Організаційний план icon

Організаційний планНазваниеОрганізаційний план
Дата конвертации27.08.2012
Размер314.76 Kb.
ТипЗакон

Організаційний план


5.1. Форма власності і структура фірми

Виходячи з потреби в капіталі й умов створення приватних підприємств і господарчих товариств в Україні, регульованих законами України "Про підприємства" і "Про господарчі товариства", найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю. Надалі з метою морального і матеріального стимулювання працівників планується перетворення підприємства в Закрите акціонерне товариство.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до установчого договору виступають:

Петров А. В. – 45% від суми заявленого статутного фонду;

Сидорова М.В. – 20% від суми заявленого статутного фонду;

Іванов О.В. – 35% від суми заявленого статутного фонду.

Петров А.В. і Іванов О.В. мають вищу технічну освіту і значний досвід роботи на Інтернет-ринку, Сидорова М.В. має вищу економічну освіту. Таким чином, така стратегія створення фірми дозволить на першому етапі її існування забезпечити їй ефективне управління і контроль над діяльністю.

Структурні підрозділи фірми:

 1. Головний офіс;

 2. Склад.5.2. Організаційна структура керування фірмою

Планується наступна схема керування фірмою:
Схема 1. – Організаційна структура управління підприємством.


Посадові інструкції

^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення

 1. Директор підприємства належить до професійної групи "Керівники".

 2. Призначення на посаду керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

 3. Директор підприємства є підзвітним засновникам підприємства в особі^ II. Завдання та обов'язки


Директор підприємства:

 1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

 2. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції.


 4. Забезпечує відповідність продукції кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму.

 5. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

 6. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

 7. Організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

 8. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

 9. Здійснює заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

 10. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

 11. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

 12. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

 13. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

 14. Представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

 15. Готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів.III. Права

Директор підприємства має право:

 1. Без доручення діяти від імені підприємства.

 2. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади.

 3. Розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами.

 4. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

 5. Укладати трудові договори з працівниками.

 6. Приймати рішення за поданням:
  - про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
  - про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.^ IV. Відповідальність

Директор підприємства несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 4. Директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

 5. Директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.^ V. Директор підприємства повинен знати:


 1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.

 2. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

 3. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства.

 4. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни.

 5. Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.

 6. Сучасні методи господарювання і управління.

 7. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

 8. Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.

 9. Економіку, організацію виробництва, праці і управління.

 10. Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.

 11. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.


^ VI. Кваліфікаційні вимоги


 1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.^ Посадова інструкція заступника директора по персоналу
I. Загальні положення


1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Заступника директора по управлінню персоналом підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).

2. Заступник директора по управлінню персоналом призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).

3. Заступник директора по управлінню персоналом підкоряється безпосередньо директорові підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).

4. На посаду Заступника директора по управлінню персоналом призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом на керівних і інших посадах по управлінню персоналом не менше _____ років

5. Заст. директора по управлінню персоналом повинен знати: - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали, що стосуються питань праці і соціального розвитку; цілі, стратегію розвитку і бізнес-план підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).; - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації); - методику планерування і прогнозування потреби в персоналі; - методи аналізу кількісного і якісного складу тих, що працюють; - систему стандартів по праці, трудових і соціальних нормативів; - порядок укладення трудових договорів, тарифних угод і регулювання трудових суперечок;

- трудове законодавство; - економіку, соціологію і психологію праці; - сучасні теорії управління персоналом і його мотивації; - форми і системи оплати праці, його стимулювання; - методи оцінки працівників і результатів їх праці; - передові технології кадрової роботи; - стандарти і уніфіковані форми кадрової документації; - основи технології виробництва; - економіку і організацію виробництва; - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; - правила і норми охорони праці.

6. В період тимчасової відсутності Заступника директора по управлінню персоналом, його обов'язки покладаються на _______________.

^ II. Функціональні обов'язки

Примітка. Функціональні обов'язки Заст. директора по управлінню персоналом визначені на основі і в об'ємі кваліфікаційної характеристики за посадою Заст. директора по управлінню персоналом і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції виходячи з конкретних обставин.

