В. топорков про техніку актора icon

В. топорков про техніку актораНазваниеВ. топорков про техніку актора
страница1/10
Дата конвертации28.08.2012
Размер1.42 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
В.ТОПОРКОВ

ПРО ТЕХНІКУ

АКТОРА

Під загальною редакцією М. М.Горчакова

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

І МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УРСР

київ 1961

Автор на прикладах свого багаторічного дос­віду, а також великої педагогічної практики на кафедрі акторської майстерності в школі-студії при Московському Художньому театрі розпові­дає про велике значення елементарної техніки актора в створенні сценічної правди, а також зупиняється на деяких елементах органічної і словесної дій.

Книга є учбовим посібником для студентів вищих учбових закладів.

Слід раз назавжди зрозуміти, що все, що актор робить на сцені, повинно бути передусім переконливе своєю художньою правдою. Дійсно велике мистецтво не терпить неправди. Ця вимога примушує актора вивчати закони свого творчого про­цесу, закони, що їх переважна більшість акторів не знає і не пробує вивчити.

^ К. С. СТАНІСЛАВСЬКИІЇ

Вивчіть ази науки, перш ніж намага­тися зійти на її вершини.

І. П. ПАВЛОВ

Коли хтось із акторів поскаржився на те, що строки роботи над виставою у Художньому театрі занадто великі, К. С. Станіславський відповів: «Причина цього — ваша слабка акторська техніка: раніше ніж розпочати роботу безпосередньо над постановкою вистави, я змушений ви­трачати багато часу на вдосконалення вашої техніки; я не можу грати на розладнаному роялі, мені треба спочатку настроїти його, а це забирає час. Уявіть собі: до мене при­ходить співак і просить розучити з ним арію або романс; це справа кількох уроків, але якщо виявиться, що у нього ще не поставлений голос, то я змушений буду витратити кілька років на його постановку і лише після того при­ступити до розучування романсу. Якби ви добре володіли елементарними прийомами психотехніки, техніки органіч­ної поведінки на сцені, строки роботи над виставою у нас звелися б до мінімуму»1. Це висловлювання Станіславського говорить про те, якого великого значення надавав він оволодінню першими, найелементарнішими прийомами акторської майстерності, її азбукою, яка є невід'ємною частиною всього складного процесу роботи над роллю, над виставою.

Життєвий досвід говорить нам, що практичне вивчення кожного мистецтва починається з пізнання його найеле­ментарніших основ і положень.
Проте в акторському ми­стецтві цю істину часто легковажно ігнорують: багато хто вважає, що елементарна техніка актора, про яку говорить


__________________

1 3 висловлювань К. С. Станіславського на репетиціях. Запис автора книги.

Стр. 5

Станіславський, не заслуговує на таку пильну увагу саме через її елементарність. Декому навіть здається, що вона може гальмувати їхні артистичні натхненні пориви, що всі ці «дрібниці» добре відомі, що це «давно прочитана кни­га», до якої нема чого повертатися. Це величезна по­милка!

Не оволодівши міцно на практиці першим ступенем, по­чатковими елементами майстерності і не відчувши єдності і безперервної цілісності творчого процесу в його окремих ланках, актор ризикує потрапити на хибний шлях реміс­ництва і зневаги до артистичної техніки, до високої, тон­кої майстерності.

Треба цілком ясно усвідомити собі масштаб творчих і суспільно-політичних завдань, які стоять перед радян­ським актором, треба усвідомити собі міру відповідаль­ності митця перед народом і те, які обов'язки покладаю­ться на нього, як на «інженера людських душ», щоб зро­зуміти роль і місце артистичної техніки в нашому мисте­цтві і, зокрема, тієї початкової, елементарної її частини, яка становить тему цього нарису.

Радянському акторові властива допитливість, зацікав­леність в удосконаленні своєї майстерності. Він багато чи­тає з питань мистецтва, старанно відвідує лекції, доповіді, диспути, він всіма силами прагне до розкриття «секретів» високої майстерності наших талановитих провідних акто­рів. Але у більшості випадків актор робить помилку, не приділяючи пильної уваги тому, що становить азбуку артистичної техніки, з якої і слід починати пізнання і удосконалення. Не володіючи елементарними основами акторської техніки, виконавцю важко створити творче самопочуття, важко розв'язувати великі творчі зав­дання.

Тільки вивчивши перший ступінь і практично оволодів­ши ним, можна рухатися далі і прийти зрештою до пі­знання усієї складності нашого мистецтва.

Але як не дивно, багато хто не хоче зрозуміти цього. Більше того, такі люди з усіх сил протестують проти за­тримок на «дрібницях». Вони швидше схильні вдаватися до всіляких хитромудрих догадок і парадоксів. Вони мар­нують час на розшифрування пишномовних умоглядних розглагольствувань «з приводу» мистецтва, шукають в них розгадку і вихід із своїх утруднень, замість того, щоб іти до розв'язання проблем своєї майстерності конкретними,

Стр. 6

відчутними шляхами, відкритими Станіславським у його багаторічній театральній практиці.

Шлях, вказаний Станіславським,— шлях слідування закономірностям органічної творчої природи людини. Це єдино вірний шлях, що відкриває значні перспективи роз­витку театрального мистецтва, і ми зобов'язані доскональ­но вивчити його, ні в якому разі не нехтуючи тими його складовими частинами, які спочатку помилково уявляють­ся нам легко доступними, надто простими і не вартими уваги. Зрозуміти елементарні закономірності поведінки людини не так важко. Але значно важче навчити практич­но користуватися ними у процесі творчості.

Той інтерес, що його виявляють зараз до вивчення спадщини Станіславського, дає підстави вважати, що по­рушена в цьому нарисі тема також приверне серйозну увагу театральної громадськості.

Проте хочеться застерегти від небезпеки догматичного виконання порад, які є в даному нарисі і взагалі в будь-яких інших працях з цих питань.

Індивідуальність, неповторна своєрідність кожного митця не можуть виявитися там, де процес його творчості сліпо підкорений вказівкам збоку, якому б авторитету вони не належали.

Якщо актор, вивчаючи навіть найцінніші праці з твор­чих питань, не зуміє, засвоївши їх животворну суть, ви­робити свої власні погляди, які могли б розвинути одер­жані відомості, уточнити їх відповідно до своєї індивіду­альності, то він ризикує набути лише мистецтвознавчих знань, без можливості їх практичного творчого застосу­вання.

Багаторічний досвід роботи під керівництвом К. С. Ста­ніславського, спільна робота з М. М. Кедровим і, головне, моя багаторічна педагогічна практика на кафедрі актор­ської майстерності у школі-студії при Московському Ху­дожньому театрі привели мене до теми цього нарису і переконали в тому, що лише напружена праця, величез­на особиста ініціатива актора, вимогливість до себе і по­стійний тренаж закладають основи справжнього творчого володіння психотехнікою. Досвід також переконує мене, що безперервно рухатися вперед може лише митець, що вже оволодів певними законами творчості і на їх основі шукає нових шляхів до удосконалення свого мистецтва. Художнику, який прагне своїм мистецтвом служити

Стр.7

народові, необхідні висока техніка і тонка майстерність. Техніка в руках такого митця стає не самоціллю, а актив­ним помічником у глибокому розкритті великих ідей на­шого часу.

Стр. 8

^ РЕАЛІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК У МИСТЕЦТВІ АКТОРА

Творчі прагнення до реалізму представників російської театральної культури відзначаються істориками російсько­го театру ще в ранній період його існування.

Реалістичний напрямок у російському мистецтві і в лі­тературі, а отже, і в драматургії та в театрі, нерозривно пов'язаний з виникненням і розвитком визвольного руху в Росії.

Засновником російської школи сценічного реалізму був М. С. Щепкін. Кріпак за походженням, Щепкін дуже доб­ре знав життя народу, його страждання і сподівання. Це зумовило глибоку демократичність його творчості. Він був не тільки чудовим актором, але й видатним театральним мислителем.

Могутній талант актора поєднувався у М. С. Щепкіна з високою реалістичною майстерністю, яка з'явилася вна­слідок наполегливої роботи і творчої допитливості генія сцени. Щепкін поклав початок міцному утвердженню реа­лістичної школи в російському сценічному мистецтві.

Не можна не підкреслити і такої важливої обставини, що з того часу, коли з'явилися статті О. С. Пушкіна про театр, російська естетична думка безперервно розвиває­ться, утверджуючи реалістичні принципи російського націо­нального театру як театру самобутнього, народного, справді демократичного, глибокоідейного. Особливо великого значення в розробці і утвердженні принципів реалізму в російському мистецтві (і, зокрема, в театрі) ві­діграли естетичні погляди Гоголя, Островського і револю­ційних демократів — Бєлінського, Чернишевського і Добролюбова. Що ж до власне акторської майстерності, то

Стр. 9

можна твердити, що вона зростала і розвивалася, з одно­го боку, у тісній співдружбі з передовою естетичною дум­кою, з російською реалістичною драматургією, яка від­бивала нові суспільні конфлікти і події та висувала нові ідеї, нових героїв, а з другого боку,— у гострій боротьбі з традиціями класицизму, з умовним придворним теат­ром,— із штампами і ремісництвом, а далі в боротьбі з усіма антиреалістичними напрямками: формалізмом, символізмом, декадентством тощо.

Прагнення до художньої правди, прагнення служити своїм мистецтвом народу, прагнення глибоко впливати на душу глядача приводило видатних російських акторів до боротьби проти ремісництва і до заперечення школи уда­вання, що панувала на Заході.

Послідовники Щепкіна прагнули до вивчення творчої природи людини, до пізнання закономірностей створення художньої правди на сцені. Проте це благородне прагнен­ня зустрічало на своєму шляху великі перешкоди, які важ­ко було подолати; це були ідеалістичні погляди на творчий процес, що панували тоді, політика керівництва держав­ними театрами, царська цензура, а також низькопробна драматургія, штампи, ремісництво, дилетантизм і косність акторської маси.

Боротьбу за художню правду на сцені провадили кра­щі представники Московського Малого театру, очолювані О. П. Ленським, а також деякі видатні передові артисти Петербурзького Олександрійського театру, дехто з відо­мих гастролерів і невелика кількість акторів з провінції.

Але ця боротьба не могла бути цілком успішною то­му, що представники реалістичного напрямку, наполегливо пропагуючи його, не мали в той же час досить міцної тео­ретичної бази для обґрунтування своїх принципів, для уточнення педагогічної методики виховання молодого ак­торського покоління. В той час лише починалося дослі­дження законів акторської творчості. А головне, для практичного здійснення своїх прагнень в розпоряджен­ні славетних майстрів сцени не було колективу, об'єд­наного спільною метою, колективу, який говорив би спільною творчою мовою і становив єдиний творчий ансамбль.

^ Чудові сценічні образи, створені видатними талантами російської сцени, лишалися, на жаль, досягненнями окре­мих акторів, тоді як твір театрального мистецтва —

Стр. 10


вистава — має бути наслідком спільної праці колективу. Зрозу­міло, що повноцінного ідейного звучання вистави не мож­на було досягти силами одного або навіть кількох акто­рів. Хибна умовність, штампи, що були характерні для гри більшості виконавців, руйнували виставу, не давали можливості розкрити її ідею через правду життя всіх сце­нічних образів. Все це посилювалось умовністю у поста­новці і оформленні спектаклів.

Щоб увесь російський театр став театром справді реа­лістичним, потрібна була докорінна всебічна реформа театрального мистецтва.

Незадовго до революції 1905 року цю реформу почав здійснювати Московський Художній театр, який створили і яким керували К. С. Станіславський і Вол. І. Немирович-Данченко. його діяльність мала величезний вплив на роз­виток російського і світового театру.

Творці театру мріяли назвати його «Народним». Сама ця назва говорить про ту величезну задачу, яку ставили перед театром його організатори,— служіння сврїм мисте­цтвом народу.

«Ми взяли на себе справу, яка має не звичайний, при­ватний, а громадський характер. Не забувайте, що ми прагнемо освітити темне життя бідного класу, дати їм щасливі естетичні хвилини серед тієї пітьми, яка огорну­ла їх.

Ми прагнемо створити перший розумний загальнодо­ступний театр високої моралі, і цій благородній меті ми присвячуємо своє життя» 1,— говорив К. С. Станіславський 14 червня 1898 року у першому зверненні до трупи театру.

Шлях до здійснення цієї високої мети засновники теат­ру вбачали у відображенні правди життя, тобто в ідей­ності мистецтва, в реалізмі. Щоб досягти своєї мети у мистецтві, театру була потрібна нова, передова драма­тургія, а також висока культура акторської майстерності.

К. С. Станіславський і Вол. І. Немирович-Данченко, розробляючи план створення нового театру, поклали в ос­нову його справжні реалістичні традиції. Вони оголосили війну фальшивим театральним умовностям будь-якого роду. Ці умовності були величезною перешкодою на шляху до утвердження і розвитку реалістичного мистецтва. Для

_________________

1 К. С. С т а н й с л а в с к й й, Статьи, речи, беседьі, письма, «Ис-кусство», 1953, стор. 100—101.

Стр. 11

того, щоб могли зростати і розвиватися зерна реалістично­го мистецтва, необхідна була рішуча боротьба з бур'яном, який глушив доти животворні паростки реалізму.

У Московському Художньому театрі реалістичне ми­стецтво, оплодотворене новим, сучасним розумінням нав­колишньої дійсності, передовими ідеями, очищене від ре­месла, штампа, від формалістичних викривлень, виявило свої невичерпні можливості.

Відкриття Художнього театру можна розглядати як новий етап в історії реалістичної театральної культури і як революційний стрибок на новий ступінь реалізму в сце­нічному мистецтві, підготовлений суспільним життям краї­ни, усією попередньою історією російського театру, роз­витком драматургії.

Поділивши між собою обов'язки по керівництву Худож­нім театром, засновники його з усією пристрастю присту­пили до виконання їх і до розв'язання завдань, що стояли перед ними.

Вол. І. Немирович-Данченко відповідав за репертуар­ну лінію театру, К. С. Станіславський взяв на себе пере­важно керівництво художньо-режисерською частиною. Театр не міг виконувати великі громадські завдання, не міг зміцнювати і розвивати сценічний реалізм, не спираю­чись на передову на той час драматургію. Культура актор­ського мистецтва не могла розвиватися лише по лінії про­фесіональної майстерності, у відриві від змісту, тобто від сучасної, глибокоідейної драматургії, яка живить театр, становить його душу, його основу.

Врахувавши це, і приступив Вол. І. Немирович-Дан­ченко до розв'язання численних і досить складних зав­дань, що стояли перед ним. Ми знаємо, як блискуче він виконав їх.

Діяльність К. С. Станіславського, як уже говорилося, зосереджувалася переважно в галузі сценічного втілення ретельно підібраної драматургії. Сюди входили, природно, і сучасне, ідейно спрямоване трактування даного автором матеріалу і найповніше втілення його ідейної суті засо­бами режисерського і акторського мистецтва. Це широке коло обов'язків, узятих на себе Станіславським, вимагало від нього, з одного боку, глибокого розуміння і знання життя тогочасного суспільства, а з другого боку — особ­ливої уваги до питань сценічного реалізму і акторської техніки.

Стр. 12

Велика Жовтнева соціалістична революція дала ши­року можливість розвитку творчості Станіславського. Тому післяжовтневий період його діяльності був надзвичайно плодотворним. Природно, що саме в цей період, грунтую­чись на раніше здобутих досвіді і знаннях, він прийшов до тих чудових відкриттів у галузі театрального мисте­цтва, які залишилися як його творчий заповіт на май­бутнє.

Нові суспільні відносини, нові люди — будівники соціа­лізму, радянська драматургія, яка відтворює життя наро­ду, увага, піклування партії і уряду про все радянське мистецтво і про Художній театр зокрема — усе це визна­чило розвиток світогляду і естетичних поглядів К. С. Ста­ніславського як радянського митця.

У боротьбі за справді народне, ідейне, реалістичне ми­стецтво, у боротьбі проти формалістів всілякого роду, бур­жуазних естетів і пристосованців, які прикривалися гас­лом «пролетарської культури», Станіславський і Художній театр були у перших рядах. У тому, з якою" пристрастю захищав Станіславський реалізм і справжню ідейність, виявилося його глибоке розуміння нових завдань театру. Діставши у цій боротьбі підтримку народу, партії, Стані­славський впевнено йшов до завоювання нових висот для радянського мистецтва. .

«Мистецтво створює життя людської душі, життя су­часної людини, її ідеї ми покликані передавати на сце­ні»,— говорив він.

«...Театр повинен поглиблювати його (глядача) свідо­мість, витончувати його почуття, піднімати його культуру. Глядач, ідучи з вистави, повинен дивитись на життя і су­часність глибше, ніж коли він прийшов до театру... Смисл театрального мистецтва в розкритті теми п'єси через живі, глибоко насичені, правдиві образи... Це і покладає вели­чезні обов'язки на актора і висуває такі ж вимоги до його майстерності» 1.

Це, як і багато інших висловлювань К. С. Станіслав­ського, говорить про те, що основним завданням радян­ського театрального мистецтва він вважав ідейне, духовне формування радянської людини — будівника нового жит­тя. Шлях до здійснення цього величезного і важкого завдання він бачив у художньому відображенні правди

___________________________

1 К. С. Станиславский, стор. 306 Статьи, речи, беседы, письма стр.306

Стр. 13

життя, в утвердженні театральними художніми засобами тих нових позитивних суспільних явищ життя — «ідеалів, самим народом створених»,— які народжуються в процесі будівництва соціалізму, які здатні рухати життя вперед і які повинні стати панівними в народі.

Станіславський з усією ясністю і категоричністю під­креслював думку про нерозривну, органічну єдність ідей­ності театрального мистецтва і високої акторської май­стерності.

«Без повноцінної і глибокої майстерності актора до глядача не дійдуть ні ідея п'єси, ні її тема, ні живий образ­ний зміст» 1.

Звідси природно випливали вимоги Станіславського до працівників театру: глибоко вивчати сучасне життя, ідей­но зростати, а також розвивати і вдосконалювати сценіч­ний реалізм, акторську майстерність, пізнавати і вивчати закони творчої природи. Актор повинен не тільки розумом збагнути глибину ідей сучасного героя, але й зажити ними, втілити їх у художньому, глибоко правдивому образі су­часника, в образі не схематичному, не дидактичному, а та­кому, який захоплював би і переконував глядача правдою свого буття, істиною пристрастей і дій. Для цього актор повинен стати господарем свого натхнення, а не рабом його.

Станіславський з властивою йому енергією приступив до педагогічної діяльності, поєднуючи її з безперервними шуканнями та експериментами, «навчав, сам навчаючись», ні на хвилину не кидаючи напруженої режисерської й ак­торської роботи, яка також була для нього і творчою ла­бораторією. Це був подвиг генія, який прагнув пізнати основи театрального мистецтва.

Як відомо, головну творчу силу, яка дає життя автор­ському задуму, Станіславський вбачав в акторі, точніше,— в акторському ансамблі, об'єднаному спільним розумінням мистецтва, ідеї драматургічного твору, єдиною реалістич­ною технікою, що без них неможлива справжня колективна творчість. Надаючи великого значення загально естетичному і етичному вихованню колективу театру, Станіслав­ський водночас силу свого могутнього генія спрямував на вирощування досконалої реалістичної акторської тех­ніки. Він постійно шукав і перевіряв знайдене на собі

____________

1 К. С. Станиславский, Статьи, речи, беседы, письма, стор. 308.

самому і на талановитіших акторах створеного ним Художнього театру.

Вже на початку своєї творчої діяльності Станіславський переконався, що зміцнення позицій сценічного реалізму і дальший розвиток сценічного мистецтва неможливі без твердої теоретичної бази, без пізнання і вивчення за­конів творчої природи актора і естетичних основ сценіч­ного реалізму. До самої смерті Станіславський наполегли­во працював, вивчаючи суть реалістичного театрального мистецтва — закони творчого процесу актора. Він шукав засобів і способів, які б давали можливість не лише за­кріпити досягнуті успіхи, але й посуватися вперед, без­перервно зміцнюючи і вдосконалюючи сценічний реалізм.

Найважливішим досягненням Станіславського було його розроблене уже після революції вчення про , наскрізну і контр наскрізну дію сценічного твору і про над завдання митця.

«Чим більше я займаюся питаннями нашого мистецтва, тим в більш короткі формули вкладається мб*є визначення високого мистецтва. Якщо ви запитаєте мене, як я його визначаю, я вам відповім: «Це таке мистецтво, в якому є над завдання і наскрізна дія. А погане мистецтво — де немає над завдання і наскрізної дії»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Похожие:

В. топорков про техніку актора iconОтвет самому себе на стих «Про ссаного кота» Про лосей (и про котов)

В. топорков про техніку актора iconТретья сторона медали
Мам, не хочу про Золушку, мальчик спрыгнул с лавочки, стряхнул с рукава золотой листик. – Расскажи лучше про сказку про папу
В. топорков про техніку актора iconПоложення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам та до Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих
Про внесення змін І доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
В. топорков про техніку актора iconРішення від 30. 12. 2010 року №VI/3-28 смт. Сєдове Про бюджет Сєдовської селищної ради на 2011 рік
Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням районної ради від 30....
В. топорков про техніку актора iconПовідомлення про оприлюднення
Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від...
В. топорков про техніку актора iconЕсли б знала ты, как хочу я тебя, Думал на уроке один парень про себя, про себя

В. топорков про техніку актора iconЗакон України „Про рекламу від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями. Цивільний кодекс України вiд 16-01-2003 №435-iv
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями
В. топорков про техніку актора iconЗвіт про науково-дослідну роботу за договором № Е3-15-1-07 від 27 листопада 2007 р. Розроблення проекту Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному господарстві» Керівник ндр
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
В. топорков про техніку актора iconН 17 февраля в г. Барнауле состоялось очень интересное и необычное для нашего города мероприятие "Праздник духов"
Всё это гостям предстояло узнать. И не только это. Консультанты компании рассказывали зрителям про виды духов, про степени раскрытия...
В. топорков про техніку актора iconПро людей и про собак
В новую книгу московского прозаика вошли произведения различных жанров: реальная проза, иносказание, притча, элегия, детектив, но...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов