsete

Лев 22:25 kai ek heiros allogenoys oy prosoisete ta dOra toy Teoy ymOn apo pantOn toytOn oti fTarmata estin en aytois mOmos en aytois oy dehTEsetai tayta ymin

Лев 22:26 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 22:27 moshon E probaton E aiga Os an tehTE kai estai epta Emeras ypo tEn mEtera tE de Emera tE ogdoE kai epekeina dehTEsetai eis dOra karpOma kyriO

Лев 22:28 kai moshon E probaton aytEn kai ta paidia aytEs oy sfaxeis en Emera mia

Лев 22:29 ean de TysEs Tysian eyhEn harmosynEs kyriO eis dekton ymin Tysete ayto

Лев 22:30 aytE tE Emera ekeinE brOTEsetai oyk apoleipsete apo tOn kreOn eis to prOi egO eimi kyrios

Лев 22:31 kai fylaxete tas entolas moy kai poiEsete aytas

Лев 22:32 kai oy bebElOsete to onoma toy agioy kai agiasTEsomai en mesO tOn yiOn israEl egO kyrios o agiazOn ymas

Лев 22:33 o exagagOn ymas ek gEs aigyptoy Oste einai ymOn Teos egO kyrios

Лев 23:1 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 23:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys ai eortai kyrioy as kalesete aytas klEtas agias aytai eisin eortai moy

Лев 23:3 ex Emeras poiEseis erga kai tE Emera tE ebdomE sabbata anapaysis klEtE agia tO kyriO pan ergon oy poiEseis sabbata estin tO kyriO en pasE katoikia ymOn

Лев 23:4 aytai ai eortai tO kyriO klEtai agiai as kalesete aytas en tois kairois aytOn

Лев 23:5 en tO prOtO mEni en tE tessareskaidekatE Emera toy mEnos ana meson tOn esperinOn pasha tO kyriO

Лев 23:6 kai en tE pentekaidekatE Emera toy mEnos toytoy eortE tOn azymOn tO kyriO epta Emeras azyma edesTe

Лев 23:7 kai E Emera E prOtE klEtE agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete

Лев 23:8 kai prosaxete olokaytOmata tO kyriO epta Emeras kai E ebdomE Emera klEtE agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete

Лев 23:9 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 23:10 eipon tois yiois israEl kai ereis pros aytoys otan eiselTEte eis tEn gEn En egO didOmi ymin kai TerizEte ton Terismon aytEs kai oisete dragma aparhEn toy Terismoy ymOn pros ton ierea

Лев 23:11 kai anoisei to dragma enanti kyrioy dekton ymin tE epayrion tEs prOtEs anoisei ayto o iereys

Лев 23:12 kai poiEsete en tE Emera en E an ferEte to dragma probaton amOmon eniaysion eis olokaytOma tO kyriO

Лев 23:13 kai tEn Tysian aytoy dyo dekata semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO Tysia tO kyriO osmE eyOdias kyriO kai spondEn aytoy to tetarton toy in oinoy

Лев 23:14 kai arton kai pefrygmena hidra nea oy fagesTe eOs eis aytEn tEn Emeran taytEn eOs an prosenegkEte ymeis ta dOra tO TeO ymOn nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn en pasE katoikia ymOn

Лев 23:15 kai ariTmEsete ymeis apo tEs epayrion tOn sabbatOn apo tEs Emeras Es an prosenegkEte to dragma toy epiTematos epta ebdomadas oloklEroys

Лев 23:16 eOs tEs epayrion tEs eshatEs ebdomados ariTmEsete pentEkonta Emeras kai prosoisete Tysian nean tO kyriO

Лев 23:17 apo tEs katoikias ymOn prosoisete artoys epiTema dyo artoys ek dyo dekatOn semidaleOs esontai ezymOmenoi pefTEsontai prOtogenEmatOn tO kyriO

Лев 23:18 kai prosaxete meta tOn artOn epta amnoys amOmoys eniaysioys kai moshon ena ek boykolioy kai krioys dyo amOmoys esontai olokaytOma tO kyriO kai ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn Tysian osmEn eyOdias tO kyriO

Лев 23:19 kai poiEsoysin himaron ex aigOn ena peri amartias kai dyo amnoys eniaysioys eis Tysian sOtErioy meta tOn artOn toy prOtogenEmatos

Лев 23:20 kai epiTEsei ayta o iereys meta tOn artOn toy prOtogenEmatos epiTema enanti kyrioy meta tOn dyo amnOn agia esontai tO kyriO tO ierei tO prosferonti ayta aytO estai

Лев 23:21 kai kalesete taytEn tEn Emeran klEtEn agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete en aytE nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn en pasE tE katoikia ymOn

Лев 23:22 kai otan TerizEte ton Terismon tEs gEs ymOn oy syntelesete to loipon toy Terismoy toy agroy soy en tO Terizein se kai ta apopiptonta toy Terismoy soy oy syllexeis tO ptOhO kai tO prosElytO ypoleipsE ayta egO kyrios o Teos ymOn

Лев 23:23 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 23:24 lalEson tois yiois israEl legOn toy mEnos toy ebdomoy mia toy mEnos estai ymin anapaysis mnEmosynon salpiggOn klEtE agia estai ymin

Лев 23:25 pan ergon latreyton oy poiEsete kai prosaxete olokaytOma kyriO

Лев 23:26 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 23:27 kai tE dekatE toy mEnos toy ebdomoy toytoy Emera exilasmoy klEtE agia estai ymin kai tapeinOsete tas psyhas ymOn kai prosaxete olokaytOma tO kyriO

Лев 23:28 pan ergon oy poiEsete en aytE tE Emera taytE estin gar Emera exilasmoy aytE ymin exilasasTai peri ymOn enanti kyrioy toy Teoy ymOn

Лев 23:29 pasa psyhE Etis mE tapeinOTEsetai en aytE tE Emera taytE exoleTreyTEsetai ek toy laoy aytEs

Лев 23:30 kai pasa psyhE Etis poiEsei ergon en aytE tE Emera taytE apoleitai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs

Лев 23:31 pan ergon oy poiEsete nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn en pasais katoikiais ymOn

Лев 23:32 sabbata sabbatOn estai ymin kai tapeinOsete tas psyhas ymOn apo enatEs toy mEnos apo esperas eOs esperas sabbatieite ta sabbata ymOn

Лев 23:33 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 23:34 lalEson tois yiois israEl legOn tE pentekaidekatE toy mEnos toy ebdomoy toytoy eortE skEnOn epta Emeras tO kyriO

Лев 23:35 kai E Emera E prOtE klEtE agia pan ergon latreyton oy poiEsete

Лев 23:36 epta Emeras prosaxete olokaytOmata tO kyriO kai E Emera E ogdoE klEtE agia estai ymin kai prosaxete olokaytOmata tO kyriO exodion estin pan ergon latreyton oy poiEsete

Лев 23:37 aytai ai eortai kyriO as kalesete klEtas agias Oste prosenegkai karpOmata tO kyriO olokaytOmata kai Tysias aytOn kai spondas aytOn to kaT Emeran eis Emeran

Лев 23:38 plEn tOn sabbatOn kyrioy kai plEn tOn domatOn ymOn kai plEn pasOn tOn eyhOn ymOn kai plEn tOn ekoysiOn ymOn a an dOte tO kyriO

Лев 23:39 kai en tE pentekaidekatE Emera toy mEnos toy ebdomoy toytoy otan syntelesEte ta genEmata tEs gEs eortasete tO kyriO epta Emeras tE Emera tE prOtE anapaysis kai tE Emera tE ogdoE anapaysis

Лев 23:40 kai lEmpsesTe tE Emera tE prOtE karpon xyloy Oraion kai kallynTra foinikOn kai kladoys xyloy daseis kai iteas kai agnoy kladoys ek heimarroy eyfranTEnai enanti kyrioy toy Teoy ymOn epta Emeras

Лев 23:41 toy eniaytoy nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn en tO mEni tO ebdomO eortasete aytEn

Лев 23:42 en skEnais katoikEsete epta Emeras pas o aytohTOn en israEl katoikEsei en skEnais

Лев 23:43 opOs idOsin ai geneai ymOn oti en skEnais katOkisa toys yioys israEl en tO exagagein me aytoys ek gEs aigyptoy egO kyrios o Teos ymOn

Лев 23:44 kai elalEsen mOysEs tas eortas kyrioy tois yiois israEl

Лев 24:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 24:2 enteilai tois yiois israEl kai labetOsan moi elaion elainon kaTaron kekommenon eis fOs kaysai lyhnon dia pantos

Лев 24:3 exOTen toy katapetasmatos en tE skEnE toy martyrioy kaysoysin ayton aarOn kai oi yioi aytoy apo esperas eOs prOi enOpion kyrioy endelehOs nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn

Лев 24:4 epi tEs lyhnias tEs kaTaras kaysete toys lyhnoys enanti kyrioy eOs to prOi

Лев 24:5 kai lEmpsesTe semidalin kai poiEsete aytEn dOdeka artoys dyo dekatOn estai o artos o eis

Лев 24:6 kai epiTEsete aytoys dyo Temata ex artoys to en Tema epi tEn trapezan tEn kaTaran enanti kyrioy

Лев 24:7 kai epiTEsete epi to Tema libanon kaTaron kai ala kai esontai eis artoys eis anamnEsin prokeimena tO kyriO

Лев 24:8 tE Emera tOn sabbatOn proTEsetai enanti kyrioy dia pantos enOpion tOn yiOn israEl diaTEkEn aiOnion

Лев 24:9 kai estai aarOn kai tois yiois aytoy kai fagontai ayta en topO agiO estin gar agia tOn agiOn toyto aytO apo tOn TysiazomenOn tO kyriO nomimon aiOnion

Лев 24:10 kai exElTen yios gynaikos israElitidos kai oytos En yios aigyptioy en tois yiois israEl kai emahesanto en tE parembolE o ek tEs israElitidos kai o anTrOpos o israElitEs

Лев 24:11 kai eponomasas o yios tEs gynaikos tEs israElitidos to onoma katErasato kai Egagon ayton pros mOysEn kai to onoma tEs mEtros aytoy salOmiT TygatEr dabri ek tEs fylEs dan

Лев 24:12 kai apeTento ayton eis fylakEn diakrinai ayton dia prostagmatos kyrioy

Лев 24:13 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 24:14 exagage ton katarasamenon exO tEs parembolEs kai epiTEsoysin pantes oi akoysantes tas heiras aytOn epi tEn kefalEn aytoy kai liTobolEsoysin ayton pasa E synagOgE

Лев 24:15 kai tois yiois israEl lalEson kai ereis pros aytoys anTrOpos os ean katarasEtai Teon amartian lEmpsetai

Лев 24:16 onomazOn de to onoma kyrioy TanatO TanatoysTO liTois liToboleitO ayton pasa synagOgE israEl ean te prosElytos ean te aytohTOn en tO onomasai ayton to onoma kyrioy teleytatO

Лев 24:17 kai anTrOpos os an pataxE psyhEn anTrOpoy kai apoTanE TanatO TanatoysTO

Лев 24:18 kai os an pataxE ktEnos kai apoTanE apoteisatO psyhEn anti psyhEs

Лев 24:19 kai ean tis dO mOmon tO plEsion Os epoiEsen aytO OsaytOs antipoiETEsetai aytO

Лев 24:20 syntrimma anti syntrimmatos ofTalmon anti ofTalmoy odonta anti odontos kaToti an dO mOmon tO anTrOpO oytOs doTEsetai aytO

Лев 24:21 os an pataxE anTrOpon kai apoTanE TanatO TanatoysTO

Лев 24:22 dikaiOsis mia estai tO prosElytO kai tO eghOriO oti egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 24:23 kai elalEsen mOysEs tois yiois israEl kai exEgagon ton katarasamenon exO tEs parembolEs kai eliTobolEsan ayton en liTois kai oi yioi israEl epoiEsan kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Лев 25:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn en tO orei sina legOn

Лев 25:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys ean eiselTEte eis tEn gEn En egO didOmi ymin kai anapaysetai E gE En egO didOmi ymin sabbata tO kyriO

Лев 25:3 ex etE spereis ton agron soy kai ex etE temeis tEn ampelon soy kai synaxeis ton karpon aytEs

Лев 25:4 tO de etei tO ebdomO sabbata anapaysis estai tE gE sabbata tO kyriO ton agron soy oy spereis kai tEn ampelon soy oy temeis

Лев 25:5 kai ta aytomata anabainonta toy agroy soy oyk ekTeriseis kai tEn stafylEn toy agiasmatos soy oyk ektrygEseis eniaytos anapayseOs estai tE gE

Лев 25:6 kai estai ta sabbata tEs gEs brOmata soi kai tO paidi soy kai tE paidiskE soy kai tO misTOtO soy kai tO paroikO tO proskeimenO pros se

Лев 25:7 kai tois ktEnesin soy kai tois TEriois tois en tE gE soy estai pan to genEma aytoy eis brOsin

Лев 25:8 kai exariTmEseis seaytO epta anapayseis etOn epta etE eptakis kai esontai soi epta ebdomades etOn ennea kai tessarakonta etE

Лев 25:9 kai diaggeleite salpiggos fOnE en pasE tE gE ymOn tO mEni tO ebdomO tE dekatE toy mEnos tE Emera toy ilasmoy diaggeleite salpiggi en pasE tE gE ymOn

Лев 25:10 kai agiasete to etos to pentEkoston eniayton kai diaboEsete afesin epi tEs gEs pasin tois katoikoysin aytEn eniaytos afeseOs sEmasia aytE estai ymin kai apeleysetai eis ekastos eis tEn ktEsin aytoy kai ekastos eis tEn patrida aytoy apeleysesTe

Лев 25:11 afeseOs sEmasia aytE to etos to pentEkoston eniaytos estai ymin oy spereite oyde amEsete ta aytomata anabainonta aytEs kai oy trygEsete ta Egiasmena aytEs

Лев 25:12 oti afeseOs sEmasia estin agion estai ymin apo tOn pediOn fagesTe ta genEmata aytEs

Лев 25:13 en tO etei tEs afeseOs sEmasia aytEs epaneleysetai ekastos eis tEn ktEsin aytoy

Лев 25:14 ean de apodO prasin tO plEsion soy ean kai ktEsE para toy plEsion soy mE TlibetO anTrOpos ton plEsion

Лев 25:15 kata ariTmon etOn meta tEn sEmasian ktEsE para toy plEsion kata ariTmon eniaytOn genEmatOn apodOsetai soi

Лев 25:16 kaToti an pleion tOn etOn plETynE tEn egktEsin aytoy kai kaToti an elatton tOn etOn elattonOsE tEn ktEsin aytoy oti ariTmon genEmatOn aytoy oytOs apodOsetai soi

Лев 25:17 mE TlibetO anTrOpos ton plEsion kai fobETEsE kyrion ton Teon soy egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 25:18 kai poiEsete panta ta dikaiOmata moy kai pasas tas kriseis moy kai fylaxasTe kai poiEsete ayta kai katoikEsete epi tEs gEs pepoiTotes

Лев 25:19 kai dOsei E gE ta ekforia aytEs kai fagesTe eis plEsmonEn kai katoikEsete pepoiTotes ep aytEs

Лев 25:20 ean de legEte ti fagomeTa en tO etei tO ebdomO toytO ean mE speirOmen mEde synagagOmen ta genEmata EmOn

Лев 25:21 kai apostelO tEn eylogian moy ymin en tO etei tO ektO kai poiEsei ta genEmata aytEs eis ta tria etE

Лев 25:22 kai spereite to etos to ogdoon kai fagesTe apo tOn genEmatOn palaia eOs toy etoys toy enatoy eOs an elTE to genEma aytEs fagesTe palaia palaiOn

Лев 25:23 kai E gE oy praTEsetai eis bebaiOsin emE gar estin E gE dioti prosElytoi kai paroikoi ymeis este enantion moy

Лев 25:24 kai kata pasan gEn katasheseOs ymOn lytra dOsete tEs gEs

Лев 25:25 ean de penEtai o adelfos soy o meta soy kai apodOtai apo tEs katasheseOs aytoy kai elTE o aghisteyOn eggizOn eggista aytoy kai lytrOsetai tEn prasin toy adelfoy aytoy

Лев 25:26 ean de mE E tini o aghisteyOn kai eyporETE tE heiri kai eyreTE aytO to ikanon lytra aytoy

Лев 25:27 kai syllogieitai ta etE tEs praseOs aytoy kai apodOsei o yperehei tO anTrOpO O apedoto eayton aytO kai apeleysetai eis tEn katashesin aytoy

Лев 25:28 ean de mE eyporETE E heir aytoy to ikanon Oste apodoynai aytO kai estai E prasis tO ktEsamenO ayta eOs toy ektoy etoys tEs afeseOs kai exeleysetai tE afesei kai apeleysetai eis tEn katashesin aytoy

Лев 25:29 ean de tis apodOtai oikian oikEtEn en polei teteihismenE kai estai E lytrOsis aytEs eOs plErOTE eniaytos EmerOn estai E lytrOsis aytEs

Лев 25:30 ean de mE lytrOTE eOs an plErOTE aytEs eniaytos olos kyrOTEsetai E oikia E oysa en polei tE ehoysE teihos bebaiOs tO ktEsamenO aytEn eis tas geneas aytoy kai oyk exeleysetai en tE afesei

Лев 25:31 ai de oikiai ai en epaylesin ais oyk estin en aytais teihos kyklO pros ton agron tEs gEs logisTEtOsan lytrOtai dia pantos esontai kai en tE afesei exeleysontai

Лев 25:32 kai ai poleis tOn leyitOn oikiai tOn poleOn aytOn katasheseOs lytrOtai dia pantos esontai tois leyitais

Лев 25:33 kai os an lytrOsamenos para tOn leyitOn kai exeleysetai E diaprasis aytOn oikiOn poleOs katasheseOs aytOn en tE afesei oti oikiai tOn poleOn tOn leyitOn katashesis aytOn en mesO yiOn israEl

Лев 25:34 kai oi agroi oi afOrismenoi tais polesin aytOn oy praTEsontai oti katashesis aiOnia toyto aytOn estin

Лев 25:35 ean de penEtai o adelfos soy kai adynatEsE tais hersin para soi antilEmpsE aytoy Os prosElytoy kai paroikoy kai zEsetai o adelfos soy meta soy

Лев 25:36 oy lEmpsE par aytoy tokon oyde epi plETei kai fobETEsE ton Teon soy egO kyrios kai zEsetai o adelfos soy meta soy

Лев 25:37 to argyrion soy oy dOseis aytO epi tokO kai epi pleonasmon oy dOseis aytO ta brOmata soy

Лев 25:38 egO kyrios o Teos ymOn o exagagOn ymas ek gEs aigyptoy doynai ymin tEn gEn hanaan Oste einai ymOn Teos

Лев 25:39 ean de tapeinOTE o adelfos soy para soi kai praTE soi oy doyleysei soi doyleian oiketoy

Лев 25:40 Os misTOtos E paroikos estai soi eOs toy etoys tEs afeseOs ergatai para soi

Лев 25:41 kai exeleysetai tE afesei kai ta tekna aytoy met aytoy kai apeleysetai eis tEn genean aytoy eis tEn katashesin tEn patrikEn apodrameitai

Лев 25:42 dioti oiketai moy eisin oytoi oys exEgagon ek gEs aigyptoy oy praTEsetai en prasei oiketoy

Лев 25:43 oy katateneis ayton en tO mohTO kai fobETEsE kyrion ton Teon soy

Лев 25:44 kai pais kai paidiskE osoi an genOntai soi apo tOn eTnOn osoi kyklO soy eisin ap aytOn ktEsesTe doylon kai doylEn

Лев 25:45 kai apo tOn yiOn tOn paroikOn tOn ontOn en ymin apo toytOn ktEsesTe kai apo tOn syggenOn aytOn osoi an genOntai en tE gE ymOn estOsan ymin eis katashesin

Лев 25:46 kai katamerieite aytoys tois teknois ymOn meT ymas kai esontai ymin katohimoi eis ton aiOna tOn adelfOn ymOn tOn yiOn israEl ekastos ton adelfon aytoy oy katatenei ayton en tois mohTois

Лев 25:47 ean de eyrE E heir toy prosElytoy E toy paroikoy toy para soi kai aporETeis o adelfos soy praTE tO prosElytO E tO paroikO tO para soi ek genetEs prosElytO

Лев 25:48 meta to praTEnai aytO lytrOsis estai aytO eis tOn adelfOn aytoy lytrOsetai ayton

Лев 25:49 adelfos patros aytoy E yios adelfoy patros lytrOsetai ayton E apo tOn oikeiOn tOn sarkOn aytoy ek tEs fylEs aytoy lytrOsetai ayton ean de eyporETeis tais hersin lytrOsEtai eayton

Лев 25:50 kai syllogieitai pros ton kektEmenon ayton apo toy etoys oy apedoto eayton aytO eOs toy eniaytoy tEs afeseOs kai estai to argyrion tEs praseOs aytoy Os misTioy etos ex etoys estai met aytoy

Лев 25:51 ean de tini pleion tOn etOn E pros tayta apodOsei ta lytra aytoy apo toy argyrioy tEs praseOs aytoy

Лев 25:52 ean de oligon kataleifTE apo tOn etOn eis ton eniayton tEs afeseOs kai syllogieitai aytO kata ta etE aytoy kai apodOsei ta lytra aytoy

Лев 25:53 Os misTOtos eniayton ex eniaytoy estai met aytoy oy katateneis ayton en tO mohTO enOpion soy

Лев 25:54 ean de mE lytrOtai kata tayta exeleysetai en tO etei tEs afeseOs aytos kai ta paidia aytoy met aytoy

Лев 25:55 oti emoi oi yioi israEl oiketai paides moy oytoi eisin oys exEgagon ek gEs aigyptoy egO kyrios o Teos ymOn

Лев 26:1 oy poiEsete ymin aytois heiropoiEta oyde glypta oyde stElEn anastEsete ymin oyde liTon skopon TEsete en tE gE ymOn proskynEsai aytO egO eimi kyrios o Teos ymOn

Лев 26:2 ta sabbata moy fylaxesTe kai apo tOn agiOn moy fobETEsesTe egO eimi kyrios

Лев 26:3 ean tois prostagmasin moy poreyEsTe kai tas entolas moy fylassEsTe kai poiEsEte aytas

Лев 26:4 kai dOsO ton yeton ymin en kairO aytoy kai E gE dOsei ta genEmata aytEs kai ta xyla tOn pediOn apodOsei ton karpon aytOn

Лев 26:5 kai katalEmpsetai ymin o aloEtos ton trygEton kai o trygEtos katalEmpsetai ton sporon kai fagesTe ton arton ymOn eis plEsmonEn kai katoikEsete meta asfaleias epi tEs gEs ymOn

Лев 26:6 kai polemos oy dieleysetai dia tEs gEs ymOn kai dOsO eirEnEn en tE gE ymOn kai koimETEsesTe kai oyk estai ymas o ekfobOn kai apolO TEria ponEra ek tEs gEs ymOn

Лев 26:7 kai diOxesTe toys ehTroys ymOn kai pesoyntai enantion ymOn fonO

Лев 26:8 kai diOxontai ex ymOn pente ekaton kai ekaton ymOn diOxontai myriadas kai pesoyntai oi ehTroi ymOn enantion ymOn mahaira

Лев 26:9 kai epiblepsO ef ymas kai ayxanO ymas kai plETynO ymas kai stEsO tEn diaTEkEn moy meT ymOn

Лев 26:10 kai fagesTe palaia kai palaia palaiOn kai palaia ek prosOpoy neOn exoisete

Лев 26:11 kai TEsO tEn diaTEkEn moy en ymin kai oy bdelyxetai E psyhE moy ymas

Лев 26:12 kai emperipatEsO en ymin kai esomai ymOn Teos kai ymeis esesTe moy laos

Лев 26:13 egO eimi kyrios o Teos ymOn o exagagOn ymas ek gEs aigyptoy ontOn ymOn doylOn kai synetripsa ton desmon toy zygoy ymOn kai Egagon ymas meta parrEsias

Лев 26:14 ean de mE ypakoysEte moy mEde poiEsEte ta prostagmata moy tayta

Лев 26:15 alla apeiTEsEte aytois kai tois krimasin moy prosohTisE E psyhE ymOn Oste ymas mE poiein pasas tas entolas moy Oste diaskedasai tEn diaTEkEn moy

Лев 26:16 kai egO poiEsO oytOs ymin kai episystEsO ef ymas tEn aporian tEn te psOran kai ton ikteron kai sfakelizontas toys ofTalmoys ymOn kai tEn psyhEn ymOn ektEkoysan kai spereite dia kenEs ta spermata ymOn kai edontai oi ypenantioi ymOn

Лев 26:17 kai epistEsO to prosOpon moy ef ymas kai peseisTe enantion tOn ehTrOn ymOn kai diOxontai ymas oi misoyntes ymas kai feyxesTe oyTenos diOkontos ymas

Лев 26:18 kai ean eOs toytoy mE ypakoysEte moy kai prosTEsO toy paideysai ymas eptakis epi tais amartiais ymOn

Лев 26:19 kai syntripsO tEn ybrin tEs yperEfanias ymOn kai TEsO ton oyranon ymin sidEroyn kai tEn gEn ymOn Osei halkEn

Лев 26:20 kai estai eis kenon E ishys ymOn kai oy dOsei E gE ymOn ton sporon aytEs kai to xylon toy agroy ymOn oy dOsei ton karpon aytoy

Лев 26:21 kai ean meta tayta poreyEsTe plagioi kai mE boylEsTe ypakoyein moy prosTEsO ymin plEgas epta kata tas amartias ymOn

Лев 26:22 kai apostelO ef ymas ta TEria ta agria tEs gEs kai katedetai ymas kai exanalOsei ta ktEnE ymOn kai oligostoys poiEsei ymas kai erEmOTEsontai ai odoi ymOn

Лев 26:23 kai epi toytois ean mE paideyTEte alla poreyEsTe pros me plagioi

Лев 26:24 poreysomai kagO meT ymOn TymO plagiO kai pataxO ymas kagO eptakis anti tOn amartiOn ymOn

Лев 26:25 kai epaxO ef ymas mahairan ekdikoysan dikEn diaTEkEs kai katafeyxesTe eis tas poleis ymOn kai exapostelO Tanaton eis ymas kai paradoTEsesTe eis heiras ehTrOn

Лев 26:26 en tO Tlipsai ymas sitodeia artOn kai pepsoysin deka gynaikes toys artoys ymOn en klibanO eni kai apodOsoysin toys artoys ymOn en staTmO kai fagesTe kai oy mE emplEsTEte

Лев 26:27 ean de epi toytois mE ypakoysEte moy kai poreyEsTe pros me plagioi

Лев 26:28 kai aytos poreysomai meT ymOn en TymO plagiO kai paideysO ymas egO eptakis kata tas amartias ymOn

Лев 26:29 kai fagesTe tas sarkas tOn yiOn ymOn kai tas sarkas tOn TygaterOn ymOn fagesTe

Лев 26:30 kai erEmOsO tas stElas ymOn kai exoleTreysO ta xylina heiropoiEta ymOn kai TEsO ta kOla ymOn epi ta kOla tOn eidOlOn ymOn kai prosohTiei E psyhE moy ymin

Лев 26:31 kai TEsO tas poleis ymOn erEmoys kai exerEmOsO ta agia ymOn kai oy mE osfranTO tEs osmEs tOn TysiOn ymOn

Лев 26:32 kai exerEmOsO egO tEn gEn ymOn kai Taymasontai ep aytE oi ehTroi ymOn oi enoikoyntes en aytE

Лев 26:33 kai diasperO ymas eis ta eTnE kai exanalOsei ymas epiporeyomenE E mahaira kai estai E gE ymOn erEmos kai ai poleis ymOn esontai erEmoi

Лев 26:34 tote eydokEsei E gE ta sabbata aytEs kai pasas tas Emeras tEs erEmOseOs aytEs kai ymeis esesTe en tE gE tOn ehTrOn ymOn tote sabbatiei E gE kai eydokEsei ta sabbata aytEs

Лев 26:35 pasas tas Emeras tEs erEmOseOs aytEs sabbatiei a oyk esabbatisen en tois sabbatois ymOn Enika katOkeite aytEn

Лев 26:36 kai tois kataleifTeisin ex ymOn epaxO deilian eis tEn kardian aytOn en tE gE tOn ehTrOn aytOn kai diOxetai aytoys fOnE fylloy feromenoy kai feyxontai Os feygontes apo polemoy kai pesoyntai oyTenos diOkontos

Лев 26:37 kai yperopsetai o adelfos ton adelfon Osei en polemO oyTenos katatrehontos kai oy dynEsesTe antistEnai tois ehTrois ymOn

Лев 26:38 kai apoleisTe en tois eTnesin kai katedetai ymas E gE tOn ehTrOn ymOn

Лев 26:39 kai oi kataleifTentes af ymOn katafTarEsontai dia tas amartias ymOn en tE gE tOn ehTrOn aytOn takEsontai

Лев 26:40 kai exagoreysoysin tas amartias aytOn kai tas amartias tOn paterOn aytOn oti parebEsan kai ypereidon me kai oti eporeyTEsan enantion moy plagioi

Лев 26:41 kai egO eporeyTEn met aytOn en TymO plagiO kai apolO aytoys en tE gE tOn ehTrOn aytOn tote entrapEsetai E kardia aytOn E aperitmEtos kai tote eydokEsoysin tas amartias aytOn

Лев 26:42 kai mnEsTEsomai tEs diaTEkEs iakOb kai tEs diaTEkEs isaak kai tEs diaTEkEs abraam mnEsTEsomai kai tEs gEs mnEsTEsomai

Лев 26:43 kai E gE egkataleifTEsetai yp aytOn tote prosdexetai E gE ta sabbata aytEs en tO erEmOTEnai aytEn di aytoys kai aytoi prosdexontai tas aytOn anomias anT On ta krimata moy ypereidon kai tois prostagmasin moy prosOhTisan tE psyhE aytOn

Лев 26:44 kai oyd Os ontOn aytOn en tE gE tOn ehTrOn aytOn oyh ypereidon aytoys oyde prosOhTisa aytois Oste exanalOsai aytoys toy diaskedasai tEn diaTEkEn moy tEn pros aytoys oti egO eimi kyrios o Teos aytOn

Лев 26:45 kai mnEsTEsomai aytOn tEs diaTEkEs tEs proteras ote exEgagon aytoys ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias enanti tOn eTnOn toy einai aytOn Teos egO eimi kyrios

Лев 26:46 tayta ta krimata kai ta prostagmata kai o nomos on edOken kyrios ana meson aytoy kai ana meson tOn yiOn israEl en tO orei sina en heiri mOysE

Лев 27:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Лев 27:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis aytois os an eyxEtai eyhEn Oste timEn tEs psyhEs aytoy tO kyriO

Лев 27:3 estai E timE toy arsenos apo eikosaetoys eOs exEkontaetoys estai aytoy E timE pentEkonta didrahma argyrioy tO staTmO tO agiO

Лев 27:4 tEs de TEleias estai E syntimEsis triakonta didrahma

Лев 27:5 ean de apo pentaetoys eOs eikosi etOn estai E timE toy arsenos eikosi didrahma tEs de TEleias deka didrahma

Лев 27:6 apo de mEniaioy eOs pentaetoys estai E timE toy arsenos pente didrahma argyrioy tEs de TEleias tria didrahma

Лев 27:7 ean de apo exEkontaetOn kai epanO ean men arsen E estai E timE pentekaideka didrahma argyrioy ean de TEleia deka didrahma

Лев 27:8 ean de tapeinos E tE timE stEsetai enantion toy iereOs kai timEsetai ayton o iereys kaTaper ishyei E heir toy eyxamenoy timEsetai ayton o iereys

Лев 27:9 ean de apo tOn ktEnOn tOn prosferomenOn ap aytOn dOron tO kyriO os an dO apo toytOn tO kyriO estai agion

Лев 27:10 oyk allaxei ayto kalon ponErO oyde ponEron kalO ean de allassOn allaxE ayto ktEnos ktEnei estai ayto kai to allagma agia

Лев 27:11 ean de pan ktEnos akaTarton af On oy prosferetai ap aytOn dOron tO kyriO stEsei to ktEnos enanti toy iereOs

Лев 27:12 kai timEsetai ayto o iereys ana meson kaloy kai ana meson ponEroy kai kaToti an timEsetai o iereys oytOs stEsetai

Лев 27:13 ean de lytroymenos lytrOsEtai ayto prosTEsei to epipempton pros tEn timEn aytoy

Лев 27:14 kai anTrOpos os an agiasE tEn oikian aytoy agian tO kyriO kai timEsetai aytEn o iereys ana meson kalEs kai ana meson ponEras Os an timEsetai aytEn o iereys oytOs staTEsetai

Лев 27:15 ean de o agiasas aytEn lytrOtai tEn oikian aytoy prosTEsei ep ayto to epipempton toy argyrioy tEs timEs kai estai aytO

Лев 27:16 ean de apo toy agroy tEs katasheseOs aytoy agiasE anTrOpos tO kyriO kai estai E timE kata ton sporon aytoy koroy kriTOn pentEkonta didrahma argyrioy

Лев 27:17 ean de apo toy eniaytoy tEs afeseOs agiasE ton agron aytoy kata tEn timEn aytoy stEsetai

Лев 27:18 ean de eshaton meta tEn afesin agiasE ton agron aytoy proslogieitai aytO o iereys to argyrion epi ta etE ta epiloipa eOs eis ton eniayton tEs afeseOs kai anTyfaireTEsetai apo tEs syntimEseOs aytoy

Лев 27:19 ean de lytrOtai ton agron o agiasas ayton prosTEsei to epipempton toy argyrioy pros tEn timEn aytoy kai estai aytO

Лев 27:20 ean de mE lytrOtai ton agron kai apodOtai ton agron anTrOpO eterO oyketi mE lytrOsEtai ayton

Лев 27:21 all estai o agros exelElyTyias tEs afeseOs agios tO kyriO Osper E gE E afOrismenE tO ierei estai katashesis

Лев 27:22 ean de apo toy agroy oy kektEtai os oyk estin apo toy agroy tEs katasheseOs aytoy agiasE tO kyriO

Лев 27:23 logieitai pros ayton o iereys to telos tEs timEs ek toy eniaytoy tEs afeseOs kai apodOsei tEn timEn en tE Emera ekeinE agion tO kyriO

Лев 27:24 kai en tO eniaytO tEs afeseOs apodoTEsetai o agros tO anTrOpO par oy kektEtai ayton oy En E katashesis tEs gEs

Лев 27:25 kai pasa timE estai staTmiois agiois eikosi oboloi estai to didrahmon

Лев 27:26 kai pan prOtotokon o an genEtai en tois ktEnesin soy estai tO kyriO kai oy kaTagiasei oyTeis ayto ean te moshon ean te probaton tO kyriO estin

Лев 27:27 ean de tOn tetrapodOn tOn akaTartOn allaxei kata tEn timEn aytoy kai prosTEsei to epipempton pros ayto kai estai aytO ean de mE lytrOtai praTEsetai kata to timEma aytoy

Лев 27:28 pan de anaTema o ean anaTE anTrOpos tO kyriO apo pantOn osa aytO estin apo anTrOpoy eOs ktEnoys kai apo agroy katasheseOs aytoy oyk apodOsetai oyde lytrOsetai pan anaTema agion agiOn estai tO kyriO

Лев 27:29 kai pan o ean anateTE apo tOn anTrOpOn oy lytrOTEsetai alla TanatO TanatOTEsetai

Лев 27:30 pasa dekatE tEs gEs apo toy spermatos tEs gEs kai toy karpoy toy xylinoy tO kyriO estin agion tO kyriO

Лев 27:31 ean de lytrOtai lytrO anTrOpos tEn dekatEn aytoy to epipempton prosTEsei pros ayto kai estai aytO

Лев 27:32 kai pasa dekatE boOn kai probatOn kai pan o ean elTE en tO ariTmO ypo tEn rabdon to dekaton estai agion tO kyriO

Лев 27:33 oyk allaxeis kalon ponErO ean de allassOn allaxEs ayto kai to allagma aytoy estai agion oy lytrOTEsetai

Лев 27:34 aytai eisin ai entolai as eneteilato kyrios tO mOysE pros toys yioys israEl en tO orei sina


ariTmoi

Чис 1:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn en tE erEmO tE sina en tE skEnE toy martyrioy en mia toy mEnos toy deyteroy etoys deyteroy exelTontOn aytOn ek gEs aigyptoy legOn

Чис 1:2 labete arhEn pasEs synagOgEs yiOn israEl kata syggeneias aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon ex onomatos aytOn kata kefalEn aytOn pas arsEn

Чис 1:3 apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en dynamei israEl episkepsasTe aytoys syn dynamei aytOn sy kai aarOn episkepsasTe aytoys

Чис 1:4 kai meT ymOn esontai ekastos kata fylEn ekastoy arhontOn kat oikoys patriOn esontai

Чис 1:5 kai tayta ta onomata tOn andrOn oitines parastEsontai meT ymOn tOn roybEn elisoyr yios sedioyr

Чис 1:6 tOn symeOn salamiEl yios soyrisadai

Чис 1:7 tOn ioyda naassOn yios aminadab

Чис 1:8 tOn issahar naTanaEl yios sOgar

Чис 1:9 tOn zaboylOn eliab yios hailOn

Чис 1:10 tOn yiOn iOsEf tOn efraim elisama yios emioyd tOn manassE gamaliEl yios fadassoyr

Чис 1:11 tOn beniamin abidan yios gadeOni

Чис 1:12 tOn ahiezer yios amisadai

Чис 1:13 tOn asEr fagaiEl yios ehran

Чис 1:14 tOn gad elisaf yios ragoyEl

Чис 1:15 tOn nefTali ahire yios ainan

Чис 1:16 oytoi epiklEtoi tEs synagOgEs arhontes tOn fylOn kata patrias hiliarhoi israEl eisin

Чис 1:17 kai elaben mOysEs kai aarOn toys andras toytoys toys anaklETentas ex onomatos

Чис 1:18 kai pasan tEn synagOgEn synEgagon en mia toy mEnos toy deyteroy etoys kai epExonoysan kata geneseis aytOn kata patrias aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn apo eikosaetoys kai epanO pan arsenikon kata kefalEn aytOn

Чис 1:19 on tropon synetaxen kyrios tO mOysE kai epeskepEsan en tE erEmO tE sina

Чис 1:20 kai egenonto oi yioi roybEn prOtotokoy israEl kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:21 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs roybEn ex kai tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 1:22 tois yiois symeOn kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:23 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs symeOn ennea kai pentEkonta hiliades kai triakosioi

Чис 1:24 tois yiois ioyda kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:25 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs ioyda tessares kai ebdomEkonta hiliades kai exakosioi

Чис 1:26 tois yiois issahar kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:27 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs issahar tessares kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 1:28 tois yiois zaboylOn kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:29 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs zaboylOn epta kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 1:30 tois yiois iOsEf yiois efraim kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:31 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs efraim tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 1:32 tois yiois manassE kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:33 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs manassE dyo kai triakonta hiliades kai diakosioi

Чис 1:34 tois yiois beniamin kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:35 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs beniamin pente kai triakonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 1:36 tois yiois gad kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:37 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs gad pente kai tessarakonta hiliades kai exakosioi kai pentEkonta

Чис 1:38 tois yiois kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:39 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs dyo kai exEkonta hiliades kai eptakosioi

Чис 1:40 tois yiois asEr kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:41 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs asEr mia kai tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 1:42 tois yiois nefTali kata syggeneias aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn kata ariTmon onomatOn aytOn kata kefalEn aytOn panta arsenika apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos en tE dynamei

Чис 1:43 E episkepsis aytOn ek tEs fylEs nefTali treis kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 1:44 aytE E episkepsis En epeskepsanto mOysEs kai aarOn kai oi arhontes israEl dOdeka andres anEr eis kata fylEn mian kata fylEn oikOn patrias Esan

Чис 1:45 kai egeneto pasa E episkepsis yiOn israEl syn dynamei aytOn apo eikosaetoys kai epanO pas o ekporeyomenos parataxasTai en israEl

Чис 1:46 exakosiai hiliades kai trishilioi kai pentakosioi kai pentEkonta

Чис 1:47 oi de leyitai ek tEs fylEs patrias aytOn oyk epeskepEsan en tois yiois israEl

Чис 1:48 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 1:49 ora tEn fylEn tEn leyi oy synepiskepsE kai ton ariTmon aytOn oy lEmpsE en mesO tOn yiOn israEl

Чис 1:50 kai sy epistEson toys leyitas epi tEn skEnEn toy martyrioy kai epi panta ta skeyE aytEs kai epi panta osa estin en aytE aytoi aroysin tEn skEnEn kai panta ta skeyE aytEs kai aytoi leitoyrgEsoysin en aytE kai kyklO tEs skEnEs parembaloysin

Чис 1:51 kai en tO exairein tEn skEnEn kaTeloysin aytEn oi leyitai kai en tO paremballein tEn skEnEn anastEsoysin kai o allogenEs o prosporeyomenos apoTanetO

Чис 1:52 kai parembaloysin oi yioi israEl anEr en tE eaytoy taxei kai anEr kata tEn eaytoy Egemonian syn dynamei aytOn

Чис 1:53 oi de leyitai parembaletOsan enantion kyrioy kyklO tEs skEnEs toy martyrioy kai oyk estai amartEma en yiois israEl kai fylaxoysin oi leyitai aytoi tEn fylakEn tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 1:54 kai epoiEsan oi yioi israEl kata panta a eneteilato kyrios tO mOysE kai aarOn oytOs epoiEsan

Чис 2:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 2:2 anTrOpos ehomenos aytoy kata tagma kata sEmeas kat oikoys patriOn aytOn parembaletOsan oi yioi israEl enantioi kyklO tEs skEnEs toy martyrioy parembaloysin oi yioi israEl

Чис 2:3 kai oi paremballontes prOtoi kat anatolas tagma parembolEs ioyda syn dynamei aytOn kai o arhOn tOn yiOn ioyda naassOn yios aminadab

Чис 2:4 dynamis aytoy oi epeskemmenoi tessares kai ebdomEkonta hiliades kai exakosioi

Чис 2:5 kai oi paremballontes ehomenoi fylEs issahar kai o arhOn tOn yiOn issahar naTanaEl yios sOgar

Чис 2:6 dynamis aytoy oi epeskemmenoi tessares kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 2:7 kai oi paremballontes ehomenoi fylEs zaboylOn kai o arhOn tOn yiOn zaboylOn eliab yios hailOn

Чис 2:8 dynamis aytoy oi epeskemmenoi epta kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 2:9 pantes oi epeskemmenoi ek tEs parembolEs ioyda ekaton ogdoEkonta hiliades kai exakishilioi kai tetrakosioi syn dynamei aytOn prOtoi exaroysin

Чис 2:10 tagma parembolEs roybEn pros liba syn dynamei aytOn kai o arhOn tOn yiOn roybEn elisoyr yios sedioyr

Чис 2:11 dynamis aytoy oi epeskemmenoi ex kai tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 2:12 kai oi paremballontes ehomenoi aytoy fylEs symeOn kai o arhOn tOn yiOn symeOn salamiEl yios soyrisadai

Чис 2:13 dynamis aytoy oi epeskemmenoi ennea kai pentEkonta hiliades kai triakosioi

Чис 2:14 kai oi paremballontes ehomenoi aytoy fylEs gad kai o arhOn tOn yiOn gad elisaf yios ragoyEl

Чис 2:15 dynamis aytoy oi epeskemmenoi pente kai tessarakonta hiliades kai exakosioi kai pentEkonta

Чис 2:16 pantes oi epeskemmenoi tEs parembolEs roybEn ekaton pentEkonta mia hiliades kai tetrakosioi kai pentEkonta syn dynamei aytOn deyteroi exaroysin

Чис 2:17 kai arTEsetai E skEnE toy martyrioy kai E parembolE tOn leyitOn meson tOn parembolOn Os kai paremballoysin oytOs kai exaroysin ekastos ehomenos kaT Egemonian

Чис 2:18 tagma parembolEs efraim para Talassan syn dynamei aytOn kai o arhOn tOn yiOn efraim elisama yios emioyd

Чис 2:19 dynamis aytoy oi epeskemmenoi tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 2:20 kai oi paremballontes ehomenoi fylEs manassE kai o arhOn tOn yiOn manassE gamaliEl yios fadassoyr

Чис 2:21 dynamis aytoy oi epeskemmenoi dyo kai triakonta hiliades kai diakosioi

Чис 2:22 kai oi paremballontes ehomenoi fylEs beniamin kai o arhOn tOn yiOn beniamin abidan yios gadeOni

Чис 2:23 dynamis aytoy oi epeskemmenoi pente kai triakonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 2:24 pantes oi epeskemmenoi tEs parembolEs efraim ekaton hiliades kai oktakishilioi kai ekaton syn dynamei aytOn tritoi exaroysin

Чис 2:25 tagma parembolEs pros borran syn dynamei aytOn kai o arhOn tOn yiOn ahiezer yios amisadai

Чис 2:26 dynamis aytoy oi epeskemmenoi dyo kai exEkonta hiliades kai eptakosioi

Чис 2:27 kai oi paremballontes ehomenoi aytoy fylEs asEr kai o arhOn tOn yiOn asEr fagaiEl yios ehran

Чис 2:28 dynamis aytoy oi epeskemmenoi mia kai tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 2:29 kai oi paremballontes ehomenoi fylEs nefTali kai o arhOn tOn yiOn nefTali ahire yios ainan

Чис 2:30 dynamis aytoy oi epeskemmenoi treis kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 2:31 pantes oi epeskemmenoi tEs parembolEs ekaton kai pentEkonta epta hiliades kai exakosioi eshatoi exaroysin kata tagma aytOn

Чис 2:32 aytE E episkepsis tOn yiOn israEl kat oikoys patriOn aytOn pasa E episkepsis tOn parembolOn syn tais dynamesin aytOn exakosiai hiliades kai trishilioi pentakosioi pentEkonta

Чис 2:33 oi de leyitai oy synepeskepEsan en aytois kaTa eneteilato kyrios tO mOysE

Чис 2:34 kai epoiEsan oi yioi israEl panta osa synetaxen kyrios tO mOysE oytOs parenebalon kata tagma aytOn kai oytOs exEron ekastos ehomenoi kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 3:1 kai aytai ai geneseis aarOn kai mOysE en E Emera elalEsen kyrios tO mOysE en orei sina

Чис 3:2 kai tayta ta onomata tOn yiOn aarOn prOtotokos nadab kai abioyd eleazar kai iTamar

Чис 3:3 tayta ta onomata tOn yiOn aarOn oi iereis oi Eleimmenoi oys eteleiOsan tas heiras aytOn ierateyein

Чис 3:4 kai eteleytEsen nadab kai abioyd enanti kyrioy prosferontOn aytOn pyr allotrion enanti kyrioy en tE erEmO sina kai paidia oyk En aytois kai ierateysen eleazar kai iTamar met aarOn toy patros aytOn

Чис 3:5 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 3:6 labe tEn fylEn leyi kai stEseis aytoys enantion aarOn toy iereOs kai leitoyrgEsoysin aytO

Чис 3:7 kai fylaxoysin tas fylakas aytoy kai tas fylakas tOn yiOn israEl enanti tEs skEnEs toy martyrioy ergazesTai ta erga tEs skEnEs

Чис 3:8 kai fylaxoysin panta ta skeyE tEs skEnEs toy martyrioy kai tas fylakas tOn yiOn israEl kata panta ta erga tEs skEnEs

Чис 3:9 kai dOseis toys leyitas aarOn kai tois yiois aytoy tois iereysin doma dedomenoi oytoi moi eisin apo tOn yiOn israEl

Чис 3:10 kai aarOn kai toys yioys aytoy katastEseis epi tEs skEnEs toy martyrioy kai fylaxoysin tEn ierateian aytOn kai panta ta kata ton bOmon kai esO toy katapetasmatos kai o allogenEs o aptomenos apoTaneitai

Чис 3:11 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 3:12 kai egO idoy eilEfa toys leyitas ek mesoy tOn yiOn israEl anti pantos prOtotokoy dianoigontos mEtran para tOn yiOn israEl lytra aytOn esontai kai esontai emoi oi leyitai

Чис 3:13 emoi gar pan prOtotokon en E Emera epataxa pan prOtotokon en gE aigyptoy Egiasa emoi pan prOtotokon en israEl apo anTrOpoy eOs ktEnoys emoi esontai egO kyrios

Чис 3:14 kai elalEsen kyrios pros mOysEn en tE erEmO sina legOn

Чис 3:15 episkepsai toys yioys leyi kat oikoys patriOn aytOn kata dEmoys aytOn kata syggeneias aytOn pan arsenikon apo mEniaioy kai epanO episkepsasTe aytoys

Чис 3:16 kai epeskepsanto aytoys mOysEs kai aarOn dia fOnEs kyrioy on tropon synetaxen aytois kyrios

Чис 3:17 kai Esan oytoi oi yioi leyi ex onomatOn aytOn gedsOn kaaT kai merari

Чис 3:18 kai tayta ta onomata tOn yiOn gedsOn kata dEmoys aytOn lobeni kai semei

Чис 3:19 kai yioi kaaT kata dEmoys aytOn amram kai issaar hebrOn kai oziEl

Чис 3:20 kai yioi merari kata dEmoys aytOn mooli kai moysi oytoi eisin dEmoi tOn leyitOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 3:21 tO gedsOn dEmos toy lobeni kai dEmos toy semei oytoi dEmoi toy gedsOn

Чис 3:22 E episkepsis aytOn kata ariTmon pantos arsenikoy apo mEniaioy kai epanO E episkepsis aytOn eptakishilioi kai pentakosioi

Чис 3:23 kai yioi gedsOn opisO tEs skEnEs para Talassan parembaloysin

Чис 3:24 kai o arhOn oikoy patrias toy dEmoy toy gedsOn elisaf yios laEl

Чис 3:25 kai E fylakE yiOn gedsOn en tE skEnE toy martyrioy E skEnE kai to kalymma kai to katakalymma tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 3:26 kai ta istia tEs aylEs kai to katapetasma tEs pylEs tEs aylEs tEs oysEs epi tEs skEnEs kai ta kataloipa pantOn tOn ergOn aytoy

Чис 3:27 tO kaaT dEmos o amramis kai dEmos o saaris kai dEmos o hebrOnis kai dEmos o oziElis oytoi eisin dEmoi toy kaaT

Чис 3:28 kata ariTmon pan arsenikon apo mEniaioy kai epanO oktakishilioi kai exakosioi fylassontes tas fylakas tOn agiOn

Чис 3:29 oi dEmoi tOn yiOn kaaT parembaloysin ek plagiOn tEs skEnEs kata liba

Чис 3:30 kai o arhOn oikoy patriOn tOn dEmOn toy kaaT elisafan yios oziEl

Чис 3:31 kai E fylakE aytOn E kibOtos kai E trapeza kai E lyhnia kai ta TysiastEria kai ta skeyE toy agioy osa leitoyrgoysin en aytois kai to katakalymma kai panta ta erga aytOn

Чис 3:32 kai o arhOn epi tOn arhontOn tOn leyitOn eleazar o yios aarOn toy iereOs kaTestamenos fylassein tas fylakas tOn agiOn

Чис 3:33 tO merari dEmos o mooli kai dEmos o moysi oytoi eisin dEmoi merari

Чис 3:34 E episkepsis aytOn kata ariTmon pan arsenikon apo mEniaioy kai epanO exakishilioi kai pentEkonta

Чис 3:35 kai o arhOn oikoy patriOn toy dEmoy toy merari soyriEl yios abihail ek plagiOn tEs skEnEs parembaloysin pros borran

Чис 3:36 E episkepsis E fylakE yiOn merari tas kefalidas tEs skEnEs kai toys mohloys aytEs kai toys styloys aytEs kai tas baseis aytEs kai panta ta skeyE aytOn kai ta erga aytOn

Чис 3:37 kai toys styloys tEs aylEs kyklO kai tas baseis aytOn kai toys passaloys kai toys kaloys aytOn

Чис 3:38 kai oi paremballontes kata prosOpon tEs skEnEs toy martyrioy ap anatolEs mOysEs kai aarOn kai oi yioi aytoy fylassontes tas fylakas toy agioy eis tas fylakas tOn yiOn israEl kai o allogenEs o aptomenos apoTaneitai

Чис 3:39 pasa E episkepsis tOn leyitOn oys epeskepsato mOysEs kai aarOn dia fOnEs kyrioy kata dEmoys aytOn pan arsenikon apo mEniaioy kai epanO dyo kai eikosi hiliades

Чис 3:40 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn episkepsai pan prOtotokon arsen tOn yiOn israEl apo mEniaioy kai epanO kai labe ton ariTmon ex onomatos

Чис 3:41 kai lEmpsE toys leyitas emoi egO kyrios anti pantOn tOn prOtotokOn tOn yiOn israEl kai ta ktEnE tOn leyitOn anti pantOn tOn prOtotokOn en tois ktEnesin tOn yiOn israEl

Чис 3:42 kai epeskepsato mOysEs on tropon eneteilato kyrios pan prOtotokon en tois yiois israEl

Чис 3:43 kai egenonto panta ta prOtotoka ta arsenika kata ariTmon ex onomatos apo mEniaioy kai epanO ek tEs episkepseOs aytOn dyo kai eikosi hiliades treis kai ebdomEkonta kai diakosioi

Чис 3:44 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 3:45 labe toys leyitas anti pantOn tOn prOtotokOn tOn yiOn israEl kai ta ktEnE tOn leyitOn anti tOn ktEnOn aytOn kai esontai emoi oi leyitai egO kyrios

Чис 3:46 kai ta lytra triOn kai ebdomEkonta kai diakosiOn oi pleonazontes para toys leyitas apo tOn prOtotokOn tOn yiOn israEl

Чис 3:47 kai lEmpsE pente sikloys kata kefalEn kata to didrahmon to agion lEmpsE eikosi oboloys toy sikloy

Чис 3:48 kai dOseis to argyrion aarOn kai tois yiois aytoy lytra tOn pleonazontOn en aytois

Чис 3:49 kai elaben mOysEs to argyrion ta lytra tOn pleonazontOn eis tEn eklytrOsin tOn leyitOn

Чис 3:50 para tOn prOtotokOn tOn yiOn israEl elaben to argyrion hilioys triakosioys exEkonta pente sikloys kata ton siklon ton agion

Чис 3:51 kai edOken mOysEs ta lytra tOn pleonazontOn aarOn kai tois yiois aytoy dia fOnEs kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 4:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 4:2 labe to kefalaion tOn yiOn kaaT ek mesoy yiOn leyi kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 4:3 apo eikosi kai pente etOn kai epanO kai eOs pentEkonta etOn pas o eisporeyomenos leitoyrgein poiEsai panta ta erga en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:4 kai tayta ta erga tOn yiOn kaaT en tE skEnE toy martyrioy agion tOn agiOn

Чис 4:5 kai eiseleysetai aarOn kai oi yioi aytoy otan exairE E parembolE kai kaTeloysin to katapetasma to syskiazon kai katakalypsoysin en aytO tEn kibOton toy martyrioy

Чис 4:6 kai epiTEsoysin ep ayto katakalymma derma yakinTinon kai epibaloysin ep aytEn imation olon yakinTinon anOTen kai diembaloysin toys anaforeis

Чис 4:7 kai epi tEn trapezan tEn prokeimenEn epibaloysin ep aytEn imation oloporfyron kai ta tryblia kai tas Tyiskas kai toys kyaToys kai ta spondeia en ois spendei kai oi artoi oi dia pantos ep aytEs esontai

Чис 4:8 kai epibaloysin ep aytEn imation kokkinon kai kalypsoysin aytEn kalymmati dermatinO yakinTinO kai diembaloysin di aytEs toys anaforeis

Чис 4:9 kai lEmpsontai imation yakinTinon kai kalypsoysin tEn lyhnian tEn fOtizoysan kai toys lyhnoys aytEs kai tas labidas aytEs kai tas eparystridas aytEs kai panta ta aggeia toy elaioy ois leitoyrgoysin en aytois

Чис 4:10 kai embaloysin aytEn kai panta ta skeyE aytEs eis kalymma dermatinon yakinTinon kai epiTEsoysin aytEn ep anaforeOn

Чис 4:11 kai epi to TysiastErion to hrysoyn epikalypsoysin imation yakinTinon kai kalypsoysin ayto kalymmati dermatinO yakinTinO kai diembaloysin toys anaforeis aytoy

Чис 4:12 kai lEmpsontai panta ta skeyE ta leitoyrgika osa leitoyrgoysin en aytois en tois agiois kai embaloysin eis imation yakinTinon kai kalypsoysin ayta kalymmati dermatinO yakinTinO kai epiTEsoysin epi anaforeis

Чис 4:13 kai ton kalyptEra epiTEsei epi to TysiastErion kai epikalypsoysin ep ayto imation oloporfyron

Чис 4:14 kai epiTEsoysin ep ayto panta ta skeyE osois leitoyrgoysin ep ayto en aytois kai ta pyreia kai tas kreagras kai tas fialas kai ton kalyptEra kai panta ta skeyE toy TysiastErioy kai epibaloysin ep ayto kalymma dermatinon yakinTinon kai diembaloysin toys anaforeis aytoy kai lEmpsontai imation porfyroyn kai sygkalypsoysin ton loytEra kai tEn basin aytoy kai embaloysin ayta eis kalymma dermatinon yakinTinon kai epiTEsoysin epi anaforeis

Чис 4:15 kai syntelesoysin aarOn kai oi yioi aytoy kalyptontes ta agia kai panta ta skeyE ta agia en tO exairein tEn parembolEn kai meta tayta eiseleysontai yioi kaaT airein kai oyh apsontai tOn agiOn ina mE apoTanOsin tayta aroysin oi yioi kaaT en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:16 episkopos eleazar yios aarOn toy iereOs to elaion toy fOtos kai to Tymiama tEs synTeseOs kai E Tysia E kaT Emeran kai to elaion tEs hriseOs E episkopE olEs tEs skEnEs kai osa estin en aytE en tO agiO en pasi tois ergois

Чис 4:17 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 4:18 mE oleTreysEte tEs fylEs ton dEmon ton kaaT ek mesoy tOn leyitOn

Чис 4:19 toyto poiEsate aytois kai zEsontai kai oy mE apoTanOsin prosporeyomenOn aytOn pros ta agia tOn agiOn aarOn kai oi yioi aytoy prosporeyesTOsan kai katastEsoysin aytoys ekaston kata tEn anaforan aytoy

Чис 4:20 kai oy mE eiselTOsin idein exapina ta agia kai apoTanoyntai

Чис 4:21 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 4:22 labe tEn arhEn tOn yiOn gedsOn kai toytoys kat oikoys patriOn aytOn kata dEmoys aytOn

Чис 4:23 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys episkepsai aytoys pas o eisporeyomenos leitoyrgein kai poiein ta erga aytoy en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:24 aytE E leitoyrgia toy dEmoy toy gedsOn leitoyrgein kai airein

Чис 4:25 kai arei tas derreis tEs skEnEs kai tEn skEnEn toy martyrioy kai to kalymma aytEs kai to kalymma to yakinTinon to on ep aytEs anOTen kai to kalymma tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 4:26 kai ta istia tEs aylEs osa epi tEs skEnEs toy martyrioy kai ta perissa kai panta ta skeyE ta leitoyrgika osa leitoyrgoysin en aytois poiEsoysin

Чис 4:27 kata stoma aarOn kai tOn yiOn aytoy estai E leitoyrgia tOn yiOn gedsOn kata pasas tas leitoyrgias aytOn kai kata panta ta arta di aytOn kai episkepsE aytoys ex onomatOn panta ta arta yp aytOn

Чис 4:28 aytE E leitoyrgia tOn yiOn gedsOn en tE skEnE toy martyrioy kai E fylakE aytOn en heiri iTamar toy yioy aarOn toy iereOs

Чис 4:29 yioi merari kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn episkepsasTe aytoys

Чис 4:30 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys episkepsasTe aytoys pas o eisporeyomenos leitoyrgein ta erga tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 4:31 kai tayta ta fylagmata tOn airomenOn yp aytOn kata panta ta erga aytOn en tE skEnE toy martyrioy tas kefalidas tEs skEnEs kai toys mohloys kai toys styloys aytEs kai tas baseis aytEs kai to katakalymma kai ai baseis aytOn kai oi styloi aytOn kai to katakalymma tEs Tyras tEs skEnEs

Чис 4:32 kai toys styloys tEs aylEs kyklO kai ai baseis aytOn kai toys styloys toy katapetasmatos tEs pylEs tEs aylEs kai tas baseis aytOn kai toys passaloys aytOn kai toys kaloys aytOn kai panta ta skeyE aytOn kai panta ta leitoyrgEmata aytOn ex onomatOn episkepsasTe aytoys kai panta ta skeyE tEs fylakEs tOn airomenOn yp aytOn

Чис 4:33 aytE E leitoyrgia dEmoy yiOn merari en pasin tois ergois aytOn en tE skEnE toy martyrioy en heiri iTamar yioy aarOn toy iereOs

Чис 4:34 kai epeskepsato mOysEs kai aarOn kai oi arhontes israEl toys yioys kaaT kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 4:35 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys pas o eisporeyomenos leitoyrgein kai poiein en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:36 kai egeneto E episkepsis aytOn kata dEmoys aytOn dishilioi diakosioi pentEkonta

Чис 4:37 aytE E episkepsis dEmoy kaaT pas o leitoyrgOn en tE skEnE toy martyrioy kaTa epeskepsato mOysEs kai aarOn dia fOnEs kyrioy en heiri mOysE

Чис 4:38 kai epeskepEsan yioi gedsOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 4:39 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys pas o eisporeyomenos leitoyrgein kai poiein ta erga en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:40 kai egeneto E episkepsis aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn dishilioi exakosioi triakonta

Чис 4:41 aytE E episkepsis dEmoy yiOn gedsOn pas o leitoyrgOn en tE skEnE toy martyrioy oys epeskepsato mOysEs kai aarOn dia fOnEs kyrioy en heiri mOysE

Чис 4:42 epeskepEsan de kai dEmos yiOn merari kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn

Чис 4:43 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys pas o eisporeyomenos leitoyrgein pros ta erga tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 4:44 kai egenETE E episkepsis aytOn kata dEmoys aytOn kat oikoys patriOn aytOn trishilioi kai diakosioi

Чис 4:45 aytE E episkepsis dEmoy yiOn merari oys epeskepsato mOysEs kai aarOn dia fOnEs kyrioy en heiri mOysE

Чис 4:46 pantes oi epeskemmenoi oys epeskepsato mOysEs kai aarOn kai oi arhontes israEl toys leyitas kata dEmoys kat oikoys patriOn aytOn

Чис 4:47 apo pentekaieikosaetoys kai epanO eOs pentEkontaetoys pas o eisporeyomenos pros to ergon tOn ergOn kai ta erga ta airomena en tE skEnE toy martyrioy

Чис 4:48 kai egenETEsan oi episkepentes oktakishilioi pentakosioi ogdoEkonta

Чис 4:49 dia fOnEs kyrioy epeskepsato aytoys en heiri mOysE andra kat andra epi tOn ergOn aytOn kai epi On airoysin aytoi kai epeskepEsan on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 5:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 5:2 prostaxon tois yiois israEl kai exaposteilatOsan ek tEs parembolEs panta lepron kai panta gonorryE kai panta akaTarton epi psyhE

Чис 5:3 apo arsenikoy eOs TElykoy exaposteilate exO tEs parembolEs kai oy mE mianoysin tas parembolas aytOn en ois egO kataginomai en aytois

Чис 5:4 kai epoiEsan oytOs oi yioi israEl kai exapesteilan aytoys exO tEs parembolEs kaTa elalEsen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan oi yioi israEl

Чис 5:5 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 5:6 lalEson tois yiois israEl legOn anEr E gynE ostis ean poiEsE apo tOn amartiOn tOn anTrOpinOn kai paridOn paridE kai plEmmelEsE E psyhE ekeinE

Чис 5:7 exagoreysei tEn amartian En epoiEsen kai apodOsei tEn plEmmeleian to kefalaion kai to epipempton aytoy prosTEsei ep ayto kai apodOsei tini eplEmmelEsen aytO

Чис 5:8 ean de mE E tO anTrOpO o aghisteyOn Oste apodoynai aytO to plEmmelEma pros ayton to plEmmelEma to apodidomenon kyriO tO ierei estai plEn toy krioy toy ilasmoy di oy exilasetai en aytO peri aytoy

Чис 5:9 kai pasa aparhE kata panta ta agiazomena en yiois israEl osa an prosferOsin tO kyriO tO ierei aytO estai

Чис 5:10 kai ekastoy ta Egiasmena aytoy estai anEr os ean dO tO ierei aytO estai

Чис 5:11 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 5:12 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys andros andros ean parabE E gynE aytoy kai paridE ayton yperidoysa

Чис 5:13 kai koimETE tis met aytEs koitEn spermatos kai laTE ex ofTalmOn toy andros aytEs kai krypsE aytE de E memiammenE kai martys mE En met aytEs kai aytE mE E syneilEmmenE

Чис 5:14 kai epelTE aytO pneyma zElOseOs kai zElOsE tEn gynaika aytoy aytE de memiantai E epelTE aytO pneyma zElOseOs kai zElOsE tEn gynaika aytoy aytE de mE E memiammenE

Чис 5:15 kai axei o anTrOpos tEn gynaika aytoy pros ton ierea kai prosoisei to dOron peri aytEs to dekaton toy oifi aleyron kriTinon oyk epiheei ep ayto elaion oyde epiTEsei ep ayto libanon estin gar Tysia zElotypias Tysia mnEmosynoy anamimnEskoysa amartian

Чис 5:16 kai prosaxei aytEn o iereys kai stEsei aytEn enanti kyrioy

Чис 5:17 kai lEmpsetai o iereys ydOr kaTaron zOn en aggeiO ostrakinO kai tEs gEs tEs oysEs epi toy edafoys tEs skEnEs toy martyrioy kai labOn o iereys embalei eis to ydOr

Чис 5:18 kai stEsei o iereys tEn gynaika enanti kyrioy kai apokalypsei tEn kefalEn tEs gynaikos kai dOsei epi tas heiras aytEs tEn Tysian toy mnEmosynoy tEn Tysian tEs zElotypias en de tE heiri toy iereOs estai to ydOr toy elegmoy toy epikatarOmenoy toytoy

Чис 5:19 kai orkiei aytEn o iereys kai erei tE gynaiki ei mE kekoimEtai tis meta soy ei mE parabebEkas mianTEnai ypo ton andra ton seaytEs aTOa isTi apo toy ydatos toy elegmoy toy epikatarOmenoy toytoy

Чис 5:20 ei de sy parabebEkas yp andros oysa E memiansai kai edOken tis tEn koitEn aytoy en soi plEn toy andros soy

Чис 5:21 kai orkiei o iereys tEn gynaika en tois orkois tEs aras taytEs kai erei o iereys tE gynaiki dOE kyrios se en ara kai enorkion en mesO toy laoy soy en tO doynai kyrion ton mEron soy diapeptOkota kai tEn koilian soy peprEsmenEn

Чис 5:22 kai eiseleysetai to ydOr to epikatarOmenon toyto eis tEn koilian soy prEsai gastera kai diapesein mEron soy kai erei E gynE genoito genoito

Чис 5:23 kai grapsei o iereys tas aras taytas eis biblion kai exaleipsei eis to ydOr toy elegmoy toy epikatarOmenoy

Чис 5:24 kai potiei tEn gynaika to ydOr toy elegmoy toy epikatarOmenoy kai eiseleysetai eis aytEn to ydOr to epikatarOmenon toy elegmoy

Чис 5:25 kai lEmpsetai o iereys ek heiros tEs gynaikos tEn Tysian tEs zElotypias kai epiTEsei tEn Tysian enanti kyrioy kai prosoisei aytEn pros to TysiastErion

Чис 5:26 kai draxetai o iereys apo tEs Tysias to mnEmosynon aytEs kai anoisei ayto epi to TysiastErion kai meta tayta potiei tEn gynaika to ydOr

Чис 5:27 kai estai ean E memiammenE kai lETE laTE ton andra aytEs kai eiseleysetai eis aytEn to ydOr toy elegmoy to epikatarOmenon kai prEsTEsetai tEn koilian kai diapeseitai o mEros aytEs kai estai E gynE eis aran en tO laO aytEs

Чис 5:28 ean de mE mianTE E gynE kai kaTara E kai aTOa estai kai ekspermatiei sperma

Чис 5:29 oytos o nomos tEs zElotypias O ean parabE E gynE yp andros oysa kai mianTE

Чис 5:30 E anTrOpos O ean epelTE ep ayton pneyma zElOseOs kai zElOsE tEn gynaika aytoy kai stEsei tEn gynaika aytoy enanti kyrioy kai poiEsei aytE o iereys panta ton nomon toyton

Чис 5:31 kai aTOos estai o anTrOpos apo amartias kai E gynE ekeinE lEmpsetai tEn amartian aytEs

Чис 6:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 6:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys anEr E gynE os ean megalOs eyxEtai eyhEn afagnisasTai agneian kyriO

Чис 6:3 apo oinoy kai sikera agnisTEsetai apo oinoy kai oxos ex oinoy kai oxos ek sikera oy pietai kai osa katergazetai ek stafylEs oy pietai kai stafylEn prosfaton kai stafida oy fagetai

Чис 6:4 pasas tas Emeras tEs eyhEs aytoy apo pantOn osa ginetai ex ampeloy oinon apo stemfylOn eOs gigartoy oy fagetai

Чис 6:5 pasas tas Emeras tEs eyhEs toy agnismoy xyron oyk epeleysetai epi tEn kefalEn aytoy eOs an plErOTOsin ai Emerai osas Eyxato kyriO agios estai trefOn komEn triha kefalEs

Чис 6:6 pasas tas Emeras tEs eyhEs kyriO epi pasE psyhE teteleytEkyia oyk eiseleysetai

Чис 6:7 epi patri kai epi mEtri kai ep adelfO kai ep adelfE oy mianTEsetai ep aytois apoTanontOn aytOn oti eyhE Teoy aytoy ep aytO epi kefalEs aytoy

Чис 6:8 pasas tas Emeras tEs eyhEs aytoy agios estai kyriO

Чис 6:9 ean de tis apoTanE exapina ep aytO parahrEma mianTEsetai E kefalE eyhEs aytoy kai xyrEsetai tEn kefalEn aytoy E an Emera kaTarisTE tE Emera tE ebdomE xyrETEsetai

Чис 6:10 kai tE Emera tE ogdoE oisei dyo trygonas E dyo neossoys peristerOn pros ton ierea epi tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 6:11 kai poiEsei o iereys mian peri amartias kai mian eis olokaytOma kai exilasetai peri aytoy o iereys peri On Emarten peri tEs psyhEs kai agiasei tEn kefalEn aytoy en ekeinE tE Emera

Чис 6:12 E EgiasTE kyriO tas Emeras tEs eyhEs kai prosaxei amnon eniaysion eis plEmmeleian kai ai Emerai ai proterai alogoi esontai oti emianTE kefalE eyhEs aytoy

Чис 6:13 kai oytos o nomos toy eyxamenoy E an Emera plErOsE Emeras eyhEs aytoy prosoisei aytos para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 6:14 kai prosaxei to dOron aytoy kyriO amnon eniaysion amOmon ena eis olokaytOsin kai amnada eniaysian amOmon mian eis amartian kai krion ena amOmon eis sOtErion

Чис 6:15 kai kanoyn azymOn semidaleOs artoys anapepoiEmenoys en elaiO kai lagana azyma kehrismena en elaiO kai Tysia aytOn kai spondE aytOn

Чис 6:16 kai prosoisei o iereys enanti kyrioy kai poiEsei to peri amartias aytoy kai to olokaytOma aytoy

Чис 6:17 kai ton krion poiEsei Tysian sOtErioy kyriO epi tO kanO tOn azymOn kai poiEsei o iereys tEn Tysian aytoy kai tEn spondEn aytoy

Чис 6:18 kai xyrEsetai o Eygmenos para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy tEn kefalEn tEs eyhEs aytoy kai epiTEsei tas trihas epi to pyr o estin ypo tEn Tysian toy sOtErioy

Чис 6:19 kai lEmpsetai o iereys ton brahiona efTon apo toy krioy kai arton ena azymon apo toy kanoy kai laganon azymon en kai epiTEsei epi tas heiras toy Eygmenoy meta to xyrEsasTai ayton tEn eyhEn aytoy

Чис 6:20 kai prosoisei ayta o iereys epiTema enanti kyrioy agion estai tO ierei epi toy stETynioy toy epiTematos kai epi toy brahionos toy afairematos kai meta tayta pietai o Eygmenos oinon

Чис 6:21 oytos o nomos toy eyxamenoy os an eyxEtai kyriO dOron aytoy kyriO peri tEs eyhEs hOris On an eyrE E heir aytoy kata dynamin tEs eyhEs aytoy En an eyxEtai kata nomon agneias

Чис 6:22 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 6:23 lalEson aarOn kai tois yiois aytoy legOn oytOs eylogEsete toys yioys israEl legontes aytois kai epiTEsoysin to onoma moy epi toys yioys israEl kai egO kyrios eylogEsO aytoys

Чис 6:24 eylogEsai se kyrios kai fylaxai se

Чис 6:25 epifanai kyrios to prosOpon aytoy epi se kai eleEsai se

Чис 6:26 eparai kyrios to prosOpon aytoy epi se kai dOE soi eirEnEn

Чис 7:1 kai egeneto E Emera synetelesen mOysEs Oste anastEsai tEn skEnEn kai ehrisen aytEn kai Egiasen aytEn kai panta ta skeyE aytEs kai to TysiastErion kai panta ta skeyE aytoy kai ehrisen ayta kai Egiasen ayta

Чис 7:2 kai prosEnegkan oi arhontes israEl dOdeka arhontes oikOn patriOn aytOn oytoi arhontes fylOn oytoi oi parestEkotes epi tEs episkopEs

Чис 7:3 kai Enegkan ta dOra aytOn enanti kyrioy ex amaxas lampEnikas kai dOdeka boas amaxan para dyo arhontOn kai moshon para ekastoy kai prosEgagon enantion tEs skEnEs

Чис 7:4 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 7:5 labe par aytOn kai esontai pros ta erga ta leitoyrgika tEs skEnEs toy martyrioy kai dOseis ayta tois leyitais ekastO kata tEn aytoy leitoyrgian

Чис 7:6 kai labOn mOysEs tas amaxas kai toys boas edOken ayta tois leyitais

Чис 7:7 tas dyo amaxas kai toys tessaras boas edOken tois yiois gedsOn kata tas leitoyrgias aytOn

Чис 7:8 kai tas tessaras amaxas kai toys oktO boas edOken tois yiois merari kata tas leitoyrgias aytOn dia iTamar yioy aarOn toy iereOs

Чис 7:9 kai tois yiois kaaT oyk edOken oti ta leitoyrgEmata toy agioy ehoysin ep OmOn aroysin

Чис 7:10 kai prosEnegkan oi arhontes eis ton egkainismon toy TysiastErioy en tE Emera E ehrisen ayto kai prosEnegkan oi arhontes ta dOra aytOn apenanti toy TysiastErioy

Чис 7:11 kai eipen kyrios pros mOysEn arhOn eis kaT Emeran arhOn kaT Emeran prosoisoysin ta dOra aytOn eis ton egkainismon toy TysiastErioy

Чис 7:12 kai En o prosferOn tE Emera tE prOtE to dOron aytoy naassOn yios aminadab arhOn tEs fylEs ioyda

Чис 7:13 kai prosEnegken to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:14 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:15 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:16 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:17 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron naassOn yioy aminadab

Чис 7:18 tE Emera tE deytera prosEnegken naTanaEl yios sOgar arhOn tEs fylEs issahar

Чис 7:19 kai prosEnegken to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:20 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:21 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:22 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:23 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron naTanaEl yioy sOgar

Чис 7:24 tE Emera tE tritE arhOn tOn yiOn zaboylOn eliab yios hailOn

Чис 7:25 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:26 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:27 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:28 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:29 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron eliab yioy hailOn

Чис 7:30 tE Emera tE tetartE arhOn tOn yiOn roybEn elisoyr yios sedioyr

Чис 7:31 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:32 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:33 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:34 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:35 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron elisoyr yioy sedioyr

Чис 7:36 tE Emera tE pemptE arhOn tOn yiOn symeOn salamiEl yios soyrisadai

Чис 7:37 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:38 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:39 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:40 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:41 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron salamiEl yioy soyrisadai

Чис 7:42 tE Emera tE ektE arhOn tOn yiOn gad elisaf yios ragoyEl

Чис 7:43 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:44 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:45 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:46 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:47 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron elisaf yioy ragoyEl

Чис 7:48 tE Emera tE ebdomE arhOn tOn yiOn efraim elisama yios emioyd

Чис 7:49 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:50 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:51 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:52 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:53 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron elisama yioy emioyd

Чис 7:54 tE Emera tE ogdoE arhOn tOn yiOn manassE gamaliEl yios fadassoyr

Чис 7:55 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:56 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:57 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:58 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:59 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron gamaliEl yioy fadassoyr

Чис 7:60 tE Emera tE enatE arhOn tOn yiOn beniamin abidan yios gadeOni

Чис 7:61 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:62 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:63 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:64 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:65 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron abidan yioy gadeOni

Чис 7:66 tE Emera tE dekatE arhOn tOn yiOn ahiezer yios amisadai

Чис 7:67 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:68 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:69 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:70 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:71 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron ahiezer yioy amisadai

Чис 7:72 tE Emera tE endekatE arhOn tOn yiOn asEr fagaiEl yios ehran

Чис 7:73 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:74 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:75 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:76 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:77 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron fagaiEl yioy ehran

Чис 7:78 tE Emera tE dOdekatE arhOn tOn yiOn nefTali ahire yios ainan

Чис 7:79 to dOron aytoy tryblion argyroyn en triakonta kai ekaton olkE aytoy fialEn mian argyran ebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton agion amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian

Чис 7:80 TyiskEn mian deka hrysOn plErE Tymiamatos

Чис 7:81 moshon ena ek boOn krion ena amnon ena eniaysion eis olokaytOma

Чис 7:82 kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 7:83 kai eis Tysian sOtErioy damaleis dyo krioys pente tragoys pente amnadas eniaysias pente toyto to dOron ahire yioy ainan

Чис 7:84 oytos o egkainismos toy TysiastErioy E Emera ehrisen ayto para tOn arhontOn tOn yiOn israEl tryblia argyra dOdeka fialai argyrai dOdeka Tyiskai hrysai dOdeka

Чис 7:85 triakonta kai ekaton siklOn to tryblion to en kai ebdomEkonta siklOn E fialE E mia pan to argyrion tOn skeyOn dishilioi kai tetrakosioi sikloi en tO siklO tO agiO

Чис 7:86 Tyiskai hrysai dOdeka plEreis Tymiamatos pan to hrysion tOn TyiskOn eikosi kai ekaton hrysoi

Чис 7:87 pasai ai boes eis olokaytOsin moshoi dOdeka krioi dOdeka amnoi eniaysioi dOdeka kai ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn kai himaroi ex aigOn dOdeka peri amartias

Чис 7:88 pasai ai boes eis Tysian sOtErioy damaleis eikosi tessares krioi exEkonta tragoi exEkonta amnades exEkonta eniaysiai amOmoi aytE E egkainOsis toy TysiastErioy meta to plErOsai tas heiras aytoy kai meta to hrisai ayton

Чис 7:89 en tO eisporeyesTai mOysEn eis tEn skEnEn toy martyrioy lalEsai aytO kai Ekoysen tEn fOnEn kyrioy laloyntos pros ayton anOTen toy ilastErioy o estin epi tEs kibOtoy toy martyrioy ana meson tOn dyo heroybim kai elalei pros ayton

Чис 8:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 8:2 lalEson tO aarOn kai ereis pros ayton otan epitiTEs toys lyhnoys ek meroys kata prosOpon tEs lyhnias fOtioysin oi epta lyhnoi

Чис 8:3 kai epoiEsen oytOs aarOn ek toy enos meroys kata prosOpon tEs lyhnias exEpsen toys lyhnoys aytEs kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 8:4 kai aytE E kataskeyE tEs lyhnias sterea hrysE o kaylos aytEs kai ta krina aytEs sterea olE kata to eidos o edeixen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsen tEn lyhnian

Чис 8:5 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 8:6 labe toys leyitas ek mesoy yiOn israEl kai afagnieis aytoys

Чис 8:7 kai oytOs poiEseis aytois ton agnismon aytOn perirraneis aytoys ydOr agnismoy kai epeleysetai xyron epi pan to sOma aytOn kai plynoysin ta imatia aytOn kai kaTaroi esontai

Чис 8:8 kai lEmpsontai moshon ena ek boOn kai toytoy Tysian semidaleOs anapepoiEmenEn en elaiO kai moshon eniaysion ek boOn lEmpsE peri amartias

Чис 8:9 kai prosaxeis toys leyitas enanti tEs skEnEs toy martyrioy kai synaxeis pasan synagOgEn yiOn israEl

Чис 8:10 kai prosaxeis toys leyitas enanti kyrioy kai epiTEsoysin oi yioi israEl tas heiras aytOn epi toys leyitas

Чис 8:11 kai aforiei aarOn toys leyitas apodoma enanti kyrioy para tOn yiOn israEl kai esontai Oste ergazesTai ta erga kyrioy

Чис 8:12 oi de leyitai epiTEsoysin tas heiras epi tas kefalas tOn moshOn kai poiEsei ton ena peri amartias kai ton ena eis olokaytOma kyriO exilasasTai peri aytOn

Чис 8:13 kai stEseis toys leyitas enanti kyrioy kai enanti aarOn kai enanti tOn yiOn aytoy kai apodOseis aytoys apodoma enanti kyrioy

Чис 8:14 kai diasteleis toys leyitas ek mesoy yiOn israEl kai esontai emoi

Чис 8:15 kai meta tayta eiseleysontai oi leyitai ergazesTai ta erga tEs skEnEs toy martyrioy kai kaTarieis aytoys kai apodOseis aytoys enanti kyrioy

Чис 8:16 oti apodoma apodedomenoi oytoi moi eisin ek mesoy yiOn israEl anti tOn dianoigontOn pasan mEtran prOtotokOn pantOn ek tOn yiOn israEl eilEfa aytoys emoi

Чис 8:17 oti emoi pan prOtotokon en yiois israEl apo anTrOpoy eOs ktEnoys E Emera epataxa pan prOtotokon en gE aigyptO Egiasa aytoys emoi

Чис 8:18 kai elabon toys leyitas anti pantos prOtotokoy en yiois israEl

Чис 8:19 kai apedOka toys leyitas apodoma dedomenoys aarOn kai tois yiois aytoy ek mesoy yiOn israEl ergazesTai ta erga tOn yiOn israEl en tE skEnE toy martyrioy kai exilaskesTai peri tOn yiOn israEl kai oyk estai en tois yiois israEl proseggizOn pros ta agia

Чис 8:20 kai epoiEsen mOysEs kai aarOn kai pasa synagOgE yiOn israEl tois leyitais kaTa eneteilato kyrios tO mOysE peri tOn leyitOn oytOs epoiEsan aytois oi yioi israEl

Чис 8:21 kai Egnisanto oi leyitai kai eplynanto ta imatia kai apedOken aytoys aarOn apodoma enanti kyrioy kai exilasato peri aytOn aarOn afagnisasTai aytoys

Чис 8:22 kai meta tayta eisElTon oi leyitai leitoyrgein tEn leitoyrgian aytOn en tE skEnE toy martyrioy enanti aarOn kai enanti tOn yiOn aytoy kaTOs synetaxen kyrios tO mOysE peri tOn leyitOn oytOs epoiEsan aytois

Чис 8:23 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 8:24 toyto estin to peri tOn leyitOn apo pentekaieikosaetoys kai epanO eiseleysontai energein en tE skEnE toy martyrioy

Чис 8:25 kai apo pentEkontaetoys apostEsetai apo tEs leitoyrgias kai oyk ergatai eti

Чис 8:26 kai leitoyrgEsei o adelfos aytoy en tE skEnE toy martyrioy fylassein fylakas erga de oyk ergatai oytOs poiEseis tois leyitais en tais fylakais aytOn

Чис 9:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn en tE erEmO sina en tO etei tO deyterO exelTontOn aytOn ek gEs aigyptoy en tO mEni tO prOtO legOn

Чис 9:2 eipon kai poieitOsan oi yioi israEl to pasha kaT Oran aytoy

Чис 9:3 tE tessareskaidekatE Emera toy mEnos toy prOtoy pros esperan poiEseis ayto kata kairoys kata ton nomon aytoy kai kata tEn sygkrisin aytoy poiEseis ayto

Чис 9:4 kai elalEsen mOysEs tois yiois israEl poiEsai to pasha

Чис 9:5 enarhomenoy tE tessareskaidekatE Emera toy mEnos en tE erEmO toy sina kaTa synetaxen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan oi yioi israEl

Чис 9:6 kai paregenonto oi andres oi Esan akaTartoi epi psyhE anTrOpoy kai oyk Edynanto poiEsai to pasha en tE Emera ekeinE kai prosElTon enantion mOysE kai aarOn en ekeinE tE Emera

Чис 9:7 kai eipan oi andres ekeinoi pros ayton Emeis akaTartoi epi psyhE anTrOpoy mE oyn ysterEsOmen prosenegkai to dOron kyriO kata kairon aytoy en mesO yiOn israEl

Чис 9:8 kai eipen pros aytoys mOysEs stEte aytoy kai akoysomai ti enteleitai kyrios peri ymOn

Чис 9:9 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 9:10 lalEson tois yiois israEl legOn anTrOpos anTrOpos os ean genEtai akaTartos epi psyhE anTrOpoy E en odO makran ymin E en tais geneais ymOn kai poiEsei to pasha kyriO

Чис 9:11 en tO mEni tO deyterO en tE tessareskaidekatE Emera to pros esperan poiEsoysin ayto ep azymOn kai pikridOn fagontai ayto

Чис 9:12 oy kataleipsoysin ap aytoy eis to prOi kai ostoyn oy syntripsoysin ap aytoy kata ton nomon toy pasha poiEsoysin ayto

Чис 9:13 kai anTrOpos os ean kaTaros E kai en odO makra oyk estin kai ysterEsE poiEsai to pasha exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs oti to dOron kyriO oy prosEnegken kata ton kairon aytoy amartian aytoy lEmpsetai o anTrOpos ekeinos

Чис 9:14 ean de proselTE pros ymas prosElytos en tE gE ymOn kai poiEsei to pasha kyriO kata ton nomon toy pasha kai kata tEn syntaxin aytoy poiEsei ayto nomos eis estai ymin kai tO prosElytO kai tO aytohToni tEs gEs

Чис 9:15 kai tE Emera E estaTE E skEnE ekalypsen E nefelE tEn skEnEn ton oikon toy martyrioy kai to esperas En epi tEs skEnEs Os eidos pyros eOs prOi

Чис 9:16 oytOs egineto dia pantos E nefelE ekalypten aytEn Emeras kai eidos pyros tEn nykta

Чис 9:17 kai Enika anebE E nefelE apo tEs skEnEs kai meta tayta apEran oi yioi israEl kai en tO topO oy an estE E nefelE ekei parenebalon oi yioi israEl

Чис 9:18 dia prostagmatos kyrioy parembaloysin oi yioi israEl kai dia prostagmatos kyrioy aparoysin pasas tas Emeras en ais skiazei E nefelE epi tEs skEnEs parembaloysin oi yioi israEl

Чис 9:19 kai otan efelkEtai E nefelE epi tEs skEnEs Emeras pleioys kai fylaxontai oi yioi israEl tEn fylakEn toy Teoy kai oy mE exarOsin

Чис 9:20 kai estai otan skepasE E nefelE Emeras ariTmO epi tEs skEnEs dia fOnEs kyrioy parembaloysin kai dia prostagmatos kyrioy aparoysin

Чис 9:21 kai estai otan genEtai E nefelE af esperas eOs prOi kai anabE E nefelE to prOi kai aparoysin Emeras E nyktos

Чис 9:22 mEnos Emeras pleonazoysEs tEs nefelEs skiazoysEs ep aytEs parembaloysin oi yioi israEl kai oy mE aparOsin

Чис 9:23 oti dia prostagmatos kyrioy aparoysin tEn fylakEn kyrioy efylaxanto dia prostagmatos kyrioy en heiri mOysE

Чис 10:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 10:2 poiEson seaytO dyo salpiggas argyras elatas poiEseis aytas kai esontai soi anakalein tEn synagOgEn kai exairein tas parembolas

Чис 10:3 kai salpiseis en aytais kai synahTEsetai pasa E synagOgE epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 10:4 ean de en mia salpisOsin proseleysontai pros se pantes oi arhontes arhEgoi israEl

Чис 10:5 kai salpieite sEmasian kai exaroysin ai parembolai ai paremballoysai anatolas

Чис 10:6 kai salpieite sEmasian deyteran kai exaroysin ai parembolai ai paremballoysai liba kai salpieite sEmasian tritEn kai exaroysin ai parembolai ai paremballoysai para Talassan kai salpieite sEmasian tetartEn kai exaroysin ai parembolai ai paremballoysai pros borran sEmasia salpioysin en tE exarsei aytOn

Чис 10:7 kai otan synagagEte tEn synagOgEn salpieite kai oy sEmasia

Чис 10:8 kai oi yioi aarOn oi iereis salpioysin tais salpigxin kai estai ymin nomimon aiOnion eis tas geneas ymOn

Чис 10:9 ean de exelTEte eis polemon en tE gE ymOn pros toys ypenantioys toys anTestEkotas ymin kai sEmaneite tais salpigxin kai anamnEsTEsesTe enanti kyrioy kai diasOTEsesTe apo tOn ehTrOn ymOn

Чис 10:10 kai en tais Emerais tEs eyfrosynEs ymOn kai en tais eortais ymOn kai en tais noymEniais ymOn salpieite tais salpigxin epi tois olokaytOmasin kai epi tais Tysiais tOn sOtEriOn ymOn kai estai ymin anamnEsis enanti toy Teoy ymOn egO kyrios o Teos ymOn

Чис 10:11 kai egeneto en tO eniaytO tO deyterO en tO mEni tO deyterO eikadi toy mEnos anebE E nefelE apo tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 10:12 kai exEran oi yioi israEl syn apartiais aytOn en tE erEmO sina kai estE E nefelE en tE erEmO toy faran

Чис 10:13 kai exEran prOtoi dia fOnEs kyrioy en heiri mOysE

Чис 10:14 kai exEran tagma parembolEs yiOn ioyda prOtoi syn dynamei aytOn kai epi tEs dynameOs aytOn naassOn yios aminadab

Чис 10:15 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn issahar naTanaEl yios sOgar

Чис 10:16 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn zaboylOn eliab yios hailOn

Чис 10:17 kai kaTeloysin tEn skEnEn kai exaroysin oi yioi gedsOn kai oi yioi merari airontes tEn skEnEn

Чис 10:18 kai exEran tagma parembolEs roybEn syn dynamei aytOn kai epi tEs dynameOs aytOn elisoyr yios sedioyr

Чис 10:19 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn symeOn salamiEl yios soyrisadai

Чис 10:20 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn gad elisaf o toy ragoyEl

Чис 10:21 kai exaroysin oi yioi kaaT airontes ta agia kai stEsoysin tEn skEnEn eOs paragenOntai

Чис 10:22 kai exaroysin tagma parembolEs efraim syn dynamei aytOn kai epi tEs dynameOs aytOn elisama yios emioyd

Чис 10:23 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn manassE gamaliEl o toy fadassoyr

Чис 10:24 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn beniamin abidan o toy gadeOni

Чис 10:25 kai exaroysin tagma parembolEs yiOn eshatoi pasOn tOn parembolOn syn dynamei aytOn kai epi tEs dynameOs aytOn ahiezer o toy amisadai

Чис 10:26 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn asEr fagaiEl yios ehran

Чис 10:27 kai epi tEs dynameOs fylEs yiOn nefTali ahire yios ainan

Чис 10:28 aytai ai stratiai yiOn israEl kai exEran syn dynamei aytOn

Чис 10:29 kai eipen mOysEs tO iObab yiO ragoyEl tO madianitE tO gambrO mOysE exairomen Emeis eis ton topon on eipen kyrios toyton dOsO ymin deyro meT EmOn kai ey se poiEsomen oti kyrios elalEsen kala peri israEl

Чис 10:30 kai eipen pros ayton oy poreysomai alla eis tEn gEn moy kai eis tEn genean moy

Чис 10:31 kai eipen mE egkatalipEs Emas oy eineken EsTa meT EmOn en tE erEmO kai esE en Emin presbytEs

Чис 10:32 kai estai ean poreyTEs meT EmOn kai estai ta agaTa ekeina osa ean agaTopoiEsE kyrios Emas kai ey se poiEsomen

Чис 10:33 kai exEran ek toy oroys kyrioy odon triOn EmerOn kai E kibOtos tEs diaTEkEs kyrioy proeporeyeto protera aytOn odon triOn EmerOn kataskepsasTai aytois anapaysin

Чис 10:34 kai egeneto en tO exairein tEn kibOton kai eipen mOysEs exegerTEti kyrie diaskorpisTEtOsan oi ehTroi soy fygetOsan pantes oi misoyntes se

Чис 10:35 kai en tE katapaysei eipen epistrefe kyrie hiliadas myriadas en tO israEl

Чис 10:36 kai E nefelE egeneto skiazoysa ep aytois Emeras en tO exairein aytoys ek tEs parembolEs

Чис 11:1 kai En o laos goggyzOn ponEra enanti kyrioy kai Ekoysen kyrios kai eTymOTE orgE kai exekayTE en aytois pyr para kyrioy kai katefagen meros ti tEs parembolEs

Чис 11:2 kai ekekraxen o laos pros mOysEn kai Eyxato mOysEs pros kyrion kai ekopasen to pyr

Чис 11:3 kai eklETE to onoma toy topoy ekeinoy empyrismos oti exekayTE en aytois pyr para kyrioy

Чис 11:4 kai o epimiktos o en aytois epeTymEsan epiTymian kai kaTisantes eklaion kai oi yioi israEl kai eipan tis Emas psOmiei krea

Чис 11:5 emnEsTEmen toys ihTyas oys EsTiomen en aigyptO dOrean kai toys sikyas kai toys peponas kai ta prasa kai ta krommya kai ta skorda

Чис 11:6 nyni de E psyhE EmOn kataxEros oyden plEn eis to manna oi ofTalmoi EmOn

Чис 11:7 to de manna Osei sperma korioy estin kai to eidos aytoy eidos krystalloy

Чис 11:8 kai dieporeyeto o laos kai synelegon kai ElETon ayto en tO mylO kai etribon en tE Tyia kai Epsoyn ayto en tE hytra kai epoioyn ayto egkryfias kai En E EdonE aytoy Osei geyma egkris ex elaioy

Чис 11:9 kai otan katebE E drosos epi tEn parembolEn nyktos katebainen to manna ep aytEs

Чис 11:10 kai Ekoysen mOysEs klaiontOn aytOn kata dEmoys aytOn ekaston epi tEs Tyras aytoy kai eTymOTE orgE kyrios sfodra kai enanti mOysE En ponEron

Чис 11:11 kai eipen mOysEs pros kyrion ina ti ekakOsas ton Teraponta soy kai dia ti oyh eyrEka harin enantion soy epiTeinai tEn ormEn toy laoy toytoy ep eme

Чис 11:12 mE egO en gastri elabon panta ton laon toyton E egO etekon aytoys oti legeis moi labe ayton eis ton kolpon soy Osei arai tiTEnos ton TElazonta eis tEn gEn En Omosas tois patrasin aytOn

Чис 11:13 poTen moi krea doynai panti tO laO toytO oti klaioysin ep emoi legontes dos Emin krea ina fagOmen

Чис 11:14 oy dynEsomai egO monos ferein ton laon toyton oti baryteron moi estin to rEma toyto

Чис 11:15 ei de oytOs sy poieis moi apokteinon me anairesei ei eyrEka eleos para soi ina mE idO moy tEn kakOsin

Чис 11:16 kai eipen kyrios pros mOysEn synagage moi ebdomEkonta andras apo tOn presbyterOn israEl oys aytos sy oidas oti oytoi eisin presbyteroi toy laoy kai grammateis aytOn kai axeis aytoys pros tEn skEnEn toy martyrioy kai stEsontai ekei meta soy

Чис 11:17 kai katabEsomai kai lalEsO ekei meta soy kai afelO apo toy pneymatos toy epi soi kai epiTEsO ep aytoys kai synantilEmpsontai meta soy tEn ormEn toy laoy kai oyk oiseis aytoys sy monos

Чис 11:18 kai tO laO ereis agnisasTe eis ayrion kai fagesTe krea oti eklaysate enanti kyrioy legontes tis Emas psOmiei krea oti kalon Emin estin en aigyptO kai dOsei kyrios ymin krea fagein kai fagesTe krea

Чис 11:19 oyh Emeran mian fagesTe oyde dyo oyde pente Emeras oyde deka Emeras oyde eikosi Emeras

Чис 11:20 eOs mEnos EmerOn fagesTe eOs an exelTE ek tOn myktErOn ymOn kai estai ymin eis holeran oti EpeiTEsate kyriO os estin en ymin kai eklaysate enantion aytoy legontes ina ti Emin exelTein ex aigyptoy

Чис 11:21 kai eipen mOysEs exakosiai hiliades pezOn o laos en ois eimi en aytois kai sy eipas krea dOsO aytois fagein kai fagontai mEna EmerOn

Чис 11:22 mE probata kai boes sfagEsontai aytois kai arkesei aytois E pan to opsos tEs TalassEs synahTEsetai aytois kai arkesei aytois

Чис 11:23 kai eipen kyrios pros mOysEn mE heir kyrioy oyk exarkesei EdE gnOsei ei epikatalEmpsetai se o logos moy E oy

Чис 11:24 kai exElTen mOysEs kai elalEsen pros ton laon ta rEmata kyrioy kai synEgagen ebdomEkonta andras apo tOn presbyterOn toy laoy kai estEsen aytoys kyklO tEs skEnEs

Чис 11:25 kai katebE kyrios en nefelE kai elalEsen pros ayton kai pareilato apo toy pneymatos toy ep aytO kai epeTEken epi toys ebdomEkonta andras toys presbyteroys Os de epanepaysato to pneyma ep aytoys kai eprofEteysan kai oyketi proseTento

Чис 11:26 kai kateleifTEsan dyo andres en tE parembolE onoma tO eni eldad kai onoma tO deyterO mOdad kai epanepaysato ep aytoys to pneyma kai oytoi Esan tOn katagegrammenOn kai oyk ElTon pros tEn skEnEn kai eprofEteysan en tE parembolE

Чис 11:27 kai prosdramOn o neaniskos apEggeilen mOysE kai eipen legOn eldad kai mOdad profEteyoysin en tE parembolE

Чис 11:28 kai apokriTeis iEsoys o toy nayE o parestEkOs mOysE o ekelektos eipen kyrie mOysE kOlyson aytoys

Чис 11:29 kai eipen aytO mOysEs mE zElois sy moi kai tis dOE panta ton laon kyrioy profEtas otan dO kyrios to pneyma aytoy ep aytoys

Чис 11:30 kai apElTen mOysEs eis tEn parembolEn aytos kai oi presbyteroi israEl

Чис 11:31 kai pneyma exElTen para kyrioy kai exeperasen ortygomEtran apo tEs TalassEs kai epebalen epi tEn parembolEn odon Emeras enteyTen kai odon Emeras enteyTen kyklO tEs parembolEs Osei dipEhy apo tEs gEs

Чис 11:32 kai anastas o laos olEn tEn Emeran kai olEn tEn nykta kai olEn tEn Emeran tEn epayrion kai synEgagon tEn ortygomEtran o to oligon synEgagen deka koroys kai epsyxan eaytois psygmoys kyklO tEs parembolEs

Чис 11:33 ta krea eti En en tois odoysin aytOn prin E ekleipein kai kyrios eTymOTE eis ton laon kai epataxen kyrios ton laon plEgEn megalEn sfodra

Чис 11:34 kai eklETE to onoma toy topoy ekeinoy mnEmata tEs epiTymias oti ekei eTapsan ton laon ton epiTymEtEn

Чис 11:35 apo mnEmatOn epiTymias exEren o laos eis asErOT kai egeneto o laos en asErOT

Чис 12:1 kai elalEsen mariam kai aarOn kata mOysE eneken tEs gynaikos tEs aiTiopissEs En elaben mOysEs oti gynaika aiTiopissan elaben

Чис 12:2 kai eipan mE mOysE monO lelalEken kyrios oyhi kai Emin elalEsen kai Ekoysen kyrios

Чис 12:3 kai o anTrOpos mOysEs prays sfodra para pantas toys anTrOpoys toys ontas epi tEs gEs

Чис 12:4 kai eipen kyrios parahrEma pros mOysEn kai mariam kai aarOn exelTate ymeis oi treis eis tEn skEnEn toy martyrioy kai exElTon oi treis eis tEn skEnEn toy martyrioy

Чис 12:5 kai katebE kyrios en stylO nefelEs kai estE epi tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai eklETEsan aarOn kai mariam kai exElTosan amfoteroi

Чис 12:6 kai eipen pros aytoys akoysate tOn logOn moy ean genEtai profEtEs ymOn kyriO en oramati aytO gnOsTEsomai kai en ypnO lalEsO aytO

Чис 12:7 oyh oytOs o TerapOn moy mOysEs en olO tO oikO moy pistos estin

Чис 12:8 stoma kata stoma lalEsO aytO en eidei kai oy di ainigmatOn kai tEn doxan kyrioy eiden kai dia ti oyk efobETEte katalalEsai kata toy Terapontos moy mOysE

Чис 12:9 kai orgE Tymoy kyrioy ep aytois kai apElTen

Чис 12:10 kai E nefelE apestE apo tEs skEnEs kai idoy mariam leprOsa Osei hiOn kai epeblepsen aarOn epi mariam kai idoy leprOsa

Чис 12:11 kai eipen aarOn pros mOysEn deomai kyrie mE synepiTE Emin amartian dioti EgnoEsamen kaToti Emartomen

Чис 12:12 mE genEtai Osei ison TanatO Osei ektrOma ekporeyomenon ek mEtras mEtros kai katesTiei to Emisy tOn sarkOn aytEs

Чис 12:13 kai eboEsen mOysEs pros kyrion legOn o Teos deomai soy iasai aytEn

Чис 12:14 kai eipen kyrios pros mOysEn ei o patEr aytEs ptyOn eneptysen eis to prosOpon aytEs oyk entrapEsetai epta Emeras aforisTEtO epta Emeras exO tEs parembolEs kai meta tayta eiseleysetai

Чис 12:15 kai afOrisTE mariam exO tEs parembolEs epta Emeras kai o laos oyk exEren eOs ekaTarisTE mariam

Чис 12:16 kai meta tayta exEren o laos ex asErOT kai parenebalon en tE erEmO toy faran

Чис 13:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 13:2 aposteilon seaytO andras kai kataskepsasTOsan tEn gEn tOn hananaiOn En egO didOmi tois yiois israEl eis katashesin andra ena kata fylEn kata dEmoys patriOn aytOn aposteleis aytoys panta arhEgon ex aytOn

Чис 13:3 kai exapesteilen aytoys mOysEs ek tEs erEmoy faran dia fOnEs kyrioy pantes andres arhEgoi yiOn israEl oytoi

Чис 13:4 kai tayta ta onomata aytOn tEs fylEs roybEn salamiEl yios zakhoyr

Чис 13:5 tEs fylEs symeOn safat yios soyri

Чис 13:6 tEs fylEs ioyda haleb yios iefonnE

Чис 13:7 tEs fylEs issahar igaal yios iOsEf

Чис 13:8 tEs fylEs efraim aysE yios nayE

Чис 13:9 tEs fylEs beniamin falti yios rafoy

Чис 13:10 tEs fylEs zaboylOn goydiEl yios soydi

Чис 13:11 tEs fylEs iOsEf tOn yiOn manassE gaddi yios soysi

Чис 13:12 tEs fylEs amiEl yios gamali

Чис 13:13 tEs fylEs asEr saToyr yios mihaEl

Чис 13:14 tEs fylEs nefTali nabi yios iabi

Чис 13:15 tEs fylEs gad goydiEl yios makhi

Чис 13:16 tayta ta onomata tOn andrOn oys apesteilen mOysEs kataskepsasTai tEn gEn kai epOnomasen mOysEs ton aysE yion nayE iEsoyn

Чис 13:17 kai apesteilen aytoys mOysEs kataskepsasTai tEn gEn hanaan kai eipen pros aytoys anabEte taytE tE erEmO kai anabEsesTe eis to oros

Чис 13:18 kai opsesTe tEn gEn tis estin kai ton laon ton egkaTEmenon ep aytEs ei ishyroteros estin E asTenEs ei oligoi eisin E polloi

Чис 13:19 kai tis E gE eis En oytoi egkaTEntai ep aytEs ei kalE estin E ponEra kai tines ai poleis eis as oytoi katoikoysin en aytais ei en teihEresin E en ateihistois

Чис 13:20 kai tis E gE ei piOn E pareimenE ei estin en aytE dendra E oy kai proskarterEsantes lEmpsesTe apo tOn karpOn tEs gEs kai ai Emerai Emerai earos prodromoi stafylEs

Чис 13:21 kai anabantes kateskepsanto tEn gEn apo tEs erEmoy sin eOs raab eisporeyomenOn efaaT

Чис 13:22 kai anebEsan kata tEn erEmon kai ElTon eOs hebrOn kai ekei ahiman kai sessi kai Telamin geneai enah kai hebrOn epta etesin OkodomETE pro toy tanin aigyptoy

Чис 13:23 kai ElTosan eOs faraggos botryos kai kateskepsanto aytEn kai ekopsan ekeiTen klEma kai botryn stafylEs ena ep aytoy kai Eran ayton ep anaforeysin kai apo tOn roOn kai apo tOn sykOn

Чис 13:24 ton topon ekeinon epOnomasan faragx botryos dia ton botryn on ekopsan ekeiTen oi yioi israEl

Чис 13:25 kai apestrepsan ekeiTen kataskepsamenoi tEn gEn meta tessarakonta Emeras

Чис 13:26 kai poreyTentes ElTon pros mOysEn kai aarOn kai pros pasan synagOgEn yiOn israEl eis tEn erEmon faran kadEs kai apekriTEsan aytois rEma kai pasE tE synagOgE kai edeixan ton karpon tEs gEs

Чис 13:27 kai diEgEsanto aytO kai eipan ElTamen eis tEn gEn eis En apesteilas Emas gEn reoysan gala kai meli kai oytos o karpos aytEs

Чис 13:28 all E oti Trasy to eTnos to katoikoyn ep aytEs kai ai poleis ohyrai teteihismenai kai megalai sfodra kai tEn genean enah eOrakamen ekei

Чис 13:29 kai amalEk katoikei en tE gE tE pros noton kai o hettaios kai o eyaios kai o ieboysaios kai o amorraios katoikei en tE oreinE kai o hananaios katoikei para Talassan kai para ton iordanEn potamon

Чис 13:30 kai katesiOpEsen haleb ton laon pros mOysEn kai eipen aytO oyhi alla anabantes anabEsomeTa kai kataklEronomEsomen aytEn oti dynatoi dynEsomeTa pros aytoys

Чис 13:31 kai oi anTrOpoi oi synanabantes met aytoy eipan oyk anabainomen oti oy mE dynOmeTa anabEnai pros to eTnos oti ishyroteron estin EmOn mallon

Чис 13:32 kai exEnegkan ekstasin tEs gEs En kateskepsanto aytEn pros toys yioys israEl legontes tEn gEn En parElTomen aytEn kataskepsasTai gE katesToysa toys katoikoyntas ep aytEs estin pas o laos on eOrakamen en aytE andres ypermEkeis

Чис 13:33 kai ekei eOrakamen toys gigantas kai Emen enOpion aytOn Osei akrides alla kai oytOs Emen enOpion aytOn

Чис 14:1 kai analaboysa pasa E synagOgE edOken fOnEn kai eklaien o laos olEn tEn nykta ekeinEn

Чис 14:2 kai diegoggyzon epi mOysEn kai aarOn pantes oi yioi israEl kai eipan pros aytoys pasa E synagOgE ofelon apeTanomen en gE aigyptO E en tE erEmO taytE ei apeTanomen

Чис 14:3 kai ina ti kyrios eisagei Emas eis tEn gEn taytEn pesein en polemO ai gynaikes EmOn kai ta paidia esontai eis diarpagEn nyn oyn beltion Emin estin apostrafEnai eis aigypton

Чис 14:4 kai eipan eteros tO eterO dOmen arhEgon kai apostrepsOmen eis aigypton

Чис 14:5 kai epesen mOysEs kai aarOn epi prosOpon enantion pasEs synagOgEs yiOn israEl

Чис 14:6 iEsoys de o toy nayE kai haleb o toy iefonnE tOn kataskepsamenOn tEn gEn dierrExan ta imatia aytOn

Чис 14:7 kai eipan pros pasan synagOgEn yiOn israEl legontes E gE En kateskepsameTa aytEn agaTE estin sfodra sfodra

Чис 14:8 ei airetizei Emas kyrios eisaxei Emas eis tEn gEn taytEn kai dOsei aytEn Emin gE Etis estin reoysa gala kai meli

Чис 14:9 alla apo toy kyrioy mE apostatai ginesTe ymeis de mE fobETEte ton laon tEs gEs oti katabrOma Emin estin afestEken gar o kairos ap aytOn o de kyrios en Emin mE fobETEte aytoys

Чис 14:10 kai eipen pasa E synagOgE kataliTobolEsai aytoys en liTois kai E doxa kyrioy OfTE en nefelE epi tEs skEnEs toy martyrioy en pasi tois yiois israEl

Чис 14:11 kai eipen kyrios pros mOysEn eOs tinos paroxynei me o laos oytos kai eOs tinos oy pisteyoysin moi en pasin tois sEmeiois ois epoiEsa en aytois

Чис 14:12 pataxO aytoys TanatO kai apolO aytoys kai poiEsO se kai ton oikon toy patros soy eis eTnos mega kai poly mallon E toyto

Чис 14:13 kai eipen mOysEs pros kyrion kai akoysetai aigyptos oti anEgages tE ishyi soy ton laon toyton ex aytOn

Чис 14:14 alla kai pantes oi katoikoyntes epi tEs gEs taytEs akEkoasin oti sy ei kyrios en tO laO toytO ostis ofTalmois kat ofTalmoys optazE kyrie kai E nefelE soy efestEken ep aytOn kai en stylO nefelEs sy poreyE proteros aytOn tEn Emeran kai en stylO pyros tEn nykta

Чис 14:15 kai ektripseis ton laon toyton Osei anTrOpon ena kai eroysin ta eTnE osoi akEkoasin to onoma soy legontes

Чис 14:16 para to mE dynasTai kyrion eisagagein ton laon toyton eis tEn gEn En Omosen aytois katestrOsen aytoys en tE erEmO

Чис 14:17 kai nyn ypsOTEtO E ishys soy kyrie on tropon eipas legOn

Чис 14:18 kyrios makroTymos kai polyeleos kai alETinos afairOn anomias kai adikias kai amartias kai kaTarismO oy kaTariei ton enohon apodidoys amartias paterOn epi tekna eOs tritEs kai tetartEs

Чис 14:19 afes tEn amartian tO laO toytO kata to mega eleos soy kaTaper ileOs aytois egenoy ap aigyptoy eOs toy nyn

Чис 14:20 kai eipen kyrios pros mOysEn ileOs aytois eimi kata to rEma soy

Чис 14:21 alla zO egO kai zOn to onoma moy kai emplEsei E doxa kyrioy pasan tEn gEn

Чис 14:22 oti pantes oi andres oi orOntes tEn doxan moy kai ta sEmeia a epoiEsa en aigyptO kai en tE erEmO taytE kai epeirasan me toyto dekaton kai oyk eisEkoysan moy tEs fOnEs

Чис 14:23 E mEn oyk opsontai tEn gEn En Omosa tois patrasin aytOn all E ta tekna aytOn a estin met emoy Ode osoi oyk oidasin agaTon oyde kakon pas neOteros apeiros toytois dOsO tEn gEn pantes de oi paroxynantes me oyk opsontai aytEn

Чис 14:24 o de pais moy haleb oti egenETE pneyma eteron en aytO kai epEkoloyTEsen moi eisaxO ayton eis tEn gEn eis En eisElTen ekei kai to sperma aytoy klEronomEsei aytEn

Чис 14:25 o de amalEk kai o hananaios katoikoysin en tE koiladi ayrion epistrafEte ymeis kai aparate eis tEn erEmon odon Talassan eryTran

Чис 14:26 kai eipen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 14:27 eOs tinos tEn synagOgEn tEn ponEran taytEn a aytoi goggyzoysin enantion emoy tEn goggysin tOn yiOn israEl En egoggysan peri ymOn akEkoa

Чис 14:28 eipon aytois zO egO legei kyrios E mEn on tropon lelalEkate eis ta Ota moy oytOs poiEsO ymin

Чис 14:29 en tE erEmO taytE peseitai ta kOla ymOn kai pasa E episkopE ymOn kai oi katEriTmEmenoi ymOn apo eikosaetoys kai epanO osoi egoggysan ep emoi

Чис 14:30 ei ymeis eiseleysesTe eis tEn gEn ef En exeteina tEn heira moy kataskEnOsai ymas ep aytEs all E haleb yios iefonnE kai iEsoys o toy nayE

Чис 14:31 kai ta paidia a eipate en diarpagE esesTai eisaxO aytoys eis tEn gEn kai klEronomEsoysin tEn gEn En ymeis apestEte ap aytEs

Чис 14:32 kai ta kOla ymOn peseitai en tE erEmO taytE

Чис 14:33 oi de yioi ymOn esontai nemomenoi en tE erEmO tessarakonta etE kai anoisoysin tEn porneian ymOn eOs an analOTE ta kOla ymOn en tE erEmO

Чис 14:34 kata ton ariTmon tOn EmerOn osas kateskepsasTe tEn gEn tessarakonta Emeras Emeran toy eniaytoy lEmpsesTe tas amartias ymOn tessarakonta etE kai gnOsesTe ton Tymon tEs orgEs moy

Чис 14:35 egO kyrios elalEsa E mEn oytOs poiEsO tE synagOgE tE ponEra taytE tE episynestamenE ep eme en tE erEmO taytE exanalOTEsontai kai ekei apoTanoyntai

Чис 14:36 kai oi anTrOpoi oys apesteilen mOysEs kataskepsasTai tEn gEn kai paragenETentes diegoggysan kat aytEs pros tEn synagOgEn exenegkai rEmata ponEra peri tEs gEs

Чис 14:37 kai apeTanon oi anTrOpoi oi kateipantes kata tEs gEs ponEra en tE plEgE enanti kyrioy

Чис 14:38 kai iEsoys yios nayE kai haleb yios iefonnE ezEsan apo tOn anTrOpOn ekeinOn tOn peporeymenOn kataskepsasTai tEn gEn

Чис 14:39 kai elalEsen mOysEs ta rEmata tayta pros pantas yioys israEl kai epenTEsen o laos sfodra

Чис 14:40 kai orTrisantes to prOi anebEsan eis tEn koryfEn toy oroys legontes idoy oide Emeis anabEsomeTa eis ton topon on eipen kyrios oti Emartomen

Чис 14:41 kai eipen mOysEs ina ti ymeis parabainete to rEma kyrioy oyk eyoda estai ymin

Чис 14:42 mE anabainete oy gar estin kyrios meT ymOn kai peseisTe pro prosOpoy tOn ehTrOn ymOn

Чис 14:43 oti o amalEk kai o hananaios ekei emprosTen ymOn kai peseisTe mahaira oy eineken apestrafEte apeiToyntes kyriO kai oyk estai kyrios en ymin

Чис 14:44 kai diabiasamenoi anebEsan epi tEn koryfEn toy oroys E de kibOtos tEs diaTEkEs kyrioy kai mOysEs oyk ekinETEsan ek tEs parembolEs

Чис 14:45 kai katebE o amalEk kai o hananaios o egkaTEmenos en tO orei ekeinO kai etrepsanto aytoys kai katekopsan aytoys eOs erman kai apestrafEsan eis tEn parembolEn

Чис 15:1 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 15:2 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys otan eiselTEte eis tEn gEn tEs katoikEseOs ymOn En egO didOmi ymin

Чис 15:3 kai poiEseis olokaytOmata kyriO olokarpOma E Tysian megalynai eyhEn E kaT ekoysion E en tais eortais ymOn poiEsai osmEn eyOdias kyriO ei men apo tOn boOn E apo tOn probatOn

Чис 15:4 kai prosoisei o prosferOn to dOron aytoy kyriO Tysian semidaleOs dekaton toy oifi anapepoiEmenEs en elaiO en tetartO toy in

Чис 15:5 kai oinon eis spondEn to tetarton toy in poiEsete epi tEs olokaytOseOs E epi tEs Tysias tO amnO tO eni poiEseis tosoyto karpOma osmEn eyOdias tO kyriO

Чис 15:6 kai tO kriO otan poiEte ayton E eis olokaytOma E eis Tysian poiEseis Tysian semidaleOs dyo dekata anapepoiEmenEs en elaiO to triton toy in

Чис 15:7 kai oinon eis spondEn to triton toy in prosoisete eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 15:8 ean de apo tOn boOn poiEte eis olokaytOma E eis Tysian megalynai eyhEn E eis sOtErion kyriO

Чис 15:9 kai prosoisei epi toy moshoy Tysian semidaleOs tria dekata anapepoiEmenEs en elaiO Emisy toy in

Чис 15:10 kai oinon eis spondEn to Emisy toy in karpOma osmEn eyOdias kyriO

Чис 15:11 oytOs poiEseis tO moshO tO eni E tO kriO tO eni E tO amnO tO eni ek tOn probatOn E ek tOn aigOn

Чис 15:12 kata ton ariTmon On ean poiEsEte oytO poiEsete tO eni kata ton ariTmon aytOn

Чис 15:13 pas o aytohTOn poiEsei oytOs toiayta prosenegkai karpOmata eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 15:14 ean de prosElytos en ymin prosgenEtai en tE gE ymOn E os an genEtai en ymin en tais geneais ymOn kai poiEsei karpOma osmEn eyOdias kyriO on tropon poieite ymeis oytOs poiEsei E synagOgE kyriO

Чис 15:15 nomos eis estai ymin kai tois prosElytois tois proskeimenois en ymin nomos aiOnios eis geneas ymOn Os ymeis kai o prosElytos estai enanti kyrioy

Чис 15:16 nomos eis estai kai dikaiOma en estai ymin kai tO prosElytO tO proskeimenO en ymin

Чис 15:17 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 15:18 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys en tO eisporeyesTai ymas eis tEn gEn eis En egO eisagO ymas ekei

Чис 15:19 kai estai otan esTEte ymeis apo tOn artOn tEs gEs afeleite afairema aforisma kyriO

Чис 15:20 aparhEn fyramatos ymOn arton afairema aforieite ayto Os afairema apo alO oytOs afeleite ayton

Чис 15:21 aparhEn fyramatos ymOn kai dOsete kyriO afairema eis tas geneas ymOn

Чис 15:22 otan de diamartEte kai mE poiEsEte pasas tas entolas taytas as elalEsen kyrios pros mOysEn

Чис 15:23 kaTa synetaxen kyrios pros ymas en heiri mOysE apo tEs Emeras Es synetaxen kyrios pros ymas kai epekeina eis tas geneas ymOn

Чис 15:24 kai estai ean ex ofTalmOn tEs synagOgEs genETE akoysiOs kai poiEsei pasa E synagOgE moshon ena ek boOn amOmon eis olokaytOma eis osmEn eyOdias kyriO kai Tysian toytoy kai spondEn aytoy kata tEn syntaxin kai himaron ex aigOn ena peri amartias

Чис 15:25 kai exilasetai o iereys peri pasEs synagOgEs yiOn israEl kai afeTEsetai aytois oti akoysion estin kai aytoi Enegkan to dOron aytOn karpOma kyriO peri tEs amartias aytOn enanti kyrioy peri tOn akoysiOn aytOn

Чис 15:26 kai afeTEsetai kata pasan synagOgEn yiOn israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO pros ymas oti panti tO laO akoysion

Чис 15:27 ean de psyhE mia amartE akoysiOs prosaxei aiga mian eniaysian peri amartias

Чис 15:28 kai exilasetai o iereys peri tEs psyhEs tEs akoysiasTeisEs kai amartoysEs akoysiOs enanti kyrioy exilasasTai peri aytoy

Чис 15:29 tO eghOriO en yiois israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO en aytois nomos eis estai aytois os an poiEsE akoysiOs

Чис 15:30 kai psyhE Etis poiEsei en heiri yperEfanias apo tOn aytohTonOn E apo tOn prosElytOn ton Teon oytos paroxynei exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek toy laoy aytEs

Чис 15:31 oti to rEma kyrioy efaylisen kai tas entolas aytoy dieskedasen ektripsei ektribEsetai E psyhE ekeinE E amartia aytEs en aytE

Чис 15:32 kai Esan oi yioi israEl en tE erEmO kai eyron andra syllegonta xyla tE Emera tOn sabbatOn

Чис 15:33 kai prosEgagon ayton oi eyrontes ayton syllegonta xyla tE Emera tOn sabbatOn pros mOysEn kai aarOn kai pros pasan synagOgEn yiOn israEl

Чис 15:34 kai apeTento ayton eis fylakEn oy gar synekrinan ti poiEsOsin ayton

Чис 15:35 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn TanatO TanatoysTO o anTrOpos liTobolEsate ayton liTois pasa E synagOgE

Чис 15:36 kai exEgagon ayton pasa E synagOgE exO tEs parembolEs kai eliTobolEsan ayton pasa E synagOgE liTois exO tEs parembolEs kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 15:37 kai eipen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 15:38 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys kai poiEsatOsan eaytois kraspeda epi ta pterygia tOn imatiOn aytOn eis tas geneas aytOn kai epiTEsete epi ta kraspeda tOn pterygiOn klOsma yakinTinon

Чис 15:39 kai estai ymin en tois kraspedois kai opsesTe ayta kai mnEsTEsesTe pasOn tOn entolOn kyrioy kai poiEsete aytas kai oy diastrafEsesTe opisO tOn dianoiOn ymOn kai opisO tOn ofTalmOn ymOn en ois ymeis ekporneyete opisO aytOn

Чис 15:40 opOs an mnEsTEte kai poiEsEte pasas tas entolas moy kai esesTe agioi tO TeO ymOn

Чис 15:41 egO kyrios o Teos ymOn o exagagOn ymas ek gEs aigyptoy einai ymOn Teos egO kyrios o Teos ymOn

Чис 16:1 kai elalEsen kore yios issaar yioy kaaT yioy leyi kai daTan kai abirOn yioi eliab kai ayn yios faleT yioy roybEn

Чис 16:2 kai anestEsan enanti mOysE kai andres tOn yiOn israEl pentEkonta kai diakosioi arhEgoi synagOgEs sygklEtoi boylEs kai andres onomastoi

Чис 16:3 synestEsan epi mOysEn kai aarOn kai eipan ehetO ymin oti pasa E synagOgE pantes agioi kai en aytois kyrios kai dia ti katanistasTe epi tEn synagOgEn kyrioy

Чис 16:4 kai akoysas mOysEs epesen epi prosOpon

Чис 16:5 kai elalEsen pros kore kai pros pasan aytoy tEn synagOgEn legOn epeskeptai kai egnO o Teos toys ontas aytoy kai toys agioys kai prosEgageto pros eayton kai oys exelexato eaytO prosEgageto pros eayton

Чис 16:6 toyto poiEsate labete ymin aytois pyreia kore kai pasa E synagOgE aytoy

Чис 16:7 kai epiTete ep ayta pyr kai epiTete ep ayta Tymiama enanti kyrioy ayrion kai estai o anEr on an eklexEtai kyrios oytos agios ikanoysTO ymin yioi leyi

Чис 16:8 kai eipen mOysEs pros kore eisakoysate moy yioi leyi

Чис 16:9 mE mikron estin toyto ymin oti diesteilen o Teos israEl ymas ek synagOgEs israEl kai prosEgageto ymas pros eayton leitoyrgein tas leitoyrgias tEs skEnEs kyrioy kai paristasTai enanti tEs synagOgEs latreyein aytois

Чис 16:10 kai prosEgageto se kai pantas toys adelfoys soy yioys leyi meta soy kai zEteite ierateyein

Чис 16:11 oytOs sy kai pasa E synagOgE soy E synETroismenE pros ton Teon kai aarOn tis estin oti diagoggyzete kat aytoy

Чис 16:12 kai apesteilen mOysEs kalesai daTan kai abirOn yioys eliab kai eipan oyk anabainomen

Чис 16:13 mE mikron toyto oti anEgages Emas ek gEs reoysEs gala kai meli apokteinai Emas en tE erEmO oti katarheis EmOn arhOn

Чис 16:14 ei kai eis gEn reoysan gala kai meli eisEgages Emas kai edOkas Emin klEron agroy kai ampelOnas toys ofTalmoys tOn anTrOpOn ekeinOn an exekopsas oyk anabainomen

Чис 16:15 kai ebaryTymEsen mOysEs sfodra kai eipen pros kyrion mE proshEs eis tEn Tysian aytOn oyk epiTymEma oydenos aytOn eilEfa oyde ekakOsa oydena aytOn

Чис 16:16 kai eipen mOysEs pros kore agiason tEn synagOgEn soy kai ginesTe etoimoi enanti kyrioy sy kai aytoi kai aarOn ayrion

Чис 16:17 kai labete ekastos to pyreion aytoy kai epiTEsete ep ayta Tymiama kai prosaxete enanti kyrioy ekastos to pyreion aytoy pentEkonta kai diakosia pyreia kai sy kai aarOn ekastos to pyreion aytoy

Чис 16:18 kai elaben ekastos to pyreion aytoy kai epeTEkan ep ayta pyr kai epebalon ep ayto Tymiama kai estEsan para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy mOysEs kai aarOn

Чис 16:19 kai episynestEsen ep aytoys kore tEn pasan aytoy synagOgEn para tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy kai OfTE E doxa kyrioy pasE tE synagOgE

Чис 16:20 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 16:21 aposhisTEte ek mesoy tEs synagOgEs taytEs kai exanalOsO aytoys eis apax

Чис 16:22 kai epesan epi prosOpon aytOn kai eipan Teos Teos tOn pneymatOn kai pasEs sarkos ei anTrOpos eis Emarten epi pasan tEn synagOgEn orgE kyrioy

Чис 16:23 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 16:24 lalEson tE synagOgE legOn anahOrEsate kyklO apo tEs synagOgEs kore

Чис 16:25 kai anestE mOysEs kai eporeyTE pros daTan kai abirOn kai syneporeyTEsan met aytoy pantes oi presbyteroi israEl

Чис 16:26 kai elalEsen pros tEn synagOgEn legOn aposhisTEte apo tOn skEnOn tOn anTrOpOn tOn sklErOn toytOn kai mE aptesTe apo pantOn On estin aytois mE synapolEsTe en pasE tE amartia aytOn

Чис 16:27 kai apestEsan apo tEs skEnEs kore kyklO kai daTan kai abirOn exElTon kai eistEkeisan para tas Tyras tOn skEnOn aytOn kai ai gynaikes aytOn kai ta tekna aytOn kai E aposkeyE aytOn

Чис 16:28 kai eipen mOysEs en toytO gnOsesTe oti kyrios apesteilen me poiEsai panta ta erga tayta oti oyk ap emaytoy

Чис 16:29 ei kata Tanaton pantOn anTrOpOn apoTanoyntai oytoi ei kai kat episkepsin pantOn anTrOpOn episkopE estai aytOn oyhi kyrios apestalken me

Чис 16:30 all E en fasmati deixei kyrios kai anoixasa E gE to stoma aytEs katapietai aytoys kai toys oikoys aytOn kai tas skEnas aytOn kai panta osa estin aytois kai katabEsontai zOntes eis adoy kai gnOsesTe oti parOxynan oi anTrOpoi oytoi ton kyrion

Чис 16:31 Os de epaysato lalOn pantas toys logoys toytoys erragE E gE ypokatO aytOn

Чис 16:32 kai EnoihTE E gE kai katepien aytoys kai toys oikoys aytOn kai pantas toys anTrOpoys toys ontas meta kore kai ta ktEnE aytOn

Чис 16:33 kai katebEsan aytoi kai osa estin aytOn zOnta eis adoy kai ekalypsen aytoys E gE kai apOlonto ek mesoy tEs synagOgEs

Чис 16:34 kai pas israEl oi kyklO aytOn efygon apo tEs fOnEs aytOn oti legontes mEpote katapiE Emas E gE

Чис 16:35 kai pyr exElTen para kyrioy kai katefagen toys pentEkonta kai diakosioys andras toys prosferontas to Tymiama

Чис 17:1 kai eipen kyrios pros mOysEn

Чис 17:2 kai pros eleazar ton yion aarOn ton ierea anelesTe ta pyreia ta halka ek mesoy tOn katakekaymenOn kai to pyr to allotrion toyto speiron ekei oti Egiasan

Чис 17:3 ta pyreia tOn amartOlOn toytOn en tais psyhais aytOn kai poiEson ayta lepidas elatas periTema tO TysiastEriO oti prosEnehTEsan enanti kyrioy kai EgiasTEsan kai egenonto eis sEmeion tois yiois israEl

Чис 17:4 kai elaben eleazar yios aarOn toy iereOs ta pyreia ta halka osa prosEnegkan oi katakekaymenoi kai proseTEkan ayta periTema tO TysiastEriO

Чис 17:5 mnEmosynon tois yiois israEl opOs an mE proselTE mETeis allogenEs os oyk estin ek toy spermatos aarOn epiTeinai Tymiama enanti kyrioy kai oyk estai Osper kore kai E episystasis aytoy kaTa elalEsen kyrios en heiri mOysE

Чис 17:6 kai egoggysan oi yioi israEl tE epayrion epi mOysEn kai aarOn legontes ymeis apektagkate ton laon kyrioy

Чис 17:7 kai egeneto en tO episystrefesTai tEn synagOgEn epi mOysEn kai aarOn kai OrmEsan epi tEn skEnEn toy martyrioy kai tEnde ekalypsen aytEn E nefelE kai OfTE E doxa kyrioy

Чис 17:8 kai eisElTen mOysEs kai aarOn kata prosOpon tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 17:9 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 17:10 ekhOrEsate ek mesoy tEs synagOgEs taytEs kai exanalOsO aytoys eis apax kai epeson epi prosOpon aytOn

Чис 17:11 kai eipen mOysEs pros aarOn labe to pyreion kai epiTes ep ayto pyr apo toy TysiastErioy kai epibale ep ayto Tymiama kai apenegke to tahos eis tEn parembolEn kai exilasai peri aytOn exElTen gar orgE apo prosOpoy kyrioy Erktai Trayein ton laon

Чис 17:12 kai elaben aarOn kaTaper elalEsen aytO mOysEs kai edramen eis tEn synagOgEn kai EdE enErkto E Traysis en tO laO kai epebalen to Tymiama kai exilasato peri toy laoy

Чис 17:13 kai estE ana meson tOn teTnEkotOn kai tOn zOntOn kai ekopasen E Traysis

Чис 17:14 kai egenonto oi teTnEkotes en tE Traysei tessares kai deka hiliades kai eptakosioi hOris tOn teTnEkotOn eneken kore

Чис 17:15 kai epestrepsen aarOn pros mOysEn epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy kai ekopasen E Traysis

Чис 17:16 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 17:17 lalEson tois yiois israEl kai labe par aytOn rabdon rabdon kat oikoys patriOn para pantOn tOn arhontOn aytOn kat oikoys patriOn aytOn dOdeka rabdoys kai ekastoy to onoma aytoy epigrapson epi tEs rabdoy aytoy

Чис 17:18 kai to onoma aarOn epigrapson epi tEs rabdoy leyi estin gar rabdos mia kata fylEn oikoy patriOn aytOn dOsoysin

Чис 17:19 kai TEseis aytas en tE skEnE toy martyrioy katenanti toy martyrioy en ois gnOsTEsomai soi ekei

Чис 17:20 kai estai o anTrOpos on ean eklexOmai ayton E rabdos aytoy ekblastEsei kai perielO ap emoy ton goggysmon tOn yiOn israEl a aytoi goggyzoysin ef ymin

Чис 17:21 kai elalEsen mOysEs tois yiois israEl kai edOkan aytO pantes oi arhontes aytOn rabdon tO arhonti tO eni rabdon kata arhonta kat oikoys patriOn aytOn dOdeka rabdoys kai E rabdos aarOn ana meson tOn rabdOn aytOn

Чис 17:22 kai apeTEken mOysEs tas rabdoys enanti kyrioy en tE skEnE toy martyrioy

Чис 17:23 kai egeneto tE epayrion kai eisElTen mOysEs kai aarOn eis tEn skEnEn toy martyrioy kai idoy eblastEsen E rabdos aarOn eis oikon leyi kai exEnegken blaston kai exEnTEsen anTE kai eblastEsen karya

Чис 17:24 kai exEnegken mOysEs pasas tas rabdoys apo prosOpoy kyrioy pros pantas yioys israEl kai eidon kai elabon ekastos tEn rabdon aytoy

Чис 17:25 kai eipen kyrios pros mOysEn apoTes tEn rabdon aarOn enOpion tOn martyriOn eis diatErEsin sEmeion tois yiois tOn anEkoOn kai paysasTO o goggysmos aytOn ap emoy kai oy mE apoTanOsin

Чис 17:26 kai epoiEsen mOysEs kai aarOn kaTa synetaxen kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan

Чис 17:27 kai eipan oi yioi israEl pros mOysEn legontes idoy exanElOmeTa apolOlamen paranElOmeTa

Чис 17:28 pas o aptomenos tEs skEnEs kyrioy apoTnEskei eOs eis telos apoTanOmen

Чис 18:1 kai eipen kyrios pros aarOn legOn sy kai oi yioi soy kai o oikos patrias soy lEmpsesTe tas amartias tOn agiOn kai sy kai oi yioi soy lEmpsesTe tas amartias tEs ierateias ymOn

Чис 18:2 kai toys adelfoys soy fylEn leyi dEmon toy patros soy prosagagoy pros seayton kai prosteTEtOsan soi kai leitoyrgeitOsan soi kai sy kai oi yioi soy meta soy apenanti tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 18:3 kai fylaxontai tas fylakas soy kai tas fylakas tEs skEnEs plEn pros ta skeyE ta agia kai pros to TysiastErion oy proseleysontai kai oyk apoTanoyntai kai oytoi kai ymeis

Чис 18:4 kai prosteTEsontai pros se kai fylaxontai tas fylakas tEs skEnEs toy martyrioy kata pasas tas leitoyrgias tEs skEnEs kai o allogenEs oy proseleysetai pros se

Чис 18:5 kai fylaxesTe tas fylakas tOn agiOn kai tas fylakas toy TysiastErioy kai oyk estai Tymos en tois yiois israEl

Чис 18:6 kai egO eilEfa toys adelfoys ymOn toys leyitas ek mesoy tOn yiOn israEl doma dedomenon kyriO leitoyrgein tas leitoyrgias tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 18:7 kai sy kai oi yioi soy meta soy diatErEsete tEn ierateian ymOn kata panta tropon toy TysiastErioy kai to endoTen toy katapetasmatos kai leitoyrgEsete tas leitoyrgias doma tEs ierateias ymOn kai o allogenEs o prosporeyomenos apoTaneitai

Чис 18:8 kai elalEsen kyrios pros aarOn kai egO idoy dedOka ymin tEn diatErEsin tOn aparhOn apo pantOn tOn EgiasmenOn moi para tOn yiOn israEl soi dedOka ayta eis geras kai tois yiois soy meta se nomimon aiOnion

Чис 18:9 kai toyto estO ymin apo tOn EgiasmenOn agiOn tOn karpOmatOn apo pantOn tOn dOrOn aytOn kai apo pantOn tOn TysiasmatOn aytOn kai apo pasEs plEmmeleias aytOn kai apo pasOn tOn amartiOn osa apodidoasin moi apo pantOn tOn agiOn soi estai kai tois yiois soy

Чис 18:10 en tO agiO tOn agiOn fagesTe ayta pan arsenikon fagetai ayta sy kai oi yioi soy agia estai soi

Чис 18:11 kai toyto estai ymin aparhE domatOn aytOn apo pantOn tOn epiTematOn tOn yiOn israEl soi dedOka ayta kai tois yiois soy kai tais Tygatrasin soy meta soy nomimon aiOnion pas kaTaros en tO oikO soy edetai ayta

Чис 18:12 pasa aparhE elaioy kai pasa aparhE oinoy kai sitoy aparhE aytOn osa an dOsi tO kyriO soi dedOka ayta

Чис 18:13 ta prOtogenEmata panta osa en tE gE aytOn osa an enegkOsin kyriO soi estai pas kaTaros en tO oikO soy edetai ayta

Чис 18:14 pan anateTematismenon en yiois israEl soi estai

Чис 18:15 kai pan dianoigon mEtran apo pasEs sarkos a prosferoysin kyriO apo anTrOpoy eOs ktEnoys soi estai all E lytrois lytrOTEsetai ta prOtotoka tOn anTrOpOn kai ta prOtotoka tOn ktEnOn tOn akaTartOn lytrOsE

Чис 18:16 kai E lytrOsis aytoy apo mEniaioy E syntimEsis pente siklOn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin

Чис 18:17 plEn prOtotoka moshOn kai prOtotoka probatOn kai prOtotoka aigOn oy lytrOsE agia estin kai to aima aytOn prosheeis pros to TysiastErion kai to stear anoiseis karpOma eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 18:18 kai ta krea estai soi kaTa kai to stETynion toy epiTematos kai kata ton brahiona ton dexion soi estai

Чис 18:19 pan afairema tOn agiOn osa an afelOsin oi yioi israEl kyriO soi dedOka kai tois yiois soy kai tais Tygatrasin soy meta soy nomimon aiOnion diaTEkE alos aiOnioy estin enanti kyrioy soi kai tO spermati soy meta se

Чис 18:20 kai elalEsen kyrios pros aarOn en tE gE aytOn oy klEronomEseis kai meris oyk estai soi en aytois oti egO meris soy kai klEronomia soy en mesO tOn yiOn israEl

Чис 18:21 kai tois yiois leyi idoy dedOka pan epidekaton en israEl en klErO anti tOn leitoyrgiOn aytOn osa aytoi leitoyrgoysin leitoyrgian en tE skEnE toy martyrioy

Чис 18:22 kai oy proseleysontai eti oi yioi israEl eis tEn skEnEn toy martyrioy labein amartian TanatEforon

Чис 18:23 kai leitoyrgEsei o leyitEs aytos tEn leitoyrgian tEs skEnEs toy martyrioy kai aytoi lEmpsontai ta amartEmata aytOn nomimon aiOnion eis tas geneas aytOn kai en mesO yiOn israEl oy klEronomEsoysin klEronomian

Чис 18:24 oti ta epidekata tOn yiOn israEl osa an aforisOsin kyriO afairema dedOka tois leyitais en klErO dia toyto eirEka aytois en mesO yiOn israEl oy klEronomEsoysin klEron

Чис 18:25 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 18:26 kai tois leyitais lalEseis kai ereis pros aytoys ean labEte para tOn yiOn israEl to epidekaton o dedOka ymin par aytOn en klErO kai afeleite ymeis ap aytoy afairema kyriO epidekaton apo toy epidekatoy

Чис 18:27 kai logisTEsetai ymin ta afairemata ymOn Os sitos apo alO kai afairema apo lEnoy

Чис 18:28 oytOs afeleite kai ymeis apo tOn afairematOn kyrioy apo pantOn epidekatOn ymOn osa ean labEte para tOn yiOn israEl kai dOsete ap aytOn afairema kyriO aarOn tO ierei

Чис 18:29 apo pantOn tOn domatOn ymOn afeleite afairema kyriO E apo pantOn tOn aparhOn to Egiasmenon ap aytoy

Чис 18:30 kai ereis pros aytoys otan afairEte tEn aparhEn ap aytoy kai logisTEsetai tois leyitais Os genEma apo alO kai Os genEma apo lEnoy

Чис 18:31 kai edesTe ayto en panti topO ymeis kai oi oikoi ymOn oti misTos oytos ymin estin anti tOn leitoyrgiOn ymOn tOn en tE skEnE toy martyrioy

Чис 18:32 kai oy lEmpsesTe di ayto amartian oti an afairEte tEn aparhEn ap aytoy kai ta agia tOn yiOn israEl oy bebElOsete ina mE apoTanEte

Чис 19:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai aarOn legOn

Чис 19:2 aytE E diastolE toy nomoy osa synetaxen kyrios legOn lalEson tois yiois israEl kai labetOsan pros se damalin pyrran amOmon Etis oyk ehei en aytE mOmon kai E oyk epeblETE ep aytEn zygos

Чис 19:3 kai dOseis aytEn pros eleazar ton ierea kai exaxoysin aytEn exO tEs parembolEs eis topon kaTaron kai sfaxoysin aytEn enOpion aytoy

Чис 19:4 kai lEmpsetai eleazar apo toy aimatos aytEs kai ranei apenanti toy prosOpoy tEs skEnEs toy martyrioy apo toy aimatos aytEs eptakis

Чис 19:5 kai katakaysoysin aytEn enantion aytoy kai to derma kai ta krea aytEs kai to aima aytEs syn tE koprO aytEs katakayTEsetai

Чис 19:6 kai lEmpsetai o iereys xylon kedrinon kai yssOpon kai kokkinon kai embaloysin eis meson toy katakaymatos tEs damaleOs

Чис 19:7 kai plynei ta imatia aytoy o iereys kai loysetai to sOma aytoy ydati kai meta tayta eiseleysetai eis tEn parembolEn kai akaTartos estai o iereys eOs esperas

Чис 19:8 kai o katakaiOn aytEn plynei ta imatia aytoy kai loysetai to sOma aytoy kai akaTartos estai eOs esperas

Чис 19:9 kai synaxei anTrOpos kaTaros tEn spodon tEs damaleOs kai apoTEsei exO tEs parembolEs eis topon kaTaron kai estai tE synagOgE yiOn israEl eis diatErEsin ydOr rantismoy agnisma estin

Чис 19:10 kai plynei ta imatia o synagOn tEn spodian tEs damaleOs kai akaTartos estai eOs esperas kai estai tois yiois israEl kai tois proskeimenois prosElytois nomimon aiOnion

Чис 19:11 o aptomenos toy teTnEkotos pasEs psyhEs anTrOpoy akaTartos estai epta Emeras

Чис 19:12 oytos agnisTEsetai tE Emera tE tritE kai tE Emera tE ebdomE kai kaTaros estai ean de mE afagnisTE tE Emera tE tritE kai tE Emera tE ebdomE oy kaTaros estai

Чис 19:13 pas o aptomenos toy teTnEkotos apo psyhEs anTrOpoy ean apoTanE kai mE afagnisTE tEn skEnEn kyrioy emianen ektribEsetai E psyhE ekeinE ex israEl oti ydOr rantismoy oy perierrantisTE ep ayton akaTartos estin eti E akaTarsia aytoy en aytO estin

Чис 19:14 kai oytos o nomos anTrOpos ean apoTanE en oikia pas o eisporeyomenos eis tEn oikian kai osa estin en tE oikia akaTarta estai epta Emeras

Чис 19:15 kai pan skeyos aneOgmenon osa oyhi desmon katadedetai ep aytO akaTarta estin

Чис 19:16 kai pas os ean apsEtai epi prosOpoy toy pedioy traymatioy E nekroy E osteoy anTrOpinoy E mnEmatos epta Emeras akaTartos estai

Чис 19:17 kai lEmpsontai tO akaTartO apo tEs spodias tEs katakekaymenEs toy agnismoy kai ekheoysin ep aytEn ydOr zOn eis skeyos

Чис 19:18 kai lEmpsetai yssOpon kai bapsei eis to ydOr anEr kaTaros kai perirranei epi ton oikon kai epi ta skeyE kai epi tas psyhas osai ean Osin ekei kai epi ton Emmenon toy osteoy toy anTrOpinoy E toy traymatioy E toy teTnEkotos E toy mnEmatos

Чис 19:19 kai perirranei o kaTaros epi ton akaTarton en tE Emera tE tritE kai en tE Emera tE ebdomE kai afagnisTEsetai tE Emera tE ebdomE kai plynei ta imatia aytoy kai loysetai ydati kai akaTartos estai eOs esperas

Чис 19:20 kai anTrOpos os ean mianTE kai mE afagnisTE exoleTreyTEsetai E psyhE ekeinE ek mesoy tEs synagOgEs oti ta agia kyrioy emianen oti ydOr rantismoy oy perierrantisTE ep ayton akaTartos estin

Чис 19:21 kai estai ymin nomimon aiOnion kai o perirrainOn ydOr rantismoy plynei ta imatia aytoy kai o aptomenos toy ydatos toy rantismoy akaTartos estai eOs esperas

Чис 19:22 kai pantos oy ean apsEtai aytoy o akaTartos akaTarton estai kai E psyhE E aptomenE akaTartos estai eOs esperas

Чис 20:1 kai ElTon oi yioi israEl pasa E synagOgE eis tEn erEmon sin en tO mEni tO prOtO kai katemeinen o laos en kadEs kai eteleytEsen ekei mariam kai etafE ekei

Чис 20:2 kai oyk En ydOr tE synagOgE kai ETroisTEsan epi mOysEn kai aarOn

Чис 20:3 kai eloidoreito o laos pros mOysEn legontes ofelon apeTanomen en tE apOleia tOn adelfOn EmOn enanti kyrioy

Чис 20:4 kai ina ti anEgagete tEn synagOgEn kyrioy eis tEn erEmon taytEn apokteinai Emas kai ta ktEnE EmOn

Чис 20:5 kai ina ti toyto anEgagete Emas ex aigyptoy paragenesTai eis ton topon ton ponEron toyton topos oy oy speiretai oyde sykai oyde ampeloi oyde roai oyde ydOr estin piein

Чис 20:6 kai ElTen mOysEs kai aarOn apo prosOpoy tEs synagOgEs epi tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy kai epesan epi prosOpon kai OfTE E doxa kyrioy pros aytoys

Чис 20:7 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 20:8 labe tEn rabdon kai ekklEsiason tEn synagOgEn sy kai aarOn o adelfos soy kai lalEsate pros tEn petran enanti aytOn kai dOsei ta ydata aytEs kai exoisete aytois ydOr ek tEs petras kai potieite tEn synagOgEn kai ta ktEnE aytOn

Чис 20:9 kai elaben mOysEs tEn rabdon tEn apenanti kyrioy kaTa synetaxen kyrios

Чис 20:10 kai exekklEsiasen mOysEs kai aarOn tEn synagOgEn apenanti tEs petras kai eipen pros aytoys akoysate moy oi apeiTeis mE ek tEs petras taytEs exaxomen ymin ydOr

Чис 20:11 kai eparas mOysEs tEn heira aytoy epataxen tEn petran tE rabdO dis kai exElTen ydOr poly kai epien E synagOgE kai ta ktEnE aytOn

Чис 20:12 kai eipen kyrios pros mOysEn kai aarOn oti oyk episteysate agiasai me enantion yiOn israEl dia toyto oyk eisaxete ymeis tEn synagOgEn taytEn eis tEn gEn En dedOka aytois

Чис 20:13 toyto ydOr antilogias oti eloidorETEsan oi yioi israEl enanti kyrioy kai EgiasTE en aytois

Чис 20:14 kai apesteilen mOysEs aggeloys ek kadEs pros basilea edOm legOn tade legei o adelfos soy israEl sy epistE panta ton mohTon ton eyronta Emas

Чис 20:15 kai katebEsan oi pateres EmOn eis aigypton kai parOkEsamen en aigyptO Emeras pleioys kai ekakOsan Emas oi aigyptioi kai toys pateras EmOn

Чис 20:16 kai aneboEsamen pros kyrion kai eisEkoysen kyrios tEs fOnEs EmOn kai aposteilas aggelon exEgagen Emas ex aigyptoy kai nyn esmen en kadEs polei ek meroys tOn oriOn soy

Чис 20:17 pareleysomeTa dia tEs gEs soy oy dieleysomeTa di agrOn oyde di ampelOnOn oyde piomeTa ydOr ek lakkoy soy odO basilikE poreysomeTa oyk ekklinoymen dexia oyde eyOnyma eOs an parelTOmen ta oria soy

Чис 20:18 kai eipen pros ayton edOm oy dieleysE di emoy ei de mE en polemO exeleysomai eis synantEsin soi

Чис 20:19 kai legoysin aytO oi yioi israEl para to oros pareleysomeTa ean de toy ydatos soy piOmen egO te kai ta ktEnE dOsO timEn soi alla to pragma oyden estin para to oros pareleysomeTa

Чис 20:20 o de eipen oy dieleysE di emoy kai exElTen edOm eis synantEsin aytO en ohlO barei kai en heiri ishyra

Чис 20:21 kai oyk ETelEsen edOm doynai tO israEl parelTein dia tOn oriOn aytoy kai exeklinen israEl ap aytoy

Чис 20:22 kai apEran ek kadEs kai paregenonto oi yioi israEl pasa E synagOgE eis Or to oros

Чис 20:23 kai eipen kyrios pros mOysEn kai aarOn en Or tO orei epi tOn oriOn gEs edOm legOn

Чис 20:24 prosteTEtO aarOn pros ton laon aytoy oti oy mE eiselTEte eis tEn gEn En dedOka tois yiois israEl dioti parOxynate me epi toy ydatos tEs loidorias

Чис 20:25 labe ton aarOn kai eleazar ton yion aytoy kai anabibason aytoys eis Or to oros enanti pasEs tEs synagOgEs

Чис 20:26 kai ekdyson aarOn tEn stolEn aytoy kai endyson eleazar ton yion aytoy kai aarOn prosteTeis apoTanetO ekei

Чис 20:27 kai epoiEsen mOysEs kaTa synetaxen kyrios kai anebibasen ayton eis Or to oros enantion pasEs tEs synagOgEs

Чис 20:28 kai exedysen aarOn ta imatia aytoy kai enedysen ayta eleazar ton yion aytoy kai apeTanen aarOn epi tEs koryfEs toy oroys kai katebE mOysEs kai eleazar ek toy oroys

Чис 20:29 kai eiden pasa E synagOgE oti apelyTE aarOn kai eklaysan ton aarOn triakonta Emeras pas oikos israEl

Чис 21:1 kai Ekoysen o hananis basileys arad o katoikOn kata tEn erEmon ElTen gar israEl odon aTarin kai epolemEsen pros israEl kai katepronomeysan ex aytOn aihmalOsian

Чис 21:2 kai Eyxato israEl eyhEn kyriO kai eipen ean moi paradOs ton laon toyton ypoheirion anaTematiO ayton kai tas poleis aytoy

Чис 21:3 kai eisEkoysen kyrios tEs fOnEs israEl kai paredOken ton hananin ypoheirion aytoy kai aneTematisen ayton kai tas poleis aytoy kai epekalesan to onoma toy topoy ekeinoy anaTema

Чис 21:4 kai aparantes ex Or toy oroys odon epi Talassan eryTran periekyklOsan gEn edOm kai OligopsyhEsen o laos en tE odO

Чис 21:5 kai katelalei o laos pros ton Teon kai kata mOysE legontes ina ti exEgages Emas ex aigyptoy apokteinai Emas en tE erEmO oti oyk estin artos oyde ydOr E de psyhE EmOn prosOhTisen en tO artO tO diakenO

Чис 21:6 kai apesteilen kyrios eis ton laon toys ofeis toys Tanatoyntas kai edaknon ton laon kai apeTanen laos polys tOn yiOn israEl

Чис 21:7 kai paragenomenos o laos pros mOysEn elegon oti Emartomen oti katelalEsamen kata toy kyrioy kai kata soy eyxai oyn pros kyrion kai afeletO af EmOn ton ofin kai Eyxato mOysEs pros kyrion peri toy laoy

Чис 21:8 kai eipen kyrios pros mOysEn poiEson seaytO ofin kai Tes ayton epi sEmeioy kai estai ean dakE ofis anTrOpon pas o dedEgmenos idOn ayton zEsetai

Чис 21:9 kai epoiEsen mOysEs ofin halkoyn kai estEsen ayton epi sEmeioy kai egeneto otan edaknen ofis anTrOpon kai epeblepsen epi ton ofin ton halkoyn kai ezE

Чис 21:10 kai apEran oi yioi israEl kai parenebalon en ObOT

Чис 21:11 kai exarantes ex ObOT parenebalon en ahelgai ek toy peran en tE erEmO E estin kata prosOpon mOab kata anatolas Elioy

Чис 21:12 ekeiTen apEran kai parenebalon eis faragga zaret

Чис 21:13 kai ekeiTen aparantes parenebalon eis to peran arnOn en tE erEmO to exehon apo tOn oriOn tOn amorraiOn estin gar arnOn oria mOab ana meson mOab kai ana meson toy amorraioy

Чис 21:14 dia toyto legetai en bibliO polemos toy kyrioy tEn zOob eflogisen kai toys heimarroys arnOn

Чис 21:15 kai toys heimarroys katestEsen katoikisai Er kai proskeitai tois oriois mOab

Чис 21:16 kai ekeiTen to frear toyto estin to frear o eipen kyrios pros mOysEn synagage ton laon kai dOsO aytois ydOr piein

Чис 21:17 tote Esen israEl to asma toyto epi toy freatos exarhete aytO

Чис 21:18 frear Oryxan ayto arhontes exelatomEsan ayto basileis eTnOn en tE basileia aytOn en tO kyrieysai aytOn kai apo freatos eis manTanain

Чис 21:19 kai apo manTanain eis naaliEl kai apo naaliEl eis bamOT

Чис 21:20 kai apo bamOT eis napEn E estin en tO pediO mOab apo koryfEs toy lelaxeymenoy to blepon kata prosOpon tEs erEmoy

Чис 21:21 kai apesteilen mOysEs presbeis pros sEOn basilea amorraiOn logois eirEnikois legOn

Чис 21:22 pareleysomeTa dia tEs gEs soy tE odO poreysomeTa oyk ekklinoymen oyte eis agron oyte eis ampelOna oy piomeTa ydOr ek freatos soy odO basilikE poreysomeTa eOs parelTOmen ta oria soy

Чис 21:23 kai oyk edOken sEOn tO israEl parelTein dia tOn oriOn aytoy kai synEgagen sEOn panta ton laon aytoy kai exElTen parataxasTai tO israEl eis tEn erEmon kai ElTen eis iassa kai paretaxato tO israEl

Чис 21:24 kai epataxen ayton israEl fonO mahairEs kai katekyrieysan tEs gEs aytoy apo arnOn eOs iabok eOs yiOn amman oti iazEr oria yiOn ammOn estin

Чис 21:25 kai elaben israEl pasas tas poleis taytas kai katOkEsen israEl en pasais tais polesin tOn amorraiOn en esebOn kai en pasais tais sygkyroysais aytE

Чис 21:26 estin gar esebOn polis sEOn toy basileOs tOn amorraiOn kai oytos epolemEsen basilea mOab to proteron kai elabon pasan tEn gEn aytoy apo aroEr eOs arnOn

Чис 21:27 dia toyto eroysin oi ainigmatistai elTete eis esebOn ina oikodomETE kai kataskeyasTE polis sEOn

Чис 21:28 oti pyr exElTen ex esebOn flox ek poleOs sEOn kai katefagen eOs mOab kai katepien stElas arnOn

Чис 21:29 oyai soi mOab apOloy laos hamOs apedoTEsan oi yioi aytOn diasOzesTai kai ai Tygateres aytOn aihmalOtoi tO basilei tOn amorraiOn sEOn

Чис 21:30 kai to sperma aytOn apoleitai esebOn eOs daibOn kai ai gynaikes eti prosexekaysan pyr epi mOab

Чис 21:31 katOkEsen de israEl en pasais tais polesin tOn amorraiOn

Чис 21:32 kai apesteilen mOysEs kataskepsasTai tEn iazEr kai katelabonto aytEn kai tas kOmas aytEs kai exebalon ton amorraion ton katoikoynta ekei

Чис 21:33 kai epistrepsantes anebEsan odon tEn eis basan kai exElTen Og basileys tEs basan eis synantEsin aytois kai pas o laos aytoy eis polemon eis edrain

Чис 21:34 kai eipen kyrios pros mOysEn mE fobETEs ayton oti eis tas heiras soy paradedOka ayton kai panta ton laon aytoy kai pasan tEn gEn aytoy kai poiEseis aytO kaTOs epoiEsas tO sEOn basilei tOn amorraiOn os katOkei en esebOn

Чис 21:35 kai epataxen ayton kai toys yioys aytoy kai panta ton laon aytoy eOs toy mE katalipein aytoy zOgreian kai eklEronomEsan tEn gEn aytOn

Чис 22:1 kai aparantes oi yioi israEl parenebalon epi dysmOn mOab para ton iordanEn kata ierihO

Чис 22:2 kai idOn balak yios sepfOr panta osa epoiEsen israEl tO amorraiO

Чис 22:3 kai efobETE mOab ton laon sfodra oti polloi Esan kai prosOhTisen mOab apo prosOpoy yiOn israEl

Чис 22:4 kai eipen mOab tE geroysia madiam nyn ekleixei E synagOgE aytE pantas toys kyklO EmOn Os ekleixai o moshos ta hlOra ek toy pedioy kai balak yios sepfOr basileys mOab En kata ton kairon ekeinon

Чис 22:5 kai apesteilen presbeis pros balaam yion beOr faToyra o estin epi toy potamoy gEs yiOn laoy aytoy kalesai ayton legOn idoy laos exelElyTen ex aigyptoy kai idoy katekalypsen tEn opsin tEs gEs kai oytos egkaTEtai ehomenos moy

Чис 22:6 kai nyn deyro arasai moi ton laon toyton oti ishyei oytos E Emeis ean dynOmeTa pataxai ex aytOn kai ekbalO aytoys ek tEs gEs oti oida oys ean eylogEsEs sy eylogEntai kai oys ean katarasE sy kekatErantai

Чис 22:7 kai eporeyTE E geroysia mOab kai E geroysia madiam kai ta manteia en tais hersin aytOn kai ElTon pros balaam kai eipan aytO ta rEmata balak

Чис 22:8 kai eipen pros aytoys katalysate aytoy tEn nykta kai apokriTEsomai ymin pragmata a ean lalEsE kyrios pros me kai katemeinan oi arhontes mOab para balaam

Чис 22:9 kai ElTen o Teos pros balaam kai eipen aytO ti oi anTrOpoi oytoi para soi

Чис 22:10 kai eipen balaam pros ton Teon balak yios sepfOr basileys mOab apesteilen aytoys pros me legOn

Чис 22:11 idoy laos exelElyTen ex aigyptoy kai idoy kekalyfen tEn opsin tEs gEs kai oytos egkaTEtai ehomenos moy kai nyn deyro arasai moi ayton ei ara dynEsomai pataxai ayton kai ekbalO ayton apo tEs gEs

Чис 22:12 kai eipen o Teos pros balaam oy poreysE met aytOn oyde katarasE ton laon estin gar eylogEmenos

Чис 22:13 kai anastas balaam to prOi eipen tois arhoysin balak apotrehete pros ton kyrion ymOn oyk afiEsin me o Teos poreyesTai meT ymOn

Чис 22:14 kai anastantes oi arhontes mOab ElTon pros balak kai eipan oy Telei balaam poreyTEnai meT EmOn

Чис 22:15 kai proseTeto balak eti aposteilai arhontas pleioys kai entimoteroys toytOn

Чис 22:16 kai ElTon pros balaam kai legoysin aytO tade legei balak o toy sepfOr axiO se mE oknEsEs elTein pros me

Чис 22:17 entimOs gar timEsO se kai osa ean eipEs poiEsO soi kai deyro epikatarasai moi ton laon toyton

Чис 22:18 kai apekriTE balaam kai eipen tois arhoysin balak ean dO moi balak plErE ton oikon aytoy argyrioy kai hrysioy oy dynEsomai parabEnai to rEma kyrioy toy Teoy poiEsai ayto mikron E mega en tE dianoia moy

Чис 22:19 kai nyn ypomeinate aytoy kai ymeis tEn nykta taytEn kai gnOsomai ti prosTEsei kyrios lalEsai pros me

Чис 22:20 kai ElTen o Teos pros balaam nyktos kai eipen aytO ei kalesai se pareisin oi anTrOpoi oytoi anastas akoloyTEson aytois alla to rEma o an lalEsO pros se toyto poiEseis

Чис 22:21 kai anastas balaam to prOi epesaxen tEn onon aytoy kai eporeyTE meta tOn arhontOn mOab

Чис 22:22 kai OrgisTE TymO o Teos oti eporeyTE aytos kai anestE o aggelos toy Teoy endiaballein ayton kai aytos epibebEkei epi tEs onoy aytoy kai dyo paides aytoy met aytoy

Чис 22:23 kai idoysa E onos ton aggelon toy Teoy anTestEkota en tE odO kai tEn romfaian espasmenEn en tE heiri aytoy kai exeklinen E onos ek tEs odoy kai eporeyeto eis to pedion kai epataxen tEn onon tE rabdO toy eyTynai aytEn en tE odO

Чис 22:24 kai estE o aggelos toy Teoy en tais aylaxin tOn ampelOn fragmos enteyTen kai fragmos enteyTen

Чис 22:25 kai idoysa E onos ton aggelon toy Teoy proseTlipsen eaytEn pros ton toihon kai apeTlipsen ton poda balaam kai proseTeto eti mastixai aytEn

Чис 22:26 kai proseTeto o aggelos toy Teoy kai apelTOn ypestE en topO stenO eis on oyk En ekklinai dexian oyde aristeran

Чис 22:27 kai idoysa E onos ton aggelon toy Teoy synekaTisen ypokatO balaam kai eTymOTE balaam kai etypten tEn onon tE rabdO

Чис 22:28 kai Enoixen o Teos to stoma tEs onoy kai legei tO balaam ti epoiEsa soi oti pepaikas me toyto triton

Чис 22:29 kai eipen balaam tE onO oti empepaihas moi kai ei eihon mahairan en tE heiri moy EdE an exekentEsa se

Чис 22:30 kai legei E onos tO balaam oyk egO E onos soy ef Es epebaines apo neotEtos soy eOs tEs sEmeron Emeras mE yperorasei yperidoysa epoiEsa soi oytOs o de eipen oyhi

Чис 22:31 apekalypsen de o Teos toys ofTalmoys balaam kai ora ton aggelon kyrioy anTestEkota en tE odO kai tEn mahairan espasmenEn en tE heiri aytoy kai kypsas prosekynEsen tO prosOpO aytoy

Чис 22:32 kai eipen aytO o aggelos toy Teoy dia ti epataxas tEn onon soy toyto triton kai idoy egO exElTon eis diabolEn soy oti oyk asteia E odos soy enantion moy

Чис 22:33 kai idoysa me E onos exeklinen ap emoy triton toyto kai ei mE exeklinen nyn oyn se men apekteina ekeinEn de periepoiEsamEn

Чис 22:34 kai eipen balaam tO aggelO kyrioy EmartEka oy gar EpistamEn oti sy moi anTestEkas en tE odO eis synantEsin kai nyn ei mE soi areskei apostrafEsomai

Чис 22:35 kai eipen o aggelos toy Teoy pros balaam symporeyTEti meta tOn anTrOpOn plEn to rEma o ean eipO pros se toyto fylaxE lalEsai kai eporeyTE balaam meta tOn arhontOn balak

Чис 22:36 kai akoysas balak oti Ekei balaam exElTen eis synantEsin aytO eis polin mOab E estin epi tOn oriOn arnOn o estin ek meroys tOn oriOn

Чис 22:37 kai eipen balak pros balaam oyhi apesteila pros se kalesai se dia ti oyk Erhoy pros me ontOs oy dynEsomai timEsai se

Чис 22:38 kai eipen balaam pros balak idoy EkO pros se nyn dynatos esomai lalEsai ti to rEma o ean balE o Teos eis to stoma moy toyto lalEsO

Чис 22:39 kai eporeyTE balaam meta balak kai ElTon eis poleis epayleOn

Чис 22:40 kai eTysen balak probata kai moshoys kai apesteilen tO balaam kai tois arhoysi tois met aytoy

Чис 22:41 kai egenETE prOi kai paralabOn balak ton balaam anebibasen ayton epi tEn stElEn toy baal kai edeixen aytO ekeiTen meros ti toy laoy

Чис 23:1 kai eipen balaam tO balak oikodomEson moi entayTa epta bOmoys kai etoimason moi entayTa epta moshoys kai epta krioys

Чис 23:2 kai epoiEsen balak on tropon eipen aytO balaam kai anEnegken moshon kai krion epi ton bOmon

Чис 23:3 kai eipen balaam pros balak parastETi epi tEs Tysias soy kai poreysomai ei moi faneitai o Teos en synantEsei kai rEma o ean moi deixE anaggelO soi kai parestE balak epi tEs Tysias aytoy kai balaam eporeyTE eperOtEsai ton Teon kai eporeyTE eyTeian

Чис 23:4 kai efanE o Teos tO balaam kai eipen pros ayton balaam toys epta bOmoys Etoimasa kai anebibasa moshon kai krion epi ton bOmon

Чис 23:5 kai enebalen o Teos rEma eis to stoma balaam kai eipen epistrafeis pros balak oytOs lalEseis

Чис 23:6 kai apestrafE pros ayton kai ode efeistEkei epi tOn olokaytOmatOn aytoy kai pantes oi arhontes mOab met aytoy

Чис 23:7 kai egenETE pneyma Teoy ep aytO kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen ek mesopotamias metepempsato me balak basileys mOab ex oreOn ap anatolOn legOn deyro arasai moi ton iakOb kai deyro epikatarasai moi ton israEl

Чис 23:8 ti arasOmai on mE kataratai kyrios E ti katarasOmai on mE kataratai o Teos

Чис 23:9 oti apo koryfEs oreOn opsomai ayton kai apo boynOn prosnoEsO ayton idoy laos monos katoikEsei kai en eTnesin oy syllogisTEsetai

Чис 23:10 tis exEkribasato to sperma iakOb kai tis exariTmEsetai dEmoys israEl apoTanoi E psyhE moy en psyhais dikaiOn kai genoito to sperma moy Os to sperma toytOn

Чис 23:11 kai eipen balak pros balaam ti pepoiEkas moi eis katarasin ehTrOn moy keklEka se kai idoy eylogEkas eylogian

Чис 23:12 kai eipen balaam pros balak oyhi osa ean embalE o Teos eis to stoma moy toyto fylaxO lalEsai

Чис 23:13 kai eipen pros ayton balak deyro eti met emoy eis topon allon ex On oyk opsE ayton ekeiTen all E meros ti aytoy opsE pantas de oy mE idEs kai katarasai moi ayton ekeiTen

Чис 23:14 kai parelaben ayton eis agroy skopian epi koryfEn lelaxeymenoy kai OkodomEsen ekei epta bOmoys kai anebibasen moshon kai krion epi ton bOmon

Чис 23:15 kai eipen balaam pros balak parastETi epi tEs Tysias soy egO de poreysomai eperOtEsai ton Teon

Чис 23:16 kai synEntEsen o Teos tO balaam kai enebalen rEma eis to stoma aytoy kai eipen apostrafEti pros balak kai tade lalEseis

Чис 23:17 kai apestrafE pros ayton kai ode efeistEkei epi tEs olokaytOseOs aytoy kai pantes oi arhontes mOab met aytoy kai eipen aytO balak ti elalEsen kyrios

Чис 23:18 kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen anastETi balak kai akoye enOtisai martys yios sepfOr

Чис 23:19 oyh Os anTrOpos o Teos diartETEnai oyde Os yios anTrOpoy apeilETEnai aytos eipas oyhi poiEsei lalEsei kai oyhi emmenei

Чис 23:20 idoy eylogein pareilEmmai eylogEsO kai oy mE apostrepsO

Чис 23:21 oyk estai mohTos en iakOb oyde ofTEsetai ponos en israEl kyrios o Teos aytoy met aytoy ta endoxa arhontOn en aytO

Чис 23:22 Teos o exagagOn aytoys ex aigyptoy Os doxa monokerOtos aytO

Чис 23:23 oy gar estin oiOnismos en iakOb oyde manteia en israEl kata kairon rETEsetai iakOb kai tO israEl ti epitelesei o Teos

Чис 23:24 idoy laos Os skymnos anastEsetai kai Os leOn gayriOTEsetai oy koimETEsetai eOs fagE TEran kai aima traymatiOn pietai

Чис 23:25 kai eipen balak pros balaam oyte katarais katarasE moi ayton oyte eylogOn mE eylogEsEs ayton

Чис 23:26 kai apokriTeis balaam eipen tO balak oyk elalEsa soi legOn to rEma o ean lalEsE o Teos toyto poiEsO

Чис 23:27 kai eipen balak pros balaam deyro paralabO se eis topon allon ei aresei tO TeO kai katarasai moi ayton ekeiTen

Чис 23:28 kai parelaben balak ton balaam epi koryfEn toy fogOr to parateinon eis tEn erEmon

Чис 23:29 kai eipen balaam pros balak oikodomEson moi Ode epta bOmoys kai etoimason moi Ode epta moshoys kai epta krioys

Чис 23:30 kai epoiEsen balak kaTaper eipen aytO balaam kai anEnegken moshon kai krion epi ton bOmon

Чис 24:1 kai idOn balaam oti kalon estin enanti kyrioy eylogein ton israEl oyk eporeyTE kata to eiOTos eis synantEsin tois oiOnois kai apestrepsen to prosOpon aytoy eis tEn erEmon

Чис 24:2 kai exaras balaam toys ofTalmoys aytoy kaTora ton israEl estratopedeykota kata fylas kai egeneto pneyma Teoy en aytO

Чис 24:3 kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen fEsin balaam yios beOr fEsin o anTrOpos o alETinOs orOn

Чис 24:4 fEsin akoyOn logia Teoy ostis orasin Teoy eiden en ypnO apokekalymmenoi oi ofTalmoi aytoy

Чис 24:5 Os kaloi soy oi oikoi iakOb ai skEnai soy israEl

Чис 24:6 Osei napai skiazoysai kai Osei paradeisoi epi potamOn kai Osei skEnai as epExen kyrios Osei kedroi par ydata

Чис 24:7 exeleysetai anTrOpos ek toy spermatos aytoy kai kyrieysei eTnOn pollOn kai ypsOTEsetai E gOg basileia aytoy kai ayxETEsetai E basileia aytoy

Чис 24:8 Teos OdEgEsen ayton ex aigyptoy Os doxa monokerOtos aytO edetai eTnE ehTrOn aytoy kai ta pahE aytOn ekmyeliei kai tais bolisin aytoy katatoxeysei ehTron

Чис 24:9 katakliTeis anepaysato Os leOn kai Os skymnos tis anastEsei ayton oi eylogoyntes se eylogEntai kai oi katarOmenoi se kekatErantai

Чис 24:10 kai eTymOTE balak epi balaam kai synekrotEsen tais hersin aytoy kai eipen balak pros balaam katarasTai ton ehTron moy keklEka se kai idoy eylogOn eylogEsas triton toyto

Чис 24:11 nyn oyn feyge eis ton topon soy eipa timEsO se kai nyn esterEsen se kyrios tEs doxEs

Чис 24:12 kai eipen balaam pros balak oyhi kai tois aggelois soy oys apesteilas pros me elalEsa legOn

Чис 24:13 ean moi dO balak plErE ton oikon aytoy argyrioy kai hrysioy oy dynEsomai parabEnai to rEma kyrioy poiEsai ayto ponEron E kalon par emaytoy osa ean eipE o Teos tayta erO

Чис 24:14 kai nyn idoy apotrehO eis ton topon moy deyro symboyleysO soi ti poiEsei o laos oytos ton laon soy ep eshatoy tOn EmerOn

Чис 24:15 kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen fEsin balaam yios beOr fEsin o anTrOpos o alETinOs orOn

Чис 24:16 akoyOn logia Teoy epistamenos epistEmEn para ypsistoy kai orasin Teoy idOn en ypnO apokekalymmenoi oi ofTalmoi aytoy

Чис 24:17 deixO aytO kai oyhi nyn makarizO kai oyk eggizei anatelei astron ex iakOb kai anastEsetai anTrOpos ex israEl kai Traysei toys arhEgoys mOab kai pronomeysei pantas yioys sET

Чис 24:18 kai estai edOm klEronomia kai estai klEronomia Esay o ehTros aytoy kai israEl epoiEsen en ishyi

Чис 24:19 kai exegerTEsetai ex iakOb kai apolei sOzomenon ek poleOs

Чис 24:20 kai idOn ton amalEk kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen arhE eTnOn amalEk kai to sperma aytOn apoleitai

Чис 24:21 kai idOn ton kainaion kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen ishyra E katoikia soy kai ean TEs en petra tEn nossian soy

Чис 24:22 kai ean genEtai tO beOr neossia panoyrgias assyrioi se aihmalOteysoysin

Чис 24:23 kai idOn ton Og kai analabOn tEn parabolEn aytoy eipen O O tis zEsetai otan TE tayta o Teos

Чис 24:24 kai exeleysetai ek heiros kitiaiOn kai kakOsoysin assoyr kai kakOsoysin ebraioys kai aytoi omoTymadon apoloyntai

Чис 24:25 kai anastas balaam apElTen apostrafeis eis ton topon aytoy kai balak apElTen pros eayton

Чис 25:1 kai katelysen israEl en sattin kai ebebElOTE o laos ekporneysai eis tas Tygateras mOab

Чис 25:2 kai ekalesan aytoys epi tais Tysiais tOn eidOlOn aytOn kai efagen o laos tOn TysiOn aytOn kai prosekynEsan tois eidOlois aytOn

Чис 25:3 kai etelesTE israEl tO beelfegOr kai OrgisTE TymO kyrios tO israEl

Чис 25:4 kai eipen kyrios tO mOysE labe pantas toys arhEgoys toy laoy kai paradeigmatison aytoys kyriO apenanti toy Elioy kai apostrafEsetai orgE Tymoy kyrioy apo israEl

Чис 25:5 kai eipen mOysEs tais fylais israEl apokteinate ekastos ton oikeion aytoy ton tetelesmenon tO beelfegOr

Чис 25:6 kai idoy anTrOpos tOn yiOn israEl elTOn prosEgagen ton adelfon aytoy pros tEn madianitin enantion mOysE kai enanti pasEs synagOgEs yiOn israEl aytoi de eklaion para tEn Tyran tEs skEnEs toy martyrioy

Чис 25:7 kai idOn finees yios eleazar yioy aarOn toy iereOs exanestE ek mesoy tEs synagOgEs kai labOn seiromastEn en tE heiri

Чис 25:8 eisElTen opisO toy anTrOpoy toy israElitoy eis tEn kaminon kai apekentEsen amfoteroys ton te anTrOpon ton israElitEn kai tEn gynaika dia tEs mEtras aytEs kai epaysato E plEgE apo yiOn israEl

Чис 25:9 kai egenonto oi teTnEkotes en tE plEgE tessares kai eikosi hiliades

Чис 25:10 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 25:11 finees yios eleazar yioy aarOn toy iereOs katepaysen ton Tymon moy apo yiOn israEl en tO zElOsai moy ton zElon en aytois kai oyk exanElOsa toys yioys israEl en tO zElO moy

Чис 25:12 oytOs eipon idoy egO didOmi aytO diaTEkEn eirEnEs

Чис 25:13 kai estai aytO kai tO spermati aytoy met ayton diaTEkE ierateias aiOnia anT On ezElOsen tO TeO aytoy kai exilasato peri tOn yiOn israEl

Чис 25:14 to de onoma toy anTrOpoy toy israElitoy toy peplEgotos os eplEgE meta tEs madianitidos zambri yios salO arhOn oikoy patrias tOn symeOn

Чис 25:15 kai onoma tE gynaiki tE madianitidi tE peplEgyia hasbi TygatEr soyr arhontos eTnoys ommOT oikoy patrias estin tOn madian

Чис 25:16 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn lalEson tois yiois israEl legOn

Чис 25:17 ehTrainete tois madiEnaiois kai pataxate aytoys

Чис 25:18 oti ehTrainoysin aytoi ymin en doliotEti osa dolioysin ymas dia fogOr kai dia hasbi Tygatera arhontos madian adelfEn aytOn tEn peplEgyian en tE Emera tEs plEgEs dia fogOr

Чис 26:1 kai egeneto meta tEn plEgEn kai elalEsen kyrios pros mOysEn kai pros eleazar ton ierea legOn

Чис 26:2 labe tEn arhEn pasEs synagOgEs yiOn israEl apo eikosaetoys kai epanO kat oikoys patriOn aytOn pas o ekporeyomenos parataxasTai en israEl

Чис 26:3 kai elalEsen mOysEs kai eleazar o iereys en arabOT mOab epi toy iordanoy kata ierihO legOn

Чис 26:4 apo eikosaetoys kai epanO on tropon synetaxen kyrios tO mOysE kai oi yioi israEl oi exelTontes ex aigyptoy

Чис 26:5 roybEn prOtotokos israEl yioi de roybEn enOh kai dEmos toy enOh tO falloy dEmos toy falloyi

Чис 26:6 tO asrOn dEmos toy asrOni tO harmi dEmos toy harmi

Чис 26:7 oytoi dEmoi roybEn kai egeneto E episkepsis aytOn treis kai tessarakonta hiliades kai eptakosioi kai triakonta

Чис 26:8 kai yioi falloy eliab

Чис 26:9 kai yioi eliab namoyEl kai daTan kai abirOn oytoi epiklEtoi tEs synagOgEs oytoi eisin oi episystantes epi mOysEn kai aarOn en tE synagOgE kore en tE episystasei kyrioy

Чис 26:10 kai anoixasa E gE to stoma aytEs katepien aytoys kai kore en tO TanatO tEs synagOgEs aytoy ote katefagen to pyr toys pentEkonta kai diakosioys kai egenETEsan en sEmeiO

Чис 26:11 oi de yioi kore oyk apeTanon

Чис 26:12 kai oi yioi symeOn o dEmos tOn yiOn symeOn tO namoyEl dEmos o namoyEli tO iamin dEmos o iamini tO iahin dEmos o iahini

Чис 26:13 tO zara dEmos o zarai tO saoyl dEmos o saoyli

Чис 26:14 oytoi dEmoi symeOn ek tEs episkepseOs aytOn dyo kai eikosi hiliades kai diakosioi

Чис 26:15 yioi de ioyda Er kai aynan kai apeTanen Er kai aynan en gE hanaan

Чис 26:16 egenonto de oi yioi ioyda kata dEmoys aytOn tO sElOn dEmos o sElOni tO fares dEmos o fares tO zara dEmos o zarai

Чис 26:17 kai egenonto yioi fares tO asrOn dEmos o asrOni tO iamoyn dEmos o iamoyni

Чис 26:18 oytoi dEmoi tO ioyda kata tEn episkopEn aytOn ex kai ebdomEkonta hiliades kai pentakosioi

Чис 26:19 kai yioi issahar kata dEmoys aytOn tO TOla dEmos o TOlai tO foya dEmos o foyai

Чис 26:20 tO iasoyb dEmos o iasoybi tO samaran dEmos o samarani

Чис 26:21 oytoi dEmoi issahar ex episkepseOs aytOn tessares kai exEkonta hiliades kai triakosioi

Чис 26:22 yioi zaboylOn kata dEmoys aytOn tO sared dEmos o saredi tO allOn dEmos o allOni tO allEl dEmos o allEli

Чис 26:23 oytoi dEmoi zaboylOn ex episkepseOs aytOn exEkonta hiliades kai pentakosioi

Чис 26:24 yioi gad kata dEmoys aytOn tO safOn dEmos o safOni tO aggi dEmos o aggi tO soyni dEmos o soyni

Чис 26:25 tO azeni dEmos o azeni tO addi dEmos o addi

Чис 26:26 tO aroadi dEmos o aroadi tO ariEl dEmos o ariEli

Чис 26:27 oytoi dEmoi yiOn gad ex episkepseOs aytOn tessarakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 26:28 yioi asEr kata dEmoys aytOn tO iamin dEmos o iamini tO iesoy dEmos o iesoyi tO baria dEmos o bariai

Чис 26:29 tO hober dEmos o hoberi tO melhiEl dEmos o melhiEli

Чис 26:30 kai to onoma Tygatros asEr sara

Чис 26:31 oytoi dEmoi asEr ex episkepseOs aytOn treis kai pentEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 26:32 yioi iOsEf kata dEmoys aytOn manassE kai efraim

Чис 26:33 yioi manassE tO mahir dEmos o mahiri kai mahir egennEsen ton galaad tO galaad dEmos o galaadi

Чис 26:34 kai oytoi yioi galaad tO ahiezer dEmos o ahiezeri tO heleg dEmos o helegi

Чис 26:35 tO esriEl dEmos o esriEli tO syhem dEmos o syhemi

Чис 26:36 tO symaer dEmos o symaeri kai tO ofer dEmos o oferi

Чис 26:37 kai tO salpaad yiO ofer oyk egenonto aytO yioi all E Tygateres kai tayta ta onomata tOn TygaterOn salpaad mala kai noya kai egla kai melha kai Tersa

Чис 26:38 oytoi dEmoi manassE ex episkepseOs aytOn dyo kai pentEkonta hiliades kai eptakosioi

Чис 26:39 kai oytoi yioi efraim tO soytala dEmos o soytalai tO tanah dEmos o tanahi

Чис 26:40 oytoi yioi soytala tO eden dEmos o edeni

Чис 26:41 oytoi dEmoi efraim ex episkepseOs aytOn dyo kai triakonta hiliades kai pentakosioi oytoi dEmoi yiOn iOsEf kata dEmoys aytOn

Чис 26:42 yioi beniamin kata dEmoys aytOn tO bale dEmos o balei tO asybEr dEmos o asybEri tO iahiran dEmos o iahirani

Чис 26:43 tO sOfan dEmos o sOfani

Чис 26:44 kai egenonto oi yioi bale adar kai noeman tO adar dEmos o adari tO noeman dEmos o noemani

Чис 26:45 oytoi yioi beniamin kata dEmoys aytOn ex episkepseOs aytOn pente kai tessarakonta hiliades kai exakosioi

Чис 26:46 kai yioi kata dEmoys aytOn tO sami dEmos o sami oytoi dEmoi kata dEmoys aytOn

Чис 26:47 pantes oi dEmoi sami kat episkopEn aytOn tessares kai exEkonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 26:48 yioi nefTali kata dEmoys aytOn tO asiEl dEmos o asiEli tO gayni dEmos o gayni

Чис 26:49 tO ieser dEmos o ieseri tO sellEm dEmos o sellEmi

Чис 26:50 oytoi dEmoi nefTali ex episkepseOs aytOn pente kai tessarakonta hiliades kai tetrakosioi

Чис 26:51 aytE E episkepsis yiOn israEl exakosiai hiliades kai hilioi kai eptakosioi kai triakonta

Чис 26:52 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 26:53 toytois merisTEsetai E gE klEronomein ex ariTmoy onomatOn

Чис 26:54 tois pleiosin pleonaseis tEn klEronomian kai tois elattosin elattOseis tEn klEronomian aytOn ekastO kaTOs epeskepEsan doTEsetai E klEronomia aytOn

Чис 26:55 dia klErOn merisTEsetai E gE tois onomasin kata fylas patriOn aytOn klEronomEsoysin

Чис 26:56 ek toy klEroy merieis tEn klEronomian aytOn ana meson pollOn kai oligOn

Чис 26:57 kai yioi leyi kata dEmoys aytOn tO gedsOn dEmos o gedsOni tO kaaT dEmos o kaaTi tO merari dEmos o merari

Чис 26:58 oytoi dEmoi yiOn leyi dEmos o lobeni dEmos o hebrOni dEmos o kore kai dEmos o moysi kai kaaT egennEsen ton amram

Чис 26:59 kai to onoma tEs gynaikos aytoy iOhabed TygatEr leyi E eteken toytoys tO leyi en aigyptO kai eteken tO amram ton aarOn kai mOysEn kai mariam tEn adelfEn aytOn

Чис 26:60 kai egennETEsan tO aarOn o te nadab kai abioyd kai eleazar kai iTamar

Чис 26:61 kai apeTanen nadab kai abioyd en tO prosferein aytoys pyr allotrion enanti kyrioy en tE erEmO sina

Чис 26:62 kai egenETEsan ex episkepseOs aytOn treis kai eikosi hiliades pan arsenikon apo mEniaioy kai epanO oy gar synepeskepEsan en mesO yiOn israEl oti oy didotai aytois klEros en mesO yiOn israEl

Чис 26:63 kai aytE E episkepsis mOysE kai eleazar toy iereOs oi epeskepsanto toys yioys israEl en arabOT mOab epi toy iordanoy kata ierihO

Чис 26:64 kai en toytois oyk En anTrOpos tOn epeskemmenOn ypo mOysE kai aarOn oys epeskepsanto toys yioys israEl en tE erEmO sina

Чис 26:65 oti eipen kyrios aytois TanatO apoTanoyntai en tE erEmO kai oy kateleifTE ex aytOn oyde eis plEn haleb yios iefonnE kai iEsoys o toy nayE

Чис 27:1 kai proselToysai ai Tygateres salpaad yioy ofer yioy galaad yioy mahir toy dEmoy manassE tOn yiOn iOsEf kai tayta ta onomata aytOn mala kai noya kai egla kai melha kai Tersa

Чис 27:2 kai stasai enanti mOysE kai enanti eleazar toy iereOs kai enanti tOn arhontOn kai enanti pasEs synagOgEs epi tEs Tyras tEs skEnEs toy martyrioy legoysin

Чис 27:3 o patEr EmOn apeTanen en tE erEmO kai aytos oyk En en mesO tEs synagOgEs tEs episystasEs enanti kyrioy en tE synagOgE kore oti dia amartian aytoy apeTanen kai yioi oyk egenonto aytO

Чис 27:4 mE exaleifTEtO to onoma toy patros EmOn ek mesoy toy dEmoy aytoy oti oyk estin aytO yios dote Emin katashesin en mesO adelfOn patros EmOn

Чис 27:5 kai prosEgagen mOysEs tEn krisin aytOn enanti kyrioy

Чис 27:6 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 27:7 orTOs Tygateres salpaad lelalEkasin doma dOseis aytais katashesin klEronomias en mesO adelfOn patros aytOn kai periTEseis ton klEron toy patros aytOn aytais

Чис 27:8 kai tois yiois israEl lalEseis legOn anTrOpos ean apoTanE kai yios mE E aytO periTEsete tEn klEronomian aytoy tE Tygatri aytoy

Чис 27:9 ean de mE E TygatEr aytO dOsete tEn klEronomian tO adelfO aytoy

Чис 27:10 ean de mE Osin aytO adelfoi dOsete tEn klEronomian tO adelfO toy patros aytoy

Чис 27:11 ean de mE Osin adelfoi toy patros aytoy dOsete tEn klEronomian tO oikeiO tO eggista aytoy ek tEs fylEs aytoy klEronomEsei ta aytoy kai estai toyto tois yiois israEl dikaiOma kriseOs kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 27:12 kai eipen kyrios pros mOysEn anabETi eis to oros to en tO peran toyto oros nabay kai ide tEn gEn hanaan En egO didOmi tois yiois israEl en katashesei

Чис 27:13 kai opsei aytEn kai prosteTEsE pros ton laon soy kai sy kaTa proseteTE aarOn o adelfos soy en Or tO orei

Чис 27:14 dioti parebEte to rEma moy en tE erEmO sin en tO antipiptein tEn synagOgEn agiasai me oyh Egiasate me epi tO ydati enanti aytOn toyto estin ydOr antilogias kadEs en tE erEmO sin

Чис 27:15 kai eipen mOysEs pros kyrion

Чис 27:16 episkepsasTO kyrios o Teos tOn pneymatOn kai pasEs sarkos anTrOpon epi tEs synagOgEs taytEs

Чис 27:17 ostis exeleysetai pro prosOpoy aytOn kai ostis eiseleysetai pro prosOpoy aytOn kai ostis exaxei aytoys kai ostis eisaxei aytoys kai oyk estai E synagOgE kyrioy Osei probata ois oyk estin poimEn

Чис 27:18 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn labe pros seayton ton iEsoyn yion nayE anTrOpon os ehei pneyma en eaytO kai epiTEseis tas heiras soy ep ayton

Чис 27:19 kai stEseis ayton enanti eleazar toy iereOs kai entelE aytO enanti pasEs synagOgEs kai entelE peri aytoy enantion aytOn

Чис 27:20 kai dOseis tEs doxEs soy ep ayton opOs an eisakoysOsin aytoy oi yioi israEl

Чис 27:21 kai enanti eleazar toy iereOs stEsetai kai eperOtEsoysin ayton tEn krisin tOn dElOn enanti kyrioy epi tO stomati aytoy exeleysontai kai epi tO stomati aytoy eiseleysontai aytos kai oi yioi israEl omoTymadon kai pasa E synagOgE

Чис 27:22 kai epoiEsen mOysEs kaTa eneteilato aytO kyrios kai labOn ton iEsoyn estEsen ayton enantion eleazar toy iereOs kai enanti pasEs synagOgEs

Чис 27:23 kai epeTEken tas heiras aytoy ep ayton kai synestEsen ayton kaTaper synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 28:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 28:2 enteilai tois yiois israEl kai ereis pros aytoys legOn ta dOra moy domata moy karpOmata moy eis osmEn eyOdias diatErEsete prosferein emoi en tais eortais moy

Чис 28:3 kai ereis pros aytoys tayta ta karpOmata osa prosaxete kyriO amnoys eniaysioys amOmoys dyo tEn Emeran eis olokaytOsin endelehOs

Чис 28:4 ton amnon ton ena poiEseis to prOi kai ton amnon ton deyteron poiEseis to pros esperan

Чис 28:5 kai poiEseis to dekaton toy oifi semidalin eis Tysian anapepoiEmenEn en elaiO en tetartO toy in

Чис 28:6 olokaytOma endelehismoy E genomenE en tO orei sina eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 28:7 kai spondEn aytoy to tetarton toy in tO amnO tO eni en tO agiO speiseis spondEn sikera kyriO

Чис 28:8 kai ton amnon ton deyteron poiEseis to pros esperan kata tEn Tysian aytoy kai kata tEn spondEn aytoy poiEsete eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 28:9 kai tE Emera tOn sabbatOn prosaxete dyo amnoys eniaysioys amOmoys kai dyo dekata semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO eis Tysian kai spondEn

Чис 28:10 olokaytOma sabbatOn en tois sabbatois epi tEs olokaytOseOs tEs dia pantos kai tEn spondEn aytoy

Чис 28:11 kai en tais neomEniais prosaxete olokaytOmata tO kyriO moshoys ek boOn dyo kai krion ena amnoys eniaysioys epta amOmoys

Чис 28:12 tria dekata semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO tO moshO tO eni kai dyo dekata semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO tO kriO tO eni

Чис 28:13 dekaton semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO tO amnO tO eni Tysian osmEn eyOdias karpOma kyriO

Чис 28:14 E spondE aytOn to Emisy toy in estai tO moshO tO eni kai to triton toy in estai tO kriO tO eni kai to tetarton toy in estai tO amnO tO eni oinoy toyto olokaytOma mEna ek mEnos eis toys mEnas toy eniaytoy

Чис 28:15 kai himaron ex aigOn ena peri amartias kyriO epi tEs olokaytOseOs tEs dia pantos poiETEsetai kai E spondE aytoy

Чис 28:16 kai en tO mEni tO prOtO tessareskaidekatE Emera toy mEnos pasha kyriO

Чис 28:17 kai tE pentekaidekatE Emera toy mEnos toytoy eortE epta Emeras azyma edesTe

Чис 28:18 kai E Emera E prOtE epiklEtos agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete

Чис 28:19 kai prosaxete olokaytOmata karpOmata kyriO moshoys ek boOn dyo krion ena epta amnoys eniaysioys amOmoi esontai ymin

Чис 28:20 kai E Tysia aytOn semidalis anapepoiEmenE en elaiO tria dekata tO moshO tO eni kai dyo dekata tO kriO tO eni

Чис 28:21 dekaton dekaton poiEseis tO amnO tO eni tois epta amnois

Чис 28:22 kai himaron ex aigOn ena peri amartias exilasasTai peri ymOn

Чис 28:23 plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos tEs prOinEs o estin olokaytOma endelehismoy

Чис 28:24 tayta kata tayta poiEsete tEn Emeran eis tas epta Emeras dOron karpOma eis osmEn eyOdias kyriO epi toy olokaytOmatos toy dia pantos poiEseis tEn spondEn aytoy

Чис 28:25 kai E Emera E ebdomE klEtE agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete en aytE

Чис 28:26 kai tE Emera tOn neOn otan prosferEte Tysian nean kyriO tOn ebdomadOn epiklEtos agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete

Чис 28:27 kai prosaxete olokaytOmata eis osmEn eyOdias kyriO moshoys ek boOn dyo krion ena epta amnoys eniaysioys amOmoys

Чис 28:28 E Tysia aytOn semidalis anapepoiEmenE en elaiO tria dekata tO moshO tO eni kai dyo dekata tO kriO tO eni

Чис 28:29 dekaton dekaton tO amnO tO eni tois epta amnois

Чис 28:30 kai himaron ex aigOn ena peri amartias exilasasTai peri ymOn

Чис 28:31 plEn toy olokaytOmatos toy dia pantos kai tEn Tysian aytOn poiEsete moi amOmoi esontai ymin kai tas spondas aytOn

Чис 29:1 kai tO mEni tO ebdomO mia toy mEnos epiklEtos agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete Emera sEmasias estai ymin

Чис 29:2 kai poiEsete olokaytOmata eis osmEn eyOdias kyriO moshon ena ek boOn krion ena amnoys eniaysioys epta amOmoys

Чис 29:3 E Tysia aytOn semidalis anapepoiEmenE en elaiO tria dekata tO moshO tO eni kai dyo dekata tO kriO tO eni

Чис 29:4 dekaton dekaton tO amnO tO eni tois epta amnois

Чис 29:5 kai himaron ex aigOn ena peri amartias exilasasTai peri ymOn

Чис 29:6 plEn tOn olokaytOmatOn tEs noymEnias kai ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn kai to olokaytOma to dia pantos kai ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn kata tEn sygkrisin aytOn eis osmEn eyOdias kyriO

Чис 29:7 kai tE dekatE toy mEnos toytoy epiklEtos agia estai ymin kai kakOsete tas psyhas ymOn kai pan ergon oy poiEsete

Чис 29:8 kai prosoisete olokaytOmata eis osmEn eyOdias karpOmata kyriO moshon ena ek boOn krion ena amnoys eniaysioys epta amOmoi esontai ymin

Чис 29:9 E Tysia aytOn semidalis anapepoiEmenE en elaiO tria dekata tO moshO tO eni kai dyo dekata tO kriO tO eni

Чис 29:10 dekaton dekaton tO amnO tO eni eis toys epta amnoys

Чис 29:11 kai himaron ex aigOn ena peri amartias exilasasTai peri ymOn plEn to peri tEs amartias tEs exilaseOs kai E olokaytOsis E dia pantos E Tysia aytEs kai E spondE aytEs kata tEn sygkrisin eis osmEn eyOdias karpOma kyriO

Чис 29:12 kai tE pentekaidekatE Emera toy mEnos toy ebdomoy toytoy epiklEtos agia estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete kai eortasete aytEn eortEn kyriO epta Emeras

Чис 29:13 kai prosaxete olokaytOmata karpOmata eis osmEn eyOdias kyriO tE Emera tE prOtE moshoys ek boOn treis kai deka krioys dyo amnoys eniaysioys deka tessaras amOmoi esontai

Чис 29:14 ai Tysiai aytOn semidalis anapepoiEmenE en elaiO tria dekata tO moshO tO eni tois triskaideka moshois kai dyo dekata tO kriO tO eni epi toys dyo krioys

Чис 29:15 dekaton dekaton tO amnO tO eni epi toys tessaras kai deka amnoys

Чис 29:16 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:17 kai tE Emera tE deytera moshoys dOdeka krioys dyo amnoys eniaysioys tessaras kai deka amOmoys

Чис 29:18 E Tysia aytOn kai E spondE aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:19 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:20 tE Emera tE tritE moshoys endeka krioys dyo amnoys eniaysioys tessaras kai deka amOmoys

Чис 29:21 E Tysia aytOn kai E spondE aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:22 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:23 tE Emera tE tetartE moshoys deka krioys dyo amnoys eniaysioys tessaras kai deka amOmoys

Чис 29:24 ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:25 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:26 tE Emera tE pemptE moshoys ennea krioys dyo amnoys eniaysioys tessaras kai deka amOmoys

Чис 29:27 ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:28 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:29 tE Emera tE ektE moshoys oktO krioys dyo amnoys eniaysioys deka tessaras amOmoys

Чис 29:30 ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:31 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:32 tE Emera tE ebdomE moshoys epta krioys dyo amnoys eniaysioys tessaras kai deka amOmoys

Чис 29:33 ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn tois moshois kai tois kriois kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:34 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:35 kai tE Emera tE ogdoE exodion estai ymin pan ergon latreyton oy poiEsete en aytE

Чис 29:36 kai prosaxete olokaytOmata eis osmEn eyOdias karpOmata kyriO moshon ena krion ena amnoys eniaysioys epta amOmoys

Чис 29:37 ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn tO moshO kai tO kriO kai tois amnois kata ariTmon aytOn kata tEn sygkrisin aytOn

Чис 29:38 kai himaron ex aigOn ena peri amartias plEn tEs olokaytOseOs tEs dia pantos ai Tysiai aytOn kai ai spondai aytOn

Чис 29:39 tayta poiEsete kyriO en tais eortais ymOn plEn tOn eyhOn ymOn kai ta ekoysia ymOn kai ta olokaytOmata ymOn kai tas Tysias ymOn kai tas spondas ymOn kai ta sOtEria ymOn

Чис 30:1 kai elalEsen mOysEs tois yiois israEl kata panta osa eneteilato kyrios tO mOysE

Чис 30:2 kai elalEsen mOysEs pros toys arhontas tOn fylOn israEl legOn toyto to rEma o synetaxen kyrios

Чис 30:3 anTrOpos anTrOpos os an eyxEtai eyhEn kyriO E omosE orkon E orisEtai orismO peri tEs psyhEs aytoy oy bebElOsei to rEma aytoy panta osa ean exelTE ek toy stomatos aytoy poiEsei

Чис 30:4 ean de gynE eyxEtai eyhEn kyriO E orisEtai orismon en tO oikO toy patros aytEs en tE neotEti aytEs

Чис 30:5 kai akoysE o patEr aytEs tas eyhas aytEs kai toys orismoys aytEs oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs kai parasiOpEsE aytEs o patEr kai stEsontai pasai ai eyhai aytEs kai pantes oi orismoi oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs menoysin aytE

Чис 30:6 ean de ananeyOn ananeysE o patEr aytEs E an Emera akoysE pasas tas eyhas aytEs kai toys orismoys oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs oy stEsontai kai kyrios kaTariei aytEn oti aneneysen o patEr aytEs

Чис 30:7 ean de genomenE genEtai andri kai ai eyhai aytEs ep aytE kata tEn diastolEn tOn heileOn aytEs oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs

Чис 30:8 kai akoysE o anEr aytEs kai parasiOpEsE aytE E an Emera akoysE kai oytOs stEsontai pasai ai eyhai aytEs kai oi orismoi aytEs oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs stEsontai

Чис 30:9 ean de ananeyOn ananeysE o anEr aytEs E an Emera akoysE pasai ai eyhai aytEs kai oi orismoi aytEs oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs oy menoysin oti o anEr aneneysen ap aytEs kai kyrios kaTariei aytEn

Чис 30:10 kai eyhE hEras kai ekbeblEmenEs osa an eyxEtai kata tEs psyhEs aytEs menoysin aytE

Чис 30:11 ean de en tO oikO toy andros aytEs E eyhE aytEs E o orismos kata tEs psyhEs aytEs meT orkoy

Чис 30:12 kai akoysE o anEr aytEs kai parasiOpEsE aytE kai mE ananeysE aytE kai stEsontai pasai ai eyhai aytEs kai pantes oi orismoi aytEs oys Orisato kata tEs psyhEs aytEs stEsontai kat aytEs

Чис 30:13 ean de perielOn perielE o anEr aytEs E an Emera akoysE panta osa ean exelTE ek tOn heileOn aytEs kata tas eyhas aytEs kai kata toys orismoys toys kata tEs psyhEs aytEs oy menei aytE o anEr aytEs perieilen kai kyrios kaTarisei aytEn

Чис 30:14 pasa eyhE kai pas orkos desmoy kakOsai psyhEn o anEr aytEs stEsei aytE kai o anEr aytEs perielei

Чис 30:15 ean de siOpOn parasiOpEsE aytE Emeran ex Emeras kai stEsei aytE pasas tas eyhas aytEs kai toys orismoys toys ep aytEs stEsei aytE oti esiOpEsen aytE tE Emera E Ekoysen

Чис 30:16 ean de perielOn perielE aytEs meta tEn Emeran En Ekoysen kai lEmpsetai tEn amartian aytoy

Чис 30:17 tayta ta dikaiOmata osa eneteilato kyrios tO mOysE ana meson andros kai gynaikos aytoy kai ana meson patros kai Tygatros en neotEti en oikO patros

Чис 31:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 31:2 ekdikei tEn ekdikEsin yiOn israEl ek tOn madianitOn kai eshaton prosteTEsE pros ton laon soy

Чис 31:3 kai elalEsen mOysEs pros ton laon legOn exoplisate ex ymOn andras parataxasTai enanti kyrioy epi madian apodoynai ekdikEsin para toy kyrioy tE madian

Чис 31:4 hilioys ek fylEs hilioys ek fylEs ek pasOn fylOn israEl aposteilate parataxasTai

Чис 31:5 kai exEriTmEsan ek tOn hiliadOn israEl hilioys ek fylEs dOdeka hiliades enOplismenoi eis parataxin

Чис 31:6 kai apesteilen aytoys mOysEs hilioys ek fylEs hilioys ek fylEs syn dynamei aytOn kai finees yion eleazar yioy aarOn toy iereOs kai ta skeyE ta agia kai ai salpigges tOn sEmasiOn en tais hersin aytOn

Чис 31:7 kai paretaxanto epi madian kaTa eneteilato kyrios tO mOysE kai apekteinan pan arsenikon

Чис 31:8 kai toys basileis madian apekteinan ama tois traymatiais aytOn kai ton eyin kai ton soyr kai ton rokom kai ton oyr kai ton robok pente basileis madian kai ton balaam yion beOr apekteinan en romfaia syn tois traymatiais aytOn

Чис 31:9 kai epronomeysan tas gynaikas madian kai tEn aposkeyEn aytOn kai ta ktEnE aytOn kai panta ta egktEta aytOn kai tEn dynamin aytOn epronomeysan

Чис 31:10 kai pasas tas poleis aytOn tas en tais oikiais aytOn kai tas epayleis aytOn eneprEsan en pyri

Чис 31:11 kai elabon pasan tEn pronomEn kai panta ta skyla aytOn apo anTrOpoy eOs ktEnoys

Чис 31:12 kai Egagon pros mOysEn kai pros eleazar ton ierea kai pros pantas yioys israEl tEn aihmalOsian kai ta skyla kai tEn pronomEn eis tEn parembolEn eis arabOT mOab E estin epi toy iordanoy kata ierihO

Чис 31:13 kai exElTen mOysEs kai eleazar o iereys kai pantes oi arhontes tEs synagOgEs eis synantEsin aytois exO tEs parembolEs

Чис 31:14 kai OrgisTE mOysEs epi tois episkopois tEs dynameOs hiliarhois kai ekatontarhois tois erhomenois ek tEs parataxeOs toy polemoy

Чис 31:15 kai eipen aytois mOysEs ina ti ezOgrEsate pan TEly

Чис 31:16 aytai gar Esan tois yiois israEl kata to rEma balaam toy apostEsai kai yperidein to rEma kyrioy eneken fogOr kai egeneto E plEgE en tE synagOgE kyrioy

Чис 31:17 kai nyn apokteinate pan arsenikon en pasE tE apartia kai pasan gynaika Etis egnOken koitEn arsenos apokteinate

Чис 31:18 pasan tEn apartian tOn gynaikOn Etis oyk oiden koitEn arsenos zOgrEsate aytas

Чис 31:19 kai ymeis parembalete exO tEs parembolEs epta Emeras pas o anelOn kai o aptomenos toy tetrOmenoy agnisTEsetai tE Emera tE tritE kai tE Emera tE ebdomE ymeis kai E aihmalOsia ymOn

Чис 31:20 kai pan periblEma kai pan skeyos dermatinon kai pasan ergasian ex aigeias kai pan skeyos xylinon afagnieite

Чис 31:21 kai eipen eleazar o iereys pros toys andras tEs dynameOs toys erhomenoys ek tEs parataxeOs toy polemoy toyto to dikaiOma toy nomoy o synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 31:22 plEn toy hrysioy kai toy argyrioy kai halkoy kai sidEroy kai moliboy kai kassiteroy

Чис 31:23 pan pragma o dieleysetai en pyri kai kaTarisTEsetai all E tO ydati toy agnismoy agnisTEsetai kai panta osa ean mE diaporeyEtai dia pyros dieleysetai di ydatos

Чис 31:24 kai plyneisTe ta imatia tE Emera tE ebdomE kai kaTarisTEsesTe kai meta tayta eiseleysesTe eis tEn parembolEn

Чис 31:25 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 31:26 labe to kefalaion tOn skylOn tEs aihmalOsias apo anTrOpoy eOs ktEnoys sy kai eleazar o iereys kai oi arhontes tOn patriOn tEs synagOgEs

Чис 31:27 kai dieleite ta skyla ana meson tOn polemistOn tOn ekporeyomenOn eis tEn parataxin kai ana meson pasEs synagOgEs

Чис 31:28 kai afeleite telos kyriO para tOn anTrOpOn tOn polemistOn tOn ekpeporeymenOn eis tEn parataxin mian psyhEn apo pentakosiOn apo tOn anTrOpOn kai apo tOn ktEnOn kai apo tOn boOn kai apo tOn probatOn kai apo tOn aigOn

Чис 31:29 kai apo toy Emisoys aytOn lEmpsesTe kai dOseis eleazar tO ierei tas aparhas kyrioy

Чис 31:30 kai apo toy Emisoys toy tOn yiOn israEl lEmpsE ena apo tOn pentEkonta apo tOn anTrOpOn kai apo tOn boOn kai apo tOn probatOn kai apo tOn onOn kai apo pantOn tOn ktEnOn kai dOseis ayta tois leyitais tois fylassoysin tas fylakas en tE skEnE kyrioy

Чис 31:31 kai epoiEsen mOysEs kai eleazar o iereys kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 31:32 kai egenETE to pleonasma tEs pronomEs o epronomeysan oi andres oi polemistai apo tOn probatOn exakosiai hiliades kai ebdomEkonta kai pente hiliades

Чис 31:33 kai boes dyo kai ebdomEkonta hiliades

Чис 31:34 kai onoi mia kai exEkonta hiliades

Чис 31:35 kai psyhai anTrOpOn apo tOn gynaikOn ai oyk egnOsan koitEn andros pasai psyhai dyo kai triakonta hiliades

Чис 31:36 kai egenETE to Emiseyma E meris tOn ekpeporeymenOn eis ton polemon ek toy ariTmoy tOn probatOn triakosiai kai triakonta hiliades kai eptakishilia kai pentakosia

Чис 31:37 kai egeneto to telos kyriO apo tOn probatOn exakosia ebdomEkonta pente

Чис 31:38 kai boes ex kai triakonta hiliades kai to telos kyriO dyo kai ebdomEkonta

Чис 31:39 kai onoi triakonta hiliades kai pentakosioi kai to telos kyriO eis kai exEkonta

Чис 31:40 kai psyhai anTrOpOn ekkaideka hiliades kai to telos aytOn kyriO dyo kai triakonta psyhai

Чис 31:41 kai edOken mOysEs to telos kyriO to afairema toy Teoy eleazar tO ierei kaTa synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 31:42 apo toy Emiseymatos tOn yiOn israEl oys dieilen mOysEs apo tOn andrOn tOn polemistOn

Чис 31:43 kai egeneto to Emiseyma to tEs synagOgEs apo tOn probatOn triakosiai hiliades kai triakonta hiliades kai eptakishilia kai pentakosia

Чис 31:44 kai boes ex kai triakonta hiliades

Чис 31:45 onoi triakonta hiliades kai pentakosioi

Чис 31:46 kai psyhai anTrOpOn ex kai deka hiliades

Чис 31:47 kai elaben mOysEs apo toy Emiseymatos tOn yiOn israEl to en apo tOn pentEkonta apo tOn anTrOpOn kai apo tOn ktEnOn kai edOken ayta tois leyitais tois fylassoysin tas fylakas tEs skEnEs kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE

Чис 31:48 kai prosElTon pros mOysEn pantes oi kaTestamenoi eis tas hiliarhias tEs dynameOs hiliarhoi kai ekatontarhoi

Чис 31:49 kai eipan pros mOysEn oi paides soy eilEfasin to kefalaion tOn andrOn tOn polemistOn tOn par EmOn kai oy diapefOnEken ap aytOn oyde eis

Чис 31:50 kai prosenEnohamen to dOron kyriO anEr o eyren skeyos hrysoyn hlidOna kai pselion kai daktylion kai peridexion kai emplokion exilasasTai peri EmOn enanti kyrioy

Чис 31:51 kai elaben mOysEs kai eleazar o iereys to hrysion par aytOn pan skeyos eirgasmenon

Чис 31:52 kai egeneto pan to hrysion to afairema o afeilon kyriO ex kai deka hiliades kai eptakosioi kai pentEkonta sikloi para tOn hiliarhOn kai para tOn ekatontarhOn

Чис 31:53 kai oi andres oi polemistai epronomeysan ekastos eaytO

Чис 31:54 kai elaben mOysEs kai eleazar o iereys to hrysion para tOn hiliarhOn kai para tOn ekatontarhOn kai eisEnegken ayta eis tEn skEnEn toy martyrioy mnEmosynon tOn yiOn israEl enanti kyrioy

Чис 32:1 kai ktEnE plETos En tois yiois roybEn kai tois yiois gad plETos sfodra kai eidon tEn hOran iazEr kai tEn hOran galaad kai En o topos topos ktEnesin

Чис 32:2 kai proselTontes oi yioi roybEn kai oi yioi gad eipan pros mOysEn kai pros eleazar ton ierea kai pros toys arhontas tEs synagOgEs legontes

Чис 32:3 atarOT kai daibOn kai iazEr kai nambra kai esebOn kai elealE kai sebama kai nabay kai baian

Чис 32:4 tEn gEn En paredOken kyrios enOpion tOn yiOn israEl gE ktEnotrofos estin kai tois paisin soy ktEnE yparhei

Чис 32:5 kai elegon ei eyromen harin enOpion soy doTEtO E gE aytE tois oiketais soy en katashesei kai mE diabibasEs Emas ton iordanEn

Чис 32:6 kai eipen mOysEs tois yiois gad kai tois yiois roybEn oi adelfoi ymOn poreyontai eis polemon kai ymeis kaTEsesTe aytoy

Чис 32:7 kai ina ti diastrefete tas dianoias tOn yiOn israEl mE diabEnai eis tEn gEn En kyrios didOsin aytois

Чис 32:8 oyh oytOs epoiEsan oi pateres ymOn ote apesteila aytoys ek kadEs barnE katanoEsai tEn gEn

Чис 32:9 kai anebEsan faragga botryos kai katenoEsan tEn gEn kai apestEsan tEn kardian tOn yiOn israEl opOs mE eiselTOsin eis tEn gEn En edOken kyrios aytois

Чис 32:10 kai OrgisTE TymO kyrios en tE Emera ekeinE kai Omosen legOn

Чис 32:11 ei opsontai oi anTrOpoi oytoi oi anabantes ex aigyptoy apo eikosaetoys kai epanO oi epistamenoi to kakon kai to agaTon tEn gEn En Omosa tO abraam kai isaak kai iakOb oy gar synepEkoloyTEsan opisO moy

Чис 32:12 plEn haleb yios iefonnE o diakehOrismenos kai iEsoys o toy nayE oti synepEkoloyTEsen opisO kyrioy

Чис 32:13 kai OrgisTE TymO kyrios epi ton israEl kai katerrombeysen aytoys en tE erEmO tessarakonta etE eOs exanElOTE pasa E genea oi poioyntes ta ponEra enanti kyrioy

Чис 32:14 idoy anestEte anti tOn paterOn ymOn systremma anTrOpOn amartOlOn prosTeinai eti epi ton Tymon tEs orgEs kyrioy epi israEl

Чис 32:15 oti apostrafEsesTe ap aytoy prosTeinai eti katalipein ayton en tE erEmO kai anomEsete eis olEn tEn synagOgEn taytEn

Чис 32:16 kai prosElTon aytO kai elegon epayleis probatOn oikodomEsOmen Ode tois ktEnesin EmOn kai poleis tais aposkeyais EmOn

Чис 32:17 kai Emeis enoplisamenoi profylakE proteroi tOn yiOn israEl eOs an agagOmen aytoys eis ton eaytOn topon kai katoikEsei E aposkeyE EmOn en polesin teteihismenais dia toys katoikoyntas tEn gEn

Чис 32:18 oy mE apostrafOmen eis tas oikias EmOn eOs an katamerisTOsin oi yioi israEl ekastos eis tEn klEronomian aytoy

Чис 32:19 kai oyketi klEronomEsOmen en aytois apo toy peran toy iordanoy kai epekeina oti apehomen toys klEroys EmOn en tO peran toy iordanoy en anatolais

Чис 32:20 kai eipen pros aytoys mOysEs ean poiEsEte kata to rEma toyto ean exoplisEsTe enanti kyrioy eis polemon

Чис 32:21 kai pareleysetai ymOn pas oplitEs ton iordanEn enanti kyrioy eOs an ektribE o ehTros aytoy apo prosOpoy aytoy

Чис 32:22 kai katakyrieyTE E gE enanti kyrioy kai meta tayta apostrafEsesTe kai esesTe aTOoi enanti kyrioy kai apo israEl kai estai E gE aytE ymin en katashesei enanti kyrioy

Чис 32:23 ean de mE poiEsEte oytOs amartEsesTe enanti kyrioy kai gnOsesTe tEn amartian ymOn otan ymas katalabE ta kaka

Чис 32:24 kai oikodomEsete ymin aytois poleis tE aposkeyE ymOn kai epayleis tois ktEnesin ymOn kai to ekporeyomenon ek toy stomatos ymOn poiEsete

Чис 32:25 kai eipan oi yioi roybEn kai oi yioi gad pros mOysEn legontes oi paides soy poiEsoysin kaTa o kyrios EmOn entelletai

Чис 32:26 E aposkeyE EmOn kai ai gynaikes EmOn kai panta ta ktEnE EmOn esontai en tais polesin galaad

Чис 32:27 oi de paides soy pareleysontai pantes enOplismenoi kai ektetagmenoi enanti kyrioy eis ton polemon on tropon o kyrios legei

Чис 32:28 kai synestEsen aytois mOysEs eleazar ton ierea kai iEsoyn yion nayE kai toys arhontas patriOn tOn fylOn israEl

Чис 32:29 kai eipen pros aytoys mOysEs ean diabOsin oi yioi roybEn kai oi yioi gad meT ymOn ton iordanEn pas enOplismenos eis polemon enanti kyrioy kai katakyrieysEte tEs gEs apenanti ymOn kai dOsete aytois tEn gEn galaad en katashesei

Чис 32:30 ean de mE diabOsin enOplismenoi meT ymOn eis ton polemon enanti kyrioy kai diabibasete tEn aposkeyEn aytOn kai tas gynaikas aytOn kai ta ktEnE aytOn protera ymOn eis gEn hanaan kai sygkataklEronomETEsontaisx en ymin en tE gE hanaan

Чис 32:31 kai apekriTEsan oi yioi roybEn kai oi yioi gad legontes osa o kyrios legei tois Terapoysin aytoy oytOs poiEsomen

Чис 32:32 Emeis diabEsomeTa enOplismenoi enanti kyrioy eis gEn hanaan kai dOsete tEn katashesin Emin en tO peran toy iordanoy

Чис 32:33 kai edOken aytois mOysEs tois yiois gad kai tois yiois roybEn kai tO Emisei fylEs manassE yiOn iOsEf tEn basileian sEOn basileOs amorraiOn kai tEn basileian Og basileOs tEs basan tEn gEn kai tas poleis syn tois oriois aytEs poleis tEs gEs kyklO

Чис 32:34 kai OkodomEsan oi yioi gad tEn daibOn kai tEn atarOT kai tEn aroEr

Чис 32:35 kai tEn sOfar kai tEn iazEr kai ypsOsan aytas

Чис 32:36 kai tEn nambran kai tEn baiTaran poleis ohyras kai epayleis probatOn

Чис 32:37 kai oi yioi roybEn OkodomEsan tEn esebOn kai elealE kai kariaTaim

Чис 32:38 kai tEn beelmeOn perikekyklOmenas kai tEn sebama kai epOnomasan kata ta onomata aytOn ta onomata tOn poleOn as OkodomEsan

Чис 32:39 kai eporeyTE yios mahir yioy manassE eis galaad kai elaben aytEn kai apOlesen ton amorraion ton katoikoynta en aytE

Чис 32:40 kai edOken mOysEs tEn galaad tO mahir yiO manassE kai katOkEsen ekei

Чис 32:41 kai iair o toy manassE eporeyTE kai elaben tas epayleis aytOn kai epOnomasen aytas epayleis iair

Чис 32:42 kai nabay eporeyTE kai elaben tEn kanaaT kai tas kOmas aytEs kai epOnomasen aytas nabOT ek toy onomatos aytoy

Чис 33:1 kai oytoi staTmoi tOn yiOn israEl Os exElTon ek gEs aigyptoy syn dynamei aytOn en heiri mOysE kai aarOn

Чис 33:2 kai egrapsen mOysEs tas aparseis aytOn kai toys staTmoys aytOn dia rEmatos kyrioy kai oytoi staTmoi tEs poreias aytOn

Чис 33:3 apEran ek ramessE tO mEni tO prOtO tE pentekaidekatE Emera toy mEnos toy prOtoy tE epayrion toy pasha exElTon oi yioi israEl en heiri ypsElE enantion pantOn tOn aigyptiOn

Чис 33:4 kai oi aigyptioi eTapton ex aytOn toys teTnEkotas pantas oys epataxen kyrios pan prOtotokon en gE aigyptO kai en tois Teois aytOn epoiEsen tEn ekdikEsin kyrios

Чис 33:5 kai aparantes oi yioi israEl ek ramessE parenebalon eis sokhOT

Чис 33:6 kai apEran ek sokhOT kai parenebalon eis boyTan o estin meros ti tEs erEmoy

Чис 33:7 kai apEran ek boyTan kai parenebalon epi stoma eirOT o estin apenanti beelsepfOn kai parenebalon apenanti magdOloy

Чис 33:8 kai apEran apenanti eirOT kai diebEsan meson tEs TalassEs eis tEn erEmon kai eporeyTEsan odon triOn EmerOn dia tEs erEmoy aytoi kai parenebalon en pikriais

Чис 33:9 kai apEran ek pikriOn kai ElTon eis ailim kai en ailim dOdeka pEgai ydatOn kai ebdomEkonta stelehE foinikOn kai parenebalon ekei para to ydOr

Чис 33:10 kai apEran ex ailim kai parenebalon epi Talassan eryTran

Чис 33:11 kai apEran apo TalassEs eryTras kai parenebalon eis tEn erEmon sin

Чис 33:12 kai apEran ek tEs erEmoy sin kai parenebalon eis rafaka

Чис 33:13 kai apEran ek rafaka kai parenebalon en ailoys

Чис 33:14 kai apEran ex ailoys kai parenebalon en rafidin kai oyk En ydOr tO laO piein ekei

Чис 33:15 kai apEran ek rafidin kai parenebalon en tE erEmO sina

Чис 33:16 kai apEran ek tEs erEmoy sina kai parenebalon en mnEmasin tEs epiTymias

Чис 33:17 kai apEran ek mnEmatOn epiTymias kai parenebalon en asErOT

Чис 33:18 kai apEran ex asErOT kai parenebalon en raTama

Чис 33:19 kai apEran ek raTama kai parenebalon en remmOn fares

Чис 33:20 kai apEran ek remmOn fares kai parenebalon en lemOna

Чис 33:21 kai apEran ek lemOna kai parenebalon eis dessa

Чис 33:22 kai apEran ek dessa kai parenebalon eis makellaT

Чис 33:23 kai apEran ek makellaT kai parenebalon eis safar

Чис 33:24 kai apEran ek safar kai parenebalon eis haradaT

Чис 33:25 kai apEran ek haradaT kai parenebalon eis makElOT

Чис 33:26 kai apEran ek makElOT kai parenebalon eis kataaT

Чис 33:27 kai apEran ek kataaT kai parenebalon eis taraT

Чис 33:28 kai apEran ek taraT kai parenebalon eis matekka

Чис 33:29 kai apEran ek matekka kai parenebalon eis selmOna

Чис 33:30 kai apEran ek selmOna kai parenebalon eis massoyroyT

Чис 33:31 kai apEran ek massoyroyT kai parenebalon eis banaia

Чис 33:32 kai apEran ek banaia kai parenebalon eis to oros gadgad

Чис 33:33 kai apEran ek toy oroys gadgad kai parenebalon eis etebaTa

Чис 33:34 kai apEran ex etebaTa kai parenebalon eis ebrOna

Чис 33:35 kai apEran ex ebrOna kai parenebalon eis gesiOngaber

Чис 33:36 kai apEran ek gesiOngaber kai parenebalon en tE erEmO sin kai apEran ek tEs erEmoy sin kai parenebalon eis tEn erEmon faran aytE estin kadEs

Чис 33:37 kai apEran ek kadEs kai parenebalon eis Or to oros plEsion gEs edOm

Чис 33:38 kai anebE aarOn o iereys dia prostagmatos kyrioy kai apeTanen ekei en tO tessarakostO etei tEs exodoy tOn yiOn israEl ek gEs aigyptoy tO mEni tO pemptO mia toy mEnos

Чис 33:39 kai aarOn En triOn kai eikosi kai ekaton etOn ote apeTnEsken en Or tO orei

Чис 33:40 kai akoysas o hananis basileys arad kai oytos katOkei en gE hanaan ote eiseporeyonto oi yioi israEl

Чис 33:41 kai apEran ex Or toy oroys kai parenebalon eis selmOna

Чис 33:42 kai apEran ek selmOna kai parenebalon eis finO

Чис 33:43 kai apEran ek finO kai parenebalon eis ObOT

Чис 33:44 kai apEran ex ObOT kai parenebalon en gai en tO peran epi tOn oriOn mOab

Чис 33:45 kai apEran ek gai kai parenebalon eis daibOn gad

Чис 33:46 kai apEran ek daibOn gad kai parenebalon en gelmOn deblaTaim

Чис 33:47 kai apEran ek gelmOn deblaTaim kai parenebalon epi ta orE ta abarim apenanti nabay

Чис 33:48 kai apEran apo oreOn abarim kai parenebalon epi dysmOn mOab epi toy iordanoy kata ierihO

Чис 33:49 kai parenebalon para ton iordanEn ana meson aisimOT eOs belsattim kata dysmas mOab

Чис 33:50 kai elalEsen kyrios pros mOysEn epi dysmOn mOab para ton iordanEn kata ierihO legOn

Чис 33:51 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys ymeis diabainete ton iordanEn eis gEn hanaan

Чис 33:52 kai apoleite pantas toys katoikoyntas en tE gE pro prosOpoy ymOn kai exareite tas skopias aytOn kai panta ta eidOla ta hOneyta aytOn apoleite ayta kai pasas tas stElas aytOn exareite

Чис 33:53 kai apoleite pantas toys katoikoyntas tEn gEn kai katoikEsete en aytE ymin gar dedOka tEn gEn aytOn en klErO

Чис 33:54 kai kataklEronomEsete tEn gEn aytOn en klErO kata fylas ymOn tois pleiosin plETyneite tEn katashesin aytOn kai tois elattosin elattOsete tEn katashesin aytOn eis o ean exelTE to onoma aytoy ekei aytoy estai kata fylas patriOn ymOn klEronomEsete

Чис 33:55 ean de mE apolesEte toys katoikoyntas epi tEs gEs apo prosOpoy ymOn kai estai oys ean katalipEte ex aytOn skolopes en tois ofTalmois ymOn kai bolides en tais pleyrais ymOn kai ehTreysoysin epi tEs gEs ef En ymeis katoikEsete

Чис 33:56 kai estai kaToti diegnOkein poiEsai aytoys poiEsO ymin

Чис 34:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 34:2 enteilai tois yiois israEl kai ereis pros aytoys ymeis eisporeyesTe eis tEn gEn hanaan aytE estai ymin eis klEronomian gE hanaan syn tois oriois aytEs

Чис 34:3 kai estai ymin to klitos to pros liba apo erEmoy sin eOs ehomenon edOm kai estai ymin ta oria pros liba apo meroys tEs TalassEs tEs alykEs apo anatolOn

Чис 34:4 kai kyklOsei ymas ta oria apo libos pros anabasin akrabin kai pareleysetai senna kai estai E diexodos aytoy pros liba kadEs toy barnE kai exeleysetai eis epaylin arad kai pareleysetai asemOna

Чис 34:5 kai kyklOsei ta oria apo asemOna heimarroyn aigyptoy kai estai E diexodos E Talassa

Чис 34:6 kai ta oria tEs TalassEs estai ymin E Talassa E megalE oriei toyto estai ymin ta oria tEs TalassEs

Чис 34:7 kai toyto estai ta oria ymin pros borran apo tEs TalassEs tEs megalEs katametrEsete ymin aytois para to oros to oros

Чис 34:8 kai apo toy oroys to oros katametrEsete aytois eisporeyomenOn eis emaT kai estai E diexodos aytoy ta oria sarada

Чис 34:9 kai exeleysetai ta oria defrOna kai estai E diexodos aytoy asernain toyto estai ymin oria apo borra

Чис 34:10 kai katametrEsete ymin aytois ta oria anatolOn apo asernain sepfama

Чис 34:11 kai katabEsetai ta oria apo sepfam arbEla apo anatolOn epi pEgas kai katabEsetai ta oria bEla epi nOtoy TalassEs henara apo anatolOn

Чис 34:12 kai katabEsetai ta oria epi ton iordanEn kai estai E diexodos Talassa E alykE aytE estai ymin E gE kai ta oria aytEs kyklO

Чис 34:13 kai eneteilato mOysEs tois yiois israEl legOn aytE E gE En kataklEronomEsete aytEn meta klEroy on tropon synetaxen kyrios tO mOysE doynai aytEn tais ennea fylais kai tO Emisei fylEs manassE

Чис 34:14 oti elaben fylE yiOn roybEn kai fylE yiOn gad kat oikoys patriOn aytOn kai to Emisy fylEs manassE apelabon toys klEroys aytOn

Чис 34:15 dyo fylai kai Emisy fylEs elabon toys klEroys aytOn peran toy iordanoy kata ierihO apo notoy kat anatolas

Чис 34:16 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 34:17 tayta ta onomata tOn andrOn oi klEronomEsoysin ymin tEn gEn eleazar o iereys kai iEsoys o toy nayE

Чис 34:18 kai arhonta ena ek fylEs lEmpsesTe kataklEronomEsai ymin tEn gEn

Чис 34:19 kai tayta ta onomata tOn andrOn tEs fylEs ioyda haleb yios iefonnE

Чис 34:20 tEs fylEs symeOn salamiEl yios emioyd

Чис 34:21 tEs fylEs beniamin eldad yios haslOn

Чис 34:22 tEs fylEs arhOn bakhir yios egli

Чис 34:23 tOn yiOn iOsEf fylEs yiOn manassE arhOn aniEl yios oyfi

Чис 34:24 tEs fylEs yiOn efraim arhOn kamoyEl yios sabaTa

Чис 34:25 tEs fylEs zaboylOn arhOn elisafan yios farnah

Чис 34:26 tEs fylEs yiOn issahar arhOn faltiEl yios oza

Чис 34:27 tEs fylEs yiOn asEr arhOn ahiOr yios selemi

Чис 34:28 tEs fylEs nefTali arhOn fadaEl yios benamioyd

Чис 34:29 oytoi ois eneteilato kyrios katamerisai tois yiois israEl en gE hanaan

Чис 35:1 kai elalEsen kyrios pros mOysEn epi dysmOn mOab para ton iordanEn kata ierihO legOn

Чис 35:2 syntaxon tois yiois israEl kai dOsoysin tois leyitais apo tOn klErOn katasheseOs aytOn poleis katoikein kai ta proasteia tOn poleOn kyklO aytOn dOsoysin tois leyitais

Чис 35:3 kai esontai aytois ai poleis katoikein kai ta aforismata aytOn estai tois ktEnesin aytOn kai pasi tois tetraposin aytOn

Чис 35:4 kai ta sygkyroynta tOn poleOn as dOsete tois leyitais apo teihoys tEs poleOs kai exO dishilioys pEheis kyklO

Чис 35:5 kai metrEseis exO tEs poleOs to klitos to pros anatolas dishilioys pEheis kai to klitos to pros liba dishilioys pEheis kai to klitos to pros Talassan dishilioys pEheis kai to klitos to pros borran dishilioys pEheis kai E polis meson toytoy estai ymin kai ta omora tOn poleOn

Чис 35:6 kai tas poleis dOsete tois leyitais tas ex poleis tOn fygadeytEriOn as dOsete feygein ekei tO foneysanti kai pros taytais tessarakonta kai dyo poleis

Чис 35:7 pasas tas poleis dOsete tois leyitais tessarakonta kai oktO poleis taytas kai ta proasteia aytOn

Чис 35:8 kai tas poleis as dOsete apo tEs katasheseOs yiOn israEl apo tOn ta polla polla kai apo tOn elattonOn elattO ekastos kata tEn klEronomian aytoy En klEronomEsoysin dOsoysin apo tOn poleOn tois leyitais

Чис 35:9 kai elalEsen kyrios pros mOysEn legOn

Чис 35:10 lalEson tois yiois israEl kai ereis pros aytoys ymeis diabainete ton iordanEn eis gEn hanaan

Чис 35:11 kai diasteleite ymin aytois poleis fygadeytEria estai ymin fygein ekei ton foneytEn pas o pataxas psyhEn akoysiOs

Чис 35:12 kai esontai ai poleis ymin fygadeytEria apo aghisteyontos to aima kai oy mE apoTanE o foneyOn eOs an stE enanti tEs synagOgEs eis krisin

Чис 35:13 kai ai poleis as dOsete tas ex poleis fygadeytEria esontai ymin

Чис 35:14 tas treis poleis dOsete en tO peran toy iordanoy kai tas treis poleis dOsete en gE hanaan

Чис 35:15 fygadion estai tois yiois israEl kai tO prosElytO kai tO paroikO tO en ymin esontai ai poleis aytai eis fygadeytErion fygein ekei panti pataxanti psyhEn akoysiOs

Чис 35:16 ean de en skeyei sidEroy pataxE ayton kai teleytEsE foneytEs estin TanatO TanatoysTO o foneytEs

Чис 35:17 ean de en liTO ek heiros en O apoTaneitai en aytO pataxE ayton kai apoTanE foneytEs estin TanatO TanatoysTO o foneytEs

Чис 35:18 ean de en skeyei xylinO ek heiros ex oy apoTaneitai en aytO pataxE ayton kai apoTanE foneytEs estin TanatO TanatoysTO o foneytEs

Чис 35:19 o aghisteyOn to aima oytos apoktenei ton foneysanta otan synantEsE aytO oytos apoktenei ayton

Чис 35:20 ean de di ehTran OsE ayton kai epirripsE ep ayton pan skeyos ex enedroy kai apoTanE

Чис 35:21 E dia mEnin epataxen ayton tE heiri kai apoTanE TanatO TanatoysTO o pataxas foneytEs estin TanatO TanatoysTO o foneyOn o aghisteyOn to aima apoktenei ton foneysanta en tO synantEsai aytO

Чис 35:22 ean de exapina oy di ehTran OsE ayton E epirripsE ep ayton pan skeyos oyk ex enedroy

Чис 35:23 E panti liTO en O apoTaneitai en aytO oyk eidOs kai epipesE ep ayton kai apoTanE aytos de oyk ehTros aytoy En oyde zEtOn kakopoiEsai ayton

Чис 35:24 kai krinei E synagOgE ana meson toy pataxantos kai ana meson toy aghisteyontos to aima kata ta krimata tayta

Чис 35:25 kai exeleitai E synagOgE ton foneysanta apo toy aghisteyontos to aima kai apokatastEsoysin ayton E synagOgE eis tEn polin toy fygadeytErioy aytoy oy katefygen kai katoikEsei ekei eOs an apoTanE o iereys o megas on ehrisan ayton tO elaiO tO agiO

Чис 35:26 ean de exodO exelTE o foneysas ta oria tEs poleOs eis En katefygen ekei

Чис 35:27 kai eyrE ayton o aghisteyOn to aima exO tOn oriOn tEs poleOs katafygEs aytoy kai foneysE o aghisteyOn to aima ton foneysanta oyk enohos estin

Чис 35:28 en gar tE polei tEs katafygEs katoikeitO eOs an apoTanE o iereys o megas kai meta to apoTanein ton ierea ton megan epanastrafEsetai o foneysas eis tEn gEn tEs katasheseOs aytoy

Чис 35:29 kai estai tayta ymin eis dikaiOma krimatos eis tas geneas ymOn en pasais tais katoikiais ymOn

Чис 35:30 pas pataxas psyhEn dia martyrOn foneyseis ton foneysanta kai martys eis oy martyrEsei epi psyhEn apoTanein

Чис 35:31 kai oy lEmpsesTe lytra peri psyhEs para toy foneysantos toy enohoy ontos anaireTEnai TanatO gar TanatOTEsetai

Чис 35:32 oy lEmpsesTe lytra toy fygein eis polin tOn fygadeytEriOn toy palin katoikein epi tEs gEs eOs an apoTanE o iereys o megas

Чис 35:33 kai oy mE fonoktonEsEte tEn gEn eis En ymeis katoikeite to gar aima toyto fonoktonei tEn gEn kai oyk exilasTEsetai E gE apo toy aimatos toy ekhyTentos ep aytEs all epi toy aimatos toy ekheontos

Чис 35:34 kai oy mianeite tEn gEn ef Es katoikeite ep aytEs ef Es egO kataskEnOsO en ymin egO gar eimi kyrios kataskEnOn en mesO tOn yiOn israEl

Чис 36:1 kai prosElTon oi arhontes fylEs yiOn galaad yioy mahir yioy manassE ek tEs fylEs yiOn iOsEf kai elalEsan enanti mOysE kai enanti eleazar toy iereOs kai enanti tOn arhontOn oikOn patriOn yiOn israEl

Чис 36:2 kai eipan tO kyriO EmOn eneteilato kyrios apodoynai tEn gEn tEs klEronomias en klErO tois yiois israEl kai tO kyriO synetaxen kyrios doynai tEn klEronomian salpaad toy adelfoy EmOn tais Tygatrasin aytoy

Чис 36:3 kai esontai eni tOn fylOn yiOn israEl gynaikes kai afaireTEsetai o klEros aytOn ek tEs katasheseOs tOn paterOn EmOn kai prosteTEsetai eis klEronomian tEs fylEs ois an genOntai gynaikes kai ek toy klEroy tEs klEronomias EmOn afaireTEsetai

Чис 36:4 ean de genEtai E afesis tOn yiOn israEl kai prosteTEsetai E klEronomia aytOn epi tEn klEronomian tEs fylEs ois an genOntai gynaikes kai apo tEs klEronomias fylEs patrias EmOn afaireTEsetai E klEronomia aytOn

Чис 36:5 kai eneteilato mOysEs tois yiois israEl dia prostagmatos kyrioy legOn oytOs fylE yiOn iOsEf legoysin

Чис 36:6 toyto to rEma o synetaxen kyrios tais Tygatrasin salpaad legOn oy areskei enantion aytOn estOsan gynaikes plEn ek toy dEmoy toy patros aytOn estOsan gynaikes

Чис 36:7 kai oyhi peristrafEsetai klEronomia tois yiois israEl apo fylEs epi fylEn oti ekastos en tE klEronomia tEs fylEs tEs patrias aytoy proskollETEsontai oi yioi israEl

Чис 36:8 kai pasa TygatEr aghisteyoysa klEronomian ek tOn fylOn yiOn israEl eni tOn ek toy dEmoy toy patros aytEs esontai gynaikes ina aghisteysOsin oi yioi israEl ekastos tEn klEronomian tEn patrikEn aytoy

Чис 36:9 kai oy peristrafEsetai klEros ek fylEs epi fylEn eteran alla ekastos en tE klEronomia aytoy proskollETEsontai oi yioi israEl

Чис 36:10 on tropon synetaxen kyrios mOysE oytOs epoiEsan Tygateres salpaad

Чис 36:11 kai egenonto Tersa kai egla kai melha kai noya kai maala Tygateres salpaad tois anepsiois aytOn

Чис 36:12 ek toy dEmoy toy manassE yiOn iOsEf egenETEsan gynaikes kai egeneto E klEronomia aytOn epi tEn fylEn dEmoy toy patros aytOn

Чис 36:13 aytai ai entolai kai ta dikaiOmata kai ta krimata a eneteilato kyrios en heiri mOysE epi dysmOn mOab epi toy iordanoy kata ierihO


deyteronomion

Втор 1:1 oytoi oi logoi oys elalEsen mOysEs panti israEl peran toy iordanoy en tE erEmO pros dysmais plEsion tEs eryTras ana meson faran tofol kai lobon kai aylOn kai katahrysea

Втор 1:2 endeka EmerOn en hOrEb odos ep oros sEir eOs kadEs barnE

Втор 1:3 kai egenETE en tO tessarakostO etei en tO endekatO mEni mia toy mEnos elalEsen mOysEs pros pantas yioys israEl kata panta osa eneteilato kyrios aytO pros aytoys

Втор 1:4 meta to pataxai sEOn basilea amorraiOn ton katoikEsanta en esebOn kai Og basilea tEs basan ton katoikEsanta en astarOT kai en edrain

Втор 1:5 en tO peran toy iordanoy en gE mOab Erxato mOysEs diasafEsai ton nomon toyton legOn

Втор 1:6 kyrios o Teos EmOn elalEsen Emin en hOrEb legOn ikanoysTO ymin katoikein en tO orei toytO

Втор 1:7 epistrafEte kai aparate ymeis kai eisporeyesTe eis oros amorraiOn kai pros pantas toys perioikoys araba eis oros kai pedion kai pros liba kai paralian gEn hananaiOn kai antilibanon eOs toy potamoy toy megaloy eyfratoy

Втор 1:8 idete paradedOka enOpion ymOn tEn gEn eisporeyTentes klEronomEsate tEn gEn En Omosa tois patrasin ymOn tO abraam kai isaak kai iakOb doynai aytois kai tO spermati aytOn met aytoys

Втор 1:9 kai eipa pros ymas en tO kairO ekeinO legOn oy dynEsomai monos ferein ymas

Втор 1:10 kyrios o Teos ymOn eplETynen ymas kai idoy este sEmeron Osei ta astra toy oyranoy tO plETei

Втор 1:11 kyrios o Teos tOn paterOn ymOn prosTeiE ymin Os este hilioplasiOs kai eylogEsai ymas kaToti elalEsen ymin

Втор 1:12 pOs dynEsomai monos ferein ton kopon ymOn kai tEn ypostasin ymOn kai tas antilogias ymOn

Втор 1:13 dote eaytois andras sofoys kai epistEmonas kai synetoys eis tas fylas ymOn kai katastEsO ef ymOn Egoymenoys ymOn

Втор 1:14 kai apekriTEte moi kai eipate kalon to rEma o elalEsas poiEsai

Втор 1:15 kai elabon ex ymOn andras sofoys kai epistEmonas kai synetoys kai katestEsa aytoys EgeisTai ef ymOn hiliarhoys kai ekatontarhoys kai pentEkontarhoys kai dekadarhoys kai grammatoeisagOgeis tois kritais ymOn

Втор 1:16 kai eneteilamEn tois kritais ymOn en tO kairO ekeinO legOn diakoyete ana meson tOn adelfOn ymOn kai krinate dikaiOs ana meson andros kai ana meson adelfoy kai ana meson prosElytoy aytoy

Втор 1:17 oyk epignOsE prosOpon en krisei kata ton mikron kai kata ton megan krineis oy mE yposteilE prosOpon anTrOpoy oti E krisis toy Teoy estin kai to rEma o ean sklEron E af ymOn anoisete ayto ep eme kai akoysomai ayto

Втор 1:18 kai eneteilamEn ymin en tO kairO ekeinO pantas toys logoys oys poiEsete

Втор 1:19 kai aparantes ek hOrEb eporeyTEmen pasan tEn erEmon tEn megalEn kai tEn foberan ekeinEn En eidete odon oroys toy amorraioy kaToti eneteilato kyrios o Teos EmOn Emin kai ElTomen eOs kadEs barnE

Втор 1:20 kai eipa pros ymas ElTate eOs toy oroys toy amorraioy o o kyrios o Teos EmOn didOsin ymin

Втор 1:21 idete paradedOken ymin kyrios o Teos ymOn pro prosOpoy ymOn tEn gEn anabantes klEronomEsate on tropon eipen kyrios o Teos tOn paterOn ymOn ymin mE fobeisTe mEde deiliasEte

Втор 1:22 kai prosElTate moi pantes kai eipate aposteilOmen andras proteroys EmOn kai efodeysatOsan Emin tEn gEn kai anaggeilatOsan Emin apokrisin tEn odon di Es anabEsomeTa en aytE kai tas poleis eis as eisporeysomeTa eis aytas

Втор 1:23 kai Eresen enantion moy to rEma kai elabon ex ymOn dOdeka andras andra ena kata fylEn

Втор 1:24 kai epistrafentes anebEsan eis to oros kai ElTosan eOs faraggos botryos kai kateskopeysan aytEn

Втор 1:25 kai elabosan en tais hersin aytOn apo toy karpoy tEs gEs kai katEnegkan pros Emas kai elegon agaTE E gE En kyrios o Teos EmOn didOsin Emin

Втор 1:26 kai oyk ETelEsate anabEnai kai EpeiTEsate tO rEmati kyrioy toy Teoy ymOn

Втор 1:27 kai diegoggyzete en tais skEnais ymOn kai eipate dia to misein kyrion Emas exEgagen Emas ek gEs aigyptoy paradoynai Emas eis heiras amorraiOn exoleTreysai Emas

Втор 1:28 poy Emeis anabainomen oi adelfoi ymOn apestEsan ymOn tEn kardian legontes eTnos mega kai poly kai dynatOteron EmOn kai poleis megalai kai teteihismenai eOs toy oyranoy alla kai yioys gigantOn eOrakamen ekei

Втор 1:29 kai eipa pros ymas mE ptExEte mEde fobETEte ap aytOn

Втор 1:30 kyrios o Teos ymOn o proporeyomenos pro prosOpoy ymOn aytos synekpolemEsei aytoys meT ymOn kata panta osa epoiEsen ymin en gE aigyptO

Втор 1:31 kai en tE erEmO taytE En eidete Os etrofoforEsen se kyrios o Teos soy Os ei tis trofoforEsei anTrOpos ton yion aytoy kata pasan tEn odon En eporeyTEte eOs ElTete eis ton topon toyton

Втор 1:32 kai en tO logO toytO oyk enepisteysate kyriO tO TeO ymOn

Втор 1:33 os proporeyetai proteros ymOn en tE odO eklegesTai ymin topon odEgOn ymas en pyri nyktos deiknyOn ymin tEn odon kaT En poreyesTe ep aytEs kai en nefelE Emeras

Втор 1:34 kai Ekoysen kyrios tEn fOnEn tOn logOn ymOn kai paroxynTeis Omosen legOn

Втор 1:35 ei opsetai tis tOn andrOn toytOn tEn agaTEn taytEn gEn En Omosa tois patrasin aytOn

Втор 1:36 plEn haleb yios iefonnE oytos opsetai aytEn kai toytO dOsO tEn gEn ef En epebE kai tois yiois aytoy dia to proskeisTai ayton ta pros kyrion

Втор 1:37 kai emoi eTymOTE kyrios di ymas legOn oyde sy oy mE eiselTEs ekei

Втор 1:38 iEsoys yios nayE o parestEkOs soi oytos eiseleysetai ekei ayton katishyson oti aytos kataklEronomEsei aytEn tO israEl

Втор 1:39 kai pan paidion neon ostis oyk oiden sEmeron agaTon E kakon oytoi eiseleysontai ekei kai toytois dOsO aytEn kai aytoi klEronomEsoysin aytEn

Втор 1:40 kai ymeis epistrafentes estratopedeysate eis tEn erEmon odon tEn epi tEs eryTras TalassEs

Втор 1:41 kai apekriTEte moi kai eipate Emartomen enanti kyrioy toy Teoy EmOn Emeis anabantes polemEsomen kata panta osa eneteilato kyrios o Teos EmOn Emin kai analabontes ekastos ta skeyE ta polemika aytoy kai synaTroisTentes anebainete eis to oros

Втор 1:42 kai eipen kyrios pros me eipon aytois oyk anabEsesTe oyde mE polemEsete oy gar eimi meT ymOn kai oy mE syntribEte enOpion tOn ehTrOn ymOn

Втор 1:43 kai elalEsa ymin kai oyk eisEkoysate moy kai parebEte to rEma kyrioy kai parabiasamenoi anebEte eis to oros

Втор 1:44 kai exElTen o amorraios o katoikOn en tO orei ekeinO eis synantEsin ymin kai katediOxan ymas Os ei poiEsaisan ai melissai kai etitrOskon ymas apo sEir eOs erma

Втор 1:45 kai kaTisantes eklaiete enanti kyrioy kai oyk eisEkoysen kyrios tEs fOnEs ymOn oyde proseshen ymin

Втор 1:46 kai enekaTEsTe en kadEs Emeras pollas osas pote Emeras enekaTEsTe

Втор 2:1 kai epistrafentes apEramen eis tEn erEmon odon Talassan eryTran on tropon elalEsen kyrios pros me kai ekyklOsamen to oros to sEir Emeras pollas

Втор 2:2 kai eipen kyrios pros me

Втор 2:3 ikanoysTO ymin kykloyn to oros toyto epistrafEte oyn epi borran

Втор 2:4 kai tO laO enteilai legOn ymeis paraporeyesTe dia tOn oriOn tOn adelfOn ymOn yiOn Esay oi katoikoysin en sEir kai fobETEsontai ymas kai eylabETEsontai ymas sfodra

Втор 2:5 mE synapsEte pros aytoys polemon oy gar mE dO ymin apo tEs gEs aytOn oyde bEma podos oti en klErO dedOka tois yiois Esay to oros to sEir

Втор 2:6 brOmata argyrioy agorasate par aytOn kai fagesTe kai ydOr metrO lEmpsesTe par aytOn argyrioy kai piesTe

Втор 2:7 o gar kyrios o Teos EmOn eylogEsen se en panti ergO tOn heirOn soy diagnOTi pOs diElTes tEn erEmon tEn megalEn kai tEn foberan ekeinEn idoy tessarakonta etE kyrios o Teos soy meta soy oyk epedeETEs rEmatos

Втор 2:8 kai parElTomen toys adelfoys EmOn yioys Esay toys katoikoyntas en sEir para tEn odon tEn araba apo ailOn kai apo gasiOngaber kai epistrepsantes parElTomen odon erEmon mOab

Втор 2:9 kai eipen kyrios pros me mE ehTrainete tois mOabitais kai mE synapsEte pros aytoys polemon oy gar mE dO ymin apo tEs gEs aytOn en klErO tois gar yiois lOt dedOka tEn sEir klEronomein

Втор 2:10 oi ommin proteroi enekaTEnto ep aytEs eTnos mega kai poly kai ishyontes Osper oi enakim

Втор 2:11 rafain logisTEsontai kai oytoi Osper oi enakim kai oi mOabitai eponomazoysin aytoys ommin

Втор 2:12 kai en sEir enekaTEto o horraios proteron kai yioi Esay apOlesan aytoys kai exetripsan aytoys apo prosOpoy aytOn kai katOkisTEsan ant aytOn on tropon epoiEsen israEl tEn gEn tEs klEronomias aytoy En dedOken kyrios aytois

Втор 2:13 nyn oyn anastEte kai aparate ymeis kai paraporeyesTe tEn faragga zaret kai parElTomen tEn faragga zaret

Втор 2:14 kai ai Emerai as pareporeyTEmen apo kadEs barnE eOs oy parElTomen tEn faragga zaret triakonta kai oktO etE eOs oy diepesen pasa genea andrOn polemistOn apoTnEskontes ek tEs parembolEs kaToti Omosen aytois o Teos

Втор 2:15 kai E heir toy Teoy En ep aytois exanalOsai aytoys ek tEs parembolEs eOs oy diepesan

Втор 2:16 kai egenETE epei diepesan pantes oi andres oi polemistai apoTnEskontes ek mesoy toy laoy

Втор 2:17 kai elalEsen kyrios pros me legOn

Втор 2:18 sy paraporeysE sEmeron ta oria mOab tEn sEir

Втор 2:19 kai prosaxete eggys yiOn amman mE ehTrainete aytois kai mE synapsEte aytois eis polemon oy gar mE dO apo tEs gEs yiOn amman soi en klErO oti tois yiois lOt dedOka aytEn en klErO

Втор 2:20 gE rafain logisTEsetai kai gar ep aytEs katOkoyn oi rafain to proteron kai oi ammanitai onomazoysin aytoys zomzommin

Втор 2:21 eTnos mega kai poly kai dynatOteron ymOn Osper oi enakim kai apOlesen aytoys kyrios pro prosOpoy aytOn kai kateklEronomEsan kai katOkisTEsan ant aytOn eOs tEs Emeras taytEs

Втор 2:22 Osper epoiEsan tois yiois Esay tois katoikoysin en sEir on tropon exetripsan ton horraion apo prosOpoy aytOn kai kateklEronomEsan kai katOkisTEsan ant aytOn eOs tEs Emeras taytEs

Втор 2:23 kai oi eyaioi oi katoikoyntes en asErOT eOs gazEs kai oi kappadokes oi exelTontes ek kappadokias exetripsan aytoys kai katOkisTEsan ant aytOn

Втор 2:24 nyn oyn anastEte kai aparate kai parelTate ymeis tEn faragga arnOn idoy paradedOka eis tas heiras soy ton sEOn basilea esebOn ton amorraion kai tEn gEn aytoy enarhoy klEronomein synapte pros ayton polemon

Втор 2:25 en tE Emera taytE enarhoy doynai ton tromon soy kai ton fobon soy epi prosOpon pantOn tOn eTnOn tOn ypokatO toy oyranoy oitines akoysantes to onoma soy tarahTEsontai kai Odinas exoysin apo prosOpoy soy

Втор 2:26 kai apesteila presbeis ek tEs erEmoy kedamOT pros sEOn basilea esebOn logois eirEnikois legOn

Втор 2:27 pareleysomai dia tEs gEs soy en tE odO pareleysomai oyhi ekklinO dexia oyde aristera

Втор 2:28 brOmata argyrioy apodOsE moi kai fagomai kai ydOr argyrioy apodOsE moi kai piomai plEn oti pareleysomai tois posin

Втор 2:29 kaTOs epoiEsan moi oi yioi Esay oi katoikoyntes en sEir kai oi mOabitai oi katoikoyntes en aroEr eOs parelTO ton iordanEn eis tEn gEn En kyrios o Teos EmOn didOsin Emin

Втор 2:30 kai oyk ETelEsen sEOn basileys esebOn parelTein Emas di aytoy oti esklErynen kyrios o Teos EmOn to pneyma aytoy kai katishysen tEn kardian aytoy ina paradoTE eis tas heiras soy Os en tE Emera taytE

Втор 2:31 kai eipen kyrios pros me idoy Ergmai paradoynai pro prosOpoy soy ton sEOn basilea esebOn ton amorraion kai tEn gEn aytoy enarxai klEronomEsai tEn gEn aytoy

Втор 2:32 kai exElTen sEOn basileys esebOn eis synantEsin Emin aytos kai pas o laos aytoy eis polemon iassa

Втор 2:33 kai paredOken ayton kyrios o Teos EmOn pro prosOpoy EmOn kai epataxamen ayton kai toys yioys aytoy kai panta ton laon aytoy

Втор 2:34 kai ekratEsamen pasOn tOn poleOn aytoy en tO kairO ekeinO kai exOleTreysamen pasan polin exEs kai tas gynaikas aytOn kai ta tekna aytOn oy katelipomen zOgreian

Втор 2:35 plEn ta ktEnE epronomeysamen kai ta skyla tOn poleOn elabomen

Втор 2:36 ex aroEr E estin para to heilos heimarroy arnOn kai tEn polin tEn oysan en tE faraggi kai eOs oroys toy galaad oyk egenETE polis Etis diefygen Emas tas pasas paredOken kyrios o Teos EmOn eis tas heiras EmOn

Втор 2:37 plEn eis gEn yiOn ammOn oy prosElTomen panta ta sygkyroynta heimarroy iabok kai tas poleis tas en tE oreinE kaToti eneteilato Emin kyrios o Teos EmOn

Втор 3:1 kai epistrafentes anebEmen odon tEn eis basan kai exElTen Og basileys tEs basan eis synantEsin Emin aytos kai pas o laos aytoy eis polemon eis edrain

Втор 3:2 kai eipen kyrios pros me mE fobETEs ayton oti eis tas heiras soy paradedOka ayton kai panta ton laon aytoy kai pasan tEn gEn aytoy kai poiEseis aytO Osper epoiEsas sEOn basilei tOn amorraiOn os katOkei en esebOn

Втор 3:3 kai paredOken ayton kyrios o Teos EmOn eis tas heiras EmOn kai ton Og basilea tEs basan kai panta ton laon aytoy kai epataxamen ayton eOs toy mE katalipein aytoy sperma

Втор 3:4 kai ekratEsamen pasOn tOn poleOn aytoy en tO kairO ekeinO oyk En polis En oyk elabomen par aytOn exEkonta poleis panta ta perihOra argob basileias Og en basan

Втор 3:5 pasai poleis ohyrai teihE ypsEla pylai kai mohloi plEn tOn poleOn tOn ferezaiOn tOn pollOn sfodra

Втор 3:6 exOleTreysamen aytoys Osper epoiEsamen ton sEOn basilea esebOn kai exOleTreysamen pasan polin exEs kai tas gynaikas kai ta paidia

Втор 3:7 kai panta ta ktEnE kai ta skyla tOn poleOn epronomeysamen eaytois

Втор 3:8 kai elabomen en tO kairO ekeinO tEn gEn ek heirOn dyo basileOn tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy apo toy heimarroy arnOn kai eOs aermOn

Втор 3:9 oi foinikes eponomazoysin to aermOn saniOr kai o amorraios epOnomasen ayto sanir

Втор 3:10 pasai poleis misOr kai pasa galaad kai pasa basan eOs selha kai edrain poleis basileias toy Og en tE basan

Втор 3:11 oti plEn Og basileys basan kateleifTE apo tOn rafain idoy E klinE aytoy klinE sidEra idoy aytE en tE akra tOn yiOn ammOn ennea pEhOn to mEkos aytEs kai tessarOn pEhOn to eyros aytEs en pEhei andros

Втор 3:12 kai tEn gEn ekeinEn eklEronomEsamen en tO kairO ekeinO apo aroEr E estin epi toy heiloys heimarroy arnOn kai to Emisy oroys galaad kai tas poleis aytoy edOka tO roybEn kai tO gad

Втор 3:13 kai to kataloipon toy galaad kai pasan tEn basan basileian Og edOka tO Emisei fylEs manassE kai pasan perihOron argob pasan tEn basan ekeinEn gE rafain logisTEsetai

Втор 3:14 kai iair yios manassE elaben pasan tEn perihOron argob eOs tOn oriOn gargasi kai omahaTi epOnomasen aytas epi tO onomati aytoy tEn basan ayOT iair eOs tEs Emeras taytEs

Втор 3:15 kai tO mahir edOka tEn galaad

Втор 3:16 kai tO roybEn kai tO gad dedOka apo tEs galaad eOs heimarroy arnOn meson toy heimarroy orion kai eOs toy iabok o heimarroys orion tois yiois amman

Втор 3:17 kai E araba kai o iordanEs orion mahanareT kai eOs TalassEs araba TalassEs alykEs ypo asEdOT tEn fasga anatolOn

Втор 3:18 kai eneteilamEn ymin en tO kairO ekeinO legOn kyrios o Teos ymOn edOken ymin tEn gEn taytEn en klErO enoplisamenoi proporeyesTe pro prosOpoy tOn adelfOn ymOn yiOn israEl pas dynatos

Втор 3:19 plEn ai gynaikes ymOn kai ta tekna ymOn kai ta ktEnE ymOn oida oti polla ktEnE ymin katoikeitOsan en tais polesin ymOn ais edOka ymin

Втор 3:20 eOs an katapaysE kyrios o Teos ymOn toys adelfoys ymOn Osper kai ymas kai kataklEronomEsoysin kai oytoi tEn gEn En kyrios o Teos EmOn didOsin aytois en tO peran toy iordanoy kai epanastrafEsesTe ekastos eis tEn klEronomian aytoy En edOka ymin

Втор 3:21 kai tO iEsoi eneteilamEn en tO kairO ekeinO legOn oi ofTalmoi ymOn eOrakasin panta osa epoiEsen kyrios o Teos EmOn tois dysi basileysi toytois oytOs poiEsei kyrios o Teos EmOn pasas tas basileias ef as sy diabaineis ekei

Втор 3:22 oy fobETEsesTe oti kyrios o Teos EmOn aytos polemEsei peri ymOn

Втор 3:23 kai edeETEn kyrioy en tO kairO ekeinO legOn

Втор 3:24 kyrie kyrie sy ErxO deixai tO sO Teraponti tEn ishyn soy kai tEn dynamin soy kai tEn heira tEn krataian kai ton brahiona ton ypsElon tis gar estin Teos en tO oyranO E epi tEs gEs ostis poiEsei kaTa sy epoiEsas kai kata tEn ishyn soy

Втор 3:25 diabas oyn opsomai tEn gEn tEn agaTEn taytEn tEn oysan peran toy iordanoy to oros toyto to agaTon kai ton antilibanon

Втор 3:26 kai ypereiden kyrios eme eneken ymOn kai oyk eisEkoysen moy kai eipen kyrios pros me ikanoysTO soi mE prosTEs eti lalEsai ton logon toyton

Втор 3:27 anabETi epi koryfEn lelaxeymenoy kai anablepsas tois ofTalmois kata Talassan kai borran kai liba kai anatolas kai ide tois ofTalmois soy oti oy diabEsE ton iordanEn toyton

Втор 3:28 kai enteilai iEsoi kai katishyson ayton kai parakaleson ayton oti oytos diabEsetai pro prosOpoy toy laoy toytoy kai aytos kataklEronomEsei aytois tEn gEn En eOrakas

Втор 3:29 kai enekaTEmeTa en napE syneggys oikoy fogOr

Втор 4:1 kai nyn israEl akoye tOn dikaiOmatOn kai tOn krimatOn osa egO didaskO ymas sEmeron poiein ina zEte kai polyplasiasTEte kai eiselTontes klEronomEsEte tEn gEn En kyrios o Teos tOn paterOn ymOn didOsin ymin

Втор 4:2 oy prosTEsete pros to rEma o egO entellomai ymin kai oyk afeleite ap aytoy fylassesTe tas entolas kyrioy toy Teoy ymOn osa egO entellomai ymin sEmeron

Втор 4:3 oi ofTalmoi ymOn eOrakasin panta osa epoiEsen kyrios o Teos EmOn tO beelfegOr oti pas anTrOpos ostis eporeyTE opisO beelfegOr exetripsen ayton kyrios o Teos ymOn ex ymOn

Втор 4:4 ymeis de oi proskeimenoi kyriO tO TeO ymOn zEte pantes en tE sEmeron

Втор 4:5 idete dedeiha ymin dikaiOmata kai kriseis kaTa eneteilato moi kyrios poiEsai oytOs en tE gE eis En ymeis eisporeyesTe ekei klEronomein aytEn

Втор 4:6 kai fylaxesTe kai poiEsete oti aytE E sofia ymOn kai E synesis enantion pantOn tOn eTnOn osoi ean akoysOsin panta ta dikaiOmata tayta kai eroysin idoy laos sofos kai epistEmOn to eTnos to mega toyto

Втор 4:7 oti poion eTnos mega O estin aytO Teos eggizOn aytois Os kyrios o Teos EmOn en pasin ois ean ayton epikalesOmeTa

Втор 4:8 kai poion eTnos mega O estin aytO dikaiOmata kai krimata dikaia kata panta ton nomon toyton on egO didOmi enOpion ymOn sEmeron

Втор 4:9 prosehe seaytO kai fylaxon tEn psyhEn soy sfodra mE epilaTE pantas toys logoys oys eOrakasin oi ofTalmoi soy kai mE apostEtOsan apo tEs kardias soy pasas tas Emeras tEs zOEs soy kai symbibaseis toys yioys soy kai toys yioys tOn yiOn soy

Втор 4:10 Emeran En estEte enantion kyrioy toy Teoy ymOn en hOrEb tE Emera tEs ekklEsias ote eipen kyrios pros me ekklEsiason pros me ton laon kai akoysatOsan ta rEmata moy opOs maTOsin fobeisTai me pasas tas Emeras as aytoi zOsin epi tEs gEs kai toys yioys aytOn didaxOsin

Втор 4:11 kai prosElTete kai estEte ypo to oros kai to oros ekaieto pyri eOs toy oyranoy skotos gnofos Tyella fOnE megalE

Втор 4:12 kai elalEsen kyrios pros ymas ek mesoy toy pyros fOnEn rEmatOn ymeis Ekoysate kai omoiOma oyk eidete all E fOnEn

Втор 4:13 kai anEggeilen ymin tEn diaTEkEn aytoy En eneteilato ymin poiein ta deka rEmata kai egrapsen ayta epi dyo plakas liTinas

Втор 4:14 kai emoi eneteilato kyrios en tO kairO ekeinO didaxai ymas dikaiOmata kai kriseis poiein ayta ymas epi tEs gEs eis En ymeis eisporeyesTe ekei klEronomein aytEn

Втор 4:15 kai fylaxesTe sfodra tas psyhas ymOn oti oyk eidete omoiOma en tE Emera E elalEsen kyrios pros ymas en hOrEb en tO orei ek mesoy toy pyros

Втор 4:16 mE anomEsEte kai poiEsEte ymin eaytois glypton omoiOma pasan eikona omoiOma arsenikoy E TElykoy

Втор 4:17 omoiOma pantos ktEnoys tOn ontOn epi tEs gEs omoiOma pantos orneoy pterOtoy o petatai ypo ton oyranon

Втор 4:18 omoiOma pantos erpetoy o erpei epi tEs gEs omoiOma pantos ihTyos osa estin en tois ydasin ypokatO tEs gEs

Втор 4:19 kai mE anablepsas eis ton oyranon kai idOn ton Elion kai tEn selEnEn kai toys asteras kai panta ton kosmon toy oyranoy planETeis proskynEsEs aytois kai latreysEs aytois a apeneimen kyrios o Teos soy ayta pasin tois eTnesin tois ypokatO toy oyranoy

Втор 4:20 ymas de elaben o Teos kai exEgagen ymas ek tEs kaminoy tEs sidEras ex aigyptoy einai aytO laon egklEron Os en tE Emera taytE

Втор 4:21 kai kyrios eTymOTE moi peri tOn legomenOn yf ymOn kai Omosen ina mE diabO ton iordanEn toyton kai ina mE eiselTO eis tEn gEn En kyrios o Teos didOsin soi en klErO

Втор 4:22 egO gar apoTnEskO en tE gE taytE kai oy diabainO ton iordanEn toyton ymeis de diabainete kai klEronomEsete tEn gEn tEn agaTEn taytEn

Втор 4:23 prosehete ymeis mE epilaTEsTe tEn diaTEkEn kyrioy toy Teoy ymOn En dieTeto pros ymas kai poiEsEte ymin eaytois glypton omoiOma pantOn On synetaxen kyrios o Teos soy

Втор 4:24 oti kyrios o Teos soy pyr katanaliskon estin Teos zElOtEs

Втор 4:25 ean de gennEsEs yioys kai yioys tOn yiOn soy kai hronisEte epi tEs gEs kai anomEsEte kai poiEsEte glypton omoiOma pantos kai poiEsEte ta ponEra enantion kyrioy toy Teoy ymOn parorgisai ayton

Втор 4:26 diamartyromai ymin sEmeron ton te oyranon kai tEn gEn oti apOleia apoleisTe apo tEs gEs eis En ymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai aytEn oyhi polyhronieite Emeras ep aytEs all E ektribE ektribEsesTe

Втор 4:27 kai diasperei kyrios ymas en pasin tois eTnesin kai kataleifTEsesTe oligoi ariTmO en tois eTnesin eis oys eisaxei kyrios ymas ekei

Втор 4:28 kai latreysete ekei Teois eterois ergois heirOn anTrOpOn xylois kai liTois oi oyk opsontai oyde mE akoysOsin oyte mE fagOsin oyte mE osfranTOsin

Втор 4:29 kai zEtEsete ekei kyrion ton Teon ymOn kai eyrEsete otan ekzEtEsEte ayton ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy en tE Tlipsei soy

Втор 4:30 kai eyrEsoysin se pantes oi logoi oytoi ep eshatO tOn EmerOn kai epistrafEsE pros kyrion ton Teon soy kai eisakoysE tEs fOnEs aytoy

Втор 4:31 oti Teos oiktirmOn kyrios o Teos soy oyk egkataleipsei se oyde mE ektripsei se oyk epilEsetai tEn diaTEkEn tOn paterOn soy En Omosen aytois

Втор 4:32 eperOtEsate Emeras proteras tas genomenas proteras soy apo tEs Emeras Es ektisen o Teos anTrOpon epi tEs gEs kai epi to akron toy oyranoy eOs akroy toy oyranoy ei gegonen kata to rEma to mega toyto ei Ekoystai toioyto

Втор 4:33 ei akEkoen eTnos fOnEn Teoy zOntos laloyntos ek mesoy toy pyros on tropon akEkoas sy kai ezEsas

Втор 4:34 ei epeirasen o Teos eiselTOn labein eaytO eTnos ek mesoy eTnoys en peirasmO kai en sEmeiois kai en terasin kai en polemO kai en heiri krataia kai en brahioni ypsElO kai en oramasin megalois kata panta osa epoiEsen kyrios o Teos EmOn en aigyptO enOpion soy blepontos

Втор 4:35 Oste eidEsai se oti kyrios o Teos soy oytos Teos estin kai oyk estin eti plEn aytoy

Втор 4:36 ek toy oyranoy akoystE egeneto E fOnE aytoy paideysai se kai epi tEs gEs edeixen soi to pyr aytoy to mega kai ta rEmata aytoy Ekoysas ek mesoy toy pyros

Втор 4:37 dia to agapEsai ayton toys pateras soy kai exelexato to sperma aytOn met aytoys ymas kai exEgagen se aytos en tE ishyi aytoy tE megalE ex aigyptoy

Втор 4:38 exoleTreysai eTnE megala kai ishyrotera soy pro prosOpoy soy eisagagein se doynai soi tEn gEn aytOn klEronomein kaTOs eheis sEmeron

Втор 4:39 kai gnOsE sEmeron kai epistrafEsE tE dianoia oti kyrios o Teos soy oytos Teos en tO oyranO anO kai epi tEs gEs katO kai oyk estin eti plEn aytoy

Втор 4:40 kai fylaxE ta dikaiOmata aytoy kai tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron ina ey soi genEtai kai tois yiois soy meta se opOs makroEmeroi genEsTe epi tEs gEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi pasas tas Emeras

Втор 4:41 tote afOrisen mOysEs treis poleis peran toy iordanoy apo anatolOn Elioy

Втор 4:42 fygein ekei ton foneytEn os an foneysE ton plEsion oyk eidOs kai oytos oy misOn ayton pro tEs ehTes kai tritEs kai katafeyxetai eis mian tOn poleOn toytOn kai zEsetai

Втор 4:43 tEn bosor en tE erEmO en tE gE tE pedinE tO roybEn kai tEn ramOT en galaad tO gaddi kai tEn gaylOn en basan tO manassE

Втор 4:44 oytos o nomos on pareTeto mOysEs enOpion yiOn israEl

Втор 4:45 tayta ta martyria kai ta dikaiOmata kai ta krimata osa elalEsen mOysEs tois yiois israEl en tE erEmO exelTontOn aytOn ek gEs aigyptoy

Втор 4:46 en tO peran toy iordanoy en faraggi eggys oikoy fogOr en gE sEOn basileOs tOn amorraiOn os katOkei en esebOn oys epataxen mOysEs kai oi yioi israEl exelTontOn aytOn ek gEs aigyptoy

Втор 4:47 kai eklEronomEsan tEn gEn aytoy kai tEn gEn Og basileOs tEs basan dyo basileOn tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy kat anatolas Elioy

Втор 4:48 apo aroEr E estin epi toy heiloys heimarroy arnOn kai epi toy oroys toy sEOn o estin aermOn

Втор 4:49 pasan tEn araba peran toy iordanoy kat anatolas Elioy ypo asEdOT tEn laxeytEn

Втор 5:1 kai ekalesen mOysEs panta israEl kai eipen pros aytoys akoye israEl ta dikaiOmata kai ta krimata osa egO lalO en tois Osin ymOn en tE Emera taytE kai maTEsesTe ayta kai fylaxesTe poiein ayta

Втор 5:2 kyrios o Teos ymOn dieTeto pros ymas diaTEkEn en hOrEb

Втор 5:3 oyhi tois patrasin ymOn dieTeto kyrios tEn diaTEkEn taytEn all E pros ymas ymeis Ode pantes zOntes sEmeron

Втор 5:4 prosOpon kata prosOpon elalEsen kyrios pros ymas en tO orei ek mesoy toy pyros

Втор 5:5 kagO eistEkein ana meson kyrioy kai ymOn en tO kairO ekeinO anaggeilai ymin ta rEmata kyrioy oti efobETEte apo prosOpoy toy pyros kai oyk anebEte eis to oros legOn

Втор 5:6 egO kyrios o Teos soy o exagagOn se ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Втор 5:7 oyk esontai soi Teoi eteroi pro prosOpoy moy

Втор 5:8 oy poiEseis seaytO eidOlon oyde pantos omoiOma osa en tO oyranO anO kai osa en tE gE katO kai osa en tois ydasin ypokatO tEs gEs

Втор 5:9 oy proskynEseis aytois oyde mE latreysEs aytois oti egO eimi kyrios o Teos soy Teos zElOtEs apodidoys amartias paterOn epi tekna epi tritEn kai tetartEn genean tois misoysin me

Втор 5:10 kai poiOn eleos eis hiliadas tois agapOsin me kai tois fylassoysin ta prostagmata moy

Втор 5:11 oy lEmpsE to onoma kyrioy toy Teoy soy epi mataiO oy gar mE kaTarisE kyrios ton lambanonta to onoma aytoy epi mataiO

Втор 5:12 fylaxai tEn Emeran tOn sabbatOn agiazein aytEn on tropon eneteilato soi kyrios o Teos soy

Втор 5:13 ex Emeras erga kai poiEseis panta ta erga soy

Втор 5:14 tE de Emera tE ebdomE sabbata kyriO tO TeO soy oy poiEseis en aytE pan ergon sy kai oi yioi soy kai E TygatEr soy o pais soy kai E paidiskE soy o boys soy kai to ypozygion soy kai pan ktEnos soy kai o prosElytos o paroikOn en soi ina anapaysEtai o pais soy kai E paidiskE soy Osper kai sy

Втор 5:15 kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptO kai exEgagen se kyrios o Teos soy ekeiTen en heiri krataia kai en brahioni ypsElO dia toyto synetaxen soi kyrios o Teos soy Oste fylassesTai tEn Emeran tOn sabbatOn kai agiazein aytEn

Втор 5:16 tima ton patera soy kai tEn mEtera soy on tropon eneteilato soi kyrios o Teos soy ina ey soi genEtai kai ina makrohronios genE epi tEs gEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 5:17 oy moiheyseis

Втор 5:18 oy foneyseis

Втор 5:19 oy klepseis

Втор 5:20 oy pseydomartyrEseis kata toy plEsion soy martyrian pseydE

Втор 5:21 oyk epiTymEseis tEn gynaika toy plEsion soy oyk epiTymEseis tEn oikian toy plEsion soy oyte ton agron aytoy oyte ton paida aytoy oyte tEn paidiskEn aytoy oyte toy boos aytoy oyte toy ypozygioy aytoy oyte pantos ktEnoys aytoy oyte osa tO plEsion soy estin

Втор 5:22 ta rEmata tayta elalEsen kyrios pros pasan synagOgEn ymOn en tO orei ek mesoy toy pyros skotos gnofos Tyella fOnE megalE kai oy proseTEken kai egrapsen ayta epi dyo plakas liTinas kai edOken moi

Втор 5:23 kai egeneto Os Ekoysate tEn fOnEn ek mesoy toy pyros kai to oros ekaieto pyri kai prosElTete pros me pantes oi Egoymenoi tOn fylOn ymOn kai E geroysia ymOn

Втор 5:24 kai elegete idoy edeixen Emin kyrios o Teos EmOn tEn doxan aytoy kai tEn fOnEn aytoy Ekoysamen ek mesoy toy pyros en tE Emera taytE eidomen oti lalEsei o Teos pros anTrOpon kai zEsetai

Втор 5:25 kai nyn mE apoTanOmen oti exanalOsei Emas to pyr to mega toyto ean prosTOmeTa Emeis akoysai tEn fOnEn kyrioy toy Teoy EmOn eti kai apoTanoymeTa

Втор 5:26 tis gar sarx Etis Ekoysen fOnEn Teoy zOntos laloyntos ek mesoy toy pyros Os Emeis kai zEsetai

Втор 5:27 proselTe sy kai akoyson osa ean eipE kyrios o Teos EmOn kai sy lalEseis pros Emas panta osa an lalEsE kyrios o Teos EmOn pros se kai akoysomeTa kai poiEsomen

Втор 5:28 kai Ekoysen kyrios tEn fOnEn tOn logOn ymOn laloyntOn pros me kai eipen kyrios pros me Ekoysa tEn fOnEn tOn logOn toy laoy toytoy osa elalEsan pros se orTOs panta osa elalEsan

Втор 5:29 tis dOsei oytOs einai tEn kardian aytOn en aytois Oste fobeisTai me kai fylassesTai tas entolas moy pasas tas Emeras ina ey E aytois kai tois yiois aytOn di aiOnos

Втор 5:30 badison eipon aytois apostrafEte ymeis eis toys oikoys ymOn

Втор 5:31 sy de aytoy stETi met emoy kai lalEsO pros se tas entolas kai ta dikaiOmata kai ta krimata osa didaxeis aytoys kai poieitOsan en tE gE En egO didOmi aytois en klErO

Втор 5:32 kai fylaxesTe poiein on tropon eneteilato soi kyrios o Teos soy oyk ekklineite eis dexia oyde eis aristera

Втор 5:33 kata pasan tEn odon En eneteilato soi kyrios o Teos soy poreyesTai en aytE opOs katapaysE se kai ey soi E kai makroEmereysEte epi tEs gEs Es klEronomEsete

Втор 6:1 kai aytai ai entolai kai ta dikaiOmata kai ta krimata osa eneteilato kyrios o Teos EmOn didaxai ymas poiein oytOs en tE gE eis En ymeis eisporeyesTe ekei klEronomEsai aytEn

Втор 6:2 ina fobEsTe kyrion ton Teon ymOn fylassesTai panta ta dikaiOmata aytoy kai tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron sy kai oi yioi soy kai oi yioi tOn yiOn soy pasas tas Emeras tEs zOEs soy ina makroEmereysEte

Втор 6:3 kai akoyson israEl kai fylaxai poiein opOs ey soi E kai ina plETynTEte sfodra kaTaper elalEsen kyrios o Teos tOn paterOn soy doynai soi gEn reoysan gala kai meli

Втор 6:4 kai tayta ta dikaiOmata kai ta krimata osa eneteilato kyrios tois yiois israEl en tE erEmO exelTontOn aytOn ek gEs aigyptoy akoye israEl kyrios o Teos EmOn kyrios eis estin

Втор 6:5 kai agapEseis kyrion ton Teon soy ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy kai ex olEs tEs dynameOs soy

Втор 6:6 kai estai ta rEmata tayta osa egO entellomai soi sEmeron en tE kardia soy kai en tE psyhE soy

Втор 6:7 kai probibaseis ayta toys yioys soy kai lalEseis en aytois kaTEmenos en oikO kai poreyomenos en odO kai koitazomenos kai dianistamenos

Втор 6:8 kai afapseis ayta eis sEmeion epi tEs heiros soy kai estai asaleyton pro ofTalmOn soy

Втор 6:9 kai grapsete ayta epi tas flias tOn oikiOn ymOn kai tOn pylOn ymOn

Втор 6:10 kai estai otan eisagagE se kyrios o Teos soy eis tEn gEn En Omosen tois patrasin soy tO abraam kai isaak kai iakOb doynai soi poleis megalas kai kalas as oyk OkodomEsas

Втор 6:11 oikias plEreis pantOn agaTOn as oyk eneplEsas lakkoys lelatomEmenoys oys oyk exelatomEsas ampelOnas kai elaiOnas oys oy katefyteysas kai fagOn kai emplEsTeis

Втор 6:12 prosehe seaytO mE epilaTE kyrioy toy Teoy soy toy exagagontos se ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Втор 6:13 kyrion ton Teon soy fobETEsE kai aytO latreyseis kai pros ayton kollETEsE kai tO onomati aytoy omE

Втор 6:14 oy poreysesTe opisO TeOn eterOn apo tOn TeOn tOn eTnOn tOn perikyklO ymOn

Втор 6:15 oti Teos zElOtEs kyrios o Teos soy en soi mE orgisTeis TymOTE kyrios o Teos soy en soi kai exoleTreysE se apo prosOpoy tEs gEs

Втор 6:16 oyk ekpeiraseis kyrion ton Teon soy on tropon exepeirasasTe en tO peirasmO

Втор 6:17 fylassOn fylaxE tas entolas kyrioy toy Teoy soy ta martyria kai ta dikaiOmata osa eneteilato soi

Втор 6:18 kai poiEseis to areston kai to kalon enantion kyrioy toy Teoy ymOn ina ey soi genEtai kai eiselTEs kai klEronomEsEs tEn gEn tEn agaTEn En Omosen kyrios tois patrasin ymOn

Втор 6:19 ekdiOxai pantas toys ehTroys soy pro prosOpoy soy kaTa elalEsen

Втор 6:20 kai estai otan erOtEsE se o yios soy ayrion legOn ti estin ta martyria kai ta dikaiOmata kai ta krimata osa eneteilato kyrios o Teos EmOn Emin

Втор 6:21 kai ereis tO yiO soy oiketai Emen tO faraO en gE aigyptO kai exEgagen Emas kyrios ekeiTen en heiri krataia kai en brahioni ypsElO

Втор 6:22 kai edOken kyrios sEmeia kai terata megala kai ponEra en aigyptO en faraO kai en tO oikO aytoy enOpion EmOn

Втор 6:23 kai Emas exEgagen ekeiTen ina eisagagE Emas doynai Emin tEn gEn taytEn En Omosen doynai tois patrasin EmOn

Втор 6:24 kai eneteilato Emin kyrios poiein panta ta dikaiOmata tayta fobeisTai kyrion ton Teon EmOn ina ey E Emin pasas tas Emeras ina zOmen Osper kai sEmeron

Втор 6:25 kai eleEmosynE estai Emin ean fylassOmeTa poiein pasas tas entolas taytas enantion kyrioy toy Teoy EmOn kaTa eneteilato Emin kyrios

Втор 7:1 ean de eisagagE se kyrios o Teos soy eis tEn gEn eis En eisporeyE ekei klEronomEsai kai exarei eTnE megala apo prosOpoy soy ton hettaion kai gergesaion kai amorraion kai hananaion kai ferezaion kai eyaion kai ieboysaion epta eTnE polla kai ishyrotera ymOn

Втор 7:2 kai paradOsei aytoys kyrios o Teos soy eis tas heiras soy kai pataxeis aytoys afanismO afanieis aytoys oy diaTEsE pros aytoys diaTEkEn oyde mE eleEsEte aytoys

Втор 7:3 oyde mE gambreysEte pros aytoys tEn Tygatera soy oy dOseis tO yiO aytoy kai tEn Tygatera aytoy oy lEmpsE tO yiO soy

Втор 7:4 apostEsei gar ton yion soy ap emoy kai latreysei Teois eterois kai orgisTEsetai TymO kyrios eis ymas kai exoleTreysei se to tahos

Втор 7:5 all oytOs poiEsete aytois toys bOmoys aytOn kaTeleite kai tas stElas aytOn syntripsete kai ta alsE aytOn ekkopsete kai ta glypta tOn TeOn aytOn katakaysete pyri

Втор 7:6 oti laos agios ei kyriO tO TeO soy kai se proeilato kyrios o Teos soy einai se aytO laon perioysion para panta ta eTnE osa epi prosOpoy tEs gEs

Втор 7:7 oyh oti polyplETeite para panta ta eTnE proeilato kyrios ymas kai exelexato ymas ymeis gar este oligostoi para panta ta eTnE

Втор 7:8 alla para to agapan kyrion ymas kai diatErOn ton orkon on Omosen tois patrasin ymOn exEgagen kyrios ymas en heiri krataia kai en brahioni ypsElO kai elytrOsato ex oikoy doyleias ek heiros faraO basileOs aigyptoy

Втор 7:9 kai gnOsE oti kyrios o Teos soy oytos Teos Teos pistos o fylassOn diaTEkEn kai eleos tois agapOsin ayton kai tois fylassoysin tas entolas aytoy eis hilias geneas

Втор 7:10 kai apodidoys tois misoysin kata prosOpon exoleTreysai aytoys kai oyhi bradynei tois misoysin kata prosOpon apodOsei aytois

Втор 7:11 kai fylaxE tas entolas kai ta dikaiOmata kai ta krimata tayta osa egO entellomai soi sEmeron poiein

Втор 7:12 kai estai Enika an akoysEte panta ta dikaiOmata tayta kai fylaxEte kai poiEsEte ayta kai diafylaxei kyrios o Teos soy soi tEn diaTEkEn kai to eleos o Omosen tois patrasin ymOn

Втор 7:13 kai agapEsei se kai eylogEsei se kai plETynei se kai eylogEsei ta ekgona tEs koilias soy kai ton karpon tEs gEs soy ton siton soy kai ton oinon soy kai to elaion soy ta boykolia tOn boOn soy kai ta poimnia tOn probatOn soy epi tEs gEs Es Omosen kyrios tois patrasin soy doynai soi

Втор 7:14 eylogEtos esE para panta ta eTnE oyk estai en ymin agonos oyde steira kai en tois ktEnesin soy

Втор 7:15 kai perielei kyrios apo soy pasan malakian kai pasas nosoys aigyptoy tas ponEras as eOrakas kai osa egnOs oyk epiTEsei epi se kai epiTEsei ayta epi pantas toys misoyntas se

Втор 7:16 kai fagE panta ta skyla tOn eTnOn a kyrios o Teos soy didOsin soi oy feisetai o ofTalmos soy ep aytois kai oy latreyseis tois Teois aytOn oti skOlon toyto estin soi

Втор 7:17 ean de legEs en tE dianoia soy oti poly to eTnos toyto E egO pOs dynEsomai exoleTreysai aytoys

Втор 7:18 oy fobETEsE aytoys mneia mnEsTEsE osa epoiEsen kyrios o Teos soy tO faraO kai pasi tois aigyptiois

Втор 7:19 toys peirasmoys toys megaloys oys eidosan oi ofTalmoi soy ta sEmeia kai ta terata ta megala ekeina tEn heira tEn krataian kai ton brahiona ton ypsElon Os exEgagen se kyrios o Teos soy oytOs poiEsei kyrios o Teos EmOn pasin tois eTnesin oys sy fobE apo prosOpoy aytOn

Втор 7:20 kai tas sfEkias apostelei kyrios o Teos soy eis aytoys eOs an ektribOsin oi kataleleimmenoi kai oi kekrymmenoi apo soy

Втор 7:21 oy trOTEsE apo prosOpoy aytOn oti kyrios o Teos soy en soi Teos megas kai krataios

Втор 7:22 kai katanalOsei kyrios o Teos soy ta eTnE tayta apo prosOpoy soy kata mikron mikron oy dynEsE exanalOsai aytoys to tahos ina mE genEtai E gE erEmos kai plETynTE epi se ta TEria ta agria

Втор 7:23 kai paradOsei aytoys kyrios o Teos soy eis tas heiras soy kai apolesei aytoys apOleia megalE eOs an exoleTreysE aytoys

Втор 7:24 kai paradOsei toys basileis aytOn eis tas heiras ymOn kai apoleitai to onoma aytOn ek toy topoy ekeinoy oyk antistEsetai oydeis kata prosOpon soy eOs an exoleTreysEs aytoys

Втор 7:25 ta glypta tOn TeOn aytOn katakaysete pyri oyk epiTymEseis argyrion oyde hrysion ap aytOn kai oy lEmpsE seaytO mE ptaisEs di ayto oti bdelygma kyriO tO TeO soy estin

Втор 7:26 kai oyk eisoiseis bdelygma eis ton oikon soy kai esE anaTEma Osper toyto prosohTismati prosohTieis kai bdelygmati bdelyxE oti anaTEma estin

Втор 8:1 pasas tas entolas as egO entellomai ymin sEmeron fylaxesTe poiein ina zEte kai polyplasiasTEte kai eiselTEte kai klEronomEsEte tEn gEn En kyrios o Teos ymOn Omosen tois patrasin ymOn

Втор 8:2 kai mnEsTEsE pasan tEn odon En Egagen se kyrios o Teos soy en tE erEmO opOs an kakOsE se kai ekpeirasE se kai diagnOsTE ta en tE kardia soy ei fylaxE tas entolas aytoy E oy

Втор 8:3 kai ekakOsen se kai elimaghonEsen se kai epsOmisen se to manna o oyk eidEsan oi pateres soy ina anaggeilE soi oti oyk ep artO monO zEsetai o anTrOpos all epi panti rEmati tO ekporeyomenO dia stomatos Teoy zEsetai o anTrOpos

Втор 8:4 ta imatia soy oy katetribE apo soy oi podes soy oyk etylOTEsan idoy tessarakonta etE

Втор 8:5 kai gnOsE tE kardia soy oti Os ei tis paideysai anTrOpos ton yion aytoy oytOs kyrios o Teos soy paideysei se

Втор 8:6 kai fylaxE tas entolas kyrioy toy Teoy soy poreyesTai en tais odois aytoy kai fobeisTai ayton

Втор 8:7 o gar kyrios o Teos soy eisagei se eis gEn agaTEn kai pollEn oy heimarroi ydatOn kai pEgai abyssOn ekporeyomenai dia tOn pediOn kai dia tOn oreOn

Втор 8:8 gE pyroy kai kriTEs ampeloi sykai roai gE elaias elaioy kai melitos

Втор 8:9 gE ef Es oy meta ptOheias fagE ton arton soy kai oyk endeETEsE oyden ep aytEs gE Es oi liToi sidEros kai ek tOn oreOn aytEs metalleyseis halkon

Втор 8:10 kai fagE kai emplEsTEsE kai eylogEseis kyrion ton Teon soy epi tEs gEs tEs agaTEs Es edOken soi

Втор 8:11 prosehe seaytO mE epilaTE kyrioy toy Teoy soy toy mE fylaxai tas entolas aytoy kai ta krimata kai ta dikaiOmata aytoy osa egO entellomai soi sEmeron

Втор 8:12 mE fagOn kai emplEsTeis kai oikias kalas oikodomEsas kai katoikEsas en aytais

Втор 8:13 kai tOn boOn soy kai tOn probatOn soy plETynTentOn soi argyrioy kai hrysioy plETynTentos soi kai pantOn osOn soi estai plETynTentOn soi

Втор 8:14 ypsOTEs tE kardia kai epilaTE kyrioy toy Teoy soy toy exagagontos se ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Втор 8:15 toy agagontos se dia tEs erEmoy tEs megalEs kai tEs foberas ekeinEs oy ofis daknOn kai skorpios kai dipsa oy oyk En ydOr toy exagagontos soi ek petras akrotomoy pEgEn ydatos

Втор 8:16 toy psOmisantos se to manna en tE erEmO o oyk eidEsan oi pateres soy ina kakOsE se kai ekpeirasE se kai ey se poiEsE ep eshatOn tOn EmerOn soy

Втор 8:17 mE eipEs en tE kardia soy E ishys moy kai to kratos tEs heiros moy epoiEsen moi tEn dynamin tEn megalEn taytEn

Втор 8:18 kai mnEsTEsE kyrioy toy Teoy soy oti aytos soi didOsin ishyn toy poiEsai dynamin kai ina stEsE tEn diaTEkEn aytoy En Omosen kyrios tois patrasin soy Os sEmeron

Втор 8:19 kai estai ean lETE epilaTE kyrioy toy Teoy soy kai poreyTEs opisO TeOn eterOn kai latreysEs aytois kai proskynEsEs aytois diamartyromai ymin sEmeron ton te oyranon kai tEn gEn oti apOleia apoleisTe

Втор 8:20 kaTa kai ta loipa eTnE osa kyrios apollyei pro prosOpoy ymOn oytOs apoleisTe anT On oyk Ekoysate tEs fOnEs kyrioy toy Teoy ymOn

Втор 9:1 akoye israEl sy diabaineis sEmeron ton iordanEn eiselTein klEronomEsai eTnE megala kai ishyrotera mallon E ymeis poleis megalas kai teihEreis eOs toy oyranoy

Втор 9:2 laon megan kai polyn kai eymEkE yioys enak oys sy oisTa kai sy akEkoas tis antistEsetai kata prosOpon yiOn enak

Втор 9:3 kai gnOsE sEmeron oti kyrios o Teos soy oytos proporeyetai pro prosOpoy soy pyr katanaliskon estin oytos exoleTreysei aytoys kai oytos apostrepsei aytoys apo prosOpoy soy kai apoleis aytoys kaTaper eipen soi kyrios

Втор 9:4 mE eipEs en tE kardia soy en tO exanalOsai kyrion ton Teon soy ta eTnE tayta apo prosOpoy soy legOn dia tas dikaiosynas moy eisEgagen me kyrios klEronomEsai tEn gEn tEn agaTEn taytEn alla dia tEn asebeian tOn eTnOn toytOn kyrios exoleTreysei aytoys pro prosOpoy soy

Втор 9:5 oyhi dia tEn dikaiosynEn soy oyde dia tEn osiotEta tEs kardias soy sy eisporeyE klEronomEsai tEn gEn aytOn alla dia tEn asebeian tOn eTnOn toytOn kyrios exoleTreysei aytoys apo prosOpoy soy kai ina stEsE tEn diaTEkEn aytoy En Omosen tois patrasin ymOn tO abraam kai tO isaak kai tO iakOb

Втор 9:6 kai gnOsE sEmeron oti oyhi dia tas dikaiosynas soy kyrios o Teos soy didOsin soi tEn gEn tEn agaTEn taytEn klEronomEsai oti laos sklErotrahElos ei

Втор 9:7 mnEsTEti mE epilaTE osa parOxynas kyrion ton Teon soy en tE erEmO af Es Emeras exElTete ex aigyptoy eOs ElTete eis ton topon toyton apeiToyntes dieteleite ta pros kyrion

Втор 9:8 kai en hOrEb parOxynate kyrion kai eTymOTE kyrios ef ymin exoleTreysai ymas

Втор 9:9 anabainontos moy eis to oros labein tas plakas tas liTinas plakas diaTEkEs as dieTeto kyrios pros ymas kai kateginomEn en tO orei tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas arton oyk efagon kai ydOr oyk epion

Втор 9:10 kai edOken kyrios emoi tas dyo plakas tas liTinas gegrammenas en tO daktylO toy Teoy kai ep aytais egegrapto pantes oi logoi oys elalEsen kyrios pros ymas en tO orei Emera ekklEsias

Втор 9:11 kai egeneto dia tessarakonta EmerOn kai tessarakonta nyktOn edOken kyrios emoi tas dyo plakas tas liTinas plakas diaTEkEs

Втор 9:12 kai eipen kyrios pros me anastETi katabETi to tahos enteyTen oti EnomEsen o laos soy oys exEgages ek gEs aigyptoy parebEsan tahy ek tEs odoy Es eneteilO aytois epoiEsan eaytois hOneyma

Втор 9:13 kai eipen kyrios pros me lelalEka pros se apax kai dis legOn eOraka ton laon toyton kai idoy laos sklErotrahElos estin

Втор 9:14 eason me exoleTreysai aytoys kai exaleipsO to onoma aytOn ypokatOTen toy oyranoy kai poiEsO se eis eTnos mega kai ishyron kai poly mallon E toyto

Втор 9:15 kai epistrepsas katebEn ek toy oroys kai to oros ekaieto pyri kai ai dyo plakes epi tais dysi hersin moy

Втор 9:16 kai idOn oti Emartete enantion kyrioy toy Teoy ymOn kai epoiEsate ymin eaytois hOneyton kai parebEte apo tEs odoy Es eneteilato ymin kyrios

Втор 9:17 kai epilabomenos tOn dyo plakOn erripsa aytas apo tOn dyo heirOn moy kai synetripsa enantion ymOn

Втор 9:18 kai edeETEn enantion kyrioy deyteron kaTaper kai to proteron tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas arton oyk efagon kai ydOr oyk epion peri pasOn tOn amartiOn ymOn On Emartete poiEsai to ponEron enantion kyrioy toy Teoy ymOn paroxynai ayton

Втор 9:19 kai ekfobos eimi dia tEn orgEn kai ton Tymon oti parOxynTE kyrios ef ymin exoleTreysai ymas kai eisEkoysen kyrios emoy kai en tO kairO toytO

Втор 9:20 kai epi aarOn eTymOTE kyrios sfodra exoleTreysai ayton kai EyxamEn kai peri aarOn en tO kairO ekeinO

Втор 9:21 kai tEn amartian ymOn En epoiEsate ton moshon elabon ayton kai katekaysa ayton en pyri kai synekopsa ayton katalesas sfodra eOs oy egeneto lepton kai egenETE Osei koniortos kai erripsa ton koniorton eis ton heimarroyn ton katabainonta ek toy oroys

Втор 9:22 kai en tO empyrismO kai en tO peirasmO kai en tois mnEmasin tEs epiTymias paroxynontes Ete kyrion ton Teon ymOn

Втор 9:23 kai ote exapesteilen kyrios ymas ek kadEs barnE legOn anabEte kai klEronomEsate tEn gEn En didOmi ymin kai EpeiTEsate tO rEmati kyrioy toy Teoy ymOn kai oyk episteysate aytO kai oyk eisEkoysate tEs fOnEs aytoy

Втор 9:24 apeiToyntes Ete ta pros kyrion apo tEs Emeras Es egnOsTE ymin

Втор 9:25 kai edeETEn enantion kyrioy tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas osas edeETEn eipen gar kyrios exoleTreysai ymas

Втор 9:26 kai eyxamEn pros ton Teon kai eipa kyrie kyrie basiley tOn TeOn mE exoleTreysEs ton laon soy kai tEn merida soy En elytrOsO en tE ishyi soy tE megalE oys exEgages ek gEs aigyptoy en tE ishyi soy tE megalE kai en tE heiri soy tE krataia kai en tO brahioni soy tO ypsElO

Втор 9:27 mnEsTEti abraam kai isaak kai iakOb tOn TerapontOn soy ois Omosas kata seaytoy mE epiblepsEs epi tEn sklErotEta toy laoy toytoy kai ta asebEmata kai ta amartEmata aytOn

Втор 9:28 mE eipOsin oi katoikoyntes tEn gEn oTen exEgages Emas ekeiTen legontes para to mE dynasTai kyrion eisagagein aytoys eis tEn gEn En eipen aytois kai para to misEsai aytoys exEgagen aytoys apokteinai en tE erEmO

Втор 9:29 kai oytoi laos soy kai klEros soy oys exEgages ek gEs aigyptoy en tE ishyi soy tE megalE kai en tO brahioni soy tO ypsElO

Втор 10:1 en ekeinO tO kairO eipen kyrios pros me laxeyson seaytO dyo plakas liTinas Osper tas prOtas kai anabETi pros me eis to oros kai poiEseis seaytO kibOton xylinEn

Втор 10:2 kai grapsO epi tas plakas ta rEmata a En en tais plaxin tais prOtais as synetripsas kai embaleis aytas eis tEn kibOton

Втор 10:3 kai epoiEsa kibOton ek xylOn asEptOn kai elaxeysa tas dyo plakas tas liTinas Os ai prOtai kai anebEn eis to oros kai ai dyo plakes epi tais hersin moy

Втор 10:4 kai egrapsen epi tas plakas kata tEn grafEn tEn prOtEn toys deka logoys oys elalEsen kyrios pros ymas en tO orei ek mesoy toy pyros kai edOken aytas kyrios emoi

Втор 10:5 kai epistrepsas katebEn ek toy oroys kai enebalon tas plakas eis tEn kibOton En epoiEsa kai Esan ekei kaTa eneteilato moi kyrios

Втор 10:6 kai oi yioi israEl apEran ek bErOT yiOn iakim misadai ekei apeTanen aarOn kai etafE ekei kai ierateysen eleazar yios aytoy ant aytoy

Втор 10:7 ekeiTen apEran eis gadgad kai apo gadgad eis etebaTa gE heimarroi ydatOn

Втор 10:8 en ekeinO tO kairO diesteilen kyrios tEn fylEn tEn leyi airein tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy parestanai enanti kyrioy leitoyrgein kai epeyhesTai epi tO onomati aytoy eOs tEs Emeras taytEs

Втор 10:9 dia toyto oyk estin tois leyitais meris kai klEros en tois adelfois aytOn kyrios aytos klEros aytoy kaTa eipen aytO

Втор 10:10 kagO eistEkein en tO orei tessarakonta Emeras kai tessarakonta nyktas kai eisEkoysen kyrios emoy kai en tO kairO toytO kai oyk ETelEsen kyrios exoleTreysai ymas

Втор 10:11 kai eipen kyrios pros me badize aparon enantion toy laoy toytoy kai eisporeyesTOsan kai klEronomeitOsan tEn gEn En Omosa tois patrasin aytOn doynai aytois

Втор 10:12 kai nyn israEl ti kyrios o Teos soy aiteitai para soy all E fobeisTai kyrion ton Teon soy poreyesTai en pasais tais odois aytoy kai agapan ayton kai latreyein kyriO tO TeO soy ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy

Втор 10:13 fylassesTai tas entolas kyrioy toy Teoy soy kai ta dikaiOmata aytoy osa egO entellomai soi sEmeron ina ey soi E

Втор 10:14 idoy kyrioy toy Teoy soy o oyranos kai o oyranos toy oyranoy E gE kai panta osa estin en aytE

Втор 10:15 plEn toys pateras ymOn proeilato kyrios agapan aytoys kai exelexato to sperma aytOn met aytoys ymas para panta ta eTnE kata tEn Emeran taytEn

Втор 10:16 kai peritemeisTe tEn sklErokardian ymOn kai ton trahElon ymOn oy sklEryneite eti

Втор 10:17 o gar kyrios o Teos ymOn oytos Teos tOn TeOn kai kyrios tOn kyriOn o Teos o megas kai ishyros kai o foberos ostis oy Taymazei prosOpon oyd oy mE labE dOron

Втор 10:18 poiOn krisin prosElytO kai orfanO kai hEra kai agapa ton prosElyton doynai aytO arton kai imation

Втор 10:19 kai agapEsete ton prosElyton prosElytoi gar Ete en gE aigyptO

Втор 10:20 kyrion ton Teon soy fobETEsE kai aytO latreyseis kai pros ayton kollETEsE kai tO onomati aytoy omE

Втор 10:21 oytos kayhEma soy kai oytos Teos soy ostis epoiEsen en soi ta megala kai ta endoxa tayta a eidosan oi ofTalmoi soy

Втор 10:22 en ebdomEkonta psyhais katebEsan oi pateres soy eis aigypton nyni de epoiEsen se kyrios o Teos soy Osei ta astra toy oyranoy tO plETei

Втор 11:1 kai agapEseis kyrion ton Teon soy kai fylaxE ta fylagmata aytoy kai ta dikaiOmata aytoy kai tas kriseis aytoy pasas tas Emeras

Втор 11:2 kai gnOsesTe sEmeron oti oyhi ta paidia ymOn osoi oyk oidasin oyde eidosan tEn paideian kyrioy toy Teoy soy kai ta megaleia aytoy kai tEn heira tEn krataian kai ton brahiona ton ypsElon

Втор 11:3 kai ta sEmeia aytoy kai ta terata aytoy osa epoiEsen en mesO aigyptoy faraO basilei aigyptoy kai pasE tE gE aytoy

Втор 11:4 kai osa epoiEsen tEn dynamin tOn aigyptiOn ta armata aytOn kai tEn ippon aytOn Os epeklysen to ydOr tEs TalassEs tEs eryTras epi prosOpoy aytOn katadiOkontOn aytOn ek tOn opisO ymOn kai apOlesen aytoys kyrios eOs tEs sEmeron Emeras

Втор 11:5 kai osa epoiEsen ymin en tE erEmO eOs ElTete eis ton topon toyton

Втор 11:6 kai osa epoiEsen tO daTan kai abirOn yiois eliab yioy roybEn oys anoixasa E gE to stoma aytEs katepien aytoys kai toys oikoys aytOn kai tas skEnas aytOn kai pasan aytOn tEn ypostasin tEn met aytOn en mesO pantos israEl

Втор 11:7 oti oi ofTalmoi ymOn eOrakan panta ta erga kyrioy ta megala osa epoiEsen ymin sEmeron

Втор 11:8 kai fylaxesTe pasas tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron ina zEte kai polyplasiasTEte kai eiselTontes klEronomEsEte tEn gEn eis En ymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai aytEn

Втор 11:9 ina makroEmereysEte epi tEs gEs Es Omosen kyrios tois patrasin ymOn doynai aytois kai tO spermati aytOn met aytoys gEn reoysan gala kai meli

Втор 11:10 estin gar E gE eis En eisporeyE ekei klEronomEsai aytEn oyh Osper E gE aigyptoy estin oTen ekpeporeysTe ekeiTen otan speirOsin ton sporon kai potizOsin tois posin Osei kEpon lahaneias

Втор 11:11 E de gE eis En eisporeyE ekei klEronomEsai aytEn gE oreinE kai pedinE ek toy yetoy toy oyranoy pietai ydOr

Втор 11:12 gE En kyrios o Teos soy episkopeitai aytEn dia pantos oi ofTalmoi kyrioy toy Teoy soy ep aytEs ap arhEs toy eniaytoy kai eOs synteleias toy eniaytoy

Втор 11:13 ean de akoE eisakoysEte pasas tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron agapan kyrion ton Teon soy kai latreyein aytO ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy

Втор 11:14 kai dOsei ton yeton tE gE soy kaT Oran proimon kai opsimon kai eisoiseis ton siton soy kai ton oinon soy kai to elaion soy

Втор 11:15 kai dOsei hortasmata en tois agrois soy tois ktEnesin soy kai fagOn kai emplEsTeis

Втор 11:16 prosehe seaytO mE platynTE E kardia soy kai parabEte kai latreysEte Teois eterois kai proskynEsEte aytois

Втор 11:17 kai TymOTeis orgE kyrios ef ymin kai syshE ton oyranon kai oyk estai yetos kai E gE oy dOsei ton karpon aytEs kai apoleisTe en tahei apo tEs gEs tEs agaTEs Es edOken o kyrios ymin

Втор 11:18 kai embaleite ta rEmata tayta eis tEn kardian ymOn kai eis tEn psyhEn ymOn kai afapsete ayta eis sEmeion epi tEs heiros ymOn kai estai asaleyton pro ofTalmOn ymOn

Втор 11:19 kai didaxete ayta ta tekna ymOn lalein ayta kaTEmenoys en oikO kai poreyomenoys en odO kai koitazomenoys kai dianistamenoys

Втор 11:20 kai grapsete ayta epi tas flias tOn oikiOn ymOn kai tOn pylOn ymOn

Втор 11:21 ina polyEmereysEte kai ai Emerai tOn yiOn ymOn epi tEs gEs Es Omosen kyrios tois patrasin ymOn doynai aytois kaTOs ai Emerai toy oyranoy epi tEs gEs

Втор 11:22 kai estai ean akoE akoysEte pasas tas entolas taytas osas egO entellomai soi sEmeron poiein agapan kyrion ton Teon EmOn kai poreyesTai en pasais tais odois aytoy kai proskollasTai aytO

Втор 11:23 kai ekbalei kyrios panta ta eTnE tayta apo prosOpoy ymOn kai klEronomEsete eTnE megala kai ishyrotera mallon E ymeis

Втор 11:24 panta ton topon oy ean patEsE to ihnos toy podos ymOn ymin estai apo tEs erEmoy kai antilibanoy kai apo toy potamoy toy megaloy potamoy eyfratoy kai eOs tEs TalassEs tEs epi dysmOn estai ta oria soy

Втор 11:25 oyk antistEsetai oydeis kata prosOpon ymOn ton tromon ymOn kai ton fobon ymOn epiTEsei kyrios o Teos ymOn epi prosOpon pasEs tEs gEs ef Es ean epibEte ep aytEs on tropon elalEsen kyrios pros ymas

Втор 11:26 idoy egO didOmi enOpion ymOn sEmeron eylogian kai kataran

Втор 11:27 tEn eylogian ean akoysEte tas entolas kyrioy toy Teoy ymOn as egO entellomai ymin sEmeron

Втор 11:28 kai tas kataras ean mE akoysEte tas entolas kyrioy toy Teoy ymOn osas egO entellomai ymin sEmeron kai planETEte apo tEs odoy Es eneteilamEn ymin poreyTentes latreyein Teois eterois oys oyk oidate

Втор 11:29 kai estai otan eisagagE se kyrios o Teos soy eis tEn gEn eis En diabaineis ekei klEronomEsai aytEn kai dOseis tEn eylogian ep oros garizin kai tEn kataran ep oros gaibal

Втор 11:30 oyk idoy tayta peran toy iordanoy opisO odon dysmOn Elioy en gE hanaan to katoikoyn epi dysmOn ehomenon toy golgol plEsion tEs dryos tEs ypsElEs

Втор 11:31 ymeis gar diabainete ton iordanEn eiselTontes klEronomEsai tEn gEn En kyrios o Teos ymOn didOsin ymin en klErO pasas tas Emeras kai klEronomEsete aytEn kai katoikEsete en aytE

Втор 11:32 kai fylaxesTe toy poiein panta ta prostagmata aytoy kai tas kriseis taytas osas egO didOmi enOpion ymOn sEmeron

Втор 12:1 kai tayta ta prostagmata kai ai kriseis as fylaxete toy poiein epi tEs gEs Es kyrios o Teos tOn paterOn ymOn didOsin ymin en klErO pasas tas Emeras as ymeis zEte epi tEs gEs

Втор 12:2 apOleia apoleite pantas toys topoys en ois elatreysan ekei tois Teois aytOn oys ymeis klEronomeite aytoys epi tOn oreOn tOn ypsElOn kai epi tOn TinOn kai ypokatO dendroy daseos

Втор 12:3 kai kataskapsete toys bOmoys aytOn kai syntripsete tas stElas aytOn kai ta alsE aytOn ekkopsete kai ta glypta tOn TeOn aytOn katakaysete pyri kai apoleitai to onoma aytOn ek toy topoy ekeinoy

Втор 12:4 oy poiEsete oytOs kyriO tO TeO ymOn

Втор 12:5 all E eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos ymOn en mia tOn fylOn ymOn eponomasai to onoma aytoy ekei epiklETEnai kai ekzEtEsete kai eiseleysesTe ekei

Втор 12:6 kai oisete ekei ta olokaytOmata ymOn kai ta Tysiasmata ymOn kai tas aparhas ymOn kai tas eyhas ymOn kai ta ekoysia ymOn kai ta prOtotoka tOn boOn ymOn kai tOn probatOn ymOn

Втор 12:7 kai fagesTe ekei enantion kyrioy toy Teoy ymOn kai eyfranTEsesTe epi pasin oy an tEn heira epibalEte ymeis kai oi oikoi ymOn kaToti eylogEsen se kyrios o Teos soy

Втор 12:8 oy poiEsete panta a Emeis poioymen Ode sEmeron ekastos to areston enOpion aytoy

Втор 12:9 oy gar Ekate eOs toy nyn eis tEn katapaysin kai eis tEn klEronomian En kyrios o Teos ymOn didOsin ymin

Втор 12:10 kai diabEsesTe ton iordanEn kai katoikEsete epi tEs gEs Es kyrios o Teos ymOn kataklEronomei ymin kai katapaysei ymas apo pantOn tOn ehTrOn ymOn tOn kyklO kai katoikEsete meta asfaleias

Втор 12:11 kai estai o topos on an eklexEtai kyrios o Teos ymOn epiklETEnai to onoma aytoy ekei ekei oisete panta osa egO entellomai ymin sEmeron ta olokaytOmata ymOn kai ta Tysiasmata ymOn kai ta epidekata ymOn kai tas aparhas tOn heirOn ymOn kai ta domata ymOn kai pan eklekton tOn dOrOn ymOn osa ean eyxEsTe tO TeO ymOn

Втор 12:12 kai eyfranTEsesTe enantion kyrioy toy Teoy ymOn ymeis kai oi yioi ymOn kai ai Tygateres ymOn oi paides ymOn kai ai paidiskai ymOn kai o leyitEs o epi tOn pylOn ymOn oti oyk estin aytO meris oyde klEros meT ymOn

Втор 12:13 prosehe seaytO mE anenegkEs ta olokaytOmata soy en panti topO oy ean idEs

Втор 12:14 all E eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos soy ayton en mia tOn fylOn soy ekei anoiseis ta olokaytOmata soy kai ekei poiEseis panta osa egO entellomai soi sEmeron

Втор 12:15 all E en pasE epiTymia soy Tyseis kai fagE krea kata tEn eylogian kyrioy toy Teoy soy En edOken soi en pasE polei o akaTartos en soi kai o kaTaros epi to ayto fagetai ayto Os dorkada E elafon

Втор 12:16 plEn to aima oy fagesTe epi tEn gEn ekheeite ayto Os ydOr

Втор 12:17 oy dynEsE fagein en tais polesin soy to epidekaton toy sitoy soy kai toy oinoy soy kai toy elaioy soy ta prOtotoka tOn boOn soy kai tOn probatOn soy kai pasas eyhas osas an eyxEsTe kai tas omologias ymOn kai tas aparhas tOn heirOn ymOn

Втор 12:18 all E enantion kyrioy toy Teoy soy fagE ayta en tO topO O an eklexEtai kyrios o Teos soy aytO sy kai o yios soy kai E TygatEr soy o pais soy kai E paidiskE soy kai o prosElytos o en tais polesin ymOn kai eyfranTEsE enantion kyrioy toy Teoy soy epi panta oy an epibalEs tEn heira soy

Втор 12:19 prosehe seaytO mE egkatalipEs ton leyitEn panta ton hronon oson ean zEs epi tEs gEs

Втор 12:20 ean de emplatynE kyrios o Teos soy ta oria soy kaTaper elalEsen soi kai ereis fagomai krea ean epiTymEsE E psyhE soy Oste fagein krea en pasE epiTymia tEs psyhEs soy fagE krea

Втор 12:21 ean de makroteron apehE soy o topos on an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei kai Tyseis apo tOn boOn soy kai apo tOn probatOn soy On an dO o Teos soi on tropon eneteilamEn soi kai fagE en tais polesin soy kata tEn epiTymian tEs psyhEs soy

Втор 12:22 Os esTetai E dorkas kai E elafos oytOs fagE ayto o akaTartos en soi kai o kaTaros OsaytOs edetai

Втор 12:23 prosehe ishyrOs toy mE fagein aima oti to aima aytoy psyhE oy brOTEsetai E psyhE meta tOn kreOn

Втор 12:24 oy fagesTe epi tEn gEn ekheeite ayto Os ydOr

Втор 12:25 oy fagE ayto ina ey soi genEtai kai tois yiois soy meta se ean poiEsEs to kalon kai to areston enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 12:26 plEn ta agia soy ean genEtai soi kai tas eyhas soy labOn Exeis eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei

Втор 12:27 kai poiEseis ta olokaytOmata soy ta krea anoiseis epi to TysiastErion kyrioy toy Teoy soy to de aima tOn TysiOn soy prosheeis pros tEn basin toy TysiastErioy kyrioy toy Teoy soy ta de krea fagE

Втор 12:28 fylassoy kai akoye kai poiEseis pantas toys logoys oys egO entellomai soi ina ey soi genEtai kai tois yiois soy di aiOnos ean poiEsEs to kalon kai to areston enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 12:29 ean de exoleTreysE kyrios o Teos soy ta eTnE eis oys sy eisporeyE ekei klEronomEsai tEn gEn aytOn apo prosOpoy soy kai kataklEronomEsEs aytoys kai katoikEsEs en tE gE aytOn

Втор 12:30 prosehe seaytO mE ekzEtEsEs epakoloyTEsai aytois meta to exoleTreyTEnai aytoys apo prosOpoy soy oy mE ekzEtEsEs toys Teoys aytOn legOn pOs poioysin ta eTnE tayta tois Teois aytOn poiEsO kagO

Втор 12:31 oy poiEseis oytOs kyriO tO TeO soy ta gar bdelygmata a kyrios emisEsen epoiEsan tois Teois aytOn oti toys yioys aytOn kai tas Tygateras aytOn katakaioysin en pyri tois Teois aytOn

Втор 13:1 pan rEma o egO entellomai soi sEmeron toyto fylaxE poiein oy prosTEseis ep ayto oyde afeleis ap aytoy

Втор 13:2 ean de anastE en soi profEtEs E enypniazomenos enypnion kai dO soi sEmeion E teras

Втор 13:3 kai elTE to sEmeion E to teras o elalEsen pros se legOn poreyTOmen kai latreysOmen Teois eterois oys oyk oidate

Втор 13:4 oyk akoysesTe tOn logOn toy profEtoy ekeinoy E toy enypniazomenoy to enypnion ekeino oti peirazei kyrios o Teos ymas eidenai ei agapate kyrion ton Teon ymOn ex olEs tEs kardias ymOn kai ex olEs tEs psyhEs ymOn

Втор 13:5 opisO kyrioy toy Teoy ymOn poreyesTe kai ayton fobETEsesTe kai tas entolas aytoy fylaxesTe kai tEs fOnEs aytoy akoysesTe kai aytO prosteTEsesTe

Втор 13:6 kai o profEtEs ekeinos E o to enypnion enypniazomenos ekeinos apoTaneitai elalEsen gar planEsai se apo kyrioy toy Teoy soy toy exagagontos se ek gEs aigyptoy toy lytrOsamenoy se ek tEs doyleias exOsai se ek tEs odoy Es eneteilato soi kyrios o Teos soy poreyesTai en aytE kai afanieis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 13:7 ean de parakalesE se o adelfos soy ek patros soy E ek mEtros soy E o yios soy E E TygatEr soy E E gynE E en kolpO soy E o filos o isos tEs psyhEs soy laTra legOn badisOmen kai latreysOmen Teois eterois oys oyk Edeis sy kai oi pateres soy

Втор 13:8 apo tOn TeOn tOn eTnOn tOn perikyklO ymOn tOn eggizontOn soi E tOn makran apo soy ap akroy tEs gEs eOs akroy tEs gEs

Втор 13:9 oy synTelEseis aytO kai oyk eisakoysE aytoy kai oy feisetai o ofTalmos soy ep aytO oyk epipoTEseis ep aytO oyd oy mE skepasEs ayton

Втор 13:10 anaggellOn anaggeleis peri aytoy ai heires soy esontai ep ayton en prOtois apokteinai ayton kai ai heires pantos toy laoy ep eshatO

Втор 13:11 kai liTobolEsoysin ayton en liTois kai apoTaneitai oti ezEtEsen apostEsai se apo kyrioy toy Teoy soy toy exagagontos se ek gEs aigyptoy ex oikoy doyleias

Втор 13:12 kai pas israEl akoysas fobETEsetai kai oy prosTEsoysin eti poiEsai kata to rEma to ponEron toyto en ymin

Втор 13:13 ean de akoysEs en mia tOn poleOn soy On kyrios o Teos soy didOsin soi katoikein se ekei legontOn

Втор 13:14 exElTosan andres paranomoi ex ymOn kai apestEsan pantas toys katoikoyntas tEn polin aytOn legontes poreyTOmen kai latreysOmen Teois eterois oys oyk Edeite

Втор 13:15 kai erOtEseis kai eraynEseis sfodra kai idoy alETEs safOs o logos gegenEtai to bdelygma toyto en ymin

Втор 13:16 anairOn aneleis pantas toys katoikoyntas en tE polei ekeinE en fonO mahairas anaTemati anaTematieite aytEn kai panta ta en aytE

Втор 13:17 kai panta ta skyla aytEs synaxeis eis tas diodoys aytEs kai emprEseis tEn polin en pyri kai panta ta skyla aytEs pandEmei enantion kyrioy toy Teoy soy kai estai aoikEtos eis ton aiOna oyk anoikodomETEsetai eti

Втор 13:18 oy proskollETEsetai en tE heiri soy oyden apo toy anaTematos ina apostrafE kyrios apo Tymoy tEs orgEs aytoy kai dOsei soi eleos kai eleEsei se kai plETynei se on tropon Omosen kyrios tois patrasin soy

Втор 13:19 ean akoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy fylassein pasas tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron poiein to kalon kai to areston enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 14:1 yioi este kyrioy toy Teoy ymOn oy foibEsete oyk epiTEsete falakrOma ana meson tOn ofTalmOn ymOn epi nekrO

Втор 14:2 oti laos agios ei kyriO tO TeO soy kai se exelexato kyrios o Teos soy genesTai se aytO laon perioysion apo pantOn tOn eTnOn tOn epi prosOpoy tEs gEs

Втор 14:3 oy fagesTe pan bdelygma

Втор 14:4 tayta ta ktEnE a fagesTe moshon ek boOn kai amnon ek probatOn kai himaron ex aigOn

Втор 14:5 elafon kai dorkada kai boybalon kai tragelafon kai pygargon oryga kai kamElopardalin

Втор 14:6 pan ktEnos dihEloyn oplEn kai onyhistEras onyhizon dyo hElOn kai anagon mErykismon en tois ktEnesin tayta fagesTe

Втор 14:7 kai tayta oy fagesTe apo tOn anagontOn mErykismon kai apo tOn dihEloyntOn tas oplas kai onyhizontOn onyhistEras ton kamElon kai dasypoda kai hoirogryllion oti anagoysin mErykismon kai oplEn oy dihEloysin akaTarta tayta ymin estin

Втор 14:8 kai ton yn oti dihElei oplEn toyto kai onyhizei onyhas oplEs kai toyto mErykismon oy marykatai akaTarton toyto ymin apo tOn kreOn aytOn oy fagesTe kai tOn TnEsimaiOn aytOn oyh apsesTe

Втор 14:9 kai tayta fagesTe apo pantOn tOn en tois ydasin panta osa estin en aytois pterygia kai lepides fagesTe

Втор 14:10 kai panta osa oyk estin aytois pterygia kai lepides oy fagesTe akaTarta ymin estin

Втор 14:11 pan orneon kaTaron fagesTe

Втор 14:12 kai tayta oy fagesTe ap aytOn ton aeton kai ton grypa kai ton aliaieton

Втор 14:13 kai ton gypa kai ton iktina kai ta omoia aytO

Втор 14:14 kai panta koraka kai ta omoia aytO

Втор 14:15 kai stroyTon kai glayka kai laron

Втор 14:16 kai erOdion kai kyknon kai ibin

Втор 14:17 kai kataraktEn kai ieraka kai ta omoia aytO kai epopa kai nyktikoraka

Втор 14:18 kai pelekana kai haradrion kai ta omoia aytO kai porfyriOna kai nykterida

Втор 14:19 panta ta erpeta tOn peteinOn akaTarta tayta estin ymin oy fagesTe ap aytOn

Втор 14:20 pan peteinon kaTaron fagesTe

Втор 14:21 pan TnEsimaion oy fagesTe tO paroikO tO en tais polesin soy doTEsetai kai fagetai E apodOsE tO allotriO oti laos agios ei kyriO tO TeO soy oyh epsEseis arna en galakti mEtros aytoy

Втор 14:22 dekatEn apodekatOseis pantos genEmatos toy spermatos soy to genEma toy agroy soy eniayton kat eniayton

Втор 14:23 kai fagE ayto enanti kyrioy toy Teoy soy en tO topO O an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei oisete ta epidekata toy sitoy soy kai toy oinoy soy kai toy elaioy soy ta prOtotoka tOn boOn soy kai tOn probatOn soy ina maTEs fobeisTai kyrion ton Teon soy pasas tas Emeras

Втор 14:24 ean de makran genEtai apo soy E odos kai mE dynE anaferein ayta oti makran apo soy o topos on an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei oti eylogEsei se kyrios o Teos soy

Втор 14:25 kai apodOsE ayta argyrioy kai lEmpsE to argyrion en tais hersin soy kai poreysE eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos soy ayton

Втор 14:26 kai dOseis to argyrion epi pantos oy ean epiTymE E psyhE soy epi boysi E epi probatois epi oinO E epi sikera E epi pantos oy ean epiTymE E psyhE soy kai fagE ekei enantion kyrioy toy Teoy soy kai eyfranTEsE sy kai o oikos soy

Втор 14:27 kai o leyitEs o en tais polesin soy oti oyk estin aytO meris oyde klEros meta soy

Втор 14:28 meta tria etE exoiseis pan to epidekaton tOn genEmatOn soy en tO eniaytO ekeinO TEseis ayto en tais polesin soy

Втор 14:29 kai eleysetai o leyitEs oti oyk estin aytO meris oyde klEros meta soy kai o prosElytos kai o orfanos kai E hEra E en tais polesin soy kai fagontai kai emplEsTEsontai ina eylogEsE se kyrios o Teos soy en pasin tois ergois ois ean poiEs

Втор 15:1 di epta etOn poiEseis afesin

Втор 15:2 kai oytOs to prostagma tEs afeseOs afEseis pan hreos idion o ofeilei soi o plEsion kai ton adelfon soy oyk apaitEseis oti epikeklEtai afesis kyriO tO TeO soy

Втор 15:3 ton allotrion apaitEseis osa ean E soi par aytO toy adelfoy soy afesin poiEseis toy hreoys soy

Втор 15:4 oti oyk estai en soi endeEs oti eylogOn eylogEsei se kyrios o Teos soy en tE gE E kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO kataklEronomEsai aytEn

Втор 15:5 ean de akoE eisakoysEte tEs fOnEs kyrioy toy Teoy ymOn fylassein kai poiein pasas tas entolas taytas osas egO entellomai soi sEmeron

Втор 15:6 oti kyrios o Teos soy eylogEsen se on tropon elalEsen soi kai danieis eTnesin pollois sy de oy daniE kai arxeis sy eTnOn pollOn soy de oyk arxoysin

Втор 15:7 ean de genEtai en soi endeEs tOn adelfOn soy en mia tOn poleOn soy en tE gE E kyrios o Teos soy didOsin soi oyk aposterxeis tEn kardian soy oyd oy mE sysfigxEs tEn heira soy apo toy adelfoy soy toy epideomenoy

Втор 15:8 anoigOn anoixeis tas heiras soy aytO daneion danieis aytO oson epideetai kaT oson endeeitai

Втор 15:9 prosehe seaytO mE genEtai rEma krypton en tE kardia soy anomEma legOn eggizei to etos to ebdomon etos tEs afeseOs kai ponEreysEtai o ofTalmos soy tO adelfO soy tO epideomenO kai oy dOseis aytO kai boEsetai kata soy pros kyrion kai estai en soi amartia megalE

Втор 15:10 didoys dOseis aytO kai daneion danieis aytO oson epideetai kai oy lypETEsE tE kardia soy didontos soy aytO oti dia to rEma toyto eylogEsei se kyrios o Teos soy en pasin tois ergois kai en pasin oy an epibalEs tEn heira soy

Втор 15:11 oy gar mE eklipE endeEs apo tEs gEs dia toyto egO soi entellomai poiein to rEma toyto legOn anoigOn anoixeis tas heiras soy tO adelfO soy tO penEti kai tO epideomenO tO epi tEs gEs soy

Втор 15:12 ean de praTE soi o adelfos soy o ebraios E E ebraia doyleysei soi ex etE kai tO ebdomO exaposteleis ayton eleyTeron apo soy

Втор 15:13 otan de exapostellEs ayton eleyTeron apo soy oyk exaposteleis ayton kenon

Втор 15:14 efodion efodiaseis ayton apo tOn probatOn soy kai apo toy sitoy soy kai apo tEs lEnoy soy kaTa eylogEsen se kyrios o Teos soy dOseis aytO

Втор 15:15 kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptoy kai elytrOsato se kyrios o Teos soy ekeiTen dia toyto egO soi entellomai poiein to rEma toyto

Втор 15:16 ean de legE pros se oyk exeleysomai apo soy oti EgapEken se kai tEn oikian soy oti ey aytO estin para soi

Втор 15:17 kai lEmpsE to opEtion kai trypEseis to Otion aytoy pros tEn Tyran kai estai soi oiketEs eis ton aiOna kai tEn paidiskEn soy poiEseis OsaytOs

Втор 15:18 oy sklEron estai enantion soy exapostellomenOn aytOn eleyTerOn apo soy oti efetion misTon toy misTOtoy edoyleysen soi ex etE kai eylogEsei se kyrios o Teos soy en pasin ois ean poiEs

Втор 15:19 pan prOtotokon o ean tehTE en tois boysin soy kai en tois probatois soy ta arsenika agiaseis kyriO tO TeO soy oyk erga en tO prOtotokO moshO soy kai oy mE keirEs to prOtotokon tOn probatOn soy

Втор 15:20 enanti kyrioy fagE ayto eniayton ex eniaytoy en tO topO O ean eklexEtai kyrios o Teos soy sy kai o oikos soy

Втор 15:21 ean de E en aytO mOmos hOlon E tyflon E kai pas mOmos ponEros oy Tyseis ayto kyriO tO TeO soy

Втор 15:22 en tais polesin soy fagE ayto o akaTartos en soi kai o kaTaros OsaytOs edetai Os dorkada E elafon

Втор 15:23 plEn to aima oy fagesTe epi tEn gEn ekheeis ayto Os ydOr

Втор 16:1 fylaxai ton mEna tOn neOn kai poiEseis to pasha kyriO tO TeO soy oti en tO mEni tOn neOn exElTes ex aigyptoy nyktos

Втор 16:2 kai Tyseis to pasha kyriO tO TeO soy probata kai boas en tO topO O ean eklexEtai kyrios o Teos soy ayton epiklETEnai to onoma aytoy ekei

Втор 16:3 oy fagE ep aytoy zymEn epta Emeras fagE ep aytoy azyma arton kakOseOs oti en spoydE exElTete ex aigyptoy ina mnEsTEte tEn Emeran tEs exodias ymOn ek gEs aigyptoy pasas tas Emeras tEs zOEs ymOn

Втор 16:4 oyk ofTEsetai soi zymE en pasi tois oriois soy epta Emeras kai oy koimETEsetai apo tOn kreOn On ean TysEs to esperas tE Emera tE prOtE eis to prOi

Втор 16:5 oy dynEsE Tysai to pasha en oydemia tOn poleOn soy On kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 16:6 all E eis ton topon on ean eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei Tyseis to pasha esperas pros dysmas Elioy en tO kairO O exElTes ex aigyptoy

Втор 16:7 kai epsEseis kai optEseis kai fagE en tO topO O ean eklexEtai kyrios o Teos soy ayton kai apostrafEsE to prOi kai apeleysE eis toys oikoys soy

Втор 16:8 ex Emeras fagE azyma kai tE Emera tE ebdomE exodion eortE kyriO tO TeO soy oy poiEseis en aytE pan ergon plEn osa poiETEsetai psyhE

Втор 16:9 epta ebdomadas oloklEroys exariTmEseis seaytO arxamenoy soy drepanon ep amEton arxE exariTmEsai epta ebdomadas

Втор 16:10 kai poiEseis eortEn ebdomadOn kyriO tO TeO soy kaToti E heir soy ishyei osa an dO soi kaToti EylogEsen se kyrios o Teos soy

Втор 16:11 kai eyfranTEsE enantion kyrioy toy Teoy soy sy kai o yios soy kai E TygatEr soy o pais soy kai E paidiskE soy kai o leyitEs o en tais polesin soy kai o prosElytos kai o orfanos kai E hEra E en ymin en tO topO O ean eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei

Втор 16:12 kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptO kai fylaxE kai poiEseis tas entolas taytas

Втор 16:13 eortEn skEnOn poiEseis seaytO epta Emeras en tO synagagein se ek toy alOnos soy kai apo tEs lEnoy soy

Втор 16:14 kai eyfranTEsE en tE eortE soy sy kai o yios soy kai E TygatEr soy o pais soy kai E paidiskE soy kai o leyitEs kai o prosElytos kai o orfanos kai E hEra E oysa en tais polesin soy

Втор 16:15 epta Emeras eortaseis kyriO tO TeO soy en tO topO O ean eklexEtai kyrios o Teos soy aytO ean de eylogEsE se kyrios o Teos soy en pasin tois genEmasin soy kai en panti ergO tOn heirOn soy kai esE eyfrainomenos

Втор 16:16 treis kairoys toy eniaytoy ofTEsetai pan arsenikon soy enantion kyrioy toy Teoy soy en tO topO O ean eklexEtai ayton kyrios en tE eortE tOn azymOn kai en tE eortE tOn ebdomadOn kai en tE eortE tEs skEnopEgias oyk ofTEsE enOpion kyrioy toy Teoy soy kenos

Втор 16:17 ekastos kata dynamin tOn heirOn ymOn kata tEn eylogian kyrioy toy Teoy soy En edOken soi

Втор 16:18 kritas kai grammatoeisagOgeis katastEseis seaytO en pasais tais polesin soy ais kyrios o Teos soy didOsin soi kata fylas kai krinoysin ton laon krisin dikaian

Втор 16:19 oyk ekklinoysin krisin oyk epignOsontai prosOpon oyde lEmpsontai dOron ta gar dOra ektyfloi ofTalmoys sofOn kai exairei logoys dikaiOn

Втор 16:20 dikaiOs to dikaion diOxE ina zEte kai eiselTontes klEronomEsEte tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 16:21 oy fyteyseis seaytO alsos pan xylon para to TysiastErion kyrioy toy Teoy soy o poiEseis seaytO

Втор 16:22 oy stEseis seaytO stElEn a emisEsen kyrios o Teos soy

Втор 17:1 oy Tyseis kyriO tO TeO soy moshon E probaton en O estin en aytO mOmos pan rEma ponEron oti bdelygma kyriO tO TeO soy estin

Втор 17:2 ean de eyreTE en soi en mia tOn poleOn soy On kyrios o Teos soy didOsin soi anEr E gynE ostis poiEsei to ponEron enantion kyrioy toy Teoy soy parelTein tEn diaTEkEn aytoy

Втор 17:3 kai elTontes latreysOsin Teois eterois kai proskynEsOsin aytois tO EliO E tE selEnE E panti tOn ek toy kosmoy toy oyranoy a oy prosetaxen

Втор 17:4 kai anaggelE soi kai ekzEtEseis sfodra kai idoy alETOs gegonen to rEma gegenEtai to bdelygma toyto en israEl

Втор 17:5 kai exaxeis ton anTrOpon ekeinon E tEn gynaika ekeinEn kai liTobolEsete aytoys en liTois kai teleytEsoysin

Втор 17:6 epi dysin martysin E epi trisin martysin apoTaneitai o apoTnEskOn oyk apoTaneitai ef eni martyri

Втор 17:7 kai E heir tOn martyrOn estai ep aytO en prOtois TanatOsai ayton kai E heir pantos toy laoy ep eshatOn kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 17:8 ean de adynatEsE apo soy rEma en krisei ana meson aima aimatos kai ana meson krisis kriseOs kai ana meson afE afEs kai ana meson antilogia antilogias rEmata kriseOs en tais polesin ymOn kai anastas anabEsE eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei

Втор 17:9 kai eleysE pros toys iereis toys leyitas kai pros ton kritEn os an genEtai en tais Emerais ekeinais kai ekzEtEsantes anaggeloysin soi tEn krisin

Втор 17:10 kai poiEseis kata to pragma o ean anaggeilOsin soi ek toy topoy oy an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei kai fylaxE sfodra poiEsai kata panta osa ean nomoTetETE soi

Втор 17:11 kata ton nomon kai kata tEn krisin En an eipOsin soi poiEseis oyk ekklineis apo toy rEmatos oy ean anaggeilOsin soi dexia oyde aristera

Втор 17:12 kai o anTrOpos os an poiEsE en yperEfania toy mE ypakoysai toy iereOs toy parestEkotos leitoyrgein epi tO onomati kyrioy toy Teoy soy E toy kritoy os an E en tais Emerais ekeinais kai apoTaneitai o anTrOpos ekeinos kai exareis ton ponEron ex israEl

Втор 17:13 kai pas o laos akoysas fobETEsetai kai oyk asebEsei eti

Втор 17:14 ean de eiselTEs eis tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO kai klEronomEsEs aytEn kai katoikEsEs ep aytEs kai eipEs katastEsO ep emayton arhonta kaTa kai ta loipa eTnE ta kyklO moy

Втор 17:15 kaTistOn katastEseis epi seayton arhonta on an eklexEtai kyrios o Teos soy ayton ek tOn adelfOn soy katastEseis epi seayton arhonta oy dynEsE katastEsai epi seayton anTrOpon allotrion oti oyk adelfos soy estin

Втор 17:16 dioti oy plETynei eaytO ippon oyde mE apostrepsE ton laon eis aigypton opOs plETynE eaytO ippon o de kyrios eipen oy prosTEsete apostrepsai tE odO taytE eti

Втор 17:17 kai oy plETynei eaytO gynaikas oyde metastEsetai aytoy E kardia kai argyrion kai hrysion oy plETynei eaytO sfodra

Втор 17:18 kai estai otan kaTisE epi tEs arhEs aytoy kai grapsei eaytO to deyteronomion toyto eis biblion para tOn iereOn tOn leyitOn

Втор 17:19 kai estai met aytoy kai anagnOsetai en aytO pasas tas Emeras tEs zOEs aytoy ina maTE fobeisTai kyrion ton Teon aytoy fylassesTai pasas tas entolas taytas kai ta dikaiOmata tayta poiein

Втор 17:20 ina mE ypsOTE E kardia aytoy apo tOn adelfOn aytoy ina mE parabE apo tOn entolOn dexia E aristera opOs an makrohronisE epi tEs arhEs aytoy aytos kai oi yioi aytoy en tois yiois israEl

Втор 18:1 oyk estai tois iereysin tois leyitais olE fylE leyi meris oyde klEros meta israEl karpOmata kyrioy o klEros aytOn fagontai ayta

Втор 18:2 klEros de oyk estai aytois en tois adelfois aytOn kyrios aytos klEros aytoy kaToti eipen aytO

Втор 18:3 kai aytE E krisis tOn iereOn ta para toy laoy para tOn TyontOn ta Tymata ean te moshon ean te probaton kai dOsei tO ierei ton brahiona kai ta siagonia kai to enystron

Втор 18:4 kai tas aparhas toy sitoy soy kai toy oinoy soy kai toy elaioy soy kai tEn aparhEn tOn koyrOn tOn probatOn soy dOseis aytO

Втор 18:5 oti ayton exelexato kyrios o Teos soy ek pasOn tOn fylOn soy parestanai enanti kyrioy toy Teoy soy leitoyrgein kai eylogein epi tO onomati aytoy aytos kai oi yioi aytoy en tois yiois israEl

Втор 18:6 ean de paragenEtai o leyitEs ek mias tOn poleOn ymOn ek pantOn tOn yiOn israEl oy aytos paroikei kaToti epiTymei E psyhE aytoy eis ton topon on an eklexEtai kyrios

Втор 18:7 kai leitoyrgEsei tO onomati kyrioy toy Teoy aytoy Osper pantes oi adelfoi aytoy oi leyitai oi parestEkotes ekei enanti kyrioy

Втор 18:8 merida memerismenEn fagetai plEn tEs praseOs tEs kata patrian

Втор 18:9 ean de eiselTEs eis tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi oy maTEsE poiein kata ta bdelygmata tOn eTnOn ekeinOn

Втор 18:10 oyh eyreTEsetai en soi perikaTairOn ton yion aytoy E tEn Tygatera aytoy en pyri manteyomenos manteian klEdonizomenos kai oiOnizomenos farmakos

Втор 18:11 epaeidOn epaoidEn eggastrimyTos kai teratoskopos eperOtOn toys nekroys

Втор 18:12 estin gar bdelygma kyriO tO TeO soy pas poiOn tayta eneken gar tOn bdelygmatOn toytOn kyrios exoleTreysei aytoys apo soy

Втор 18:13 teleios esE enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 18:14 ta gar eTnE tayta oys sy kataklEronomeis aytoys oytoi klEdonOn kai manteiOn akoysontai soi de oyh oytOs edOken kyrios o Teos soy

Втор 18:15 profEtEn ek tOn adelfOn soy Os eme anastEsei soi kyrios o Teos soy aytoy akoysesTe

Втор 18:16 kata panta osa EtEsO para kyrioy toy Teoy soy en hOrEb tE Emera tEs ekklEsias legontes oy prosTEsomen akoysai tEn fOnEn kyrioy toy Teoy EmOn kai to pyr to mega toyto oyk opsomeTa eti oyde mE apoTanOmen

Втор 18:17 kai eipen kyrios pros me orTOs panta osa elalEsan

Втор 18:18 profEtEn anastEsO aytois ek tOn adelfOn aytOn Osper se kai dOsO to rEma moy en tO stomati aytoy kai lalEsei aytois kaToti an enteilOmai aytO

Втор 18:19 kai o anTrOpos os ean mE akoysE osa ean lalEsE o profEtEs epi tO onomati moy egO ekdikEsO ex aytoy

Втор 18:20 plEn o profEtEs os an asebEsE lalEsai epi tO onomati moy rEma o oy prosetaxa lalEsai kai os an lalEsE ep onomati TeOn eterOn apoTaneitai o profEtEs ekeinos

Втор 18:21 ean de eipEs en tE kardia soy pOs gnOsomeTa to rEma o oyk elalEsen kyrios

Втор 18:22 osa ean lalEsE o profEtEs epi tO onomati kyrioy kai mE genEtai to rEma kai mE symbE toyto to rEma o oyk elalEsen kyrios en asebeia elalEsen o profEtEs ekeinos oyk afexesTe aytoy

Втор 19:1 ean de afanisE kyrios o Teos soy ta eTnE a o Teos soy didOsin soi tEn gEn aytOn kai kataklEronomEsEte aytoys kai katoikEsEte en tais polesin aytOn kai en tois oikois aytOn

Втор 19:2 treis poleis diasteleis seaytO en mesO tEs gEs soy Es kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 19:3 stohasai soi tEn odon kai trimerieis ta oria tEs gEs soy En katamerizei soi kyrios o Teos soy kai estai katafygE ekei panti foneytE

Втор 19:4 toyto de estai to prostagma toy foneytoy os an fygE ekei kai zEsetai os an pataxE ton plEsion aytoy akoysiOs kai oytos oy misOn ayton pro tEs ehTes kai pro tEs tritEs

Втор 19:5 kai os an eiselTE meta toy plEsion eis ton drymon synagagein xyla kai ekkroysTE E heir aytoy tE axinE koptontos to xylon kai ekpeson to sidErion apo toy xyloy tyhE toy plEsion kai apoTanE oytos katafeyxetai eis mian tOn poleOn toytOn kai zEsetai

Втор 19:6 ina mE diOxas o aghisteyOn toy aimatos opisO toy foneysantos oti parateTermantai tE kardia kai katalabE ayton ean makrotera E E odos kai pataxE aytoy tEn psyhEn kai apoTanE kai toytO oyk estin krisis Tanatoy oti oy misOn En ayton pro tEs ehTes kai pro tEs tritEs

Втор 19:7 dia toyto egO soi entellomai to rEma toyto legOn treis poleis diasteleis seaytO

Втор 19:8 ean de emplatynE kyrios o Teos soy ta oria soy on tropon Omosen tois patrasin soy kai dO soi kyrios pasan tEn gEn En eipen doynai tois patrasin soy

Втор 19:9 ean akoysEs poiein pasas tas entolas taytas as egO entellomai soi sEmeron agapan kyrion ton Teon soy poreyesTai en pasais tais odois aytoy pasas tas Emeras kai prosTEseis seaytO eti treis poleis pros tas treis taytas

Втор 19:10 kai oyk ekhyTEsetai aima anaition en tE gE soy E kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO kai oyk estai en soi aimati enohos

Втор 19:11 ean de genEtai anTrOpos misOn ton plEsion kai enedreysE ayton kai epanastE ep ayton kai pataxE aytoy psyhEn kai apeTanE kai fygE eis mian tOn poleOn toytOn

Втор 19:12 kai aposteloysin E geroysia tEs poleOs aytoy kai lEmpsontai ayton ekeiTen kai paradOsoysin ayton eis heiras tO aghisteyonti toy aimatos kai apoTaneitai

Втор 19:13 oy feisetai o ofTalmos soy ep aytO kai kaTarieis to aima to anaition ex israEl kai ey soi estai

Втор 19:14 oy metakinEseis oria toy plEsion soy a estEsan oi pateres soy en tE klEronomia soy E kateklEronomETEs en tE gE E kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO

Втор 19:15 oyk emmenei martys eis martyrEsai kata anTrOpoy kata pasan adikian kai kata pan amartEma kai kata pasan amartian En an amartE epi stomatos dyo martyrOn kai epi stomatos triOn martyrOn staTEsetai pan rEma

Втор 19:16 ean de katastE martys adikos kata anTrOpoy katalegOn aytoy asebeian

Втор 19:17 kai stEsontai oi dyo anTrOpoi ois estin aytois E antilogia enanti kyrioy kai enanti tOn iereOn kai enanti tOn kritOn oi ean Osin en tais Emerais ekeinais

Втор 19:18 kai exetasOsin oi kritai akribOs kai idoy martys adikos emartyrEsen adika antestE kata toy adelfoy aytoy

Втор 19:19 kai poiEsete aytO on tropon eponEreysato poiEsai kata toy adelfoy aytoy kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 19:20 kai oi epiloipoi akoysantes fobETEsontai kai oy prosTEsoysin eti poiEsai kata to rEma to ponEron toyto en ymin

Втор 19:21 oy feisetai o ofTalmos soy ep aytO psyhEn anti psyhEs ofTalmon anti ofTalmoy odonta anti odontos heira anti heiros poda anti podos

Втор 20:1 ean de exelTEs eis polemon epi toys ehTroys soy kai idEs ippon kai anabatEn kai laon pleiona soy oy fobETEsE ap aytOn oti kyrios o Teos soy meta soy o anabibasas se ek gEs aigyptoy

Втор 20:2 kai estai otan eggisEs tO polemO kai proseggisas o iereys lalEsei tO laO

Втор 20:3 kai erei pros aytoys akoye israEl ymeis prosporeyesTe sEmeron eis polemon epi toys ehTroys ymOn mE eklyesTO E kardia ymOn mE fobeisTe mEde TrayesTe mEde ekklinEte apo prosOpoy aytOn

Втор 20:4 oti kyrios o Teos ymOn o proporeyomenos meT ymOn synekpolemEsai ymin toys ehTroys ymOn diasOsai ymas

Втор 20:5 kai lalEsoysin oi grammateis pros ton laon legontes tis o anTrOpos o oikodomEsas oikian kainEn kai oyk enekainisen aytEn poreyesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian aytoy mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos eteros egkainiei aytEn

Втор 20:6 kai tis o anTrOpos ostis efyteysen ampelOna kai oyk eyfranTE ex aytoy poreyesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian aytoy mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos eteros eyfranTEsetai ex aytoy

Втор 20:7 kai tis o anTrOpos ostis memnEsteytai gynaika kai oyk elaben aytEn poreyesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian aytoy mE apoTanE en tO polemO kai anTrOpos eteros lEmpsetai aytEn

Втор 20:8 kai prosTEsoysin oi grammateis lalEsai pros ton laon kai eroysin tis o anTrOpos o foboymenos kai deilos tE kardia poreyesTO kai apostrafEtO eis tEn oikian aytoy ina mE deilianE tEn kardian toy adelfoy aytoy Osper E aytoy

Втор 20:9 kai estai otan paysOntai oi grammateis laloyntes pros ton laon kai katastEsoysin arhontas tEs stratias proEgoymenoys toy laoy

Втор 20:10 ean de proselTEs pros polin ekpolemEsai aytEn kai ekkalesE aytoys met eirEnEs

Втор 20:11 ean men eirEnika apokriTOsin soi kai anoixOsin soi estai pas o laos oi eyreTentes en aytE esontai soi forologEtoi kai ypEkooi soy

Втор 20:12 ean de mE ypakoysOsin soi kai poiEsOsin pros se polemon perikaTieis aytEn

Втор 20:13 kai paradOsei aytEn kyrios o Teos soy eis tas heiras soy kai pataxeis pan arsenikon aytEs en fonO mahairas

Втор 20:14 plEn tOn gynaikOn kai tEs aposkeyEs kai panta ta ktEnE kai panta osa an yparhE en tE polei kai pasan tEn apartian pronomeyseis seaytO kai fagE pasan tEn pronomEn tOn ehTrOn soy On kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 20:15 oytOs poiEseis pasas tas poleis tas makran oysas apo soy sfodra ai oyhi ek tOn poleOn tOn eTnOn toytOn

Втор 20:16 idoy de apo tOn poleOn tOn eTnOn toytOn On kyrios o Teos soy didOsin soi klEronomein tEn gEn aytOn oy zOgrEsete ap aytOn pan empneon

Втор 20:17 all E anaTemati anaTematieite aytoys ton hettaion kai amorraion kai hananaion kai ferezaion kai eyaion kai ieboysaion kai gergesaion on tropon eneteilato soi kyrios o Teos soy

Втор 20:18 ina mE didaxOsin ymas poiein panta ta bdelygmata aytOn osa epoiEsan tois Teois aytOn kai amartEsesTe enantion kyrioy toy Teoy ymOn

Втор 20:19 ean de perikaTisEs peri polin Emeras pleioys ekpolemEsai aytEn eis katalEmpsin aytEs oyhi exoleTreyseis ta dendra aytEs epibalein ep ayta sidEron all E ap aytoy fagE ayto de oyk ekkopseis mE anTrOpos to xylon to en tO agrO eiselTein apo prosOpoy soy eis ton haraka

Втор 20:20 alla xylon o epistasai oti oy karpobrOton estin toyto exoleTreyseis kai ekkopseis kai oikodomEseis harakOsin epi tEn polin Etis poiei pros se ton polemon eOs an paradoTE

Втор 21:1 ean de eyreTE traymatias en tE gE E kyrios o Teos soy didOsin soi klEronomEsai peptOkOs en tO pediO kai oyk oidasin ton pataxanta

Втор 21:2 exeleysetai E geroysia soy kai oi kritai soy kai ekmetrEsoysin epi tas poleis tas kyklO toy traymatioy

Втор 21:3 kai estai E polis E eggizoysa tO traymatia kai lEmpsetai E geroysia tEs poleOs ekeinEs damalin ek boOn Etis oyk eirgastai kai Etis oyh eilkysen zygon

Втор 21:4 kai katabibasoysin E geroysia tEs poleOs ekeinEs tEn damalin eis faragga traheian Etis oyk eirgastai oyde speiretai kai neyrokopEsoysin tEn damalin en tE faraggi

Втор 21:5 kai proseleysontai oi iereis oi leyitai oti aytoys epelexen kyrios o Teos soy parestEkenai aytO kai eylogein epi tO onomati aytoy kai epi tO stomati aytOn estai pasa antilogia kai pasa afE

Втор 21:6 kai pasa E geroysia tEs poleOs ekeinEs oi eggizontes tO traymatia nipsontai tas heiras epi tEn kefalEn tEs damaleOs tEs neneyrokopEmenEs en tE faraggi

Втор 21:7 kai apokriTentes eroysin ai heires EmOn oyk exehean to aima toyto kai oi ofTalmoi EmOn oyh eOrakasin

Втор 21:8 ileOs genoy tO laO soy israEl oys elytrOsO kyrie ek gEs aigyptoy ina mE genEtai aima anaition en tO laO soy israEl kai exilasTEsetai aytois to aima

Втор 21:9 sy de exareis to aima to anaition ex ymOn aytOn ean poiEsEs to kalon kai to areston enanti kyrioy toy Teoy soy

Втор 21:10 ean de exelTOn eis polemon epi toys ehTroys soy kai paradO soi kyrios o Teos soy eis tas heiras soy kai pronomeyseis tEn pronomEn aytOn

Втор 21:11 kai idEs en tE pronomE gynaika kalEn tO eidei kai enTymETEs aytEs kai labEs aytEn saytO gynaika

Втор 21:12 kai eisaxeis aytEn endon eis tEn oikian soy kai xyrEseis tEn kefalEn aytEs kai perionyhieis aytEn

Втор 21:13 kai perieleis ta imatia tEs aihmalOsias aytEs ap aytEs kai kaTietai en tE oikia soy kai klaysetai ton patera kai tEn mEtera mEnos Emeras kai meta tayta eiseleysE pros aytEn kai synoikisTEsE aytE kai estai soy gynE

Втор 21:14 kai estai ean mE TelEs aytEn exaposteleis aytEn eleyTeran kai prasei oy praTEsetai argyrioy oyk aTetEseis aytEn dioti etapeinOsas aytEn

Втор 21:15 ean de genOntai anTrOpO dyo gynaikes mia aytOn EgapEmenE kai mia aytOn misoymenE kai tekOsin aytO E EgapEmenE kai E misoymenE kai genEtai yios prOtotokos tEs misoymenEs

Втор 21:16 kai estai E an Emera kataklErodotE tois yiois aytoy ta yparhonta aytoy oy dynEsetai prOtotokeysai tO yiO tEs EgapEmenEs yperidOn ton yion tEs misoymenEs ton prOtotokon

Втор 21:17 alla ton prOtotokon yion tEs misoymenEs epignOsetai doynai aytO dipla apo pantOn On an eyreTE aytO oti oytos estin arhE teknOn aytoy kai toytO kaTEkei ta prOtotokia

Втор 21:18 ean de tini E yios apeiTEs kai ereTistEs oyh ypakoyOn fOnEn patros kai fOnEn mEtros kai paideysOsin ayton kai mE eisakoyE aytOn

Втор 21:19 kai syllabontes ayton o patEr aytoy kai E mEtEr aytoy kai exaxoysin ayton epi tEn geroysian tEs poleOs aytoy kai epi tEn pylEn toy topoy aytoy

Втор 21:20 kai eroysin tois andrasin tEs poleOs aytOn o yios EmOn oytos apeiTei kai ereTizei oyh ypakoyei tEs fOnEs EmOn symbolokopOn oinoflygei

Втор 21:21 kai liTobolEsoysin ayton oi andres tEs poleOs aytoy en liTois kai apoTaneitai kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn kai oi epiloipoi akoysantes fobETEsontai

Втор 21:22 ean de genEtai en tini amartia krima Tanatoy kai apoTanE kai kremasEte ayton epi xyloy

Втор 21:23 oyk epikoimETEsetai to sOma aytoy epi toy xyloy alla tafE Tapsete ayton en tE Emera ekeinE oti kekatEramenos ypo Teoy pas kremamenos epi xyloy kai oy mianeite tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO

Втор 22:1 mE idOn ton moshon toy adelfoy soy E to probaton aytoy planOmena en tE odO yperidEs ayta apostrofE apostrepseis ayta tO adelfO soy kai apodOseis aytO

Втор 22:2 ean de mE eggizE o adelfos soy pros se mEde epistE ayton synaxeis ayta endon eis tEn oikian soy kai estai meta soy eOs an zEtEsE ayta o adelfos soy kai apodOseis aytO

Втор 22:3 oytOs poiEseis ton onon aytoy kai oytOs poiEseis to imation aytoy kai oytOs poiEseis kata pasan apOleian toy adelfoy soy osa ean apolEtai par aytoy kai eyrEs oy dynEsE yperidein

Втор 22:4 oyk opsE ton onon toy adelfoy soy E ton moshon aytoy peptOkotas en tE odO mE yperidEs aytoys anistOn anastEseis met aytoy

Втор 22:5 oyk estai skeyE andros epi gynaiki oyde mE endysEtai anEr stolEn gynaikeian oti bdelygma kyriO tO TeO soy estin pas poiOn tayta

Втор 22:6 ean de synantEsEs nossia orneOn pro prosOpoy soy en tE odO E epi panti dendrei E epi tEs gEs neossois E Oois kai E mEtEr TalpE epi tOn neossOn E epi tOn OOn oy lEmpsE tEn mEtera meta tOn teknOn

Втор 22:7 apostolE aposteleis tEn mEtera ta de paidia lEmpsE seaytO ina ey soi genEtai kai polyEmeros esE

Втор 22:8 ean de oikodomEsEs oikian kainEn kai poiEseis stefanEn tO dOmati soy kai oy poiEseis fonon en tE oikia soy ean pesE o pesOn ap aytoy

Втор 22:9 oy kataspereis ton ampelOna soy diaforon ina mE agiasTE to genEma kai to sperma o ean speirEs meta toy genEmatos toy ampelOnos soy

Втор 22:10 oyk arotriaseis en moshO kai onO epi to ayto

Втор 22:11 oyk endysE kibdElon eria kai linon en tO aytO

Втор 22:12 strepta poiEseis seaytO epi tOn tessarOn kraspedOn tOn peribolaiOn soy a ean peribalE en aytois

Втор 22:13 ean de tis labE gynaika kai synoikEsE aytE kai misEsE aytEn

Втор 22:14 kai epiTE aytE profasistikoys logoys kai katenegkE aytEs onoma ponEron kai legE tEn gynaika taytEn eilEfa kai proselTOn aytE oyh eyrEka aytEs parTenia

Втор 22:15 kai labOn o patEr tEs paidos kai E mEtEr exoisoysin ta parTenia tEs paidos pros tEn geroysian epi tEn pylEn

Втор 22:16 kai erei o patEr tEs paidos tE geroysia tEn Tygatera moy taytEn dedOka tO anTrOpO toytO gynaika kai misEsas aytEn

Втор 22:17 aytos nyn epitiTEsin aytE profasistikoys logoys legOn oyh eyrEka tE Tygatri soy parTenia kai tayta ta parTenia tEs Tygatros moy kai anaptyxoysin to imation enantion tEs geroysias tEs poleOs

Втор 22:18 kai lEmpsetai E geroysia tEs poleOs ekeinEs ton anTrOpon ekeinon kai paideysoysin ayton

Втор 22:19 kai zEmiOsoysin ayton ekaton sikloys kai dOsoysin tO patri tEs neanidos oti exEnegken onoma ponEron epi parTenon israElitin kai aytoy estai gynE oy dynEsetai exaposteilai aytEn ton apanta hronon

Втор 22:20 ean de ep alETeias genEtai o logos oytos kai mE eyreTE parTenia tE neanidi

Втор 22:21 kai exaxoysin tEn neanin epi tas Tyras oikoy patros aytEs kai liTobolEsoysin aytEn oi andres tEs poleOs aytEs en liTois kai apoTaneitai oti epoiEsen afrosynEn en yiois israEl ekporneysai ton oikon toy patros aytEs kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 22:22 ean de eyreTE anTrOpos koimOmenos meta gynaikos synOkismenEs andri apokteneite amfoteroys ton andra ton koimOmenon meta tEs gynaikos kai tEn gynaika kai exareis ton ponEron ex israEl

Втор 22:23 ean de genEtai pais parTenos memnEsteymenE andri kai eyrOn aytEn anTrOpos en polei koimETE met aytEs

Втор 22:24 exaxete amfoteroys epi tEn pylEn tEs poleOs aytOn kai liTobolETEsontai en liTois kai apoTanoyntai tEn neanin oti oyk eboEsen en tE polei kai ton anTrOpon oti etapeinOsen tEn gynaika toy plEsion kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 22:25 ean de en pediO eyrE anTrOpos tEn paida tEn memnEsteymenEn kai biasamenos koimETE met aytEs apokteneite ton anTrOpon ton koimOmenon met aytEs monon

Втор 22:26 kai tE neanidi oy poiEsete oyden oyk estin tE neanidi amartEma Tanatoy oti Os ei tis epanastE anTrOpos epi ton plEsion kai foneysE aytoy psyhEn oytOs to pragma toyto

Втор 22:27 oti en tO agrO eyren aytEn eboEsen E neanis E memnEsteymenE kai o boETEsOn oyk En aytE

Втор 22:28 ean de tis eyrE tEn paida tEn parTenon Etis oy memnEsteytai kai biasamenos koimETE met aytEs kai eyreTE

Втор 22:29 dOsei o anTrOpos o koimETeis met aytEs tO patri tEs neanidos pentEkonta didrahma argyrioy kai aytoy estai gynE anT On etapeinOsen aytEn oy dynEsetai exaposteilai aytEn ton apanta hronon

Втор 23:1 oy lEmpsetai anTrOpos tEn gynaika toy patros aytoy kai oyk apokalypsei sygkalymma toy patros aytoy

Втор 23:2 oyk eiseleysetai Tladias kai apokekommenos eis ekklEsian kyrioy

Втор 23:3 oyk eiseleysetai ek pornEs eis ekklEsian kyrioy

Втор 23:4 oyk eiseleysetai ammanitEs kai mOabitEs eis ekklEsian kyrioy kai eOs dekatEs geneas oyk eiseleysetai eis ekklEsian kyrioy kai eOs eis ton aiOna

Втор 23:5 para to mE synantEsai aytoys ymin meta artOn kai ydatos en tE odO ekporeyomenOn ymOn ex aigyptoy kai oti emisTOsanto epi se ton balaam yion beOr ek tEs mesopotamias katarasasTai se

Втор 23:6 kai oyk ETelEsen kyrios o Teos soy eisakoysai toy balaam kai metestrepsen kyrios o Teos soy tas kataras eis eylogian oti EgapEsen se kyrios o Teos soy

Втор 23:7 oy prosagoreyseis eirEnika aytois kai symferonta aytois pasas tas Emeras soy eis ton aiOna

Втор 23:8 oy bdelyxE idoymaion oti adelfos soy estin oy bdelyxE aigyption oti paroikos egenoy en tE gE aytoy

Втор 23:9 yioi ean genETOsin aytois genea tritE eiseleysontai eis ekklEsian kyrioy

Втор 23:10 ean de exelTEs parembalein epi toys ehTroys soy kai fylaxE apo pantos rEmatos ponEroy

Втор 23:11 ean E en soi anTrOpos os oyk estai kaTaros ek ryseOs aytoy nyktos kai exeleysetai exO tEs parembolEs kai oyk eiseleysetai eis tEn parembolEn

Втор 23:12 kai estai to pros esperan loysetai to sOma aytoy ydati kai dedykotos Elioy eiseleysetai eis tEn parembolEn

Втор 23:13 kai topos estai soi exO tEs parembolEs kai exeleysE ekei exO

Втор 23:14 kai passalos estai soi epi tEs zOnEs soy kai estai otan diakaTizanEs exO kai oryxeis en aytO kai epagagOn kalypseis tEn ashEmosynEn soy en aytO

Втор 23:15 oti kyrios o Teos soy emperipatei en tE parembolE soy exelesTai se kai paradoynai ton ehTron soy pro prosOpoy soy kai estai E parembolE soy agia kai oyk ofTEsetai en soi ashEmosynE pragmatos kai apostrepsei apo soy

Втор 23:16 oy paradOseis paida tO kyriO aytoy os prosteTeitai soi para toy kyrioy aytoy

Втор 23:17 meta soy katoikEsei en ymin katoikEsei en panti topO oy ean aresE aytO oy Tlipseis ayton

Втор 23:18 oyk estai pornE apo TygaterOn israEl kai oyk estai porneyOn apo yiOn israEl oyk estai telesforos apo TygaterOn israEl kai oyk estai teliskomenos apo yiOn israEl

Втор 23:19 oy prosoiseis misTOma pornEs oyde allagma kynos eis ton oikon kyrioy toy Teoy soy pros pasan eyhEn oti bdelygma kyriO tO TeO soy estin kai amfotera

Втор 23:20 oyk ektokieis tO adelfO soy tokon argyrioy kai tokon brOmatOn kai tokon pantos pragmatos oy an ekdaneisEs

Втор 23:21 tO allotriO ektokieis tO de adelfO soy oyk ektokieis ina eylogEsE se kyrios o Teos soy en pasi tois ergois soy epi tEs gEs eis En eisporeyE ekei klEronomEsai aytEn

Втор 23:22 ean de eyxE eyhEn kyriO tO TeO soy oy hronieis apodoynai aytEn oti ekzEtOn ekzEtEsei kyrios o Teos soy para soy kai estai en soi amaria

Втор 23:23 ean de mE TelEs eyxasTai oyk estin en soi amartia

Втор 23:24 ta ekporeyomena dia tOn heileOn soy fylaxE kai poiEseis on tropon eyxO kyriO tO TeO soy doma o elalEsas tO stomati soy

Втор 23:25 ean de eiselTEs eis amEton toy plEsion soy kai syllexeis en tais hersin soy stahys kai drepanon oy mE epibalEs epi ton amEton toy plEsion soy

Втор 23:26 ean de eiselTEs eis ton ampelOna toy plEsion soy fagE stafylEn oson psyhEn soy emplEsTEnai eis de aggos oyk embaleis

Втор 24:1 ean de tis labE gynaika kai synoikEsE aytE kai estai ean mE eyrE harin enantion aytoy oti eyren en aytE ashEmon pragma kai grapsei aytE biblion apostasioy kai dOsei eis tas heiras aytEs kai exapostelei aytEn ek tEs oikias aytoy

Втор 24:2 kai apelToysa genEtai andri eterO

Втор 24:3 kai misEsE aytEn o anEr o eshatos kai grapsei aytE biblion apostasioy kai dOsei eis tas heiras aytEs kai exapostelei aytEn ek tEs oikias aytoy E apoTanE o anEr o eshatos os elaben aytEn eaytO gynaika

Втор 24:4 oy dynEsetai o anEr o proteros o exaposteilas aytEn epanastrepsas labein aytEn eaytO gynaika meta to mianTEnai aytEn oti bdelygma estin enantion kyrioy toy Teoy soy kai oy mianeite tEn gEn En kyrios o Teos ymOn didOsin ymin en klErO

Втор 24:5 ean de tis labE gynaika prosfatOs oyk exeleysetai eis ton polemon kai oyk epiblETEsetai aytO oyden pragma aTOos estai en tE oikia aytoy eniayton ena eyfranei tEn gynaika aytoy En elaben

Втор 24:6 oyk enehyraseis mylon oyde epimylion oti psyhEn oytos enehyrazei

Втор 24:7 ean de alO anTrOpos kleptOn psyhEn tOn adelfOn aytoy tOn yiOn israEl kai katadynasteysas ayton apodOtai apoTaneitai o kleptEs ekeinos kai exareis ton ponEron ex ymOn aytOn

Втор 24:8 prosehe seaytO en tE afE tEs lepras fylaxE sfodra poiein kata panta ton nomon on ean anaggeilOsin ymin oi iereis oi leyitai on tropon eneteilamEn ymin fylaxasTe poiein

Втор 24:9 mnEsTEti osa epoiEsen kyrios o Teos soy tE mariam en tE odO ekporeyomenOn ymOn ex aigyptoy

Втор 24:10 ean ofeilEma E en tO plEsion soy ofeilEma otioyn oyk eiseleysE eis tEn oikian aytoy enehyrasai to enehyron

Втор 24:11 exO stEsE kai o anTrOpos oy to daneion soy estin en aytO exoisei soi to enehyron exO

Втор 24:12 ean de o anTrOpos penEtai oy koimETEsE en tO enehyrO aytoy

Втор 24:13 apodosei apodOseis to enehyron aytoy peri dysmas Elioy kai koimETEsetai en tO imatiO aytoy kai eylogEsei se kai estai soi eleEmosynE enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 24:14 oyk apadikEseis misTon penEtos kai endeoys ek tOn adelfOn soy E ek tOn prosElytOn tOn en tais polesin soy

Втор 24:15 ayTEmeron apodOseis ton misTon aytoy oyk epidysetai o Elios ep aytO oti penEs estin kai en aytO ehei tEn elpida kai oy kataboEsetai kata soy pros kyrion kai estai en soi amartia

Втор 24:16 oyk apoTanoyntai pateres yper teknOn kai yioi oyk apoTanoyntai yper paterOn ekastos tE eaytoy amartia apoTaneitai

Втор 24:17 oyk ekklineis krisin prosElytoy kai orfanoy kai hEras kai oyk enehyraseis imation hEras

Втор 24:18 kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptO kai elytrOsato se kyrios o Teos soy ekeiTen dia toyto egO soi entellomai poiein to rEma toyto

Втор 24:19 ean de amEsEs amEton en tO agrO soy kai epilaTE dragma en tO agrO soy oyk epanastrafEsE labein ayto tO ptOhO kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE hEra estai ina eylogEsE se kyrios o Teos soy en pasi tois ergois tOn heirOn soy

Втор 24:20 ean de elaialogEsEs oyk epanastrepseis kalamEsasTai ta opisO soy tO prosElytO kai tO orfanO kai tE hEra estai kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptO dia toyto egO soi entellomai poiein to rEma toyto

Втор 24:21 ean de trygEsEs ton ampelOna soy oyk epanatrygEseis ayton ta opisO soy tO prosElytO kai tO orfanO kai tE hEra estai

Втор 24:22 kai mnEsTEsE oti oiketEs EsTa en gE aigyptO dia toyto egO soi entellomai poiein to rEma toyto

Втор 25:1 ean de genEtai antilogia ana meson anTrOpOn kai proselTOsin eis krisin kai krinOsin kai dikaiOsOsin ton dikaion kai katagnOsin toy aseboys

Втор 25:2 kai estai ean axios E plEgOn o asebOn kai kaTieis ayton enanti tOn kritOn kai mastigOsoysin ayton enantion aytOn kata tEn asebeian aytoy ariTmO

Втор 25:3 tessarakonta mastigOsoysin ayton oy prosTEsoysin ean de prosTOsin mastigOsai ayton yper taytas tas plEgas pleioys ashEmonEsei o adelfos soy enantion soy

Втор 25:4 oy fimOseis boyn aloOnta

Втор 25:5 ean de katoikOsin adelfoi epi to ayto kai apoTanE eis ex aytOn sperma de mE E aytO oyk estai E gynE toy teTnEkotos exO andri mE eggizonti o adelfos toy andros aytEs eiseleysetai pros aytEn kai lEmpsetai aytEn eaytO gynaika kai synoikEsei aytE

Втор 25:6 kai estai to paidion o ean tekE katastaTEsetai ek toy onomatos toy teteleytEkotos kai oyk exaleifTEsetai to onoma aytoy ex israEl

Втор 25:7 ean de mE boylEtai o anTrOpos labein tEn gynaika toy adelfoy aytoy kai anabEsetai E gynE epi tEn pylEn epi tEn geroysian kai erei oy Telei o adelfos toy andros moy anastEsai to onoma toy adelfoy aytoy en israEl oyk ETelEsen o adelfos toy andros moy

Втор 25:8 kai kalesoysin ayton E geroysia tEs poleOs aytoy kai eroysin aytO kai stas eipE oy boylomai labein aytEn

Втор 25:9 kai proselToysa E gynE toy adelfoy aytoy enanti tEs geroysias kai ypolysei to ypodEma aytoy to en apo toy podos aytoy kai emptysetai eis to prosOpon aytoy kai apokriTeisa erei oytOs poiEsoysin tO anTrOpO os oyk oikodomEsei ton oikon toy adelfoy aytoy

Втор 25:10 kai klETEsetai to onoma aytoy en israEl oikos toy ypolyTentos to ypodEma

Втор 25:11 ean de mahOntai anTrOpoi epi to ayto anTrOpos meta toy adelfoy aytoy kai proselTE gynE enos aytOn exelesTai ton andra aytEs ek heiros toy typtontos ayton kai ekteinasa tEn heira epilabEtai tOn didymOn aytoy

Втор 25:12 apokopseis tEn heira aytEs oy feisetai o ofTalmos soy ep aytE

Втор 25:13 oyk estai en tO marsippO soy staTmion kai staTmion mega E mikron

Втор 25:14 oyk estai en tE oikia soy metron kai metron mega E mikron

Втор 25:15 staTmion alETinon kai dikaion estai soi kai metron alETinon kai dikaion estai soi ina polyEmeros genE epi tEs gEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO

Втор 25:16 oti bdelygma kyriO tO TeO soy pas poiOn tayta pas poiOn adikon

Втор 25:17 mnEsTEti osa epoiEsen soi amalEk en tE odO ekporeyomenoy soy ex aigyptoy

Втор 25:18 pOs antestE soi en tE odO kai ekopsen soy tEn oyragian toys kopiOntas opisO soy sy de epeinas kai ekopias kai oyk efobETE ton Teon

Втор 25:19 kai estai Enika ean katapaysE se kyrios o Teos soy apo pantOn tOn ehTrOn soy tOn kyklO soy en tE gE E kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO kataklEronomEsai exaleipseis to onoma amalEk ek tEs ypo ton oyranon kai oy mE epilaTE

Втор 26:1 kai estai ean eiselTEs eis tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi en klErO kai kataklEronomEsEs aytEn kai katoikEsEs ep aytEs

Втор 26:2 kai lEmpsE apo tEs aparhEs tOn karpOn tEs gEs soy Es kyrios o Teos soy didOsin soi kai embaleis eis kartallon kai poreysE eis ton topon on an eklexEtai kyrios o Teos soy epiklETEnai to onoma aytoy ekei

Втор 26:3 kai eleysE pros ton ierea os ean E en tais Emerais ekeinais kai ereis pros ayton anaggellO sEmeron kyriO tO TeO moy oti eiselElyTa eis tEn gEn En Omosen kyrios tois patrasin EmOn doynai Emin

Втор 26:4 kai lEmpsetai o iereys ton kartallon ek tOn heirOn soy kai TEsei ayton apenanti toy TysiastErioy kyrioy toy Teoy soy

Втор 26:5 kai apokriTEsE kai ereis enanti kyrioy toy Teoy soy syrian apebalen o patEr moy kai katebE eis aigypton kai parOkEsen ekei en ariTmO brahei kai egeneto ekei eis eTnos mega kai plETos poly kai mega

Втор 26:6 kai ekakOsan Emas oi aigyptioi kai etapeinOsan Emas kai epeTEkan Emin erga sklEra

Втор 26:7 kai aneboEsamen pros kyrion ton Teon tOn paterOn EmOn kai eisEkoysen kyrios tEs fOnEs EmOn kai eiden tEn tapeinOsin EmOn kai ton mohTon EmOn kai ton Tlimmon EmOn

Втор 26:8 kai exEgagen Emas kyrios ex aigyptoy aytos en ishyi megalE kai en heiri krataia kai en brahioni aytoy tO ypsElO kai en oramasin megalois kai en sEmeiois kai en terasin

Втор 26:9 kai eisEgagen Emas eis ton topon toyton kai edOken Emin tEn gEn taytEn gEn reoysan gala kai meli

Втор 26:10 kai nyn idoy enEnoha tEn aparhEn tOn genEmatOn tEs gEs Es edOkas moi kyrie gEn reoysan gala kai meli kai afEseis ayta apenanti kyrioy toy Teoy soy kai proskynEseis ekei enanti kyrioy toy Teoy soy

Втор 26:11 kai eyfranTEsE en pasin tois agaTois ois edOken soi kyrios o Teos soy kai tE oikia soy sy kai o leyitEs kai o prosElytos o en soi

Втор 26:12 ean de syntelesEs apodekatOsai pan to epidekaton tOn genEmatOn tEs gEs soy en tO etei tO tritO to deyteron epidekaton dOseis tO leyitE kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE hEra kai fagontai en tais polesin soy kai emplEsTEsontai

Втор 26:13 kai ereis enantion kyrioy toy Teoy soy exekaTara ta agia ek tEs oikias moy kai edOka ayta tO leyitE kai tO prosElytO kai tO orfanO kai tE hEra kata pasas tas entolas as eneteilO moi oy parElTon tEn entolEn soy kai oyk epelaTomEn

Втор 26:14 kai oyk efagon en odynE moy ap aytOn oyk ekarpOsa ap aytOn eis akaTarton oyk edOka ap aytOn tO teTnEkoti ypEkoysa tEs fOnEs kyrioy toy Teoy moy epoiEsa kaTa eneteilO moi

Втор 26:15 katide ek toy oikoy toy agioy soy ek toy oyranoy kai eylogEson ton laon soy ton israEl kai tEn gEn En edOkas aytois kaTa Omosas tois patrasin EmOn doynai Emin gEn reoysan gala kai meli

Втор 26:16 en tE Emera taytE kyrios o Teos soy eneteilato soi poiEsai panta ta dikaiOmata tayta kai ta krimata kai fylaxesTe kai poiEsete ayta ex olEs tEs kardias ymOn kai ex olEs tEs psyhEs ymOn

Втор 26:17 ton Teon eiloy sEmeron einai soy Teon kai poreyesTai en tais odois aytoy kai fylassesTai ta dikaiOmata kai ta krimata aytoy kai ypakoyein tEs fOnEs aytoy

Втор 26:18 kai kyrios eilato se sEmeron genesTai se aytO laon perioysion kaTaper eipen soi fylassein pasas tas entolas aytoy

Втор 26:19 kai einai se yperanO pantOn tOn eTnOn Os epoiEsen se onomaston kai kayhEma kai doxaston einai se laon agion kyriO tO TeO soy kaTOs elalEsen

Втор 27:1 kai prosetaxen mOysEs kai E geroysia israEl legOn fylassesTe pasas tas entolas taytas osas egO entellomai ymin sEmeron

Втор 27:2 kai estai E an Emera diabEte ton iordanEn eis tEn gEn En kyrios o Teos soy didOsin soi kai stEseis seaytO liToys megaloys kai koniaseis aytoys konia

Втор 27:3 kai grapseis epi tOn liTOn pantas toys logoys toy nomoy toytoy Os an diabEte ton iordanEn Enika ean eiselTEte eis tEn gEn En kyrios o Teos tOn paterOn soy didOsin soi gEn reoysan gala kai meli on tropon eipen kyrios o Teos tOn paterOn soy soi

Втор 27:4 kai estai Os an diabEte ton iordanEn stEsete toys liToys toytoys oys egO entellomai soi sEmeron en orei gaibal kai koniaseis aytoys konia

Втор 27:5 kai oikodomEseis ekei TysiastErion kyriO tO TeO soy TysiastErion ek liTOn oyk epibaleis ep aytoys sidEron

Втор 27:6 liToys oloklEroys oikodomEseis TysiastErion kyriO tO TeO soy kai anoiseis ep ayto olokaytOmata kyriO tO TeO soy

Втор 27:7 kai Tyseis ekei Tysian sOtErioy kyriO tO TeO soy kai fagE kai emplEsTEsE kai eyfranTEsE enantion kyrioy toy Teoy soy

Втор 27:8 kai grapseis epi tOn liTOn panta ton nomon toyton safOs sfodra

Втор 27:9 kai elalEsen mOysEs kai oi iereis oi leyitai panti israEl legontes siOpa kai akoye israEl en tE Emera taytE gegonas eis laon kyriO tO TeO soy

Втор 27:10 kai eisakoysE tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy kai poiEseis pasas tas entolas aytoy kai ta dikaiOmata aytoy osa egO entellomai soi sEmeron

Втор 27:11 kai eneteilato mOysEs tO laO en tE Emera ekeinE legOn

Втор 27:12 oytoi stEsontai eylogein ton laon en orei garizin diabantes ton iordanEn symeOn leyi ioydas issahar iOsEf kai beniamin

Втор 27:13 kai oytoi stEsontai epi tEs kataras en orei gaibal roybEn gad kai asEr zaboylOn kai nefTali

Втор 27:14 kai apokriTentes oi leyitai eroysin panti israEl fOnE megalE

Втор 27:15 epikataratos anTrOpos ostis poiEsei glypton kai hOneyton bdelygma kyriO ergon heirOn tehnitoy kai TEsei ayto en apokryfO kai apokriTeis pas o laos eroysin genoito

Втор 27:16 epikataratos o atimazOn patera aytoy E mEtera aytoy kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:17 epikataratos o metatiTeis oria toy plEsion kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:18 epikataratos o planOn tyflon en odO kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:19 epikataratos os an ekklinE krisin prosElytoy kai orfanoy kai hEras kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:20 epikataratos o koimOmenos meta gynaikos toy patros aytoy oti apekalypsen sygkalymma toy patros aytoy kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:21 epikataratos o koimOmenos meta pantos ktEnoys kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:22 epikataratos o koimOmenos meta adelfEs ek patros E ek mEtros aytoy kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:23 epikataratos o koimOmenos meta penTeras aytoy kai eroysin pas o laos genoito epikataratos o koimOmenos meta adelfEs gynaikos aytoy kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:24 epikataratos o typtOn ton plEsion aytoy dolO kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:25 epikataratos os an labE dOra pataxai psyhEn aimatos aTOoy kai eroysin pas o laos genoito

Втор 27:26 epikataratos pas anTrOpos os oyk emmenei en pasin tois logois toy nomoy toytoy toy poiEsai aytoys kai eroysin pas o laos genoito

Втор 28:1 kai estai Os an diabEte ton iordanEn eis tEn gEn En kyrios o Teos ymOn didOsin ymin ean akoE eisakoysEte tEs fOnEs kyrioy toy Teoy ymOn fylassein kai poiein pasas tas entolas aytoy as egO entellomai soi sEmeron kai dOsei se kyrios o Teos soy yperanO pantOn tOn eTnOn tEs gEs

Втор 28:2 kai Exoysin epi se pasai ai eylogiai aytai kai eyrEsoysin se ean akoE akoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy

Втор 28:3 eylogEmenos sy en polei kai eylogEmenos sy en agrO

Втор 28:4 eylogEmena ta ekgona tEs koilias soy kai ta genEmata tEs gEs soy ta boykolia tOn boOn soy kai ta poimnia tOn probatOn soy

Втор 28:5 eylogEmenai ai apoTEkai soy kai ta egkataleimmata soy

Втор 28:6 eylogEmenos sy en tO eisporeyesTai se kai eylogEmenos sy en tO ekporeyesTai se

Втор 28:7 paradO kyrios o Teos soy toys ehTroys soy toys anTestEkotas soi syntetrimmenoys pro prosOpoy soy odO mia exeleysontai pros se kai en epta odois feyxontai apo prosOpoy soy

Втор 28:8 aposteilai kyrios epi se tEn eylogian en tois tamieiois soy kai en pasin oy an epibalEs tEn heira soy epi tEs gEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi

Втор 28:9 anastEsai se kyrios o Teos soy eaytO laon agion on tropon Omosen tois patrasin soy ean eisakoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy kai poreyTEs en tais odois aytoy

Втор 28:10 kai opsontai se panta ta eTnE tEs gEs oti to onoma kyrioy epikeklEtai soi kai fobETEsontai se

Втор 28:11 kai plETynei se kyrios o Teos soy eis agaTa epi tois ekgonois tEs koilias soy kai epi tois genEmasin tEs gEs soy kai epi tois ekgonois tOn ktEnOn soy epi tEs gEs Es Omosen kyrios tois patrasin soy doynai soi

Втор 28:12 anoixai soi kyrios ton TEsayron aytoy ton agaTon ton oyranon doynai ton yeton tE gE soy epi kairoy aytoy eylogEsai panta ta erga tOn heirOn soy kai danieis eTnesin pollois sy de oy daniE kai arxeis sy eTnOn pollOn soy de oyk arxoysin

Втор 28:13 katastEsai se kyrios o Teos soy eis kefalEn kai mE eis oyran kai esE tote epanO kai oyk esE ypokatO ean akoysEs tOn entolOn kyrioy toy Teoy soy osa egO entellomai soi sEmeron fylassein kai poiein

Втор 28:14 oy parabEsE apo pantOn tOn logOn On egO entellomai soi sEmeron dexia oyde aristera poreyesTai opisO TeOn eterOn latreyein aytois

Втор 28:15 kai estai ean mE eisakoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy fylassein kai poiein pasas tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron kai eleysontai epi se pasai ai katarai aytai kai katalEmpsontai se

Втор 28:16 epikataratos sy en polei kai epikataratos sy en agrO

Втор 28:17 epikataratoi ai apoTEkai soy kai ta egkataleimmata soy

Втор 28:18 epikatarata ta ekgona tEs koilias soy kai ta genEmata tEs gEs soy ta boykolia tOn boOn soy kai ta poimnia tOn probatOn soy

Втор 28:19 epikataratos sy en tO ekporeyesTai se kai epikataratos sy en tO eisporeyesTai se

Втор 28:20 exaposteilai kyrios soi tEn endeian kai tEn eklimian kai tEn analOsin epi panta oy an epibalEs tEn heira soy osa ean poiEsEs eOs an exoleTreysE se kai eOs an apolesE se en tahei dia ta ponEra epitEdeymata soy dioti egkatelipes me

Втор 28:21 proskollEsai kyrios eis se ton Tanaton eOs an exanalOsE se apo tEs gEs eis En sy eisporeyE ekei klEronomEsai aytEn

Втор 28:22 pataxai se kyrios aporia kai pyretO kai rigei kai ereTismO kai fonO kai anemofToria kai tE Ohra kai katadiOxontai se eOs an apolesOsin se

Втор 28:23 kai estai soi o oyranos o yper kefalEs soy halkoys kai E gE E ypokatO soy sidEra

Втор 28:24 dOE kyrios ton yeton tE gE soy koniorton kai hoys ek toy oyranoy katabEsetai epi se eOs an ektripsE se kai eOs an apolesE se

Втор 28:25 dOE se kyrios epikopEn enantion tOn ehTrOn soy en odO mia exeleysE pros aytoys kai en epta odois feyxE apo prosOpoy aytOn kai esE en diaspora en pasais tais basileiais tEs gEs

Втор 28:26 kai esontai oi nekroi ymOn katabrOma tois peteinois toy oyranoy kai tois TEriois tEs gEs kai oyk estai o aposobOn

Втор 28:27 pataxai se kyrios en elkei aigyptiO en tais edrais kai psOra agria kai knEfE Oste mE dynasTai se iaTEnai

Втор 28:28 pataxai se kyrios paraplExia kai aorasia kai ekstasei dianoias

Втор 28:29 kai esE psElafOn mesEmbrias Osei psElafEsai o tyflos en tO skotei kai oyk eyodOsei tas odoys soy kai esE tote adikoymenos kai diarpazomenos pasas tas Emeras kai oyk estai soi o boETOn

Втор 28:30 gynaika lEmpsE kai anEr eteros exei aytEn oikian oikodomEseis kai oyk oikEseis en aytE ampelOna fyteyseis kai oy trygEseis ayton

Втор 28:31 o moshos soy esfagmenos enantion soy kai oy fagE ex aytoy o onos soy Erpasmenos apo soy kai oyk apodoTEsetai soi ta probata soy dedomena tois ehTrois soy kai oyk estai soi o boETOn

Втор 28:32 oi yioi soy kai ai Tygateres soy dedomenai eTnei eterO kai oi ofTalmoi soy blepsontai sfakelizontes eis ayta kai oyk ishysei E heir soy

Втор 28:33 ta ekforia tEs gEs soy kai pantas toys ponoys soy fagetai eTnos o oyk epistasai kai esE adikoymenos kai teTraysmenos pasas tas Emeras

Втор 28:34 kai esE paraplEktos dia ta oramata tOn ofTalmOn soy a blepsE

Втор 28:35 pataxai se kyrios en elkei ponErO epi ta gonata kai epi tas knEmas Oste mE dynasTai se iaTEnai apo ihnoys tOn podOn soy eOs tEs koryfEs soy

Втор 28:36 apagagoi kyrios se kai toys arhontas soy oys ean katastEsEs epi seayton eis eTnos o oyk epistasai sy kai oi pateres soy kai latreyseis ekei Teois eterois xylois kai liTois

Втор 28:37 kai esE ekei en ainigmati kai parabolE kai diEgEmati en pasin tois eTnesin eis oys an apagagE se kyrios ekei

Втор 28:38 sperma poly exoiseis eis to pedion kai oliga eisoiseis oti katedetai ayta E akris

Втор 28:39 ampelOna fyteyseis kai katerga kai oinon oy piesai oyde eyfranTEsE ex aytoy oti katafagetai ayta o skOlEx

Втор 28:40 elaiai esontai soi en pasi tois oriois soy kai elaion oy hrisE oti ekryEsetai E elaia soy

Втор 28:41 yioys kai Tygateras gennEseis kai oyk esontai soi apeleysontai gar en aihmalOsia

Втор 28:42 panta ta xylina soy kai ta genEmata tEs gEs soy exanalOsei E erysibE

Втор 28:43 o prosElytos os estin en soi anabEsetai epi se anO anO sy de katabEsE katO katO

Втор 28:44 oytos daniei soi sy de toytO oy danieis oytos estai kefalE sy de esE oyra

Втор 28:45 kai eleysontai epi se pasai ai katarai aytai kai katadiOxontai se kai katalEmpsontai se eOs an exoleTreysE se kai eOs an apolesE se oti oyk eisEkoysas tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy fylaxai tas entolas aytoy kai ta dikaiOmata aytoy osa eneteilato soi

Втор 28:46 kai estai en soi sEmeia kai terata kai en tO spermati soy eOs toy aiOnos

Втор 28:47 anT On oyk elatreysas kyriO tO TeO soy en eyfrosynE kai agaTE kardia dia to plETos pantOn

Втор 28:48 kai latreyseis tois ehTrois soy oys epapostelei kyrios epi se en limO kai en dipsei kai en gymnotEti kai en ekleipsei pantOn kai epiTEsei kloion sidEroyn epi ton trahElon soy eOs an exoleTreysE se

Втор 28:49 epaxei kyrios epi se eTnos makroTen ap eshatoy tEs gEs Osei ormEma aetoy eTnos o oyk akoysE tEs fOnEs aytoy

Втор 28:50 eTnos anaides prosOpO ostis oy Taymasei prosOpon presbytoy kai neon oyk eleEsei

Втор 28:51 kai katedetai ta ekgona tOn ktEnOn soy kai ta genEmata tEs gEs soy Oste mE katalipein soi siton oinon elaion ta boykolia tOn boOn soy kai ta poimnia tOn probatOn soy eOs an apolesE se

Втор 28:52 kai ektripsE se en pasais tais polesin soy eOs an kaTaireTOsin ta teihE soy ta ypsEla kai ta ohyra ef ois sy pepoiTas ep aytois en pasE tE gE soy kai Tlipsei se en pasais tais polesin soy ais edOken soi kyrios o Teos soy

Втор 28:53 kai fagE ta ekgona tEs koilias soy krea yiOn soy kai TygaterOn soy osa edOken soi kyrios o Teos soy en tE stenohOria soy kai en tE Tlipsei soy E Tlipsei se o ehTros soy

Втор 28:54 o apalos en soi kai o tryferos sfodra baskanei tO ofTalmO ton adelfon kai tEn gynaika tEn en tO kolpO aytoy kai ta kataleleimmena tekna a an kataleifTE

Втор 28:55 Oste doynai eni aytOn apo tOn sarkOn tOn teknOn aytoy On an katesTE dia to mE kataleifTEnai aytO mETen en tE stenohOria soy kai en tE Tlipsei soy E an TlipsOsin se oi ehTroi soy en pasais tais polesin soy

Втор 28:56 kai E apalE en ymin kai E tryfera sfodra Es oyhi peiran elaben o poys aytEs bainein epi tEs gEs dia tEn tryferotEta kai dia tEn apalotEta baskanei tO ofTalmO aytEs ton andra aytEs ton en tO kolpO aytEs kai ton yion kai tEn Tygatera aytEs

Втор 28:57 kai to horion aytEs to exelTon dia tOn mErOn aytEs kai to teknon o an tekE katafagetai gar ayta dia tEn endeian pantOn kryfE en tE stenohOria soy kai en tE Tlipsei soy E Tlipsei se o ehTros soy en pasais tais polesin soy

Втор 28:58 ean mE eisakoysEte poiein panta ta rEmata toy nomoy toytoy ta gegrammena en tO bibliO toytO fobeisTai to onoma to entimon kai to Taymaston toyto kyrion ton Teon soy

Втор 28:59 kai paradoxasei kyrios tas plEgas soy kai tas plEgas toy spermatos soy plEgas megalas kai Taymastas kai nosoys ponEras kai pistas

Втор 28:60 kai epistrepsei epi se pasan tEn odynEn aigyptoy tEn ponEran En dieylaboy apo prosOpoy aytOn kai kollETEsontai en soi

Втор 28:61 kai pasan malakian kai pasan plEgEn tEn mE gegrammenEn en tO bibliO toy nomoy toytoy epaxei kyrios epi se eOs an exoleTreysE se

Втор 28:62 kai kataleifTEsesTe en ariTmO brahei anT On oti Ete Osei ta astra toy oyranoy tO plETei oti oyk eisEkoysate tEs fOnEs kyrioy toy Teoy ymOn

Втор 28:63 kai estai on tropon eyfranTE kyrios ef ymin ey poiEsai ymas kai plETynai ymas oytOs eyfranTEsetai kyrios ef ymin exoleTreysai ymas kai exarTEsesTe apo tEs gEs eis En ymeis eisporeyesTe ekei klEronomEsai aytEn

Втор 28:64 kai diasperei se kyrios o Teos soy eis panta ta eTnE ap akroy tEs gEs eOs akroy tEs gEs kai doyleyseis ekei Teois eterois xylois kai liTois oys oyk EpistO sy kai oi pateres soy

Втор 28:65 alla kai en tois eTnesin ekeinois oyk anapaysei se oyd oy mE genEtai stasis tO ihnei toy podos soy kai dOsei soi kyrios ekei kardian aTymoysan kai ekleipontas ofTalmoys kai tEkomenEn psyhEn

Втор 28:66 kai estai E zOE soy kremamenE apenanti tOn ofTalmOn soy kai fobETEsE Emeras kai nyktos kai oy pisteyseis tE zOE soy

Втор 28:67 to prOi ereis pOs an genoito espera kai to esperas ereis pOs an genoito prOi apo toy foboy tEs kardias soy a fobETEsE kai apo tOn oramatOn tOn ofTalmOn soy On opsE

Втор 28:68 kai apostrepsei se kyrios eis aigypton en ploiois kai en tE odO E eipa oy prosTEsesTe eti idein aytEn kai praTEsesTe ekei tois ehTrois ymOn eis paidas kai paidiskas kai oyk estai o ktOmenos

Втор 28:69 oytoi oi logoi tEs diaTEkEs oys eneteilato kyrios mOysE stEsai tois yiois israEl en gE mOab plEn tEs diaTEkEs Es dieTeto aytois en hOrEb

Втор 29:1 kai ekalesen mOysEs pantas toys yioys israEl kai eipen pros aytoys ymeis eOrakate panta osa epoiEsen kyrios en gE aigyptO enOpion ymOn faraO kai tois Terapoysin aytoy kai pasE tE gE aytoy

Втор 29:2 toys peirasmoys toys megaloys oys eOrakasin oi ofTalmoi soy ta sEmeia kai ta terata ta megala ekeina

Втор 29:3 kai oyk edOken kyrios o Teos ymin kardian eidenai kai ofTalmoys blepein kai Ota akoyein eOs tEs Emeras taytEs

Втор 29:4 kai Egagen ymas tessarakonta etE en tE erEmO oyk epalaiOTE ta imatia ymOn kai ta ypodEmata ymOn oy katetribE apo tOn podOn ymOn

Втор 29:5 arton oyk efagete oinon kai sikera oyk epiete ina gnOte oti oytos kyrios o Teos ymOn

Втор 29:6 kai ElTete eOs toy topoy toytoy kai exElTen sEOn basileys esebOn kai Og basileys tEs basan eis synantEsin Emin en polemO kai epataxamen aytoys

Втор 29:7 kai elabomen tEn gEn aytOn kai edOka aytEn en klErO tO roybEn kai tO gaddi kai tO Emisei fylEs manassE

Втор 29:8 kai fylaxesTe poiein pantas toys logoys tEs diaTEkEs taytEs ina synEte panta osa poiEsete

Втор 29:9 ymeis estEkate pantes sEmeron enantion kyrioy toy Teoy ymOn oi arhifyloi ymOn kai E geroysia ymOn kai oi kritai ymOn kai oi grammatoeisagOgeis ymOn pas anEr israEl

Втор 29:10 ai gynaikes ymOn kai ta ekgona ymOn kai o prosElytos o en mesO tEs parembolEs ymOn apo xylokopoy ymOn kai eOs ydroforoy ymOn

Втор 29:11 parelTein en tE diaTEkE kyrioy toy Teoy soy kai en tais arais aytoy osa kyrios o Teos soy diatiTetai pros se sEmeron

Втор 29:12 ina stEsE se aytO eis laon kai aytos estai soy Teos on tropon eipen soi kai on tropon Omosen tois patrasin soy abraam kai isaak kai iakOb

Втор 29:13 kai oyh ymin monois egO diatiTemai tEn diaTEkEn taytEn kai tEn aran taytEn

Втор 29:14 alla kai tois Ode oysi meT EmOn sEmeron enantion kyrioy toy Teoy ymOn kai tois mE oysin meT EmOn Ode sEmeron

Втор 29:15 oti ymeis oidate Os katOkEsamen en gE aigyptO kai parElTomen en mesO tOn eTnOn oys parElTete

Втор 29:16 kai eidete ta bdelygmata aytOn kai ta eidOla aytOn xylon kai liTon argyrion kai hrysion a estin par aytois

Втор 29:17 mE tis estin en ymin anEr E gynE E patria E fylE tinos E dianoia exeklinen apo kyrioy toy Teoy ymOn poreyesTai latreyein tois Teois tOn eTnOn ekeinOn mE tis estin en ymin riza anO fyoysa en holE kai pikria

Втор 29:18 kai estai ean akoysE ta rEmata tEs aras taytEs kai epifEmisEtai en tE kardia aytoy legOn osia moi genoito oti en tE apoplanEsei tEs kardias moy poreysomai ina mE synapolesE o amartOlos ton anamartEton

Втор 29:19 oy mE TelEsE o Teos eyilateysai aytO all E tote ekkayTEsetai orgE kyrioy kai o zElos aytoy en tO anTrOpO ekeinO kai kollETEsontai en aytO pasai ai arai tEs diaTEkEs taytEs ai gegrammenai en tO bibliO toy nomoy toytoy kai exaleipsei kyrios to onoma aytoy ek tEs ypo ton oyranon

Втор 29:20 kai diastelei ayton kyrios eis kaka ek pantOn tOn yiOn israEl kata pasas tas aras tEs diaTEkEs tas gegrammenas en tO bibliO toy nomoy toytoy

Втор 29:21 kai eroysin E genea E etera oi yioi ymOn oi anastEsontai meT ymas kai o allotrios os an elTE ek gEs makroTen kai opsontai tas plEgas tEs gEs ekeinEs kai tas nosoys aytEs as apesteilen kyrios ep aytEn

Втор 29:22 Teion kai ala katakekaymenon pasa E gE aytEs oy sparEsetai oyde anatelei oyde mE anabE ep aytEn pan hlOron Osper katestrafE sodoma kai gomorra adama kai sebOim as katestrepsen kyrios en TymO kai orgE

Втор 29:23 kai eroysin panta ta eTnE dia ti epoiEsen kyrios oytOs tE gE taytE tis o Tymos tEs orgEs o megas oytos

Втор 29:24 kai eroysin oti kateliposan tEn diaTEkEn kyrioy toy Teoy tOn paterOn aytOn a dieTeto tois patrasin aytOn ote exEgagen aytoys ek gEs aigyptoy

Втор 29:25 kai poreyTentes elatreysan Teois eterois kai prosekynEsan aytois ois oyk Epistanto oyde dieneimen aytois

Втор 29:26 kai OrgisTE TymO kyrios epi tEn gEn ekeinEn epagagein ep aytEn kata pasas tas kataras tas gegrammenas en tO bibliO toy nomoy toytoy

Втор 29:27 kai exEren aytoys kyrios apo tEs gEs aytOn en TymO kai orgE kai paroxysmO megalO sfodra kai exebalen aytoys eis gEn eteran Osei nyn

Втор 29:28 ta krypta kyriO tO TeO EmOn ta de fanera Emin kai tois teknois EmOn eis ton aiOna poiein panta ta rEmata toy nomoy toytoy

Втор 30:1 kai estai Os an elTOsin epi se panta ta rEmata tayta E eylogia kai E katara En edOka pro prosOpoy soy kai dexE eis tEn kardian soy en pasin tois eTnesin oy ean se diaskorpisE kyrios ekei

Втор 30:2 kai epistrafEsE epi kyrion ton Teon soy kai ypakoysE tEs fOnEs aytoy kata panta osa egO entellomai soi sEmeron ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy

Втор 30:3 kai iasetai kyrios tas amartias soy kai eleEsei se kai palin synaxei se ek pantOn tOn eTnOn eis oys dieskorpisen se kyrios ekei

Втор 30:4 ean E E diaspora soy ap akroy toy oyranoy eOs akroy toy oyranoy ekeiTen synaxei se kyrios o Teos soy kai ekeiTen lEmpsetai se kyrios o Teos soy

Втор 30:5 kai eisaxei se kyrios o Teos soy eis tEn gEn En eklEronomEsan oi pateres soy kai klEronomEseis aytEn kai ey se poiEsei kai pleonaston se poiEsei yper toys pateras soy

Втор 30:6 kai perikaTariei kyrios tEn kardian soy kai tEn kardian toy spermatos soy agapan kyrion ton Teon soy ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy ina zEs sy

Втор 30:7 kai dOsei kyrios o Teos soy tas aras taytas epi toys ehTroys soy kai epi toys misoyntas se oi ediOxan se

Втор 30:8 kai sy epistrafEsE kai eisakoysE tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy kai poiEseis tas entolas aytoy osas egO entellomai soi sEmeron

Втор 30:9 kai polyOrEsei se kyrios o Teos soy en panti ergO tOn heirOn soy en tois ekgonois tEs koilias soy kai en tois genEmasin tEs gEs soy kai en tois ekgonois tOn ktEnOn soy oti epistrepsei kyrios o Teos soy eyfranTEnai epi se eis agaTa kaToti EyfranTE epi tois patrasin soy

Втор 30:10 ean eisakoysEs tEs fOnEs kyrioy toy Teoy soy fylassesTai kai poiein pasas tas entolas aytoy kai ta dikaiOmata aytoy kai tas kriseis aytoy tas gegrammenas en tO bibliO toy nomoy toytoy ean epistrafEs epi kyrion ton Teon soy ex olEs tEs kardias soy kai ex olEs tEs psyhEs soy

Втор 30:11 oti E entolE aytE En egO entellomai soi sEmeron oyh yperogkos estin oyde makran apo soy

Втор 30:12 oyk en tO oyranO anO estin legOn tis anabEsetai Emin eis ton oyranon kai lEmpsetai aytEn Emin kai akoysantes aytEn poiEsomen

Втор 30:13 oyde peran tEs TalassEs estin legOn tis diaperasei Emin eis to peran tEs TalassEs kai lEmpsetai Emin aytEn kai akoystEn Emin poiEsei aytEn kai poiEsomen

Втор 30:14 estin soy eggys to rEma sfodra en tO stomati soy kai en tE kardia soy kai en tais hersin soy ayto poiein

Втор 30:15 idoy dedOka pro prosOpoy soy sEmeron tEn zOEn kai ton Tanaton to agaTon kai to kakon

Втор 30:16 ean eisakoysEs tas entolas kyrioy toy Teoy soy as egO entellomai soi sEmeron agapan kyrion ton Teon soy poreyesTai en pasais tais odois aytoy fylassesTai ta dikaiOmata aytoy kai tas kriseis aytoy kai zEsesTe kai polloi esesTe kai eylogEsei se kyrios o Teos soy en pasE tE gE eis En eisporeyE ekei klEronomEsai aytEn

Втор 30:17 kai ean metastE E kardia soy kai mE eisakoysEs kai planETeis proskynEsEs Teois eterois kai latreysEs aytois

Втор 30:18 anaggellO soi sEmeron oti apOleia apoleisTe kai oy mE polyEmeroi genEsTe epi tEs gEs Es kyrios o Teos soy didOsin soi eis En ymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai aytEn

Втор 30:19 diamartyromai ymin sEmeron ton te oyranon kai tEn gEn tEn zOEn kai ton Tanaton dedOka pro prosOpoy ymOn tEn eylogian kai tEn kataran eklexai tEn zOEn ina zEs sy kai to sperma soy

Втор 30:20 agapan kyrion ton Teon soy eisakoyein tEs fOnEs aytoy kai ehesTai aytoy oti toyto E zOE soy kai E makrotEs tOn EmerOn soy katoikein se epi tEs gEs Es Omosen kyrios tois patrasin soy abraam kai isaak kai iakOb doynai aytois

Втор 31:1 kai synetelesen mOysEs lalOn pantas toys logoys toytoys pros pantas yioys israEl

Втор 31:2 kai eipen pros aytoys ekaton kai eikosi etOn egO eimi sEmeron oy dynEsomai eti eisporeyesTai kai ekporeyesTai kyrios de eipen pros me oy diabEsE ton iordanEn toyton

Втор 31:3 kyrios o Teos soy o proporeyomenos pro prosOpoy soy aytos exoleTreysei ta eTnE tayta apo prosOpoy soy kai kataklEronomEseis aytoys kai iEsoys o proporeyomenos pro prosOpoy soy kaTa elalEsen kyrios

Втор 31:4 kai poiEsei kyrios aytois kaTa epoiEsen sEOn kai Og tois dysi basileysin tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy kai tE gE aytOn kaToti exOleTreysen aytoys

Втор 31:5 kai paredOken aytoys kyrios ymin kai poiEsete aytois kaToti eneteilamEn ymin

Втор 31:6 andrizoy kai ishye mE foboy mEde deilia mEde ptoETEs apo prosOpoy aytOn oti kyrios o Teos soy o proporeyomenos meT ymOn en ymin oy mE se anE oyte mE se egkatalipE

Втор 31:7 kai ekalesen mOysEs iEsoyn kai eipen aytO enanti pantos israEl andrizoy kai ishye sy gar eiseleysE pro prosOpoy toy laoy toytoy eis tEn gEn En Omosen kyrios tois patrasin EmOn doynai aytois kai sy kataklEronomEseis aytEn aytois

Втор 31:8 kai kyrios o symporeyomenos meta soy oyk anEsei se oyde mE egkatalipE se mE foboy mEde deilia

Втор 31:9 kai egrapsen mOysEs ta rEmata toy nomoy toytoy eis biblion kai edOken tois iereysin tois yiois leyi tois airoysin tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy kai tois presbyterois tOn yiOn israEl

Втор 31:10 kai eneteilato aytois mOysEs en tE Emera ekeinE legOn meta epta etE en kairO eniaytoy afeseOs en eortE skEnopEgias

Втор 31:11 en tO symporeyesTai panta israEl ofTEnai enOpion kyrioy toy Teoy soy en tO topO O an eklexEtai kyrios anagnOsesTe ton nomon toyton enantion pantos israEl eis ta Ota aytOn

Втор 31:12 ekklEsiasas ton laon toys andras kai tas gynaikas kai ta ekgona kai ton prosElyton ton en tais polesin ymOn ina akoysOsin kai ina maTOsin fobeisTai kyrion ton Teon ymOn kai akoysontai poiein pantas toys logoys toy nomoy toytoy

Втор 31:13 kai oi yioi aytOn oi oyk oidasin akoysontai kai maTEsontai fobeisTai kyrion ton Teon ymOn pasas tas Emeras osas aytoi zOsin epi tEs gEs eis En ymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai aytEn

Втор 31:14 kai eipen kyrios pros mOysEn idoy Eggikasin ai Emerai toy Tanatoy soy kaleson iEsoyn kai stEte para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai enteloymai aytO kai eporeyTE mOysEs kai iEsoys eis tEn skEnEn toy martyrioy kai estEsan para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy

Втор 31:15 kai katebE kyrios en nefelE kai estE para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai estE o stylos tEs nefelEs para tas Tyras tEs skEnEs

Втор 31:16 kai eipen kyrios pros mOysEn idoy sy koima meta tOn paterOn soy kai anastas o laos oytos ekporneysei opisO TeOn allotriOn tEs gEs eis En oytos eisporeyetai ekei eis aytEn kai egkataleipsoysin me kai diaskedasoysin tEn diaTEkEn moy En dieTemEn aytois

Втор 31:17 kai orgisTEsomai TymO eis aytoys en tE Emera ekeinE kai kataleipsO aytoys kai apostrepsO to prosOpon moy ap aytOn kai estai katabrOma kai eyrEsoysin ayton kaka polla kai Tlipseis kai erei en tE Emera ekeinE dioti oyk estin kyrios o Teos moy en emoi eyrosan me ta kaka tayta

Втор 31:18 egO de apostrofE apostrepsO to prosOpon moy ap aytOn en tE Emera ekeinE dia pasas tas kakias as epoiEsan oti epestrepsan epi Teoys allotrioys

Втор 31:19 kai nyn grapsate ta rEmata tEs OdEs taytEs kai didaxete aytEn toys yioys israEl kai embaleite aytEn eis to stoma aytOn ina genEtai moi E OdE aytE eis martyrion en yiois israEl

Втор 31:20 eisaxO gar aytoys eis tEn gEn tEn agaTEn En Omosa tois patrasin aytOn doynai aytois gEn reoysan gala kai meli kai fagontai kai emplEsTentes korEsoysin kai epistrafEsontai epi Teoys allotrioys kai latreysoysin aytois kai paroxynoysin me kai diaskedasoysin tEn diaTEkEn moy

Втор 31:21 kai antikatastEsetai E OdE aytE kata prosOpon martyroysa oy gar mE epilEsTE apo stomatos aytOn kai apo stomatos toy spermatos aytOn egO gar oida tEn ponErian aytOn osa poioysin Ode sEmeron pro toy eisagagein me aytoys eis tEn gEn tEn agaTEn En Omosa tois patrasin aytOn

Втор 31:22 kai egrapsen mOysEs tEn OdEn taytEn en ekeinE tE Emera kai edidaxen aytEn toys yioys israEl

Втор 31:23 kai eneteilato mOysEs iEsoi kai eipen aytO andrizoy kai ishye sy gar eisaxeis toys yioys israEl eis tEn gEn En Omosen kyrios aytois kai aytos estai meta soy

Втор 31:24 Enika de synetelesen mOysEs grafOn pantas toys logoys toy nomoy toytoy eis biblion eOs eis telos

Втор 31:25 kai eneteilato tois leyitais tois airoysin tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy legOn

Втор 31:26 labontes to biblion toy nomoy toytoy TEsete ayto ek plagiOn tEs kibOtoy tEs diaTEkEs kyrioy toy Teoy ymOn kai estai ekei en soi eis martyrion

Втор 31:27 oti egO epistamai ton ereTismon soy kai ton trahElon soy ton sklEron eti gar emoy zOntos meT ymOn sEmeron parapikrainontes Ete ta pros ton Teon pOs oyhi kai eshaton toy Tanatoy moy

Втор 31:28 ekklEsiasate pros me toys fylarhoys ymOn kai toys presbyteroys ymOn kai toys kritas ymOn kai toys grammatoeisagOgeis ymOn ina lalEsO eis ta Ota aytOn pantas toys logoys toytoys kai diamartyrOmai aytois ton te oyranon kai tEn gEn

Втор 31:29 oida gar oti eshaton tEs teleytEs moy anomia anomEsete kai ekklineite ek tEs odoy Es eneteilamEn ymin kai synantEsetai ymin ta kaka eshaton tOn EmerOn oti poiEsete to ponEron enantion kyrioy parorgisai ayton en tois ergois tOn heirOn ymOn

Втор 31:30 kai elalEsen mOysEs eis ta Ota pasEs ekklEsias israEl ta rEmata tEs OdEs taytEs eOs eis telos

Втор 32:1 prosehe oyrane kai lalEsO kai akoyetO gE rEmata ek stomatos moy

Втор 32:2 prosdokasTO Os yetos to apofTegma moy kai katabEtO Os drosos ta rEmata moy Osei ombros ep agrOstin kai Osei nifetos epi horton

Втор 32:3 oti onoma kyrioy ekalesa dote megalOsynEn tO TeO EmOn

Втор 32:4 Teos alETina ta erga aytoy kai pasai ai odoi aytoy kriseis Teos pistos kai oyk estin adikia dikaios kai osios kyrios

Втор 32:5 Emartosan oyk aytO tekna mOmEta genea skolia kai diestrammenE

Втор 32:6 tayta kyriO antapodidote oytO laos mOros kai oyhi sofos oyk aytos oytos soy patEr ektEsato se kai epoiEsen se kai ektisen se

Втор 32:7 mnEsTEte Emeras aiOnos synete etE geneas geneOn eperOtEson ton patera soy kai anaggelei soi toys presbyteroys soy kai eroysin soi

Втор 32:8 ote diemerizen o ypsistos eTnE Os diespeiren yioys adam estEsen oria eTnOn kata ariTmon aggelOn Teoy

Втор 32:9 kai egenETE meris kyrioy laos aytoy iakOb shoinisma klEronomias aytoy israEl

Втор 32:10 aytarkEsen ayton en gE erEmO en dipsei kaymatos en anydrO ekyklOsen ayton kai epaideysen ayton kai diefylaxen ayton Os koran ofTalmoy

Втор 32:11 Os aetos skepasai nossian aytoy kai epi tois neossois aytoy epepoTEsen dieis tas pterygas aytoy edexato aytoys kai anelaben aytoys epi tOn metafrenOn aytoy

Втор 32:12 kyrios monos Egen aytoys kai oyk En met aytOn Teos allotrios

Втор 32:13 anebibasen aytoys epi tEn ishyn tEs gEs epsOmisen aytoys genEmata agrOn eTElasan meli ek petras kai elaion ek stereas petras

Втор 32:14 boytyron boOn kai gala probatOn meta steatos arnOn kai kriOn yiOn tayrOn kai tragOn meta steatos nefrOn pyroy kai aima stafylEs epion oinon

Втор 32:15 kai efagen iakOb kai eneplEsTE kai apelaktisen o EgapEmenos elipanTE epahynTE eplatynTE kai egkatelipen Teon ton poiEsanta ayton kai apestE apo Teoy sOtEros aytoy

Втор 32:16 parOxynan me ep allotriois en bdelygmasin aytOn exepikranan me

Втор 32:17 eTysan daimoniois kai oy TeO Teois ois oyk Edeisan kainoi prosfatoi Ekasin oys oyk Edeisan oi pateres aytOn

Втор 32:18 Teon ton gennEsanta se egkatelipes kai epelaToy Teoy toy trefontos se

Втор 32:19 kai eiden kyrios kai ezElOsen kai parOxynTE di orgEn yiOn aytoy kai TygaterOn

Втор 32:20 kai eipen apostrepsO to prosOpon moy ap aytOn kai deixO ti estai aytois ep eshatOn oti genea exestrammenE estin yioi ois oyk estin pistis en aytois

Втор 32:21 aytoi parezElOsan me ep oy TeO parOrgisan me en tois eidOlois aytOn kagO parazElOsO aytoys ep oyk eTnei ep eTnei asynetO parorgiO aytoys

Втор 32:22 oti pyr ekkekaytai ek toy Tymoy moy kayTEsetai eOs adoy katO katafagetai gEn kai ta genEmata aytEs flexei Temelia oreOn

Втор 32:23 synaxO eis aytoys kaka kai ta belE moy syntelesO eis aytoys

Втор 32:24 tEkomenoi limO kai brOsei orneOn kai opisTotonos aniatos odontas TEriOn apostelO eis aytoys meta Tymoy syrontOn epi gEs

Втор 32:25 exOTen ateknOsei aytoys mahaira kai ek tOn tamieiOn fobos neaniskos syn parTenO TElazOn meta kaTestEkotos presbytoy

Втор 32:26 eipa diasperO aytoys paysO dE ex anTrOpOn to mnEmosynon aytOn

Втор 32:27 ei mE di orgEn ehTrOn ina mE makrohronisOsin kai ina mE synepiTOntai oi ypenantioi mE eipOsin E heir EmOn E ypsElE kai oyhi kyrios epoiEsen tayta panta

Втор 32:28 oti eTnos apolOlekos boylEn estin kai oyk estin en aytois epistEmE

Втор 32:29 oyk efronEsan synienai tayta katadexasTOsan eis ton epionta hronon

Втор 32:30 pOs diOxetai eis hilioys kai dyo metakinEsoysin myriadas ei mE o Teos apedoto aytoys kai kyrios paredOken aytoys

Втор 32:31 oti oyk estin Os o Teos EmOn oi Teoi aytOn oi de ehTroi EmOn anoEtoi

Втор 32:32 ek gar ampeloy sodomOn E ampelos aytOn kai E klEmatis aytOn ek gomorras E stafylE aytOn stafylE holEs botrys pikrias aytois

Втор 32:33 Tymos drakontOn o oinos aytOn kai Tymos aspidOn aniatos

Втор 32:34 oyk idoy tayta synEktai par emoi kai esfragistai en tois TEsayrois moy

Втор 32:35 en Emera ekdikEseOs antapodOsO en kairO otan sfalE o poys aytOn oti eggys Emera apOleias aytOn kai parestin etoima ymin

Втор 32:36 oti krinei kyrios ton laon aytoy kai epi tois doylois aytoy paraklETEsetai eiden gar paralelymenoys aytoys kai ekleloipotas en epagOgE kai pareimenoys

Втор 32:37 kai eipen kyrios poy eisin oi Teoi aytOn ef ois epepoiTeisan ep aytois

Втор 32:38 On to stear tOn TysiOn aytOn EsTiete kai epinete ton oinon tOn spondOn aytOn anastEtOsan kai boETEsatOsan ymin kai genETEtOsan ymin skepastai

Втор 32:39 idete idete oti egO eimi kai oyk estin Teos plEn emoy egO apoktenO kai zEn poiEsO pataxO kagO iasomai kai oyk estin os exeleitai ek tOn heirOn moy

Втор 32:40 oti arO eis ton oyranon tEn heira moy kai omoymai tE dexia moy kai erO zO egO eis ton aiOna

Втор 32:41 oti paroxynO Os astrapEn tEn mahairan moy kai anTexetai krimatos E heir moy kai antapodOsO dikEn tois ehTrois kai tois misoysin me antapodOsO

Втор 32:42 meTysO ta belE moy af aimatos kai E mahaira moy katafagetai krea af aimatos traymatiOn kai aihmalOsias apo kefalEs arhontOn ehTrOn

Втор 32:43 eyfranTEte oyranoi ama aytO kai proskynEsatOsan aytO pantes yioi Teoy eyfranTEte eTnE meta toy laoy aytoy kai enishysatOsan aytO pantes aggeloi Teoy oti to aima tOn yiOn aytoy ekdikatai kai ekdikEsei kai antapodOsei dikEn tois ehTrois kai tois misoysin antapodOsei kai ekkaTariei kyrios tEn gEn toy laoy aytoy

Втор 32:44 kai egrapsen mOysEs tEn OdEn taytEn en ekeinE tE Emera kai edidaxen aytEn toys yioys israEl kai eisElTen mOysEs kai elalEsen pantas toys logoys toy nomoy toytoy eis ta Ota toy laoy aytos kai iEsoys o toy nayE

Втор 32:45 kai synetelesen mOysEs lalOn panti israEl

Втор 32:46 kai eipen pros aytoys prosehete tE kardia epi pantas toys logoys toytoys oys egO diamartyromai ymin sEmeron a enteleisTe tois yiois ymOn fylassein kai poiein pantas toys logoys toy nomoy toytoy

Втор 32:47 oti oyhi logos kenos oytos ymin oti aytE E zOE ymOn kai eneken toy logoy toytoy makroEmereysete epi tEs gEs eis En ymeis diabainete ton iordanEn ekei klEronomEsai aytEn

Втор 32:48 kai elalEsen kyrios pros mOysEn en tE Emera taytE legOn

Втор 32:49 anabETi eis to oros to abarin toyto oros nabay o estin en gE mOab kata prosOpon ierihO kai ide tEn gEn hanaan En egO didOmi tois yiois israEl eis katashesin

Втор 32:50 kai teleyta en tO orei eis o anabaineis ekei kai prosteTEti pros ton laon soy on tropon apeTanen aarOn o adelfos soy en Or tO orei kai proseteTE pros ton laon aytoy

Втор 32:51 dioti EpeiTEsate tO rEmati moy en tois yiois israEl epi toy ydatos antilogias kadEs en tE erEmO sin dioti oyh Egiasate me en tois yiois israEl

Втор 32:52 oti apenanti opsE tEn gEn kai ekei oyk eiseleysE

Втор 33:1 kai aytE E eylogia En eylogEsen mOysEs anTrOpos toy Teoy toys yioys israEl pro tEs teleytEs aytoy

Втор 33:2 kai eipen kyrios ek sina Ekei kai epefanen ek sEir Emin kai katespeysen ex oroys faran syn myriasin kadEs ek dexiOn aytoy aggeloi met aytoy

Втор 33:3 kai efeisato toy laoy aytoy kai pantes oi Egiasmenoi ypo tas heiras soy kai oytoi ypo se eisin kai edexato apo tOn logOn aytoy

Втор 33:4 nomon on eneteilato Emin mOysEs klEronomian synagOgais iakOb

Втор 33:5 kai estai en tO EgapEmenO arhOn synahTentOn arhontOn laOn ama fylais israEl

Втор 33:6 zEtO roybEn kai mE apoTanetO kai estO polys en ariTmO

Втор 33:7 kai aytE ioyda eisakoyson kyrie fOnEs ioyda kai eis ton laon aytoy eiselToisan ai heires aytoy diakrinoysin aytO kai boETos ek tOn ehTrOn aytoy esE

Втор 33:8 kai tO leyi eipen dote leyi dEloys aytoy kai alETeian aytoy tO andri tO osiO on epeirasan ayton en peira eloidorEsan ayton epi ydatos antilogias

Втор 33:9 o legOn tO patri kai tE mEtri oyh eoraka se kai toys adelfoys aytoy oyk epegnO kai toys yioys aytoy apegnO efylaxen ta logia soy kai tEn diaTEkEn soy dietErEsen

Втор 33:10 dElOsoysin ta dikaiOmata soy tO iakOb kai ton nomon soy tO israEl epiTEsoysin Tymiama en orgE soy dia pantos epi to TysiastErion soy

Втор 33:11 eylogEson kyrie tEn ishyn aytoy kai ta erga tOn heirOn aytoy dexai kataxon osfyn ehTrOn epanestEkotOn aytO kai oi misoyntes ayton mE anastEtOsan

Втор 33:12 kai tO beniamin eipen EgapEmenos ypo kyrioy kataskEnOsei pepoiTOs kai o Teos skiazei ep aytO pasas tas Emeras kai ana meson tOn OmOn aytoy katepaysen

Втор 33:13 kai tO iOsEf eipen ap eylogias kyrioy E gE aytoy apo OrOn oyranoy kai drosoy kai apo abyssOn pEgOn katOTen

Втор 33:14 kai kaT Oran genEmatOn Elioy tropOn kai apo synodOn mEnOn

Втор 33:15 kai apo koryfEs oreOn arhEs kai apo koryfEs boynOn aenaOn

Втор 33:16 kai kaT Oran gEs plErOseOs kai ta dekta tO ofTenti en tO batO elToisan epi kefalEn iOsEf kai epi koryfEs doxasTeis en adelfois

Втор 33:17 prOtotokos tayroy to kallos aytoy kerata monokerOtos ta kerata aytoy en aytois eTnE keratiei ama eOs ep akroy gEs aytai myriades efraim kai aytai hiliades manassE

Втор 33:18 kai tO zaboylOn eipen eyfranTEti zaboylOn en exodia soy kai issahar en tois skEnOmasin aytoy

Втор 33:19 eTnE exoleTreysoysin kai epikalesesTe ekei kai Tysete Tysian dikaiosynEs oti ploytos TalassEs TElasei se kai emporia paralion katoikoyntOn

Втор 33:20 kai tO gad eipen eylogEmenos emplatynOn gad Os leOn anepaysato syntripsas brahiona kai arhonta

Втор 33:21 kai eiden aparhEn aytoy oti ekei emerisTE gE arhontOn synEgmenOn ama arhEgois laOn dikaiosynEn kyrios epoiEsen kai krisin aytoy meta israEl

Втор 33:22 kai tO eipen skymnos leontos kai ekpEdEsetai ek toy basan

Втор 33:23 kai tO nefTali eipen nefTali plEsmonE dektOn kai emplEsTEtO eylogian para kyrioy Talassan kai liba klEronomEsei

Втор 33:24 kai tO asEr eipen eylogEtos apo teknOn asEr kai estai dektos tois adelfois aytoy bapsei en elaiO ton poda aytoy

Втор 33:25 sidEros kai halkos to ypodEma aytoy estai kai Os ai Emerai soy E ishys soy

Втор 33:26 oyk estin Osper o Teos toy EgapEmenoy o epibainOn epi ton oyranon boETos soy kai o megaloprepEs toy stereOmatos

Втор 33:27 kai skepasis Teoy arhEs kai ypo ishyn brahionOn aenaOn kai ekbalei apo prosOpoy soy ehTron legOn apoloio

Втор 33:28 kai kataskEnOsei israEl pepoiTOs monos epi gEs iakOb epi sitO kai oinO kai o oyranos aytO synnefEs drosO

Втор 33:29 makarios sy israEl tis omoios soi laos sOzomenos ypo kyrioy yperaspiei o boETos soy kai E mahaira kayhEma soy kai pseysontai se oi ehTroi soy kai sy epi ton trahElon aytOn epibEsE

Втор 34:1 kai anebE mOysEs apo arabOT mOab epi to oros nabay epi koryfEn fasga E estin epi prosOpoy ierihO kai edeixen aytO kyrios pasan tEn gEn galaad eOs dan

Втор 34:2 kai pasan tEn gEn nefTali kai pasan tEn gEn efraim kai manassE kai pasan tEn gEn ioyda eOs tEs TalassEs tEs eshatEs

Втор 34:3 kai tEn erEmon kai ta perihOra ierihO polin foinikOn eOs sEgOr

Втор 34:4 kai eipen kyrios pros mOysEn aytE E gE En Omosa abraam kai isaak kai iakOb legOn tO spermati ymOn dOsO aytEn kai edeixa aytEn tois ofTalmois soy kai ekei oyk eiseleysE

Втор 34:5 kai eteleytEsen mOysEs oiketEs kyrioy en gE mOab dia rEmatos kyrioy

Втор 34:6 kai eTapsan ayton en gai en gE mOab eggys oikoy fogOr kai oyk oiden oydeis tEn tafEn aytoy eOs tEs Emeras taytEs

Втор 34:7 mOysEs de En ekaton kai eikosi etOn en tO teleytan ayton oyk EmayrOTEsan oi ofTalmoi aytoy oyde efTarEsan ta helynia aytoy

Втор 34:8 kai eklaysan oi yioi israEl ton mOysEn en arabOT mOab epi toy iordanoy kata ierihO triakonta Emeras kai synetelesTEsan ai Emerai penToys klayTmoy mOysE

Втор 34:9 kai iEsoys yios nayE eneplEsTE pneymatos syneseOs epeTEken gar mOysEs tas heiras aytoy ep ayton kai eisEkoysan aytoy oi yioi israEl kai epoiEsan kaToti eneteilato kyrios tO mOysE

Втор 34:10 kai oyk anestE eti profEtEs en israEl Os mOysEs on egnO kyrios ayton prosOpon kata prosOpon

Втор 34:11 en pasi tois sEmeiois kai terasin on apesteilen ayton kyrios poiEsai ayta en gE aigyptO faraO kai tois Terapoysin aytoy kai pasE tE gE aytoy

Втор 34:12 ta Taymasia ta megala kai tEn heira tEn krataian a epoiEsen mOysEs enanti pantos israEl


iEsoys nayE

Нав 1:1 kai egeneto meta tEn teleytEn mOysE eipen kyrios tO iEsoi yiO nayE tO ypoyrgO mOysE legOn

Нав 1:2 mOysEs o TerapOn moy teteleytEken nyn oyn anastas diabETi ton iordanEn sy kai pas o laos oytos eis tEn gEn En egO didOmi aytois

Нав 1:3 pas o topos ef on an epibEte tO ihnei tOn podOn ymOn ymin dOsO ayton on tropon eirEka tO mOysE

Нав 1:4 tEn erEmon kai ton antilibanon eOs toy potamoy toy megaloy potamoy eyfratoy kai eOs tEs TalassEs tEs eshatEs af Elioy dysmOn estai ta oria ymOn

Нав 1:5 oyk antistEsetai anTrOpos katenOpion ymOn pasas tas Emeras tEs zOEs soy kai Osper EmEn meta mOysE oytOs esomai kai meta soy kai oyk egkataleipsO se oyde yperopsomai se

Нав 1:6 ishye kai andrizoy sy gar apodiasteleis tO laO toytO tEn gEn En Omosa tois patrasin ymOn doynai aytois

Нав 1:7 ishye oyn kai andrizoy fylassesTai kai poiein kaToti eneteilato soi mOysEs o pais moy kai oyk ekklineis ap aytOn eis dexia oyde eis aristera ina synEs en pasin ois ean prassEs

Нав 1:8 kai oyk apostEsetai E biblos toy nomoy toytoy ek toy stomatos soy kai meletEseis en aytO Emeras kai nyktos ina synEs poiein panta ta gegrammena tote eyodOTEsE kai eyodOseis tas odoys soy kai tote synEseis

Нав 1:9 idoy entetalmai soi ishye kai andrizoy mE deiliasEs mEde fobETEs oti meta soy kyrios o Teos soy eis panta oy ean poreyE

Нав 1:10 kai eneteilato iEsoys tois grammateysin toy laoy legOn

Нав 1:11 eiselTate kata meson tEs parembolEs toy laoy kai enteilasTe tO laO legontes etoimazesTe episitismon oti eti treis Emerai kai ymeis diabainete ton iordanEn toyton eiselTontes katashein tEn gEn En kyrios o Teos tOn paterOn ymOn didOsin ymin

Нав 1:12 kai tO roybEn kai tO gad kai tO Emisei fylEs manassE eipen iEsoys

Нав 1:13 mnEsTEte to rEma kyrioy o eneteilato ymin mOysEs o pais kyrioy legOn kyrios o Teos ymOn katepaysen ymas kai edOken ymin tEn gEn taytEn

Нав 1:14 ai gynaikes ymOn kai ta paidia ymOn kai ta ktEnE ymOn katoikeitOsan en tE gE E edOken ymin ymeis de diabEsesTe eyzOnoi proteroi tOn adelfOn ymOn pas o ishyOn kai symmahEsete aytois

Нав 1:15 eOs an katapaysE kyrios o Teos ymOn toys adelfoys ymOn Osper kai ymas kai klEronomEsOsin kai oytoi tEn gEn En kyrios o Teos EmOn didOsin aytois kai apeleysesTe ekastos eis tEn klEronomian aytoy En dedOken ymin mOysEs eis to peran toy iordanoy ap anatolOn Elioy

Нав 1:16 kai apokriTentes tO iEsoi eipan panta osa an enteilE Emin poiEsomen kai eis panta topon oy ean aposteilEs Emas poreysomeTa

Нав 1:17 kata panta osa Ekoysamen mOysE akoysomeTa soy plEn estO kyrios o Teos EmOn meta soy on tropon En meta mOysE

Нав 1:18 o de anTrOpos os ean apeiTEsE soi kai ostis mE akoysE tOn rEmatOn soy kaToti an aytO enteilE apoTanetO alla ishye kai andrizoy

Нав 2:1 kai apesteilen iEsoys yios nayE ek sattin dyo neaniskoys kataskopeysai legOn anabEte kai idete tEn gEn kai tEn ierihO kai poreyTentes eisElTosan oi dyo neaniskoi eis ierihO kai eisElTosan eis oikian gynaikos pornEs E onoma raab kai katelysan ekei

Нав 2:2 kai apEggelE tO basilei ierihO legontes eispeporeyntai Ode andres tOn yiOn israEl kataskopeysai tEn gEn

Нав 2:3 kai apesteilen o basileys ierihO kai eipen pros raab legOn exagage toys andras toys eispeporeymenoys eis tEn oikian soy tEn nykta kataskopeysai gar tEn gEn Ekasin

Нав 2:4 kai laboysa E gynE toys andras ekrypsen aytoys kai eipen aytois legoysa eiselElyTasin pros me oi andres

Нав 2:5 Os de E pylE ekleieto en tO skotei kai oi andres exElTon oyk epistamai poy peporeyntai katadiOxate opisO aytOn ei katalEmpsesTe aytoys

Нав 2:6 aytE de anebibasen aytoys epi to dOma kai ekrypsen aytoys en tE linokalamE tE estoibasmenE aytE epi toy dOmatos

Нав 2:7 kai oi andres katediOxan opisO aytOn odon tEn epi toy iordanoy epi tas diabaseis kai E pylE ekleisTE kai egeneto Os exElTosan oi diOkontes opisO aytOn

Нав 2:8 kai aytoi de prin E koimETEnai aytoys kai aytE anebE epi to dOma pros aytoys

Нав 2:9 kai eipen pros aytoys epistamai oti dedOken ymin kyrios tEn gEn epipeptOken gar o fobos ymOn ef Emas

Нав 2:10 akEkoamen gar oti katexEranen kyrios o Teos tEn eryTran Talassan apo prosOpoy ymOn ote exeporeyesTe ek gEs aigyptoy kai osa epoiEsen tois dysi basileysin tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy tO sEOn kai Og oys exOleTreysate aytoys

Нав 2:11 kai akoysantes Emeis exestEmen tE kardia EmOn kai oyk estE eti pneyma en oydeni EmOn apo prosOpoy ymOn oti kyrios o Teos ymOn Teos en oyranO anO kai epi tEs gEs katO

Нав 2:12 kai nyn omosate moi kyrion ton Teon oti poiO ymin eleos kai poiEsete kai ymeis eleos en tO oikO toy patros moy

Нав 2:13 kai zOgrEsete ton oikon toy patros moy kai tEn mEtera moy kai toys adelfoys moy kai panta ton oikon moy kai panta osa estin aytois kai exeleisTe tEn psyhEn moy ek Tanatoy

Нав 2:14 kai eipan aytE oi andres E psyhE EmOn anT ymOn eis Tanaton kai aytE eipen Os an paradO kyrios ymin tEn polin poiEsete eis eme eleos kai alETeian

Нав 2:15 kai katehalasen aytoys dia tEs Tyridos

Нав 2:16 kai eipen aytois eis tEn oreinEn apelTete mE synantEsOsin ymin oi katadiOkontes kai krybEsesTe ekei treis Emeras eOs an apostrepsOsin oi katadiOkontes opisO ymOn kai meta tayta apeleysesTe eis tEn odon ymOn

Нав 2:17 kai eipan oi andres pros aytEn aTOoi esmen tO orkO soy toytO

Нав 2:18 idoy Emeis eisporeyomeTa eis meros tEs poleOs kai TEseis to sEmeion to spartion to kokkinon toyto ekdEseis eis tEn Tyrida di Es katebibasas Emas di aytEs ton de patera soy kai tEn mEtera soy kai toys adelfoys soy kai panta ton oikon toy patros soy synaxeis pros seaytEn eis tEn oikian soy

Нав 2:19 kai estai pas os an exelTE tEn Tyran tEs oikias soy exO enohos eaytO estai Emeis de aTOoi tO orkO soy toytO kai osoi ean genOntai meta soy en tE oikia soy Emeis enohoi esomeTa

Нав 2:20 ean de tis Emas adikEsE E kai apokalypsE toys logoys EmOn toytoys esomeTa aTOoi tO orkO soy toytO

Нав 2:21 kai eipen aytois kata to rEma ymOn oytOs estO kai exapesteilen aytoys

Нав 2:22 kai eporeyTEsan kai ElTosan eis tEn oreinEn kai katemeinan ekei treis Emeras kai exezEtEsan oi katadiOkontes pasas tas odoys kai oyh eyrosan

Нав 2:23 kai ypestrepsan oi dyo neaniskoi kai katebEsan ek toy oroys kai diebEsan pros iEsoyn yion nayE kai diEgEsanto aytO panta ta symbebEkota aytois

Нав 2:24 kai eipan pros iEsoyn oti paredOken kyrios pasan tEn gEn en heiri EmOn kai kateptEken pas o katoikOn tEn gEn ekeinEn af EmOn

Нав 3:1 kai OrTrisen iEsoys to prOi kai apEran ek sattin kai ElTosan eOs toy iordanoy kai katelysan ekei pro toy diabEnai

Нав 3:2 kai egeneto meta treis Emeras diElTon oi grammateis dia tEs parembolEs

Нав 3:3 kai eneteilanto tO laO legontes otan idEte tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy toy Teoy EmOn kai toys iereis EmOn kai toys leyitas airontas aytEn apareite apo tOn topOn ymOn kai poreyesTe opisO aytEs

Нав 3:4 alla makran estO ana meson ymOn kai ekeinEs oson dishilioys pEheis stEsesTe mE proseggisEte aytE in epistEsTe tEn odon En poreyesTe aytEn oy gar peporeysTe tEn odon ap ehTes kai tritEs Emeras

Нав 3:5 kai eipen iEsoys tO laO agnisasTe eis ayrion oti ayrion poiEsei en ymin kyrios Taymasta

Нав 3:6 kai eipen iEsoys tois iereysin arate tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy kai proporeyesTe toy laoy kai Eran oi iereis tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy kai eporeyonto emprosTen toy laoy

Нав 3:7 kai eipen kyrios pros iEsoyn en tE Emera taytE arhomai ypsOsai se katenOpion pantOn yiOn israEl ina gnOsin kaToti EmEn meta mOysE oytOs esomai kai meta soy

Нав 3:8 kai nyn enteilai tois iereysin tois airoysin tEn kibOton tEs diaTEkEs legOn Os an eiselTEte epi meroys toy ydatos toy iordanoy kai en tO iordanE stEsesTe

Нав 3:9 kai eipen iEsoys tois yiois israEl prosagagete Ode kai akoysate to rEma kyrioy toy Teoy EmOn

Нав 3:10 en toytO gnOsesTe oti Teos zOn en ymin kai oleTreyOn oleTreysei apo prosOpoy EmOn ton hananaion kai ton hettaion kai ton ferezaion kai ton eyaion kai ton amorraion kai ton gergesaion kai ton ieboysaion

Нав 3:11 idoy E kibOtos diaTEkEs kyrioy pasEs tEs gEs diabainei ton iordanEn

Нав 3:12 proheirisasTe ymin dOdeka andras apo tOn yiOn israEl ena af ekastEs fylEs

Нав 3:13 kai estai Os an katapaysOsin oi podes tOn iereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy pasEs tEs gEs en tO ydati toy iordanoy to ydOr toy iordanoy ekleipsei to de ydOr to katabainon stEsetai

Нав 3:14 kai apEren o laos ek tOn skEnOmatOn aytOn diabEnai ton iordanEn oi de iereis Erosan tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy proteroi toy laoy

Нав 3:15 Os de eiseporeyonto oi iereis oi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs epi ton iordanEn kai oi podes tOn iereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy ebafEsan eis meros toy ydatos toy iordanoy o de iordanEs eplEroy kaT olEn tEn krEpida aytoy Osei Emerai Terismoy pyrOn

Нав 3:16 kai estE ta ydata ta katabainonta anOTen estE pEgma en afestEkos makran sfodra sfodrOs eOs meroys kariaTiarim to de katabainon katebE eis tEn Talassan araba Talassan alos eOs eis to telos exelipen kai o laos eistEkei apenanti ierihO

Нав 3:17 kai estEsan oi iereis oi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy epi xEras en mesO toy iordanoy kai pantes oi yioi israEl diebainon dia xEras eOs synetelesen pas o laos diabainOn ton iordanEn

Нав 4:1 kai epei synetelesen pas o laos diabainOn ton iordanEn kai eipen kyrios tO iEsoi legOn

Нав 4:2 paralabOn andras apo toy laoy ena af ekastEs fylEs

Нав 4:3 syntaxon aytois legOn anelesTe ek mesoy toy iordanoy etoimoys dOdeka liToys kai toytoys diakomisantes ama ymin aytois Tete aytoys en tE stratopedeia ymOn oy ean parembalEte ekei tEn nykta

Нав 4:4 kai anakalesamenos iEsoys dOdeka andras tOn endoxOn apo tOn yiOn israEl ena af ekastEs fylEs

Нав 4:5 eipen aytois prosagagete emprosTen moy pro prosOpoy kyrioy eis meson toy iordanoy kai anelomenos ekeiTen ekastos liTon aratO epi tOn OmOn aytoy kata ton ariTmon tOn dOdeka fylOn toy israEl

Нав 4:6 ina yparhOsin ymin oytoi eis sEmeion keimenon dia pantos ina otan erOta se o yios soy ayrion legOn ti eisin oi liToi oytoi ymin

Нав 4:7 kai sy dElOseis tO yiO soy legOn oti exelipen o iordanEs potamos apo prosOpoy kibOtoy diaTEkEs kyrioy pasEs tEs gEs Os diebainen ayton kai esontai oi liToi oytoi ymin mnEmosynon tois yiois israEl eOs toy aiOnos

Нав 4:8 kai epoiEsan oytOs oi yioi israEl kaToti eneteilato kyrios tO iEsoi kai labontes dOdeka liToys ek mesoy toy iordanoy kaTaper synetaxen kyrios tO iEsoi en tE synteleia tEs diabaseOs tOn yiOn israEl kai diekomisan ama eaytois eis tEn parembolEn kai apeTEkan ekei

Нав 4:9 estEsen de iEsoys kai alloys dOdeka liToys en aytO tO iordanE en tO genomenO topO ypo toys podas tOn iereOn tOn airontOn tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy kai eisin ekei eOs tEs sEmeron Emeras

Нав 4:10 eistEkeisan de oi iereis oi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs en tO iordanE eOs oy synetelesen iEsoys panta a eneteilato kyrios anaggeilai tO laO kai espeysen o laos kai diebEsan

Нав 4:11 kai egeneto Os synetelesen pas o laos diabEnai kai diebE E kibOtos tEs diaTEkEs kyrioy kai oi liToi emprosTen aytOn

Нав 4:12 kai diebEsan oi yioi roybEn kai oi yioi gad kai oi Emiseis fylEs manassE dieskeyasmenoi emprosTen tOn yiOn israEl kaTaper eneteilato aytois mOysEs

Нав 4:13 tetrakismyrioi eyzOnoi eis mahEn diebEsan enantion kyrioy eis polemon pros tEn ierihO polin

Нав 4:14 en ekeinE tE Emera EyxEsen kyrios ton iEsoyn enantion pantos toy genoys israEl kai efoboynto ayton Osper mOysEn oson hronon ezE

Нав 4:15 kai eipen kyrios tO iEsoi legOn

Нав 4:16 enteilai tois iereysin tois airoysin tEn kibOton tEs diaTEkEs toy martyrioy kyrioy ekbEnai ek toy iordanoy

Нав 4:17 kai eneteilato iEsoys tois iereysin legOn ekbEte ek toy iordanoy

Нав 4:18 kai egeneto Os exebEsan oi iereis oi airontes tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy ek toy iordanoy kai eTEkan toys podas epi tEs gEs OrmEsen to ydOr toy iordanoy kata hOran kai eporeyeto kaTa ehTes kai tritEn Emeran di olEs tEs krEpidos

Нав 4:19 kai o laos anebE ek toy iordanoy dekatE toy mEnos toy prOtoy kai katestratopedeysan oi yioi israEl en galgalois kata meros to pros Elioy anatolas apo tEs ierihO

Нав 4:20 kai toys dOdeka liToys toytoys oys elaben ek toy iordanoy estEsen iEsoys en galgalois

Нав 4:21 legOn otan erOtOsin ymas oi yioi ymOn legontes ti eisin oi liToi oytoi

Нав 4:22 anaggeilate tois yiois ymOn oti epi xEras diebE israEl ton iordanEn

Нав 4:23 apoxEranantos kyrioy toy Teoy EmOn to ydOr toy iordanoy ek toy emprosTen aytOn mehri oy diebEsan kaTaper epoiEsen kyrios o Teos EmOn tEn eryTran Talassan En apexEranen kyrios o Teos EmOn emprosTen EmOn eOs parElTomen

Нав 4:24 opOs gnOsin panta ta eTnE tEs gEs oti E dynamis toy kyrioy ishyra estin kai ina ymeis sebEsTe kyrion ton Teon ymOn en panti hronO

Нав 5:1 kai egeneto Os Ekoysan oi basileis tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy kai oi basileis tEs foinikEs oi para tEn Talassan oti apexEranen kyrios o Teos ton iordanEn potamon ek tOn emprosTen tOn yiOn israEl en tO diabainein aytoys kai etakEsan aytOn ai dianoiai kai kateplagEsan kai oyk En en aytois fronEsis oydemia apo prosOpoy tOn yiOn israEl

Нав 5:2 ypo de toyton ton kairon eipen kyrios tO iEsoi poiEson seaytO mahairas petrinas ek petras akrotomoy kai kaTisas periteme toys yioys israEl

Нав 5:3 kai epoiEsen iEsoys mahairas petrinas akrotomoys kai perietemen toys yioys israEl epi toy kaloymenoy topoy boynos tOn akrobystiOn

Нав 5:4 on de tropon periekaTaren iEsoys toys yioys israEl osoi pote egenonto en tE odO kai osoi pote aperitmEtoi Esan tOn exelElyTotOn ex aigyptoy

Нав 5:5 pantas toytoys perietemen iEsoys

Нав 5:6 tessarakonta gar kai dyo etE anestraptai israEl en tE erEmO tE madbaritidi dio aperitmEtoi Esan oi pleistoi aytOn tOn mahimOn tOn exelElyTotOn ek gEs aigyptoy oi apeiTEsantes tOn entolOn toy Teoy ois kai diOrisen mE idein aytoys tEn gEn En Omosen kyrios tois patrasin aytOn doynai Emin gEn reoysan gala kai meli

Нав 5:7 anti de toytOn antikatestEsen toys yioys aytOn oys iEsoys perietemen dia to aytoys gegenEsTai kata tEn odon aperitmEtoys

Нав 5:8 peritmETentes de Esyhian eihon aytoTi kaTEmenoi en tE parembolE eOs ygiasTEsan

Нав 5:9 kai eipen kyrios tO iEsoi yiO nayE en tE sEmeron Emera afeilon ton oneidismon aigyptoy af ymOn kai ekalesen to onoma toy topoy ekeinoy galgala

Нав 5:10 kai epoiEsan oi yioi israEl to pasha tE tessareskaidekatE Emera toy mEnos apo esperas epi dysmOn ierihO en tO peran toy iordanoy en tO pediO

Нав 5:11 kai efagosan apo toy sitoy tEs gEs azyma kai nea en taytE tE Emera

Нав 5:12 exelipen to manna meta to bebrOkenai aytoys ek toy sitoy tEs gEs kai oyketi ypErhen tois yiois israEl manna ekarpisanto de tEn hOran tOn foinikOn en tO eniaytO ekeinO

Нав 5:13 kai egeneto Os En iEsoys en ierihO kai anablepsas tois ofTalmois eiden anTrOpon estEkota enantion aytoy kai E romfaia espasmenE en tE heiri aytoy kai proselTOn iEsoys eipen aytO Emeteros ei E tOn ypenantiOn

Нав 5:14 o de eipen aytO egO arhistratEgos dynameOs kyrioy nyni paragegona kai iEsoys epesen epi prosOpon epi tEn gEn kai eipen aytO despota ti prostasseis tO sO oiketE

Нав 5:15 kai legei o arhistratEgos kyrioy pros iEsoyn lysai to ypodEma ek tOn podOn soy o gar topos ef O sy estEkas agios estin

Нав 6:1 kai ierihO sygkekleismenE kai OhyrOmenE kai oyTeis exeporeyeto ex aytEs oyde eiseporeyeto

Нав 6:2 kai eipen kyrios pros iEsoyn idoy egO paradidOmi ypoheirion soy tEn ierihO kai ton basilea aytEs ton en aytE dynatoys ontas en ishyi

Нав 6:3 sy de peristEson aytE toys mahimoys kyklO

Нав 6:4 

Нав 6:5 kai estai Os an salpisEte tE salpiggi anakragetO pas o laos ama kai anakragontOn aytOn peseitai aytomata ta teihE tEs poleOs kai eiseleysetai pas o laos ormEsas ekastos kata prosOpon eis tEn polin

Нав 6:6 kai eisElTen iEsoys o toy nayE pros toys iereis

Нав 6:7 kai eipen aytois legOn paraggeilate tO laO perielTein kai kyklOsai tEn polin kai oi mahimoi paraporeyesTOsan enOplismenoi enantion kyrioy

Нав 6:8 kai epta iereis ehontes epta salpiggas ieras parelTetOsan OsaytOs enantion toy kyrioy kai sEmainetOsan eytonOs kai E kibOtos tEs diaTEkEs kyrioy epakoloyTeitO

Нав 6:9 oi de mahimoi emprosTen paraporeyesTOsan kai oi iereis oi oyragoyntes opisO tEs kibOtoy tEs diaTEkEs kyrioy poreyomenoi kai salpizontes

Нав 6:10 tO de laO eneteilato iEsoys legOn mE boate mEde akoysatO mETeis ymOn tEn fOnEn eOs an Emeran aytos diaggeilE anaboEsai kai tote anaboEsete

Нав 6:11 kai perielToysa E kibOtos tEs diaTEkEs toy Teoy tEn polin eyTeOs apElTen eis tEn parembolEn kai ekoimETE ekei

Нав 6:12 kai tE Emera tE deytera anestE iEsoys to prOi kai Eran oi iereis tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy

Нав 6:13 kai oi epta iereis oi ferontes tas salpiggas tas epta proeporeyonto enantion kyrioy kai meta tayta eiseporeyonto oi mahimoi kai o loipos ohlos opisTe tEs kibOtoy tEs diaTEkEs kyrioy kai oi iereis esalpisan tais salpigxi kai o loipos ohlos apas periekyklOse tEn polin eggyTen

Нав 6:14 kai apElTen palin eis tEn parembolEn oytOs epoiei epi ex Emeras

Нав 6:15 kai tE Emera tE ebdomE anestEsan orTroy kai periElTosan tEn polin exakis

Нав 6:16 kai tE periodO tE ebdomE esalpisan oi iereis kai eipen iEsoys tois yiois israEl kekraxate paredOken gar kyrios ymin tEn polin

Нав 6:17 kai estai E polis anaTema aytE kai panta osa estin en aytE kyriO sabaOT plEn raab tEn pornEn peripoiEsasTe aytEn kai osa estin en tO oikO aytEs

Нав 6:18 alla ymeis fylaxasTe sfodra apo toy anaTematos mEpote enTymETentes ymeis aytoi labEte apo toy anaTematos kai poiEsEte tEn parembolEn tOn yiOn israEl anaTema kai ektripsEte Emas

Нав 6:19 kai pan argyrion E hrysion E halkos E sidEros agion estai tO kyriO eis TEsayron kyrioy eisenehTEsetai

Нав 6:20 kai esalpisan tais salpigxin oi iereis Os de Ekoysen o laos tEn fOnEn tOn salpiggOn Elalaxen pas o laos ama alalagmO megalO kai ishyrO kai epesen apan to teihos kyklO kai anebE pas o laos eis tEn polin

Нав 6:21 kai aneTematisen aytEn iEsoys kai osa En en tE polei apo andros kai eOs gynaikos apo neaniskoy kai eOs presbytoy kai eOs moshoy kai ypozygioy en stomati romfaias

Нав 6:22 kai tois dysin neaniskois tois kataskopeysasin eipen iEsoys eiselTate eis tEn oikian tEs gynaikos kai exagagete aytEn ekeiTen kai osa estin aytE

Нав 6:23 kai eisElTon oi dyo neaniskoi oi kataskopeysantes tEn polin eis tEn oikian tEs gynaikos kai exEgagosan raab tEn pornEn kai ton patera aytEs kai tEn mEtera aytEs kai toys adelfoys aytEs kai panta osa En aytE kai pasan tEn syggeneian aytEs kai katestEsan aytEn exO tEs parembolEs israEl

Нав 6:24 kai E polis eneprEsTE empyrismO syn pasin tois en aytE plEn argyrioy kai hrysioy kai halkoy kai sidEroy edOkan eis TEsayron kyrioy eisenehTEnai

Нав 6:25 kai raab tEn pornEn kai panta ton oikon ton patrikon aytEs ezOgrEsen iEsoys kai katOkEsen en tO israEl eOs tEs sEmeron Emeras dioti ekrypsen toys kataskopeysantas oys apesteilen iEsoys kataskopeysai tEn ierihO

Нав 6:26 kai Orkisen iEsoys en tE Emera ekeinE enantion kyrioy legOn epikataratos o anTrOpos os oikodomEsei tEn polin ekeinEn en tO prOtotokO aytoy TemeliOsei aytEn kai en tO elahistO aytoy epistEsei tas pylas aytEs kai oytOs epoiEsen ozan o ek baiTEl en tO abirOn tO prOtotokO eTemeliOsen aytEn kai en tO elahistO diasOTenti epestEsen tas pylas aytEs

Нав 6:27 kai En kyrios meta iEsoy kai En to onoma aytoy kata pasan tEn gEn

Нав 7:1 kai eplEmmelEsan oi yioi israEl plEmmeleian megalEn kai enosfisanto apo toy anaTematos kai elaben ahar yios harmi yioy zambri yioy zara ek tEs fylEs ioyda apo toy anaTematos kai eTymOTE orgE kyrios tois yiois israEl

Нав 7:2 kai apesteilen iEsoys andras eis gai E estin kata baiTEl legOn kataskepsasTe tEn gai kai anebEsan oi andres kai kateskepsanto tEn gai

Нав 7:3 kai anestrepsan pros iEsoyn kai eipan pros ayton mE anabEtO pas o laos all Os dishilioi E trishilioi andres anabEtOsan kai ekpoliorkEsatOsan tEn polin mE anagagEs ekei ton laon panta oligoi gar eisin

Нав 7:4 kai anebEsan Osei trishilioi andres kai efygon apo prosOpoy tOn andrOn gai

Нав 7:5 kai apekteinan ap aytOn andres gai eis triakonta kai ex andras kai katediOxan aytoys apo tEs pylEs kai synetripsan aytoys epi toy kataferoys kai eptoETE E kardia toy laoy kai egeneto Osper ydOr

Нав 7:6 kai dierrExen iEsoys ta imatia aytoy kai epesen iEsoys epi tEn gEn epi prosOpon enantion kyrioy eOs esperas aytos kai oi presbyteroi israEl kai epebalonto hoyn epi tas kefalas aytOn

Нав 7:7 kai eipen iEsoys deomai kyrie ina ti diebibasen o pais soy ton laon toyton ton iordanEn paradoynai ayton tO amorraiO apolesai Emas kai ei katemeinamen kai katOkisTEmen para ton iordanEn

Нав 7:8 kai ti erO epei metebalen israEl ayhena apenanti toy ehTroy aytoy

Нав 7:9 kai akoysas o hananaios kai pantes oi katoikoyntes tEn gEn perikyklOsoysin Emas kai ektripsoysin Emas apo tEs gEs kai ti poiEseis to onoma soy to mega

Нав 7:10 kai eipen kyrios pros iEsoyn anastETi ina ti toyto sy peptOkas epi prosOpon soy

Нав 7:11 EmartEken o laos kai parebE tEn diaTEkEn En dieTemEn pros aytoys kai klepsantes apo toy anaTematos enebalon eis ta skeyE aytOn

Нав 7:12 oy mE dynOntai oi yioi israEl ypostEnai kata prosOpon tOn ehTrOn aytOn ayhena epistrepsoysin enanti tOn ehTrOn aytOn oti egenETEsan anaTema oy prosTEsO eti einai meT ymOn ean mE exarEte to anaTema ex ymOn aytOn

Нав 7:13 anastas agiason ton laon kai eipon agiasTEnai eis ayrion tade legei kyrios o Teos israEl to anaTema en ymin estin oy dynEsesTe antistEnai apenanti tOn ehTrOn ymOn eOs an exarEte to anaTema ex ymOn

Нав 7:14 kai synahTEsesTe pantes to prOi kata fylas kai estai E fylE En an deixE kyrios prosaxete kata dEmoys kai ton dEmon on ean deixE kyrios prosaxete kat oikon kai ton oikon on ean deixE kyrios prosaxete kat andra

Нав 7:15 kai os an endeihTE katakayTEsetai en pyri kai panta osa estin aytO oti parebE tEn diaTEkEn kyrioy kai epoiEsen anomEma en israEl

Нав 7:16 kai OrTrisen iEsoys kai prosEgagen ton laon kata fylas kai enedeihTE E fylE ioyda

Нав 7:17 kai prosEhTE kata dEmoys kai enedeihTE dEmos o zarai kai prosEhTE kata andra

Нав 7:18 kai enedeihTE ahar yios zambri yioy zara

Нав 7:19 kai eipen iEsoys tO ahar dos doxan sEmeron tO kyriO TeO israEl kai dos tEn exomologEsin kai anaggeilon moi ti epoiEsas kai mE krypsEs ap emoy

Нав 7:20 kai apekriTE ahar tO iEsoi kai eipen alETOs Emarton enantion kyrioy Teoy israEl oytOs kai oytOs epoiEsa

Нав 7:21 eidon en tE pronomE psilEn poikilEn kalEn kai diakosia didrahma argyrioy kai glOssan mian hrysEn pentEkonta didrahmOn kai enTymETeis aytOn elabon kai idoy ayta egkekryptai en tE gE en tE skEnE moy kai to argyrion kekryptai ypokatO aytOn

Нав 7:22 kai apesteilen iEsoys aggeloys kai edramon eis tEn skEnEn eis tEn parembolEn kai tayta En egkekrymmena eis tEn skEnEn kai to argyrion ypokatO aytOn

Нав 7:23 kai exEnegkan ayta ek tEs skEnEs kai Enegkan pros iEsoyn kai toys presbyteroys israEl kai eTEkan ayta enanti kyrioy

Нав 7:24 kai elaben iEsoys ton ahar yion zara kai anEgagen ayton eis faragga ahOr kai toys yioys aytoy kai tas Tygateras aytoy kai toys moshoys aytoy kai ta ypozygia aytoy kai panta ta probata aytoy kai tEn skEnEn aytoy kai panta ta yparhonta aytoy kai pas o laos met aytoy kai anEgagen aytoys eis emekahOr

Нав 7:25 kai eipen iEsoys tO ahar ti OleTreysas Emas exoleTreysai se kyrios kaTa kai sEmeron kai eliTobolEsan ayton liTois pas israEl

Нав 7:26 kai epestEsan aytO sOron liTOn megan kai epaysato kyrios toy Tymoy tEs orgEs dia toyto epOnomasen ayto emekahOr eOs tEs Emeras taytEs

Нав 8:1 kai eipen kyrios pros iEsoyn mE fobETEs mEde deiliasEs labe meta soy toys andras pantas toys polemistas kai anastas anabETi eis gai idoy dedOka eis tas heiras soy ton basilea gai kai tEn gEn aytoy

Нав 8:2 kai poiEseis tEn gai on tropon epoiEsas tEn ierihO kai ton basilea aytEs kai tEn pronomEn tOn ktEnOn pronomeyseis seaytO katastEson de seaytO enedra tE polei eis ta opisO

Нав 8:3 kai anestE iEsoys kai pas o laos o polemistEs Oste anabEnai eis gai epelexen de iEsoys triakonta hiliadas andrOn dynatoys en ishyi kai apesteilen aytoys nyktos

Нав 8:4 kai eneteilato aytois legOn ymeis enedreysate opisO tEs poleOs mE makran ginesTe apo tEs poleOs kai esesTe pantes etoimoi

Нав 8:5 kai egO kai pantes oi met emoy prosaxomen pros tEn polin kai estai Os an exelTOsin oi katoikoyntes gai eis synantEsin Emin kaTaper kai prOEn kai feyxomeTa apo prosOpoy aytOn

Нав 8:6 kai Os an exelTOsin opisO EmOn apospasomen aytoys apo tEs poleOs kai eroysin feygoysin oytoi apo prosOpoy EmOn on tropon kai emprosTen

Нав 8:7 ymeis de exanastEsesTe ek tEs enedras kai poreysesTe eis tEn polin

Нав 8:8 kata to rEma toyto poiEsete idoy entetalmai ymin

Нав 8:9 kai apesteilen aytoys iEsoys kai eporeyTEsan eis tEn enedran kai enekaTisan ana meson baiTEl kai ana meson gai apo TalassEs tEs gai

Нав 8:10 kai orTrisas iEsoys to prOi epeskepsato ton laon kai anebEsan aytos kai oi presbyteroi kata prosOpon toy laoy epi gai

Нав 8:11 kai pas o laos o polemistEs met aytoy anebEsan kai poreyomenoi ElTon ex enantias tEs poleOs ap anatolOn

Нав 8:12 kai ta enedra tEs poleOs apo TalassEs

Нав 8:13 

Нав 8:14 kai egeneto Os eiden basileys gai espeysen kai exElTen eis synantEsin aytois ep eyTeias eis ton polemon aytos kai pas o laos o met aytoy kai aytos oyk Edei oti enedra aytO estin opisO tEs poleOs

Нав 8:15 kai eiden kai anehOrEsen iEsoys kai israEl apo prosOpoy aytOn

Нав 8:16 kai katediOxan opisO tOn yiOn israEl kai aytoi apestEsan apo tEs poleOs

Нав 8:17 oy kateleifTE oyTeis en tE gai os oy katediOxen opisO israEl kai katelipon tEn polin aneOgmenEn kai katediOxan opisO israEl

Нав 8:18 kai eipen kyrios pros iEsoyn ekteinon tEn heira soy en tO gaisO tO en tE heiri soy epi tEn polin eis gar tas heiras soy paradedOka aytEn kai ta enedra exanastEsontai en tahei ek toy topoy aytOn kai exeteinen iEsoys tEn heira aytoy ton gaison epi tEn polin

Нав 8:19 kai ta enedra exanestEsan en tahei ek toy topoy aytOn kai exElTosan ote exeteinen tEn heira kai ElTosan epi tEn polin kai katelabonto aytEn kai speysantes eneprEsan tEn polin en pyri

Нав 8:20 kai periblepsantes oi katoikoi gai eis ta opisO aytOn kai eTeOroyn kapnon anabainonta ek tEs poleOs eis ton oyranon kai oyketi eihon poy fygOsin Ode E Ode

Нав 8:21 kai iEsoys kai pas israEl eidon oti elabon ta enedra tEn polin kai oti anebE o kapnos tEs poleOs eis ton oyranon kai metabalomenoi epataxan toys andras tEs gai

Нав 8:22 kai oytoi exElTosan ek tEs poleOs eis synantEsin kai egenETEsan ana meson tEs parembolEs oytoi enteyTen kai oytoi enteyTen kai epataxan eOs toy mE kataleifTEnai aytOn sesOsmenon kai diapefeygota

Нав 8:23 kai ton basilea tEs gai synelabon zOnta kai prosEgagon ayton pros iEsoyn

Нав 8:24 kai Os epaysanto oi yioi israEl apoktennontes pantas toys en tE gai toys en tois pediois kai en tO orei epi tEs katabaseOs oy katediOxan aytoys ap aytEs eis telos kai apestrepsen iEsoys eis gai kai epataxen aytEn en stomati romfaias

Нав 8:25 kai egenETEsan oi pesontes en tE Emera ekeinE apo andros kai eOs gynaikos dOdeka hiliades pantas toys katoikoyntas gai

Нав 8:26 

Нав 8:27 plEn tOn ktEnOn kai tOn skylOn tOn en tE polei panta a epronomeysan oi yioi israEl kata prostagma kyrioy on tropon synetaxen kyrios tO iEsoi

Нав 8:28 kai enepyrisen iEsoys tEn polin en pyri hOma aoikEton eis ton aiOna eTEken aytEn eOs tEs Emeras taytEs

Нав 8:29 kai ton basilea tEs gai ekremasen epi xyloy didymoy kai En epi toy xyloy eOs esperas kai epidynontos toy Elioy synetaxen iEsoys kai kaTeilosan aytoy to sOma apo toy xyloy kai erripsan ayton eis ton boTron kai epestEsan aytO sOron liTOn eOs tEs Emeras taytEs

Нав 9:1 Os d Ekoysan oi basileis tOn amorraiOn oi en tO peran toy iordanoy oi en tE oreinE kai oi en tE pedinE kai oi en pasE tE paralia tEs TalassEs tEs megalEs kai oi pros tO antilibanO kai oi hettaioi kai oi hananaioi kai oi ferezaioi kai oi eyaioi kai oi amorraioi kai oi gergesaioi kai oi ieboysaioi

Нав 9:2 synElTosan epi to ayto ekpolemEsai iEsoyn kai israEl ama pantes [1] tote OkodomEsen iEsoys TysiastErion kyriO tO TeO israEl en orei gaibal [2] kaToti eneteilato mOysEs o TerapOn kyrioy tois yiois israEl kaTa gegraptai en tO nomO mOysE TysiastErion liTOn oloklErOn ef oys oyk epeblETE sidEros kai anebibasen ekei olokaytOmata kyriO kai Tysian sOtErioy [3] kai egrapsen iEsoys epi tOn liTOn to deyteronomion nomon mOysE on egrapsen enOpion yiOn israEl [4] kai pas israEl kai oi presbyteroi aytOn kai oi dikastai kai oi grammateis aytOn pareporeyonto enTen kai enTen tEs kibOtoy apenanti kai oi iereis kai oi leyitai Eran tEn kibOton tEs diaTEkEs kyrioy kai o prosElytos kai o aytohTOn oi Esan Emisy plEsion oroys garizin kai oi Esan Emisy plEsion oroys gaibal kaToti eneteilato mOysEs o TerapOn kyrioy eylogEsai ton laon en prOtois [5] kai meta tayta oytOs anegnO iEsoys panta ta rEmata toy nomoy toytoy tas eylogias kai tas kataras kata panta ta gegrammena en tO nomO mOysE [6] oyk En rEma apo pantOn On eneteilato mOysEs tO iEsoi o oyk anegnO iEsoys eis ta Ota pasEs ekklEsias yiOn israEl tois andrasin kai tais gynaixin kai tois paidiois kai tois prosElytois tois prosporeyomenois tO israEl

Нав 9:3 kai oi katoikoyntes gabaOn Ekoysan panta osa epoiEsen kyrios tE ierihO kai tE gai

Нав 9:4 kai epoiEsan kai ge aytoi meta panoyrgias kai elTontes epesitisanto kai Etoimasanto kai labontes sakkoys palaioys epi tOn onOn aytOn kai askoys oinoy palaioys kai katerrOgotas apodedemenoys

Нав 9:5 kai ta koila tOn ypodEmatOn aytOn kai ta sandalia aytOn palaia kai katapepelmatOmena en tois posin aytOn kai ta imatia aytOn pepalaiOmena epanO aytOn kai o artos aytOn toy episitismoy xEros kai eyrOtiOn kai bebrOmenos

Нав 9:6 kai ElTosan pros iEsoyn eis tEn parembolEn israEl eis galgala kai eipan pros iEsoyn kai israEl ek gEs makroTen Ekamen kai nyn diaTesTe Emin diaTEkEn

Нав 9:7 kai eipan oi yioi israEl pros ton horraion ora mE en emoi katoikeis kai pOs soi diaTOmai diaTEkEn

Нав 9:8 kai eipan pros iEsoyn oiketai soy esmen kai eipen pros aytoys iEsoys poTen este kai poTen paragegonate

Нав 9:9 kai eipan ek gEs makroTen sfodra Ekasin oi paides soy en onomati kyrioy toy Teoy soy akEkoamen gar to onoma aytoy kai osa epoiEsen en aigyptO

Нав 9:10 kai osa epoiEsen tois basileysin tOn amorraiOn oi Esan peran toy iordanoy tO sEOn basilei esebOn kai tO Og basilei tEs basan os katOkei en astarOT kai en edrain

Нав 9:11 kai akoysantes eipan pros Emas oi presbyteroi EmOn kai pantes oi katoikoyntes tEn gEn EmOn legontes labete eaytois episitismon eis tEn odon kai poreyTEte eis synantEsin aytOn kai ereite pros aytoys oiketai soy esmen kai nyn diaTesTe Emin diaTEkEn

Нав 9:12 oytoi oi artoi Termoys efOdiasTEmen aytoys en tE Emera E exElTomen paragenesTai pros ymas nyn de exEranTEsan kai gegonasin bebrOmenoi

Нав 9:13 kai oytoi oi askoi toy oinoy oys eplEsamen kainoys kai oytoi errOgasin kai ta imatia EmOn kai ta ypodEmata EmOn pepalaiOtai apo tEs pollEs odoy sfodra

Нав 9:14 kai elabon oi arhontes toy episitismoy aytOn kai kyrion oyk epErOtEsan

Нав 9:15 kai epoiEsen iEsoys pros aytoys eirEnEn kai dieTeto pros aytoys diaTEkEn toy diasOsai aytoys kai Omosan aytois oi arhontes tEs synagOgEs

Нав 9:16 kai egeneto meta treis Emeras meta to diaTesTai pros aytoys diaTEkEn Ekoysan oti eggyTen aytOn eisin kai oti en aytois katoikoysin

Нав 9:17 kai apEran oi yioi israEl kai ElTon eis tas poleis aytOn ai de poleis aytOn gabaOn kai kefira kai bErOT kai polis iarin

Нав 9:18 kai oyk emahesanto aytois oi yioi israEl oti Omosan aytois pantes oi arhontes kyrion ton Teon israEl kai diegoggysan pasa E synagOgE epi tois arhoysin

Нав 9:19 kai eipan oi arhontes pasE tE synagOgE Emeis Omosamen aytois kyrion ton Teon israEl kai nyn oy dynEsomeTa apsasTai aytOn

Нав 9:20 toyto poiEsomen zOgrEsai aytoys kai peripoiEsomeTa aytoys kai oyk estai kaT EmOn orgE dia ton orkon on Omosamen aytois

Нав 9:21 zEsontai kai esontai xylokopoi kai ydroforoi pasE tE synagOgE kaTaper eipan aytois oi arhontes

Нав 9:22 kai synekalesen aytoys iEsoys kai eipen aytois dia ti parelogisasTe me legontes makran apo soy esmen sfodra ymeis de eghOrioi este tOn katoikoyntOn en Emin

Нав 9:23 kai nyn epikataratoi este oy mE eklipE ex ymOn doylos oyde xylokopos emoi kai tO TeO moy

Нав 9:24 kai apekriTEsan tO iEsoi legontes anEggelE Emin osa synetaxen kyrios o Teos soy mOysE tO paidi aytoy doynai ymin tEn gEn taytEn kai exoleTreysai Emas kai pantas toys katoikoyntas ep aytEs apo prosOpoy ymOn kai efobETEmen sfodra peri tOn psyhOn EmOn apo prosOpoy ymOn kai epoiEsamen to pragma toyto

Нав 9:25 kai nyn idoy Emeis ypoheirioi ymin Os areskei ymin kai Os dokei ymin poiEsate Emin

Нав 9:26 kai epoiEsan aytois oytOs kai exeilato aytoys iEsoys en tE Emera ekeinE ek heirOn yiOn israEl kai oyk aneilon aytoys

Нав 9:27 kai katestEsen aytoys iEsoys en tE Emera ekeinE xylokopoys kai ydroforoys pasE tE synagOgE kai tO TysiastEriO toy Teoy dia toyto egenonto oi katoikoyntes gabaOn xylokopoi kai ydroforoi toy TysiastErioy toy Teoy eOs tEs sEmeron Emeras kai eis ton topon on ean eklexEtai kyrios

Нав 10:1 Os de Ekoysen adOnibezek basileys ieroysalEm oti elaben iEsoys tEn gai kai exOleTreysen aytEn on tropon epoiEsan tEn ierihO kai ton basilea aytEs oytOs epoiEsan tEn gai kai ton basilea aytEs kai oti aytomolEsan oi katoikoyntes gabaOn pros iEsoyn kai pros israEl

Нав 10:2 kai efobETEsan en aytois sfodra Edei gar oti megalE polis gabaOn Osei mia tOn mEtropoleOn kai pantes oi andres aytEs ishyroi

Нав 10:3 kai apesteilen adOnibezek basileys ieroysalEm pros ailam basilea hebrOn kai pros fidOn basilea ierimoyT kai pros iefTa basilea lahis kai pros dabir basilea odollam legOn

Нав 10:4 deyte anabEte pros me kai boETEsate moi kai ekpolemEsOmen gabaOn aytomolEsan gar pros iEsoyn kai pros toys yioys israEl

Нав 10:5 kai anebEsan oi pente basileis tOn ieboysaiOn basileys ieroysalEm kai basileys hebrOn kai basileys ierimoyT kai basileys lahis kai basileys odollam aytoi kai pas o laos aytOn kai periekaTisan tEn gabaOn kai exepoliorkoyn aytEn

Нав 10:6 kai apesteilan oi katoikoyntes gabaOn pros iEsoyn eis tEn parembolEn israEl eis galgala legontes mE eklysEs tas heiras soy apo tOn paidOn soy anabETi pros Emas to tahos kai exeloy Emas kai boETEson Emin oti synEgmenoi eisin ef Emas pantes oi basileis tOn amorraiOn oi katoikoyntes tEn oreinEn

Нав 10:7 kai anebE iEsoys ek galgalOn aytos kai pas o laos o polemistEs met aytoy pas dynatos en ishyi

Нав 10:8 kai eipen kyrios pros iEsoyn mE fobETEs aytoys eis gar tas heiras soy paradedOka aytoys oyh ypoleifTEsetai ex aytOn oyTeis enOpion ymOn

Нав 10:9 kai epiparegeneto ep aytoys iEsoys afnO olEn tEn nykta eiseporeyTE ek galgalOn

Нав 10:10 kai exestEsen aytoys kyrios apo prosOpoy tOn yiOn israEl kai synetripsen aytoys kyrios syntripsin megalEn en gabaOn kai katediOxan aytoys odon anabaseOs OrOnin kai katekopton aytoys eOs azEka kai eOs makEda

Нав 10:11 en tO de feygein aytoys apo prosOpoy tOn yiOn israEl epi tEs katabaseOs OrOnin kai kyrios eperripsen aytois liToys halazEs ek toy oyranoy eOs azEka kai egenonto pleioys oi apoTanontes dia toys liToys tEs halazEs E oys apekteinan oi yioi israEl mahaira en tO polemO

Нав 10:12 tote elalEsen iEsoys pros kyrion E Emera paredOken o Teos ton amorraion ypoheirion israEl Enika synetripsen aytoys en gabaOn kai synetribEsan apo prosOpoy yiOn israEl kai eipen iEsoys stEtO o Elios kata gabaOn kai E selEnE kata faragga ailOn

Нав 10:13 kai estE o Elios kai E selEnE en stasei eOs Emynato o Teos toys ehTroys aytOn kai estE o Elios kata meson toy oyranoy oy proeporeyeto eis dysmas eis telos Emeras mias

Нав 10:14 kai oyk egeneto Emera toiaytE oyde to proteron oyde to eshaton Oste epakoysai Teon anTrOpoy oti kyrios synepolemEsen tO israEl

Нав 10:15 

Нав 10:16 kai efygon oi pente basileis oytoi kai katekrybEsan eis to spElaion to en makEda

Нав 10:17 kai apEggelE tO iEsoy legontes eyrEntai oi pente basileis kekrymmenoi en tO spElaiO tO en makEda

Нав 10:18 kai eipen iEsoys kylisate liToys epi to stoma toy spElaioy kai katastEsate andras fylassein ep aytoys

Нав 10:19 ymeis de mE estEkate katadiOkontes opisO tOn ehTrOn ymOn kai katalabete tEn oyragian aytOn kai mE afEte eiselTein eis tas poleis aytOn paredOken gar aytoys kyrios o Teos EmOn eis tas heiras EmOn

Нав 10:20 kai egeneto Os katepaysen iEsoys kai pas yios israEl koptontes aytoys kopEn megalEn sfodra eOs eis telos kai oi diasOzomenoi diesOTEsan eis tas poleis tas ohyras

Нав 10:21 kai apestrafE pas o laos pros iEsoyn eis makEda ygieis kai oyk egryxen oyTeis tOn yiOn israEl tE glOssE aytoy

Нав 10:22 kai eipen iEsoys anoixate to spElaion kai exagagete toys pente basileis toytoys ek toy spElaioy

Нав 10:23 kai exEgagosan toys pente basileis ek toy spElaioy ton basilea ieroysalEm kai ton basilea hebrOn kai ton basilea ierimoyT kai ton basilea lahis kai ton basilea odollam

Нав 10:24 kai epei exEgagon aytoys pros iEsoyn kai synekalesen iEsoys panta israEl kai toys enarhomenoys toy polemoy toys symporeyomenoys aytO legOn aytois proporeyesTe kai epiTete toys podas ymOn epi toys trahEloys aytOn kai proselTontes epeTEkan toys podas aytOn epi toys trahEloys aytOn

Нав 10:25 kai eipen pros aytoys iEsoys mE fobETEte aytoys mEde deiliasEte andrizesTe kai ishyete oti oytOs poiEsei kyrios pasi tois ehTrois ymOn oys ymeis katapolemeite aytoys

Нав 10:26 kai apekteinen aytoys iEsoys kai ekremasen aytoys epi pente xylOn kai Esan kremamenoi epi tOn xylOn eOs esperas

Нав 10:27 kai egenETE pros Elioy dysmas eneteilato iEsoys kai kaTeilon aytoys apo tOn xylOn kai erripsan aytoys eis to spElaion eis o katefygosan ekei kai epekylisan liToys epi to spElaion eOs tEs sEmeron Emeras

Нав 10:28 kai tEn makEda elabosan en tE Emera ekeinE kai efoneysan aytEn en stomati xifoys kai exOleTreysan pan empneon en aytE kai oy kateleifTE en aytE oydeis diasesOsmenos kai diapefeygOs kai epoiEsan tO basilei makEda on tropon epoiEsan tO basilei ierihO

Нав 10:29 kai apElTen iEsoys kai pas israEl met aytoy ek makEda eis lebna kai epoliorkei lebna

Нав 10:30 kai paredOken aytEn kyrios eis heiras israEl kai elabon aytEn kai ton basilea aytEs kai efoneysan aytEn en stomati xifoys kai pan empneon en aytE kai oy kateleifTE en aytE oyde eis diasesOsmenos kai diapefeygOs kai epoiEsan tO basilei aytEs on tropon epoiEsan tO basilei ierihO

Нав 10:31 kai apElTen iEsoys kai pas israEl met aytoy ek lebna eis lahis kai periekaTisen aytEn kai epoliorkei aytEn

Нав 10:32 kai paredOken kyrios tEn lahis eis tas heiras israEl kai elaben aytEn en tE Emera tE deytera kai efoneysan aytEn en stomati xifoys kai exOleTreysan aytEn on tropon epoiEsan tEn lebna

Нав 10:33 tote anebE ailam basileys gazer boETEsOn tE lahis kai epataxen ayton iEsoys en stomati xifoys kai ton laon aytoy eOs toy mE kataleifTEnai aytOn sesOsmenon kai diapefeygota

Нав 10:34 kai apElTen iEsoys kai pas israEl met aytoy ek lahis eis odollam kai periekaTisen aytEn kai epoliorkEsen aytEn

Нав 10:35 kai paredOken aytEn kyrios en heiri israEl kai elaben aytEn en tE Emera ekeinE kai efoneysen aytEn en stomati xifoys kai pan empneon en aytE efoneysan on tropon epoiEsan tE lahis

Нав 10:36 kai apElTen iEsoys kai pas israEl met aytoy eis hebrOn kai periekaTisen aytEn

Нав 10:37 kai epataxen aytEn en stomati xifoys kai pan empneon osa En en aytE oyk En diasesOsmenos on tropon epoiEsan tEn odollam exOleTreysan aytEn kai osa En en aytE

Нав 10:38 kai apestrepsen iEsoys kai pas israEl eis dabir kai perikaTisantes aytEn

Нав 10:39 elabon aytEn kai ton basilea aytEs kai tas kOmas aytEs kai epataxan aytEn en stomati xifoys kai exOleTreysan aytEn kai pan empneon en aytE kai oy katelipon aytE oydena diasesOsmenon on tropon epoiEsan tEn hebrOn kai tO basilei aytEs oytOs epoiEsan tE dabir kai tO basilei aytEs

Нав 10:40 kai epataxen iEsoys pasan tEn gEn tEs oreinEs kai tEn nageb kai tEn pedinEn kai tEn asEdOT kai toys basileis aytEs oy katelipon aytOn sesOsmenon kai pan empneon zOEs exOleTreysen on tropon eneteilato kyrios o Teos israEl

Нав 10:41 apo kadEs barnE eOs gazEs pasan tEn gosom eOs tEs gabaOn

Нав 10:42 kai pantas toys basileis aytOn kai tEn gEn aytOn epataxen iEsoys eis apax oti kyrios o Teos israEl synepolemei tO israEl

Нав 11:1 Os de Ekoysen iabin basileys asOr apesteilen pros iObab basilea marrOn kai pros basilea symoOn kai pros basilea azif

Нав 11:2 kai pros toys basileis toys kata sidOna tEn megalEn eis tEn oreinEn kai eis tEn raba apenanti kenerOT kai eis to pedion kai eis nafeddOr

Нав 11:3 kai eis toys paralioys hananaioys apo anatolOn kai eis toys paralioys amorraioys kai eyaioys kai ieboysaioys kai ferezaioys toys en tO orei kai toys hettaioys toys ypo tEn aermOn eis gEn massEfa

Нав 11:4 kai exElTon aytoi kai oi basileis aytOn met aytOn Osper E ammos tEs TalassEs tO plETei kai ippoi kai armata polla sfodra

Нав 11:5 kai synElTon pantes oi basileis oytoi kai paregenonto epi to ayto kai parenebalon epi toy ydatos marrOn polemEsai ton israEl

Нав 11:6 kai eipen kyrios pros iEsoyn mE fobETEs apo prosOpoy aytOn oti ayrion taytEn tEn Oran egO paradidOmi tetropOmenoys aytoys enantion toy israEl toys ippoys aytOn neyrokopEseis kai ta armata aytOn katakayseis en pyri

Нав 11:7 kai ElTen iEsoys kai pas o laos o polemistEs ep aytoys epi to ydOr marrOn exapina kai epepesan ep aytoys en tE oreinE

Нав 11:8 kai paredOken aytoys kyrios ypoheirioys israEl kai koptontes aytoys katediOkon eOs sidOnos tEs megalEs kai eOs maserOn kai eOs tOn pediOn massOh kat anatolas kai katekopsan aytoys eOs toy mE kataleifTEnai aytOn diasesOsmenon

Нав 11:9 kai epoiEsen aytois iEsoys on tropon eneteilato aytO kyrios toys ippoys aytOn eneyrokopEsen kai ta armata aytOn eneprEsen en pyri

Нав 11:10 kai apestrafE iEsoys en tO kairO ekeinO kai katelabeto asOr kai ton basilea aytEs En de asOr to proteron arhoysa pasOn tOn basileiOn toytOn

Нав 11:11 kai apekteinan pan empneon en aytE en xifei kai exOleTreysan pantas kai oy kateleifTE en aytE empneon kai tEn asOr eneprEsan en pyri

Нав 11:12 kai pasas tas poleis tOn basileOn kai toys basileis aytOn elaben iEsoys kai aneilen aytoys en stomati xifoys kai exOleTreysan aytoys on tropon synetaxen mOysEs o pais kyrioy

Нав 11:13 alla pasas tas poleis tas kehOmatismenas oyk eneprEsen israEl plEn asOr monEn eneprEsen iEsoys

Нав 11:14 kai panta ta skyla aytEs epronomeysan eaytois oi yioi israEl aytoys de pantas exOleTreysan en stomati xifoys eOs apOlesen aytoys oy katelipon ex aytOn oyde en empneon

Нав 11:15 on tropon synetaxen kyrios tO mOysE tO paidi aytoy kai mOysEs OsaytOs eneteilato tO iEsoi kai oytOs epoiEsen iEsoys oy parebE oyden apo pantOn On synetaxen aytO mOysEs

Нав 11:16 kai elaben iEsoys pasan tEn gEn tEn oreinEn kai pasan tEn nageb kai pasan tEn gEn gosom kai tEn pedinEn kai tEn pros dysmais kai to oros israEl kai ta tapeina

Нав 11:17 ta pros tO orei apo oroys ahel kai o prosanabainei eis sEir kai eOs baalgad kai ta pedia toy libanoy ypo to oros to aermOn kai pantas toys basileis aytOn elaben kai aneilen aytoys kai apekteinen

Нав 11:18 kai pleioys Emeras epoiEsen iEsoys pros toys basileis toytoys ton polemon

Нав 11:19 kai oyk En polis En oyk elaben israEl panta elabosan en polemO

Нав 11:20 oti dia kyrioy egeneto katishysai aytOn tEn kardian synantan eis polemon pros israEl ina exoleTreyTOsin opOs mE doTE aytois eleos all ina exoleTreyTOsin on tropon eipen kyrios pros mOysEn

Нав 11:21 kai ElTen iEsoys en tO kairO ekeinO kai exOleTreysen toys enakim ek tEs oreinEs ek hebrOn kai ek dabir kai ex anabOT kai ek pantos genoys israEl kai ek pantos oroys ioyda syn tais polesin aytOn kai exOleTreysen aytoys iEsoys

Нав 11:22 oy kateleifTE tOn enakim apo tOn yiOn israEl alla plEn en gazE kai en geT kai en asedOT kateleifTE

Нав 11:23 kai elaben iEsoys pasan tEn gEn kaToti eneteilato kyrios tO mOysE kai edOken aytoys iEsoys en klEronomia israEl en merismO kata fylas aytOn kai E gE katepaysen polemoymenE

Нав 12:1 kai oytoi oi basileis tEs gEs oys aneilon oi yioi israEl kai kateklEronomEsan tEn gEn aytOn peran toy iordanoy af Elioy anatolOn apo faraggos arnOn eOs toy oroys aermOn kai pasan tEn gEn araba ap anatolOn

Нав 12:2 sEOn ton basilea tOn amorraiOn os katOkei en esebOn kyrieyOn apo aroEr E estin en tE faraggi kata meros tEs faraggos kai to Emisy tEs galaad eOs iabok oria yiOn ammOn

Нав 12:3 kai araba eOs tEs TalassEs henereT kat anatolas kai eOs tEs TalassEs araba Talassan tOn alOn apo anatolOn odon tEn kata asimOT apo Taiman tEn ypo asEdOT fasga

Нав 12:4 kai Og basileys basan ypeleifTE ek tOn gigantOn o katoikOn en astarOT kai en edrain

Нав 12:5 arhOn apo oroys aermOn kai apo selha kai pasan tEn basan eOs oriOn gesoyri kai tEn mahati kai to Emisy galaad oriOn sEOn basileOs esebOn

Нав 12:6 mOysEs o pais kyrioy kai oi yioi israEl epataxan aytoys kai edOken aytEn mOysEs en klEronomia roybEn kai gad kai tO Emisei fylEs manassE

Нав 12:7 kai oytoi oi basileis tOn amorraiOn oys aneilen iEsoys kai oi yioi israEl en tO peran toy iordanoy para Talassan baalgad en tO pediO toy libanoy kai eOs toy oroys helha anabainontOn eis sEir kai edOken aytEn iEsoys tais fylais israEl klEronomein kata klEron aytOn

Нав 12:8 en tO orei kai en tO pediO kai en araba kai en asEdOT kai en tE erEmO kai en nageb ton hettaion kai ton amorraion kai ton hananaion kai ton ferezaion kai ton eyaion kai ton ieboysaion

Нав 12:9 ton basilea ierihO kai ton basilea tEs gai E estin plEsion baiTEl

Нав 12:10 basilea ieroysalEm basilea hebrOn

Нав 12:11 basilea ierimoyT basilea lahis

Нав 12:12 basilea ailam basilea gazer

Нав 12:13 basilea dabir basilea gader

Нав 12:14 basilea ermaT basilea araT

Нав 12:15 basilea lebna basilea odollam

Нав 12:16 basilea makEda

Нав 12:17 basilea tafoyg basilea ofer

Нав 12:18 basilea afek tEs sarOn

Нав 12:19 basilea asOr

Нав 12:20 basilea symoOn basilea marrOn basilea azif

Нав 12:21 basilea kadEs basilea tanah

Нав 12:22 basilea magedOn basilea iekonam toy hermel

Нав 12:23 basilea dOr toy nafeddOr basilea gOim tEs galilaias

Нав 12:24 basilea Tarsa pantes oytoi basileis eikosi ennea

Нав 13:1 kai iEsoys presbyteros probebEkOs tOn EmerOn kai eipen kyrios pros iEsoyn sy probebEkas tOn EmerOn kai E gE ypoleleiptai pollE eis klEronomian

Нав 13:2 kai aytE E gE E kataleleimmenE oria fylistiim o gesiri kai o hananaios

Нав 13:3 apo tEs aoikEtoy tEs kata prosOpon aigyptoy eOs tOn oriOn akkarOn ex eyOnymOn tOn hananaiOn proslogizetai tais pente satrapeiais tOn fylistiim tO gazaiO kai tO azOtiO kai tO askalOnitE kai tO geTTaiO kai tO akkarOnitE kai tO eyaiO

Нав 13:4 ek Taiman kai pasE gE hanaan enantion gazEs kai oi sidOnioi eOs afek eOs tOn oriOn tOn amorraiOn

Нав 13:5 kai pasan tEn gEn gabli fylistiim kai panta ton libanon apo anatolOn Elioy apo galgal ypo to oros to aermOn eOs tEs eisodoy emaT

Нав 13:6 pas o katoikOn tEn oreinEn apo toy libanoy eOs tEs maserefOTmaim pantas toys sidOnioys egO aytoys exoleTreysO apo prosOpoy israEl alla diados aytEn en klErO tO israEl on tropon soi eneteilamEn

Нав 13:7 kai nyn merison tEn gEn taytEn en klEronomia tais ennea fylais kai tO Emisei fylEs manassE apo toy iordanoy eOs tEs TalassEs tEs megalEs kata dysmas Elioy dOseis aytEn E Talassa E megalE oriei

Нав 13:8 tais de dyo fylais kai tO Emisei fylEs manassE tO roybEn kai tO gad edOken mOysEs en tO peran toy iordanoy kat anatolas Elioy dedOken aytEn mOysEs o pais kyrioy

Нав 13:9 apo aroEr E estin epi toy heiloys heimarroy arnOn kai tEn polin tEn en mesO tEs faraggos kai pasan tEn misOr apo maidaba eOs daiban

Нав 13:10 pasas tas poleis sEOn basileOs amorraiOn os ebasileysen en esebOn eOs tOn oriOn yiOn ammOn

Нав 13:11 kai tEn galaaditida kai ta oria gesiri kai toy mahati pan oros aermOn kai pasan tEn basanitin eOs selha

Нав 13:12 pasan tEn basileian Og en tE basanitidi os ebasileysen en astarOT kai en edrain oytos kateleifTE apo tOn gigantOn kai epataxen ayton mOysEs kai exOleTreysen

Нав 13:13 kai oyk exOleTreysan oi yioi israEl ton gesiri kai ton mahati kai ton hananaion kai katOkei basileys gesiri kai o mahati en tois yiois israEl eOs tEs sEmeron Emeras

Нав 13:14 plEn tEs fylEs leyi oyk edoTE klEronomia kyrios o Teos israEl oytos aytOn klEronomia kaTa eipen aytois kyrios kai oytos o katamerismos on katemerisen mOysEs tois yiois israEl en arabOT mOab en tO peran toy iordanoy kata ierihO

Нав 13:15 kai edOken mOysEs tE fylE roybEn kata dEmoys aytOn

Нав 13:16 kai egenETE aytOn ta oria apo aroEr E estin kata prosOpon faraggos arnOn kai E polis E en tE faraggi arnOn kai pasan tEn misOr

Нав 13:17 eOs esebOn kai pasas tas poleis tas oysas en tE misOr kai daibOn kai bamOTbaal kai oikoy beelmOn

Нав 13:18 kai iassa kai kedEmOT kai mefaaT

Нав 13:19 kai kariaTaim kai sebama kai serada kai siOr en tO orei emak

Нав 13:20 kai baiTfogOr kai asEdOT fasga kai baiTasimOT

Нав 13:21 kai pasas tas poleis toy misOr kai pasan tEn basileian toy sEOn basileOs tOn amorraiOn on epataxen mOysEs ayton kai toys Egoymenoys madiam kai ton eyi kai ton rokom kai ton soyr kai ton oyr kai ton robe arhontas para sEOn kai toys katoikoyntas tEn gEn

Нав 13:22 kai ton balaam ton toy beOr ton mantin apekteinan en tE ropE

Нав 13:23 egeneto de ta oria roybEn iordanEs orion aytE E klEronomia yiOn roybEn kata dEmoys aytOn ai poleis aytOn kai ai epayleis aytOn

Нав 13:24 edOken de mOysEs tois yiois gad kata dEmoys aytOn

Нав 13:25 kai egeneto ta oria aytOn iazEr pasai ai poleis galaad kai to Emisy gEs yiOn ammOn eOs aroEr E estin kata prosOpon rabba

Нав 13:26 kai apo esebOn eOs ramOT kata tEn massEfa kai botanin kai maanain eOs tOn oriOn dabir

Нав 13:27 kai en emek baiTaram kai baiTanabra kai sokhOTa kai safan kai tEn loipEn basileian sEOn basileOs esebOn kai o iordanEs oriei eOs meroys tEs TalassEs henereT peran toy iordanoy ap anatolOn

Нав 13:28 aytE E klEronomia yiOn gad kata dEmoys aytOn ai poleis aytOn kai ai epayleis aytOn

Нав 13:29 kai edOken mOysEs tO Emisei fylEs manassE kata dEmoys aytOn

Нав 13:30 kai egeneto ta oria aytOn apo maanaim kai pasa basileia basani kai pasa basileia Og basileOs basan kai pasas tas kOmas iair ai eisin en tE basanitidi exEkonta poleis

Нав 13:31 kai to Emisy tEs galaad kai en astarOT kai en edrain poleis basileias Og en basanitidi kai edoTEsan tois yiois mahir yioy manassE kai tois Emisesin yiois mahir yioy manassE kata dEmoys aytOn

Нав 13:32 oytoi oys kateklEronomEsen mOysEs peran toy iordanoy en arabOT mOab en tO peran toy iordanoy kata ierihO apo anatolOn

Нав 14:1 kai oytoi oi kataklEronomEsantes yiOn israEl en tE gE hanaan ois kateklEronomEsen aytois eleazar o iereys kai iEsoys o toy nayE kai oi arhontes patriOn fylOn tOn yiOn israEl

Нав 14:2 kata klEroys eklEronomEsan on tropon eneteilato kyrios en heiri iEsoy tais ennea fylais kai tO Emisei fylEs

Нав 14:3 apo toy peran toy iordanoy kai tois leyitais oyk edOken klEron en aytois

Нав 14:4 oti Esan oi yioi iOsEf dyo fylai manassE kai efraim kai oyk edoTE meris en tE gE tois leyitais all E poleis katoikein kai ta afOrismena aytOn tois ktEnesin kai ta ktEnE aytOn

Нав 14:5 on tropon eneteilato kyrios tO mOysE oytOs epoiEsan oi yioi israEl kai emerisan tEn gEn

Нав 14:6 kai prosElTosan oi yioi ioyda pros iEsoyn en galgal kai eipen pros ayton haleb o toy iefonnE o kenezaios sy epistE to rEma o elalEsen kyrios pros mOysEn anTrOpon toy Teoy peri emoy kai soy en kadEs barnE

Нав 14:7 tessarakonta gar etOn EmEn ote apesteilen me mOysEs o pais toy Teoy ek kadEs barnE kataskopeysai tEn gEn kai apekriTEn aytO logon kata ton noyn aytoy

Нав 14:8 oi de adelfoi moy oi anabantes met emoy metestEsan tEn kardian toy laoy egO de proseteTEn epakoloyTEsai kyriO tO TeO moy

Нав 14:9 kai Omosen mOysEs en ekeinE tE Emera legOn E gE ef En epebEs soi estai en klErO kai tois teknois soy eis ton aiOna oti proseteTEs epakoloyTEsai opisO kyrioy toy Teoy EmOn

Нав 14:10 kai nyn dieTrepsen me kyrios on tropon eipen toyto tessarakoston kai pempton etos af oy elalEsen kyrios to rEma toyto pros mOysEn kai eporeyTE israEl en tE erEmO kai nyn idoy egO sEmeron ogdoEkonta kai pente etOn

Нав 14:11 eti eimi sEmeron ishyOn Osei ote apesteilen me mOysEs OsaytOs ishyO nyn exelTein kai eiselTein eis ton polemon

Нав 14:12 kai nyn aitoymai se to oros toyto kaTa eipen kyrios tE Emera ekeinE oti sy akEkoas to rEma toyto tE Emera ekeinE nyni de oi enakim ekei eisin poleis ohyrai kai megalai ean oyn kyrios met emoy E exoleTreysO aytoys on tropon eipen moi kyrios

Нав 14:13 kai eylogEsen ayton iEsoys kai edOken tEn hebrOn tO haleb yiO iefonnE yioy kenez en klErO

Нав 14:14 dia toyto egenETE E hebrOn tO haleb tO toy iefonnE toy kenezaioy en klErO eOs tEs Emeras taytEs dia to ayton epakoloyTEsai tO prostagmati kyrioy Teoy israEl

Нав 14:15 to de onoma tEs hebrOn En to proteron polis arbok mEtropolis tOn enakim aytE kai E gE ekopasen toy polemoy

Нав 15:1 kai egeneto ta oria fylEs ioyda kata dEmoys aytOn apo tOn oriOn tEs idoymaias apo tEs erEmoy sin eOs kadEs pros liba

Нав 15:2 kai egenETE aytOn ta oria apo libos eOs meroys tEs TalassEs tEs alykEs apo tEs lofias tEs feroysEs epi liba

Нав 15:3 kai diaporeyetai apenanti tEs prosanabaseOs akrabin kai ekperiporeyetai senna kai anabainei apo libos epi kadEs barnE kai ekporeyetai asOrOn kai prosanabainei eis addara kai periporeyetai tEn kata dysmas kadEs

Нав 15:4 kai poreyetai epi asemOna kai diekbalei eOs faraggos aigyptoy kai estai aytoy E diexodos tOn oriOn epi tEn Talassan toyto estin aytOn oria apo libos

Нав 15:5 kai ta oria apo anatolOn pasa E Talassa E alykE eOs toy iordanoy kai ta oria aytOn apo borra kai apo tEs lofias tEs TalassEs kai apo toy meroys toy iordanoy

Нав 15:6 epibainei ta oria epi baiTagla kai paraporeyetai apo borra epi baiTaraba kai prosanabainei ta oria epi liTon baiOn yioy roybEn

Нав 15:7 kai prosanabainei ta oria epi to tetarton tEs faraggos ahOr kai katabainei epi galgal E estin apenanti tEs prosbaseOs addamin E estin kata liba tE faraggi kai diekbalei epi to ydOr pEgEs Elioy kai estai aytoy E diexodos pEgE rOgEl

Нав 15:8 kai anabainei ta oria eis faragga onom epi nOtoy ieboys apo libos aytE estin ieroysalEm kai diekballei ta oria epi koryfEn oroys E estin kata prosOpon faraggos onom pros TalassEs E estin ek meroys gEs rafain epi borra

Нав 15:9 kai diekballei to orion apo koryfEs toy oroys epi pEgEn ydatos nafTO kai diekballei eis to oros efrOn kai exaxei to orion eis baal aytE estin polis iarim

Нав 15:10 kai perieleysetai orion apo baal epi Talassan kai pareleysetai eis oros assares epi nOtoy polin iarim apo borra aytE estin haslOn kai katabEsetai epi polin Elioy kai pareleysetai epi liba

Нав 15:11 kai diekbalei to orion kata nOtoy akkarOn epi borran kai diekbalei ta oria eis sakharOna kai pareleysetai oros tEs bala kai diekbalei epi iabnEl kai estai E diexodos tOn oriOn epi Talassan

Нав 15:12 kai ta oria aytOn apo TalassEs E Talassa E megalE oriei tayta ta oria yiOn ioyda kyklO kata dEmoys aytOn

Нав 15:13 kai tO haleb yiO iefonnE edOken merida en mesO yiOn ioyda dia prostagmatos toy Teoy kai edOken aytO iEsoys tEn polin arbok mEtropolin enak aytE estin hebrOn

Нав 15:14 kai exOleTreysen ekeiTen haleb yios iefonnE toys treis yioys enak ton soysi kai ton Tolmi kai ton ahima

Нав 15:15 kai anebE ekeiTen haleb epi toys katoikoyntas dabir to de onoma dabir En to proteron polis grammatOn

Нав 15:16 kai eipen haleb os ean labE kai ekkopsE tEn polin tOn grammatOn kai kyrieysE aytEs dOsO aytO tEn ahsan Tygatera moy eis gynaika

Нав 15:17 kai elaben aytEn goToniEl yios kenez adelfos haleb o neOteros kai edOken aytO tEn ahsan Tygatera aytoy aytO gynaika

Нав 15:18 kai egeneto en tO eisporeyesTai aytEn kai syneboyleysato aytO legoysa aitEsomai ton patera moy agron kai eboEsen ek toy onoy kai eipen aytE haleb ti estin soi

Нав 15:19 kai eipen aytO dos moi eylogian oti eis gEn nageb dedOkas me dos moi tEn golaTmain kai edOken aytE haleb tEn golaTmain tEn anO kai tEn golaTmain tEn katO

Нав 15:20 aytE E klEronomia fylEs yiOn ioyda

Нав 15:21 egenETEsan de ai poleis aytOn polis prOtE fylEs yiOn ioyda ef oriOn edOm epi tEs erEmoy kaibaiseleEl kai ara kai asOr

Нав 15:22 kai ikam kai regma kai aroyEl

Нав 15:23 kai kadEs kai asoriOnain

Нав 15:24 kai mainam kai balmainan kai ai kOmai aytOn

Нав 15:25 kai ai poleis aserOn aytE asOr

Нав 15:26 kai sEn kai salmaa kai mOlada

Нав 15:27 kai seri kai baifalad

Нав 15:28 kai holaseOla kai bErsabee kai ai kOmai aytOn kai ai epayleis aytOn

Нав 15:29 bala kai bakOk kai asom

Нав 15:30 kai elbOydad kai baiTEl kai erma

Нав 15:31 kai sekelak kai maharim kai seTennak

Нав 15:32 kai labOs kai salE kai erOmOT poleis kT kai ai kOmai aytOn

Нав 15:33 en tE pedinE astaOl kai raa kai assa

Нав 15:34 kai ramen kai tanO kai iloyTOT kai maiani

Нав 15:35 kai iermoyT kai odollam kai membra kai saOhO kai azEka

Нав 15:36 kai sakarim kai gadEra kai ai epayleis aytEs poleis deka tessares kai ai kOmai aytOn

Нав 15:37 senna kai adasan kai magadagad

Нав 15:38 kai dalal kai masfa kai iakareEl

Нав 15:39 kai lahEs kai basEdOT kai ideadalea

Нав 15:40 kai habra kai mahes kai maahOs

Нав 15:41 kai geddOr kai bagadiEl kai nOman kai makEdan poleis dekaex kai ai kOmai aytOn

Нав 15:42 lemna kai iTak

Нав 15:43 kai anOh kai iana kai nasib

Нав 15:44 kai keilam kai akiezi kai kezib kai baTEsar kai ailOn poleis deka kai ai kOmai aytOn

Нав 15:45 akkarOn kai ai kOmai aytEs kai ai epayleis aytOn

Нав 15:46 apo akkarOn gemna kai pasai osai eisin plEsion asEdOT kai ai kOmai aytOn

Нав 15:47 asiedOT kai ai kOmai aytEs kai ai epayleis aytEs gaza kai ai kOmai aytEs kai ai epayleis aytEs eOs toy heimarroy aigyptoy kai E Talassa E megalE diorizei

Нав 15:48 kai en tE oreinE samir kai ieTer kai sOha

Нав 15:49 kai renna kai polis grammatOn aytE dabir

Нав 15:50 kai anOn kai eskaiman kai aisam

Нав 15:51 kai gosom kai haloy kai hanna poleis endeka kai ai kOmai aytOn

Нав 15:52 airem kai remna kai soma

Нав 15:53 kai iemain kai baiTahoy kai fakoya

Нав 15:54 kai eyma kai polis arbok aytE estin hebrOn kai sOrT poleis ennea kai ai epayleis aytOn

Нав 15:55 maOr kai hermel kai ozib kai itan

Нав 15:56 kai iariEl kai iarikam kai zakanaim

Нав 15:57 kai gabaa kai TamnaTa poleis ennea kai ai kOmai aytOn

Нав 15:58 aloya kai baiTsoyr kai geddOn

Нав 15:59 kai magarOT kai baiTanam kai Tekoym poleis ex kai ai kOmai aytOn [1] TekO kai efraTa aytE estin baiTleem kai fagOr kai aitan kai koylon kai tatam kai eObEs kai karem kai galem kai TeTEr kai manohO poleis endeka kai ai kOmai aytOn

Нав 15:60 kariaTbaal aytE E polis iarim kai sOTEba poleis dyo kai ai epayleis aytOn

Нав 15:61 kai baddargis kai Tarabaam kai ainOn kai aihioza

Нав 15:62 kai naflazOn kai ai poleis sadOm kai ankadEs poleis epta kai ai kOmai aytOn

Нав 15:63 kai o ieboysaios katOkei en ieroysalEm kai oyk EdynasTEsan oi yioi ioyda apolesai aytoys kai katOkEsan oi ieboysaioi en ieroysalEm eOs tEs Emeras ekeinEs

Нав 16:1 kai egeneto ta oria yiOn iOsEf apo toy iordanoy toy kata ierihO ap anatolOn kai anabEsetai apo ierihO eis tEn oreinEn tEn erEmon eis baiTEl loyza

Нав 16:2 kai exeleysetai eis baiTEl kai pareleysetai epi ta oria toy hatarOTi

Нав 16:3 kai dieleysetai epi tEn Talassan epi ta oria aptalim eOs tOn oriOn baiTOrOn tEn katO kai estai E diexodos aytOn epi tEn Talassan

Нав 16:4 kai eklEronomEsan oi yioi iOsEf efraim kai manassE

Нав 16:5 kai egenETE oria yiOn efraim kata dEmoys aytOn kai egenETE ta oria tEs klEronomias aytOn apo anatolOn atarOT kai erok eOs baiTOrOn tEn anO kai gazara

Нав 16:6 kai dieleysetai ta oria epi tEn Talassan eis ikasmOn apo borra Terma perieleysetai epi anatolas eis TEnasa kai sellEsa kai pareleysetai ap anatolOn eis ianOka

Нав 16:7 kai eis mahO kai atarOT kai ai kOmai aytOn kai eleysetai epi ierihO kai diekbalei epi ton iordanEn

Нав 16:8 kai apo tafoy poreysetai ta oria epi Talassan epi helkana kai estai E diexodos aytOn epi Talassan aytE E klEronomia fylEs efraim kata dEmoys aytOn

Нав 16:9 kai ai poleis ai aforisTeisai tois yiois efraim ana meson tEs klEronomias yiOn manassE pasai ai poleis kai ai kOmai aytOn

Нав 16:10 kai oyk apOlesen efraim ton hananaion ton katoikoynta en gazer kai katOkei o hananaios en tO efraim eOs tEs Emeras taytEs eOs anebE faraO basileys aigyptoy kai elaben aytEn kai eneprEsen aytEn en pyri kai toys hananaioys kai toys ferezaioys kai toys katoikoyntas en gazer exekentEsan kai edOken aytEn faraO en fernE tE Tygatri aytoy

Нав 17:1 kai egeneto ta oria fylEs yiOn manassE oti oytos prOtotokos tO iOsEf tO mahir prOtotokO manassE patri galaad anEr gar polemistEs En en tE galaaditidi kai en tE basanitidi

Нав 17:2 kai egenETE tois yiois manassE tois loipois kata dEmoys aytOn tois yiois iezer kai tois yiois kelez kai tois yiois ieziEl kai tois yiois syhem kai tois yiois symarim kai tois yiois ofer oytoi oi arsenes kata dEmoys aytOn

Нав 17:3 kai tO salpaad yiO ofer oyk Esan aytO yioi all E Tygateres kai tayta ta onomata tOn TygaterOn salpaad maala kai noya kai egla kai melha kai Tersa

Нав 17:4 kai estEsan enantion eleazar toy iereOs kai enantion iEsoy kai enantion tOn arhontOn legoysai o Teos eneteilato dia heiros mOysE doynai Emin klEronomian en mesO tOn adelfOn EmOn kai edoTE aytais dia prostagmatos kyrioy klEros en tois adelfois toy patros aytOn

Нав 17:5 kai epesen o shoinismos aytOn apo anassa kai pedion labek ek tEs galaad E estin peran toy iordanoy

Нав 17:6 oti Tygateres yiOn manassE eklEronomEsan klEron en mesO tOn adelfOn aytOn E de gE galaad egenETE tois yiois manassE tois kataleleimmenois

Нав 17:7 kai egenETE oria yiOn manassE dElanaT E estin kata prosOpon yiOn anaT kai poreyetai epi ta oria epi iamin kai iassib epi pEgEn TafTOT

Нав 17:8 tO manassE estai kai TafeT epi tOn oriOn manassE tois yiois efraim

Нав 17:9 kai katabEsetai ta oria epi faragga karana epi liba kata faragga iariEl tereminTos tO efraim ana meson poleOs manassE kai oria manassE epi ton borran eis ton heimarroyn kai estai aytoy E diexodos Talassa

Нав 17:10 apo libos tO efraim kai epi borran manassE kai estai E Talassa oria aytois kai epi asEr synapsoysin epi borran kai tO issahar ap anatolOn

Нав 17:11 kai estai manassE en issahar kai en asEr baiTsan kai ai kOmai aytOn kai toys katoikoyntas dOr kai tas kOmas aytEs kai toys katoikoyntas mageddO kai tas kOmas aytEs kai to triton tEs nafeta kai tas kOmas aytEs

Нав 17:12 kai oyk EdynasTEsan oi yioi manassE exoleTreysai tas poleis taytas kai Erheto o hananaios katoikein en tE gE taytE

Нав 17:13 kai egenETE kai epei katishysan oi yioi israEl kai epoiEsan toys hananaioys ypEkooys exoleTreysai de aytoys oyk exOleTreysan

Нав 17:14 anteipan de oi yioi iOsEf tO iEsoy legontes dia ti eklEronomEsas Emas klEron ena kai shoinisma en egO de laos polys eimi kai o Teos eylogEsen me

Нав 17:15 kai eipen aytois iEsoys ei laos polys ei anabETi eis ton drymon kai ekkaTaron seaytO ei stenohOrei se to oros to efraim

Нав 17:16 kai eipan oyk arkesei Emin to oros to efraim kai ippos epilektos kai sidEros tO hananaiO tO katoikoynti en aytO en baiTsan kai en tais kOmais aytEs en tE koiladi iezrael

Нав 17:17 kai eipen iEsoys tois yiois iOsEf ei laos polys ei kai ishyn megalEn eheis oyk estai soi klEros eis

Нав 17:18 o gar drymos estai soi oti drymos estin kai ekkaTarieis ayton kai estai soi kai otan exoleTreysEs ton hananaion oti ippos epilektos estin aytO sy gar yperishyeis aytoy

Нав 18:1 kai exekklEsiasTE pasa synagOgE yiOn israEl eis sElO kai epExan ekei tEn skEnEn toy martyrioy kai E gE ekratETE yp aytOn

Нав 18:2 kai kateleifTEsan oi yioi israEl oi oyk eklEronomEsan epta fylai

Нав 18:3 kai eipen iEsoys tois yiois israEl eOs tinos eklyTEsesTe klEronomEsai tEn gEn En edOken kyrios o Teos EmOn

Нав 18:4 dote ex ymOn treis andras ek fylEs kai anastantes dielTetOsan tEn gEn kai diagrapsatOsan aytEn enantion moy kaTa deEsei dielein aytEn kai ElTosan pros ayton

Нав 18:5 kai dieilen aytois epta meridas ioydas stEsetai aytois orion apo libos kai oi yioi iOsEf stEsontai aytois apo borra

Нав 18:6 ymeis de merisate tEn gEn epta meridas kai enegkate pros me Ode kai exoisO ymin klEron enanti kyrioy toy Teoy EmOn

Нав 18:7 oy gar estin meris tois yiois leyi en ymin ierateia gar kyrioy meris aytoy kai gad kai roybEn kai to Emisy fylEs manassE elabosan tEn klEronomian aytOn peran toy iordanoy ep anatolas En edOken aytois mOysEs o pais kyrioy

Нав 18:8 kai anastantes oi andres eporeyTEsan kai eneteilato iEsoys tois andrasin tois poreyomenois hOrobatEsai tEn gEn legOn poreyesTe kai hOrobatEsate tEn gEn kai paragenETEte pros me kai Ode exoisO ymin klEron enanti kyrioy en sElO

Нав 18:9 kai eporeyTEsan kai ehOrobatEsan tEn gEn kai eidosan aytEn kai egrapsan aytEn kata poleis aytEs epta meridas eis biblion kai Enegkan pros iEsoyn

Нав 18:10 kai enebalen aytois iEsoys klEron en sElO enanti kyrioy

Нав 18:11 kai exElTen o klEros fylEs beniamin prOtos kata dEmoys aytOn kai exElTen oria toy klEroy aytOn ana meson ioyda kai ana meson tOn yiOn iOsEf

Нав 18:12 kai egenETE aytOn ta oria apo borra apo toy iordanoy prosanabEsetai ta oria kata nOtoy ierihO apo borra kai anabEsetai epi to oros epi tEn Talassan kai estai aytoy E diexodos E madbaritis baiTOn

Нав 18:13 kai dieleysetai ekeiTen ta oria loyza epi nOtoy loyza apo libos aytE estin baiTEl kai katabEsetai ta oria maatarOToreh epi tEn oreinEn E estin pros liba baiTOrOn E katO

Нав 18:14 kai dieleysetai ta oria kai perieleysetai epi to meros to blepon para Talassan apo libos apo toy oroys epi prosOpon baiTOrOn liba kai estai aytoy E diexodos eis kariaTbaal aytE estin kariaTiarin polis yiOn ioyda toyto estin to meros to pros Talassan

Нав 18:15 kai meros to pros liba apo meroys kariaTbaal kai dieleysetai oria eis gasin epi pEgEn ydatos nafTO

Нав 18:16 kai katabEsetai ta oria epi meroys toy oroys o estin kata prosOpon napEs onnam o estin ek meroys emekrafain apo borra kai katabEsetai gaienna epi nOtoy ieboysai apo libos kai katabEsetai epi pEgEn rOgEl

Нав 18:17 kai dieleysetai epi pEgEn baiTsamys kai pareleysetai epi galilOT E estin apenanti pros anabasin aiTamin kai katabEsetai epi liTon baiOn yiOn roybEn

Нав 18:18 kai dieleysetai kata nOtoy baiTaraba apo borra kai katabEsetai

Нав 18:19 epi ta oria epi nOtoy baiTagla apo borra kai estai E diexodos tOn oriOn epi lofian tEs TalassEs tOn alOn epi borran eis meros toy iordanoy apo libos tayta ta oria estin apo libos

Нав 18:20 kai o iordanEs oriei apo meroys anatolOn aytE E klEronomia yiOn beniamin ta oria aytEs kyklO kata dEmoys

Нав 18:21 kai egenETEsan ai poleis tOn yiOn beniamin kata dEmoys aytOn ierihO kai baiTegliO kai amekasis

Нав 18:22 kai baiTabara kai sara kai bEsana

Нав 18:23 kai aiin kai fara kai efraTa

Нав 18:24 kai karafa kai kefira kai moni kai gabaa poleis deka dyo kai ai kOmai aytOn

Нав 18:25 gabaOn kai rama kai beErOTa

Нав 18:26 kai massEma kai mirOn kai amOkE

Нав 18:27 kai fira kai kafan kai nakan kai selEkan kai TareEla

Нав 18:28 kai ieboys aytE estin ieroysalEm kai poleis kai gabaOTiarim poleis treis kai deka kai ai kOmai aytOn aytE E klEronomia yiOn beniamin kata dEmoys aytOn

Нав 19:1 kai exElTen o deyteros klEros tOn yiOn symeOn kai egenETE E klEronomia aytOn ana meson klErOn yiOn ioyda

Нав 19:2 kai egenETE o klEros aytOn bErsabee kai samaa kai kOladam

Нав 19:3 kai arsOla kai bOla kai asom

Нав 19:4 kai elToyla kai boyla kai erma

Нав 19:5 kai sikelak kai baiTmahereb kai sarsoysin

Нав 19:6 kai baTarOT kai oi agroi aytOn poleis deka treis kai ai kOmai aytOn

Нав 19:7 eremmOn kai Talha kai eTer kai asan poleis tessares kai ai kOmai aytOn

Нав 19:8 kyklO tOn poleOn aytOn eOs barek poreyomenOn bameT kata liba aytE E klEronomia fylEs yiOn symeOn kata dEmoys aytOn

Нав 19:9 apo toy klEroy ioyda E klEronomia fylEs yiOn symeOn oti egenETE E meris yiOn ioyda meizOn tEs aytOn kai eklEronomEsan oi yioi symeOn en mesO toy klEroy aytOn

Нав 19:10 kai exElTen o klEros o tritos tO zaboylOn kata dEmoys aytOn estai ta oria tEs klEronomias aytOn esedek

Нав 19:11 gOla oria aytOn E Talassa kai maragella kai synapsei epi baiTaraba eis tEn faragga E estin kata prosOpon iekman

Нав 19:12 kai anestrepsen apo seddoyk ex enantias ap anatolOn baiTsamys epi ta oria haselOTaiT kai dieleysetai epi dabirOT kai prosanabEsetai epi faggai

Нав 19:13 kai ekeiTen perieleysetai ex enantias ep anatolas epi gebere epi polin katasem kai dieleysetai epi remmOna amaTar aoza

Нав 19:14 kai perieleysetai oria epi borran epi amOT kai estai E diexodos aytOn epi gaifaEl

Нав 19:15 kai katanaT kai nabaal kai symoOn kai ierihO kai baiTman

Нав 19:16 aytE E klEronomia fylEs yiOn zaboylOn kata dEmoys aytOn poleis kai ai kOmai aytOn

Нав 19:17 kai tO issahar exElTen o klEros o tetartos

Нав 19:18 kai egenETE ta oria aytOn iazEl kai hasalOT kai soynan

Нав 19:19 kai agin kai siOna kai reErOT kai anahereT

Нав 19:20 kai dabirOn kai kisOn kai rebes

Нав 19:21 kai remmas kai ieOn kai tomman kai aimarek kai bErsafEs

Нав 19:22 kai synapsei ta oria epi gaiTbOr kai epi salim kata Talassan kai baiTsamys kai estai aytoy E diexodos tOn oriOn o iordanEs

Нав 19:23 aytE E klEronomia fylEs yiOn issahar kata dEmoys aytOn ai poleis kai ai kOmai aytOn

Нав 19:24 kai exElTen o klEros o pemptos asEr

Нав 19:25 kai egenETE ta oria aytOn ex elekeT kai alef kai baiTok kai keaf

Нав 19:26 kai elimelek kai amiEl kai maasa kai synapsei tO karmElO kata Talassan kai tO siOn kai labanaT

Нав 19:27 kai epistrepsei ap anatolOn Elioy kai baiTegeneT kai synapsei tO zaboylOn kai ek gai kai fTaiEl kata borran kai eiseleysetai oria safTaibaiTme kai inaEl kai dieleysetai eis hOba masomel

Нав 19:28 kai elbOn kai raab kai ememaOn kai kanTan eOs sidOnos tEs megalEs

Нав 19:29 kai anastrepsei ta oria eis rama kai eOs pEgEs masfassat kai tOn tyriOn kai anastrepsei ta oria epi iasif kai estai E diexodos aytoy E Talassa kai apo leb kai ehozob

Нав 19:30 kai arhOb kai afek kai raay

Нав 19:31 aytE E klEronomia fylEs yiOn asEr kata dEmoys aytOn poleis kai ai kOmai aytOn

Нав 19:32 kai tO nefTali exElTen o klEros o ektos

Нав 19:33 kai egenETE ta oria aytOn moolam kai mOla kai besemiin kai arme kai nabOk kai iefTamai eOs dOdam kai egenETEsan ai diexodoi aytoy o iordanEs

Нав 19:34 kai epistrepsei ta oria epi Talassan enaT TabOr kai dieleysetai ekeiTen iakana kai synapsei tO zaboylOn apo notoy kai asEr synapsei kata Talassan kai o iordanEs ap anatolOn Elioy

Нав 19:35 kai ai poleis teihEreis tOn tyriOn tyros kai OmaTa dakeT kai kenereT

Нав 19:36 kai armaiT kai araEl kai asOr

Нав 19:37 kai kades kai assari kai pEgE asor

Нав 19:38 kai kerOe kai megala arim kai baiTTame kai Tessamys

Нав 19:39 aytE E klEronomia fylEs yiOn nefTali

Нав 19:40 kai tO exElTen o klEros o ebdomos

Нав 19:41 kai egenETE ta oria aytOn saraT kai asa poleis sammays

Нав 19:42 kai salabin kai ammOn kai silaTa

Нав 19:43 kai ailOn kai TamnaTa kai akkarOn

Нав 19:44 kai alkaTa kai begeTOn kai gebeelan

Нав 19:45 kai azOr kai banaibakat kai geTremmOn

Нав 19:46 kai apo TalassEs ierakOn orion plEsion ioppEs

Нав 19:47 aytE E klEronomia fylEs yiOn kata dEmoys aytOn ai poleis aytOn kai ai kOmai aytOn [1] kai oyk exeTlipsan oi yioi ton amorraion ton Tlibonta aytoys en tO orei kai oyk eiOn aytoys oi amorraioi katabEnai eis tEn koilada kai eTlipsan ap aytOn to orion tEs meridos aytOn

Нав 19:48 kai eporeyTEsan oi yioi ioyda kai epolemEsan tEn lahis kai katelabonto aytEn kai epataxan aytEn en stomati mahairas kai katOkEsan aytEn kai ekalesan to onoma aytEs lasendak [1] kai o amorraios ypemeinen toy katoikein en elOm kai en salamin kai ebarynTE E heir toy efraim ep aytoys kai egenonto aytois eis foron

Нав 19:49 kai eporeyTEsan embateysai tEn gEn kata to orion aytOn kai edOkan oi yioi israEl klEron iEsoi tO yiO nayE en aytois

Нав 19:50 dia prostagmatos toy Teoy kai edOkan aytO tEn polin En EtEsato Tamnasarah E estin en tO orei efraim kai OkodomEsen tEn polin kai katOkei en aytE

Нав 19:51 aytai ai diaireseis as kateklEronomEsen eleazar o iereys kai iEsoys o toy nayE kai oi arhontes tOn patriOn en tais fylais israEl kata klEroys en sElO enantion kyrioy para tas Tyras tEs skEnEs toy martyrioy kai eporeyTEsan embateysai tEn gEn

Нав 20:1 kai elalEsen kyrios tO iEsoi legOn

Нав 20:2 lalEson tois yiois israEl legOn dote tas poleis tOn fygadeytEriOn as eipa pros ymas dia mOysE

Нав 20:3 fygadeytErion tO foneytE tO pataxanti psyhEn akoysiOs kai esontai ymin ai poleis fygadeytErion kai oyk apoTaneitai o foneytEs ypo toy aghisteyontos to aima eOs an katastE enantion tEs synagOgEs eis krisin

Нав 20:4 

Нав 20:5 

Нав 20:6 

Нав 20:7 kai diesteilen tEn kadEs en tE galilaia en tO orei tO nefTali kai syhem en tO orei tO efraim kai tEn polin arbok aytE estin hebrOn en tO orei tO ioyda

Нав 20:8 kai en tO peran toy iordanoy edOken bosor en tE erEmO en tO pediO apo tEs fylEs roybEn kai arEmOT en tE galaad ek tEs fylEs gad kai tEn gaylOn en tE basanitidi ek tEs fylEs manassE

Нав 20:9 aytai ai poleis ai epiklEtoi tois yiois israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO en aytois katafygein ekei panti paionti psyhEn akoysiOs ina mE apoTanE en heiri toy aghisteyontos to aima eOs an katastE enanti tEs synagOgEs eis krisin

Нав 21:1 kai prosElTosan oi arhipatriOtai tOn yiOn leyi pros eleazar ton ierea kai pros iEsoyn ton toy nayE kai pros toys arhifyloys patriOn ek tOn fylOn israEl

Нав 21:2 kai eipon pros aytoys en sElO en gE hanaan legontes eneteilato kyrios en heiri mOysE doynai Emin poleis katoikein kai ta perisporia tois ktEnesin EmOn

Нав 21:3 kai edOkan oi yioi israEl tois leyitais en tO kataklEronomein dia prostagmatos kyrioy tas poleis kai ta perisporia aytOn

Нав 21:4 kai exElTen o klEros tO dEmO kaaT kai egeneto tois yiois aarOn tois iereysin tois leyitais apo fylEs ioyda kai apo fylEs symeOn kai apo fylEs beniamin klErOti poleis deka treis

Нав 21:5 kai tois yiois kaaT tois kataleleimmenois ek tEs fylEs efraim kai ek tEs fylEs kai apo toy Emisoys fylEs manassE klErOti poleis deka

Нав 21:6 kai tois yiois gedsOn apo tEs fylEs issahar kai apo tEs fylEs asEr kai apo tEs fylEs nefTali kai apo toy Emisoys fylEs manassE en tO basan poleis deka treis

Нав 21:7 kai tois yiois merari kata dEmoys aytOn apo fylEs roybEn kai apo fylEs gad kai apo fylEs zaboylOn klErOti poleis dOdeka

Нав 21:8 kai edOkan oi yioi israEl tois leyitais tas poleis kai ta perisporia aytOn on tropon eneteilato kyrios tO mOysE klErOti

Нав 21:9 kai edOken E fylE yiOn ioyda kai E fylE yiOn symeOn kai apo tEs fylEs yiOn beniamin tas poleis kai epeklETEsan

Нав 21:10 tois yiois aarOn apo toy dEmoy toy kaaT tOn yiOn leyi oti toytois egenETE o klEros

Нав 21:11 kai edOken aytois tEn kariaTarbok mEtropolin tOn enak aytE estin hebrOn en tO orei ioyda ta de perisporia kyklO aytEs

Нав 21:12 kai toys agroys tEs poleOs kai tas kOmas aytEs edOken iEsoys tois yiois haleb yioy iefonnE en katashesei

Нав 21:13 kai tois yiois aarOn tEn polin fygadeytErion tO foneysanti tEn hebrOn kai ta afOrismena ta syn aytE kai tEn lemna kai ta afOrismena ta pros aytE

Нав 21:14 kai tEn ailOm kai ta afOrismena aytE kai tEn tema kai ta afOrismena aytE

Нав 21:15 kai tEn gella kai ta afOrismena aytE kai tEn dabir kai ta afOrismena aytE

Нав 21:16 kai asa kai ta afOrismena aytE kai tany kai ta afOrismena aytE kai baiTsamys kai ta afOrismena aytE poleis ennea para tOn dyo fylOn toytOn

Нав 21:17 kai para tEs fylEs beniamin tEn gabaOn kai ta afOrismena aytE kai gaTeT kai ta afOrismena aytE

Нав 21:18 kai anaTOT kai ta afOrismena aytE kai gamala kai ta afOrismena aytE poleis tessares

Нав 21:19 pasai ai poleis yiOn aarOn tOn iereOn deka treis

Нав 21:20 kai tois dEmois yiois kaaT tois leyitais tois kataleleimmenois apo tOn yiOn kaaT kai egenETE polis tOn oriOn aytOn apo fylEs efraim

Нав 21:21 kai edOkan aytois tEn polin toy fygadeytErioy tEn toy foneysantos tEn syhem kai ta afOrismena aytE kai gazara kai ta pros aytEn kai ta afOrismena aytE

Нав 21:22 kai tEn kabsaim kai ta afOrismena ta pros aytE kai tEn anO baiTOrOn kai ta afOrismena aytE poleis tessares

Нав 21:23 kai ek tEs fylEs tEn elkOTaim kai ta afOrismena aytE kai tEn geTedan kai ta afOrismena aytE

Нав 21:24 kai ailOn kai ta afOrismena aytE kai geTeremmOn kai ta afOrismena aytE poleis tessares

Нав 21:25 kai apo toy Emisoys fylEs manassE tEn tanah kai ta afOrismena aytE kai tEn iebaTa kai ta afOrismena aytE poleis dyo

Нав 21:26 pasai poleis deka kai ta afOrismena ta pros aytais tois dEmois yiOn kaaT tois ypoleleimmenois

Нав 21:27 kai tois yiois gedsOn tois leyitais ek toy Emisoys fylEs manassE tas poleis tas afOrismenas tois foneysasi tEn gaylOn en tE basanitidi kai ta afOrismena aytE kai tEn bosoran kai ta afOrismena aytE poleis dyo

Нав 21:28 kai ek tEs fylEs issahar tEn kisOn kai ta afOrismena aytE kai debba kai ta afOrismena aytE

Нав 21:29 kai tEn remmaT kai ta afOrismena aytE kai pEgEn grammatOn kai ta afOrismena aytE poleis tessares

Нав 21:30 kai ek tEs fylEs asEr tEn basellan kai ta afOrismena aytE kai dabbOn kai ta afOrismena aytE

Нав 21:31 kai helkat kai ta afOrismena aytE kai raab kai ta afOrismena aytE poleis tessares

Нав 21:32 kai ek tEs fylEs nefTali tEn polin tEn afOrismenEn tO foneysanti tEn kades en tE galilaia kai ta afOrismena aytE kai tEn emmaT kai ta afOrismena aytE kai TemmOn kai ta afOrismena aytE poleis treis

Нав 21:33 pasai ai poleis toy gedsOn kata dEmoys aytOn poleis deka treis

Нав 21:34 kai tO dEmO yiOn merari tois leyitais tois loipois ek tEs fylEs yiOn zaboylOn tEn maan kai ta perisporia aytEs kai tEn kadEs kai ta perisporia aytEs

Нав 21:35 kai demna kai ta perisporia aytEs kai sella kai ta perisporia aytEs poleis tessares

Нав 21:36 kai peran toy iordanoy toy kata ierihO ek tEs fylEs roybEn tEn polin to fygadeytErion toy foneysantos tEn bosor en tE erEmO tE misOr kai ta perisporia aytEs kai tEn iazEr kai ta perisporia aytEs

Нав 21:37 kai tEn dekmOn kai ta perisporia aytEs kai tEn mafa kai ta perisporia aytEs poleis tessares

Нав 21:38 kai apo tEs fylEs gad tEn polin to fygadeytErion toy foneysantos tEn ramOT en tE galaad kai ta perisporia aytEs kai tEn kamin kai ta perisporia aytEs

Нав 21:39 kai tEn esebOn kai ta perisporia aytEs kai tEn iazEr kai ta perisporia aytEs ai pasai poleis tessares

Нав 21:40 pasai poleis tois yiois merari kata dEmoys aytOn tOn kataleleimmenOn apo tEs fylEs leyi kai egenETE ta oria poleis deka dyo

Нав 21:41 pasai ai poleis tOn leyitOn en mesO katasheseOs yiOn israEl tessarakonta oktO poleis kai ta perisporia aytOn

Нав 21:42 kyklO tOn poleOn toytOn polis kai ta perisporia kyklO tEs poleOs pasais tais polesin taytais [1] kai synetelesen iEsoys diamerisas tEn gEn en tois oriois aytOn [2] kai edOkan oi yioi israEl merida tO iEsoi kata prostagma kyrioy edOkan aytO tEn polin En EtEsato tEn Tamnasarah edOkan aytO en tO orei efraim [3] kai OkodomEsen iEsoys tEn polin kai OkEsen en aytE [4] kai elaben iEsoys tas mahairas tas petrinas en ais perietemen toys yioys israEl toys genomenoys en tE odO en tE erEmO kai eTEken aytas en Tamnasarah

Нав 21:43 kai edOken kyrios tO israEl pasan tEn gEn En Omosen doynai tois patrasin aytOn kai kateklEronomEsan aytEn kai katOkEsan en aytE

Нав 21:44 kai katepaysen aytoys kyrios kykloTen kaToti Omosen tois patrasin aytOn oyk anestE oyTeis katenOpion aytOn apo pantOn tOn ehTrOn aytOn pantas toys ehTroys aytOn paredOken kyrios eis tas heiras aytOn

Нав 21:45 oy diepesen apo pantOn tOn rEmatOn tOn kalOn On elalEsen kyrios tois yiois israEl panta paregeneto

Нав 22:1 tote synekalesen iEsoys toys yioys roybEn kai toys yioys gad kai to Emisy fylEs manassE

Нав 22:2 kai eipen aytois ymeis akEkoate panta osa eneteilato ymin mOysEs o pais kyrioy kai epEkoysate tEs fOnEs moy kata panta osa eneteilamEn ymin

Нав 22:3 oyk egkataleloipate toys adelfoys ymOn taytas tas Emeras kai pleioys eOs tEs sEmeron Emeras efylaxasTe tEn entolEn kyrioy toy Teoy ymOn

Нав 22:4 nyn de katepaysen kyrios o Teos EmOn toys adelfoys EmOn on tropon eipen aytois nyn oyn apostrafentes apelTate eis toys oikoys ymOn kai eis tEn gEn tEs katasheseOs ymOn En edOken ymin mOysEs en tO peran toy iordanoy

Нав 22:5 alla fylaxasTe poiein sfodra tas entolas kai ton nomon on eneteilato Emin poiein mOysEs o pais kyrioy agapan kyrion ton Teon ymOn poreyesTai pasais tais odois aytoy fylaxasTai tas entolas aytoy kai proskeisTai aytO kai latreyein aytO ex olEs tEs dianoias ymOn kai ex olEs tEs psyhEs ymOn

Нав 22:6 kai EylogEsen aytoys iEsoys kai exapesteilen aytoys kai eporeyTEsan eis toys oikoys aytOn

Нав 22:7 kai tO Emisei fylEs manassE edOken mOysEs en tE basanitidi kai tO Emisei edOken iEsoys meta tOn adelfOn aytoy en tO peran toy iordanoy para Talassan kai Enika exapesteilen aytoys iEsoys eis toys oikoys aytOn kai eylogEsen aytoys

Нав 22:8 kai en hrEmasin pollois apElTosan eis toys oikoys aytOn kai ktEnE polla sfodra kai argyrion kai hrysion kai sidEron kai imatismon polyn kai dieilanto tEn pronomEn tOn ehTrOn meta tOn adelfOn aytOn

Нав 22:9 kai eporeyTEsan oi yioi roybEn kai oi yioi gad kai to Emisy fylEs yiOn manassE apo tOn yiOn israEl ek sElO en gE hanaan apelTein eis gEn galaad eis gEn katasheseOs aytOn En eklEronomEsan aytEn dia prostagmatos kyrioy en heiri mOysE

Нав 22:10 kai ElTon eis galgala toy iordanoy E estin en gE hanaan kai OkodomEsan oi yioi gad kai oi yioi roybEn kai to Emisy fylEs manassE ekei bOmon epi toy iordanoy bOmon megan toy idein

Нав 22:11 kai Ekoysan oi yioi israEl legontOn idoy OkodomEsan oi yioi gad kai oi yioi roybEn kai to Emisy fylEs manassE bOmon ef oriOn gEs hanaan epi toy galaad toy iordanoy en tO peran yiOn israEl

Нав 22:12 kai synETroisTEsan pantes oi yioi israEl eis sElO Oste anabantes ekpolemEsai aytoys

Нав 22:13 kai apesteilan oi yioi israEl pros toys yioys roybEn kai pros toys yioys gad kai pros to Emisy fylEs manassE eis gEn galaad ton te finees yion eleazar yioy aarOn toy arhiereOs

Нав 22:14 kai deka tOn arhontOn met aytoy arhOn eis apo oikoy patrias apo pasOn fylOn israEl arhontes oikOn patriOn eisin hiliarhoi israEl

Нав 22:15 kai paregenonto pros toys yioys gad kai pros toys yioys roybEn kai pros toys Emiseis fylEs manassE eis gEn galaad kai elalEsan pros aytoys legontes

Нав 22:16 tade legei pasa E synagOgE kyrioy tis E plEmmeleia aytE En eplEmmelEsate enantion toy Teoy israEl apostrafEnai sEmeron apo kyrioy oikodomEsantes ymin eaytois bOmon apostatas ymas genesTai apo kyrioy

Нав 22:17 mE mikron Emin to amartEma fogOr oti oyk ekaTarisTEmen ap aytoy eOs tEs Emeras taytEs kai egenETE plEgE en tE synagOgE kyrioy

Нав 22:18 kai ymeis apostrafEsesTe sEmeron apo kyrioy kai estai ean apostEte sEmeron apo kyrioy kai ayrion epi panta israEl estai E orgE

Нав 22:19 kai nyn ei mikra ymin E gE tEs katasheseOs ymOn diabEte eis tEn gEn tEs katasheseOs kyrioy oy kataskEnoi ekei E skEnE kyrioy kai kataklEronomEsate en Emin kai mE apostatai apo Teoy genETEte kai mE apostEte apo kyrioy dia to oikodomEsai ymas bOmon exO toy TysiastErioy kyrioy toy Teoy EmOn

Нав 22:20 oyk idoy ahar o toy zara plEmmeleia eplEmmelEsen apo toy anaTematos kai epi pasan synagOgEn israEl egenETE orgE kai oytos eis monos En mE monos oytos apeTanen tE eaytoy amartia

Нав 22:21 kai apekriTEsan oi yioi roybEn kai oi yioi gad kai to Emisy fylEs manassE kai elalEsan tois hiliarhois israEl legontes

Нав 22:22 o Teos Teos estin kyrios kai o Teos Teos kyrios aytos oiden kai israEl aytos gnOsetai ei en apostasia eplEmmelEsamen enanti toy kyrioy mE rysaito Emas en taytE

Нав 22:23 kai ei OkodomEsamen aytois bOmon Oste apostEnai apo kyrioy toy Teoy EmOn Oste anabibasai ep ayton Tysian olokaytOmatOn E Oste poiEsai ep aytoy Tysian sOtErioy kyrios ekzEtEsei

Нав 22:24 all eneken eylabeias rEmatos epoiEsamen toyto legontes ina mE eipOsin ayrion ta tekna ymOn tois teknois EmOn ti ymin kyriO tO TeO israEl

Нав 22:25 kai oria eTEken kyrios ana meson EmOn kai ymOn ton iordanEn kai oyk estin ymin meris kyrioy kai apallotriOsoysin oi yioi ymOn toys yioys EmOn ina mE sebOntai kyrion

Нав 22:26 kai eipamen poiEsai oytOs toy oikodomEsai ton bOmon toyton oyh eneken karpOmatOn oyde eneken TysiOn

Нав 22:27 all ina E toyto martyrion ana meson EmOn kai ymOn kai ana meson tOn geneOn EmOn meT Emas toy latreyein latreian kyriO enantion aytoy en tois karpOmasin EmOn kai en tais Tysiais EmOn kai en tais Tysiais tOn sOtEriOn EmOn kai oyk eroysin ta tekna ymOn tois teknois EmOn ayrion oyk estin ymin meris kyrioy

Нав 22:28 kai eipamen ean genEtai pote kai lalEsOsin pros Emas kai tais geneais EmOn ayrion kai eroysin idete omoiOma toy TysiastErioy kyrioy o epoiEsan oi pateres EmOn oyh eneken karpOmatOn oyde eneken TysiOn alla martyrion estin ana meson ymOn kai ana meson EmOn kai ana meson tOn yiOn EmOn

Нав 22:29 mE genoito oyn Emas apostrafEnai apo kyrioy en tais sEmeron Emerais apostEnai apo kyrioy Oste oikodomEsai Emas TysiastErion tois karpOmasin kai tais Tysiais salamin kai tE Tysia toy sOtErioy plEn toy TysiastErioy kyrioy o estin enantion tEs skEnEs aytoy

Нав 22:30 kai akoysas finees o iereys kai pantes oi arhontes tEs synagOgEs israEl oi Esan met aytoy toys logoys oys elalEsan oi yioi roybEn kai oi yioi gad kai to Emisy fylEs manassE kai Eresen aytois

Нав 22:31 kai eipen finees o iereys tois yiois roybEn kai tois yiois gad kai tO Emisei fylEs manassE sEmeron egnOkamen oti meT EmOn kyrios dioti oyk eplEmmelEsate enantion kyrioy plEmmeleian kai oti errysasTe toys yioys israEl ek heiros kyrioy

Нав 22:32 kai apestrepsen finees o iereys kai oi arhontes apo tOn yiOn roybEn kai apo tOn yiOn gad kai apo toy Emisoys fylEs manassE ek gEs galaad eis gEn hanaan pros toys yioys israEl kai apekriTEsan aytois toys logoys

Нав 22:33 kai Eresen tois yiois israEl kai elalEsan pros toys yioys israEl kai eylogEsan ton Teon yiOn israEl kai eipan mEketi anabEnai pros aytoys eis polemon exoleTreysai tEn gEn tOn yiOn roybEn kai tOn yiOn gad kai toy Emisoys fylEs manassE kai katOkEsan ep aytEs

Нав 22:34 kai epOnomasen iEsoys ton bOmon tOn roybEn kai tOn gad kai toy Emisoys fylEs manassE kai eipen oti martyrion estin ana meson aytOn oti kyrios o Teos aytOn estin

Нав 23:1 kai egeneto meT Emeras pleioys meta to katapaysai kyrion ton israEl apo pantOn tOn ehTrOn aytOn kykloTen kai iEsoys presbyteros probebEkOs tais Emerais

Нав 23:2 kai synekalesen iEsoys pantas toys yioys israEl kai tEn geroysian aytOn kai toys arhontas aytOn kai toys grammateis aytOn kai toys dikastas aytOn kai eipen pros aytoys egO gegEraka kai probebEka tais Emerais

Нав 23:3 ymeis de eOrakate osa epoiEsen kyrios o Teos ymOn pasin tois eTnesin toytois apo prosOpoy ymOn oti kyrios o Teos ymOn o ekpolemEsas ymin

Нав 23:4 idete oti eperrifa ymin ta eTnE ta kataleleimmena ymin tayta en tois klErois eis tas fylas ymOn apo toy iordanoy panta ta eTnE a exOleTreysa kai apo tEs TalassEs tEs megalEs oriei epi dysmas Elioy

Нав 23:5 kyrios de o Teos ymOn oytos exoleTreysei aytoys apo prosOpoy ymOn eOs an apolOntai kai apostelei aytois ta TEria ta agria eOs an exoleTreysE aytoys kai toys basileis aytOn apo prosOpoy ymOn kai kataklEronomEsate tEn gEn aytOn kaTa elalEsen kyrios o Teos ymOn ymin

Нав 23:6 katishysate oyn sfodra fylassein kai poiein panta ta gegrammena en tO bibliO toy nomoy mOysE ina mE ekklinEte eis dexian E eyOnyma

Нав 23:7 opOs mE eiselTEte eis ta eTnE ta kataleleimmena tayta kai ta onomata tOn TeOn aytOn oyk onomasTEsetai en ymin oyde mE proskynEsEte aytois oyde mE latreysEte aytois

Нав 23:8 alla kyriO tO TeO ymOn proskollETEsesTe kaTaper epoiEsate eOs tEs Emeras taytEs

Нав 23:9 kai exOleTreysen aytoys kyrios apo prosOpoy ymOn eTnE megala kai ishyra kai ymin oyTeis antestE katenOpion ymOn eOs tEs Emeras taytEs

Нав 23:10 eis ymOn ediOxen hilioys oti kyrios o Teos ymOn exepolemei ymin kaTaper eipen ymin

Нав 23:11 kai fylaxasTe sfodra toy agapan kyrion ton Teon ymOn

Нав 23:12 ean gar apostrafEte kai prosTEsTe tois ypoleifTeisin eTnesin toytois tois meT ymOn kai epigamias poiEsEte pros aytoys kai sygkatamigEte aytois kai aytoi ymin

Нав 23:13 ginOskete oti oy mE prosTE kyrios toy exoleTreysai ta eTnE tayta apo prosOpoy ymOn kai esontai ymin eis pagidas kai eis skandala kai eis Eloys en tais pternais ymOn kai eis bolidas en tois ofTalmois ymOn eOs an apolEsTe apo tEs gEs tEs agaTEs taytEs En edOken ymin kyrios o Teos ymOn

Нав 23:14 egO de apotrehO tEn odon kaTa kai pantes oi epi tEs gEs kai gnOsesTe tE kardia ymOn kai tE psyhE ymOn dioti oy diepesen eis logos apo pantOn tOn logOn On eipen kyrios o Teos ymOn pros panta ta anEkonta ymin oy diefOnEsen ex aytOn

Нав 23:15 kai estai on tropon Ekei ef ymas panta ta rEmata ta kala a elalEsen kyrios pros ymas oytOs epaxei kyrios o Teos ef ymas panta ta rEmata ta ponEra eOs an exoleTreysE ymas apo tEs gEs tEs agaTEs taytEs Es edOken kyrios ymin

Нав 23:16 en tO parabEnai ymas tEn diaTEkEn kyrioy toy Teoy ymOn En eneteilato ymin kai poreyTentes latreysEte Teois eterois kai proskynEsEte aytois

Нав 24:1 kai synEgagen iEsoys pasas fylas israEl eis sElO kai synekalesen toys presbyteroys aytOn kai toys grammateis aytOn kai toys dikastas aytOn kai estEsen aytoys apenanti toy Teoy

Нав 24:2 kai eipen iEsoys pros panta ton laon tade legei kyrios o Teos israEl peran toy potamoy katOkEsan oi pateres ymOn to ap arhEs Tara o patEr abraam kai o patEr nahOr kai elatreysan Teois eterois

Нав 24:3 kai elabon ton patera ymOn ton abraam ek toy peran toy potamoy kai OdEgEsa ayton en pasE tE gE kai eplETyna aytoy sperma kai edOka aytO ton isaak

Нав 24:4 kai tO isaak ton iakOb kai ton Esay kai edOka tO Esay to oros to sEir klEronomEsai aytO kai iakOb kai oi yioi aytoy katebEsan eis aigypton kai egenonto ekei eis eTnos mega kai poly kai krataion

Нав 24:5 kai ekakOsan aytoys oi aigyptioi kai epataxen kyrios tEn aigypton en ois epoiEsen aytois kai meta tayta exEgagen ymas

Нав 24:6 ex aigyptoy kai eisElTate eis tEn Talassan tEn eryTran kai katediOxan oi aigyptioi opisO tOn paterOn ymOn en armasin kai en ippois eis tEn Talassan tEn eryTran

Нав 24:7 kai aneboEsamen pros kyrion kai edOken nefelEn kai gnofon ana meson EmOn kai ana meson tOn aigyptiOn kai epEgagen ep aytoys tEn Talassan kai ekalypsen aytoys kai eidosan oi ofTalmoi ymOn osa epoiEsen kyrios en gE aigyptO kai Ete en tE erEmO Emeras pleioys

Нав 24:8 kai Egagen ymas eis gEn amorraiOn tOn katoikoyntOn peran toy iordanoy kai paretaxanto ymin kai paredOken aytoys kyrios eis tas heiras ymOn kai kateklEronomEsate tEn gEn aytOn kai exOleTreysate aytoys apo prosOpoy ymOn

Нав 24:9 kai anestE balak o toy sepfOr basileys mOab kai paretaxato tO israEl kai aposteilas ekalesen ton balaam arasasTai ymin

Нав 24:10 kai oyk ETelEsen kyrios o Teos soy apolesai se kai eylogian eylogEsen ymas kai exeilato ymas ek heirOn aytOn kai paredOken aytoys

Нав 24:11 kai diebEte ton iordanEn kai paregenETEte eis ierihO kai epolemEsan pros ymas oi katoikoyntes ierihO o amorraios kai o hananaios kai o ferezaios kai o eyaios kai o ieboysaios kai o hettaios kai o gergesaios kai paredOken aytoys kyrios eis tas heiras ymOn

Нав 24:12 kai exapesteilen proteran ymOn tEn sfEkian kai exebalen aytoys apo prosOpoy ymOn dOdeka basileis tOn amorraiOn oyk en tE romfaia soy oyde en tO toxO soy

Нав 24:13 kai edOken ymin gEn ef En oyk ekopiasate ep aytEs kai poleis as oyk OkodomEsate kai katOkisTEte en aytais kai ampelOnas kai elaiOnas oys oyk efyteysate ymeis edesTe

Нав 24:14 kai nyn fobETEte kyrion kai latreysate aytO en eyTytEti kai en dikaiosynE kai perielesTe toys Teoys toys allotrioys ois elatreysan oi pateres ymOn en tO peran toy potamoy kai en aigyptO kai latreyete kyriO

Нав 24:15 ei de mE areskei ymin latreyein kyriO elesTe ymin eaytois sEmeron tini latreysEte eite tois Teois tOn paterOn ymOn tois en tO peran toy potamoy eite tois Teois tOn amorraiOn en ois ymeis katoikeite epi tEs gEs aytOn egO de kai E oikia moy latreysomen kyriO oti agios estin

Нав 24:16 kai apokriTeis o laos eipen mE genoito Emin katalipein kyrion Oste latreyein Teois eterois

Нав 24:17 kyrios o Teos EmOn aytos Teos estin aytos anEgagen Emas kai toys pateras EmOn ex aigyptoy kai diefylaxen Emas en pasE tE odO E eporeyTEmen en aytE kai en pasin tois eTnesin oys parElTomen di aytOn

Нав 24:18 kai exebalen kyrios ton amorraion kai panta ta eTnE ta katoikoynta tEn gEn apo prosOpoy EmOn alla kai Emeis latreysomen kyriO oytos gar Teos EmOn estin

Нав 24:19 kai eipen iEsoys pros ton laon oy mE dynEsTe latreyein kyriO oti Teos agios estin kai zElOsas oytos oyk anEsei ymOn ta amartEmata kai ta anomEmata ymOn

Нав 24:20 Enika ean egkatalipEte kyrion kai latreysEte Teois eterois kai epelTOn kakOsei ymas kai exanalOsei ymas anT On ey epoiEsen ymas

Нав 24:21 kai eipen o laos pros iEsoyn oyhi alla kyriO latreysomen

Нав 24:22 kai eipen iEsoys pros ton laon martyres ymeis kaT ymOn oti ymeis exelexasTe kyrion latreyein aytO

Нав 24:23 kai nyn perielesTe toys Teoys toys allotrioys toys en ymin kai eyTynate tEn kardian ymOn pros kyrion Teon israEl

Нав 24:24 kai eipen o laos pros iEsoyn kyriO latreysomen kai tEs fOnEs aytoy akoysomeTa

Нав 24:25 kai dieTeto iEsoys diaTEkEn pros ton laon en tE Emera ekeinE kai edOken aytO nomon kai krisin en sElO enOpion tEs skEnEs toy Teoy israEl

Нав 24:26 kai egrapsen ta rEmata tayta eis biblion nomon toy Teoy kai elaben liTon megan kai estEsen ayton iEsoys ypo tEn tereminTon apenanti kyrioy

Нав 24:27 kai eipen iEsoys pros ton laon idoy o liTos oytos estai en ymin eis martyrion oti aytos akEkoen panta ta lehTenta aytO ypo kyrioy o ti elalEsen pros Emas sEmeron kai estai oytos en ymin eis martyrion ep eshatOn tOn EmerOn Enika ean pseysEsTe kyriO tO TeO moy

Нав 24:28 kai apesteilen iEsoys ton laon kai eporeyTEsan ekastos eis ton topon aytoy

Нав 24:29 kai elatreysen israEl tO kyriO pasas tas Emeras iEsoy kai pasas tas Emeras tOn presbyterOn osoi efeilkysan ton hronon meta iEsoy kai osoi eidosan panta ta erga kyrioy osa epoiEsen tO israEl

Нав 24:30 kai egeneto met ekeina kai apeTanen iEsoys yios nayE doylos kyrioy ekaton deka etOn

Нав 24:31 kai eTapsan ayton pros tois oriois toy klEroy aytoy en TamnaTasahara en tO orei tO efraim apo borra toy oroys gaas [1] ekei eTEkan met aytoy eis to mnEma eis o eTapsan ayton ekei tas mahairas tas petrinas en ais perietemen toys yioys israEl en galgalois ote exEgagen aytoys ex aigyptoy kaTa synetaxen aytois kyrios kai ekei eisin eOs tEs sEmeron Emeras

Нав 24:32 kai ta osta iOsEf anEgagon oi yioi israEl ex aigyptoy kai katOryxan en sikimois en tE meridi toy agroy oy ektEsato iakOb para tOn amorraiOn tOn katoikoyntOn en sikimois amnadOn ekaton kai edOken aytEn iOsEf en meridi

Нав 24:33 kai egeneto meta tayta kai eleazar yios aarOn o arhiereys eteleytEsen kai etafE en gabaaT finees toy yioy aytoy En edOken aytO en tO orei tO efraim [1] en ekeinE tE Emera labontes oi yioi israEl tEn kibOton toy Teoy perieferosan en eaytois kai finees ierateysen anti eleazar toy patros aytoy eOs apeTanen kai katOrygE en gabaaT tE eaytoy [2] oi de yioi israEl apElTosan ekastos eis ton topon aytOn kai eis tEn eaytOn polin kai esebonto oi yioi israEl tEn astartEn kai astarOT kai toys Teoys tOn eTnOn tOn kyklO aytOn kai paredOken aytoys kyrios eis heiras eglOm tO basilei mOab kai ekyrieysen aytOn etE deka oktO


kritai

Суд 1:1 kai egeneto meta tEn teleytEn iEsoy kai epErOtOn oi yioi israEl dia toy kyrioy legontes tis anabEsetai Emin pros toys hananaioys afEgoymenos toy polemEsai pros aytoys

Суд 1:2 kai eipen kyrios ioydas anabEsetai idoy dedOka tEn gEn en tE heiri aytoy

Суд 1:3 kai eipen ioydas tO symeOn adelfO aytoy anabETi met emoy en tO klErO moy kai parataxOmeTa pros toys hananaioys kai poreysomai kagO meta soy en tO klErO soy kai eporeyTE met aytoy symeOn

Суд 1:4 kai anebE ioydas kai paredOken kyrios ton hananaion kai ton ferezaion eis tas heiras aytOn kai ekopsan aytoys en bezek eis deka hiliadas andrOn

Суд 1:5 kai katelabon ton adOnibezek en tE bezek kai paretaxanto pros ayton kai ekopsan ton hananaion kai ton ferezaion

Суд 1:6 kai efygen adOnibezek kai katedramon opisO aytoy kai katelabosan ayton kai apekopsan ta akra tOn heirOn aytoy kai ta akra tOn podOn aytoy

Суд 1:7 kai eipen adOnibezek ebdomEkonta basileis ta akra tOn heirOn aytOn kai ta akra tOn podOn aytOn apokekommenoi Esan syllegontes ta ypokatO tEs trapezEs moy kaTOs oyn epoiEsa oytOs antapedOken moi o Teos kai agoysin ayton eis ieroysalEm kai apeTanen ekei

Суд 1:8 kai epolemoyn oi yioi ioyda tEn ieroysalEm kai katelabonto aytEn kai epataxan aytEn en stomati romfaias kai tEn polin eneprEsan en pyri

Суд 1:9 kai meta tayta katebEsan oi yioi ioyda toy polemEsai pros ton hananaion ton katoikoynta tEn oreinEn kai ton noton kai tEn pedinEn

Суд 1:10 kai eporeyTE ioydas pros ton hananaion ton katoikoynta en hebrOn kai exElTen hebrOn ex enantias kai to onoma En hebrOn to proteron kariaTarboxefer kai epataxan ton sessi kai ahinaan kai Tolmin gennEmata toy enak

Суд 1:11 kai anebEsan ekeiTen pros toys katoikoyntas dabir to de onoma tEs dabir En emprosTen kariaTsOfar polis grammatOn

Суд 1:12 kai eipen haleb os ean pataxE tEn polin tOn grammatOn kai prokatalabEtai aytEn dOsO aytO tEn asha Tygatera moy eis gynaika

Суд 1:13 kai prokatelabeto aytEn goToniEl yios kenez adelfoy haleb o neOteros kai edOken aytO haleb tEn asha Tygatera aytoy eis gynaika

Суд 1:14 kai egeneto en tE eisodO aytEs kai epeseisen aytEn goToniEl toy aitEsai para toy patros aytEs agron kai egoggyzen kai ekraxen apo toy ypozygioy eis gEn notoy ekdedosai me kai eipen aytE haleb ti estin soi

Суд 1:15 kai eipen aytO asha dos dE moi eylogian oti eis gEn notoy ekdedosai me kai dOseis moi lytrOsin ydatos kai edOken aytE haleb kata tEn kardian aytEs lytrOsin meteOrOn kai lytrOsin tapeinOn

Суд 1:16 kai oi yioi ioTor toy kinaioy toy gambroy mOyseOs anebEsan ek poleOs tOn foinikOn meta tOn yiOn ioyda eis tEn erEmon tEn oysan en tO notO ioyda E estin epi katabaseOs arad kai katOkEsan meta toy laoy

Суд 1:17 kai eporeyTE ioydas meta symeOn toy adelfoy aytoy kai ekopsen ton hananaion ton katoikoynta sefek kai exOleTreysan aytoys kai ekalesen to onoma tEs poleOs anaTema

Суд 1:18 kai oyk eklEronomEsen ioydas tEn gazan oyde ta oria aytEs oyde tEn askalOna oyde ta oria aytEs oyde tEn akkarOn oyde ta oria aytEs oyde tEn azOton oyde ta perisporia aytEs

Суд 1:19 kai En kyrios meta ioyda kai eklEronomEsen to oros oti oyk EdynasTEsan exoleTreysai toys katoikoyntas tEn koilada oti rEhab diesteilato aytois

Суд 1:20 kai edOkan tO haleb tEn hebrOn kaTOs elalEsen mOysEs kai eklEronomEsen ekeiTen tas treis poleis tOn yiOn enak

Суд 1:21 kai ton ieboysaion ton katoikoynta en ieroysalEm oyk eklEronomEsan oi yioi beniamin kai katOkEsen o ieboysaios meta tOn yiOn beniamin en ieroysalEm eOs tEs Emeras taytEs

Суд 1:22 kai anebEsan oi yioi iOsEf kai ge aytoi eis baiTEl kai kyrios En met aytOn

Суд 1:23 kai parenebalon kai kateskepsanto baiTEl to de onoma tEs poleOs aytOn En emprosTen loyza

Суд 1:24 kai eidon oi fylassontes kai idoy anEr exeporeyeto ek tEs poleOs kai elabon ayton kai eipon aytO deixon Emin tEs poleOs tEn eisodon kai poiEsomen meta soy eleos

Суд 1:25 kai edeixen aytois tEn eisodon tEs poleOs kai epataxan tEn polin en stomati romfaias ton de andra kai tEn syggeneian aytoy exapesteilan

Суд 1:26 kai eporeyTE o anEr eis gEn hettiin kai OkodomEsen ekei polin kai ekalesen to onoma aytEs loyza toyto to onoma aytEs eOs tEs Emeras taytEs

Суд 1:27 kai oyk exEren manassE tEn baiTsan E estin skyTOn polis oyde tas Tygateras aytEs oyde ta perioika aytEs oyde tEn Tanak oyde tas Tygateras aytEs oyde toys katoikoyntas dOr oyde tas Tygateras aytEs oyde ton katoikoynta balak oyde ta perioika aytEs oyde tas Tygateras aytEs oyde toys katoikoyntas magedO oyde ta perioika aytEs oyde tas Tygateras aytEs oyde toys katoikoyntas ieblaam oyde ta perioika aytEs oyde tas Tygateras aytEs kai Erxato o hananaios katoikein en tE gE taytE

Суд 1:28 kai egeneto ote enishysen israEl kai epoiEsen ton hananaion eis foron kai exairOn oyk exEren ayton

Суд 1:29 kai efraim oyk exEren ton hananaion ton katoikoynta en gazer kai katOkEsen o hananaios en mesO aytoy en gazer kai egeneto eis foron

Суд 1:30 kai zaboylOn oyk exEren toys katoikoyntas kedrOn oyde toys katoikoyntas dOmana kai katOkEsen o hananaios en mesO aytOn kai egeneto aytO eis foron

Суд 1:31 kai asEr oyk exEren toys katoikoyntas akhO kai egeneto aytO eis foron kai toys katoikoyntas dOr kai toys katoikoyntas sidOna kai toys katoikoyntas aalaf kai ton ashazi kai ton helba kai ton nai kai ton ereO

Суд 1:32 kai katOkEsen o asEr en mesO toy hananaioy toy katoikoyntos tEn gEn oti oyk EdynETE exarai ayton

Суд 1:33 kai nefTali oyk exEren toys katoikoyntas baiTsamys kai toys katoikoyntas baiTanaT kai katOkEsen nefTali en mesO toy hananaioy toy katoikoyntos tEn gEn oi de katoikoyntes baiTsamys kai tEn baiTeneT egenonto aytois eis foron

Суд 1:34 kai exeTlipsen o amorraios toys yioys eis to oros oti oyk afEkan ayton katabEnai eis tEn koilada

Суд 1:35 kai Erxato o amorraios katoikein en tO orei tO ostrakOdei en O ai arkoi kai en O ai alOpekes en tO myrsinOni kai en Talabin kai ebarynTE heir oikoy iOsEf epi ton amorraion kai egenETE aytois eis foron

Суд 1:36 kai to orion toy amorraioy apo tEs anabaseOs akrabin apo tEs petras kai epanO

Суд 2:1 kai anebE aggelos kyrioy apo galgal epi ton klayTmOna kai epi baiTEl kai epi ton oikon israEl kai eipen pros aytoys tade legei kyrios anebibasa ymas ex aigyptoy kai eisEgagon ymas eis tEn gEn En Omosa tois patrasin ymOn kai eipa oy diaskedasO tEn diaTEkEn moy tEn meT ymOn eis ton aiOna

Суд 2:2 kai ymeis oy diaTEsesTe diaTEkEn tois egkaTEmenois eis tEn gEn taytEn oyde tois Teois aytOn proskynEsete alla ta glypta aytOn syntripsete kai ta TysiastEria aytOn kaTeleite kai oyk eisEkoysate tEs fOnEs moy oti tayta epoiEsate

Суд 2:3 kagO eipon oy mE exarO aytoys ek prosOpoy ymOn kai esontai ymin eis synohas kai oi Teoi aytOn esontai ymin eis skandalon

Суд 2:4 kai egeneto Os elalEsen o aggelos kyrioy toys logoys toytoys pros pantas yioys israEl kai epEran o laos tEn fOnEn aytOn kai eklaysan

Суд 2:5 kai epOnomasan to onoma toy topoy ekeinoy klayTmOnes kai eTysiasan ekei tO kyriO

Суд 2:6 kai exapesteilen iEsoys ton laon kai ElTen anEr eis tEn klEronomian aytoy kataklEronomEsai tEn gEn

Суд 2:7 kai edoyleysen o laos tO kyriO pasas tas Emeras iEsoy kai pasas tas Emeras tOn presbyterOn osoi emakroEmereysan meta iEsoy osoi egnOsan pan to ergon kyrioy to mega o epoiEsen en tO israEl

Суд 2:8 kai eteleytEsen iEsoys yios nayE doylos kyrioy yios ekaton deka etOn

Суд 2:9 kai eTapsan ayton en oriO tEs klEronomias aytoy en TamnaTares en orei efraim apo borra toy oroys gaas

Суд 2:10 kai ge pasa E genea ekeinE proseteTEsan pros toys pateras aytOn kai anestE genea etera met aytoys oi oyk egnOsan ton kyrion kai ge to ergon o epoiEsen en tO israEl

Суд 2:11 kai epoiEsan oi yioi israEl to ponEron enOpion kyrioy kai elatreysan tois baalim

Суд 2:12 kai egkatelipon ton kyrion ton Teon tOn paterOn aytOn ton exagagonta aytoys ek gEs aigyptoy kai eporeyTEsan opisO TeOn eterOn apo tOn TeOn tOn eTnOn tOn perikyklO aytOn kai prosekynEsan aytois kai parOrgisan ton kyrion

Суд 2:13 kai egkatelipon ayton kai elatreysan tO baal kai tais astartais

Суд 2:14 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai paredOken aytoys eis heiras pronomeyontOn kai katepronomeysan aytoys kai apedoto aytoys en hersi tOn ehTrOn aytOn kykloTen kai oyk EdynETEsan eti antistEnai kata prosOpon tOn ehTrOn aytOn

Суд 2:15 en pasin ois exeporeyonto kai heir kyrioy En ep aytoys eis kaka kaTOs elalEsen kyrios kai kaTOs Omosen kyrios aytois kai exeTlipsen aytoys sfodra

Суд 2:16 kai Egeiren kyrios kritas kai esOsen aytoys kyrios ek heiros tOn pronomeyontOn aytoys

Суд 2:17 kai ge tOn kritOn oyh ypEkoysan oti exeporneysan opisO TeOn eterOn kai prosekynEsan aytois kai exeklinan tahy ek tEs odoy Es eporeyTEsan oi pateres aytOn toy eisakoyein tOn logOn kyrioy oyk epoiEsan oytOs

Суд 2:18 kai oti Egeiren kyrios kritas aytois kai En kyrios meta toy kritoy kai esOsen aytoys ek heiros ehTrOn aytOn pasas tas Emeras toy kritoy oti pareklETE kyrios apo toy stenagmoy aytOn apo prosOpoy tOn poliorkoyntOn aytoys kai ekTlibontOn aytoys

Суд 2:19 kai egeneto Os apeTnEsken o kritEs kai apestrepsan kai palin diefTeiran yper toys pateras aytOn poreyesTai opisO TeOn eterOn latreyein aytois kai proskynein aytois oyk aperripsan ta epitEdeymata aytOn kai tas odoys aytOn tas sklEras

Суд 2:20 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai eipen anT On osa egkatelipon to eTnos toyto tEn diaTEkEn moy En eneteilamEn tois patrasin aytOn kai oyk eisEkoysan tEs fOnEs moy

Суд 2:21 kai ge egO oy prosTEsO toy exarai andra ek prosOpoy aytOn apo tOn eTnOn On katelipen iEsoys yios nayE en tE gE kai afEken

Суд 2:22 toy peirasai en aytois ton israEl ei fylassontai tEn odon kyrioy poreyesTai en aytE on tropon efylaxan oi pateres aytOn E oy

Суд 2:23 kai afEken kyrios ta eTnE tayta toy mE exarai ayta to tahos kai oy paredOken ayta en heiri iEsoy

Суд 3:1 kai tayta ta eTnE a afEken kyrios ayta Oste peirasai en aytois ton israEl pantas toys mE egnOkotas toys polemoys hanaan

Суд 3:2 plEn dia tas geneas yiOn israEl toy didaxai aytoys polemon plEn oi emprosTen aytOn oyk egnOsan ayta

Суд 3:3 tas pente satrapeias tOn allofylOn kai panta ton hananaion kai ton sidOnion kai ton eyaion ton katoikoynta ton libanon apo toy oroys toy aermOn eOs labOemaT

Суд 3:4 kai egeneto Oste peirasai en aytois ton israEl gnOnai ei akoysontai tas entolas kyrioy as eneteilato tois patrasin aytOn en heiri mOysE

Суд 3:5 kai oi yioi israEl katOkEsan en mesO toy hananaioy kai toy hettaioy kai toy amorraioy kai toy ferezaioy kai toy eyaioy kai toy ieboysaioy

Суд 3:6 kai elabon tas Tygateras aytOn eaytois eis gynaikas kai tas Tygateras aytOn edOkan tois yiois aytOn kai elatreysan tois Teois aytOn

Суд 3:7 kai epoiEsan oi yioi israEl to ponEron enantion kyrioy kai epelaTonto kyrioy toy Teoy aytOn kai elatreysan tois baalim kai tois alsesin

Суд 3:8 kai OrgisTE TymO kyrios en tO israEl kai apedoto aytoys en heiri hoysarsaTaim basileOs syrias potamOn kai edoyleysan oi yioi israEl tO hoysarsaTaim etE oktO

Суд 3:9 kai ekekraxan oi yioi israEl pros kyrion kai Egeiren kyrios sOtEra tO israEl kai esOsen aytoys ton goToniEl yion kenez adelfoy haleb ton neOteron yper ayton

Суд 3:10 kai egeneto ep ayton pneyma kyrioy kai ekrinen ton israEl kai exElTen eis polemon pros hoysarsaTaim kai paredOken kyrios en heiri aytoy ton hoysarsaTaim basilea syrias potamOn kai ekrataiOTE E heir aytoy epi ton hoysarsaTaim

Суд 3:11 kai Esyhasen E gE tessarakonta etE kai apeTanen goToniEl yios kenez

Суд 3:12 kai proseTento oi yioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyrioy kai enishysen kyrios ton eglOm basilea mOab epi ton israEl dia to pepoiEkenai aytoys to ponEron enanti kyrioy

Суд 3:13 kai synEgagen pros eayton pantas toys yioys ammOn kai amalEk kai eporeyTE kai epataxen ton israEl kai eklEronomEsen tEn polin tOn foinikOn

Суд 3:14 kai edoyleysan oi yioi israEl tO eglOm basilei mOab etE deka oktO

Суд 3:15 kai ekekraxan oi yioi israEl pros kyrion kai Egeiren aytois sOtEra ton aOd yion gEra yion toy iemeni andra amfoterodexion kai exapesteilan oi yioi israEl dOra en heiri aytoy tO eglOm basilei mOab

Суд 3:16 kai epoiEsen eaytO aOd mahairan distomon spiTamEs to mEkos aytEs kai periezOsato aytEn ypo ton mandyan epi ton mEron ton dexion aytoy

Суд 3:17 kai eporeyTE kai prosEnegken ta dOra tO eglOm basilei mOab kai eglOm anEr asteios sfodra

Суд 3:18 kai egeneto Enika synetelesen aOd prosferOn ta dOra kai exapesteilen toys ferontas ta dOra

Суд 3:19 kai aytos ypestrepsen apo tOn glyptOn tOn meta tEs galgal kai eipen aOd logos moi kryfios pros se basiley kai eipen eglOm pros ayton siOpa kai exapesteilen af eaytoy pantas toys efestOtas ep ayton

Суд 3:20 kai aOd eisElTen pros ayton kai aytos ekaTEto en tO yperOO tO TerinO tO eaytoy monOtatos kai eipen aOd logos Teoy moi pros se basiley kai exanestE apo toy Tronoy eglOm eggys aytoy

Суд 3:21 kai egeneto ama tO anastEnai ayton kai exeteinen aOd tEn heira tEn aristeran aytoy kai elaben tEn mahairan epanOTen toy mEroy aytoy toy dexioy kai enepExen aytEn en tE koilia aytoy

Суд 3:22 kai epeisEnegken kai ge tEn labEn opisO tEs flogos kai apekleisen to stear kata tEs flogos oti oyk exespasen tEn mahairan ek tEs koilias aytoy kai exElTen aOd tEn prostada

Суд 3:23 kai exElTen toys diatetagmenoys kai apekleisen tas Tyras toy yperOoy kat aytoy kai esfEnOsen

Суд 3:24 kai aytos exElTen kai oi paides aytoy eisElTon kai eidon kai idoy ai Tyrai toy yperOoy esfEnOmenai kai eipan mEpote apokenoi toys podas aytoy en tO tamieiO tO TerinO

Суд 3:25 kai ypemeinan eOs Eshynonto kai idoy oyk estin o anoigOn tas Tyras toy yperOoy kai elabon tEn kleida kai Enoixan kai idoy o kyrios aytOn peptOkOs epi tEn gEn teTnEkOs

Суд 3:26 kai aOd diesOTE eOs eToryboynto kai oyk En o prosnoOn aytO kai aytos parElTen ta glypta kai diesOTE eis setirOTa

Суд 3:27 kai egeneto Enika ElTen aOd eis gEn israEl kai esalpisen en keratinE en tO orei efraim kai katebEsan syn aytO oi yioi israEl apo toy oroys kai aytos emprosTen aytOn

Суд 3:28 kai eipen pros aytoys katabEte opisO moy oti paredOken kyrios o Teos toys ehTroys EmOn tEn mOab en heiri EmOn kai katebEsan opisO aytoy kai prokatelabonto tas diabaseis toy iordanoy tEs mOab kai oyk afEken andra diabEnai

Суд 3:29 kai epataxan tEn mOab en tE Emera ekeinE Osei deka hiliadas andrOn pan liparon kai panta andra dynameOs kai oy diesOTE anEr

Суд 3:30 kai enetrapE mOab en tE Emera ekeinE ypo heira israEl kai Esyhasen E gE ogdoEkonta etE kai ekrinen aytoys aOd eOs oy apeTanen

Суд 3:31 kai met ayton anestE samegar yios dinah kai epataxen toys allofyloys eis exakosioys andras en tO arotropodi tOn boOn kai esOsen kai ge aytos ton israEl

Суд 4:1 kai proseTento oi yioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyrioy kai aOd apeTanen

Суд 4:2 kai apedoto aytoys kyrios en heiri iabin basileOs hanaan os ebasileysen en asOr kai o arhOn tEs dynameOs aytoy sisara kai aytos katOkei en arisOT tOn eTnOn

Суд 4:3 kai ekekraxan oi yioi israEl pros kyrion oti ennakosia armata sidEra En aytO kai aytos eTlipsen ton israEl kata kratos eikosi etE

Суд 4:4 kai debbOra gynE profEtis gynE lafidOT aytE ekrinen ton israEl en tO kairO ekeinO

Суд 4:5 kai aytE ekaTEto ypo foinika debbOra ana meson tEs rama kai ana meson tEs baiTEl en tO orei efraim kai anebainon pros aytEn oi yioi israEl eis krisin

Суд 4:6 kai apesteilen debbOra kai ekalesen ton barak yion abineem ek kadEs nefTali kai eipen pros ayton oyhi eneteilato kyrios o Teos israEl soi kai apeleysE eis oros TabOr kai lEmpsE meta seaytoy deka hiliadas andrOn ek tOn yiOn nefTali kai ek tOn yiOn zaboylOn

Суд 4:7 kai epaxO pros se eis ton heimarroyn kisOn ton sisara arhonta tEs dynameOs iabin kai ta armata aytoy kai to plETos aytoy kai paradOsO ayton eis tas heiras soy

Суд 4:8 kai eipen pros aytEn barak ean poreyTEs met emoy poreysomai kai ean mE poreyTEs oy poreysomai oti oyk oida tEn Emeran en E eyodoi ton aggelon kyrios met emoy

Суд 4:9 kai eipen poreyomenE poreysomai meta soy plEn ginOske oti oyk estai to proterEma soy epi tEn odon En sy poreyE oti en heiri gynaikos apodOsetai kyrios ton sisara kai anestE debbOra kai eporeyTE meta barak ek kadEs

Суд 4:10 kai eboEsen barak ton zaboylOn kai ton nefTali ek kadEs kai anebEsan kata podas aytoy deka hiliades andrOn kai anebE met aytoy debbOra

Суд 4:11 kai haber o kinaios ehOrisTE apo kaina apo tOn yiOn iObab gambroy mOysE kai epExen tEn skEnEn aytoy eOs dryos pleonektoyntOn E estin ehomena kedes

Суд 4:12 kai anEggelE sisara oti anebE barak yios abineem eis oros TabOr

Суд 4:13 kai ekalesen sisara panta ta armata aytoy ennakosia armata sidEra kai panta ton laon ton met aytoy apo arisOT tOn eTnOn eis ton heimarroyn kisOn

Суд 4:14 kai eipen debbOra pros barak anastETi oti aytE E Emera en E paredOken kyrios ton sisara en tE heiri soy oti kyrios exeleysetai emprosTen soy kai katebE barak apo toy oroys TabOr kai deka hiliades andrOn opisO aytoy

Суд 4:15 kai exestEsen kyrios ton sisara kai panta ta armata aytoy kai pasan tEn parembolEn aytoy en stomati romfaias enOpion barak kai katebE sisara epanOTen toy armatos aytoy kai efygen tois posin aytoy

Суд 4:16 kai barak diOkOn opisO tOn armatOn kai opisO tEs parembolEs eOs arisOT tOn eTnOn kai epesen pasa parembolE sisara en stomati romfaias oy kateleifTE eOs enos

Суд 4:17 kai sisara efygen tois posin aytoy eis skEnEn iaEl gynaikos haber etairoy toy kinaioy oti eirEnE En ana meson iabin basileOs asOr kai ana meson oikoy haber toy kinaioy

Суд 4:18 kai exElTen iaEl eis synantEsin sisara kai eipen aytO ekklinon kyrie moy ekklinon pros me mE foboy kai exeklinen pros aytEn eis tEn skEnEn kai periebalen ayton epibolaiO

Суд 4:19 kai eipen sisara pros aytEn potison me dE mikron ydOr oti edipsEsa kai Enoixen ton askon toy galaktos kai epotisen ayton kai periebalen ayton

Суд 4:20 kai eipen pros aytEn sisara stETi dE epi tEn Tyran tEs skEnEs kai estai ean anEr elTE pros se kai erOtEsE se kai eipE ei estin Ode anEr kai ereis oyk estin

Суд 4:21 kai elaben iaEl gynE haber ton passalon tEs skEnEs kai eTEken tEn sfyran en tE heiri aytEs kai eisElTen pros ayton en kryfE kai epExen ton passalon en tO krotafO aytoy kai diexElTen en tE gE kai aytos exestOs eskotOTE kai apeTanen

Суд 4:22 kai idoy barak diOkOn ton sisara kai exElTen iaEl eis synantEsin aytO kai eipen aytO deyro kai deixO soi ton andra on sy zEteis kai eisElTen pros aytEn kai idoy sisara rerimmenos nekros kai o passalos en tO krotafO aytoy

Суд 4:23 kai etropOsen o Teos en tE Emera ekeinE ton iabin basilea hanaan emprosTen tOn yiOn israEl

Суд 4:24 kai eporeyeto heir tOn yiOn israEl poreyomenE kai sklErynomenE epi iabin basilea hanaan eOs oy exOleTreysan ton iabin basilea hanaan

Суд 5:1 kai Esan debbOra kai barak yios abineem en tE Emera ekeinE legontes

Суд 5:2 apekalyfTE apokalymma en israEl en tO ekoysiasTEnai laon eylogeite kyrion

Суд 5:3 akoysate basileis kai enOtisasTe satrapai egO eimi tO kyriO egO eimi asomai psalO tO kyriO tO TeO israEl

Суд 5:4 kyrie en tE exodO soy en sEir en tO apairein se ex agroy edOm gE eseisTE kai o oyranos estaxen drosoys kai ai nefelai estaxan ydOr

Суд 5:5 orE esaleyTEsan apo prosOpoy kyrioy elOi toyto sina apo prosOpoy kyrioy Teoy israEl

Суд 5:6 en Emerais samegar yioy anaT en Emerais iaEl exelipon odoys kai eporeyTEsan atrapoys eporeyTEsan odoys diestrammenas

Суд 5:7 exelipon dynatoi en israEl exelipon eOs oy anastE debbOra eOs oy anastE mEtEr en israEl

Суд 5:8 exelexanto Teoys kainoys tote epolemEsan poleis arhontOn Tyreos ean ofTE kai loghE en tessarakonta hiliasin en israEl

Суд 5:9 E kardia moy eis ta diatetagmena tO israEl oi ekoysiazomenoi en laO eylogeite kyrion

Суд 5:10 epibebEkotes epi onoy TEleias mesEmbrias kaTEmenoi epi kritErioy kai poreyomenoi epi odoys synedrOn ef odO

Суд 5:11 diEgeisTe apo fOnEs anakroyomenOn ana meson ydreyomenOn ekei dOsoysin dikaiosynas kyriO dikaiosynas ayxEson en israEl tote katebE eis tas poleis laos kyrioy

Суд 5:12 exegeiroy exegeiroy debbOra exegeiroy exegeiroy lalEson OdEn anasta barak kai aihmalOtison aihmalOsian soy yios abineem

Суд 5:13 tote katebE kataleimma tois ishyrois laos kyrioy katebE aytO en tois krataiois

Суд 5:14 ex emoy efraim exerrizOsen aytoys en tO amalEk opisO soy beniamin en tois laois soy en emoi mahir katebEsan exereynOntes kai apo zaboylOn elkontes en rabdO diEgEseOs grammateOs

Суд 5:15 kai arhEgoi en issahar meta debbOras kai barak oytOs barak en koilasin apesteilen en posin aytoy eis tas meridas roybEn megaloi exiknoymenoi kardian

Суд 5:16 eis ti ekaTisan ana meson tEs digomias toy akoysai syrismoy aggelOn eis diaireseis roybEn megaloi exetasmoi kardias

Суд 5:17 galaad en tO peran toy iordanoy eskEnOsen kai eis ti paroikei ploiois asEr ekaTisen paralian TalassOn kai epi diexodois aytoy skEnOsei

Суд 5:18 zaboylOn laos Oneidisen psyhEn aytoy eis Tanaton kai nefTali epi ypsE agroy

Суд 5:19 ElTon aytOn basileis paretaxanto tote epolemEsan basileis hanaan en Tanaah epi ydati megeddO dOron argyrioy oyk elabon

Суд 5:20 ex oyranoy paretaxanto oi asteres ek tribOn aytOn paretaxanto meta sisara

Суд 5:21 heimarroys kisOn exesyren aytoys heimarroys arhaiOn heimarroys kisOn katapatEsei ayton psyhE moy dynatE

Суд 5:22 tote enepodisTEsan pternai ippoy spoydE espeysan ishyroi aytoy

Суд 5:23 katarasTe mErOz eipen aggelos kyrioy katarasTe epikataratos pas o katoikOn aytEn oti oyk ElTosan eis boETeian kyrioy eis boETeian en dynatois

Суд 5:24 eylogETeiE en gynaixin iaEl gynE haber toy kinaioy apo gynaikOn en skEnais eylogETeiE

Суд 5:25 ydOr EtEsen gala edOken en lekanE yperehontOn prosEnegken boytyron

Суд 5:26 heira aytEs aristeran eis passalon exeteinen kai dexian aytEs eis sfyran kopiOntOn kai esfyrokopEsen sisara diElOsen kefalEn aytoy kai epataxen diElOsen krotafon aytoy

Суд 5:27 ana meson tOn podOn aytEs katekylisTE epesen kai ekoimETE ana meson tOn podOn aytEs katakliTeis epesen kaTOs katekliTE ekei epesen exodeyTeis

Суд 5:28 dia tEs Tyridos parekypsen mEtEr sisara ektos toy toxikoy dioti EshynTE arma aytoy dioti ehronisan podes armatOn aytoy

Суд 5:29 ai sofai arhoysai aytEs apekriTEsan pros aytEn kai aytE apestrepsen logoys aytEs eaytE

Суд 5:30 oyh eyrEsoysin ayton diamerizonta skyla oiktirmOn oiktirEsei eis kefalEn andros skyla bammatOn tO sisara skyla bammatOn poikilias bammata poikiltOn ayta tO trahElO aytoy skyla

Суд 5:31 oytOs apolointo pantes oi ehTroi soy kyrie kai oi agapOntes ayton Os exodos Elioy en dynamei aytoy kai Esyhasen E gE tessarakonta etE

Суд 6:1 kai epoiEsan oi yioi israEl to ponEron enOpion kyrioy kai edOken aytoys kyrios en heiri madiam epta etE

Суд 6:2 kai ishysen heir madiam epi israEl kai epoiEsan eaytois oi yioi israEl apo prosOpoy madiam tas trymalias tas en tois oresin kai ta spElaia kai ta kremasta

Суд 6:3 kai egeneto ean espeiran oi yioi israEl kai anebainan madiam kai amalEk kai oi yioi anatolOn synanebainon aytois

Суд 6:4 kai parenebalon eis aytoys kai katefTeiran toys karpoys aytOn eOs elTein eis gazan kai oy katelipon ypostasin zOEs en tE gE israEl oyde en tois poimniois tayron kai onon

Суд 6:5 oti aytoi kai ai ktEseis aytOn anebainon kai ai skEnai aytOn pareginonto kaTOs akris eis plETos kai aytois kai tois kamElois aytOn oyk En ariTmos kai Erhonto eis tEn gEn israEl kai diefTeiron aytEn

Суд 6:6 kai eptOheysen israEl sfodra apo prosOpoy madiam kai eboEsan oi yioi israEl pros kyrion

Суд 6:7 apo prosOpoy madiam

Суд 6:8 kai exapesteilen kyrios andra profEtEn pros toys yioys israEl kai eipen aytois tade legei kyrios o Teos israEl egO eimi os anEgagon ymas ek gEs aigyptoy kai exEgagon ymas ex oikoy doyleias ymOn

Суд 6:9 kai errysamEn ymas ek heiros aigyptoy kai ek heiros pantOn tOn TlibontOn ymas kai exebalon aytoys ek prosOpoy ymOn kai edOka ymin tEn gEn aytOn

Суд 6:10 kai eipa ymin egO kyrios o Teos ymOn oy fobETEsesTe toys Teoys toy amorraioy en ois ymeis kaTEsesTe en tE gE aytOn kai oyk eisEkoysate tEs fOnEs moy

Суд 6:11 kai ElTen aggelos kyrioy kai ekaTisen ypo tEn tereminTon tEn en efraTa tEn iOas patros toy esdri kai gedeOn yios aytoy rabdizOn siton en lEnO eis ekfygein apo prosOpoy toy madiam

Суд 6:12 kai OfTE aytO o aggelos kyrioy kai eipen pros ayton kyrios meta soy ishyros tOn dynameOn

Суд 6:13 kai eipen pros ayton gedeOn en emoi kyrie moy kai ei estin kyrios meT EmOn eis ti eyren Emas ta kaka tayta kai poy estin panta ta Taymasia aytoy a diEgEsanto Emin oi pateres EmOn legontes mE oyhi ex aigyptoy anEgagen Emas kyrios kai nyn exerripsen Emas kai edOken Emas en heiri madiam

Суд 6:14 kai epestrepsen pros ayton o aggelos kyrioy kai eipen poreyoy en ishyi soy taytE kai sOseis ton israEl ek heiros madiam idoy exapesteila se

Суд 6:15 kai eipen pros ayton gedeOn en emoi kyrie moy en tini sOsO ton israEl idoy E hilias moy EsTenEsen en manassE kai egO eimi o mikroteros en oikO patros moy

Суд 6:16 kai eipen pros ayton o aggelos kyrioy kyrios estai meta soy kai pataxeis tEn madiam Osei andra ena

Суд 6:17 kai eipen pros ayton gedeOn ei de eyron eleos en ofTalmois soy kai poiEseis moi sEmeron pan o ti elalEsas met emoy

Суд 6:18 mE hOrisTEs enteyTen eOs toy elTein me pros se kai exoisO tEn Tysian kai TEsO enOpion soy kai eipen egO eimi kaTiomai eOs toy epistrepsai se

Суд 6:19 kai gedeOn eisElTen kai epoiEsen erifon aigOn kai oifi aleyroy azyma kai ta krea eTEken en tO kofinO kai ton zOmon ebalen en tE hytra kai exEnegken ayta pros ayton ypo tEn tereminTon kai prosEggisen

Суд 6:20 kai eipen pros ayton o aggelos toy Teoy labe ta krea kai ta azyma kai Tes pros tEn petran ekeinEn kai ton zOmon ehomena ekhee kai epoiEsen oytOs

Суд 6:21 kai exeteinen o aggelos kyrioy to akron tEs rabdoy tEs en heiri aytoy kai Epsato tOn kreOn kai tOn azymOn kai anebE pyr ek tEs petras kai katefagen ta krea kai toys azymoys kai o aggelos kyrioy eporeyTE apo ofTalmOn aytoy

Суд 6:22 kai eiden gedeOn oti aggelos kyrioy oytos estin kai eipen gedeOn a a kyrie moy kyrie oti eidon aggelon kyrioy prosOpon pros prosOpon

Суд 6:23 kai eipen aytO kyrios eirEnE soi mE foboy oy mE apoTanEs

Суд 6:24 kai OkodomEsen ekei gedeOn TysiastErion tO kyriO kai epekalesen aytO eirEnE kyrioy eOs tEs Emeras taytEs eti aytoy ontos en efraTa patros toy esdri

Суд 6:25 kai egeneto en tE nykti ekeinE kai eipen aytO kyrios labe ton moshon ton tayron os estin tO patri soy kai moshon deyteron eptaetE kai kaTeleis to TysiastErion toy baal o estin tO patri soy kai to alsos to ep ayto oleTreyseis

Суд 6:26 kai oikodomEseis TysiastErion kyriO tO TeO soy epi koryfEn toy maoyek toytoy en tE parataxei kai lEmpsE ton moshon ton deyteron kai anoiseis olokaytOma en tois xylois toy alsoys oy exoleTreyseis

Суд 6:27 kai elaben gedeOn deka andras apo tOn doylOn eaytoy kai epoiEsen on tropon elalEsen pros ayton kyrios kai egenETE Os efobETE ton oikon toy patros aytoy kai toys andras tEs poleOs toy poiEsai Emeras kai epoiEsen nyktos

Суд 6:28 kai OrTrisan oi andres tEs poleOs to prOi kai idoy kaTErEto to TysiastErion toy baal kai to alsos to ep aytO OleTreyto kai eidan ton moshon ton deyteron on anEnegken epi to TysiastErion to OkodomEmenon

Суд 6:29 kai eipen anEr pros ton plEsion aytoy tis epoiEsen to rEma toyto kai epezEtEsan kai EreynEsan kai egnOsan oti gedeOn yios iOas epoiEsen to rEma toyto

Суд 6:30 kai eipon oi andres tEs poleOs pros iOas exenegke ton yion soy kai apoTanetO oti kaTeilen to TysiastErion toy baal kai oti OleTreysen to alsos to ep aytO

Суд 6:31 kai eipen iOas tois andrasin pasin oi epanestEsan aytO mE ymeis nyn dikazesTe yper toy baal E ymeis sOsete ayton os ean dikasEtai aytO TanatOTEtO eOs prOi ei Teos estin dikazesTO aytO oti kaTeilen to TysiastErion aytoy

Суд 6:32 kai ekalesen ayto en tE Emera ekeinE iarbaal legOn dikasasTO en aytO o baal oti kaTEreTE to TysiastErion aytoy

Суд 6:33 kai pasa madiam kai amalEk kai yioi anatolOn synEhTEsan epi to ayto kai parenebalon en koiladi ezereel

Суд 6:34 kai pneyma kyrioy enedynamOsen ton gedeOn kai esalpisen en keratinE kai efobETE abiezer opisO aytoy

Суд 6:35 kai aggeloys apesteilen eis panta manassE kai en asEr kai en zaboylOn kai nefTali kai anebE eis synantEsin aytOn

Суд 6:36 kai eipen gedeOn pros ton Teon ei sy sOzeis en heiri moy ton israEl kaTOs elalEsas

Суд 6:37 idoy egO tiTEmi ton pokon toy erioy en tE alOni ean drosos genEtai epi ton pokon monon kai epi pasan tEn gEn xErasia gnOsomai oti sOseis en heiri moy ton israEl kaTOs elalEsas

Суд 6:38 kai egeneto oytOs kai OrTrisen tE epayrion kai exepiasen ton pokon kai estaxen drosos apo toy pokoy plErEs lekanE ydatos

Суд 6:39 kai eipen gedeOn pros ton Teon mE dE orgisTEtO o Tymos soy en emoi kai lalEsO eti apax peirasO de kai ge eti apax en tO pokO kai genesTO E xErasia epi ton pokon monon kai epi pasan tEn gEn genETEtO drosos

Суд 6:40 kai epoiEsen oytOs o Teos en tE nykti ekeinE kai egeneto xErasia epi ton pokon monon kai epi pasan tEn gEn egenETE drosos

Суд 7:1 kai OrTrisen iarbal aytos estin gedeOn kai pas o laos met aytoy kai parenebalon epi pEgEn arad kai parembolE madiam En aytO apo borra apo gabaaT amOra en koiladi

Суд 7:2 kai eipen kyrios pros gedeOn polys o laos o meta soy Oste mE paradoynai me tEn madiam en heiri aytOn mEpote kayhEsEtai israEl ep eme legOn E heir moy esOsen me

Суд 7:3 kai nyn lalEson dE en Osin toy laoy legOn tis o foboymenos kai deilos epistrefetO kai ekhOreitO apo oroys galaad kai epestrepsen apo toy laoy eikosi kai dyo hiliades kai deka hiliades ypeleifTEsan

Суд 7:4 kai eipen kyrios pros gedeOn eti o laos polys katenegkon aytoys pros to ydOr kai ekkaTarO soi ayton ekei kai estai on ean eipO pros se oytos poreysetai syn soi aytos poreysetai syn soi kai pan on ean eipO pros se oytos oy poreysetai meta soy aytos oy poreysetai meta soy

Суд 7:5 kai katEnegken ton laon pros to ydOr kai eipen kyrios pros gedeOn pas os an lapsE tE glOssE aytoy apo toy ydatos Os ean lapsE o kyOn stEseis ayton kata monas kai pas os ean klinE epi ta gonata aytoy piein

Суд 7:6 kai egeneto o ariTmos tOn lapsantOn en heiri aytOn pros to stoma aytOn triakosioi andres kai pan to kataloipon toy laoy eklinan epi ta gonata aytOn piein ydOr

Суд 7:7 kai eipen kyrios pros gedeOn en tois triakosiois andrasin tois lapsasin sOsO ymas kai dOsO tEn madiam en heiri soy kai pas o laos poreysontai anEr eis ton topon aytoy

Суд 7:8 kai elabon ton episitismon toy laoy en heiri aytOn kai tas keratinas aytOn kai ton panta andra israEl exapesteilen andra eis skEnEn aytoy kai toys triakosioys andras katishysen kai E parembolE madiam Esan aytoy ypokatO en tE koiladi

Суд 7:9 kai egenETE en tE nykti ekeinE kai eipen pros ayton kyrios anastas katabETi en tE parembolE oti paredOka aytEn en tE heiri soy

Суд 7:10 kai ei fobE sy katabEnai katabETi sy kai fara to paidarion soy eis tEn parembolEn

Суд 7:11 kai akoysE ti lalEsoysin kai meta toyto ishysoysin ai heires soy kai katabEsE en tE parembolE kai katebE aytos kai fara to paidarion aytoy pros arhEn tOn pentEkonta oi Esan en tE parembolE

Суд 7:12 kai madiam kai amalEk kai pantes yioi anatolOn beblEmenoi en tE koiladi Osei akris eis plETos kai tais kamElois aytOn oyk En ariTmos alla Esan Os E ammos E epi heiloys tEs TalassEs eis plETos

Суд 7:13 kai ElTen gedeOn kai idoy anEr exEgoymenos tO plEsion aytoy enypnion kai eipen enypnion idoy enypniasamEn kai idoy magis artoy kriTinoy strefomenE en tE parembolE madiam kai ElTen eOs tEs skEnEs kai epataxen aytEn kai epesen kai anestrepsen aytEn anO kai epesen E skEnE

Суд 7:14 kai apekriTE o plEsion aytoy kai eipen oyk estin aytE ei mE romfaia gedeOn yioy iOas andros israEl paredOken o Teos en heiri aytoy tEn madiam kai pasan tEn parembolEn

Суд 7:15 kai egeneto Os Ekoysen gedeOn tEn exEgEsin toy enypnioy kai tEn sygkrisin aytoy kai prosekynEsen kyriO kai ypestrepsen eis tEn parembolEn israEl kai eipen anastEte oti paredOken kyrios en heiri EmOn tEn parembolEn madiam

Суд 7:16 kai dieilen toys triakosioys andras eis treis arhas kai edOken keratinas en heiri pantOn kai ydrias kenas kai lampadas en tais ydriais

Суд 7:17 kai eipen pros aytoys ap emoy opsesTe kai oytOs poiEsete kai idoy egO eisporeyomai en arhE tEs parembolEs kai estai kaTOs an poiEsO oytOs poiEsete

Суд 7:18 kai salpiO en tE keratinE egO kai pantes met emoy salpieite en tais keratinais kyklO olEs tEs parembolEs kai ereite tO kyriO kai tO gedeOn

Суд 7:19 kai eisElTen gedeOn kai oi ekaton andres oi met aytoy en arhE tEs parembolEs en arhE tEs fylakEs mesEs kai egeirontes Egeiran toys fylassontas kai esalpisan en tais keratinais kai exetinaxan tas ydrias tas en tais hersin aytOn

Суд 7:20 kai esalpisan ai treis arhai en tais keratinais kai synetripsan tas ydrias kai ekratEsan en hersin aristerais aytOn tas lampadas kai en hersin dexiais aytOn tas keratinas toy salpizein kai anekraxan romfaia tO kyriO kai tO gedeOn

Суд 7:21 kai estEsan anEr ef eaytO kyklO tEs parembolEs kai edramen pasa E parembolE kai esEmanan kai efygan

Суд 7:22 kai esalpisan en tais triakosiais keratinais kai eTEken kyrios tEn romfaian andros en tO plEsion aytoy en pasE tE parembolE kai efygen E parembolE eOs bETseedta garagaTa eOs heiloys abOmeoyla epi tabaT

Суд 7:23 kai eboEsan anEr israEl apo nefTali kai apo asEr kai apo pantos manassE kai ediOxan opisO madiam

Суд 7:24 kai aggeloys apesteilen gedeOn en panti orei efraim legOn katabEte eis synantEsin madiam kai katalabete eaytois to ydOr eOs baiTEra kai ton iordanEn kai eboEsen pas anEr efraim kai prokatelabonto to ydOr eOs baiTEra kai ton iordanEn

Суд 7:25 kai synelabon toys arhontas madiam kai ton OrEb kai ton zEb kai apekteinan ton OrEb en soyr kai ton zEb apekteinan en iakefzEf kai katediOxan madiam kai tEn kefalEn OrEb kai zEb Enegkan pros gedeOn apo peran toy iordanoy

Суд 8:1 kai eipan pros gedeOn anEr efraim ti to rEma toyto epoiEsas Emin toy mE kalesai Emas ote eporeyTEs parataxasTai en madiam kai dielexanto pros ayton ishyrOs

Суд 8:2 kai eipen pros aytoys ti epoiEsa nyn kaTOs ymeis E oyhi kreisson epifyllis efraim E trygEtos abiezer

Суд 8:3 en heiri ymOn paredOken kyrios toys arhontas madiam ton OrEb kai ton zEb kai ti EdynETEn poiEsai Os ymeis tote aneTE to pneyma aytOn ap aytoy en tO lalEsai ayton ton logon toyton

Суд 8:4 kai ElTen gedeOn epi ton iordanEn kai diebE aytos kai oi triakosioi andres oi met aytoy peinOntes kai diOkontes

Суд 8:5 kai eipen tois andrasin sokhOT dote dE artoys eis trofEn tO laO toytO tO en posin moy oti ekleipoysin kai idoy egO eimi diOkOn opisO toy zebee kai selmana basileOn madiam

Суд 8:6 kai eipon oi arhontes sokhOT mE heir zebee kai selmana nyn en heiri soy oy dOsomen tE dynamei soy artoys

Суд 8:7 kai eipen gedeOn dia toyto en tO doynai kyrion ton zebee kai selmana en heiri moy kai egO aloEsO tas sarkas ymOn en tais akanTais tEs erEmoy kai en tais abarkEnin

Суд 8:8 kai anebE ekeiTen eis fanoyEl kai elalEsen pros aytoys OsaytOs kai apekriTEsan aytO oi andres fanoyEl on tropon apekriTEsan andres sokhOT

Суд 8:9 kai eipen gedeOn pros andras fanoyEl en epistrofE moy met eirEnEs ton pyrgon toyton kataskapsO

Суд 8:10 kai zebee kai selmana en karkar kai E parembolE aytOn met aytOn Osei deka pente hiliades pantes oi kataleleimmenoi apo pasEs parembolEs allofylOn kai oi peptOkotes ekaton eikosi hiliades andrOn spOmenOn romfaian

Суд 8:11 kai anebE gedeOn odon tOn skEnoyntOn en skEnais apo anatolOn tEs nabai kai iegebal kai epataxen tEn parembolEn kai E parembolE En pepoiTyia

Суд 8:12 kai efygon zebee kai selmana kai ediOxen opisO aytOn kai ekratEsen toys dyo basileis madiam ton zebee kai ton selmana kai pasan tEn parembolEn exestEsen

Суд 8:13 kai epestrepsen gedeOn yios iOas apo tEs parataxeOs apo epanOTen tEs parataxeOs ares

Суд 8:14 kai synelaben paidarion apo tOn andrOn sokhOT kai epErOtEsen ayton kai egrapsen pros ayton ta onomata tOn arhontOn sokhOT kai tOn presbyterOn aytOn ebdomEkonta kai epta andras

Суд 8:15 kai paregeneto gedeOn pros toys arhontas sokhOT kai eipen idoy zebee kai selmana en ois Oneidisate me legontes mE heir zebee kai selmana nyn en heiri soy oti dOsomen tois andrasin tois ekleipoysin artoys

Суд 8:16 kai elaben toys presbyteroys tEs poleOs en tais akanTais tEs erEmoy kai tais barakEnim kai EloEsen en aytois toys andras tEs poleOs

Суд 8:17 kai ton pyrgon fanoyEl katestrepsen kai apekteinen toys andras tEs poleOs

Суд 8:18 kai eipen pros zebee kai selmana poy oi andres oys apekteinate en TabOr kai eipan Os sy Os aytoi eis omoiOma yioy basileOs

Суд 8:19 kai eipen gedeOn adelfoi moy kai yioi tEs mEtros moy Esan zE kyrios ei ezOogonEkeite aytoys oyk an apekteina ymas

Суд 8:20 kai eipen ieTer tO prOtotokO aytoy anastas apokteinon aytoys kai oyk espasen to paidarion tEn romfaian aytoy oti efobETE oti eti neOteros En

Суд 8:21 kai eipen zebee kai selmana anasta sy kai synantEson Emin oti Os andros E dynamis soy kai anestE gedeOn kai apekteinen ton zebee kai ton selmana kai elaben toys mEniskoys toys en tois trahElois tOn kamElOn aytOn

Суд 8:22 kai eipon anEr israEl pros gedeOn kyrie arxon EmOn kai sy kai o yios soy oti sy esOsas Emas ek heiros madiam

Суд 8:23 kai eipen pros aytoys gedeOn oyk arxO egO kai oyk arxei o yios moy en ymin kyrios arxei ymOn

Суд 8:24 kai eipen gedeOn pros aytoys aitEsomai par ymOn aitEma kai dote moi anEr enOtion ek skylOn aytoy oti enOtia hrysa aytois oti ismaElitai Esan

Суд 8:25 kai eipan didontes dOsomen kai aneptyxen to imation aytoy kai ebalen ekei anEr enOtion skylOn aytoy

Суд 8:26 kai egeneto o staTmos tOn enOtiOn tOn hrysOn On EtEsen hilioi kai pentakosioi hrysoi parex tOn mEniskOn kai tOn straggalidOn kai tOn imatiOn kai porfyridOn tOn epi basileysi madiam kai ektos tOn periTematOn a En en tois trahElois tOn kamElOn aytOn

Суд 8:27 kai epoiEsen ayto gedeOn eis efOT kai estEsen ayto en polei aytoy efraTa kai exeporneysen pas israEl opisO aytoy ekei kai egeneto tO gedeOn kai tO oikO aytoy eis skOlon

Суд 8:28 kai synestalE madiam enOpion yiOn israEl kai oy proseTEkan arai kefalEn aytOn kai Esyhasen E gE tessarakonta etE en Emerais gedeOn

Суд 8:29 kai eporeyTE ierobaal yios iOas kai ekaTisen en oikO aytoy

Суд 8:30 kai tO gedeOn Esan ebdomEkonta yioi ekpeporeymenoi ek mErOn aytoy oti gynaikes pollai Esan aytO

Суд 8:31 kai pallakE aytoy En en syhem kai eteken aytO kai ge aytE yion kai eTEken to onoma aytoy abimeleh

Суд 8:32 kai apeTanen gedeOn yios iOas en polei aytoy kai etafE en tO tafO iOas toy patros aytoy en efraTa abiesdri

Суд 8:33 kai egeneto kaTOs apeTanen gedeOn kai epestrepsan oi yioi israEl kai exeporneysan opisO tOn baalim kai eTEkan eaytois tO baal diaTEkEn toy einai aytois ayton eis Teon

Суд 8:34 kai oyk emnEsTEsan oi yioi israEl kyrioy toy Teoy toy rysamenoy aytoys ek heiros pantOn tOn TlibontOn aytoys kykloTen

Суд 8:35 kai oyk epoiEsan eleos meta toy oikoy ierobaal aytos estin gedeOn kata panta ta agaTa a epoiEsen meta israEl

Суд 9:1 kai eporeyTE abimeleh yios ierobaal eis syhem pros adelfoys mEtros aytoy kai elalEsen pros aytoys kai pros pasan syggeneian oikoy patros mEtros aytoy legOn

Суд 9:2 lalEsate dE en tois Osin pantOn tOn andrOn syhem ti to agaTon ymin kyrieysai ymOn ebdomEkonta andras pantas yioys ierobaal E kyrieyein ymOn andra ena kai mnEsTEte oti ostoyn ymOn kai sarx ymOn eimi

Суд 9:3 kai elalEsan peri aytoy oi adelfoi tEs mEtros aytoy en tois Osin pantOn tOn andrOn syhem pantas toys logoys toytoys kai eklinen E kardia aytOn opisO abimeleh oti eipan adelfos EmOn estin

Суд 9:4 kai edOkan aytO ebdomEkonta argyrioy ex oikoy baalberiT kai emisTOsato eaytO abimeleh andras kenoys kai deiloys kai eporeyTEsan opisO aytoy

Суд 9:5 kai eisElTen eis ton oikon toy patros aytoy eis efraTa kai apekteinen toys adelfoys aytoy yioys ierobaal ebdomEkonta andras epi liTon ena kai kateleifTE iOaTan yios ierobaal o neOteros oti ekrybE

Суд 9:6 kai synEhTEsan pantes andres sikimOn kai pas oikos bETmaalOn kai eporeyTEsan kai ebasileysan ton abimeleh pros tE balanO tE eyretE tEs staseOs tEs en sikimois

Суд 9:7 kai anEggelE tO iOaTan kai eporeyTE kai estE epi koryfEn oroys garizin kai epEren tEn fOnEn aytoy kai eklaysen kai eipen aytois akoysate moy andres sikimOn kai akoysetai ymOn o Teos

Суд 9:8 poreyomena eporeyTE ta xyla toy hrisai ef eayta basilea kai eipon tE elaia basileyson ef EmOn

Суд 9:9 kai eipen aytois E elaia mE apoleipsasa tEn piotEta moy en E doxasoysi ton Teon andres poreysomai kineisTai epi tOn xylOn

Суд 9:10 kai eipon ta xyla tE sykE deyro basileyson ef EmOn

Суд 9:11 kai eipen aytois E sykE mE apoleipsasa egO tEn glykytEta moy kai ta genEmata moy ta agaTa poreysomai kineisTai epi tOn xylOn

Суд 9:12 kai eipan ta xyla pros tEn ampelon deyro sy basileyson ef EmOn

Суд 9:13 kai eipen aytois E ampelos mE apoleipsasa ton oinon moy ton eyfrainonta Teon kai anTrOpoys poreysomai kineisTai epi tOn xylOn

Суд 9:14 kai eipan panta ta xyla tE ramnO deyro sy basileyson ef EmOn

Суд 9:15 kai eipen E ramnos pros ta xyla ei en alETeia hriete me ymeis toy basileyein ef ymas deyte ypostEte en tE skia moy kai ei mE exelTE pyr ap emoy kai katafagE tas kedroys toy libanoy

Суд 9:16 kai nyn ei en alETeia kai teleiotEti epoiEsate kai ebasileysate ton abimeleh kai ei agaTOsynEn epoiEsate meta ierobaal kai meta toy oikoy aytoy kai ei Os antapodosis heiros aytoy epoiEsate aytO

Суд 9:17 Os paretaxato o patEr moy yper ymOn kai exerripsen tEn psyhEn aytoy ex enantias kai errysato ymas ek heiros madiam

Суд 9:18 kai ymeis epanestEte epi ton oikon toy patros moy sEmeron kai apekteinate toys yioys aytoy ebdomEkonta andras epi liTon ena kai ebasileysate ton abimeleh yion paidiskEs aytoy epi toys andras sikimOn oti adelfos ymOn estin

Суд 9:19 kai ei en alETeia kai teleiotEti epoiEsate meta ierobaal kai meta toy oikoy aytoy en tE Emera taytE eyfranTeiEte en abimeleh kai eyfranTeiE kai ge aytos ef ymin

Суд 9:20 ei de oy exelToi pyr apo abimeleh kai fagoi toys andras sikimOn kai ton oikon bETmaallOn kai exelToi pyr apo andrOn sikimOn kai ek toy oikoy bETmaallOn kai katafagoi ton abimeleh

Суд 9:21 kai efygen iOaTan kai apedra kai eporeyTE eOs baiEr kai OkEsen ekei apo prosOpoy abimeleh adelfoy aytoy

Суд 9:22 kai Erxen abimeleh epi israEl tria etE

Суд 9:23 kai exapesteilen o Teos pneyma ponEron ana meson abimeleh kai ana meson tOn andrOn sikimOn kai ETetEsan andres sikimOn en tO oikO abimeleh

Суд 9:24 toy epagagein tEn adikian tOn ebdomEkonta yiOn ierobaal kai ta aimata aytOn toy Teinai epi abimeleh ton adelfon aytOn os apekteinen aytoys kai epi andras sikimOn oti enishysan tas heiras aytoy apokteinai toys adelfoys aytoy

Суд 9:25 kai eTEkan aytO oi andres sikimOn enedreyontas epi tas kefalas tOn oreOn kai diErpazon panta os pareporeyeto ep aytoys en tE odO kai apEggelE tO basilei abimeleh

Суд 9:26 kai ElTen gaal yios iObEl kai oi adelfoi aytoy kai parElTon en sikimois kai Elpisan en aytO oi andres sikimOn

Суд 9:27 kai exElTon eis agron kai etrygEsan toys ampelOnas aytOn kai epatEsan kai epoiEsan elloylim kai eisEnegkan eis oikon Teoy aytOn kai efagon kai epion kai katErasanto ton abimeleh

Суд 9:28 kai eipen gaal yios iObEl tis estin abimeleh kai tis estin yios syhem oti doyleysomen aytO oyh yios ierobaal kai zeboyl episkopos aytoy doylos aytoy syn tois andrasin emmOr patros syhem kai ti oti doyleysomen aytO Emeis

Суд 9:29 kai tis dOE ton laon toyton en heiri moy kai metastEsO ton abimeleh kai erO pros ayton plETynon tEn dynamin soy kai exelTe

Суд 9:30 kai Ekoysen zeboyl arhOn tEs poleOs toys logoys gaal yioy iObEl kai OrgisTE TymO aytos

Суд 9:31 kai apesteilen aggeloys pros abimeleh en kryfE legOn idoy gaal yios iObEl kai oi adelfoi aytoy erhontai eis syhem kai idoy aytoi perikaTEntai tEn polin epi se

Суд 9:32 kai nyn anastas nyktos sy kai o laos o meta soy kai enedreyson en tO agrO

Суд 9:33 kai estai to prOi ama tO anateilai ton Elion orTrieis kai ekteneis epi tEn polin kai idoy aytos kai o laos o met aytoy ekporeyontai pros se kai poiEseis aytO osa an eyrE E heir soy

Суд 9:34 kai anestE abimeleh kai pas o laos met aytoy nyktos kai enEdreysan epi syhem tetrasin arhais

Суд 9:35 kai exElTen gaal yios iObEl kai estE pros tE Tyra tEs pylEs tEs poleOs kai anestE abimeleh kai o laos o met aytoy apo toy enedroy

Суд 9:36 kai eiden gaal yios iObEl ton laon kai eipen pros zeboyl idoy laos katabainei apo kefalOn tOn oreOn kai eipen pros ayton zeboyl tEn skian tOn oreOn sy blepeis Os andras

Суд 9:37 kai proseTeto eti gaal toy lalEsai kai eipen idoy laos katabainOn kata Talassan apo toy ehomena omfaloy tEs gEs kai arhE etera erhetai dia odoy ElOnmaOnenim

Суд 9:38 kai eipen pros ayton zeboyl kai poy estin to stoma soy Os elalEsas tis estin abimeleh oti doyleysomen aytO mE oyhi oytos o laos on exoydenOsas exelTe dE nyn kai parataxai aytO

Суд 9:39 kai exElTen gaal enOpion andrOn syhem kai paretaxato pros abimeleh

Суд 9:40 kai ediOxen ayton abimeleh kai efygen apo prosOpoy aytoy kai epesan traymatiai polloi eOs tEs Tyras tEs pylEs

Суд 9:41 kai eisElTen abimeleh en arEma kai exebalen zeboyl ton gaal kai toys adelfoys aytoy mE oikein en syhem

Суд 9:42 kai egeneto tE epayrion kai exElTen o laos eis ton agron kai anEggeilen tO abimeleh

Суд 9:43 kai elaben ton laon kai dieilen aytoys eis treis arhas kai enEdreysen en agrO kai eiden kai idoy o laos exElTen ek tEs poleOs kai anestE ep aytoys kai epataxen aytoys

Суд 9:44 kai abimeleh kai oi arhEgoi oi met aytoy exeteinan kai estEsan para tEn Tyran tEs pylEs tEs poleOs kai ai dyo arhai exeteinan epi pantas toys en tO agrO kai epataxan aytoys

Суд 9:45 kai abimeleh paretasseto en tE polei olEn tEn Emeran ekeinEn kai katelabeto tEn polin kai ton laon ton en aytE apekteinen kai kaTeilen tEn polin kai espeiren eis alas

Суд 9:46 kai Ekoysan pantes oi andres pyrgOn syhem kai ElTon eis syneleysin baiTElberiT

Суд 9:47 kai anEggelE tO abimeleh oti synEhTEsan pantes oi andres pyrgOn syhem

Суд 9:48 kai anebE abimeleh eis oros ermOn kai pas o laos o met aytoy kai elaben abimeleh tas axinas en tE heiri aytoy kai ekopsen kladon xyloy kai Eren kai eTEken ep OmOn aytoy kai eipen tO laO tO met aytoy o eidete me poioynta taheOs poiEsate Os egO

Суд 9:49 kai ekopsan kai ge anEr kladon pas anEr kai eporeyTEsan opisO abimeleh kai epeTEkan epi tEn syneleysin kai enepyrisan ep aytoys tEn syneleysin en pyri kai apeTanon kai ge pantes oi andres pyrgoy sikimOn Os hilioi andres kai gynaikes

Суд 9:50 kai eporeyTE abimeleh ek baiTElberiT kai parenebalen en TEbEs kai katelaben aytEn

Суд 9:51 kai pyrgos ishyros En en mesO tEs poleOs kai efygon ekei pantes oi andres kai ai gynaikes tEs poleOs kai ekleisan exOTen aytOn kai anebEsan epi to dOma toy pyrgoy

Суд 9:52 kai ElTen abimeleh eOs toy pyrgoy kai paretaxanto aytO kai Eggisen abimeleh eOs tEs Tyras toy pyrgoy toy emprEsai ayton en pyri

Суд 9:53 kai erripsen gynE mia klasma epimylioy epi kefalEn abimeleh kai eklasen to kranion aytoy

Суд 9:54 kai eboEsen tahy pros to paidarion to airon ta skeyE aytoy kai eipen aytO spason tEn romfaian moy kai TanatOson me mEpote eipOsin gynE apekteinen ayton kai exekentEsen ayton to paidarion aytoy kai apeTanen

Суд 9:55 kai eiden anEr israEl oti apeTanen abimeleh kai eporeyTEsan anEr eis ton topon aytoy

Суд 9:56 kai epestrepsen o Teos tEn ponErian abimeleh En epoiEsen tO patri aytoy apokteinai toys ebdomEkonta adelfoys aytoy

Суд 9:57 kai tEn pasan ponErian andrOn syhem epestrepsen o Teos eis kefalEn aytOn kai epElTen ep aytoys E katara iOaTan yioy ierobaal

Суд 10:1 kai anestE meta abimeleh toy sOsai ton israEl TOla yios foya yios patradelfoy aytoy anEr issahar kai aytos Okei en samir en orei efraim

Суд 10:2 kai ekrinen ton israEl eikosi tria etE kai apeTanen kai etafE en samir

Суд 10:3 kai anestE met ayton iair o galaad kai ekrinen ton israEl eikosi dyo etE

Суд 10:4 kai Esan aytO triakonta kai dyo yioi epibainontes epi triakonta dyo pOloys kai triakonta dyo poleis aytois kai ekaloyn aytas epayleis iair eOs tEs Emeras taytEs en gE galaad

Суд 10:5 kai apeTanen iair kai etafE en ramnOn

Суд 10:6 kai proseTento oi yioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyrioy kai edoyleysan tois baalim kai tais astarOT kai tois Teois arad kai tois Teois sidOnos kai tois Teois mOab kai tois Teois yiOn ammOn kai tois Teois fylistiim kai egkatelipon ton kyrion kai oyk edoyleysan aytO

Суд 10:7 kai OrgisTE TymO kyrios en israEl kai apedoto aytoys en heiri fylistiim kai en heiri yiOn ammOn

Суд 10:8 kai eTlipsan kai eTlasan toys yioys israEl en tO kairO ekeinO deka oktO etE toys pantas yioys israEl toys en tO peran toy iordanoy en gE toy amorri toy en galaad

Суд 10:9 kai diebEsan oi yioi ammOn ton iordanEn parataxasTai pros ioydan kai beniamin kai pros efraim kai eTlibE israEl sfodra

Суд 10:10 kai eboEsan oi yioi israEl pros kyrion legontes Emartomen soi oti egkatelipomen ton Teon kai edoyleysamen tO baalim

Суд 10:11 kai eipen kyrios pros toys yioys israEl mE oyhi ex aigyptoy kai apo toy amorraioy kai apo yiOn ammOn kai apo fylistiim

Суд 10:12 kai sidOniOn kai amalEk kai madiam oi eTlipsan ymas kai eboEsate pros me kai esOsa ymas ek heiros aytOn

Суд 10:13 kai ymeis egkatelipete me kai edoyleysate Teois eterois dia toyto oy prosTEsO toy sOsai ymas

Суд 10:14 poreyesTe kai boEsate pros toys Teoys oys exelexasTe eaytois kai aytoi sOsatOsan ymas en kairO TlipseOs ymOn

Суд 10:15 kai eipan oi yioi israEl pros kyrion Emartomen poiEson sy Emin kata pan to agaTon en ofTalmois soy plEn exeloy Emas en tE Emera taytE

Суд 10:16 kai exeklinan toys Teoys toys allotrioys ek mesoy aytOn kai edoyleysan tO kyriO monO kai OligOTE E psyhE aytoy en kopO israEl

Суд 10:17 kai anebEsan oi yioi ammOn kai parenebalon en galaad kai synEhTEsan oi yioi israEl kai parenebalon en tE skopia

Суд 10:18 kai eipon o laos oi arhontes galaad anEr pros ton plEsion aytoy tis o anEr ostis an arxEtai parataxasTai pros yioys ammOn kai estai eis arhonta pasin tois katoikoysin galaad

Суд 11:1 kai iefTae o galaaditEs epErmenos dynamei kai aytos yios gynaikos pornEs E egennEsen tO galaad ton iefTae

Суд 11:2 kai eteken E gynE galaad aytO yioys kai EdrynTEsan oi yioi tEs gynaikos kai exebalon ton iefTae kai eipan aytO oy klEronomEseis en tO oikO toy patros EmOn oti yios gynaikos etairas sy

Суд 11:3 kai efygen iefTae apo prosOpoy adelfOn aytoy kai OkEsen en gE tOb kai synestrafEsan pros iefTae andres kenoi kai exElTon met aytoy

Суд 11:4 

Суд 11:5 kai egeneto Enika paretaxanto oi yioi ammOn meta israEl kai eporeyTEsan oi presbyteroi galaad labein ton iefTae apo tEs gEs tOb

Суд 11:6 kai eipan tO iefTae deyro kai esE Emin eis arhEgon kai parataxOmeTa pros yioys ammOn

Суд 11:7 kai eipen iefTae tois presbyterois galaad oyhi ymeis emisEsate me kai exebalete me ek toy oikoy toy patros moy kai exapesteilate me af ymOn kai dia ti ElTate pros me nyn Enika hrEzete

Суд 11:8 kai eipan oi presbyteroi galaad pros iefTae dia toyto nyn epestrepsamen pros se kai poreysE meT EmOn kai parataxE pros yioys ammOn kai esE Emin eis arhonta pasin tois oikoysin galaad

Суд 11:9 kai eipen iefTae pros toys presbyteroys galaad ei epistrefete me ymeis parataxasTai en yiois ammOn kai paradO kyrios aytoys enOpion emoy kai egO esomai ymin eis arhonta

Суд 11:10 kai eipan oi presbyteroi galaad pros iefTae kyrios estO akoyOn ana meson EmOn ei mE kata to rEma soy oytOs poiEsomen

Суд 11:11 kai eporeyTE iefTae meta tOn presbyterOn galaad kai eTEkan ayton o laos ep aytoys eis kefalEn kai eis arhEgon kai elalEsen iefTae toys logoys aytoy pantas enOpion kyrioy en massEfa

Суд 11:12 kai apesteilen iefTae aggeloys pros basilea yiOn ammOn legOn ti emoi kai soi oti ElTes pros me toy parataxasTai en tE gE moy

Суд 11:13 kai eipen basileys yiOn ammOn pros toys aggeloys iefTae oti elaben israEl tEn gEn moy en tO anabainein ayton ex aigyptoy apo arnOn kai eOs iabok kai eOs toy iordanoy kai nyn epistrepson aytas en eirEnE kai poreysomai

Суд 11:14 kai proseTEken eti iefTae kai apesteilen aggeloys pros basilea yiOn ammOn

Суд 11:15 kai eipen aytO oytO legei iefTae oyk elaben israEl tEn gEn mOab kai tEn gEn yiOn ammOn

Суд 11:16 oti en tO anabainein aytoys ex aigyptoy eporeyTE israEl en tE erEmO eOs TalassEs sif kai ElTen eis kadEs

Суд 11:17 kai apesteilen israEl aggeloys pros basilea edOm legOn pareleysomai dE en tE gE soy kai oyk Ekoysen basileys edOm kai pros basilea mOab apesteilen kai oyk eydokEsen kai ekaTisen israEl en kadEs

Суд 11:18 kai eporeyTE en tE erEmO kai ekyklOsen tEn gEn edOm kai tEn gEn mOab kai ElTen apo anatolOn Elioy tE gE mOab kai parenebalon en peran arnOn kai oyk eisElTen en oriois mOab oti arnOn orion mOab

Суд 11:19 kai apesteilen israEl aggeloys pros sEOn basilea toy amorraioy basilea esebOn kai eipen aytO israEl parelTOmen dE en tE gE soy eOs toy topoy EmOn

Суд 11:20 kai oyk enepisteysen sEOn tO israEl parelTein en oriO aytoy kai synExen sEOn ton panta laon aytoy kai parenebalon eis iasa kai paretaxato pros israEl

Суд 11:21 kai paredOken kyrios o Teos israEl ton sEOn kai panta ton laon aytoy en heiri israEl kai epataxen ayton kai eklEronomEsen israEl tEn pasan gEn toy amorraioy toy katoikoyntos tEn gEn ekeinEn

Суд 11:22 apo arnOn kai eOs toy iabok kai apo tEs erEmoy eOs toy iordanoy

Суд 11:23 kai nyn kyrios o Teos israEl exEren ton amorraion apo prosOpoy laoy aytoy israEl kai sy klEronomEseis ayton

Суд 11:24 oyhi a ean klEronomEsei se hamOs o Teos soy ayta klEronomEseis kai toys pantas oys exEren kyrios o Teos EmOn apo prosOpoy EmOn aytoys klEronomEsomen

Суд 11:25 kai nyn mE en agaTO agaTOteros sy yper balak yion sepfOr basilea mOab mE mahomenos emahesato meta israEl E polemOn epolemEsen ayton

Суд 11:26 en tO oikEsai en esebOn kai en tois oriois aytEs kai en gE aroEr kai en tois oriois aytEs kai en pasais tais polesin tais para ton iordanEn triakosia etE kai dia ti oyk errysO aytoys en tO kairO ekeinO

Суд 11:27 kai nyn egO eimi oyh Emarton soi kai sy poieis met emoy ponErian toy parataxasTai en emoi krinai kyrios krinOn sEmeron ana meson yiOn israEl kai ana meson yiOn ammOn

Суд 11:28 kai oyk Ekoysen basileys yiOn ammOn tOn logOn iefTae On apesteilen pros ayton

Суд 11:29 kai egeneto epi iefTae pneyma kyrioy kai parElTen ton galaad kai ton manassE kai parElTen tEn skopian galaad eis to peran yiOn ammOn

Суд 11:30 kai Eyxato iefTae eyhEn tO kyriO kai eipen ean didoys dOs toys yioys ammOn en tE heiri moy

Суд 11:31 kai estai o ekporeyomenos os ean exelTE apo tEs Tyras toy oikoy moy eis synantEsin moy en tO epistrefein me en eirEnE apo yiOn ammOn kai estai tO kyriO anoisO ayton olokaytOma

Суд 11:32 kai parElTen iefTae pros yioys ammOn parataxasTai pros aytoys kai paredOken aytoys kyrios en heiri aytoy

Суд 11:33 kai epataxen aytoys apo aroEr eOs elTein ahris arnOn en ariTmO eikosi poleis kai eOs ebelharmin plEgEn megalEn sfodra kai synestalEsan oi yioi ammOn apo prosOpoy yiOn israEl

Суд 11:34 kai ElTen iefTae eis massEfa eis ton oikon aytoy kai idoy E TygatEr aytoy exeporeyeto eis ypantEsin en tympanois kai horois kai En aytE monogenEs oyk En aytO eteros yios E TygatEr

Суд 11:35 kai egeneto Os eiden aytEn aytos dierrExen ta imatia aytoy kai eipen a a TygatEr moy tarahE etaraxas me kai sy Es en tO tarahO moy kai egO eimi Enoixa kata soy to stoma moy pros kyrion kai oy dynEsomai epistrepsai

Суд 11:36 E de eipen pros ayton pater Enoixas to stoma soy pros kyrion poiEson moi on tropon exElTen ek stomatos soy en tO poiEsai soi kyrion ekdikEsin apo tOn ehTrOn soy apo yiOn ammOn

Суд 11:37 kai Ede eipen pros ton patera aytEs poiEsatO dE o patEr moy ton logon toyton eason me dyo mEnas kai poreysomai kai katabEsomai epi ta orE kai klaysomai epi ta parTenia moy egO eimi kai ai synetairides moy

Суд 11:38 kai eipen poreyoy kai apesteilen aytEn dyo mEnas kai eporeyTE aytE kai ai synetairides aytEs kai eklaysen epi ta parTenia aytEs epi ta orE

Суд 11:39 kai egeneto en telei tOn dyo mEnOn kai epestrepsen pros ton patera aytEs kai epoiEsen en aytE tEn eyhEn aytoy En Eyxato kai aytE oyk egnO andra kai egeneto eis prostagma en israEl

Суд 11:40 apo EmerOn eis Emeras eporeyonto Tygateres israEl TrEnein tEn Tygatera iefTae galaad epi tessaras Emeras en tO eniaytO

Суд 12:1 kai eboEsen anEr efraim kai parElTan eis borran kai eipan pros iefTae dia ti parElTes parataxasTai en yiois ammOn kai Emas oy keklEkas poreyTEnai meta soy ton oikon soy emprEsomen epi se en pyri

Суд 12:2 kai eipen iefTae pros aytoys anEr mahEtEs EmEn egO kai o laos moy kai oi yioi ammOn sfodra kai eboEsa ymas kai oyk esOsate me ek heiros aytOn

Суд 12:3 kai eidon oti oyk ei sOtEr kai eTEka tEn psyhEn moy en heiri moy kai parElTon pros yioys ammOn kai edOken aytoys kyrios en heiri moy kai eis ti anebEte ep eme en tE Emera taytE parataxasTai en emoi

Суд 12:4 kai synestrepsen iefTae toys pantas andras galaad kai paretaxato tO efraim kai epataxan andres galaad ton efraim oti eipan oi diasOzomenoi toy efraim ymeis galaad en mesO toy efraim kai en mesO toy manassE

Суд 12:5 kai prokatelabeto galaad tas diabaseis toy iordanoy toy efraim kai eipan aytois oi diasOzomenoi efraim diabOmen kai eipan aytois oi andres galaad mE efraTitEs ei kai eipen oy

Суд 12:6 kai eipan aytO eipon dE stahys kai oy kateyTynen toy lalEsai oytOs kai epelabonto aytoy kai eTysan ayton pros tas diabaseis toy iordanoy kai epesan en tO kairO ekeinO apo efraim tessarakonta dyo hiliades

Суд 12:7 kai ekrinen iefTae ton israEl exEkonta etE kai apeTanen iefTae o galaaditEs kai etafE en polei aytoy en galaad

Суд 12:8 kai ekrinen met ayton ton israEl abaisan apo baiTleem

Суд 12:9 kai Esan aytO triakonta yioi kai triakonta Tygateres as exapesteilen exO kai triakonta Tygateras eisEnegken tois yiois aytoy exOTen kai ekrinen ton israEl epta etE

Суд 12:10 kai apeTanen abaisan kai etafE en baiTleem

Суд 12:11 kai ekrinen met ayton ton israEl ailOm o zaboylOnitEs deka etE

Суд 12:12 kai apeTanen ailOm o zaboylOnitEs kai etafE en ailOm en gE zaboylOn

Суд 12:13 kai ekrinen met ayton ton israEl abdOn yios ellEl o faraTOnitEs

Суд 12:14 kai Esan aytO tessarakonta yioi kai triakonta yiOn yioi epibainontes epi ebdomEkonta pOloys kai ekrinen ton israEl oktO etE

Суд 12:15 kai apeTanen abdOn yios ellEl o faraTOnitEs kai etafE en faraTOm en gE efraim en orei toy amalEk

Суд 13:1 kai proseTEkan oi yioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyrioy kai paredOken aytoys kyrios en heiri fylistiim tessarakonta etE

Суд 13:2 kai En anEr eis apo saraa apo dEmoy syggeneias toy dani kai onoma aytO manOe kai gynE aytO steira kai oyk eteken

Суд 13:3 kai OfTE aggelos kyrioy pros tEn gynaika kai eipen pros aytEn idoy sy steira kai oy tetokas kai syllEmpsE yion

Суд 13:4 kai nyn fylaxai dE kai mE piEs oinon kai meTysma kai mE fagEs pan akaTarton

Суд 13:5 oti idoy sy en gastri eheis kai texE yion kai sidEros oyk anabEsetai epi tEn kefalEn aytoy oti nazir Teoy estai to paidarion apo tEs koilias kai aytos arxetai toy sOsai ton israEl ek heiros fylistiim

Суд 13:6 kai eisElTen E gynE kai eipen tO andri aytEs legoysa anTrOpos Teoy ElTen pros me kai eidos aytoy Os eidos aggeloy Teoy foberon sfodra kai oyk ErOtEsa ayton poTen estin kai to onoma aytoy oyk apEggeilen moi

Суд 13:7 kai eipen moi idoy sy en gastri eheis kai texE yion kai nyn mE piEs oinon kai meTysma kai mE fagEs pan akaTarton oti agion Teoy estai to paidarion apo gastros eOs Emeras Tanatoy aytoy

Суд 13:8 kai prosEyxato manOe pros kyrion kai eipen en emoi kyrie adOnaie ton anTrOpon toy Teoy on apesteilas elTetO dE eti pros Emas kai symbibasatO Emas ti poiEsOmen tO paidiO tO tiktomenO

Суд 13:9 kai eisEkoysen o Teos tEs fOnEs manOe kai ElTen o aggelos toy Teoy eti pros tEn gynaika kai aytE ekaTEto en agrO kai manOe o anEr aytEs oyk En met aytEs

Суд 13:10 kai etahynen E gynE kai edramen kai anEggeilen tO andri aytEs kai eipen pros ayton idoy Optai pros me o anEr os ElTen en Emera pros me

Суд 13:11 kai anestE kai eporeyTE manOe opisO tEs gynaikos aytoy kai ElTen pros ton andra kai eipen aytO ei sy ei o anEr o lalEsas pros tEn gynaika kai eipen o aggelos egO

Суд 13:12 kai eipen manOe nyn eleysetai o logos soy tis estai krisis toy paidioy kai ta poiEmata aytoy

Суд 13:13 kai eipen o aggelos kyrioy pros manOe apo pantOn On eirEka pros tEn gynaika fylaxetai

Суд 13:14 apo pantos o ekporeyetai ex ampeloy toy oinoy oy fagetai kai oinon kai sikera meTysma mE pietO kai pan akaTarton mE fagetO panta osa eneteilamEn aytE fylaxetai

Суд 13:15 kai eipen manOe pros ton aggelon kyrioy katashOmen Ode se kai poiEsOmen enOpion soy erifon aigOn

Суд 13:16 kai eipen o aggelos kyrioy pros manOe ean katashEs me oy fagomai apo tOn artOn soy kai ean poiEsEs olokaytOma tO kyriO anoiseis ayto oti oyk egnO manOe oti aggelos kyrioy aytos

Суд 13:17 kai eipen manOe pros ton aggelon kyrioy ti to onoma soi oti elToi to rEma soy kai doxasomen se

Суд 13:18 kai eipen aytO o aggelos kyrioy eis ti toyto erOtas to onoma moy kai ayto estin Taymaston

Суд 13:19 kai elaben manOe ton erifon tOn aigOn kai tEn Tysian kai anEnegken epi tEn petran tO kyriO kai diehOrisen poiEsai kai manOe kai E gynE aytoy blepontes

Суд 13:20 kai egeneto en tO anabEnai tEn floga epanO toy TysiastErioy eOs toy oyranoy kai anebE o aggelos kyrioy en tE flogi toy TysiastErioy kai manOe kai E gynE aytoy blepontes kai epesan epi prosOpon aytOn epi tEn gEn

Суд 13:21 kai oy proseTEken eti o aggelos kyrioy ofTEnai pros manOe kai pros tEn gynaika aytoy tote egnO manOe oti aggelos kyrioy oytos

Суд 13:22 kai eipen manOe pros tEn gynaika aytoy TanatO apoTanoymeTa oti Teon eidomen

Суд 13:23 kai eipen aytO E gynE aytoy ei ETelen o kyrios TanatOsai Emas oyk an elaben ek heiros EmOn olokaytOma kai Tysian kai oyk an edeixen Emin tayta panta kai kaTOs kairos oyk an Ekoytisen Emas tayta

Суд 13:24 kai eteken E gynE yion kai ekalesen to onoma aytoy sampsOn kai EdrynTE to paidarion kai eylogEsen ayto kyrios

Суд 13:25 kai Erxato pneyma kyrioy synekporeyesTai aytO en parembolE kai ana meson saraa kai ana meson esTaol

Суд 14:1 kai katebE sampsOn eis TamnaTa kai eiden gynaika eis TamnaTa apo tOn TygaterOn tOn allofylOn

Суд 14:2 kai anebE kai apEggeilen tO patri aytoy kai tE mEtri aytoy kai eipen gynaika eoraka en TamnaTa apo tOn TygaterOn fylistiim kai nyn labete aytEn emoi eis gynaika

Суд 14:3 kai eipen aytO o patEr aytoy kai E mEtEr aytoy mE oyk eisin Tygateres tOn adelfOn soy kai ek pantos toy laoy moy gynE oti sy poreyE labein gynaika apo tOn allofylOn tOn aperitmEtOn kai eipen sampsOn pros ton patera aytoy taytEn labe moi oti aytE eyTeia en ofTalmois moy

Суд 14:4 kai o patEr aytoy kai E mEtEr aytoy oyk egnOsan oti para kyrioy estin oti ekdikEsin aytos zEtei ek tOn allofylOn kai en tO kairO ekeinO oi allofyloi kyrieyontes en israEl

Суд 14:5 kai katebE sampsOn kai o patEr aytoy kai E mEtEr aytoy eis TamnaTa kai ElTen eOs toy ampelOnos TamnaTa kai idoy skymnos leontos Oryomenos eis synantEsin aytoy

Суд 14:6 kai Elato ep ayton pneyma kyrioy kai synetripsen ayton Osei syntripsei erifon kai oyden En en tais hersin aytoy kai oyk apEggeilen tO patri aytoy kai tE mEtri aytoy o epoiEsen

Суд 14:7 kai katebEsan kai elalEsan tE gynaiki kai EyTynTE en ofTalmois sampsOn

Суд 14:8 kai ypestrepsen meT Emeras labein aytEn kai exeklinen idein to ptOma toy leontos kai idoy synagOgE melissOn en tO stomati toy leontos kai meli

Суд 14:9 kai exeilen ayto eis heiras aytoy kai eporeyeto poreyomenos kai esTiOn kai eporeyTE pros ton patera aytoy kai tEn mEtera aytoy kai edOken aytois kai efagon kai oyk apEggeilen aytois oti apo toy stomatos toy leontos exeilen to meli

Суд 14:10 kai katebE o patEr aytoy pros tEn gynaika kai epoiEsen ekei sampsOn poton epta Emeras oti oytOs poioysin oi neaniskoi

Суд 14:11 kai egeneto ote eidon ayton kai elabon triakonta klEtoys kai Esan met aytoy

Суд 14:12 kai eipen aytois sampsOn problEma ymin proballomai ean apaggellontes apaggeilEte ayto en tais epta Emerais toy potoy kai eyrEte dOsO ymin triakonta sindonas kai triakonta stolas imatiOn

Суд 14:13 kai ean mE dynEsTe apaggeilai moi dOsete ymeis emoi triakonta oTonia kai triakonta allassomenas stolas imatiOn kai eipan aytO probaloy to problEma kai akoysomeTa ayto

Суд 14:14 kai eipen aytois ti brOton exElTen ek bibrOskontos kai apo ishyroy glyky kai oyk Edynanto apaggeilai to problEma epi treis Emeras

Суд 14:15 kai egeneto en tE Emera tE tetartE kai eipan tE gynaiki sampsOn apatEson dE ton andra soy kai apaggeilatO soi to problEma mEpote katakaysOmen se kai ton oikon toy patros soy en pyri E ekbiasai Emas keklEkate

Суд 14:16 kai eklaysen E gynE sampsOn pros ayton kai eipen plEn memisEkas me kai oyk EgapEsas me oti to problEma o proebaloy tois yiois toy laoy moy oyk apEggeilas moi kai eipen aytE sampsOn ei tO patri moy kai tE mEtri moy oyk apEggelka soi apaggeilO

Суд 14:17 kai eklaysen pros ayton epi tas epta Emeras as En aytois o potos kai egeneto en tE Emera tE ebdomE kai apEggeilen aytE oti parenOhlEsen aytO kai aytE apEggeilen tois yiois toy laoy aytEs

Суд 14:18 kai eipan aytO oi andres tEs poleOs en tE Emera tE ebdomE pro toy anateilai ton Elion ti glykyteron melitos kai ti ishyroteron leontos kai eipen aytois sampsOn ei mE Erotriasate en tE damalei moy oyk an egnOte to problEma moy

Суд 14:19 kai Elato ep ayton pneyma kyrioy kai katebE eis askalOna kai epataxen ex aytOn triakonta andras kai elaben ta imatia aytOn kai edOken tas stolas tois apaggeilasin to problEma kai OrgisTE TymO sampsOn kai anebE eis ton oikon toy patros aytoy

Суд 14:20 kai egeneto E gynE sampsOn eni tOn filOn aytoy On efiliasen

Суд 15:1 kai egeneto meT Emeras en Emerais Terismoy pyrOn kai epeskepsato sampsOn tEn gynaika aytoy en erifO aigOn kai eipen eiseleysomai pros tEn gynaika moy eis to tamieion kai oyk edOken ayton o patEr aytEs eiselTein

Суд 15:2 kai eipen o patEr aytEs legOn eipa oti misOn emisEsas aytEn kai edOka aytEn eni tOn ek tOn filOn soy mE oyhi E adelfE aytEs E neOtera aytEs agaTOtera yper aytEn estO dE soi anti aytEs

Суд 15:3 kai eipen aytois sampsOn ETOOmai kai to apax apo allofylOn oti poiO egO met aytOn ponErian

Суд 15:4 kai eporeyTE sampsOn kai synelaben triakosias alOpekas kai elaben lampadas kai epestrepsen kerkon pros kerkon kai eTEken lampada mian ana meson tOn dyo kerkOn kai edEsen

Суд 15:5 kai exekaysen pyr en tais lampasin kai exapesteilen en tois stahysin tOn allofylOn kai ekaEsan apo alOnos kai eOs stahyOn orTOn kai eOs ampelOnos kai elaias

Суд 15:6 kai eipan oi allofyloi tis epoiEsen tayta kai eipan sampsOn o nymfios toy Tamni oti elaben tEn gynaika aytoy kai edOken aytEn tO ek tOn filOn aytoy kai anebEsan oi allofyloi kai eneprEsan aytEn kai ton patera aytEs en pyri

Суд 15:7 kai eipen aytois sampsOn ean poiEsEte oytOs taytEn oti ei mEn ekdikEsO en ymin kai eshaton kopasO

Суд 15:8 kai epataxen aytoys knEmEn epi mEron plEgEn megalEn kai katebE kai ekaTisen en trymalia tEs petras Etam

Суд 15:9 kai anebEsan oi allofyloi kai parenebalon en ioyda kai exerrifEsan en leyi

Суд 15:10 kai eipan anEr ioyda eis ti anebEte ef Emas kai eipon oi allofyloi dEsai ton sampsOn anebEmen kai poiEsai aytO on tropon epoiEsen Emin

Суд 15:11 kai katebEsan trishilioi andres apo ioyda eis trymalian petras Etam kai eipan tO sampsOn oyk oidas oti kyrieyoysin oi allofyloi EmOn kai ti toyto epoiEsas Emin kai eipen aytois sampsOn on tropon epoiEsan moi oytOs epoiEsa aytois

Суд 15:12 kai eipan aytO dEsai se katebEmen toy doynai se en heiri allofylOn kai eipen aytois sampsOn omosate moi mEpote synantEsEte en emoi ymeis

Суд 15:13 kai eipon aytO legontes oyhi oti all E desmO dEsomen se kai paradOsomen se en heiri aytOn kai TanatO oy TanatOsomen se kai edEsan ayton en dysi kalOdiois kainois kai anEnegkan ayton apo tEs petras ekeinEs

Суд 15:14 kai ElTon eOs siagonos kai oi allofyloi Elalaxan kai edramon eis synantEsin aytoy kai Elato ep ayton pneyma kyrioy kai egenETE ta kalOdia ta epi brahiosin aytoy Osei stippyon o exekayTE en pyri kai etakEsan desmoi aytoy apo heirOn aytoy

Суд 15:15 kai eyren siagona onoy ekrerimmenEn kai exeteinen tEn heira aytoy kai elaben aytEn kai epataxen en aytE hilioys andras

Суд 15:16 kai eipen sampsOn en siagoni onoy exaleifOn exEleipsa aytoys oti en tE siagoni toy onoy epataxa hilioys andras

Суд 15:17 kai egeneto Os epaysato lalOn kai erripsen tEn siagona ek tEs heiros aytoy kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos

Суд 15:18 kai edipsEsen sfodra kai eklaysen pros kyrion kai eipen sy eydokEsas en heiri doyloy soy tEn sOtErian tEn megalEn taytEn kai nyn apoTanoymai tO dipsei kai empesoymai en heiri tOn aperitmEtOn

Суд 15:19 kai errExen o Teos ton lakkon ton en tE siagoni kai exElTen ex aytoy ydOr kai epien kai epestrepsen to pneyma aytoy kai ezEsen dia toyto eklETE to onoma aytEs pEgE toy epikaloymenoy E estin en siagoni eOs tEs Emeras taytEs

Суд 15:20 kai ekrinen ton israEl en Emerais allofylOn eikosi etE

Суд 16:1 kai eporeyTE sampsOn eis gazan kai eiden ekei gynaika pornEn kai eisElTen pros aytEn

Суд 16:2 kai anEggelE tois gazaiois legontes Ekei sampsOn Ode kai ekyklOsan kai enEdreysan ep ayton olEn tEn nykta en tE pylE tEs poleOs kai ekOfeysan olEn tEn nykta legontes eOs diafaysE o orTros kai foneysOmen ayton

Суд 16:3 kai ekoimETE sampsOn eOs mesonyktioy kai anestE en Emisei tEs nyktos kai epelabeto tOn TyrOn tEs pylEs tEs poleOs syn tois dysi staTmois kai anebastasen aytas syn tO mohlO kai eTEken ep OmOn aytoy kai anebE epi tEn koryfEn toy oroys toy epi prosOpoy hebrOn kai eTEken ayta ekei

Суд 16:4 kai egeneto meta toyto kai EgapEsen gynaika en alsOrEh kai onoma aytE dalida

Суд 16:5 kai anebEsan pros aytEn oi arhontes tOn allofylOn kai eipan aytE apatEson ayton kai ide en tini E ishys aytoy E megalE kai en tini dynEsomeTa aytO kai dEsomen ayton toy tapeinOsai ayton kai Emeis dOsomen soi anEr hilioys kai ekaton argyrioy

Суд 16:6 kai eipen dalida pros sampsOn apaggeilon dE moi en tini E ishys soy E megalE kai en tini deTEsE toy tapeinOTEnai se

Суд 16:7 kai eipen pros aytEn sampsOn ean dEsOsin me en epta neyreais ygrais mE diefTarmenais kai asTenEsO kai esomai Os eis tOn anTrOpOn

Суд 16:8 kai anEnegkan aytE oi arhontes tOn allofylOn epta neyras ygras mE diefTarmenas kai edEsen ayton en aytais

Суд 16:9 kai to enedron aytE ekaTEto en tO tamieiO kai eipen aytO allofyloi epi se sampsOn kai diespasen tas neyreas Os ei tis apospasoi stremma stippyoy en tO osfranTEnai ayto pyros kai oyk egnOsTE E ishys aytoy

Суд 16:10 kai eipen dalida pros sampsOn idoy eplanEsas me kai elalEsas pros me pseydE nyn oyn anaggeilon moi en tini deTEsE

Суд 16:11 kai eipen pros aytEn ean desmeyontes dEsOsin me en kalOdiois kainois ois oyk egeneto en aytois ergon kai asTenEsO kai esomai Os eis tOn anTrOpOn

Суд 16:12 kai elaben dalida kalOdia kaina kai edEsen ayton en aytois kai ta enedra exElTen ek toy tamieioy kai eipen allofyloi epi se sampsOn kai diespasen ayta apo brahionOn aytoy Os spartion

Суд 16:13 kai eipen dalida pros sampsOn idoy eplanEsas me kai elalEsas pros eme pseydE apaggeilon dE moi en tini deTEsE kai eipen pros aytEn ean yfanEs tas epta seiras tEs kefalEs moy syn tO diasmati kai egkroysEs tO passalO eis ton toihon kai esomai Os eis tOn anTrOpOn asTenEs

Суд 16:14 kai egeneto en tO koimasTai ayton kai elaben dalida tas epta seiras tEs kefalEs aytoy kai yfanen en tO diasmati kai epExen tO passalO eis ton toihon kai eipen allofyloi epi se sampsOn kai exypnisTE ek toy ypnoy aytoy kai exEren ton passalon toy yfasmatos ek toy toihoy

Суд 16:15 kai eipen dalida pros sampsOn pOs legeis EgapEka se kai oyk estin E kardia soy met emoy toyto triton eplanEsas me kai oyk apEggeilas moi en tini E ishys soy E megalE

Суд 16:16 kai egeneto ote exeTlipsen ayton en logois aytEs pasas tas Emeras kai estenohOrEsen ayton kai OligopsyhEsen eOs toy apoTanein

Суд 16:17 kai anEggeilen aytE tEn pasan kardian aytoy kai eipen aytE sidEros oyk anebE epi tEn kefalEn moy oti agios Teoy egO eimi apo koilias mEtros moy ean oyn xyrEsOmai apostEsetai ap emoy E ishys moy kai asTenEsO kai esomai Os pantes oi anTrOpoi

Суд 16:18 kai eiden dalida oti apEggeilen aytE pasan tEn kardian aytoy kai apesteilen kai ekalesen toys arhontas tOn allofylOn legoysa anabEte eti to apax toyto oti apEggeilen moi tEn pasan kardian aytoy kai anebEsan pros aytEn oi arhontes tOn allofylOn kai anEnegkan to argyrion en hersin aytOn

Суд 16:19 kai ekoimisen dalida ton sampsOn epi ta gonata aytEs kai ekalesen andra kai exyrEsen tas epta seiras tEs kefalEs aytoy kai Erxato tapeinOsai ayton kai apestE E ishys aytoy ap aytoy

Суд 16:20 kai eipen dalida allofyloi epi se sampsOn kai exypnisTE ek toy ypnoy aytoy kai eipen exeleysomai Os apax kai apax kai ektinahTEsomai kai aytos oyk egnO oti apestE o kyrios apanOTen aytoy

Суд 16:21 kai ekratEsan ayton oi allofyloi kai exekopsan toys ofTalmoys aytoy kai katEnegkan ayton eis gazan kai epedEsan ayton en pedais halkeiais kai En alETOn en oikO toy desmOtErioy

Суд 16:22 kai Erxato Trix tEs kefalEs aytoy blastanein kaTOs exyrEsato

Суд 16:23 kai oi arhontes tOn allofylOn synEhTEsan Tysai Tysiasma mega tO dagOn TeO aytOn kai eyfranTEnai kai eipan edOken o Teos en heiri EmOn ton sampsOn ton ehTron EmOn

Суд 16:24 kai eidan ayton o laos kai ymnEsan ton Teon aytOn oti paredOken o Teos EmOn ton ehTron EmOn en heiri EmOn ton erEmoynta tEn gEn EmOn kai os eplETynen toys traymatias EmOn

Суд 16:25 kai ote EgaTynTE E kardia aytOn kai eipan kalesate ton sampsOn ex oikoy fylakEs kai paixatO enOpion EmOn kai ekalesan ton sampsOn apo oikoy desmOtErioy kai epaizen enOpion aytOn kai errapizon ayton kai estEsan ayton ana meson tOn kionOn

Суд 16:26 kai eipen sampsOn pros ton neanian ton kratoynta tEn heira aytoy afes me kai psElafEsO toys kionas ef ois o oikos stEkei ep aytoys kai epistErihTEsomai ep aytoys

Суд 16:27 kai o oikos plErEs tOn andrOn kai tOn gynaikOn kai ekei pantes oi arhontes tOn allofylOn kai epi to dOma Os eptakosioi andres kai gynaikes oi TeOroyntes en paigniais sampsOn

Суд 16:28 kai eklaysen sampsOn pros kyrion kai eipen adOnaie kyrie mnEsTEti dE moy nyn kai enishyson me eti to apax toyto Tee kai antapodOsO antapodosin mian peri tOn dyo ofTalmOn moy tois allofylois

Суд 16:29 kai perielaben sampsOn toys dyo kionas toy oikoy ef oys o oikos eistEkei kai epestErihTE ep aytoys kai ekratEsen ena tE dexia aytoy kai ena tE aristera aytoy

Суд 16:30 kai eipen sampsOn apoTanetO psyhE moy meta allofylOn kai ebastaxen en ishyi kai epesen o oikos epi toys arhontas kai epi panta ton laon ton en aytO kai Esan oi teTnEkotes oys eTanatOsen sampsOn en tO TanatO aytoy pleioys E oys eTanatOsen en tE zOE aytoy

Суд 16:31 kai katebEsan oi adelfoi aytoy kai o oikos toy patros aytoy kai elabon ayton kai anebEsan kai eTapsan ayton ana meson saraa kai ana meson esTaol en tO tafO manOe toy patros aytoy kai aytos ekrinen ton israEl eikosi etE

Суд 17:1 kai egeneto anEr apo oroys efraim kai onoma aytO mihaias

Суд 17:2 kai eipen tE mEtri aytoy oi hilioi kai ekaton oys elabes argyrioy seaytE kai me ErasO kai proseipas en Osi moy idoy to argyrion par emoi egO elabon ayto kai eipen E mEtEr aytoy eylogEtos o yios moy tO kyriO

Суд 17:3 kai apedOken toys hilioys kai ekaton toy argyrioy tE mEtri aytoy kai eipen E mEtEr aytoy agiazoysa Egiaka to argyrion tO kyriO ek heiros moy tO yiO moy toy poiEsai glypton kai hOneyton kai nyn apodOsO soi ayto

Суд 17:4 kai apedOken to argyrion tE mEtri aytoy kai elaben E mEtEr aytoy diakosioys argyrioy kai edOken ayto argyrokopO kai epoiEsen ayto glypton kai hOneyton kai egenETE en oikO mihaia

Суд 17:5 kai o oikos mihaia aytO oikos Teoy kai epoiEsen efOd kai Tarafin kai eplErOsen tEn heira apo enos yiOn aytoy kai egeneto aytO eis ierea

Суд 17:6 en de tais Emerais ekeinais oyk En basileys en israEl anEr to eyTes en ofTalmois aytoy epoiei

Суд 17:7 kai egenETE neanias ek bETleem dEmoy ioyda kai aytos leyitEs kai oytos parOkei ekei

Суд 17:8 kai eporeyTE o anEr apo bETleem tEs poleOs ioyda paroikEsai en O ean eyrE topO kai ElTen eOs oroys efraim kai eOs oikoy mihaia toy poiEsai odon aytoy

Суд 17:9 kai eipen aytO mihaias poTen erhE kai eipen pros ayton leyitEs eimi apo baiTleem ioyda kai egO poreyomai paroikEsai en O ean eyrO topO

Суд 17:10 kai eipen aytO mihaias kaToy met emoy kai ginoy moi eis patera kai eis ierea kai egO dOsO soi deka argyrioy eis Emeran kai stolEn imatiOn kai ta pros zOEn soy kai eporeyTE o leyitEs

Суд 17:11 kai Erxato paroikein para tO andri kai egenETE o neanias par aytO Os eis apo yiOn aytoy

Суд 17:12 kai eplErOsen mihaias tEn heira toy leyitoy kai egeneto aytO eis ierea kai egeneto en oikO mihaia

Суд 17:13 kai eipen mihaias nyn egnOn oti agaTynei kyrios emoi oti egeneto moi o leyitEs eis ierea

Суд 18:1 en tais Emerais ekeinais oyk En basileys en israEl kai en tais Emerais ekeinais E fylE ezEtei aytE klEronomian katoikEsai oti oyk enepesen aytE eOs tEs Emeras ekeinEs en mesO fylOn israEl klEronomia

Суд 18:2 kai apesteilan oi yioi apo dEmOn aytOn pente andras yioys dynameOs apo saraa kai apo esTaol toy kataskepsasTai tEn gEn kai exihniasai aytEn kai eipan pros aytoys poreyesTe kai exihniasate tEn gEn kai ElTon eOs oroys efraim eOs oikoy mihaia kai EylisTEsan ekei

Суд 18:3 aytoi en oikO mihaia kai aytoi epegnOsan tEn fOnEn toy neaniskoy toy leyitoy kai exeklinan ekei kai eipan aytO tis Enegken se Ode kai ti sy poieis en tO topO toytO kai ti soi Ode

Суд 18:4 kai eipen pros aytoys oytOs kai oytOs epoiEsen moi mihaias kai emisTOsato me kai egenomEn aytO eis ierea

Суд 18:5 kai eipan aytO erOtEson dE en tO TeO kai gnOsomeTa ei eyodOTEsetai E odos EmOn en E Emeis poreyomeTa en aytE

Суд 18:6 kai eipen aytois o iereys poreyesTe en eirEnE enOpion kyrioy E odos ymOn en E poreyesTe en aytE

Суд 18:7 kai eporeyTEsan oi pente andres kai ElTon eis laisa kai eidan ton laon ton en mesO aytEs kaTEmenon ep elpidi Os krisis sidOniOn Esyhazoysa kai oyk estin diatrepOn E kataishynOn logon en tE gE klEronomos ekpiezOn TEsayroy kai makran eisin sidOniOn kai logon oyk ehoysin pros anTrOpon

Суд 18:8 kai ElTon oi pente andres pros toys adelfoys aytOn eis saraa kai esTaol kai eipon tois adelfois aytOn ti ymeis kaTEsTe

Суд 18:9 kai eipan anastEte kai anabOmen ep aytoys oti eidomen tEn gEn kai idoy agaTE sfodra kai ymeis Esyhazete mE oknEsEte toy poreyTEnai kai eiselTein toy klEronomEsai tEn gEn

Суд 18:10 kai Enika an elTEte eiseleysesTe pros laon ep elpidi kai E gE plateia oti edOken aytEn o Teos en heiri ymOn topos opoy oyk estin ekei ysterEma pantos rEmatos tOn en tE gE

Суд 18:11 kai apEran ekeiTen apo dEmOn toy apo saraa kai apo esTaol exakosioi andres ezOsmenoi skeyE parataxeOs

Суд 18:12 kai anebEsan kai parenebalon en kariaTiarim en ioyda dia toyto eklETE en ekeinO tO topO parembolE eOs tEs Emeras taytEs idoy opisO kariaTiarim

Суд 18:13 kai parElTon ekeiTen oros efraim kai ElTon eOs oikoy mihaia

Суд 18:14 kai apekriTEsan oi pente andres oi peporeymenoi kataskepsasTai tEn gEn laisa kai eipan pros toys adelfoys aytOn egnOte oti estin en tO oikO toytO efOd kai Terafin kai glypton kai hOneyton kai nyn gnOte o ti poiEsete

Суд 18:15 kai exeklinan ekei kai eisElTon eis ton oikon toy neaniskoy toy leyitoy oikon mihaia kai ErOtEsan ayton eis eirEnEn

Суд 18:16 kai oi exakosioi andres oi anezOsmenoi ta skeyE tEs parataxeOs aytOn estOtes para Tyras tEs pylEs oi ek tOn yiOn dan

Суд 18:17 kai anebEsan oi pente andres oi poreyTentes kataskepsasTai tEn gEn

Суд 18:18 kai eisElTon ekei eis oikon mihaia kai o iereys estOs kai elabon to glypton kai to efOd kai to Terafin kai to hOneyton kai eipen pros aytoys o iereys ti ymeis poieite

Суд 18:19 kai eipan aytO kOfeyson epiTes tEn heira soy epi to stoma soy kai deyro meT EmOn kai genoy Emin eis patera kai eis ierea mE agaTon einai se ierea oikoy andros enos E genesTai se ierea fylEs kai oikoy eis dEmon israEl

Суд 18:20 kai EgaTynTE E kardia toy iereOs kai elaben to efOd kai to Terafin kai to glypton kai to hOneyton kai ElTen en mesO toy laoy

Суд 18:21 kai epestrepsan kai apElTan kai eTEkan ta tekna kai tEn ktEsin kai to baros emprosTen aytOn

Суд 18:22 aytoi emakrynan apo oikoy mihaia kai idoy mihaias kai oi andres oi en tais oikiais tais meta oikoy mihaia eboEsan kai katelabonto toys yioys dan

Суд 18:23 kai epestrepsan to prosOpon aytOn yioi kai eipan tO mihaia ti estin soi oti eboEsas

Суд 18:24 kai eipen mihaias oti to glypton moy o epoiEsa elabete kai ton ierea kai eporeyTEte kai ti emoi eti kai ti toyto legete pros me ti krazeis

Суд 18:25 kai eipon pros ayton oi yioi mE akoysTEtO dE fOnE soy meT EmOn mEpote synantEsOsin en Emin andres pikroi psyhE kai prosTEsoysin psyhEn kai tEn psyhEn toy oikoy soy

Суд 18:26 kai eporeyTEsan oi yioi eis odon aytOn kai eiden mihaias oti dynatOteroi eisin yper ayton kai epostrepsen eis ton oikon aytoy

Суд 18:27 kai oi yioi elabon o epoiEsen mihaias kai ton ierea os En aytO kai ElTon epi laisa epi laon Esyhazonta kai pepoiTota ep elpidi kai epataxan aytoys en stomati romfaias kai tEn polin eneprEsan en pyri

Суд 18:28 kai oyk En o ryomenos oti makran estin apo sidOniOn kai logos oyk estin aytois meta anTrOpoy kai aytE en tE koiladi toy oikoy raab kai OkodomEsan tEn polin kai kateskEnOsan en aytE

Суд 18:29 kai ekalesan to onoma tEs poleOs en onomati patros aytOn os etehTE tO israEl kai oylamais to onoma tEs poleOs to proteron

Суд 18:30 kai estEsan eaytois oi yioi to glypton kai iOnaTam yios gErsom yios manassE aytos kai oi yioi aytoy Esan iereis tE fylE eOs Emeras apoikias tEs gEs

Суд 18:31 kai eTEkan aytois to glypton o epoiEsen mihaias pasas tas Emeras as En o oikos toy Teoy en sElOm

Суд 19:1 kai egeneto en tais Emerais ekeinais kai oyk En basileys en israEl kai egeneto anEr leyitEs paroikOn en mErois oroys efraim kai elaben aytO gynaika pallakEn apo bETleem ioyda

Суд 19:2 kai eporeyTE ap aytoy E pallakE aytoy kai apElTen par aytoy eis oikon patros aytEs eis bETleem ioyda kai En ekei Emeras tessarOn mEnOn

Суд 19:3 kai anestE o anEr aytEs kai eporeyTE opisO aytEs toy lalEsai epi kardian aytEs toy epistrepsai aytEn aytO kai neanias aytoy met aytoy kai zeygos onOn kai Ede eisEnegken ayton eis oikon patros aytEs kai eiden ayton o patEr tEs neanidos kai EyfranTE eis synantEsin aytoy

Суд 19:4 kai kateshen ayton o gambros aytoy o patEr tEs neanidos kai ekaTisen met aytoy epi treis Emeras kai efagon kai epion kai EylisTEsan ekei

Суд 19:5 kai egeneto tE Emera tE tetartE kai OrTrisan to prOi kai anestE toy poreyTEnai kai eipen o patEr tEs neanidos pros ton nymfion aytoy stErison soy tEn kardian psOmO artoy kai meta toyto poreysesTe

Суд 19:6 kai ekaTisen kai efagon oi dyo epi to ayto kai epion kai eipen o patEr tEs neanidos pros ton andra age dE aylisTEti kai agaTynTEsetai E kardia soy

Суд 19:7 kai anestE o anEr toy poreyesTai kai ebiasato ayton o gambros aytoy kai ekaTisen kai EylisTE ekei

Суд 19:8 kai OrTrisen to prOi tE Emera tE pemptE toy poreyTEnai kai eipen o patEr tEs neanidos stErison dE tEn kardian soy kai strateyson eOs klinai tEn Emeran kai efagon oi dyo

Суд 19:9 kai anestE o anEr toy poreyTEnai aytos kai E pallakE aytoy kai o neanias aytoy kai eipen aytO o gambros aytoy o patEr tEs neanidos idoy dE EsTenEsen E Emera eis tEn esperan aylisTEti Ode kai agaTynTEsetai E kardia soy kai orTrieite ayrion eis odon ymOn kai poreysE eis to skEnOma soy

Суд 19:10 kai oyk eydokEsen o anEr aylisTEnai kai anestE kai apElTen kai ElTen eOs apenanti ieboys aytE estin ieroysalEm kai met aytoy zeygos onOn episesagmenOn kai E pallakE aytoy met aytoy

Суд 19:11 kai ElTosan eOs ieboys kai E Emera probebEkei sfodra kai eipen o neanias pros ton kyrion aytoy deyro dE kai ekklinOmen eis polin toy ieboysi taytEn kai aylisTOmen en aytE

Суд 19:12 kai eipen pros ayton o kyrios aytoy oyk ekklinoymen eis polin allotrian en E oyk estin apo yiOn israEl Ode kai pareleysomeTa eOs gabaa

Суд 19:13 kai eipen tO neania aytoy deyro kai eggisOmen eni tOn topOn kai aylisTEsomeTa en gabaa E en rama

Суд 19:14 kai parElTon kai eporeyTEsan kai edy o Elios aytois ehomena tEs gabaa E estin tO beniamin

Суд 19:15 kai exeklinan ekei toy eiselTein aylisTEnai en gabaa kai eisElTon kai ekaTisan en tE plateia tEs poleOs kai oyk En anEr synagOn aytoys eis oikian aylisTEnai

Суд 19:16 kai idoy anEr presbytEs Erheto ex ergOn aytoy ex agroy en espera kai o anEr En ex oroys efraim kai aytos parOkei en gabaa kai oi andres toy topoy yioi beniamin

Суд 19:17 kai Eren toys ofTalmoys aytoy kai eiden ton odoiporon andra en tE plateia tEs poleOs kai eipen o anEr o presbytEs poy poreyE kai poTen erhE

Суд 19:18 kai eipen pros ayton paraporeyomeTa Emeis apo bETleem ioyda eOs mErOn oroys efraim ekeiTen egO eimi kai eporeyTEn eOs bETleem ioyda kai eis ton oikon moy egO poreyomai kai oyk estin anEr synagOn me eis tEn oikian

Суд 19:19 kai ge ahyra kai hortasmata estin tois onois EmOn kai artoi kai oinos estin emoi kai tE paidiskE kai tO neaniskO meta tOn paidiOn soy oyk estin ysterEma pantos pragmatos

Суд 19:20 kai eipen o anEr o presbytEs eirEnE soi plEn pan ysterEma soy ep eme plEn en tE plateia oy mE aylisTEsE

Суд 19:21 kai eisEnegken ayton eis ton oikon aytoy kai topon epoiEsen tois onois kai aytoi enipsanto toys podas aytOn kai efagon kai epion

Суд 19:22 aytoi d agaTynontes kardian aytOn kai idoy andres tEs poleOs yioi paranomOn ekyklOsan tEn oikian kroyontes epi tEn Tyran kai eipon pros ton andra ton kyrion toy oikoy ton presbytEn legontes exenegke ton andra os eisElTen eis tEn oikian soy ina gnOmen ayton

Суд 19:23 kai exElTen pros aytoys o anEr o kyrios toy oikoy kai eipen mE adelfoi mE kakopoiEsEte dE meta to eiselTein ton andra toyton eis tEn oikian moy mE poiEsEte tEn afrosynEn taytEn

Суд 19:24 ide E TygatEr moy E parTenos kai E pallakE aytoy exaxO aytas kai tapeinOsate aytas kai poiEsate aytais to agaTon en ofTalmois ymOn kai tO andri toytO oy poiEsete to rEma tEs afrosynEs taytEs

Суд 19:25 kai oyk eydokEsan oi andres toy eisakoysai aytoy kai epelabeto o anEr tEs pallakEs aytoy kai exEgagen aytEn pros aytoys exO kai egnOsan aytEn kai enepaizon en aytE olEn tEn nykta eOs prOi kai exapesteilan aytEn Os anebE to prOi

Суд 19:26 kai ElTen E gynE pros ton orTron kai epesen para tEn Tyran toy oikoy oy En aytEs ekei o anEr eOs toy diafOsai

Суд 19:27 kai anestE o anEr aytEs to prOi kai Enoixen tas Tyras toy oikoy kai exElTen toy poreyTEnai tEn odon aytoy kai idoy E gynE E pallakE aytoy peptOkyia para tas Tyras toy oikoy kai ai heires aytEs epi to proTyron

Суд 19:28 kai eipen pros aytEn anasta kai apelTOmen kai oyk apekriTE oti En nekra kai elaben aytEn epi ton onon kai eporeyTE eis ton topon aytoy

Суд 19:29 kai elaben tEn romfaian kai ekratEsen tEn pallakEn aytoy kai emelisen aytEn eis dOdeka melE kai apesteilen ayta en panti oriO israEl

Суд 19:30 kai egeneto pas o blepOn elegen oyk egeneto kai oyh eoratai Os aytE apo Emeras anabaseOs yiOn israEl ek gEs aigyptoy kai eOs tEs Emeras taytEs TesTe ymin aytoi ep aytEn boylEn kai lalEsate

Суд 20:1 kai exElTon pantes oi yioi israEl kai exekklEsiasTE E synagOgE Os anEr eis apo kai eOs bErsabee kai gE toy galaad pros kyrion eis massEfa

Суд 20:2 kai estaTEsan kata prosOpon kyrioy pasai ai fylai toy israEl en ekklEsia toy laoy toy Teoy tetrakosiai hiliades andrOn pezOn elkontes romfaian

Суд 20:3 kai Ekoysan oi yioi beniamin oti anebEsan oi yioi israEl eis massEfa kai elTontes eipan oi yioi israEl lalEsate poy egeneto E ponEria aytE

Суд 20:4 kai apekriTE o anEr o leyitEs o anEr tEs gynaikos tEs foneyTeisEs kai eipen eis gabaa tEs beniamin ElTon egO kai E pallakE moy toy aylisTEnai

Суд 20:5 kai anestEsan ep eme oi andres tEs gabaa kai ekyklOsan ep eme epi tEn oikian nyktos eme ETelEsan foneysai kai tEn pallakEn moy etapeinOsan kai apeTanen

Суд 20:6 kai ekratEsa tEn pallakEn moy kai emelisa aytEn kai apesteila en panti oriO klEronomias yiOn israEl oti epoiEsan zema kai apoptOma en israEl

Суд 20:7 idoy pantes ymeis yioi israEl dote eaytois logon kai boylEn ekei

Суд 20:8 kai anestE pas o laos Os anEr eis legontes oyk apeleysomeTa anEr eis skEnOma aytoy kai oyk epistrepsomen anEr eis oikon aytoy

Суд 20:9 kai nyn toyto to rEma o poiETEsetai tE gabaa anabEsomeTa ep aytEn en klErO

Суд 20:10 plEn lEmpsomeTa deka andras tois ekaton eis pasas fylas israEl kai ekaton tois hiliois kai hilioys tois myriois labein episitismon toy poiEsai elTein aytoys eis gabaa beniamin poiEsai aytE kata pan to apoptOma o epoiEsen en israEl

Суд 20:11 kai synEhTE pas anEr israEl eis tEn polin Os anEr eis

Суд 20:12 kai apesteilan ai fylai israEl andras en pasE fylE beniamin legontes tis E ponEria aytE E genomenE en ymin

Суд 20:13 kai nyn dote toys andras yioys paranomOn toys en gabaa kai TanatOsomen aytoys kai ekkaTarioymen ponErian apo israEl kai oyk eydokEsan oi yioi beniamin akoysai tEs fOnEs tOn adelfOn aytOn yiOn israEl

Суд 20:14 kai synEhTEsan oi yioi beniamin apo tOn poleOn aytOn eis gabaa exelTein eis parataxin pros yioys israEl

Суд 20:15 kai epeskepEsan oi yioi beniamin en tE Emera ekeinE apo tOn poleOn eikosi treis hiliades anEr elkOn romfaian ektos tOn oikoyntOn tEn gabaa oi epeskepEsan eptakosioi andres eklektoi

Суд 20:16 ek pantos laoy amfoterodexioi pantes oytoi sfendonEtai en liTois pros triha kai oyk examartanontes

Суд 20:17 kai anEr israEl epeskepEsan ektos toy beniamin tetrakosiai hiliades andrOn elkontOn romfaian pantes oytoi andres parataxeOs

Суд 20:18 kai anestEsan kai anebEsan eis baiTEl kai ErOtEsan en tO TeO kai eipan oi yioi israEl tis anabEsetai Emin en arhE eis parataxin pros yioys beniamin kai eipen kyrios ioydas en arhE anabEsetai afEgoymenos

Суд 20:19 kai anestEsan oi yioi israEl to prOi kai parenebalon epi gabaa

Суд 20:20 kai exElTon pas anEr israEl eis parataxin pros beniamin kai synEpsan aytois epi gabaa

Суд 20:21 kai exElTon oi yioi beniamin apo tEs gabaa kai diefTeiran en israEl en tE Emera ekeinE dyo kai eikosi hiliadas andrOn epi tEn gEn

Суд 20:22 kai enishysan anEr israEl kai proseTEkan synapsai parataxin en tO topO opoy synEpsan en tE Emera tE prOtE

Суд 20:23 kai anebEsan oi yioi israEl kai eklaysan enOpion kyrioy eOs esperas kai ErOtEsan en kyriO legontes ei prosTOmen eggisai eis parataxin pros yioys beniamin adelfoys EmOn kai eipen kyrios anabEte pros aytoys

Суд 20:24 kai prosElTon oi yioi israEl pros yioys beniamin en tE Emera tE deytera

Суд 20:25 kai exElTon oi yioi beniamin eis synantEsin aytois apo tEs gabaa en tE Emera tE deytera kai diefTeiran apo yiOn israEl eti oktOkaideka hiliadas andrOn epi tEn gEn pantes oytoi elkontes romfaian

Суд 20:26 kai anebEsan pantes oi yioi israEl kai pas o laos kai ElTon eis baiTEl kai eklaysan kai ekaTisan ekei enOpion kyrioy kai enEsteysan en tE Emera ekeinE eOs esperas kai anEnegkan olokaytOseis kai teleias enOpion kyrioy

Суд 20:27 oti ekei kibOtos diaTEkEs kyrioy toy Teoy

Суд 20:28 kai finees yios eleazar yioy aarOn parestEkOs enOpion aytEs en tais Emerais ekeinais kai epErOtEsan oi yioi israEl en kyriO legontes ei prosTOmen eti exelTein eis parataxin pros yioys beniamin adelfoys EmOn E epishOmen kai eipen kyrios anabEte oti ayrion dOsO aytoys eis tas heiras ymOn

Суд 20:29 kai eTEkan oi yioi israEl enedra tE gabaa kyklO

Суд 20:30 kai anebEsan oi yioi israEl pros yioys beniamin en tE Emera tE tritE kai synEpsan pros tEn gabaa Os apax kai apax

Суд 20:31 kai exElTon oi yioi beniamin eis synantEsin toy laoy kai exekenOTEsan tEs poleOs kai Erxanto patassein apo toy laoy traymatias Os apax kai apax en tais odois E estin mia anabainoysa eis baiTEl kai mia eis gabaa en agrO Os triakonta andras en israEl

Суд 20:32 kai eipan oi yioi beniamin piptoysin enOpion EmOn Os to prOton kai oi yioi israEl eipon fygOmen kai ekkenOsOmen aytoys apo tEs poleOs eis tas odoys kai epoiEsan oytOs

Суд 20:33 kai pas anEr anestE ek toy topoy aytoy kai synEpsan en baalTamar kai to enedron israEl epErheto ek toy topoy aytoy apo maaragabe

Суд 20:34 kai ElTon ex enantias gabaa deka hiliades andrOn eklektOn ek pantos israEl kai parataxis bareia kai aytoi oyk egnOsan oti fTanei ep aytoys E kakia

Суд 20:35 kai epataxen kyrios ton beniamin enOpion yiOn israEl kai diefTeiran oi yioi israEl ek toy beniamin en tE Emera ekeinE eikosi kai pente hiliadas kai ekaton andras pantes oytoi eilkon romfaian

Суд 20:36 kai eidon oi yioi beniamin oti eplEgEsan kai edOken anEr israEl topon tO beniamin oti Elpisan pros to enedron o eTEkan epi tEn gabaa

Суд 20:37 kai en tO aytoys ypohOrEsai kai to enedron ekinETE kai exeteinan epi tEn gabaa kai exehyTE to enedron kai epataxan tEn polin en stomati romfaias

Суд 20:38 kai sEmeion En tois yiois israEl meta toy enedroy tEs mahEs anenegkai aytoys syssEmon kapnoy apo tEs poleOs

Суд 20:39 kai eidon oi yioi israEl oti prokatelabeto to enedron tEn gabaa kai estEsan en tE parataxei kai beniamin Erxato patassein traymatias en andrasin israEl Os triakonta andras oti eipan palin ptOsei piptoysin enOpion EmOn Os E parataxis E prOtE

Суд 20:40 kai to syssEmon anebE epi pleion epi tEs poleOs Os stylos kapnoy kai epeblepsen beniamin opisO aytoy kai idoy anebE E synteleia tEs poleOs eOs oyranoy

Суд 20:41 kai anEr israEl epestrepsen kai espeysan andres beniamin oti eidon oti synEntEsen ep aytoys E ponEria

Суд 20:42 kai epeblepsan enOpion yiOn israEl eis odon tEs erEmoy kai efygon kai E parataxis efTasen ep aytoys kai oi apo tOn poleOn diefTeiron aytoys en mesO aytOn

Суд 20:43 kai katekopton ton beniamin kai ediOxan ayton apo noya kata poda aytoy eOs apenanti gabaa pros anatolas Elioy

Суд 20:44 kai epesan apo beniamin deka oktO hiliades andrOn oi pantes oytoi andres dynameOs

Суд 20:45 kai epeblepsan oi loipoi kai efeygon eis tEn erEmon pros tEn petran toy remmOn kai ekalamEsanto ex aytOn oi yioi israEl pentakishilioys andras kai katebEsan opisO aytOn oi yioi israEl eOs gedan kai epataxan ex aytOn dishilioys andras

Суд 20:46 kai egenonto pantes oi piptontes apo beniamin eikosi pente hiliades andrOn elkontOn romfaian en tE Emera ekeinE oi pantes oytoi andres dynameOs

Суд 20:47 kai epeblepsan oi loipoi kai efygon eis tEn erEmon pros tEn petran toy remmOn exakosioi andres kai ekaTisan en petra remmOn tessaras mEnas

Суд 20:48 kai oi yioi israEl epestrepsan pros yioys beniamin kai epataxan aytoys en stomati romfaias apo poleOs meTla kai eOs ktEnoys kai eOs pantos toy eyriskomenoy eis pasas tas poleis kai tas poleis tas eyreTeisas eneprEsan en pyri

Суд 21:1 kai oi yioi israEl Omosan en massEfa legontes anEr ex EmOn oy dOsei Tygatera aytoy tO beniamin eis gynaika

Суд 21:2 kai ElTen o laos eis baiTEl kai ekaTisan ekei eOs esperas enOpion toy Teoy kai Eran fOnEn aytOn kai eklaysan klayTmon megan

Суд 21:3 kai eipan eis ti kyrie Tee israEl egenETE aytE toy episkepEnai sEmeron apo israEl fylEn mian

Суд 21:4 kai egeneto tE epayrion kai OrTrisen o laos kai OkodomEsan ekei TysiastErion kai anEnegkan olokaytOseis kai teleias

Суд 21:5 kai eipon oi yioi israEl tis oyk anebE en tE ekklEsia apo pasOn fylOn israEl pros kyrion oti o orkos megas En tois oyk anabebEkosin pros kyrion eis massEfa legontes TanatO TanatOTEsetai

Суд 21:6 kai pareklETEsan oi yioi israEl pros beniamin adelfon aytOn kai eipan exekopE sEmeron fylE mia apo israEl

Суд 21:7 ti poiEsOmen aytois tois perissois tois ypoleifTeisin eis gynaikas kai Emeis Omosamen en kyriO toy mE doynai aytois apo tOn TygaterOn EmOn eis gynaikas

Суд 21:8 kai eipan tis eis apo fylOn israEl os oyk anebE pros kyrion eis massEfa kai idoy oyk ElTen anEr eis tEn parembolEn apo iabis galaad eis tEn ekklEsian

Суд 21:9 kai epeskepE o laos kai oyk En ekei anEr apo oikoyntOn iabis galaad

Суд 21:10 kai apesteilen ekei E synagOgE dOdeka hiliadas andrOn apo yiOn tEs dynameOs kai eneteilanto aytois legontes poreyesTe kai pataxate toys oikoyntas iabis galaad en stomati romfaias

Суд 21:11 kai toyto poiEsete pan arsen kai pasan gynaika eidyian koitEn arsenos anaTematieite tas de parTenoys peripoiEsesTe kai epoiEsan oytOs

Суд 21:12 kai eyron apo oikoyntOn iabis galaad tetrakosias neanidas parTenoys aitines oyk egnOsan andra eis koitEn arsenos kai Enegkan aytas eis tEn parembolEn eis sElOn tEn en gE hanaan

Суд 21:13 kai apesteilen pasa E synagOgE kai elalEsan pros toys yioys beniamin en tE petra remmOn kai ekalesan aytoys eis eirEnEn

Суд 21:14 kai epestrepsen beniamin pros toys yioys israEl en tO kairO ekeinO kai edOkan aytois oi yioi israEl tas gynaikas as ezOopoiEsan apo tOn TygaterOn iabis galaad kai Eresen aytois oytOs

Суд 21:15 kai o laos pareklETE epi tO beniamin oti epoiEsen kyrios diakopEn en tais fylais israEl

Суд 21:16 kai eipon oi presbyteroi tEs synagOgEs ti poiEsOmen tois perissois eis gynaikas oti EfanisTE apo beniamin gynE

Суд 21:17 kai eipan klEronomia diasOzomenOn tO beniamin kai oyk exaleifTEsetai fylE apo israEl

Суд 21:18 oti Emeis oy dynEsomeTa doynai aytois gynaikas apo tOn TygaterOn EmOn oti Omosamen en yiois israEl legontes epikataratos o didoys gynaika tO beniamin

Суд 21:19 kai eipan idoy dE eortE kyrioy en sElOn af EmerOn eis Emeras E estin apo borra tEs baiTEl kat anatolas Elioy epi tEs odoy tEs anabainoysEs apo baiTEl eis syhem kai apo notoy tEs lebOna

Суд 21:20 kai eneteilanto tois yiois beniamin legontes poreyesTe enedreysate en tois ampelOsin

Суд 21:21 kai opsesTe kai idoy ean exelTOsin ai Tygateres tOn oikoyntOn sElOn horeyein en tois horois kai exeleysesTe ek tOn ampelOnOn kai arpasate eaytois anEr gynaika apo tOn TygaterOn sElOn kai poreyesTe eis gEn beniamin

Суд 21:22 kai estai otan elTOsin oi pateres aytOn E oi adelfoi aytOn krinesTai pros ymas kai eroymen aytois eleos poiEsate Emin aytas oti oyk elabomen anEr gynaika aytoy en tE parataxei oti oyh ymeis edOkate aytois Os kairos plEmmelEsate

Суд 21:23 kai epoiEsan oytOs oi yioi beniamin kai elabon gynaikas eis ariTmon aytOn apo tOn horeyoysOn On Erpasan kai eporeyTEsan kai ypestrepsan eis tEn klEronomian aytOn kai OkodomEsan tas poleis kai ekaTisan en aytais

Суд 21:24 kai periepatEsan ekeiTen oi yioi israEl en tO kairO ekeinO anEr eis fylEn aytoy kai eis syggeneian aytoy kai exElTon ekeiTen anEr eis klEronomian aytoy

Суд 21:25 en de tais Emerais ekeinais oyk En basileys en israEl anEr to eyTes enOpion aytoy epoiei


royT

Руф 1:1 kai egeneto en tO krinein toys kritas kai egeneto limos en tE gE kai eporeyTE anEr apo baiTleem tEs ioyda toy paroikEsai en agrO mOab aytos kai E gynE aytoy kai oi yioi aytoy

Руф 1:2 kai onoma tO andri abimeleh kai onoma tE gynaiki aytoy nOemin kai onoma tois dysin yiois aytoy maalOn kai helaiOn efraTaioi ek baiTleem tEs ioyda kai ElTosan eis agron mOab kai Esan ekei

Руф 1:3 kai apeTanen abimeleh o anEr tEs nOemin kai kateleifTE aytE kai oi dyo yioi aytEs

Руф 1:4 kai elabosan eaytois gynaikas mOabitidas onoma tE mia orfa kai onoma tE deytera royT kai katOkEsan ekei Os deka etE

Руф 1:5 kai apeTanon kai ge amfoteroi maalOn kai helaiOn kai kateleifTE E gynE apo toy andros aytEs kai apo tOn dyo yiOn aytEs

Руф 1:6 kai anestE aytE kai ai dyo nymfai aytEs kai apestrepsan ex agroy mOab oti Ekoysan en agrO mOab oti epeskeptai kyrios ton laon aytoy doynai aytois artoys

Руф 1:7 kai exElTen ek toy topoy oy En ekei kai ai dyo nymfai aytEs met aytEs kai eporeyonto en tE odO toy epistrepsai eis tEn gEn ioyda

Руф 1:8 kai eipen nOemin tais nymfais aytEs poreyesTe dE apostrafEte ekastE eis oikon mEtros aytEs poiEsai kyrios meT ymOn eleos kaTOs epoiEsate meta tOn teTnEkotOn kai met emoy

Руф 1:9 dOE kyrios ymin kai eyroite anapaysin ekastE en oikO andros aytEs kai katefilEsen aytas kai epEran tEn fOnEn aytOn kai eklaysan

Руф 1:10 kai eipan aytE meta soy epistrefomen eis ton laon soy

Руф 1:11 kai eipen nOemin epistrafEte dE Tygateres moy kai ina ti poreyesTe met emoy mE eti moi yioi en tE koilia moy kai esontai ymin eis andras

Руф 1:12 epistrafEte dE Tygateres moy dioti gegEraka toy mE einai andri oti eipa oti estin moi ypostasis toy genETEnai me andri kai texomai yioys

Руф 1:13 mE aytoys prosdexesTe eOs oy adrynTOsin E aytois katasheTEsesTe toy mE genesTai andri mE dE Tygateres moy oti epikranTE moi yper ymas oti exElTen en emoi heir kyrioy

Руф 1:14 kai epEran tEn fOnEn aytOn kai eklaysan eti kai katefilEsen orfa tEn penTeran aytEs kai epestrepsen eis ton laon aytEs royT de EkoloyTEsen aytE

Руф 1:15 kai eipen nOemin pros royT idoy anestrepsen E synnymfos soy pros laon aytEs kai pros toys Teoys aytEs epistrafEti dE kai sy opisO tEs synnymfoy soy

Руф 1:16 eipen de royT mE apantEsai emoi toy katalipein se E apostrepsai opisTen soy oti sy opoy ean poreyTEs poreysomai kai oy ean aylisTEs aylisTEsomai o laos soy laos moy kai o Teos soy Teos moy

Руф 1:17 kai oy ean apoTanEs apoTanoymai kakei tafEsomai tade poiEsai moi kyrios kai tade prosTeiE oti Tanatos diastelei ana meson emoy kai soy

Руф 1:18 idoysa de nOemin oti krataioytai aytE toy poreyesTai met aytEs ekopasen toy lalEsai pros aytEn eti

Руф 1:19 eporeyTEsan de amfoterai eOs toy paragenesTai aytas eis baiTleem kai EhEsen pasa E polis ep aytais kai eipon aytE estin nOemin

Руф 1:20 kai eipen pros aytas mE dE kaleite me nOemin kalesate me pikran oti epikranTE en emoi o ikanos sfodra

Руф 1:21 egO plErEs eporeyTEn kai kenEn apestrepsen me o kyrios kai ina ti kaleite me nOemin kai kyrios etapeinOsen me kai o ikanos ekakOsen me

Руф 1:22 kai epestrepsen nOemin kai royT E mOabitis E nymfE aytEs epistrefoysa ex agroy mOab aytai de paregenETEsan eis baiTleem en arhE Terismoy kriTOn

Руф 2:1 kai tE nOemin anEr gnOrimos tO andri aytEs o de anEr dynatos ishyi ek tEs syggeneias abimeleh kai onoma aytO boos

Руф 2:2 kai eipen royT E mOabitis pros nOemin poreyTO dE eis agron kai synaxO en tois stahysin katopisTen oy ean eyrO harin en ofTalmois aytoy eipen de aytE poreyoy Tygater

Руф 2:3 kai eporeyTE kai synelexen en tO agrO katopisTen tOn TerizontOn kai periepesen periptOmati tE meridi toy agroy boos toy ek syggeneias abimeleh

Руф 2:4 kai idoy boos ElTen ek baiTleem kai eipen tois Terizoysin kyrios meT ymOn kai eipon aytO eylogEsai se kyrios

Руф 2:5 kai eipen boos tO paidariO aytoy tO efestOti epi toys Terizontas tinos E neanis aytE

Руф 2:6 kai apekriTE to paidarion to efestos epi toys Terizontas kai eipen E pais E mOabitis estin E apostrafeisa meta nOemin ex agroy mOab

Руф 2:7 kai eipen syllexO dE kai synaxO en tois dragmasin opisTen tOn TerizontOn kai ElTen kai estE apo prOiTen kai eOs esperas oy katepaysen en tO agrO mikron

Руф 2:8 kai eipen boos pros royT oyk Ekoysas Tygater mE poreyTEs en agrO syllexai eterO kai sy oy poreysE enteyTen Ode kollETEti meta tOn korasiOn moy

Руф 2:9 oi ofTalmoi soy eis ton agron oy ean TerizOsin kai poreysE katopisTen aytOn idoy eneteilamEn tois paidariois toy mE apsasTai soy kai o ti dipsEseis kai poreyTEsE eis ta skeyE kai piesai oTen an ydreyOntai ta paidaria

Руф 2:10 kai epesen epi prosOpon aytEs kai prosekynEsen epi tEn gEn kai eipen pros ayton ti oti eyron harin en ofTalmois soy toy epignOnai me kai egO eimi xenE

Руф 2:11 kai apekriTE boos kai eipen aytE apaggelia apEggelE moi osa pepoiEkas meta tEs penTeras soy meta to apoTanein ton andra soy kai pOs katelipes ton patera soy kai tEn mEtera soy kai tEn gEn geneseOs soy kai eporeyTEs pros laon on oyk Edeis ehTes kai tritEs

Руф 2:12 apoteisai kyrios tEn ergasian soy kai genoito o misTos soy plErEs para kyrioy Teoy israEl pros on ElTes pepoiTenai ypo tas pterygas aytoy

Руф 2:13 E de eipen eyroimi harin en ofTalmois soy kyrie oti parekalesas me kai oti elalEsas epi kardian tEs doylEs soy kai idoy egO esomai Os mia tOn paidiskOn soy

Руф 2:14 kai eipen aytE boos EdE Ora toy fagein proselTe Ode kai fagesai tOn artOn kai bapseis ton psOmon soy en tO oxei kai ekaTisen royT ek plagiOn tOn TerizontOn kai eboynisen aytE boos alfiton kai efagen kai eneplEsTE kai katelipen

Руф 2:15 kai anestE toy syllegein kai eneteilato boos tois paidariois aytoy legOn kai ge ana meson tOn dragmatOn syllegetO kai mE kataishynEte aytEn

Руф 2:16 kai bastazontes bastaxate aytE kai ge paraballontes parabaleite aytE ek tOn beboynismenOn kai afete kai syllexei kai oyk epitimEsete aytE

Руф 2:17 kai synelexen en tO agrO eOs esperas kai errabdisen a synelexen kai egenETE Os oifi kriTOn

Руф 2:18 kai Eren kai eisElTen eis tEn polin kai eiden E penTera aytEs a synelexen kai exenegkasa royT edOken aytE a katelipen ex On eneplEsTE

Руф 2:19 kai eipen aytE E penTera aytEs poy synelexas sEmeron kai poy epoiEsas eiE o epignoys se eylogEmenos kai apEggeilen royT tE penTera aytEs poy epoiEsen kai eipen to onoma toy andros meT oy epoiEsa sEmeron boos

Руф 2:20 kai eipen nOemin tE nymfE aytEs eylogEtos estin tO kyriO oti oyk egkatelipen to eleos aytoy meta tOn zOntOn kai meta tOn teTnEkotOn kai eipen aytE nOemin eggizei Emin o anEr ek tOn aghisteyontOn Emas estin

Руф 2:21 kai eipen royT pros tEn penTeran aytEs kai ge oti eipen pros me meta tOn paidariOn moy proskollETEti eOs an telesOsin olon ton amEton os yparhei moi

Руф 2:22 kai eipen nOemin pros royT tEn nymfEn aytEs agaTon Tygater oti eporeyTEs meta tOn korasiOn aytoy kai oyk apantEsontai soi en agrO eterO

Руф 2:23 kai prosekollETE royT tois korasiois boos syllegein eOs oy synetelesen ton Terismon tOn kriTOn kai tOn pyrOn kai ekaTisen meta tEs penTeras aytEs

Руф 3:1 eipen de aytE nOemin E penTera aytEs Tygater oy mE zEtEsO soi anapaysin ina ey genEtai soi

Руф 3:2 kai nyn oyhi boos gnOrimos EmOn oy Es meta tOn korasiOn aytoy idoy aytos likma ton alOna tOn kriTOn taytE tE nykti

Руф 3:3 sy de loysE kai aleipsE kai periTEseis ton imatismon soy epi seaytE kai anabEsE epi ton alO mE gnOrisTEs tO andri eOs oy syntelesai ayton piein kai fagein

Руф 3:4 kai estai en tO koimETEnai ayton kai gnOsE ton topon opoy koimatai ekei kai eleysE kai apokalypseis ta pros podOn aytoy kai koimETEsE kai aytos apaggelei soi a poiEseis

Руф 3:5 eipen de royT pros aytEn panta osa ean eipEs poiEsO

Руф 3:6 kai katebE eis ton alO kai epoiEsen kata panta osa eneteilato aytE E penTera aytEs

Руф 3:7 kai efagen boos kai EgaTynTE E kardia aytoy kai ElTen koimETEnai en meridi tEs stoibEs E de ElTen kryfE kai apekalypsen ta pros podOn aytoy

Руф 3:8 egeneto de en tO mesonyktiO kai exestE o anEr kai etarahTE kai idoy gynE koimatai pros podOn aytoy

Руф 3:9 eipen de tis ei sy E de eipen egO eimi royT E doylE soy kai peribaleis to pterygion soy epi tEn doylEn soy oti aghisteys ei sy

Руф 3:10 kai eipen boos eylogEmenE sy tO kyriO TeO Tygater oti EgaTynas to eleos soy to eshaton yper to prOton to mE poreyTEnai se opisO neaniOn eitoi ptOhos eitoi ploysios

Руф 3:11 kai nyn Tygater mE foboy panta osa ean eipEs poiEsO soi oiden gar pasa fylE laoy moy oti gynE dynameOs ei sy

Руф 3:12 kai oti alETOs aghisteys egO eimi kai ge estin aghisteys eggiOn yper eme

Руф 3:13 aylisTEti tEn nykta kai estai to prOi ean aghisteysE se agaTon aghisteyetO ean de mE boylEtai aghisteysai se aghisteysO se egO zE kyrios koimETEti eOs prOi

Руф 3:14 kai ekoimETE pros podOn aytoy eOs prOi E de anestE pro toy epignOnai andra ton plEsion aytoy kai eipen boos mE gnOsTEtO oti ElTen gynE eis ton alOna

Руф 3:15 kai eipen aytE fere to perizOma to epanO soy kai ekratEsen ayto kai emetrEsen ex kriTOn kai epeTEken ep aytEn kai eisElTen eis tEn polin

Руф 3:16 kai royT eisElTen pros tEn penTeran aytEs E de eipen tis ei Tygater kai eipen aytE panta osa epoiEsen aytE o anEr

Руф 3:17 kai eipen aytE ta ex tOn kriTOn tayta edOken moi oti eipen pros me mE eiselTEs kenE pros tEn penTeran soy

Руф 3:18 E de eipen kaToy Tygater eOs toy epignOnai se pOs oy peseitai rEma oy gar mE EsyhasE o anEr eOs an telesE to rEma sEmeron

Руф 4:1 kai boos anebE epi tEn pylEn kai ekaTisen ekei kai idoy o aghisteytEs pareporeyeto on eipen boos kai eipen pros ayton boos ekklinas kaTison Ode kryfie kai exeklinen kai ekaTisen

Руф 4:2 kai elaben boos deka andras apo tOn presbyterOn tEs poleOs kai eipen kaTisate Ode kai ekaTisan

Руф 4:3 kai eipen boos tO aghistei tEn merida toy agroy E estin toy adelfoy EmOn toy abimeleh E dedotai nOemin tE epistrefoysE ex agroy mOab

Руф 4:4 kagO eipa apokalypsO to oys soy legOn ktEsai enantion tOn kaTEmenOn kai enantion tOn presbyterOn toy laoy moy ei aghisteyeis aghisteye ei de mE aghisteyeis anaggeilon moi kai gnOsomai oti oyk estin parex soy toy aghisteysai kagO eimi meta se o de eipen egO eimi aghisteysO

Руф 4:5 kai eipen boos en Emera toy ktEsasTai se ton agron ek heiros nOemin kai para royT tEs mOabitidos gynaikos toy teTnEkotos kai aytEn ktEsasTai se dei Oste anastEsai to onoma toy teTnEkotos epi tEs klEronomias aytoy

Руф 4:6 kai eipen o aghisteys oy dynEsomai aghisteysai emaytO mEpote diafTeirO tEn klEronomian moy aghisteyson seaytO tEn aghisteian moy oti oy dynEsomai aghisteysai

Руф 4:7 kai toyto to dikaiOma emprosTen en tO israEl epi tEn aghisteian kai epi to antallagma toy stEsai pan logon kai ypelyeto o anEr to ypodEma aytoy kai edidoy tO plEsion aytoy tO aghisteyonti tEn aghisteian aytoy kai toyto En martyrion en israEl

Руф 4:8 kai eipen o aghisteys tO boos ktEsai seaytO tEn aghisteian moy kai ypelysato to ypodEma aytoy kai edOken aytO

Руф 4:9 kai eipen boos tois presbyterois kai panti tO laO martyres ymeis sEmeron oti kektEmai panta ta toy abimeleh kai panta osa yparhei tO helaiOn kai tO maalOn ek heiros nOemin

Руф 4:10 kai ge royT tEn mOabitin tEn gynaika maalOn kektEmai emaytO eis gynaika toy anastEsai to onoma toy teTnEkotos epi tEs klEronomias aytoy kai oyk exoleTreyTEsetai to onoma toy teTnEkotos ek tOn adelfOn aytoy kai ek tEs fylEs laoy aytoy martyres ymeis sEmeron

Руф 4:11 kai eiposan pas o laos oi en tE pylE martyres kai oi presbyteroi eiposan dOE kyrios tEn gynaika soy tEn eisporeyomenEn eis ton oikon soy Os rahEl kai Os leian ai OkodomEsan amfoterai ton oikon israEl kai epoiEsan dynamin en efraTa kai estai onoma en baiTleem

Руф 4:12 kai genoito o oikos soy Os o oikos fares on eteken Tamar tO ioyda ek toy spermatos oy dOsei kyrios soi ek tEs paidiskEs taytEs

Руф 4:13 kai elaben boos tEn royT kai egenETE aytO eis gynaika kai eisElTen pros aytEn kai edOken aytE kyrios kyEsin kai eteken yion

Руф 4:14 kai eipan ai gynaikes pros nOemin eylogEtos kyrios os oy katelyse soi sEmeron ton aghistea kai kalesai to onoma soy en israEl

Руф 4:15 kai estai soi eis epistrefonta psyhEn kai toy diaTrepsai tEn polian soy oti E nymfE soy E agapEsasa se eteken ayton E estin agaTE soi yper epta yioys

Руф 4:16 kai elaben nOemin to paidion kai eTEken eis ton kolpon aytEs kai egenETE aytO eis tiTEnon

Руф 4:17 kai ekalesan aytoy ai geitones onoma legoysai etehTE yios tE nOemin kai ekalesan to onoma aytoy ObEd oytos patEr iessai patros dayid

Руф 4:18 kai aytai ai geneseis fares fares egennEsen ton esrOn

Руф 4:19 esrOn de egennEsen ton arran kai arran egennEsen ton aminadab

Руф 4:20 kai aminadab egennEsen ton naassOn kai naassOn egennEsen ton salman

Руф 4:21 kai salman egennEsen ton boos kai boos egennEsen ton ObEd

Руф 4:22 kai ObEd egennEsen ton iessai kai iessai egennEsen ton dayid


basileiOn a

1 Цар 1:1 anTrOpos En ex armaTaim sifa ex oroys efraim kai onoma aytO elkana yios ieremeEl yioy Elioy yioy Toke en nasib efraim

1 Цар 1:2 kai toytO dyo gynaikes onoma tE mia anna kai onoma tE deytera fennana kai En tE fennana paidia kai tE anna oyk En paidion

1 Цар 1:3 kai anebainen o anTrOpos ex EmerOn eis Emeras ek poleOs aytoy ex armaTaim proskynein kai Tyein tO kyriO TeO sabaOT eis sElO kai ekei Eli kai oi dyo yioi aytoy ofni kai finees iereis toy kyrioy

1 Цар 1:4 kai egenETE Emera kai eTysen elkana kai edOken tE fennana gynaiki aytoy kai tois yiois aytEs kai tais Tygatrasin aytEs meridas

1 Цар 1:5 kai tE anna edOken merida mian oti oyk En aytE paidion plEn oti tEn annan Egapa elkana yper taytEn kai kyrios apekleisen ta peri tEn mEtran aytEs

1 Цар 1:6 oti oyk edOken aytE kyrios paidion kata tEn Tlipsin aytEs kai kata tEn aTymian tEs TlipseOs aytEs kai ETymei dia toyto oti synekleisen kyrios ta peri tEn mEtran aytEs toy mE doynai aytE paidion

1 Цар 1:7 oytOs epoiei eniayton kat eniayton en tO anabainein aytEn eis oikon kyrioy kai ETymei kai eklaien kai oyk EsTien

1 Цар 1:8 kai eipen aytE elkana o anEr aytEs anna kai eipen aytO idoy egO kyrie kai eipen aytE ti estin soi oti klaieis kai ina ti oyk esTieis kai ina ti typtei se E kardia soy oyk agaTos egO soi yper deka tekna

1 Цар 1:9 kai anestE anna meta to fagein aytoys en sElO kai katestE enOpion kyrioy kai Eli o iereys ekaTEto epi toy difroy epi tOn fliOn naoy kyrioy

1 Цар 1:10 kai aytE katOdynos psyhE kai prosEyxato pros kyrion kai klaioysa eklaysen

1 Цар 1:11 kai Eyxato eyhEn kyriO legoysa adOnai kyrie elOai sabaOT ean epiblepOn epiblepsEs epi tEn tapeinOsin tEs doylEs soy kai mnEsTEs moy kai dOs tE doylE soy sperma andrOn kai dOsO ayton enOpion soy doton eOs Emeras Tanatoy aytoy kai oinon kai meTysma oy pietai kai sidEros oyk anabEsetai epi tEn kefalEn aytoy

1 Цар 1:12 kai egenETE ote eplETynen proseyhomenE enOpion kyrioy kai Eli o iereys efylaxen to stoma aytEs

1 Цар 1:13 kai aytE elalei en tE kardia aytEs kai ta heilE aytEs ekineito kai fOnE aytEs oyk Ekoyeto kai elogisato aytEn Eli eis meTyoysan

1 Цар 1:14 kai eipen aytE to paidarion Eli eOs pote meTysTEsE perieloy ton oinon soy kai poreyoy ek prosOpoy kyrioy

1 Цар 1:15 kai apekriTE anna kai eipen oyhi kyrie gynE E sklEra Emera egO eimi kai oinon kai meTysma oy pepOka kai ekheO tEn psyhEn moy enOpion kyrioy

1 Цар 1:16 mE dOs tEn doylEn soy eis Tygatera loimEn oti ek plEToys adoleshias moy ektetaka eOs nyn

1 Цар 1:17 kai apekriTE Eli kai eipen aytE poreyoy eis eirEnEn o Teos israEl dOE soi pan aitEma soy o EtEsO par aytoy

1 Цар 1:18 kai eipen eyren E doylE soy harin en ofTalmois soy kai eporeyTE E gynE eis tEn odon aytEs kai eisElTen eis to katalyma aytEs kai efagen meta toy andros aytEs kai epien kai to prosOpon aytEs oy synepesen eti

1 Цар 1:19 kai orTrizoysin to prOi kai proskynoysin tO kyriO kai poreyontai tEn odon aytOn kai eisElTen elkana eis ton oikon aytoy armaTaim kai egnO tEn annan gynaika aytoy kai emnEsTE aytEs kyrios

1 Цар 1:20 kai synelaben kai egenETE tO kairO tOn EmerOn kai eteken yion kai ekalesen to onoma aytoy samoyEl kai eipen oti para kyrioy Teoy sabaOT EtEsamEn ayton

1 Цар 1:21 kai anebE o anTrOpos elkana kai pas o oikos aytoy Tysai en sElOm tEn Tysian tOn EmerOn kai tas eyhas aytoy kai pasas tas dekatas tEs gEs aytoy

1 Цар 1:22 kai anna oyk anebE met aytoy oti eipen tO andri aytEs eOs toy anabEnai to paidarion ean apogalaktisO ayto kai ofTEsetai tO prosOpO kyrioy kai kaTEsetai ekei eOs aiOnos

1 Цар 1:23 kai eipen aytE elkana o anEr aytEs poiei to agaTon en ofTalmois soy kaToy eOs an apogalaktisEs ayto alla stEsai kyrios to exelTon ek toy stomatos soy kai ekaTisen E gynE kai eTElasen ton yion aytEs eOs an apogalaktisE ayton

1 Цар 1:24 kai anebE met aytoy eis sElOm en moshO trietizonti kai artois kai oifi semidaleOs kai nebel oinoy kai eisElTen eis oikon kyrioy en sElOm kai to paidarion met aytOn

1 Цар 1:25 kai prosEgagon enOpion kyrioy kai esfaxen o patEr aytoy tEn Tysian En epoiei ex EmerOn eis Emeras tO kyriO kai prosEgagen to paidarion kai esfaxen ton moshon kai prosEgagen anna E mEtEr toy paidarioy pros Eli

1 Цар 1:26 kai eipen en emoi kyrie zE E psyhE soy egO E gynE E katastasa enOpion soy en tO proseyxasTai pros kyrion

1 Цар 1:27 yper toy paidarioy toytoy prosEyxamEn kai edOken moi kyrios to aitEma moy o EtEsamEn par aytoy

1 Цар 1:28 kagO kihrO ayton tO kyriO pasas tas Emeras as zE aytos hrEsin tO kyriO

1 Цар 2:1 kai eipen estereOTE E kardia moy en kyriO ypsOTE keras moy en TeO moy eplatynTE epi ehTroys to stoma moy eyfranTEn en sOtEria soy

1 Цар 2:2 oti oyk estin agios Os kyrios kai oyk estin dikaios Os o Teos EmOn oyk estin agios plEn soy

1 Цар 2:3 mE kayhasTe kai mE laleite ypsEla mE exelTatO megalorrEmosynE ek toy stomatos ymOn oti Teos gnOseOn kyrios kai Teos etoimazOn epitEdeymata aytoy

1 Цар 2:4 toxon dynatOn EsTenEsen kai asTenoyntes periezOsanto dynamin

1 Цар 2:5 plEreis artOn ElattOTEsan kai oi peinOntes parEkan gEn oti steira eteken epta kai E pollE en teknois EsTenEsen

1 Цар 2:6 kyrios Tanatoi kai zOogonei katagei eis adoy kai anagei

1 Цар 2:7 kyrios ptOhizei kai ploytizei tapeinoi kai anypsoi

1 Цар 2:8 anista apo gEs penEta kai apo koprias egeirei ptOhon kaTisai meta dynastOn laOn kai Tronon doxEs kataklEronomOn aytois

1 Цар 2:9 didoys eyhEn tO eyhomenO kai eylogEsen etE dikaioy oti oyk en ishyi dynatos anEr

1 Цар 2:10 kyrios asTenE poiEsei antidikon aytoy kyrios agios mE kayhasTO o fronimos en tE fronEsei aytoy kai mE kayhasTO o dynatos en tE dynamei aytoy kai mE kayhasTO o ploysios en tO ploytO aytoy all E en toytO kayhasTO o kayhOmenos syniein kai ginOskein ton kyrion kai poiein krima kai dikaiosynEn en mesO tEs gEs kyrios anebE eis oyranoys kai ebrontEsen aytos krinei akra gEs kai didOsin ishyn tois basileysin EmOn kai ypsOsei keras hristoy aytoy

1 Цар 2:11 kai katelipon ayton ekei enOpion kyrioy kai apElTon eis armaTaim kai to paidarion En leitoyrgOn tO prosOpO kyrioy enOpion Eli toy iereOs

1 Цар 2:12 kai oi yioi Eli toy iereOs yioi loimoi oyk eidotes ton kyrion

1 Цар 2:13 kai to dikaiOma toy iereOs para toy laoy pantos toy Tyontos kai Erheto to paidarion toy iereOs Os an EpsETE to kreas kai kreagra triodoys en tE heiri aytoy

1 Цар 2:14 kai epataxen aytEn eis ton lebEta ton megan E eis to halkion E eis tEn kyTran pan o ean anebE en tE kreagra elambanen eaytO o iereys kata tade epoioyn panti israEl tois erhomenois Tysai kyriO en sElOm

1 Цар 2:15 kai prin TymiaTEnai to stear Erheto to paidarion toy iereOs kai elegen tO andri tO Tyonti dos kreas optEsai tO ierei kai oy mE labO para soy efTon ek toy lebEtos

1 Цар 2:16 kai elegen o anEr o TyOn TymiaTEtO prOton Os kaTEkei to stear kai labe seaytO ek pantOn On epiTymei E psyhE soy kai eipen oyhi oti nyn dOseis kai ean mE lEmpsomai krataiOs

1 Цар 2:17 kai En E amartia tOn paidariOn enOpion kyrioy megalE sfodra oti ETetoyn tEn Tysian kyrioy

1 Цар 2:18 kai samoyEl En leitoyrgOn enOpion kyrioy paidarion periezOsmenon efoyd bar

1 Цар 2:19 kai diploida mikran epoiEsen aytO E mEtEr aytoy kai aneferen aytO ex EmerOn eis Emeras en tO anabainein aytEn meta toy andros aytEs Tysai tEn Tysian tOn EmerOn

1 Цар 2:20 kai eylogEsen Eli ton elkana kai tEn gynaika aytoy legOn apoteisai soi kyrios sperma ek tEs gynaikos taytEs anti toy hreoys oy ehrEsas tO kyriO kai apElTen o anTrOpos eis ton topon aytoy

1 Цар 2:21 kai epeskepsato kyrios tEn annan kai eteken eti treis yioys kai dyo Tygateras kai emegalynTE to paidarion samoyEl enOpion kyrioy

1 Цар 2:22 kai Eli presbytEs sfodra kai Ekoysen a epoioyn oi yioi aytoy tois yiois israEl

1 Цар 2:23 kai eipen aytois ina ti poieite kata to rEma toyto o egO akoyO ek stomatos pantos toy laoy kyrioy

1 Цар 2:24 mE tekna oti oyk agaTE E akoE En egO akoyO mE poieite oytOs oti oyk agaTai ai akoai as egO akoyO toy mE doyleyein laon TeO

1 Цар 2:25 ean amartanOn amartE anEr eis andra kai proseyxontai yper aytoy pros kyrion kai ean tO kyriO amartE tis proseyxetai yper aytoy kai oyk Ekoyon tEs fOnEs toy patros aytOn oti boylomenos eboyleto kyrios diafTeirai aytoys

1 Цар 2:26 kai to paidarion samoyEl eporeyeto kai emegalyneto kai agaTon kai meta kyrioy kai meta anTrOpOn

1 Цар 2:27 kai ElTen anTrOpos Teoy pros Eli kai eipen tade legei kyrios apokalyfTeis apekalyfTEn pros oikon patros soy ontOn aytOn en gE aigyptO doylOn tO oikO faraO

1 Цар 2:28 kai exelexamEn ton oikon toy patros soy ek pantOn tOn skEptrOn israEl emoi ierateyein kai anabainein epi TysiastErion moy kai Tymian Tymiama kai airein efoyd kai edOka tO oikO toy patros soy ta panta toy pyros yiOn israEl eis brOsin

1 Цар 2:29 kai ina ti epeblepsas epi to Tymiama moy kai eis tEn Tysian moy anaidei ofTalmO kai edoxasas toys yioys soy yper eme eneylogeisTai aparhEs pasEs Tysias israEl emprosTen moy

1 Цар 2:30 dia toyto tade eipen kyrios o Teos israEl eipa o oikos soy kai o oikos toy patros soy dieleysetai enOpion moy eOs aiOnos kai nyn fEsin kyrios mEdamOs emoi oti all E toys doxazontas me doxasO kai o exoyTenOn me atimOTEsetai

1 Цар 2:31 idoy Emerai erhontai kai exoleTreysO to sperma soy kai to sperma oikoy patros soy

1 Цар 2:32 kai oyk estai soy presbytEs en oikO moy pasas tas Emeras

1 Цар 2:33 kai andra oyk exoleTreysO soi apo toy TysiastErioy moy eklipein toys ofTalmoys aytoy kai katarrein tEn psyhEn aytoy kai pas perisseyOn oikoy soy pesoyntai en romfaia andrOn

1 Цар 2:34 kai toyto soi to sEmeion o Exei epi toys dyo yioys soy toytoys ofni kai finees en Emera mia apoTanoyntai amfoteroi

1 Цар 2:35 kai anastEsO emaytO ierea piston os panta ta en tE kardia moy kai ta en tE psyhE moy poiEsei kai oikodomEsO aytO oikon piston kai dieleysetai enOpion hristoy moy pasas tas Emeras

1 Цар 2:36 kai estai o perisseyOn en oikO soy Exei proskynein aytO oboloy argyrioy legOn pararripson me epi mian tOn ierateiOn soy fagein arton

1 Цар 3:1 kai to paidarion samoyEl En leitoyrgOn tO kyriO enOpion Eli toy iereOs kai rEma kyrioy En timion en tais Emerais ekeinais oyk En orasis diastelloysa

1 Цар 3:2 kai egeneto en tE Emera ekeinE kai Eli ekaTeyden en tO topO aytoy kai oi ofTalmoi aytoy Erxanto barynesTai kai oyk Edynato blepein

1 Цар 3:3 kai o lyhnos toy Teoy prin episkeyasTEnai kai samoyEl ekaTeyden en tO naO oy E kibOtos toy Teoy

1 Цар 3:4 kai ekalesen kyrios samoyEl samoyEl kai eipen idoy egO

1 Цар 3:5 kai edramen pros Eli kai eipen idoy egO oti keklEkas me kai eipen oy keklEka se anastrefe kaTeyde kai anestrepsen kai ekaTeyden

1 Цар 3:6 kai proseTeto kyrios kai ekalesen samoyEl samoyEl kai eporeyTE pros Eli to deyteron kai eipen idoy egO oti keklEkas me kai eipen oy keklEka se anastrefe kaTeyde

1 Цар 3:7 kai samoyEl prin E gnOnai Teon kai apokalyfTEnai aytO rEma kyrioy

1 Цар 3:8 kai proseTeto kyrios kalesai samoyEl en tritO kai anestE kai eporeyTE pros Eli kai eipen idoy egO oti keklEkas me kai esofisato Eli oti kyrios keklEken to paidarion

1 Цар 3:9 kai eipen anastrefe kaTeyde teknon kai estai ean kalesE se kai ereis lalei kyrie oti akoyei o doylos soy kai eporeyTE samoyEl kai ekoimETE en tO topO aytoy

1 Цар 3:10 kai ElTen kyrios kai katestE kai ekalesen ayton Os apax kai apax kai eipen samoyEl lalei oti akoyei o doylos soy

1 Цар 3:11 kai eipen kyrios pros samoyEl idoy egO poiO ta rEmata moy en israEl Oste pantos akoyontos ayta EhEsei amfotera ta Ota aytoy

1 Цар 3:12 en tE Emera ekeinE epegerO epi Eli panta osa elalEsa eis ton oikon aytoy arxomai kai epitelesO

1 Цар 3:13 kai anEggelka aytO oti ekdikO egO ton oikon aytoy eOs aiOnos en adikiais yiOn aytoy oti kakologoyntes Teon yioi aytoy kai oyk enoyTetei aytoys kai oyd oytOs

1 Цар 3:14 Omosa tO oikO Eli ei exilasTEsetai adikia oikoy Eli en Tymiamati kai en Tysiais eOs aiOnos

1 Цар 3:15 kai koimatai samoyEl eOs prOi kai OrTrisen to prOi kai Enoixen tas Tyras oikoy kyrioy kai samoyEl efobETE apaggeilai tEn orasin tO Eli

1 Цар 3:16 kai eipen Eli pros samoyEl samoyEl teknon kai eipen idoy egO

1 Цар 3:17 kai eipen ti to rEma to lalETen pros se mE dE krypsEs ap emoy tade poiEsai soi o Teos kai tade prosTeiE ean krypsEs ap emoy rEma ek pantOn tOn logOn tOn lalETentOn soi en tois Osin soy

1 Цар 3:18 kai apEggeilen samoyEl pantas toys logoys kai oyk ekrypsen ap aytoy kai eipen Eli kyrios aytos to agaTon enOpion aytoy poiEsei

1 Цар 3:19 kai emegalynTE samoyEl kai En kyrios met aytoy kai oyk epesen apo pantOn tOn logOn aytoy epi tEn gEn

1 Цар 3:20 kai egnOsan pas israEl apo kai eOs bErsabee oti pistos samoyEl eis profEtEn tO kyriO

1 Цар 3:21 kai proseTeto kyrios dElOTEnai en sElOm oti apekalyfTE kyrios pros samoyEl kai episteyTE samoyEl profEtEs genesTai tO kyriO eis panta israEl ap akrOn tEs gEs kai eOs akrOn kai Eli presbytEs sfodra kai oi yioi aytoy poreyomenoi eporeyonto kai ponEra E odos aytOn enOpion kyrioy

1 Цар 4:1 kai egenETE en tais Emerais ekeinais kai synaTroizontai allofyloi eis polemon epi israEl kai exElTen israEl eis apantEsin aytois eis polemon kai paremballoysin epi abenezer kai oi allofyloi paremballoysin en afek

1 Цар 4:2 kai paratassontai oi allofyloi eis polemon epi israEl kai eklinen o polemos kai eptaisen anEr israEl enOpion allofylOn kai eplEgEsan en tE parataxei en agrO tessares hiliades andrOn

1 Цар 4:3 kai ElTen o laos eis tEn parembolEn kai eipan oi presbyteroi israEl kata ti eptaisen Emas kyrios sEmeron enOpion allofylOn labOmen tEn kibOton toy Teoy EmOn ek sElOm kai exelTetO en mesO EmOn kai sOsei Emas ek heiros ehTrOn EmOn

1 Цар 4:4 kai apesteilen o laos eis sElOm kai airoysin ekeiTen tEn kibOton kyrioy kaTEmenoy heroybim kai amfoteroi oi yioi Eli meta tEs kibOtoy ofni kai finees

1 Цар 4:5 kai egenETE Os ElTen kibOtos kyrioy eis tEn parembolEn kai anekraxen pas israEl fOnE megalE kai EhEsen E gE

1 Цар 4:6 kai Ekoysan oi allofyloi tEs kraygEs kai eipon oi allofyloi tis E kraygE E megalE aytE en parembolE tOn ebraiOn kai egnOsan oti kibOtos kyrioy Ekei eis tEn parembolEn

1 Цар 4:7 kai efobETEsan oi allofyloi kai eipon oytoi oi Teoi Ekasin pros aytoys eis tEn parembolEn oyai Emin exeloy Emas kyrie sEmeron oti oy gegonen toiaytE ehTes kai tritEn

1 Цар 4:8 oyai Emin tis exeleitai Emas ek heiros tOn TeOn tOn stereOn toytOn oytoi oi Teoi oi pataxantes tEn aigypton en pasE plEgE kai en tE erEmO

1 Цар 4:9 krataioysTe kai ginesTe eis andras allofyloi mEpote doyleysEte tois ebraiois kaTOs edoyleysan Emin kai esesTe eis andras kai polemEsate aytoys

1 Цар 4:10 kai epolemEsan aytoys kai ptaiei anEr israEl kai efygen ekastos eis skEnOma aytoy kai egeneto plEgE megalE sfodra kai epesan ex israEl triakonta hiliades tagmatOn

1 Цар 4:11 kai kibOtos Teoy elEmfTE kai amfoteroi yioi Eli apeTanon ofni kai finees

1 Цар 4:12 kai edramen anEr ieminaios ek tEs parataxeOs kai ElTen eis sElOm en tE Emera ekeinE kai ta imatia aytoy dierrEgota kai gE epi tEs kefalEs aytoy

1 Цар 4:13 kai ElTen kai idoy Eli ekaTEto epi toy difroy para tEn pylEn skopeyOn tEn odon oti En E kardia aytoy exestEkyia peri tEs kibOtoy toy Teoy kai o anTrOpos eisElTen eis tEn polin apaggeilai kai aneboEsen E polis

1 Цар 4:14 kai Ekoysen Eli tEn fOnEn tEs boEs kai eipen tis E boE tEs fOnEs taytEs kai o anTrOpos speysas eisElTen kai apEggeilen tO Eli

1 Цар 4:15 kai Eli yios enenEkonta etOn kai oi ofTalmoi aytoy epanestEsan kai oyk eblepen kai eipen Eli tois andrasin tois periestEkosin aytO tis E fOnE toy Ehoys toytoy

1 Цар 4:16 kai o anEr speysas prosElTen pros Eli kai eipen aytO egO eimi o EkOn ek tEs parembolEs kagO pefeyga ek tEs parataxeOs sEmeron kai eipen ti to gegonos rEma teknon

1 Цар 4:17 kai apekriTE to paidarion kai eipen pefeygen anEr israEl ek prosOpoy allofylOn kai egeneto plEgE megalE en tO laO kai amfoteroi oi yioi soy teTnEkasin kai E kibOtos toy Teoy elEmfTE

1 Цар 4:18 kai egeneto Os emnEsTE tEs kibOtoy toy Teoy kai epesen apo toy difroy opisTiOs ehomenos tEs pylEs kai synetribE o nOtos aytoy kai apeTanen oti presbytEs o anTrOpos kai barys kai aytos ekrinen ton israEl eikosi etE

1 Цар 4:19 kai nymfE aytoy gynE finees syneilEfyia toy tekein kai Ekoysen tEn aggelian oti elEmfTE E kibOtos toy Teoy kai oti teTnEken o penTeros aytEs kai o anEr aytEs kai Oklasen kai eteken oti epestrafEsan ep aytEn Odines aytEs

1 Цар 4:20 kai en tO kairO aytEs apoTnEskei kai eipon aytE ai gynaikes ai parestEkyiai aytE mE foboy oti yion tetokas kai oyk apekriTE kai oyk enoEsen E kardia aytEs

1 Цар 4:21 kai ekalesen to paidarion oyai barhabOT yper tEs kibOtoy toy Teoy kai yper toy penTeroy aytEs kai yper toy andros aytEs

1 Цар 4:22 kai eipan apOkistai doxa israEl en tO lEmfTEnai tEn kibOton kyrioy

1 Цар 5:1 kai allofyloi elabon tEn kibOton toy Teoy kai eisEnegkan aytEn ex abennezer eis azOton

1 Цар 5:2 kai elabon allofyloi tEn kibOton kyrioy kai eisEnegkan aytEn eis oikon dagOn kai parestEsan aytEn para dagOn

1 Цар 5:3 kai OrTrisan oi azOtioi kai eisElTon eis oikon dagOn kai eidon kai idoy dagOn peptOkOs epi prosOpon aytoy enOpion kibOtoy toy Teoy kai Egeiran ton dagOn kai katestEsan eis ton topon aytoy kai ebarynTE heir kyrioy epi toys azOtioys kai ebasanisen aytoys kai epataxen aytoys eis tas edras aytOn tEn azOton kai ta oria aytEs

1 Цар 5:4 kai egeneto ote OrTrisan to prOi kai idoy dagOn peptOkOs epi prosOpon aytoy enOpion kibOtoy diaTEkEs kyrioy kai E kefalE dagOn kai amfotera ta ihnE heirOn aytoy afErEmena epi ta emprosTia amafeT ekaston kai amfoteroi oi karpoi tOn heirOn aytoy peptOkotes epi to proTyron plEn E rahis dagOn ypeleifTE

1 Цар 5:5 dia toyto oyk epibainoysin oi iereis dagOn kai pas o eisporeyomenos eis oikon dagOn epi baTmon oikoy dagOn en azOtO eOs tEs Emeras taytEs oti yperbainontes yperbainoysin

1 Цар 5:6 kai ebarynTE heir kyrioy epi azOton kai epEgagen aytois kai exezesen aytois eis tas nays kai meson tEs hOras aytEs anefyEsan myes kai egeneto syghysis Tanatoy megalE en tE polei

1 Цар 5:7 kai eidon oi andres azOtoy oti oytOs kai legoysin oti oy kaTEsetai kibOtos toy Teoy israEl meT EmOn oti sklEra heir aytoy ef Emas kai epi dagOn Teon EmOn

1 Цар 5:8 kai apostelloysin kai synagoysin toys satrapas tOn allofylOn pros aytoys kai legoysin ti poiEsOmen kibOtO Teoy israEl kai legoysin oi geTTaioi metelTetO kibOtos toy Teoy pros Emas kai metElTen kibOtos toy Teoy eis geTTa

1 Цар 5:9 kai egenETE meta to metelTein aytEn kai ginetai heir kyrioy en tE polei tarahos megas sfodra kai epataxen toys andras tEs poleOs apo mikroy eOs megaloy kai epataxen aytoys eis tas edras aytOn kai epoiEsan eaytois oi geTTaioi edras

1 Цар 5:10 kai exapostelloysin tEn kibOton toy Teoy eis askalOna kai egenETE Os eisElTen kibOtos Teoy eis askalOna kai eboEsan oi askalOnitai legontes ti apestrepsate pros Emas tEn kibOton toy Teoy israEl TanatOsai Emas kai ton laon EmOn

1 Цар 5:11 kai exapostelloysin kai synagoysin toys satrapas tOn allofylOn kai eipon exaposteilate tEn kibOton toy Teoy israEl kai kaTisatO eis ton topon aytEs kai oy mE TanatOsE Emas kai ton laon EmOn oti egenETE syghysis Tanatoy en olE tE polei bareia sfodra Os eisElTen kibOtos Teoy israEl ekei

1 Цар 5:12 kai oi zOntes kai oyk apoTanontes eplEgEsan eis tas edras kai anebE E kraygE tEs poleOs eis ton oyranon

1 Цар 6:1 kai En E kibOtos en agrO tOn allofylOn epta mEnas kai exezesen E gE aytOn myas

1 Цар 6:2 kai kaloysin allofyloi toys iereis kai toys manteis kai toys epaoidoys aytOn legontes ti poiEsOmen tE kibOtO kyrioy gnOrisate Emin en tini aposteloymen aytEn eis ton topon aytEs

1 Цар 6:3 kai eipan ei exapestellete ymeis tEn kibOton diaTEkEs kyrioy Teoy israEl mE dE exaposteilEte aytEn kenEn alla apodidontes apodote aytE tEs basanoy kai tote iaTEsesTe kai exilasTEsetai ymin mE oyk apostE E heir aytoy af ymOn

1 Цар 6:4 kai legoysin ti to tEs basanoy apodOsomen aytE kai eipan kat ariTmon tOn satrapOn tOn allofylOn pente edras hrysas oti ptaisma en ymin kai tois arhoysin ymOn kai tO laO

1 Цар 6:5 kai mys hrysoys omoiOma tOn myOn ymOn tOn diafTeirontOn tEn gEn kai dOsete tO kyriO doxan opOs koyfisE tEn heira aytoy af ymOn kai apo tOn TeOn ymOn kai apo tEs gEs ymOn

1 Цар 6:6 kai ina ti barynete tas kardias ymOn Os ebarynen aigyptos kai faraO tEn kardian aytOn oyhi ote enepaixen aytois exapesteilan aytoys kai apElTon

1 Цар 6:7 kai nyn labete kai poiEsate amaxan kainEn kai dyo boas prOtotokoysas aney tOn teknOn kai zeyxate tas boas en tE amaxE kai apagagete ta tekna apo opisTen aytOn eis oikon

1 Цар 6:8 kai lEmpsesTe tEn kibOton kai TEsete aytEn epi tEn amaxan kai ta skeyE ta hrysa apodOsete aytE tEs basanoy kai TEsete en Temati bersehTan ek meroys aytEs kai exaposteleite aytEn kai apelasate aytEn kai apeleysetai

1 Цар 6:9 kai opsesTe ei eis odon oriOn aytEs poreysetai kata baiTsamys aytos pepoiEken Emin tEn kakian taytEn tEn megalEn kai ean mE kai gnOsomeTa oti oy heir aytoy Eptai EmOn alla symptOma toyto gegonen Emin

1 Цар 6:10 kai epoiEsan oi allofyloi oytOs kai elabon dyo boas prOtotokoysas kai ezeyxan aytas en tE amaxE kai ta tekna aytOn apekOlysan eis oikon

1 Цар 6:11 kai eTento tEn kibOton epi tEn amaxan kai to Tema ergab kai toys mys toys hrysoys

1 Цар 6:12 kai kateyTynan ai boes en tE odO eis odon baiTsamys en tribO eni eporeyonto kai ekopiOn kai oy meTistanto dexia oyde aristera kai oi satrapai tOn allofylOn eporeyonto opisO aytEs eOs oriOn baiTsamys

1 Цар 6:13 kai oi en baiTsamys eTerizon Terismon pyrOn en koiladi kai Eran ofTalmoys aytOn kai eidon kibOton kyrioy kai EyfranTEsan eis apantEsin aytEs

1 Цар 6:14 kai E amaxa eisElTen eis agron OsEe ton en baiTsamys kai estEsan ekei par aytE liTon megan kai shizoysin ta xyla tEs amaxEs kai tas boas anEnegkan eis olokaytOsin tO kyriO

1 Цар 6:15 kai oi leyitai anEnegkan tEn kibOton toy kyrioy kai to Tema ergab met aytEs kai ta ep aytEs skeyE ta hrysa kai eTento epi toy liToy toy megaloy kai oi andres baiTsamys anEnegkan olokaytOseis kai Tysias en tE Emera ekeinE tO kyriO

1 Цар 6:16 kai oi pente satrapai tOn allofylOn eOrOn kai anestrepsan eis askalOna tE Emera ekeinE

1 Цар 6:17 kai aytai ai edrai ai hrysai as apedOkan oi allofyloi tEs basanoy tO kyriO tEs azOtoy mian tEs gazEs mian tEs askalOnos mian tEs geT mian tEs akkarOn mian

1 Цар 6:18 kai mys oi hrysoi kat ariTmon pasOn poleOn tOn allofylOn tOn pente satrapOn ek poleOs estereOmenEs kai eOs kOmEs toy ferezaioy kai eOs liToy toy megaloy oy epeTEkan ep aytoy tEn kibOton diaTEkEs kyrioy toy en agrO OsEe toy baiTsamysitoy

1 Цар 6:19 kai oyk Esmenisan oi yioi iehonioy en tois andrasin baiTsamys oti eidan kibOton kyrioy kai epataxen en aytois ebdomEkonta andras kai pentEkonta hiliadas andrOn kai epenTEsen o laos oti epataxen kyrios en tO laO plEgEn megalEn sfodra

1 Цар 6:20 kai eipan oi andres oi ek baiTsamys tis dynEsetai dielTein enOpion kyrioy toy agioy toytoy kai pros tina anabEsetai kibOtos kyrioy af EmOn

1 Цар 6:21 kai apostelloysin aggeloys pros toys katoikoyntas kariaTiarim legontes apestrofasin allofyloi tEn kibOton kyrioy katabEte kai anagagete aytEn pros eaytoys

1 Цар 7:1 kai erhontai oi andres kariaTiarim kai anagoysin tEn kibOton diaTEkEs kyrioy kai eisagoysin aytEn eis oikon aminadab ton en tO boynO kai ton eleazar yion aytoy Egiasan fylassein tEn kibOton diaTEkEs kyrioy

1 Цар 7:2 kai egenETE af Es Emeras En E kibOtos en kariaTiarim eplETynan ai Emerai kai egenonto eikosi etE kai epeblepsen pas oikos israEl opisO kyrioy

1 Цар 7:3 kai eipen samoyEl pros panta oikon israEl legOn ei en olE kardia ymOn ymeis epistrefete pros kyrion perielete toys Teoys toys allotrioys ek mesoy ymOn kai ta alsE kai etoimasate tas kardias ymOn pros kyrion kai doyleysate aytO monO kai exeleitai ymas ek heiros allofylOn

1 Цар 7:4 kai perieilon oi yioi israEl tas baalim kai ta alsE astarOT kai edoyleysan kyriO monO

1 Цар 7:5 kai eipen samoyEl aTroisate panta israEl eis massEfaT kai proseyxomai peri ymOn pros kyrion

1 Цар 7:6 kai synEhTEsan eis massEfaT kai ydreyontai ydOr kai exehean enOpion kyrioy epi tEn gEn kai enEsteysan en tE Emera ekeinE kai eipan EmartEkamen enOpion kyrioy kai edikazen samoyEl toys yioys israEl eis massEfaT

1 Цар 7:7 kai Ekoysan oi allofyloi oti synETroisTEsan pantes oi yioi israEl eis massEfaT kai anebEsan satrapai allofylOn epi israEl kai akoyoysin oi yioi israEl kai efobETEsan apo prosOpoy allofylOn

1 Цар 7:8 kai eipan oi yioi israEl pros samoyEl mE parasiOpEsEs af EmOn toy mE boan pros kyrion Teon soy kai sOsei Emas ek heiros allofylOn

1 Цар 7:9 kai elaben samoyEl arna galaTEnon ena kai anEnegken ayton olokaytOsin syn panti tO laO tO kyriO kai eboEsen samoyEl pros kyrion peri israEl kai epEkoysen aytoy kyrios

1 Цар 7:10 kai En samoyEl anaferOn tEn olokaytOsin kai allofyloi prosEgon eis polemon epi israEl kai ebrontEsen kyrios en fOnE megalE en tE Emera ekeinE epi toys allofyloys kai synehyTEsan kai eptaisan enOpion israEl

1 Цар 7:11 kai exElTan andres israEl ek massEfaT kai katediOxan toys allofyloys kai epataxan aytoys eOs ypokatO toy baiThor

1 Цар 7:12 kai elaben samoyEl liTon ena kai estEsen ayton ana meson massEfaT kai ana meson tEs palaias kai ekalesen to onoma aytoy abenezer liTos toy boEToy kai eipen eOs entayTa eboETEsen Emin kyrios

1 Цар 7:13 kai etapeinOsen kyrios toys allofyloys kai oy proseTento eti proselTein eis orion israEl kai egenETE heir kyrioy epi toys allofyloys pasas tas Emeras toy samoyEl

1 Цар 7:14 kai apedoTEsan ai poleis as elabon oi allofyloi para tOn yiOn israEl kai apedOkan aytas tO israEl apo askalOnos eOs azob kai to orion israEl afeilanto ek heiros allofylOn kai En eirEnE ana meson israEl kai ana meson toy amorraioy

1 Цар 7:15 kai edikazen samoyEl ton israEl pasas tas Emeras tEs zOEs aytoy

1 Цар 7:16 kai eporeyeto kat eniayton eniayton kai ekykloy baiTEl kai tEn galgala kai tEn massEfaT kai edikazen ton israEl en pasi tois Egiasmenois toytois

1 Цар 7:17 E de apostrofE aytoy eis armaTaim oti ekei En o oikos aytoy kai edikazen ekei ton israEl kai OkodomEsen ekei TysiastErion tO kyriO

1 Цар 8:1 kai egeneto Os egErasen samoyEl kai katestEsen toys yioys aytoy dikastas tO israEl

1 Цар 8:2 kai tayta ta onomata tOn yiOn aytoy prOtotokos iOEl kai onoma toy deyteroy abia dikastai en bErsabee

1 Цар 8:3 kai oyk eporeyTEsan oi yioi aytoy en odO aytoy kai exeklinan opisO tEs synteleias kai elambanon dOra kai exeklinon dikaiOmata

1 Цар 8:4 kai synaTroizontai andres israEl kai paraginontai eis armaTaim pros samoyEl

1 Цар 8:5 kai eipan aytO idoy sy gegErakas kai oi yioi soy oy poreyontai en tE odO soy kai nyn katastEson ef Emas basilea dikazein Emas kaTa kai ta loipa eTnE

1 Цар 8:6 kai En ponEron to rEma en ofTalmois samoyEl Os eipan dos Emin basilea dikazein Emas kai prosEyxato samoyEl pros kyrion

1 Цар 8:7 kai eipen kyrios pros samoyEl akoye tEs fOnEs toy laoy kaTa an lalEsOsin soi oti oy se exoyTenEkasin all E eme exoydenOkasin toy mE basileyein ep aytOn

1 Цар 8:8 kata panta ta poiEmata a epoiEsan moi af Es Emeras anEgagon aytoys ex aigyptoy eOs tEs Emeras taytEs kai egkatelipon me kai edoyleyon Teois eterois oytOs aytoi poioysin kai soi

1 Цар 8:9 kai nyn akoye tEs fOnEs aytOn plEn oti diamartyromenos diamartyrE aytois kai apaggeleis aytois to dikaiOma toy basileOs os basileysei ep aytoys

1 Цар 8:10 kai eipen samoyEl pan to rEma kyrioy pros ton laon toys aitoyntas par aytoy basilea

1 Цар 8:11 kai eipen toyto estai to dikaiOma toy basileOs os basileysei ef ymas toys yioys ymOn lEmpsetai kai TEsetai aytoys en armasin aytoy kai ippeysin aytoy kai protrehontas tOn armatOn aytoy

1 Цар 8:12 kai TesTai aytoys eaytO hiliarhoys kai ekatontarhoys kai Terizein Terismon aytoy kai trygan trygEton aytoy kai poiein skeyE polemika aytoy kai skeyE armatOn aytoy

1 Цар 8:13 kai tas Tygateras ymOn lEmpsetai eis myrepsoys kai eis mageirissas kai eis pessoysas

1 Цар 8:14 kai toys agroys ymOn kai toys ampelOnas ymOn kai toys elaiOnas ymOn toys agaToys lEmpsetai kai dOsei tois doylois aytoy

1 Цар 8:15 kai ta spermata ymOn kai toys ampelOnas ymOn apodekatOsei kai dOsei tois eynoyhois aytoy kai tois doylois aytoy

1 Цар 8:16 kai toys doyloys ymOn kai tas doylas ymOn kai ta boykolia ymOn ta agaTa kai toys onoys ymOn lEmpsetai kai apodekatOsei eis ta erga aytoy

1 Цар 8:17 kai ta poimnia ymOn apodekatOsei kai ymeis esesTe aytO doyloi

1 Цар 8:18 kai boEsesTe en tE Emera ekeinE ek prosOpoy basileOs ymOn oy exelexasTe eaytois kai oyk epakoysetai kyrios ymOn en tais Emerais ekeinais oti ymeis exelexasTe eaytois basilea

1 Цар 8:19 kai oyk Eboyleto o laos akoysai toy samoyEl kai eipan aytO oyhi all E basileys estai ef Emas

1 Цар 8:20 kai esomeTa kai Emeis kata panta ta eTnE kai dikasei Emas basileys EmOn kai exeleysetai emprosTen EmOn kai polemEsei ton polemon EmOn

1 Цар 8:21 kai Ekoysen samoyEl pantas toys logoys toy laoy kai elalEsen aytoys eis ta Ota kyrioy

1 Цар 8:22 kai eipen kyrios pros samoyEl akoye tEs fOnEs aytOn kai basileyson aytois basilea kai eipen samoyEl pros andras israEl apotrehetO ekastos eis tEn polin aytoy

1 Цар 9:1 kai En anEr ex yiOn beniamin kai onoma aytO kis yios abiEl yioy sared yioy bahir yioy afek yioy andros ieminaioy anEr dynatos

1 Цар 9:2 kai toytO yios kai onoma aytO saoyl eymegeTEs anEr agaTos kai oyk En en yiois israEl agaTos yper ayton yper Omian kai epanO ypsElos yper pasan tEn gEn

1 Цар 9:3 kai apOlonto ai onoi kis patros saoyl kai eipen kis pros saoyl ton yion aytoy labe meta seaytoy en tOn paidariOn kai anastEte kai poreyTEte kai zEtEsate tas onoys

1 Цар 9:4 kai diElTon di oroys efraim kai diElTon dia tEs gEs selha kai oyh eyron kai diElTon dia tEs gEs easakem kai oyk En kai diElTon dia tEs gEs iakim kai oyh eyron

1 Цар 9:5 aytOn elTontOn eis tEn sif kai saoyl eipen tO paidariO aytoy tO met aytoy deyro kai anastrepsOmen mE aneis o patEr moy tas onoys frontizE peri EmOn

1 Цар 9:6 kai eipen aytO to paidarion idoy dE anTrOpos toy Teoy en tE polei taytE kai o anTrOpos endoxos pan o ean lalEsE paraginomenon parestai kai nyn poreyTOmen opOs apaggeilE Emin tEn odon EmOn ef En eporeyTEmen ep aytEn

1 Цар 9:7 kai eipen saoyl tO paidariO aytoy tO met aytoy kai idoy poreysomeTa kai ti oisomen tO anTrOpO toy Teoy oti oi artoi ekleloipasin ek tOn aggeiOn EmOn kai pleion oyk estin meT EmOn eisenegkein tO anTrOpO toy Teoy to yparhon Emin

1 Цар 9:8 kai proseTeto to paidarion apokriTEnai tO saoyl kai eipen idoy eyrEtai en tE heiri moy tetarton sikloy argyrioy kai dOseis tO anTrOpO toy Teoy kai apaggelei Emin tEn odon EmOn

1 Цар 9:9 kai emprosTen en israEl tade elegen ekastos en tO poreyesTai eperOtan ton Teon deyro poreyTOmen pros ton bleponta oti ton profEtEn ekalei o laos emprosTen o blepOn

1 Цар 9:10 kai ei