1. Організовує управління формуванням, використанням і розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

2. Очолює роботу по формуванню кадрової політики, визначенню її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації) і заходів по її реалізації.

3. Бере участь в розробці бізнес-планів підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації) в частині забезпечення його трудовими ресурсами.

4. Організовує проведення досліджень, розробку і реалізацію комплексу планів і програм по роботі з персоналом з метою залучення і закріплення на підприємстві (варіанти: у ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установі, організації) працівників необхідних спеціальностей і кваліфікації на основі вживання наукових методів прогнозування і планування потреби в кадрах, з врахуванням забезпечення збалансованості розвитку виробничої і соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу з врахуванням перспектив його розвитку і розширення самостійності в нових економічних умовах.

5. Проводить роботу по формуванню і підготовці резерву кадрів для висунення на керівні посади на основі політики планерування кар'єри, створення системи безперервної підготовки персоналу.

6. Організовує і координує розробку комплексу заходів по підвищенню трудової мотивації працівників всіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, поліпшення умов праці, підвищення його змістовності і престижності, раціоналізації структур і штатів, зміцнення дисципліни праці.

^ III. Права

Заступник директора по управлінню персоналом має право:

1. Давати підлеглим йому співробітникам і підрозділам доручення і завдання по кругу питань, що входять в його функціональні обов'язки.

2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому співробітників і підрозділів.

3. Давати запити і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань діяльності Заступника директора по управлінню персоналом від служб і підрозділів підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).

4. Вступати у взаємини із сторонніми установами і організаціями для вирішення оперативних питань, що входять в компетенцію Заступника директора по управлінню персоналом.

^ IV. Відповідальність

Заступник директора по управлінню персоналом несе відповідальність за:

1. Результати і ефективність роботи по підбору персоналу підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації), підтримка сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, стан трудової дисципліни.

2. Неналежне забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому підрозділів із питань їх виробничої діяльності.

3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підлеглих йому підрозділів. 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства (варіанти: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, установи, організації).


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА


I. Загальні положення

 1. Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

 2. Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

 3. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

 4. Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.


^ II. Завдання та обов'язки


Головний бухгалтер:

 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

 2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

 11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

 12. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

  • визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

  • розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

  • визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

  • вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

  • поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

  • впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

  • забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

  • виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.^ III. Права

Головний бухгалтер має право:

 1. Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

 2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

 3. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.

 4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

 5. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

 6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

 8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

 9. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.


^ IV. Відповідальність


Головний бухгалтер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


^ V. Головний бухгалтер повинен знати:


 1. Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 3. Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

 4. Правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

 5. Економіку, організацію виробництва, праці і управління.

 6. Податкову справу, основи цивільного права.

 7. Трудове, фінансове та господарське законодавство.

 8. Правила та норми охорони праці.


^ VI. Кваліфікаційні вимоги


 1. Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

 2. Завідувач сектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою


 1. За відсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у відповідному порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

2.1 З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.
2.2. З начальником відділу кадрів - з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії підприємства.
2.3. З начальником планово-економічного відділу з питань:
2.3.1. Отримання:
- планів виробництва продукції;
- проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;
- звітів про виконання планів структурними підрозділами і підприємством в цілому;
2.3.2. Надання:
- даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу;
- балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про використання бюджету;
- розрахунків заробітної плати

2.4. З начальником відділу технічного контролю з питань:
2.4.1. Отримання:
- актів відбракування продукції;
- висновків про винність відповідальних осіб;
- висновків щодо прийнятих рекламацій;
2.4.2. Надання:
- відомостей про результати обліку втрат від браку;
- відомостей про стягнення з винних осіб;
2.5. З начальником відділу збуту (маркетингу) з питань:
2.5.1. Отримання:
- товарно-супроводжувальної документації;
- звітів про відвантажену продукцію;
- відомостей про стан залишків продукції на складах;
- рахунків, виставлених контрагентам за відвантажену продукцію;
- копій претензій та рекламацій, пред'явлених підприємству;
2.5.2. Надання:
- відомостей про рух продукції;
- норм запасів продукції на складах;
- підсумків інвентаризації продукції;


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОГРАМІСТА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ


I. Загальні положення

1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Програміста.

2. Програміст призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом Генерального директора.

3. Програміст підкоряється безпосередньо Генеральному директорові.

4. На посаду Програміста призначається особа, що має вищю технічну освіту.

5. Програміст повинен володіти комп'ютером на професійному рівні, у тому числі уміти використовувати і створювати спеціальні комп'ютерні програми.

6. Програміст повинен знати:

- закони, постанови, розпорядження, накази, інші керівні документи і нормативні акти, що стосуються роботи підприємства торгівлі;

- законодавство про працю;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила і норми охорони праці;

- правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

7. Програміст повинен володіти комунікабельністю, має бути енергійний і позитивно налагоджений.


^ II. Посадові обов'язки

Програміст:

1. Розробляє на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів вирішення економічних і інших завдань програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і відповідно поставленого завдання засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і відладку.

2. Розробляє технологію рішення задачі по всіх етапах обробки інформації.

3. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

4. Визначає інформацію, що підлягає обробці засобами обчислювальної техніки, її об'єми, структуру, макети і схеми введення, обробки, зберігання і виводу, методи її контролю.

5. Виконує роботу з підготовки програм до відладки і проводить їх відладку.

6. Визначає об'єм і вміст даних контрольних прикладів, що забезпечують якнайповнішу перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

7. Здійснює запуск відлагоджених програм і введення вихідних даних, визначених умовами поставлених задач.

8. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних. 9. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.

10. Розробляє інструкції по роботі з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

11. Здійснює супровід упроваджених програм і програмних засобів.

12. Розробляє і упроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм.

13. Виконує роботу по уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

14. Бере участь в створенні каталогів і картотек стандартних програм, в розробці форм документів в електронному вигляді, що підлягають комп'ютерній обробці, в проектуванні програм, що дозволяють розширити сферу застосування обчислювальної техніки.

15. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперебійну роботу комп'ютерів і окремих пристроїв.

16. Бере участь в розробці перспективних і річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, запобігання простоям в роботі, підвищення якості роботи, ефективного використання обчислювальної техніки.

17. Здійснює підготовку комп'ютерів і окремих пристроїв до роботи, їх технічний огляд, проводить перевірку наявності несправностей, усуває несправності і запобігає появі несправностей в майбутньому.

18. Приймає заходи по своєчасному і якісному виконанню ремонту комп'ютерів і окремих пристроїв своїми силами або силами третіх осіб.

19. Бере участь в проведенні інвентаризацій.

20. Повинен берегти майно підприємства, не розголошувати інформацію і відомості, що є комерційною таємницею підприємства.

21. Не дає інтерв'ю, не проводить зустрічі і переговори, що стосуються діяльності підприємства, без дозволу керівництва підприємства.

22. Дотримує трудову і виробничу дисципліну, правила і норми охорони праці, вимоги виробничої санітарії і гігієни, вимоги протипожежної безпеки, цивільної оборони.

23. Виконує розпорядження і накази Генерального директора підприємства.

24. Інформує керівництво про наявні недоліки в роботі підприємства, заходах, що приймаються, по їх ліквідації.

25. Сприяє створенню сприятливого ділового і морального клімату на підприємстві.


III. Права


Програміст має право:

1. Робити відповідні дії з усунення причин, що створюють перешкоди для здійснення програмістом своїх функціональних обов'язків.

2. Вносити пропозиції адміністрації підприємства по поліпшенню роботи, що відноситься до функціональних обов'язків Програміста і всього підприємства в цілому.


^ IV. Відповідальність

Програміст несе відповідальність за:

1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.

2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

3. Невиконання наказів, розпоряджень Генерального директора.

4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, цивільної оборони, встановлених на підприємстві.

5. Розголошування комерційної таємниці.

6. Незбереження, псування товарів і інших матеріальних цінностей, якщо незбереження, псування сталися з вини Програміста.


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИЗАЙНЕРА


I. Загальні положення

1. Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження і відповідальність, а також умови роботи дизайнера структурного підрозділу (далі Підрозділи).

2. Дизайнер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного трудового законодавства наказом генерального директора компанії.

3. Дизайнер підкоряється випускаючому редакторові Підрозділу.

4. В період тимчасової відсутності дизайнера його обов'язку виконує особу, призначену в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання вказаних обов'язків.


^ II. У своїй роботі керується і повинен знати:

1. Основи організації реклами.

2. Законодавство про рекламу.

3. Методи і засоби виконання художньо-оформлювальних робіт.

4. Стандарти, що діють, і технічні умови, методики оформлення різних видань.

5. Основи поліграфічного дизайну.

6. Вживані в роботі матеріали і їх властивості.

7. Техніку малюнка.

8. Графічні програми (Adobe Photoshop, Adobе Illustrator, Quark Xpress, Pagemaker, Coreldraw, ін.).

9. Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються роботи компанії.

10. Правила і методи організації обслуговування покупців;

11. Основи естетики і соціальної психології.

12. Правила і норми охорони праці, техніка безпеки і протипожежного захисту.

13. Правила користування оргтехнікою і ПК.

14. Правила внутрішнього трудового розпорядку.


III. Посадові обов'язки:

1. Здійснювати своєчасне і якісне виконання художньо-оформлювальних робіт.

2. Створювати графічну частину оригінал-макетів рекламних оголошень і інших матеріалів і документів.

3. Створювати графічну частину комерційної реклами, призначеної для презентації рекламних можливостей потенційним рекламодавцям.

4. Розробляти проекти художнього і технічного оздоблення видань виходячи з інформації, отриманої від безпосереднього керівника.

5. Консультувати свого безпосереднього керівника про принципи і варіанти вирішення поставлених дизайнерських завдань.

6. Погоджувати ескізи (проекти) з безпосереднім керівником і готувати остаточні макети.

7. Вносити виправлення в проекти художнього і технічного оздоблення по вказівці випускаючого редактора.

8. Здійснювати контроль відповідності оригінал-макетів рекламних оголошень і графічних елементів оригінал-макетів, що виготовляються, вимогам Закону про рекламі, вимогам замовника, відповідального співробітника служби реклами, внутрішнім вимогам, що існують в організації, вимогам якості.

9. Створювати і передавати безпосередньому керівникові плани, звіти про виконану роботу і інші документи і приймати від нього необхідні документи.

10. Здійснювати переддрукарську підготовку оригінал-макетів відповідно до технологічних вимог поліграфічного виробництва.

11. Проводити оформлювальні роботи в приміщенні організації.

12. Здійснювати взаємодію з системним адміністратором в цілях підтримки комп'ютерної техніки в робочому стані і забезпеченні модернізації техніки і програмного забезпечення. 13. Підтримувати позитивний моральний клімат в офісі. Проявляти взаємовиручку, відповідальність, довіру, підтримку, оптимізм.

14. Виконувати окремі службові доручення безпосереднього керівника.

15. Виконувати правила трудового розпорядку, прийняті в компанії.


^ IV. Посадові повноваження:


1. Запрошувати від співробітників і керівників Підрозділу інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

2. Знайомитися з документами, що визначають права і обов'язки по посаді, критеріями оцінки якості виконання посадових обов'язків.

3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими справжньою інструкцією обов'язками.


^ V. Посадова відповідальність:

За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою інструкцією, – в межах, встановлених чинним трудовим законодавством України.

1. За невиконання посадових обов'язків.

2. За порушення правил внутрішнього розпорядку компанії.

3. За порушення ділової етики.

4. За нераціональне використання комп'ютерної техніки.


5. За правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, встановлені чинним законодавством України.

6. За надання недостовірній інформації керівництву.

7. За недбале відношення до ведення документації.


^ VI. Умови роботи:


1. Режим роботи дизайнера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених в компанії.

2. Дизайнер у зв'язку з виробничою необхідністю може виїжджати в службові (місцеві і регіональні) відрядження.


^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВЕБ-СЕРВЕРА-МАЙСТРА


I. Загальні положення


1. Web-майстер відноситься до категорії фахівців.

2. На посаду web-майстра призначається особа, що має (вище; середнє) професійну освіту, стаж роботи із створення і обслуговування web-вузлів не менше ____ (1 року; 2 років; 3 років; др).

3. Web-майстер повинен знати: - Протоколи і принципи функціонування Інтернету. - Браузери. - HTML. - Операційну систему, під управлінням якої працює веб-сервер-сервер. - Основи web-дізайну.

- Об'єкт, якому присвячений сервер (просувну продукцію).

- Мови програмування Сі або Perl, стандарти HTTP і CGI.

- Техніку володіння нюансами програмування в багатозадачній системі.

- Основи забезпечення комплексної безпеки сервера.

- Граматику і стилістику російської мови.

- умовні скорочення, що Діють, умовні скорочення з комп'ютерної тематики, вживані в бібліографії на іноземних мовах.

- Англійська мова. - Основи трудового законодавства.

- Правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

4. Призначення на посаду web-майстра і звільнення з посади виробляється наказом керівника організації за уявленням ____________________________.

5. Web-майстер підкоряється безпосередньо _____________________________.

6. На час відсутності web-майстра (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язку виконує особу, призначену в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належного виконання покладених на нього обов'язків.


^ II. Посадові обов'язки web-майстер:


1. Визначає разом з безпосереднім керівником цілі і завдання проекту.

2. Організовує web-маркетінг.

3. Розробляє зручний, з точки зору навігації, інтерфейс web-сервера (продумане гіпертекстове представлення сторінок вузла).

4. Розробляє концепцію розвитку web-сервера.

5. Здійснює адміністрування web-сервера і операційної системи, під управлінням якої працює web-сервер.

6. Готує пропозиції клієнтам і партнерам на розміщення реклами на сайтах сервера.

7. Відбирає матеріал для публікацій, редагує і компонує його, створює анотації і визначає ключові слова.

8. Розмічає HTML документи.

9. Набудовує web-сервер, служби видаленого адміністрування, брендмауери.

10. Забезпечує безпеку web-сервера.

11. Здійснює аналіз трафіку (статистику відвідин).

12. Проводить анкетування відвідувачів.

13. Організовує рекламу web-сервера в Інтернеті.

14. Розробляє прикладні аналіз-програми.

15. Регулярно складає звіти по зверненнях до web-сервера з метою виявлення потенційних клієнтів і конкурентів.

16. Забезпечує дотримання законодавства про рекламу, захист прав споживачів, інформацію і інформатизацію, авторське право і суміжні права і ін.

III. Права web-майстер має право:


1. Встановлювати авторство на власні розробки.

2. Встановлювати порядок і вигляд надання інформації для розміщення на web-сервері.

3. Вимагати від керівництва організації забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків.

4. Знайомитися з документами, що визначають його права і обов'язки після посади, критерію оцінки якості виконання посадових обов'язків.

5. Вносити на розгляд керівництва організації пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими справжньою посадовою інструкцією обов'язками.

^ IV. Відповідальність


web-майстер притягується до відповідальності:

1. За неналежного виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, — в межах, встановлених чинним трудовим законодавством України.

2. За правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, — в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

3. За спричинення матеріального збитку організації — в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством України.


Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу.

Посада
оклад, грн.

річний ФОП, грн.

Відрахування, грн.

Генеральний директор

1

5000,00

60000,00

22500,00

^ Технічний директор

1

4000,00)

9600 (48000,00)

3600 (18000,00)

Економіст – маркетолог

1

800 (4000,00)

9600 (48000,00)

3600 (18000,00)

^ Головний бухгалтер

1

750 (3500,00)

9000 (42000,00)

3375 (15750,00)

Помічник бухгалтера

1

2500,00

937,5

3437,5

Адміністратор

2

550 (2500,00)

6600 (30000,00)

2475 (11250,00)

Веб-майстер

2

173 (2000,00)

2076 (24000,00)

778,5 (9000,00)

Програміст

3

500 (2500,00)

6000 (30000,00)

2250 (11250,00)

РАЗОМ

12
55476 (381600,00)

20803,5(143100,00)5.3. Кадрова політика фірми

Так як проектоване підприємства відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 19.00 та у літній період (із травня по жовтень) з 9.00 до 21.00. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики устаткування. Режим роботи адміністратора – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – з 9 до 18 год. з перервою на обід, п'ять днів у тиждень.

Устаткування і характер роботи обумовлює наступні кваліфікаційні вимоги до працівників:

Адміністратори – освіта вища технічна чи середня спеціальна, знання адмыныстрування.

^ Веб-майстри, веб-дизайнери, програмысти – освіта вища технічна чи середня спеціальна, знання своєї галузі.

Найм співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.

Таблиця 5.2.

Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на один робітника.п/п

Найменування показника

дні

години

1.

Плановий фонд робочого часу для генерального директора

235

1880

1.2

Плановий фонд робочого часу для технічного директора

235

1880

1.3

Плановий фонд робочого часу для економіста - маркетолога

235

1880

1.4

Плановий фонд робочого часу для головного бухгалтера

235

1880

1.5

Плановий фонд робочого часу для програмістів, працюючих позмінно

157 (471)

1567 (4710)

1.6

Плановий фонд робочого часу для веб-майстрів

235

2351

1.7

Плановий фонд робочого часу для адміністратора

189 (378)

1701 (3402)

1.8

Плановий фонд робочого часу для прибиральниці

117,5 (235)

470 (940)
^ Загальний фонд робочого часу

2259

18923

9.

Цілодобові втрати:9.1.

Чергова відпустка ген. директора

21

168

9.2.

Чергова відпустка тех. директора

21

168

9.3

Чергова відпустка економіста - маркетолога

21

168

9.4

Чергова відпустка головного бухгалтера

21

168

9.5

Чергова відпустка програміста

14

112

9.6

Чергова відпустка веб - майстра

14

112

9.7

Чергова відпустка адміністратора

14

112

2.2.

Лікарняні (для всіх працівників)

36

288

3.

Внутрішньо змінні втрати:3.1.

Плановий ремонт і профілактика обладнання

4

32

4.

РАЗОМ, втрат

166

1328

5.

Ефективний фонд робочого часу

2093

17595Похожие:

Організаційний план iconПлан проведения планового внутришкольного контроля учебно-воспитательной деятельности
Тематическое планирование. Планы работы мо. План воспитательной работы класса и школы. План работы библиотеки
Організаційний план iconДокументы
1. /План работы МЦОКО/1. Август- сентябрь_1.doc
2. /План...

Організаційний план iconПлан профориентационной работы на 2010-2011учебный год
Включение курсов «Основы выбора профессии» и «Выбор профиля обучения» в учебный план
Організаційний план iconМетодические рекомендации по составлению плана учебного занятия. План учебного занятия (поурочный план) представляет собой обязательный и необходимый документ для работы
План необходим преподавателю, он свидетельствует о продумывании учебного процесса, отражает поиск оптимального варианта учебного...
Організаційний план iconБизнес-план для сельскохозяйственного объединения
Бизнес-план базируется на цепочке зависимых событий. А это значит, что каждое последующее событие может быть реализовано только в...
Організаційний план iconДокументы
1. /учебный план 2012-13 для сайта/Учеб.план 12-13 МОУ СОШ 17/10 класс 12-13.doc
2....

Організаційний план iconЧем интересен бизнес-план для сельскохозяйственного объединения
Бизнес-план базируется на цепочке зависимых событий. А это значит, что каждое последующее событие может быть реализовано только в...
Організаційний план iconЧем интересен бизнес-план для сельскохозяйственного объединения
Бизнес-план базируется на цепочке зависимых событий. А это значит, что каждое последующее событие может быть реализовано только в...
Організаційний план iconДокументы
1. /Учебный план 2010-2011/Календарный график.doc
2. /Учебный...

Організаційний план iconУчебный план моу «Лицей №1»
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых документов федерального уровня
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов